N°. 2770. 1906 Zaterdag 17 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland. en Utrecht. BIHHBNLAHD. btatem-gjemebaal. BO 1TBILAID. ^■LT/m ud 75 UiTOAVi van S. it W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. werd toen op lering, oud 77 j., ecbt- er, het >epei oute en K. Ka van Justitie aldaar. Daarna kwam de heer valgeu iemand die den geest van het Vati- isnuis, r. De tering >1 kinderen. t de schoolstaking tal van jaren ontbc maatschappij was vol stoom. De menschen i noodrem getrokken, doch ran J. H. Oskam u van W. Oskam i was ie tot iP. G. ithilda in lts- van de i van van self. Pruisische Poolsche SCHOONHOVENSCHE COURANT. heeft sedert zttpaar ■■nmste i jicbt- vorste- it, houdende beves- "sake leren ioeld werk- Presi de. Johi tn Cath. egdeman van J. i met vaste prQzen. in deze streken voor extra zware partijtjes tt f 0.75, wei- nakomen van ht door Engeland. jeland en een roofti zou _d". Britsche Lagerhuis behandelt op ‘t 15 Nov. bediende waarna r met bracht. De :ig niet veel ger I /tooi I den I gaer I Se.“ er, oud 79 j echt- A. Erkei, oud de Heer, weduwe H. van Dril vormende het mat zich het i uit blfjkt spoedig maatregelen te nt vleeschnood in Duitschland De tjjdeltjke opvolger van Landbouw is een verkil van Poe- ia den Rijksdag, opend is, de t vleeschnood ultgesl bSwim Prins den Rjj spoedig in 31 Oct. an P. Terlouw Maria, d. van Polen te Kruschwitsdorf sewondenheid over het 'oolsch godsdienstonder- "otracht een onderwjjzer j verdrinken. Alleen een oud-soldaat van 11 dezer i staf: rer Msjesteits aaf Schimmel- 5de regiment kaan goed kent, de Pauselgke Nuntius Madrid zal verlaten, zoodra het wetsontwerp betreffende de vereenigiogen en geestelijke orden in de Kamer is ingediend. De be- ipje en den Heiligen al niet afgebroken, 1-31 Oct. Klaaske, d. van ishuistra. - Mat„.Iu. Vliet en M. Steen- etb, d. van D. Burger lits, oud 33 j. (over- Van 5 Oct.—5 Nov. Cornells, a. van C. de ven. etveld, oud 1 w. E. C. van Alpheo, a van W. R. van l schijnt men dit ook wel daarom misschien maakt ftocht, die elders niet eens worden, al spoedig een .boe- d 78j., weduwe ster, oud Sj. genoot van M. jechtgenoot vel, oud Ij. G. W. Ruiten- ien, oud 78 jH Van Kol terug op de verleden jaar be sproken misbruiken bjj de landrente. De verdere beraadslaging V"d tz" 4“ den volgenden dag bepaald. GEMKIGD MLEUWB. Toe n haandag-mi<Idag de trein van 3 48 uit Rotterdam te Roosendaal aan kwam, kwam men tot de ontdekking, dat er onderweg oen defect was gekomen aan de verwarmingsbuizen. De eerste coupé in het eerste rijtuig, waarin 8 mannen, 1 vrouw Dinsdag beöedigd, i kwam de het woord, o-, beantwoorden, rend leid tevens an de Jong, oud en J. Maasland. en A. M. de Vos, tter, oud 14 j. en d 11 j. P. den Groot-Ammers) en - J. Versluis, oud n M. Nieuwpoort, oog, oud 61 j., te Bleskensgraaf). -31 Oct. ran G. v. d. Heeden el, i. van W. van Johannes Arie, en W. J. Verhoef, •rom, oud 15 j. en „jnoeming •óotuur tengevolge van van den heer H. D. ■etaris. Met nagenoeg rerd herkozen de heer leze benoeming aannam, ommissie van inspectie ieel werden voorts benoemd Kolkman, T. Ververs en A. voorzitter tot rekening over de heeren en A. 'AlblaMerwi I landen, 16 No als boter blgit k_ Men besteedt thai kaas f 16,50 a f 31 tot f 34 per 50 kilo; goêboter boter f 0,671/» per i/j k»lo. I 'Amelde en Tlenheven, 15 Nov. 1 Naar de vacant komende betrekking van onderwijzer aan de gemeenach. openbare school dezer gemeenten hebben zich 5 solli citanten aangemeld, waarvan 8 tot het geven __rus, z. van - Gtisberta 5 en M. v. d. s en Martinus m J. Sluis. 2-jgers en Boon, oud 41 j. en weduwe van J. v. d. ik. oud 17 j. en A. de W. Boonstoppel. oud en. oud 14 j. D. de Begen, oud 47 j. 'erwejj, oud 11 j. ud 75 j., weduwe van Hofwegen. 1-31 OcL a, d. van T. de Putyker i 1—31 oct. Jaapje, d. van J. C. Hendrika, d. van J. van der Graaf. ok en A. P. Formtjn. n D- Brouwer en C. van L. den Besten en Ruiter, oud 16 j. en 7 j- ;haik, oud 81 j., echt- boom. rk. Van 1-81 Oct. ingifte. i 1—31 Oct. z. van W. van Dam Agatha, d. van M. de henna, d.van Dekker. - i in C. B. de van Delft en bezoek van de Fransche geestelijken den Paus schjjnt echter nog niet veel ibracht te hebben. I -J Spanje is de toestand nog ge- IH-jjer. oud 31 j. en H. Kart, oud 31 j. I j. A. de Jong, Jong, oud 28 j. j. en E. van den den beer C. Breedjjk, mede --- n immelen en P. de commissie laterieel, aangaande 1 verplegings-a __t dat de goede, houder H. Slinger uitsL-u houden. Alsnu. kwam aan de orde de bent i een lid van het bestuur tenj’"” periodieke aftreding van den L«. j de Weerdt, secretaris. Met - alg, meene stemmen werd herkozen Van de Weerdt, die deze benoeming i Tot leden eener coi van het materie 1 de heeren M. E- vao Nielen, terwijl door den leden der commissie om de 19<l6 na te zien werden benoemd C. Jongenburger, P. vin Duiken Breedgk Cz. Waddingoveen, 16 Nov Nauwelijks van Gils, werkzaam aan de stoom- mbelfabriek van de firma Van Schaik en ”k,iis, als hersteld aan eene voor een reken geleden bekomen wond, gisteren den arbeid getogen, of een nieuw trof weer een zgner vingers. Nu igers zoodanig tus- i de daarbij zijnde t deze nogal ernstig -31 Oct. Johanna, d. van K. A. van Santen. Van 1 Oct.—1 Nov. d. van J. A. Deelen leeltje Pietertje, d. Verhaar. Gerrit, in en C. den Boer. en A. L. den Ouden. Ouden, oud 51 j., aik en Joh. Paarde- uwe van M. Rozen- rk, oud 15 j. en M. J. den Ouden, oud d 13 j. ilufla, oud 4 m. 1 j. C. G. van stal, een 'a het in verbonden. 'Waddinguveen, 14 Nov. Hedenavond ■J alhier onder voorzitterschap van den G. van Dort Kroon eene algemeene gehouden van de leden der —ging .Ziekenzorg”, welke vereeniging i ruim 400 leden telt. behandeling werd genomen de begroo- ting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1907, welke werd vastgesteld tot een bedrag van f 937 095. Vervolgens werd verslag uitgebraebt door namens de heeren Verheul, te zamen van inspectie van i den staat waarin ■materieel bevindt, waar deren door den magazijn- stekend worden onder en van F. v denkt dat de te Gorinchem zen van den politie in besh v. T-, alhit **Mleuwp< commissie to ’n deze gemeei >rk, C. was C. mei' Berghui paar wt aan den arbeid getogen, ongeval trof weer een i" geraakte een zQntir ving schen den schuurrol en ijzeren plaat bekneld, dat werd gekneusd. Tot predikant bjj de Geref. Gem. alhier is beroepen Ds. D. Hogenbirk te Neder- horst-den-Berg. 'Zevenhuizen, 14 Nov. Gisteren is de „boekendeeliog” begonnen op het raadhuis. Aldus wordt door velen alhier genoemd de gelegenheid, die van gemeentewege eiken winter om de veertien dagen des Dinsdags gegeven wordt om boeken te lezen uit de volksbibliotheek. Deze boeken zjjn n.l. een geschenk van het nu tal van jaren ontboden Departement van de maatschappij .Tot Nut van 't Algemeen". ian goed kent, de Pauselijkt adrid zal verlaten, zoodra het wi in de Kamer u trekkingen tusschen Spai Stoel zouden dan, zoo toch geschorst worden. Amerika. De vorderingen der zaambeden aan het Panamakanaal zgn dent Roosevelt niet meegevallen. Bij de overneming van de Fransche maat schappij door de Amerikanen had men ver wacht maandelijks 750 000. M‘ grond te kun nen uitgraven en men kan slechts tot 180.000 komen. Volgens een Fransch ingenieur ligt dit aan de overvloedige regens, waardoor het vervoer van de uitgegraven aarde over rails bijna onmogelgk is. Volgens hem moest de uitgraving ge schieden door drgvende baggermachines en moesten de uitgegraven sloffen te water vervoerd worden. Op z’n Hollandsch dus. Oct—5 Nov. x. van G. Kuiper en d. van J. Rozen daal «TAND. I Oct. J. van Buuren, oud ik, oud 7 j. 1-81 Oct i a i Jan. C ^an Eeuwen I Albertus Petrus, z. van Mulder. f Vendrig en Wilhelmus J. Baars en J.S ▼an W. H. Sant en 1 kind zaten, hadden aan de deze werkte niet. Druipnat, geheel ontdaan van schrik, stapten de verontwaardigde reizigers uit. Naar wg vernemen, is door de betrokken personen schadevergoeding gevraagd bij de maatschappij. Maandag-avond, omstreeks 7 uur, is nabij den Utrechtschen Straatweg, onder Arnhem, door den trein uit Nijmegen een persoon middendoor ge- Men kent den veronge- Oct.—5 Nov. z. van A. Troppen- van den (vallen- in het lotfe I 416 I ialistische I hg tevens de speelwoede aan de Beurs in tabaks- en petroleum aandeelen en de zwen- delargen bg naamlooze vennootschappen. I Vervolgens vroeg de heer Boogaardt een onderzoek naar den toestand der cen- trale gevangenis te Soerabaia en was van meening, dat de koelies bet te Deli beter hadden dan in de eigen kampongs. De Minis ter verwees den h«er Van Kul in zjjn antwoord naar den Minister van Justitie, daar bet grootste deel der naam- looze vennootschappen, op welke deze doelde, in Nederland gevestigd is. Bjj artikel II besprak de heer, Lobman in afkeurenden zin de voorgenomen ophef- flog van bet residentiegereeht te Medan, in Am .Eclair" wordt uit Madrid bericht, dat, verband met de instelling van een Raad alMna iamanX Sin Hun oaoal wBn haf Vali. «alt Justitie aldaar. Durni kwam do haar eld. oud 70 j., raad en J. Jong en J. Verburg. 1 OcL—10 Nov. rmanus Gerardus, 1 A. de Jong. M. Schouten 'erheui en A. M. d. van J. van der Geerit, z. van A. r. K. van Tilburg d. van A. Noor- agje, d. van W. as. Cornelia, -oere. Jan en ink en M. Noor* s. van H. C. - Pieter, z. van es. Hendrika it en J. Scbeur- J. J. Troost en - Jan Johannes, ndel. Adriana en A. Kraajjen- van Giis en C. n J. Rupke en jsbertus, z. van rd. Adrianus lefj en M. van i, d. van C. van - Jacob, z. van ld. Francine, Iderman. agen (won. te J. W. van Sekeris en K. l E. Sekeris. van proefles zijn opgeroepen, namelijk de heeren F. W. Fredrikze te Groot Ammers, G. Kuypers te Papendrecht, P. A. Verhoef te Rotterdam. S Hwenkowp, 15 Nov. Toen Maandag- voormiddag een bediende der petroleum- maatschappjj „de Automaat” in de buurt alhier bjj een landbouwer in buis was om zjjn olie te slijten, werd zjjn kar, met twee honden bespannen, in dien tusscbentjjd door een voorbjjgaanden wagen aangereden, met het gevolg dat bonden, kar met petroleum- bussen alles van den djjk tuimelden en bet water terecht kwamen. Met alle kracht inspanning en ook door hulp van bijkomen den werden de honden te water van bet tuig ontdaan en toen gered; waarna men met vereende krachten de kar met volle en leege bussen op het droge F - - - materifiele schade had gelukkig te beteekenen. "Langerak, 15 Nov. In den ouderdom van 66 jaren is in deze gemeente vrij onverwacht overleden de beer Dirk de Ruiter, die tot voor korten tjjd lid was van het kerkbestuur der Ned. Herv. Ge meente alhier. Sedert de oprichting dier instellingen de overledene ook lid van de commissie wering van schoolverzuim. Leerdam, 14 Nov. Mej. W. Vegter, te Wildervank, beeft voor hare benoeming tot onderwijzeres aan de school met den bgbel alhier bedankt. Heden werden er uit de weide van de landbouwers P. den Besten twee vaarzen v. Es een viars vermist. Men u8 dieren gestolen en op de markt )m verkochtzjjn, want de twee vaar- n Besten zijn te Gorinchem door de u ~l$g genomen. Een verdachte, ier, is heden-avond gearresteerd, “nwort, 15 Nov. Tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim zjjn in deze gemeente gekozen de heeren C. Ouwerkerk, C. Mohteban, C. Njjsen, Dl. Baron en W. Honkoop, die allen hunne benoeming hebben aangenomen. 'Oudewatnr, 15 Nov. Dinsdag-avond hield de „Oudewatersche Ijsclub” in bet koffiehuis van den beer W. J. v. d. Meer eene algemeene vergadering. Ingekomen was een scbrjjven van den beer E. J. Spronk, dat hjj als bestuurslid bedankte. De rekening en verantwoording over *t afgeloopen boek jaar bedroeg in ontvang f 371.85^; in uit gaaf f 63,55batig slot f 307,80'/»nagezien door de heeren v. d. Pavoord!, Frjjsenaar en Merks en in orde bevonden. Uitloting van vjjf rentelooze aandeelen, nos. 25, 61, 101. 124 en 145. Bjj de verkiezing van be stuursleden werden herkozen de heeren H. Reneman, M. J. de Lint, G. J. Vlek en H. T. Verhoef, en in plaats van J. A. Ver hoef (vertrokken uit de gemeente) gekozen a_ l v. d. Lee, en ip plaats van ink gekozen de beer B. A. TWEEDE KAMER. werd eerst de heer De Visser die daarna zitting nam. Vervolgens Minister van Koloniën aan I, om de verschillende sprekers te Dankende voor de waardee- inde en welwillende wjjze waarop zjjn be id besproken was, had bjj met genoegen uit den mond des heeren Van Kol vernomen, dat deze afgevaardigde de inge- diende begrooting de beste achtte, die in jaren was voorgesteld. De Minister betoogde daarna, dat wjj in lodifi aan een keerpunt in de staatkunde stonden, want aan den rechtmaiigen drang, om de begrooting in Indifi te doen vaststellen, kon op den duur geen weerstand geboden worden. Met eenige afgevaardigden was spreker van meening, dat de bjjzonder booge tinprjjzeo geen reden mochten zgn, om de uitgaven big vend uit te zelteo. Er was z. L geen reden tot on gerustheid op fioancifiel gebied, daar er van achteruitgang geen sprake was. Voorts poogde hg aan te toouen, dat de vermeerdering der inkomsten gedeeltelijk te danken was aan een vermeerderde volkswelvaart Langdurig hield spreker de Kamer bezig met een uitvoe rige weerlegging van de bezwaren des heeren Van Kol. Voorts zegde bjj den beer Brum- melkamp toe, dat h|j diens wenscb ten aan zien van bet opiumvraagstuk ernstig zou overwegen. Toch moeten ooderwgs en zen ding het opiumgebruik in de eerste plaats besirjjden. Voorts toonde de Minister aan, dat ne heer Boogaerdt zich vergiste, toen hg beweerde, dat er te veel voor het Mohamme- daansche godsdienstonderwgs gedaan werd. Gaarne wenschte spreker de zending te on dersteunen en verwees op dit punt naar zjjn vroegere verklaringen. Aan het slot zjjner rede kwam de Minister terug op bet ant woord, dat hjj jongstleden Vrgdag aan den beer Thomson gegeven had in zake luite nant Cbristoffei. Spreker wist niet, dat de besproken mach tiging reeds in de Javasche couranten ge staan bad. Had bjj dit geweten, dan zou bjj den beer Thomson natuurlek anders be antwoord hebben. Alsnu begonnen de replieken. De beer Van Kol noemde dezen Minister een „veelbelovend” Minister en nam toen zgn medeleden eveneens onder banden. Op bet einde zgner repliek betoogde bg, dat de rede leer van het Christendom niet zooveel hoo- stood dan die van den Islam, een meening, ir den ueer Van By landt, den volgen- spreker, bestreden. Ook de beer Boo rdt zag veel kwaad in den Islam, die „prang sabil” predikt. De beer De J Stuers bestreed de cgfers der statistieken, daar deze niet de volle waarheid bevatten, terwgi de heer Van Deventer zich be- i klaagde, dat de Minister zgn rede niet met de noodige aandacht bad doorloopen. I Daarna werd de vergadering tot den vol genden dag verdaagd. Woensdag repliceerden de heeren De Waal Malefgt, die opeen rechtstreeksche heffing petroleum bleef aaodringen, de beer Van rnebeek, die tegen bet verwgt van den beer Van Kol opkwam, alsof bg „het vleesch geworden conservatisme" was en de heer Pierson, die nogmaals betoogde, dat een progressieve inkomstenbelasting op naamlooze vennootschappen onoverkomeigke moeilgkbeden zou opleveren. Daarna du pliceerde de Minister, die, naast de op merking, dat de heeren onderling gerepli ceerd hadden, den beer De Stuers scherp aanviel, waarop later bet antwoord van den laatste en bet wederantwoord van de regeenngsbank volgde. Ten slotte werd de algemeene beraadslaging gesloten. Bg afdeeling II sprak de beer Troeletra zgn voldoening uit over de herziening van bet Indische drukpers-reglement, al was ze z.i. onvoldoende. Vervolgens besprak deze afgevaardigde de instelliug van een Raad van Justitie te Medan en de voorgenomen koelie-ordonnantie. Voorts kwamen ook de misstanden in de Lampongscbe districten aan de beurt, waarbg spreker de vraag stelde, of de Indische autoriteiten hun plicht ver ten. Daarna klaagde hg over den langen r der preventieve gevangenschap van uJers in Rembang. Etndelgk kwam de heer Van Kol op de koelifin-schandalen terug. Spreker vreesde voor een tussebenkomst van den gouverneur der Straits. In vernand hiermede critiseerde de beer C. G. den heer Sproi de Groot. Oadewater, 18 Nov. Door het Rgk is tegen schadeloosstelling overgenomen een aan clioische tuberculose igdend rund van den veehouder W. de Wit alhier. Het rund is naar bet abattoir te Rotterdam vervoerd. Papendrecht, 13 Nov. Alhier heeft eene koe van den landbouwer en melkboer Tennis Kraal den knecht Maarten Boer, 1de vastzetten in den oog uitgestoken. ziekenhuis te Dordrecht werd de als heer gekleed reden en gedood. d.m, era felle brrad uil. Men eehrtllj de oorzaak toe aan een lek in de gasleiding. In een oogwenk stond de geheele winkel in lichtelaaie. Het knechtje en de dienstbode vluchtten, maar de heer Smits holde naar boven, waarschgnigk om geld en kostbaar heden te redden. Daar schgot bg door den rook bedwelmd te zgn, althans de brandweer vond hem later dood op den grond uitge strekt. De vlammen, die ook weldra de tweede verdieping en den daarboven gelegen zolder, benevens die vliering hadden aange tast, hadden het igk voor een groot gedeelte verkoold. Het stoffdigk overschot werd in een deken gewikkeld, en naar den stal van den heer Stephanus aan de overridei der straat gedragen. Daar werd de ld®ntiteit vastgesteld. Met een brancard werden de overblgfselen van den jongen man hg was pl.m. 33 jaar naar het Binnen-Gast- huis vervoerd. De overledene laat een jonge vrouw en een kindje achter. Zjj ?P het oogenblik van den brand buitenshuis, en ontkwamen dus aan het gevaar, materieele schade wordt door verzeki 8 —Te Haren (Noord-Brabant) is een vüfiarig meisje, dat met lucifers speelde, u> brand geraakt. Op haar hulpgeroep kwam de moeder binnen, die weldra de vlammen doofde, doch het kind had reeds zulke hevige brandwonden bekomen, dat het aan de gevol gen is bezweken. Maandag-avondj.l. isopdespoor- lijn nabg de Oranjestraat te Arnhem gevon den bet igk van een tnan, wiens arm en beide beenen afgereden waren. Uit de papie ren, op het igk gevonden, bleek, dat bet zekere S. uit Deventer was. Naar aanleiding van een adver tentie in de „Haagsche Courant", dat er b^ kwame metselaars, opper- en timmerlieden werden gevraagd, die zich moeeten aanmel- den aan het adres Prins Hendrikstraat 14, alwaar mevr, de wed. P. C. Dieke woont, hadden zich geigk in dezen tgd van werke loosheid alleszins begrgpeigk is, nog Dins dag avond de werkzoekenden bg honderden naar het vermelde adres gespoed, een toe vloed die Woensdag ochtend tot duizendtallen W*Niete alleen de bewoonster des huizes, doch ook de vakarbeiders kwamen terstond tot de ontdekking, dat zg het slachtoffer waren van een laffen grappenmaker Ten huize van de dame voornoemd stond de bel niet stil, zoodat laat in den avond de hulp der politie moest worden ingeroepen om de gegadigden te beduiden, dat een zoute- looze grappenmaker hun parten had gespeeld. Woensdag ochtend was de toeloop naar het huis nog grooter en waren er wel 5000 menschen in den omtrek bgeen, zoodat een tairgk politiedetachement genoodzaakt was een ordedienst in te stellen. Naar men wil, was die groote menigte saamgeloopen op het gerucht dat het in de ad vertentie genoemde huis de woonplaats was van een vertegenwoordiger van werkgevers in Leiden en Duitschland, die op deze wgze werkvolk ter vervanging van de stakende gezellen trachtte te werven, een volksgerucht waarvan de ongegrondheid ook dadeigk bleek. Intusscben verneemt men dat de aanstich ter van deze laffe daad bekend is. Er was geen beul te vinden om de vrouwen Mamajef en Wenediktof, die door den krggsraad ter dood veroordeeld waren wegens medeplichtigheid aan een be raamden bomaanslag op graaf Adlerberg, den bevelhebber van Kroonstad, te executeeren. Zg werden toen doodgeschoten door soldaten zooals nu aan ’t licht is gekomen en wel op dVa°m»jafehadEefaiteigk niet veel schuld; zg weigerde echter iets te zeggen voor den krggsraad en verklaarde vastbesloten te zgn „zulk een rechtbank te boycotten.” Twaalf uur na de uitspraak van het vonnis had de terechtstelling plaats. De twee vrouwen zaten in dezelfde celze hielden zich dapper en zongen bgna den geheelen nacht. Mamajef schreef een telegram aan baar moeder, waarin zg deze vroeg naar Kroonstad te komen, maar men verzond het niet voor haar. Wenediktofs moeder, een oude naaister te Tambof, reisde naar Kroonstad toen haar dochter was gearresteerd, maar slaagde er ondanks alle moeite niet in, haar te spreken te krggen. Beide vrouwen weigerden een priester te ontvangen. Wenediktof schreef nog een brief aan haar moeder, die aldus eindigde: „Ik kan een gedruisch hooren in de gang, den stap van soldaten. Ik ga nu misschien dadeljjk sterven. Dag, dag, lieve moeder 1’ Om half vgf ’s ochtends kwam men de beide vrouwen zeggen, dat zg naar de plaats der terechtstelling hadden te gaan. Zg vroe gen, of zg hun gewone kleederen mochten big ven aanhouden en niet het witte gewaad der veroordeelden behoefden aan te trekken. Dit werd geweigerd. Op de plaats der executie aangekomen vonden zg daar reeds drie barer medeplichtigen. Alle vgf werden aan staken gebonden, waarna een troep dragonders naar voren trad. De schoten knalden en vier der gevangenen vielen dood neer. Mamajef was echter alleen aan het been gewond. Zg wist den blinddoek af te rukken op een of andere wgze en staarde op haar doode makkers. Een tweede salvo doodde ook haar. Naar gewoonte werden de igken weer in zee geworpen. Keukenmeid (tot opspelende mevrouw)0, mevrouw, bigf even zoo staan t wet een prachtig kiekje! Bg Kon. besluit is benoemd bg den grooten tot luitenant-kolooel, Hare1 adjudant, de majoor R. J. grai peuninek, gedetacheerd bg het infanterie. Ter provinciale griffie van Zuid- Holland had Dinsdag i.l. Je opening plaats van de inschrgvingsbigetteo voor de zevende serie groot f 250 000, der leening ten laste der provincie Zuid-Holland ten bedrage van f 3.255.000 krachtens besluit der Staten van 15 Juli 1901. Het bleek, dat deze serie vgfmaal is vol- teekend. De toewgzing had plaats tegen den koers van 987/s percent. Door den inspecteur der infan terie is bepaald, dat korporaals van het instructie-bataljon te Kampen in den regel in Februari bg de regimenten zullen worden overgeplaatst en voor ééa garnizoen, allen bg eóo compagnie zullen worden ingedeeld, alwaar zg verder opgeleid zuilen worden, dus niet dadelgk intreden bg de compagnie, waarvoor zg bestemd zgn. Eerst wanneer het optreden van den jon gen korporaal voldoende waarborgen geeft dat hg naar bebooren zgn gezag zal kunnen uitoefenen, zal hg in zgn compagnie overgaan. Door het departement van kolonifin is Woensdag j.l. aanbesteed perc. 34, Divers touw, het minst werd hiervoor ingeschreven door de iSaaml. Vennootschap Ltynbaan Straat Sunda, Alblasserdam, voor f 2705,15. Woensdag 14 Nov. werd door het bestuur van het waterschap „Hoedekens- kerke" te Hoedekenskerke (Z.) aanbesteed: Het verhoogen en verzwaren van een zeedgk en het verbeteren van verschillende gedeelten binnenberm van genoemd water schap met bgbehoórende werken en lege ringen in twee perceelen. Het werk is in massa gegund aan den minsten inschrgver del» heer C. Zanen Hz. te Ammerstol, voor f 45 8U). In de Dinsdag j.l. te Utrecht houden openbare terechtzitting Centralen Raad van Beroep (Ongei verzekering) had de uitspraak plaats hooger beroep van K. M., wed. P. H. te IJselmonde, tegen de uitspraak van den Raa^ yan Beroep te Dordrecht, „c tiging der beslissing van de Rgksverz, ringsbaok, waarbg haar en haren kindt is geweigerd de schadeloosstelling bedi in art. 23 der Ongevallenwet 1901 ter zake van het overigden van haren echtgenoot, uithoofde dit niet het gevolg is geweest van een ongeval. Eischeresse’s echtgenoot is achterover van een ladder gevallen en vier maanden later overleden. De Centrale Raad, uit het verslag der igkschouwing en de verklaringen der deskundigen niet de over tuiging hebbeude kunnende putten dat het overigden het gevolg is geweest van het ongeval, bevestigde de uitspraak. Voor den Hoogen Raad werd Dinsdag j.l. gepleit in de zaak van T. P., baas in een steenbakkerg te Krimpen a/d IJsel, ter zake van overtreding der Arbeids wet, veroordeeld dobr den katonrechter te Schoonhoven en de rechtbank te Rotterdam tot 6 geldboeten van f 0,50, subsidiair 1 dag hechtenis voor iedere boete. Bekt had op 16 Febr. 1906 eene vrouw arbeid doen verrichten, bestaande in het ver plaatsen van met steen beladen kruiwagens. Hg werd te dezer zake veroordeeld wegens overtreding van het Kon. besluit van 16 Maart 1903, uitgevaardigd op grond van art. 4 der Arbeidswet. Mr. Coert, advocaat te Rotterdam, voor den requirant optredende, stelde één cassatie- middel voor n.l. schending van art. 4 der Arbeidswet, zooals dit luidt na de wgziging van 28 April 1906, en zulks op grond dat het toegepaste Komnkigk besluit, inhoudende een algemeenen maatregel van bestuur ter uitvoering van art. 4 der Arbeidswet, on wettig i.s als zgode in strgd met de wet. De Koningin heeft de bevoegdheid tot het verbieden van arbeid door jeugdige personen of vrouwen, voorwaardeigk of on voor waarde- igk. Hier gold het een onvoorwaardeigk verbod, doch pleiter meende dut de Kroon hoogstens bevoegd was een voorwaardeigk verbod ten deze uit te vaardigen in dit geval. Conclusie O. M. 27 Nov. De rechtbank te Utrecht ver oordeelde Maandag j.l. G, Z. te Oudewater wegens overtreding hondenbelasting tot f 5 boete, subs. 1 dag hechtenis. Dr. Johs. Dyserinck heeft in zeven artikelen in den Spectator de vraag behandeld: „Wie zgn de medewerkers aan de geschriften van Klikspaan geweest Hg kwam tot de conclusie dat medewerkers aan Klikspaan’s Studententypen eo Studenten leven zgn geweest: Dr. C. H. Riehm, Mr. P. F. L. Biussé, Ds. F. C. van der Meer van Kuffeier, Mr. S. C. Snellen van Vollenboven, Ds. H. F. de Blaauw, Dr. J. B. Molewater, Mr. G. de Ciercq en Dr. W. J. A. Jonckbloet. Dr. Dyserinck belooft nu een artikel over Alexander Ver Huell als medewerker met de teekenstift. Aan de r g k 8 u n i v e r s i t e i t te Utrecht is bevorderd lot doctor in de rechts wetenschap op stellingen, de heer A. van der Spek, geb. te Moerkapelle. Beroepen tot predikant bg de Rem. Geref. Gem. te Nieuwkoop de neer J. L. Lagro, cand. te Groningen. OversAeht. 2^il4l>Arrika. Latere berichten omtrent den reeds gemelden inval in de Kaapkolonie door Fereira en zgn kleine bende, bevatten weinig bgzonders meer, ’t Bigkt nog al niet ernstig geweest te zgn. Volgens den boeren leider Smits io Pretoria is het een xa*kje dat meer de politie aangaat dan de militaire macht. Deze leegloopers, want dat zgn Fereira en zgn volgelingen, die uit de Trans vaal en Trans Oranje naar de Duitsche Kolo nie z|o gegaan, zuilen wel spoedig door de politie in de Kaapkolonie, waar xe hun roof tochten houden, ingerekend worden en dan bigft er van heel de z. g. n. boerenopstand niets over. Voor nieuwe troebelen op groote schaal in Zuid-Afrika is de tgd nietrgp. Wel heb ban de Boeren ernstige grieven tegen het slechte nakomen van het verdrag van Ver- eeniging^do te gevoelen men van genoemd r*' renopstand* oorenblïKra «itliiig duurd. 19 uren achtereen. Een middag, avond en nacht dnurde de zitting. Vele leden gaoden neb «obl.r «enig, rant m dien töd Een van hen stelde, nadat hg zelf niiirerust was, voor, om de zitting te ,«M.gen. Doch d« beer Whiteley, voor- •itter T.u het Huis, wilde deenn niet toe il.ma.en -dhr de Eereie Mmi.M>r deertoe .erlot h.d gegeven. Toon dele eiodel(|k „recheen, werd lol eemge roet beelolen. •t Wm toen kwart voor tienen in den morgen - en om kwart voor drieën be gonnen de debatten opnieuw. Ds Koning van Eogeland eakele dagen het jjnge Koninkigk echtj uit Noorwegen tol gasten. De voornaat Dunlen van het feestprogramma zjjQ jr nartfien. Woensdag j.l. maakten de fgke gasten een rgtoer door Londen s straten./Er werden maatregelen getrollen afgetredeo. de Regeeriu^^op bedacht. Jl tegen te gaan. -7 den Minister van □uw is een verklaard tegenstander idbielsky's houding in dezen, doch zal lag, welke nu weder ge- beraadslagingen over den niet medemaken. Deze zgn iteld tot de benoeming van den nieuwen idsman. -■» Bülow heeft de eerste zitting van jgksdag Diet medegemaakt, doch zal ig in de vergadering komen om ge wichtige mededelingen te doen omtrent den politieken toestand. In het feit, dat de Keizer bg Prins BQlcw ging dineeren, ziet men een bevestiging "btat Wilhelm heeft io het kumt-nUrer- heide mnaeum te Berltju een beaoek gebracht aan dan beeldhouwer protowwr Wilhelm Haverkamp. L. M. kwam k|ken naar bot elaudbeeld vao wule“ Oranje, etadhouder der Nederlanden (1SÏ6 l^Voor het kostuum maakte de kunstenaar gebruik van aan teekening door den ^le^de Pruisische provincie Pwaen staken nu 46 000 Poolsche schooll In Opper-Silezié breidt zich steeds meer uit. Dweepzieke Polei hebben in hun opgt niet toestaan van Po wgs op de scholen, geti iü het Goplomeer te door tussebenkomst van werd hun opzet vergdeid. De Czaar van Bwnlsnd heeft thans aan alle militairen verboden lid te zgo van eenige politieke partg. of vergaderingen bg te wonen, u. berichtgever van ,1e M.tiu” ver- teld hebben, dat er onophoudeigk heftige met wettige instellingen verwaten, waardoor de rust het land toch niet wordt hersteld. De Russische Regeering laat tegenwoordig de aanplak- of strooibiljetten van de eonsti- tueueel-democratieche parH afecheuren of vernielen, rakel om dele parlj te b<»tr|jdeo. En de leden van die part# worden mot gevangenisstraf bedreigd, als ze niet van minDl^arrabau in een directeur van degaa- fabriek met i»n koetmer op afraai dood- 8"uhBaku werd weder een geheime bom- ^t-ï.bïTle Fr—ie Kamer over de uitvoering van de scheidingswet is eindigd met het aannemen van een m< van vertrouwen in de regeering, met tegen 130 stemmen. Jaurès, de Bociahstit afgevaardigde, keurde het sterk af dat de regeering een jaar uitstel wil geven. Hg wenschte de Scheidingswet toegepast te zien, tonder zwakheid en zonder geweld. De rede van Minister Bnand, welke n het vorig overzicht werd medegedeeld, maakte ook te Rome een gunstigen indruk. Het Vatikaan was in de paar laatste dagen in druk telegrafisch verkeer met den Aarts bisschop vanPargs.. aan 2__ licht gebn Ook in naaister oen [de 3 koe van „cdois Kraal toen deze het dier wil< o.ai, In mai werd heer vergadering vereenigir"" thans In I vaard en VU fheeren* iov. De handel zoo in kaas redeigk, LUS 31 56 1 per en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1