OfficiöBla ümusgBVinoD. 1906 Woensdag 14 November. N°. 2769. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BINNENLAND. Stremming Verkeer. VARIA. BUITENLAND. Overwicht. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. gai ▼ol( i'g ld, en Door het Rjjk is “'■"C'-jmen een lijdend rund van Gemeente Schoonlieven. deze i we "veL ir noodl. kerken en f 3,50!/i, Brandwqk slot van heeren A. Ste len met herkozen i leden Op ng :hot de heer Koloniën op handen Christoffel. meraal )f deze ister van 40 millioen ten behoeve van Indië wist door te drjjven. Dinsdag 13 November voortzetting van het debat. sproken dat er minste ■n den dag te “1 kistje ..eren en van Hoff regeering de noodzakelijl komsten gewei deze indiei paard rendiei De heei ons i na De vrouw ar haar leling 1 ioed< M„ 3 J. H. t. Ballen *gens mishandeling van een ordeeld: no. 1 vrijgesproken, 6 weken gevangenisstraf, no. 3 tot gevangenisstraf; P. v. B. te Leks- igens mishandeling, veroordeeld tot e of 10 dagen hechtenis. r. J. H. Gunning J.Hzn.pr de Ned. Herv. Gemeente te Utre den dag te herder. SCHOOHÖVBISGHÏ GOMT. honderd wonder- ralen ge- En de waar hij als voor zag. van *t dak, Gelukkig i Ongelukkig Frankrijk i paar zit blijven met pei voor 't schi” - WOI Hij Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. ting-- 63 millioen aangekondigde le gewone middelen I i leeningen heeft de ikket oliebolh immer wen rk aangerand dooi _j hadden het op "■int. De aangevallene schrei nrand, waarop zgn belaagsters het ha- ipad kozen. Te Hilversum werd Zaterdag naar de kerk gebracht per welfde voertuig bracht men de plechtigheid de zakjes met Kokadorus, de opperste der 4nterviewd door 't aardige bijzon- *t Voornaamste onuitputtelijke ischbeid houdt op aan op lachen. De mevrouw Cremer ondernemen me derde „reis om de wereld”, irr. rechtbank te Tiel j.l. de volgende vonnissen voor hem aanleiding generaal o doen terugl Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,00. Men kan zich abonneeren bij alle 'Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. 11 Nov. Aan mejuffrouw C. van ,L;- is, na met gunstig gevolg in ziekenverpleging, ge en 7 dezer in het ziekenhuis ihingel te Rotterdam, het di- mverpleegster van den „Neder- bond voor ziekenverpleging” Goada, 1“" der Togt alhier afgelegd examen houden op 6 aan den CooL ploma als ziekei landschen uitgereikt. Op de vorige week door de vereeniging .Walcheren” te Middelburg gehouden Groote Intern. Tentoonstelling van Pluimvee, Ko nijnen enz., werd o. a. onze stadgenoot, de heer L. Erberfeld, bekroond voor een inzen* NT ATEN -GENER A AL. TWEEDE KAMER. Donderdag 8 November kwam de Indi- öche begrooting voor 1907 in openbare behandeling, iadat de md waren, met hl w zooveel mogel BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat op Vrijdag 16 November a. s. het verkeer voor R|j- en Voertuigen met de Pont over de rivier de Lek zal zijn gestremd van 's morgens ö- tot ’s namiddags uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. GREUP, L»-B. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. kist heeft aan een feestmaal, dat te zijner eer gegeven werd, prachtige mededeelingen gedaan omtrent den fioanciöelen toestand van het land. De begrooting sluit met een voordeelig saldo van 63 millioen „Lire.” Verschillende aangekondigde maatregelen kunnen nu uit de gewone middelen bestreden worden, nieuwe leeningen heeft de regeering niet noodig. De Russische Rjjkscontroleur der Fi nanciën heeft ook mededeeling gedaan, echter van heel anderen aard. Volgens zjjn rapport heeft de Russisch-Japansche oorlog aan' Rusland gekost de enorme som van.... f 2220.625.000. Er bestaat in Rusland een „partij van vreedzame hervorming”, die thans nifest aan de kiezers heeft en daarin wordt verklaard, der party h: met kracht te de twee machten, welke het euwiog van Rusland in I. Ie ovei Daarna Lohman dezen bekt cavalerie grond dat de gevolgi organisatie, maatregelen niet kon dra; De Minister v dat dit adres niet en vrg wel overeei op, zou op een rechtvaardig bestuur aan. De heer Boogaerdt wenschte noch ver meerdering van inkomsten, noch verhooging van belasting. Al de maatregelen om de economische ontwikkeling, hoe belangrijk ook, gingen z. i. langs den inlander heen; zjj kwamen ten bate van hen, voor wie ze met bestemd zijn. Voorts drong bij op een andere politiek tegenover den Islam aan, den godsdienst, dien wij feitelijk bevorderden. De heer Van Bylandt wenschte den Minister geluk, dat deze de begrooting sluitend gemaakt heeft, al ware het dan ook buiten diens schuld. Hg dankte hem voor de toezegging, dat hij op het punt der zending de voetsporen van zijn voorganger wilde volgen. In tegenstelling met den heer Van Kol ried hij voorzichtigheid aan met de plannen tot Staats-mjjnexplotatie. Toen werd besloten de verdere beraad slaging op den volgenden dag te bepalen. De heer De Waal Maleffjt besprak toen de gunstige zjjde dezer begrooting, doch gaf in overweging om van hetgeen de tin meer opbracht dan f 70, buitengewone uit gaven te bestrijden. Spreker wenschte de petroleum maatschappijen meer in de alge meens lasten te doen bijdragen, wgl hg de invoering eener algemeene progessieve in komstenbelasting in Indië onmogeljjk achtte. Voorts droog hg op een streng toezicht bjj de toelating der Chineezen aan, doch wenschte hen later niet achteruit te zetten. Eindelgk besprak hjj nog de zending en de Bali-expeditie. De heer Van Deventer vond de onder- wgs-paragraaf in deze begrooting heel goed. Wel was de financiëele toestand gunstiger dan verleden jaar, doch de aanwas der gewone middelen had niet die natuurlijke ontwikkeling, welke zoo gewenscht was. Daarom drong hjj op inkrimping van ver schillende geraamde posten aan. Spreker was vóór een algemeene inkomsten-belasting, waardoor de particuliere nijverheid niet in 't bijzonder belast behoefde te worden. Eindelgk besprak ook deze afgevaardigde >de Bali- expeditie. De heer Thomson was van meening, dat men in Atjeh onnoodige verbittering kweekte, de heer De Stuers brak alles behalve malsch de vele expedities af en ten slotte wees de heer Van Karnebeek er op, dat de financiëele toestand verbeterd was en dat het vroeger dus onnoodig was geweest van „inzinking” op Java te spreken, waardoor men een buitengewone uitgave Amsterdam heeft bezoek van twee dikzak ken, knapen van 13 en 15 jaar oud. die resp. 305 en 365 pond wegen. De oudste der twee dikkers is zoo sterk, dat hjj met gemak een paard optilt. C. Lucasse te Geertruidenberg vierde dezer dagen z'n 100- sten verjaardag. Z'n 103jarige vriend J. Dubbeldam te Hooge-Zwatuwe kwam even per spoor over om den jubilaris „nog vele jaren na dezen” toe te wenschen. Een mijnheer te Utrecht, die verleden week van een buitenlandse!} reisje terugkeerde, ver miste uit zgn woning f 1300 aan bankpapier en een mooi colbert costuumiemand te Surhuisterveen, van de kermis thuiskomende, de dekens en lakens van 't bed. Uit den wfjnkelder van een mgnheer te Breda ver dwenen 20 flesschen oude klare. Bjj onder zoek bleek, dat ze waren leeggesnoept door de meid, die pas 10 dagen in dienst was. Als de drank is in den manDe kermis te Berchem ia dit jaar gevierd met 27 snjj- partijen, niettegenstaande er de politiemacht versterkt waa. Midden op straat, midden in een danspartij in de een of andere herberg werd vaak zonder eenige aanleiding kortjan getrokken en sneed men er maar ongemoti veerd op los. De matigbeidsvrienden in Engeland hebben jmchenstof. Op bun laatste jaarvergadering te Londen waren 400 dokto ren in ’t leger zijn ongeveer 44000 onthou ders; de studenten te Oxfort geven tegen woordig theefuiven en zweren de alcoholische dranken af. Een bende Eengelsche da mes, waaronder uit den deftigen stand, deed dezer dagen een inval in ’t Lagerhuis om 't vrouwenkiesrecht af te dwingen. De be- toogsters maakten zoo’n kabaal, dat eenige naar den politierechter werden gebracht, die ze op staanden voet tot f 60 boete veroor deelde. Ds. Drost te Veenhuizen, naar elders beroepen, hield pas geleden zjjn af scheidsrede. De laatste regel van Gezang 160 2: „Wenscht terug, ’t geen bij eens zag,” sprak Zijneerwaarde, zou hij nooit tot waarheid maken. Hjj ging Veenhuizen verlaten in de hoop er nooit terug te komen. Te Vriezenveen was 't ruzie tusschen den predikant en den godsdienstonderwijzer. Dominéé, om van al 't geharrewar af te wezen, nam een beroep aan, maar zijn aan hangers kwamen in opstand en gooiden bg zijn minder talrjjke tegenstanders de glazen in. Nu vertrekt 1 Jan. a. s. de godsdienst onderwijzer. Hjj werd in 1905 voor drie jaar benoemd, maar voor zgn bereidwillig heid om een paar jaar eer te vertrekken, krfjgt hjj f 1000 uitbetaald. Te Hoogeveen, waar de kermia werd afgeachaft, werden ruiten ingeworpen bjj voorotemmende rude* schilder in zijn onderhoud Hier zeilde hjj op een kwaden dag zoodat hfj sedert invalide bleef, nog, dat hjj een pensioentje kreeg, 'f echter, dat dit pensioen in moet worden verteerd, ’t Echt- ir zit nu voor de vraagin Maastricht te zonder, of te Parjjs te gaan wonen msioen. De vrouw voelt nog weinig t leven in de wereldstad. De man aildert haar ’t genoegen van ’t samen men daar in de heerljjkste kleuren af. j kreeg haar reeds zoover, dat ze met hem meeging om te Parijs een kgkje te nemen. Van dat slippertje teruggekeerd, zitten ze nu weer te Maastricht te overleg gen: doen of niet doen. Io de Limb. Ct., die deze geschiedenis voor waar vertelt, lezen we zeker later de genomen beslis sing wel. sche bei behandelia.„. Nadat de algemeene beschouwingen ge opend waren, verzocht de voorzitter den leden met het oog op de vele werkzaam heden zooveel mogeljjk beknoptheid te be trachten. Vervolgens bracht de heer Pier son rapport uit over adressen die met de begrooting verband hielden. Eu toen werd het algemeen debat geopend door den heer Brummelkamp, die onze tactiek ten aanzien van het opiumvraagstuk besprak. Nu gebleken is, dat de instelling van verboden kringen van invoer en ver bruik niet gebaat hebben, verwachtte spre ker een algemeen verbod van invoer en ver bruik. Mag het gouvernement geen winsten uit de cultures hebben, zeker mag dit niet, waar het een genotmiddel betreft. De heer Pierson bracht alle hulde aan den Minister voor hetgeen deze voor het inlandsch onderwjjs gedaan heeft. Afgekeurd werd de maatregel, waarbjj een deel der gelden van de postspaarbank tot bevordering der economische welvaart besteed wordt. Dankbaar was spreker, dat de bewindsman een open oog voor de misstanden in Indië had. Voorts werd de financieëie politiek der zéér geprezen, vooral nu zjj op L 'jjkheid van versterking der in- izen heeft. Ten slotte betuigde afgevaardigde zjjn genoegen, dat de ming der bedrijfsbelasting op Java ge- ging met een vermindering der hee- insten. ir Van Kol ging de geschiedenis van ons bestuur in Indië over de laatste jaren na en besloot daaruit, dat men diep teleurgesteld is. Al zjjn er enkele partiëele verbeteringen ingevoerd, toch bleek van de z. g. ethische politiek weinig. Onvoldoende irrigatie en achteruitgang van den veestapel, niet-bebartiging der inlandscbe industrie enz. waren met vele andere redenen de oorzaken der algemeene malaise. Voor 't overige deed spreker een vrg hevigen aanval op ons In disch belastingstelsel, daarbjj. een uitvoer recht op petroleum bepleitende. Dan brak bjj een lans voor de staats exploitatie der mgnen. Vervolgens kwam hjj tegen den roofbouw op de buitenzettingen waardoor er gevaar voor hongersnood i kunnen ontstaan. Eindelijk drong hjj een rechtvaardig bestuur Je heer B o ring lastii daartoe machti daarvan gebru.. de motieven De Minisl dat de bevorderin) dat hjj de geste. antwoorden. vroeg de heer De Savornin den Minister van Oorlog of het tend was, dat de inspecteur der eervol ontslag had gevraagd op t hjj de verantwoordelijkheid voor j;en van (in verband met de leger- latie) door den Minister genomen ister van Oorlog antwoordde, meer in zjjn handen was inkwam met de strekking van het desbetreffend bericht in de dagbladen. De heer Lobman vroeg daarna, of de Minister bereid was de beschikking van het adres uit te stellen tot né de behandeling der oorlogsbegrooting in de Tweede Kamer. De Minister antwoorde, dat de besproken generaal recht op pensioen had en i Minister niet de bestond om te trachten op zjjn verzoek tot ontsh gkomen. Vragen dag. Vrjjdag 9 November vroeg Thomson den Minister van eenige inlichtingen omtrent een zijnde bevordering van luitenant Hjj wilde weten, of de Gouverneur-Gei htiging bad ontvangen, of ruik zou maken en of de Minis daarvan kende. iter van Koloniën antwoordde, ring niet was verleend, dus telde vragen niet kon be- Bjj Kon. besLuit van 9 November 1906 no. 72 is M. J. Chevallier, burgemeester der gemeente Valburg, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bg Kon. Besluit is aan F. Bland van den Berg, op zjjn daartoe gedaan verzoek, ontslag verleend als notaris te Rotterdam. Bjj Kon. besluit is machtiging verleend aan den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, tot het bijeen roepen van de Staten dier provincie in buitengewone zitting op Dinsdag 27 November 1906, ten einde aldan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van de eerste Kamer der Staten Generaal, ter voorziening in de vacature, ontstaan door de benoeming van dan beer C. M. E. von Löben Seis tot generaal majoor. Te Amersfoort, Warfum, Wjjk- bg Duurstede en Ijlst zgn afdeelingen opge richt van de Internationale Vereeniging „Vrede-Tentoonstelling”. In het geheel zjjn thans 77 afdeelingen in Nederland opgericht. Tot geneesbeer-directeur van van het Christelijk gesticht voor krankzin nigen „Bloemendaal” te Loosduinen is benoemd Dr. L. Bouman. De oud-minister Cremer is voor nemens den 17en November a.s. eene reis naar Indië te ondernemen, en wei over Penang (Straits-Settlements), de geboortestad van Mevr. Cremer, die haar echtgenoot zal vergezellen. De terugreis zal geschieden over Japan en Canada. De heer en hiermede hum Door de a zjjn Donderdag j. uitgesproken: 1 J. C. S., 2 M. te Leerdam, weg- ambtenaar, veroon no. 2 tot 6 weken 1 maand g mond, weg f 25 boete Dr. J. H. Gunning J.Hzn.predi kant bg de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht, hoopt 11 Dec. a. s. den dag te herdenken, dat hjj voor 25 jaar de Evangeliebediening aanvaardde. Door deta Scr.lba-Quaestor der classis Dordrecht werd tot 1 November 1906 o. a. ontvangen: Voor de Synodale Weduwen- en Weezen- beurs naar art. 5a f 155; art. 7a f 2,50; art. 6 al. 1 f 15, art. 105 f 10; art. 10e f40 en f 10 boete; art. 6 al. 2 Ring Dordrecht 2e kw. f26 02. 3e kw f38,74; Ring Sliedrecbt le kw f 24,781/j, 2e kw. f 43,27V», 3e kw. f 44,78; Ring Gorinchem le kw. f 20,80, 2e kw. f 24 221/1. 3e kw. f 41,47; vrijwillige bjjdragen: van Nieuw Lekkerland f 3. Voor het Hulppensioenfonds van 10 ge meenten f 110. Voor het Fonds tot verbetering der schraal ste predikantstractementen: van Sliedrecht f 5, van den Ring Dordrecht f 10. Aan Quota f 1075. V oor het Fonds vooi personen: Ridderkerk f f 1,54, Gorinchem f 60, Giesendam f 12,39Vi, Molenaarsgraaf f 3. Nagekomen over 1905: Ottoland f 2,37V» Goudriaau f 3,40; H. I Ambacht f 4. Voor de Generale Kas: Ridderkerk f 4,38l/s Sliedrecht f 121.25; Nieuw-Lekkerland f 42,45; Giesendam f 40,39Vs. j een ma- uitgevaardigd dat het doel strjjden tegen werk der ver nieuwing van Rusland in den weg staan, n.l. le overblijfselen van bet oude regeeriogs- stelsel en 2e de revolutionnaire anarchie. Men vreest dat deze partjj zich zal verstaan met de zoogenaamde „Octobristen” en de constitutioneele democraten en zoodoende een macht vormen, welke bet Kabinet Stohpin zou omverwerpen. Op den spoorweg Warschau-Weenen is nu weder een bommenaanslag op een post trein gepleegd, vlak b(j bet station Rogof. De trein werd door 40 gewapende terroristen omsingeld, die de telegraafleidingen verniel den, de beambten met geweren en revolvers bedreigden en verscheidene bommen wierpen, waardoor de postwagen en een waggon 3e klasse werden vernield. Van de 17 militaire bewakers in laatstge noemden waggon werden acht gedood en negen gewond; zeven der dooden Werden onherkenbaar verminkt en uiteengen Een bericht uit Warschau meldt, geroofde som in contanten Esnige met g< den roovers ontgaan. Amerika. President Roosevelt heeft een reis naar Panama ondernomen, om zich met eigen oogen te overtuigen hoever het werk aan het groote kanaal is gevorderd. Dit is de eerste maal dat een President der Ver.-Staten tjjdens zjjn ambsvervulling zulk een verre reis onderneemt en gast is van een vreemd staatshoofd. Ter gelegenheid van het bezoek van den President wordt te Cristobal een groote receptie gehouden en daar zal hjj een korte toespraak houden tot de panama commissie. Uit de Kaapkolonie (Zwld-Afrika) komt bericht van een boerenopstand. Een Transvaler, Ferreira geheeten, en verscheidene andere Boeren drongen ten noord-westen de Kaapkolonie binnen, en trachtten een opstand te organiseeren. Zjj verrasten twee politie-kampementen, en maakten zich meester van de wapenen en de ammunitie. Een inspecteur der politie is met 15 soldaten vertrokken om den aanvallers den weg te versperren; 25 verkenners aan de grens zjjn opgeroepen en 150 bereden Kaapsche fuselier» vertrekken onmiddelljjk naar Prieska. leden en ging de teerkwast baldadig rond. Maar wat de heeren wjjzen, hebben de gek ken te prjjzen, een der ruiten ingooiers stond verleden week terecht en hoorde 2 maanden gevangenisstraf tegen zich eischen.— Eenige ingezetenen van *t dorp Helpman, bg Groningen, die na 't houden van een histo- rischen optocht nog met de degens op straat liepen en deswege bekeurd werden wegens overtreding der wapenwet, ver schenen verleden week voor den kanton rechter. Het O. M. eiscbte tegen elk der beklaagden f 1 boete. Och kom, zei de ver dediger: de wapens behoorden bg 't mooie pakje, dat de gecoaiumeerden droegen en ze waren even onschuldig als 't pakje zelf. Men kan er geen buikzieke peer mee door hakken en *t kostte zelfs heel wat moeite om de degens uit de sebeede te krjjgen. „Springstoffen. Afzender de Anarchistische vereeniging „Dood, geen verzoening,” dat stond op een pakje, dat Woensdagavond aan een expeditiekantoor te Goes werd be zorgd. ’t Was geadresseerd aan een ambte naar op een der Zuid Bevelandsche dorpen. De expediteur naar de politie; deze gedachtig aan de anarchistische aanslagen in Rusland, maakte het pakket voorzichtig los en haalde acht oliebollen te voorscbjjn Een Amsterdammer werd verleden week in *t Vondelspark aangerand door twee.... vrouwen. Ze hadden het op z'n horloge gemunt. De aangevallene schreeuwde moord en brand, zenpad kozen. een doopkindje i auto. Met hetzf na afloop van muisjes rond, marktschreeuwers, is gel Handelsblad. Hjj vertelde derheden uit zjjn loopbaan, in 'n marktkoopman is *n dosis humor, zei hjj. De ment van 'n mop. ’t Komt er minder op aan op wat maaier, als je ze maar laat lachen. De verkoop, de banoel, is natuurljjk boofdzaak, maar wat heb-je aan bet beste artikel, wan neer je koopers niet bljjven staan? Verkoop dus eerst je moppen, dan pas je artikels. Je dient op de hoogte te bljjven van alles wat er in de wereld omgaat; je moet op je duim kennen de onderwerpen van den dag, waarin bet publiek belang stelt. Op politieke toespelingen zjjn de menseben dol. Maar al weer moet je met overleg te werk gaan, want wat ze zich hier gezegd willen hebben, verdragen ze daarginds niet, even goed als je voor een deftig publiek de boel heel anders hebt voor te dragen dan voor een troep boeren. Dat was dikwjjls een heele zorg in de politieke dagen van Dr. Kuyper! Kwam Kokadorus in de een of andere plaats, waar hjj den politieken smaak niet kende en informeerde hjj zoowat, dan drong de een aan op een anti Kuyperiaan- sche aanleiding tot den verkoop van z’n bretels. „Bind'm z’n broek op”, stookte er zoo een; maar een ander bezwoer hem bjj hoog en laag: „Haal Kuyper d’er niet bg, ze zouën je steenigen.” Of hjj kwam in een stad, waar sommigen het land hadden aan den wethouder. „Geef 'm wat op z’n vesje, zei de een, terwgl een ander weer waarschuwde, dat de wethouder een sterke partjj achter zich bad. En Kokadorus trok er voor z'n eigen profijt de leering uit; zoo kwam hjj goed op de hoogte. En als bjj dan op de markt stond, gaf bjj eerst de eene en dan de andere parijj overdadig haar zin. Dat had altjjd succes. Hoe Kokadorus was begonnen? Als kwakzalver natuurljjk. Dat is z’n leerschool geweest. Er behoort wat toe met een stalen gezicht je b''"' fiesebjes met saffraan-water als bet baarste geneesmiddel, dat alle kwi neest, aan den man te brengen.... vrijmoedigheid, welke noodig is, als kiezen trekker op te treden en uit den gapenden boerenmond de juiste kies te mikken.... En de wgsgeerige ernst, die noodig is om bjj gebrek aan beter, den avond voor den marktdag van 'n koolraap likdoorn- pleistertjes te zitten snfjden, die morgen een kwartje per doos zullen opbrengen. Dan met een vlakke snuit de menschen toe te spreken en ze rond je stalletje te zien vechten om de wondei flacons met aftreksel van een stuiver pepermuntOf met straffen bravour je njjptang om een kies te klemmen en onbewogen door te trekken tot je eindeljjk de goeie hebt. Bjj elk nieuw geval, eiken dag, en op eiken volgenden marktdag weer uitgeslapen en slagvaardig en bg de pinken te zgn! 't Is 30 jaar geleden, dat een huisvader te Maastricht op de vlucht sloeg voor zjju schoonmama. Waar bjj gestoven of gevlogen was, wist niemand. Z'n vrouw met zes bloeien van kinderen en z'n schoonmoeder, die bjj de vrouw inwoonde, liet bjj zitten. De vrouw hertrouwde 10 jaar na z|jn vlucht met toe stemming van den rechter, kreeg bjj haar zes nog twee kinderen en verloor door den dood haar tweeden man, zoodat ze ander maal zonder levensgezel achter bleef. Maar nu gebeurde het, dat een paar maanden geleden bjj haar dochter, die een café op een dorpje bjj Maastricht heeft, een vreem deling kwam binnen stappen, die een glas bier bestelde. Met een „alsjeblieft, mjjnbeer,” reikte ze het hem over, doch de vreemde ling sprak: „noem mjj niet mjjnheer, ik ben je vader.” Welke treffende toespraak werd gevolgd door verbazing, uitlegging, herken ning, vreugde. De vrouw met de weerge vonden papa naar haar andere zusters, de heele verzameling naar de nog in Maastricht wonende moeder. Hier spannende seënes, die bljjeindend uitliepen op verzoening. Zoodat man en vrouw nu weer knusjes bjjeen zjjn. Maar... helaas, niet onverdeeld is de vreugde van ’t paar, dat na zoo lange scheiding mekaar wedervond. Toen 80 jaar geleden de man het hazenpad voor de schoonmoeder koos, vluchtte hjj naar Parjjs, Daitacbland. Het is nu zeker dat de veelbesproken Duitsche Minister van Land bouw Podbielsky zal aftreden. Het ontslag is nog niet officiéél, maar het is toch zeker dat deze Minister, die overigens ernstig ziek schjjnt te zjjn, nu werkeljjk zal heengaan. Men verzekert, dat de geruchten omtrent het aftreden van den Rjjkskanselier, Prins von Billow, thans wel zullen bljjken al te voorbarig te zjjn geweest, want de Vorst moet verklaard hebben niet te zullen af treden als „Pod” heenging. De „Lokal- anzeiger" meldt, dat Minister Podbielsky ontslag vroeg wegens den staat zjjner ge zondheid. Toch gelooven velen, dat de bekende onthullingen in het „koloniale schandaal** wel de feiteljjke oorzaak zullen wezen. „Pod” was eindeljjk overtuigd, dat het toch maar beter was heen te gaan. De meeste tegenstanders heeft deze Minister zich gemaakt met zjjn onverschillige houding inzake de vleeschschaarschte in Duitschland. Wat men ook aanvoerde, „Pod” wees alles af met bet argument van vrees voor besmetting. Ingevolge een hooge beschikking van den Keizer is Prins Joachim Albrecht van Prui sen, de tweede zoon van wjjlen Prins Albrecht, den Regent van Brunswjjk, overgeplaatst bjj de koloniale troepen in Dmtsch West-Afrika. Met de eerste gelegenheid vertrekt bjj der waarts. Vroeger werd er veel over dezen Prins gesproken en noemde men zjjn naam met de tooneelspeelster Marie Sulzer, met wie hjj wilde trotiwen tegen den wil zjjns vaders. Thans wordt in de Bruoswjjksche bladen bekend gemaakt dat er geen sprake meer is van een aanstaand huweljjk. Aan het bof van Hessen is een troonop volger geboren. Koning Edward van Engeland, die wel eens de oom van Europa genoemd wordt, heeft er dus weer een achterneefje bjj. Z. M. vierde den 9en Nov. zjjn 65sten geboortedag, althans bjj herdacht dien in zjjn familiekring. De eigenlijke viering heeft, zooala steeds, in Mei plaats. Toch werden er ter gelegenheid van ’s Konings geboorte dag velen tot ridder geslagen. Zoo werd o.a. Koning Haakon van Noorwegen benoemd tot ridder van den Kouseband. Het Britsche Hoogerhuis gaat nog steeds voort in de onderwijswet allerlei verande ringen aan te brengen, zeer tegen den zin der Regeering en tot verontwaardiging van velen in Engeland. De Raad der Vrjje Kerken heeft te Londen een vergadering gehouden, welke door 1109 vertegenwoordigers van alle plaatsen des lands werd bjjgewoond en waar men bet Huis der Lords den oorlog ver klaarde een strjjd op leven en dood. Ook zal men een deputatie zenden naar den Eersten Minister, Sir Henry Campbell Bannerman. Maar dat zal niet geschieden vóór men alles weet wat de Lords aan de wet hebben gedaan. Het Lagerhuis heeft de wet op de Arbeids geschillen met algemeene stemmen in derde lezing aangenomen. In de Franache Kamer van afgevaar digden heeft Minister Briand na de beraad slagingen over een interpellatie betreffende de wet tot scheiding van Kerk en Staat, nog eens over de toepassing dier wet het woord gevoerd. De Regeering, zeide bjj, zal, getrouw aan bare belofte, de wet in haar vollen omvang ten uitvoer leggen, maar zjj zal dat doen in den geest van verdraag zaamheid en met eerbiediging van de gods dienstvrijheid, waarop allen recht hebben, volgens de wet. Alleen als de Katholieken tot onwettige daden overgaan, dan zal de Regeering des te strenger optreden, naar mate zjj nu zachtmoedig is. De Minister achtte bet noodzakeljjk den Katholieken nog een bedenktjjd te geven om met hunne priesters te overleggen. Met 376 tegen 98 stemmen besloot de Kamer ook deze rede in alle gemeenten des lands te doen aanplakken. Verscheidene Bisschoppen en vele andere geestelijken zullen eerstdaags naar Rome gaan om van den Paus aanwjjzigingen te ontvangen, welke gedragsljjn zjj moeten volgen. Volgens de „Figaro” zou de Paus tot geenerlei concessie geneigd zjjn. Uit Rome wordt aan „l’Echo de Paris” bericht, dat de Paus besloten heeft den Franschen Katholieken verlof te geven tot vervullen van de formaliteiten, welke worden vereiacht voor bet inrichten van den kerk dienst op grond der Vereenigingswet van 1881. Daarbjj zou echter nog eenig voor behoud worden gemaakt. Dt ItaliMDBClie Minister van de «Chat* ding Vlaamsche Reuzenkonjjnen, met een 2den prjjs voor Rammelaars en 3 E. V. 'voor Voedsters. Donderdag middag omstreeks 5 uur is de 20-jarige Marie van der Starre, wonende in de Walesteeg, in de woning van den heer Vonk op den Kleiweg, waar zjj bezig was met het schoonmaken van een vallicht, hierdoor van de eerste verdieping naar beneden gevallen. De oorzaak van het ongeluk moet ver- moedeljjk aan een duizeling worden toege schreven. Dadelgk werd geneeskundige hulp iogeroepen, die door Dr. A. C. A. Hoffman werd verleend. Na een nauwkeurig onder zoek konden door dezen geneesheer nergens ernstige kneuzingen of kwetsuren worden geconstateerd. Het meisje bad niets gebro ken, hoewel zjj over het geheele lichaam pjjn gevoelde. Zjj is terstond naar de ouderlijke woning vervoerd. *All»Ia88erdam, 12 Nov. Verleden week bemachtigden eenige visschers in de groote Waal, bö bet Alblasserdamsche veer der reederjj Fop Smit Co., ruim 800 pond visch. Alblaaserdam, 12 Nov. Mej. C. Meur- sing alhier behaalde, na afgelegd examen, het diploma van huishoudster aan de kook- en huishoudschool te Njjmegen. *Berk en wande, 12 Nov. Het ter lezing liggende kohier van den kerkeljjken omslag bedraagt f 350, verdeeld over 102 personen. De heer C. Verwaal, die met 1 Jan. a. s. vjjf en twintig jaren de betrekkingen van koster en voorzanger heeft vervuld, heeft voor beide betrekkingen eervol ontslag aan* gevraagd. Brandwijk, 12 Nov. De kiesvereeniging „Burgerplicht” alhier hield na de oprichting bare eerste vergadering; plm. 25 leden waren tegenwoordig. Na afdoening van enkele huishoudelijke onderwerpen, werd door den voorzitter een improvisatie gehouden over het woord „Vrjjbeid" en de diepvolle betee- kenis daarvan; hjj vond een aandachtig ge hoor. Dat de aanwezigen zeer ingenomen waren met het boeiende onderwerp, getuige bet daverend applaus bjj het eindigen zjjner rede. De jonge vrijzinnige vereeniging telt thans 45 leden. B»lnes>811kkcrveer, 12 Nov. De ijsclub „Ten Donck” 'beeft een zeer ongeluk- jiar gehad. Er was een vrg groot tekort. Vermogende ingezetenen hebben dat tekort aangezuiverd. Daardoor is ’t voortbestaan der jjsclub gewaarborgd. Tot secretaris werd op de jaarvergadering gekozen de heer B. Pot Bz. in de plaats van den heer J. W. de Zanger. KinMerdjjk, 12 Nov. Vrijdagna middag had in de rivier de Noord, ter hoogte van „Het Nieuwe Veer”, eene aan varing plaats tusschen een af komende sleep boot en de goederenboot „Hunze IIP’, kapt. H. van Djk. De „Hunze III", die thuis behoort te Groningen, was diepgeladen, ter- wjjl de lichter leeg was. De lichter bekwam een groote deuk bjj den steven, terwjjl de „Hunze III” een gat bekwam onder de waterljjn en onmiddelljjk water maakte. Langzaam afstoomende, bereikte de „Hunze III” de haven van de nieuwe scheepswerf der firma J. en K. Smit te Krimpen a/d Lek, alwaar de boot, geholpen door de „Anna Aleida” van genoemde firma en de „Vlaardinger” van den sleepdienst L. Smit Sc Co., omhoog werd gezet. Na enkele minuten zonk de boot, en zit bjj hoog water geheel onder water. Krimpen a/d Lek, 12 Nov. De kleine Waagpolder, gelegen in de Nieuwe Maas tusschen deze gemeente en Slikkerveer, is aangekocht door den beer C. Hoogerwaard uit Rotterdam, die daar een scheepswerf ral aanleggen. ’Meerkerk, 12 Nov. De jjsclub „Zederik” hield den 8an dezer bjj den heer Van der Ham hare jaarljjksche vergadering. Van de 54 leden waren 32 opgekomen. De voorzitter opent de vergadering, heet den leden welkom en deelt mede, dat het jaarverslag kort zal zjjn, omdat er in den vorigen winter geen jjsfeesten hebben plaats gehad. Uit de rekening bljjkt, dat er is ontvangen f 335,37 en uitgegeven f 33,24, derhalve een batig slot van f 302,13. De heeren L A. van Haaften, P. Sichter- man, A. Sterk, P. Kujjpers en P. Schakel worden met nagenoeg algemeene stemmen als bestuursleden, evenzeer de van de commissie van uitvoering. eene aanvrage van de muziekvereeni ging „Euphonia” om een renteloos voor schot van f 50 wordt met algemeene stem men goedgunstig beschikt. Bjj de verloting vielen een paar schaatsen aan den heer H. van Ijzeren, een sigaren aan den heer W. van Ijzer de verrassing aan den heer H. ten deel. Er werd nog besloten, dat, bjj gunstige omstandigheden, jjswedstrgden zullen ge houden worden in den aanstaanden winter; waarna de voorzitter, den leden dankende voor hun trouwe opkomst, de vergadering sluit. SOad-Alblaa, 12 Nov. Bjj den rjjks- veidwachter Bouterse alhier heerscht onder zjjn varkens de vlekziekte. Reeds eenige dezer dieren zjjn aan die ziekte gestorven. gOwd-Alblaa, 13 Nov. Ah eene bjjzonderi heid kan gemeld worden, üat bg den heer J. de Jong nog mooie rgpe frambozen in den tuin gevonden worden. Osdewater, 12 Nov. tegen schadeloosstelling overgenoi aan clinische tuberculose lijdend i Joh. van Dgk alhier. 'Peinnrn, 13 Nov. Op 12 December a. s. hoopt onze gemeente-veldwachter G. de Bruin den dag te herdenken, waarop hjj vóór wera aangeeteia. >n werdt zeven irmir rukt.' t uit Warschau meldt, dat de gelds bedraagt f 41 000 roebel en 25.000 in papieren geld, goudgeld gevulde zakken zjjn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1