ion Me Hmsloaisier, tdsschen 35 en 40 jaar. Zich in persoon aan te melden Havenstraat No. 421, Schoon hoven (lusschen 12 en uur ’s namiauags). P. P. M. C MUBRAIJ, ARTS. Rijs-, Tmh-8D Riaififlwas onder Rieisiroo oo Bladstroo TE KOOP. N°. 27 een Dienstbode, (g Kerkboeken in alle prijzen en ruime keuze voor handen by Een Boerenknecht, Melkstand. Steenkolen, COKES en ANTHRACIETKOLEN. Uitsluitend verkoop aan bandel en industrie Boerenarbeider, UITGEWOGEN GROENTEN. Baas-knecht, Wei- en Hooiland en AARDAPPELLAND, Het nut van het Courantenlezen. Geen vuile boel meerl Een Woonhuis Onze Naaimachines! een Knecht, Meid-Huishoudster, Te koop een Herberg met Vergunning EN KRUIDENIERSWINKEL. Goud- of Zilver- Herfstsyringen. ^iasscheni I - J. DE VEN, WUdstraat 87 te GOUDA. LAURILLARD'S SCHEURKALENDER voor 1007. BERICHT I Mej. Th. HART, Wereldberoemde Handlijn- en Gedachten lezeres, te Hprekeu. Lange Weistraat A 197 schoonhoven. Een flinke Dienstbode, goed kunnende werken en met de wasch op de hoogte. Loon f 150 per week. Adres J. LOKKER, Midianstraat 68, hoek 's Gra* I vendykwal, Butterdam. Firma A. KAPTIJN, Waal-, Rijn- en IJselsteen een groote party BINTEN in alle maten, 150 SCHUIF- en DEURKOZIJNEN. 300 PANEELDEUREN. 7000 DAKPANNEN, 10 hardsteenen STOEPPALEN, een complete PAARDENSTAL voor 3 Paarden enz. enz. Wed. W. J. WIJNANDS, Schoonhoven. Afbraak! Afbraak! ROTTERDAM, bestaande in: Gevestigd te GOUDA, Urabetbstraut 352, U.H. Landbouwers! DRANKKUIPEN, van alle malen en uitsluitend Eikenhout. Christelijke Gereformeerde Kerk te NIEUWPOOBT. De ABDIJSIROOP, klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en uud; zy is alljjd onschadelyk, zjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardeiyk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, heeschheid, kink* en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst* en longaandoeningen. Centraal-Depót LI. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. j. 3C.hu 1 ik te Molenaarsgraaf; HANDNAAIMACHINE met rond koker'j-», gratis te bezichtigen by W. VERMEULEN, MEERKERK, Gen perceeltje BOUWLAND, thans Griend, van <ie DIACONIE. Maatschappij tot Verkoop van Holpmeststoffen te Dordrecht Opgericht 181»8, Krimpen o/d Lek. VERPACHTEN: BD1T Door grooten voorraad Speciale aanbieding van gezond Kippenvoer (gemengde Gerat, Tarwe enz.), per bO Kilo, ruim mud, ƒ8,50 franco iedere plaats door bout of spuor te bereiken, zak inbegrepen. By 5 zakken tegelyk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 15 zakken meeos bestelt voor den vollen prjjs, krjjgt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan G. WIENTJES, GOUDA. Hoofdagentschap adres G. GROENENBOOM te Ridderkerk. NOORDELOOS, groot 28.69 Aren. Nieuwe liundel Dr. E. LAUR1LLARD. S( geen aan nr(j zing. Voor f 3*2,50, van f 57,50, het allernieuwste 1. met SCHUUR, kink* ▼an A.N. I in lel- oud 61 j., leskensgraaf). iningen Jadere i Notaris. A. P( 70 I. BLAUW, Bwtterdaua. Agent vaar Schaanhaven en Om streken W. KOUS Wm., Malenatraat b/d. Wal. BBT* Vaardeelig adres. Adres: Baas STEENFABRIEK, Eau ge- rak b/s de Lek. Mevrouw SCHREUDER, Voorhaven, Schoonhoven, vraagt P. G. of G. G., goed kunnende werken en koken. i P.G. itbüda anna, d. van Dekker. - in an C. B. de van Delft en lag irmidda Uitgave van S. A W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven: 30e Jaargang. PrU» f 0.00. Berg. Leei"”. 26 j. e, Wuiff, O ve. M. C. Onherroepelijk nog slechts enkele dagen is zeer noodzakelyk .is IN, die te Amstelveen bij behoeven in plaats model ran 1-31 Oct. z. van P. Terlouw jntji Terstond of met Nieuwjaar gevraagd eenigszins met Boerenwerk bekend, niet beneden de 17 jaar, by P. KALKMAN, Kinderdijk, gemeente Alblasserdam. Zoo spoedig mogelyk gevraagd een P. G., van g. g. voorzien en liefst bekend met een winkel. Adres: A. E1JKELENBUUM tiroot-ammers. V Uitsluitend l andziek ten. SPREEKUREN van 11-SVi. MINVERMOGENDEN van 8-0. Met 1 Januari a. s. gevraagd: P. G., goed kunnende melken, by C. VAN HERK, Lageweg te Ouderkerk a/d IJ nel. GEVRAAGD: t REES te Blxskknsgraaf [UTTE te Molenaarsgraaf; een beste Adres J. SCHERPENZEEL, Jagerskade 2», Utrecht. Door sterfgeval ten spoedigste overname aangeboden Brieven fr., onder No. 14, aan het Bureau van dit Blad. Voor Dames en fleeren is het beste adres om hun goederen te laten verven of uitstee- men In -**-*o'" Levering per Schip en per Waggon. Van Beverninghlaan (Park) 267, Gouda. Terstond gevraagd een P. G., goed kunnende melken en met boeren* werk bekend, by W. SLAPPENDEL te Ouderkerk a/u IJsel. T. d? Ruiter, oud 26 j. en Tiflia is een 1 verborgen hg, ont en een huisknecht personen gewond. Het debat in de de uitvoering t*d eindigd met het van vertrouwen i tegen 130 stemmen afgevaardigde, keu regeeriug een ju wenschte de Schei tonder zwakheid e De rede van N het vorig overricht ook te Rome een Het Vatikaan w in druk telegrafist bisschop van Parjj Het bezoek van aan den Paus sol licht gebracht te i Ook in »pau| *^Ajuu Éclair” woi YtlgMi iemand 4» 300.000 Alles te zien en te bevragen aan boven genoemde werken en by O. J. OOBTEB» WIJK c. s Herlacrstraat 10, Noord- singel W. Z. Bergplaatsen: Ridderstraat 28, by het Weenaplein, Botterdam. Van af heden wederom verkrggoaar: SNIJ BOONEN, SPINAZIE, ANDIJVIE l»‘/i, DOPERWTEN, SPERC1EB00NEN 10 Ut. per pond; verder alle soorten Groenten in blik, ook in de fijnere soorten. Vriendelyk aanbevelend TERSTOND GEVRAAGD: Te koop de AFBRAAK van 40 Wo ningen, staande en gelegen aan de Ge dempte 'SlaakNo. 146 en de AFBRAAK van een Hoerenhuis, staande en gelegen aan de Schiekade W.-Z., No. 59, te Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Alblasserdamis voor nemens op Vrijdag 23 Novem ber 1906, by inzet, en op Vrydag 30 November 1906,‘by afslag, telkens ’s avonds 7 uur, in het Koffiehuis van B. A. VOGELESANG aldaar, in het openbaar te verkoopen: DE NAVOLGENDE tarale Goaderan, staande en gelegen onder de gemeente Alblasserdam: Voor Mej. de Wed. J. TUIJTEL Pz. c. s.: lo.Het ruim, hecht en sterk gebouwd son- en Winkelhuis aan den Dam, jk B no. 5, met annexe GRUTTERIJ SCHUUR, verder aanbehooren, ERF TUINGROND, belend J. E. Tulleners, J. Lolkus c. s.J. M. de Jong Az., Roosenberg en de Alblas, groot grootte in de kor >las, is dit voor Mond- en brink. Hofman. J. H. van Th. van Vli Hendrikus, Vliet. Bast Heezik en H. J. van der Loo. Jacob, x. van J. Visser en A. M. Groeneveld. Francina, d. van J. van Dyk en N. Polderman. Getrouwd: B. J. Verhagen (won. te Ter-Aar) en J. M. de Groot. J. W. van den Berg en L. Tol. W. Sekeris en K. Hoogerdyk. G. Verhoek en E. Sekeris. J. Hofman en L. A. Kort. Overleden: A. Mejjer, oud 73 j., weduwe van L. van Holf W. D. Koster, oud Ij. P. Veerman, oud 76 j., echtgenoot van M. van Dijk. A. Matte, oud 65 jechtgenoot van A. Jansen. K. Biesheuvel, oud ij. H. C. Uitman, oud 6 m. G. W. Ruiten beek, oud 5 w. L. den Ouden, oud 78 j.f weduwnaar van K. Alphenaar. GBOOTE VOORBAA» Donderdags uitgestald op de Markt en Woensdags te Woerden op de Markt. Adres C. VAN LEEUWEN, KUIPER, VU verstraal, GOUDA. D. V. op Donderdag 15 Novem ber a. s.’s «»onds half zeven nur, GODSDIENSTOEFENING door Ds. JAS PÉ BS, van Boskoop. Dankuur voor 't Gewas. IET HP! dat ON dezelfde- - UI VEEN gebruik» heeft. Deze alleen geneest eu is kenbaar aan HOUDEN band om de flesch, waarop de handteekening van den agent L. I. AKKEB, Botterdam, voorkomt; alle andei geneest noeit. Prös f 1,-, f en f 8,50 per flacon. Verkrijgbaar b(j A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oud*Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; r'sCHlITTt3. U C. van ZESSEN te Vuilxndam; T. TERLOUW te Goudrlaan; M. v. HOUWELINGEN te Gikskn-Nixuwk. J. ZONNEVELDPikk te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. de JUNG te Amkidk; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOIK te Cabauw; Jb, den OUDSTEN te Groot.Ammibw T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Lanoehak; K. VAN DAM te Bergambacht; IIwwgMtraat 78, Botterdam, Amsterdam, ’a-Gravenhage, Dord recht, Uulemborg, Tiel en Gouda. De Nolans P. S1CHTERMAN te Meerkerk zal op Vrydag 16 November 1906, des voorm. 10 uur, in „De Gouden Leeuw” by ueu Heqr T. KLEIJN ie MeerkerK, PUBLIEK VERKOOPEN: LENIGE PERCEELEN van de HERV. KERK en DIACONIE, DE GEMEENTE, den Heer M. LOER c. s. eu Mej. de Wed C VAN DEN DOOL; en publiek verhuren vuur 4 Jaren Breeder omschreven by biljetten. levert onder openbare cö at role der Rykslandbouwproefstntions: echt Duitach Thomaa- Hlakkenuieel*merk „De Ster", Kallzouten, Phoaphateu, Guana'i enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Phoaphorzure Kalk, Poeder voor "Bordeauxsche Pap en Sprenkelaars. Agenten: de Heeren D. W. VAN BEUSEKOM te Heenkaap en T. VAN BEUSEKOM te Laplker-Kapel, by wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrijgbaar zyn. Wegens sterfgeval biedt zich een alleszins bekwaam persoon aan van 36jaar, P. G., v. g. g. v. z., ais op een Boerdery by een Weduwe, of iets dergelijks. Br. fr., letter A, aan OOSTLANDER s Advertentie-Bureau te Krimpen a/d Lek. en L. J. Verwey, oud 22 j. ingen, oud 75 j., weduwe van Het POLDERBESTUUR van Krimpen ap de Lek eu KERK- VUUlxDEN der Hervormde Gemeenie aldaar zijn voornemens in het openoaar te VERHUREN op Vrijdag den 10. Mavember 1900, UtB avonds te zeveu uur, by C. BOUTER aldaar, voor 4 ot voor 8 jaren EEN1GE PERCEELEN gelegen in den Polder De voorwaarden zullen daags vóór de Verhuring ter lezing liggen ter Secretarie der Gemeente. Het Polderbestuur veeru» BURGEMEESTER en WETH0U- DERS van Kieuw paart zyn voornemens op Zaterdag 17 Navem* ber 1906, des voormiddags te 10 uur, in het RAADHUIS aldaar, in het openbaar, by inschrijving, te De bediening van hetBÜHUITEN- af VOETVEEB aver de rivier de Lek, tusschen NIEUW- POOBT en WILLIGE-LANGE- BAK, met de bewoning van het Veerhuis. De op zegel geschreven en door de borgen geteekende inschry vingsbijetten moeten vóór Vr||dag 16 Navember a. mid dags 2 uur, ten RAADHU1ZE van Nleuwpaart z(jii gedeponeeid m een aldaar gereed staande gesloten bus,-terwyl de con ditiën en voorwaarden aldaar vanaf heden voor een ieder ter inzage zyn nedergeiegd. Wijk B en en D. Roosenberg en de Alblas, 6 Aren, 70 Centiaren. Door grootte en bizonder gunstige ligging in de kom van *t Dorp en aan de Alblas, is dit perceel uitstekend ge schikt voor alle zaken. 2o. Een stuk Welland met Wate ring in den Vinkepolder, strekkende van den Zuid-Albiasdyk zuid op tot J. C. Tujjtel, belend oost A. Stout Wz. en A. de Kloe, west den Heer H. Kam, groot I Hectare, 58 Aren, 61 Centiaren. 3o. Eenlg Weiland met Kade op de Langestecg, strekkende van den Zuid- Alblasdyk noord op tot de Alblas,'belend west P. Tufjtel en de Alblas, oost B. van '^Asperen, groot 62 Aren, 81 Centiaren. Voor den Heer W. W. SPRUIJT: 4o. Eenlg Weiland en Watering den polder Blokweer, aan en om de Middt. wetering, strekkende van halver Middel- wetering en A. Pyl Jz. noorden op tot de Achter kade, belend west J. Spruyt Az., oost C. Hoek Cz. c. s.C. Groenendyk eu ’ijl Jz., groot 8 Hectaren, 8 Aren, Centiaren. Voor den Heer W. BROERE: 5o. Een partij Welland met naastge legen BOUWAKKER en WATERING in den Vinkepolder aldaar, strekkende van halver Voorwetering en P. van Rynsbergon zuid op, deels tot halver Achter wetering en den Heer C. Vroege, anderdeels tot de Wed. B. den Ouden, belend oost en west diezelfde, groot te zamen 2 Hectaren, 35 Aren, 76 Centiaren. Voor den Heer J. C. TUIJTEL 6o. Een stuk Hueiland in den Vin- kenpolder, aan de Zteuwe-Kade aldaar, strekkende van de Zieuwe-Kade west op tot L. Korporaal Wz. en P. G. Drinkwaard, belend noord H. Kam, zuid Mevrouw N. von Lindern Van der Leegroot 1 Hectare, 26 Aren, 10 Centiaren. Aanvaarding: perc. 1 op 1 Mei 1907, de oterige perceelen by de Detaling der koop penningen vóór of op 7 Januari 1907. Nadere inlichtingen ten kantore van den Or lald-AfrlU. den reeds gemelde! door Fereira en zij weinig bijzonders c ernstig geweest te z leider Smits in Pi dat meer de politie macht. Deze leeg Fereira en zijn volg vaal en Trans Oranj nie z|o gegaan, zul politie in de Kaapk tochten houden, in; blijft er van heel d niets over. Voor nieuwe tro in Zuid-Afrika is dt ben de Boeren er slechte nakomen v eeniging door Enge In Eageland te gevoelen en d, men van een roofh genoemd zou wort renopetand”. Het Britsche La oonoHik de pacht 19 uren achtereei nacht duurde gunden zich echti tjjd. Een van hei uilgeruet waa, v< verdagen. D°chu d. titter van het Hui stemmen vóór de verlof had gegev» verscheen, werd u ’t Was toen kwaï morgen en om gonnen de debatten De Koning van enkele dagen het j uit Noorwegen tol punten van het fet partQeo. Woeriad", Itike gasten een rtr.UD./Er «erda om ordeverstonnge Nu de DuiUch afgetreden, is de 1 spoedig maatregel, vleeschnood in Du De t|jdelfike op volg Landbouw is een van Podbielsky's h( in den Ryksdag, opend is, de ber vleeschnood niet uitgesteld tot de bei bewindsman. Prins Büiow he< den Rijksdag niet spoedig in de ver wichtige mededeel den politieken toee Ia het feit, dat d ging dineeren, zi< van de tegenspraa een aanstaand afti selier. Keizer Wilhelm 1 heids museum te B aan den beeldhoi Haverkamp. Z. M standbeeld van 1 Oranje, stadhouder 1650. Voor het kostuu gebruik van een Keizer zelf. Ia de Pruisische nu 46 000 Poolsche In Opper-Silezië zich steeds meer u Dweepzieke Po hebben in hun oj niet toestaan van wis op de scholen, in het Goplomeei door tusechenkom werd hun opzet ve De Czaar van H alle militairen verb politieke partg, of w waar over politiek Een hoveling vi aan een berichtge teld hebben, dat tooneelen plaats hl en de Groot vorstel hem telkens op dt dag wijzen en hem wettige iaetelliMIB rust in het land De Russische Re de aanplak- of stro tuoneel-democratisr vernielen, enkel oi En de leden van gevangenisstraf be meening verandert In Warschau is fabriek met zjjn geschoten. In Baku werd men fabriek ontdek in -- - Het nut en voordeel, dat het courantenlezen in een beschaafde maatschappij aanbrengt, is reeds zoo dikwyls betoogd en herhaald, dat ieder daarvan volkomen overtuigd is. Dat het p.,wittevee; Wed. J. VUIJK te Krimpkn a/d IJskl; C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF dc Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde G. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oïjdkrkkrk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrkcht; L. POT te Nuuw-Lkkkzrland; Mej. K0RTEWEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Strkkfkkrk C. SPELT te Nikuwpooht; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllz a/d IJskl; G. ELSEN AAR, Drogist te Sukdricht; W. J. VAN DAM, te Haastrkcht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudk. dejcouranten te lezen, ondervond de Heer by Hand van Leiden woont. Zie hier wat deze Heer ons schryft: „Gedurende geruimen tyd leed ik aan een borataandweniDg, die mij zeer hinderde. De slym zat my vast ais eeu muur en wilde maar met los komen. Ik had voortdurende benauwdheden en u kunt begrijpen hoe het my te moede was, wanneer ik u mededeel, dat ik alle denkbare middelen reeds had aan gewend zonder de minste verlichting te mogen ondervinden. Ik had alle hoop op genezing opgegeventoen ik toevallig een advertentie van Abdijsiroop las, en daar ik reeds veel goeds van flat middel vernomen had, besloot ik ook dat nog eens te probeeren. Ik kocht een flacon by H. KLAREN BEEK te Amstelveen en kon direct verlichting bespeuren. Ik ging daarom met het gebruik der Abdijsiroop voort en nadat ik twee flesschen gebruis i heb, ben ik totaal genezen. Gaarne geef ik u het recht dit schryven te publiceeren.” a soort Abdijsiroop bekomt,die de Heer P. WITTE- VEEN gebruik» heeft. Deze alleen geneest eu is kenbaar aan een - - j- van generaal- ire is nanaaak en smeden, op de hoogte met Zeeuwsch werk, kunnen direct VAST werk vinden. Zonder g. g. o. zien aan te melden. Loon naar be kwaamheidvanaf 11 lot 16 Cent per uur. Minimum werkuren 71 per week. Brieven franco, onder No. 17, aan het Bureau van dit Blad, met opgave van kunde en leeftijd. Heeren Veehouders, voedert uw vee uitsluitend als bjjvoeder gedraegde PULPE van de Suikerfabriek „DE MARK" te Ondenboach. Overal waar nog niet verb gt-nwoordigd Wederverkaapera gevraagd. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den inzet op Don derdag 15 November 1906, ten Herberge van VONK te Aiaarde- laaa, tot den toeslag op Donderdag 22 November 1906, in het RAADHUIS te Naardelaaa, beide dagen des voorm. 11 uur, publiek verkoopen: Voor de Erven W. DEN HART0G: met BERG, BOOMGAARD en BOU WLAND op Noordzy onder 2. Een WOONHUIS ERF en TUINGROND op Botersloot onder Naardeloaa, groot 13.10 Aren. Breeder by biljetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan tore van den Notaris voornoemd. OPSTELLEN DICHTEN. Prys f 1,50, gebonden f 1,90. Vorige bundels: Koren en Klaprozen ing. ƒ1.50, geb. ƒ1,90. Laatbloeiers ing. f 1,50, geb. 1,90. Uitgaven S. W.N. v. Nooten, bcHOONHoviN. Benachap. Geboren: j en A. Erkel. Th. de Mathilda, Houdyk. Johannes, zoons van J. Bai Marinus Adriaan, z. van V A. M. van Rooyen. Getrouwd: L. A. Boon, oud 41 j. en A. de Jong, oud 41 j., weduwe van J. v. d. C. Langerak, oud 27 j. en A. de juw, oud 20 j. J. W. Boonstoppel, oud j. en P. M. Schouten, oud 24 j. D. de oud 52 j. en L. Be yen, oud 47 j. irleden: J. Verwey, oud 22 j. van Solingen, oud 75 j., weduwe van J. Roozendaal. BleakenagrMren Hofwegen. 1-31 Oct. Geboren: Cornelia, d. van T. de Pujjker en J. van den Bergh. Brandwijk. Van 1—31 oct. Geboren: Arigje Jaapje, d. van J. C. Verhoek en A. Vogel. Hendrika, d. van A. van de Giessen en J. van der Graaf. Jan, z. van J. G. de Kok en A. P. Formjjn. Arie Johannes, z. van D. Brouwer en C. Njjhof. Maartje, d. van L. den Besten en G. Korevaar. Getrouwd: T E. Eikelenboom, oud 27 j. Overleden: C. Schalk, oud 82 j., echt- genoote van J. Eikelenboom. GieMcn-Nieuwkerk. Van 1—31 Oef. Geen aangifte. Haawtrccbt. Van 1—31 Oct. Geboren: Willem, z. van W. van Dam en G. de Kruyf. Agatha, d. van M. de Roos en M. Steenbergen. Johar-* B. van den Hondel en Cath. I Maarten, z. van W. Eegdemai Jong. Wjjnand, z. van J. A. van der Schee. Overleden: J. Ballering, oud 77 j., echt genoot van J. Janmaat. Hwenkoop. Van 1-31 OcL Geboren: Lempke Klaaske, d. van Haringsma en K. R. Eenshuistra. Mat Maria, d. van J. van Vliet en M. Steen bergen. Maria Elisabeth, d. van D. Burger en M. E. Groenendyk. Overleden: G. Duits, oud 33 j. (over leden te Utrech»). Hoog-Blwkland. Van 5 Oct.—5 Nov. Geboren: Go vert Cornells, z. van C. de Jong en M. van der Haven. Overleden: H. Rietveld, oud 2 w. C. de Kuiper, oud 9 m. E. C. van Alphen, oud 72 j., echtgenoote van W. R. van West reenen. Hwarwaar. Van 5 Oct.—5 Nov. Geboren: Adriaan, z. van G. Kuiper en W. Aanen. r- Arigje, d. van J. Rozendaal en J. Bogaard. Kedichena. Van 1—31 Oct. Geboren: Jenneke Johanna, d. van K. van Houwelingen en P. A. van Santen. Nw.-Lekkcrlawd. Van 1 Oct.—I Nov. Geboren: Klazina, d. van J. A. Deelen en A. Korevaar. Neeltje Pietertje, d. van P. den Ouden en M. Verbaar. Gerrit, s. van A. C. van Leeuwen en C. den Boer. Pieterijn, d. vin A. Borsje en A. L. den Ouden. Getrouwd: C. deo Ouden, oud 52 j., weduwnaar van M. Verkalk en Joh. Paarde- kooper, oud 48 j., weduwe van M. Rozen daal. J. van der Perk, oud 25 j. en M. den Ouden, oud 22 j. J. den Ouden, oud 21 j. en G. Noorland, oud K j. Overleden: G. Verslujjs, oud 4 m. C. van der Spek, oud 2 j. C. G. van Essen, oud 2 j. Nwordelwos. Van 5 Oct.—5 Nov. Geboren: Cornells, z. van A. Troppen- burg en C. Koofjman. Getrouwd: P. J. Spejjer. oud 31 j. en D. Duym, oud 26 j. H. Kars, oud 31 j. en D. A. Verhoef, uud 31 j. A. de Jong, oud 31 j. en C. K. de Juug, oud 28 j. M. Karsbergen, oud 43 j. en E. van den Dool, oud 32 j I’olabrwck. Van 1—31 Oct. Geboren: Pieter, z. van G. v. d. Heeden en C. Graveland. Karel, z. van W. van Engelen en D. van Zuilen. Johannes Arie, z. van D. J. v. d. Grift en W. J. Verhoef. Getrouwd: A. Oosterom, oud 25 j. en E. van Dyk, oud 25 j. Overleden: C. Straver, oud 79 j echt genoot van M. v. d. Maat. A. Erkel, oud 60 j„ echtgenoote van B. de Hder, weduwe van C. Rosen boom. Streefkerk. Vi Geboren: Jacob, z. van P. Terlouw en H. Blokland. Wjjnlje Maria, d. van K. Zwartboi en G. Verschoor. Getrouwd: W. Looren de Jong, oud 28 j. (won. te Ammerstol) en J. Maasland.— C. van Harten, oud 27 j. en A. M. de Vos, oud 22 j. T. den Butter, oud 24 j. en E. W. van den Berg, oud 21 j. P. den Ouden, oud 21 j. (won. te Groot-Ammers) en N. de Bondt, uud 22 j. J. Versluis, oud 23 j. (won. te Meerkerk) en M. Nienwpoort, oud 23 j. Overleden: P. de Jong, echtgen. van S. Suiker (won. te Bh Vltst. Van 1-31 Oct. Geboren: Gerard, z. van J. H. Oskam en A. Stam. Laurens, x. van W. Oskam en G. C. Mejj waard. Getrouwd: G. Rietveld, oud 70 j., weduwnaar van W. Boekraad en J. Jong bloed, oud 57 j., weduwe van J. Verburg. Waddiagaveen. Van 1 OcL—10 Nov. Geboren: Johannes Hermanns Gerardus, z. van J. H. G. Smith en A. de Jong. Neeltje, d. van J. Larot en M. Schouten Johanna Mana, d. van S. Verheul en A. M. vander Laarse. Jaantje, d. van J. van der Zyden en E. Rietveld. Geerit, z. van A. Both. Emmigje, d. van G. K. van Tilburg en F. de Koojj. Adriana, d. van A. Noor- lander en P. Loeve. Aagje, d. van W. van der Hengst en H. Bras. Cornelia, d. van C. Neven en H. Broere. Jan en Adriana, x. en d. van J. Blonk en M. Noor* lander. Jacob Johannes, x. van H. C. Boonstra en L. Trommel. Pieter, x. van H. Metselaar en M. Dammes. Hendrika Maria, d. van A. Cammeraat en J. Scheur water. Leenlje, d. van J. J. Troost en G. C. J. van den Heuvel. Jan Johannes, x. van J. Froost en J. van Andei. Adriana Autonia, d. van J. Oskam en A. Kraayen- Pieter, x. van T. van Gils en C.” Gisbert, x. van J. Rupke en -| der Geur. Gjjsbertus, x. van liet en M. Verwoerd. Adrianus x. van J. Verklejj en M. van stiaantje Cornelia, d. van C. van J. van d - M. Grc Dyk en en j'. M. de Groot. '- W. 1 en L. Tol. W. Sekeris en BUBHEBLIJKE BTTND. Arkel. Van 1-31 Oct. Overleden: H. J. van Buuren, oud 19 j. P. van Maurik, oud 7 j. Van 1-31 OcL Aalfje, d. van C. van Leeuwen Gerard Albertus Petrus, x. van Wit en J. Mulder. Gflsberta d. van J. C. Vend rig en M. v. d. Johannes Wilhelmus en Martinus "aars en J. Sluis. W. H. Sangers en 1, ZUUU8 Adriai

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3