itsiroo si Bladsiroo '!1 N°. 2771. Woensdag 21 November. J IFF1E en THEE. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Deposito-rente iéa jaar opzegging 4Vt perceat; torteren termgn vanaf 3V» unstmeststoffen e soorten wederom tegen coneurree- prezen verkrijgbaar bg Kerkboeken J. ESHUIS, in den .Olifant” J. DE VEN, A. LOKKER, C. VAN ZIJLL, Gleaea-N iea wkerk. C. A. PRÜIJT, Purdendicbtorü, Lekkarkerk. BIIHIILABD. BO ITEMLAND. SGHOORHOVENSCHE COM «I duiow, me u« du eerste zittinj voor- Schoonhoven en jen in f zgn en ide raart bet ’t Hooft, raadsheer in bet tgd i heeft in bet oJIida; Boveneinde; Ioordeloos; de ide i zgn klanten ijj weer voor- TE KOOP. es: Baas STEENFABRIEK, Lan<W- de Lek. ■N ONGELUK MET EEN POT KOKENDE OLIE. >e veile» hingen er b|j. InnltstMubnre pUnen. \N NELLE’S VERPAKTE Verkrflgbaar bg te schnenlMTen. lag- nes 14 jaar, den dezer dagen löstraat paar* le prUsen en mime kenxe voor- n bfi WUdatrnat 87 te »O{JDA. Veerdeelig ndree. onder- alhier ia gelgke lam. jedav- ruimer redact» te voege men strekki ire wgze aanwezig B« Van aantal ambtenar-*" roordde, dat st geschiedei verloten r kistjes gelukkige Homberg, Duseen, in Bulow, dat Duitscblaud en r ie. Op econo- Door geteekei beke Uitgave van S. 4 W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 20. gegeven, om Wat de tweede volg beter voldoende opleveren, bovendien mei rinj 19 Nov. stations- van jaarver- daari D. K. Aanen 11 te Middei- v. Vorden ,__b te Dordrecht, 9m, P. Sichterman te Groningen en het droog) Reeuwyk t was g< We icten, Crediet- en Assurantiekantoor, launtageweg 54 te Retterdam. Tevens verkrijgbaar gedroogde PULP, lien van 50 KHw k f 5,55 per ilo. m de heeren 1 L. van Andei i v. d. Borch W. Dicke Terpstra U ivH. Arbeid ig, gelijk 3 lichten opnieuw dat men groote verwachtingen van zgn noest hebben. Hg verklaarde zjjn taak te beschouwen de ilie tot stand te brengen. Meer naar verbetering van Een afgevaardigde der A hem dat f J wilde doen zej Viviam nad». zeide te Humaniteit”. Briand i uitvoering der Schi leen een vrg goeden i echter loopt de strjjd Hoor deze maakt Onder- geteekende aan gggjpfy zien is van te kwaliteit ROOKVLEESfiiL bij geen afuemers of loopers langs reg heeft dan zjju eenigen Weder- »per J. BOON, a/d KinderdUk. Aanbevelend, Ier begroo- venter ..ageering, ivernements-pandhuizen in de Pre meet dan 12Vi% rente zouden len, terwijl spreker tot de conslusie dat deze rente 72% per jaar bedroeg, ide dit heette de Minister t te hoog. 27 wees de heer Hubrecht MzanyloUj ioVOet- schatkist schade Minister it te zullen r de heer lingen. de vroegte is alhier een ruim 80-jarig, die eerst sedert om het steunen. irichting van t bad, werd o» deze onder- voortzetting van d» der Indische begrooting op Vrg- 8TATEN-OEM ERUL. TWEEDE KAMER. Donderdag 15 November beantwoordde de Minister van Koloniën den heer Van Kol in verband met diens beschuldiging, dat men misbruik maakte van de hef flog der landerijen. Uit bet antwoord der regeering bleek, dat die heffing bjj termijnen en op geschikte tijdstippen plaats greep. Bg de voortgezette behandeling dc_ ting verwondert de heer Van Dev zich over de mededeeling der Reg dat de gouvernements-pandhuizen in anger niet meer dan 12Vs% berekenen, terwijl spreker tol kwam, dat deze rente 7“"' Nietlegenstaam bet tarief niet By artikel i op den verkeerden grondslag rechten, waardoor aan de scha werd toegebracht, waarop de M verklaarde naar een beter resultaat streven. Bjj de afdeeling Binnenlandsch Be stuur wilde de heer Van Deventer de larticipatie meer bepaaldelijk voor de suiker- abrieken, verplicht gesteld zien. Ook drong hij op verbetering der politie in de residentie Bezoeki aan, waar de riet- en schuurbranden nog niet verminderd zgn. Hierbij gewaagt de heer Van Kol van machtsmisbruik der autoriteiten. Terwijl de Min is t er betoogde, dat de rietbranden niet in die mate in West Java voorkwamen, bestreed hjj de meening des heeren Van Kol over onwettigheid der ordonnantie betreffen! de rietbranden. een volgend artikel drong de heer Deventer op uitbreiding van het opleidingsscholen voor inlandsche „aren aan, waarop de Minister antwoordde, dat die uitbreiding geleidelijk moest geschieden. Bjj artikel 46 betreurde de heer Van Deventer de uitbreiding van het aantal heerendiensten in de residentie Paasoeroean, een meening, door den Minister bestreden. Voorts gaf de heer Van VI fl men bg artikel 54 zijn genoegen te kennen over de uitbreiding van bet aantal landbouwcrediet- banken, terwijl de beer Pierson een amen dement van de commiseie van rapporteurs toelichtte, om f 25000 uit te trekken, om later te komen tot terugbrenging van parti culiere landerijen op Java aan den lande. De heer Van Karnebeek stelde echter voor aan dit amendement een ruimer redactie te geven door daaraan toe te voegen, dat het crediet ook zal kunnen strekken ten behoeve van het op andere wijze verbeteren van op zulke landerijen aanwezige misstan den. De heer Van Bylandt achtte een credietpost niet noodig, doch gaf aan de nieuwe redactie van den heer Van Karnebeek de voorkeur, terwijl de heer Tydemandit laatste bestreed, doch wel voor aanneming van het amendement te vinden was. Ver volgens bestreed de heer De Waal Male- fijt het amendement en nadat de Minister het onnoodig geoordeeld had, werd het door den heer Pierson ingetrokken. Bjj de vijfde afdeeling vroeg de heer Boogaerdt subsidieermg der confessioneels scholen en kwam op tegen de z. i. onbil lijke bevoorrechting van de bijzondere H. B. S. voor meisjes te Batavia, terwijl de heer Schokking het particuliere onderwijs wenschte te steunen, wgl men daarvan betere resultaten kon verwachten dan hier te lande het geval is, waarop de Minister ant woordde, dat de subsidies aan de confessio neels scholen zouden verhoogd worden, als dit noodig zou blgken. De subsidie aan de besproken H. B. S. voor meisjes was een gevolg van de toezegging, om het particu liere initiatief in deze te steunen. Nadat de beer Ter Laan de oprichting van gou- vernementsscholen bepleit bad, werd de algemeene beraadslaging over deze onder- afdeeling gesloten en de voortzetting van de behandeling der Indische begrooting op Vrij dag bepaald. Dien dag verkreeg de heer Bos het eerst het woord. Deze vond in de artikels 63 en 63a (lulandsch onderwijs en reorganisatie daarvan) het zwaartepunt dezer begrooting. Spreker was tegen het nemen van proeven. Men moest een vaste gedragslijn volgen, daarom was de regeeringsstaat zoo zwaar. In menig opzicht onderschreef de beer Boo gaerdt dit betoog, waarna de heer Ter Laan het in den Minister prees, dat deze het onderwijs als een productieve uitgave beschouwde. Hoewel de heer De Waal Malefyt met belangstelling van 's Ministers voorstellen aangaande de verbetering van hetinlandsch ondarwhs had kennis genomen, vreesde deze afgevaardigde toch, dat het Magen dor uak )e Heer H. MARTEN, Schilders- ■ebt te Vierlinosbeek, schrijft ons: lór eenige dagen, toen ik een pot l t kokende olie moest afzetten, viel pot om, zoodat ik mijn hand totaal brandde; de vellen hingen er bjj. wist geen raad van de pijn. Op iraden van de vrouw deed ik er lowsterbalaein op. Dadelijk toen er den balsem had opgesmeerd, ver- iderde de p(jn. Nadat ik 4 potjes bruikt had, ben >k in een tjjdsver- p van 14 dagen totaal genezen. Ik i nu weer mijne gewone bezigheden richten." DE KLOOSTERBALSEM, Mister Sancta Paulo, geneest oude nieuwe wonden, brand- en snjj- nden. rheumathiekrheumatische uwpjjnen, jicht, podagra, ischias, ‘uzingen, stramheid in de ledematen, stuikiogen, iendepgo, pgn in den spier verrekkingenwinterhanden wintervoeten. *rU» per pet 85 CL, 75 CL, f 1,80 en f 8,50. iT AP I Alle‘,n de echt« Klees- 11 Ui I terbalseaa geneest; deze kenbaar aan een raaden band den potwaarop de handteekening I. AKKER, Rotterdam, nt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar bjj: N. vak ZESSEN VAN DER WOUDEN te Lekkerkerk; S. ROSS te Oud-Alblas; L. VLOT te Oud Alblas; van REES te Bleskknsgraaf; SCHUTTE te Molenaarsgraaf; van ZESSEN te Vuilendam; TERLOUW te Goudhiaan; van DIJL te Giesen Nieuwkkrk iONNEVELD—Piek te Hoornaar; BROUWER te Meerkerk; BOUWMEESTER te Tienhovkn; G. J. de JONG te Ameide; COLJE te Lopik; v. D. HOEK te Cabauw; MOLENAAR te Leksmond; VERMEULEN te Langerak; van DAM te Bergambacht; van WIJK te Oudkwater; ma WOLFF Co. te Gouda; v. d. DOOL te Sliedrecht, G. VAN 3TEENIS te Nc ANS van DAM te Gouderak; de KLUIVER te Ottoland; V. WALSEM Pz te Ouderkerk a/d IJ. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. van GENNEP te Moordrecht; POT te NuuwLekkerkand; I. KORTE WEG te Alblasserdam; >d. F. AMSING te Alblasserdam; HILGEMAN te Streefkerk; SPELT te Nieuwpoort; J. BATS te Stolwijk; N ALES te Zevenhuizen; GOUDHIAAN te Capellk a/d IJ.; ELSEN AAR, Drogist, Sliedrecht; den HOED te Berkenwoude. zou Bg Van quetteering, van vervoer veel van de ongunstige een beter LsLw. een goede toèkc”"‘ Toen werd L„. 20 November bepai Vragen dag. Vrijdag 16 November was het weder vr agendag. De heer Treub vroeg den Minister van Waterstaat, of het juist was, dat de directie der Maatschappij tot Exploitatie der Staats spoorwegen in een schrijven uitsprak, dat er in Hongarije een staking onder de spoor wegambtenaren en andere revolutionnaire toestanden dreigden. Zoo ja, wat de regeering kon doen om dergelijke ongewenschte en betreurenswaardige uitingen van genoemde directie voor ’t vervolg ie voorkomen? De Minister van Waterstaat beves tigde de eerste vraag; alleen was ten onrechte in de pers beweerd, dat er een voorstel door bovengenoemde maatschappij gedaan was. Er was alleen in overweging - te Dresden bijeen te komen. le vraag betrof, men zou in 't ver moeten toezien, of de ambtenaren waarborgen van geschiktheid Onze gezant te Weenen heeft dien aan de Hongaarsche regeering '"edegedeeld, dat de Nederlandsche regee- ..ng geheel buiten het gebeurde staat. De tweede vraag was van den heer Hubrecht naar aanleiding van de in Engeland voorgestelde novelle der M e r c h a n t Shipping act van 1894, in 1904gewijzigd. Hg vroeg, of de Engelsche regeering opmerk zaam werd gemaakt op de bestaande baudets en scheepvaartcontracten met Groot-Brittan- më, waarmede de novelle in strijd scheen te zijn en ten slotte, of de regeering bereid was aan de Kamer mededeeling te doen van de te dezer zake gehouden overleggingen. De Minister van Buitenlandsche Zaken beantwoordde de eerste vraag be vestigend en verklaarde zie o bereid van de te dezer zake gewisselde stukken te zijner tijd aan de Kamer mededeeling te doen. De SLct. meldt, dat bltykeuseen aan het Ministerie van koloniën uit Neder- landsch Indië ontvangen telegram, op 15 dezer bjj de overvalling van eeue vjjandeiyke schuilplaats in het landschep Sawietto van den Adjataparangbond (Zuid Celebes), licht gewond is een Europeesch militair beneden den rang van officier. De vijand leed daarbij een verlies van 31 dooden. Bjj Kod. besluit is benoemd tot voorzitter van den voogdijraad te Dordrecht het lid van dien Raad Mr. A. A. Moll. Bjj Kon. besluit van 16 dezer is benoemd tot lid van den voogdijraad te Dordrecht, mejuffrouw C. J. A. ’t Hooft, wonende aldaar. De Tweede Kamer heeft de vol gende nomina ie opgemaakt voor de benoeming van een lid van den Hoogen Raad (vac. Mr. Van Stipriaan Lulscius: I. Mr. J. H. van Goor, raadsheer in het Hof te Amsterdam; II. Mr. A. J. L. Nypels, raadsheer in Hof te Arnhem; III. Mr. P. C. Hof te Arnhem. De verkiezing voor een lid van de P>ovinciale Staten van Zuid-Holland in het district Gorinchem (vacature Mr. L. van Andei) tal alhier plaats hebben op 28 Dec. De stemming op 9 Januari. H. M. de Koningin-Moeder denkt tot het laatst van deze of uiterlijk tot het begin der volgende maand op het Loo te vertoeven en dan naar de residentie terug te keeren. Naar „Het Volk” verneemt, is het Kamerlid Hugenholtz sinds eenigen ernstig ijjdende aan zenuwpijnen en hg zich daarvoor ter verpleging ii Diaconessenhuis te Haarlem laten opnemen. De heer D. E. Bosselaar, com mies ter provinciale griffie te Utrecht, is bevorderd tot hoofd der 3e afdeeling (ge meentezaken), ingaande den 1. Januari a. s. Tevens is met ingang van dienzelfden datum tot adjunct-commies 2e klasse aan die afdeeling benoemd Mr. M. P. Thomassen Thuessink van der Hoop van Slochteren, advocaat en procureur te Slochteren. Woensdag is weer een automo- bieidienst geopend van het Dordtsche Veer te Papendrecht tot de Sliedrechtsche gas fabriek. De heer L. Melchers te- Schiedam is exploitant met een stoomomnibus Serpollet. Er zal alleen gereden worden op Dinsdag, Woensdag, Vrjjdag en Zaterdag; iederen dag v(jf ritten heen en weer. De vervoerkosten z(jn voorloopig hooger gesteld dan den vorigen winter. In de Vrjjdag j.l. te Utrecht ge houden openbare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep (ongevallenver zekering) is uitspraak gedaan in het hooger beroep van de Rgksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbjj met vernietiging eener beslissing van de Bank, aan C. v. D. te Giesen- Nieuwkerk, is toegekend eene rente van f 0,16 per werkdag, ter zake van een ongeval, daarin bestaande, dat hjj bjj het afladen eener slede met hout is gevallen, terstond daarop pjjn in de lies gevoelende, waarna bjj hem is ge constateerd een rechterliesbreuk. De Centrale Raad overwoog, dat het bjj gedaagde be staande breukgebrek zich eerst tengevolge van het ongeval heeft geopenbaard en het letsel derhalve moet worden beschouwd als een verergering van een bestaand Ijjden, gevolg van een ongeval, doch gedaagde na het inbren gen van de breuk en het aanbrengen van een breukband in denzelfden toestand verkeerde als voor het ongeval, weshalve de uitspraak werd vernietigd en de beslissing der Bank, waarbjj schadeloosstelling is geweigerd, werd gehandhaafd. Ds. A. J. Montjjn teHaarlem heeft voor het beroep bjj de Ned. Herv. gem. te ’s-Gravenhage bedankt. Oerinchem, 19 Nov. Woensdag jl. werd alhier een vergadering gehouden van aan deelhouders in een bier ter stede op te richten Crediet- en Eifectenbank, die den naam zal dragen van „Handels- en Land- bouwbank”. Het maatschappelijk kapitaal der vennoot schap zal bedragen f 500.000, verdeeld in 5 seriën, ieder van f 100.000, waarvan voor- ioopig alleen de 2 eerste worden uitgegeven. Ter vergadering werd medegedeeld, dat de inschrijvingen voor die twee series het aantal beschikbare aandeelen reeds hadden over troffen, zoodat waarschijnlijk spoedig tot uit gifte van een derde serie kan worden over gegaan. Zoodra de Koninkl. bewilliging op de statuten is verkregen, zal bet bedrjjfeen aanvang nemen. Tot directeuren werden benoemd de heeren J. Mekking te Arnhem en Mr. F. Fernhout te Gorinchem. Tot commissarissen te Hoornaar, Mr. L. burg, F. W. baron te Nederhemert, Mr. 1 J. C. den Haan te Gorinchei te Meerkerk, J. H. Uobens te Huizinge. Tot gedelegeerd aandeelhouder F. J. Djjksterhuis te Groningen. Woensdag-morgen in c" aangespoeld het lijk van tamelijk bemiddeld man, die eerst kort in onze gemeente verbljjf houdt. Vrijdag j.l. overleed alhier, in den ouder dom van 91 jaar, de heer Arnoldus Blankere, oud-wetbouder dezer gemeente en oud voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. De overledene was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bergambacht, 19 Nov. Tot wjjzer aan de school met den Bjj bel is benoemd de heer C. Bulsiog, betrekking werkzaam te Werkendi Toezegging van beroep is gedaan aan Ds. N. C Bakker, predikant bjj de Ned. Herv. “*“*“8 te Poortvliet. 'c“li I"1 Bleskenagraaf, 19 Nov. In de Woens dag j.l. gehouden raadsvergadering zjjn her benoemd tot leden van de Commissie tot weriug van Schoolverzuim de heeren J. Boer, J. Verlek en J. H. Manders, tiieaendam, 19 Nov. J.l. Donderdag avond gaf de ziogvereening „De Lofstem” weder een uitvoering. Als steeds wist de vereenigmg ook ditmaal haar goeden naam waardig te handhaven. De nieuwe directeur, de heer Pluister, bleek zeer wel voor zjjn taak berekend te zjju. Bjjzonder harmonieus werd o.m. uitgevoerd het no. Kerkkloks- tonen, dat dan ook op verzoek nogmaals werd gezongen. De uitvoering kan goed geslaagd genoemd worden. Krimpen a/d Lek, 19 Nov. Door de muziek vereeniging „Crescendo”, directeur de heer J. H. Drees, werd Donderdag-avond haar eerste uitvoering gegeven in dit seizoen, waarvoor nog al belangstelling was. Een 9-tal nummers werden ten gehoore gebracht en zeer goed uifgevoerd. Tot afwisseling werden enkele tooneelstukjes ten beste gegeven, die bjjzonder in den smaak vielen, terwjjl de avond met een bal werd besloten. *Mienwerkerk a/d IJmI, Woensdag-avond werd in het koffiehuis van mej, N. Oudjjk de jaarve. gadering gehouden van de Nieuwerkerksche ijsclub, die door 60 leden werd bjjgewoond. In zjjn openingsrede deelde de voorzitter, de heer C. H. Pmkse mede, dat de eeniging steeds in bloei toenam. Zjj nu 99 heeren- en 10 damesleden. Uit de rekening en verantwoording van den pen ningmeester, den heer A. Dijksman bleek dat ook de flnanciëeie toestand gunstig was. De ontvangsten hadden bedragen f 295,49 en de uitgaven f 68,36, zoodat het batig slot bedroeg f 227,13. Op verzoek van den voor zitter werd de rekening met haar bescheiden nagezien door een commissie, bestaande uit de heeren C. Koppenol en J. Terdu, die na onderzoek verklaarde, haar in orde te heb ben bevonden. Het aftredend bestuurslid, de heer A. C. Koolmees, en de aftredende commissarissen, de heeren P. de Wit Az. en G. Dekker, werden allen herkozen. De heer C. van Leeuwen werd in een vacature tot commissaris benoemd. Bjj de rondvraag verzocht de heer Koppenol of de baan bjj sterk jjs niet wat breeder kan gemaakt worden, door het wegsnjjden van meer riet. De heer N. de Zwart vraagt of de jjsclub wel het recht heeft om de baan voor het publiek af te zetten. Hjj is van oordeel van neen. De heer G. van Reeuwjjk denkt, dat er geen menschen zullen gevonden worden, die bjj sterk jjs en bjj het gebruik der baan, juist eens daarover zouden willen. Ten slotte ging men over tot het i van twee paar schaatsen en vier sigaren, elk van 50 stuks. De prjjswinners waren de heeren A. A. W. Koolmees, G. H. van der i C. Kool, D. Segers en D. Stuit. OMdewater, 19 Nov. Tot onderwjjzer aan de Chr. school met den Bjjbel alhier is benoemd de heer Jacob Beukema, komende van Hoogeveen. Papendrecht, 19 Nov. Da. J. C. V. Meischke te Raamsdonk heeft voor het beroep bjj de Ned. Herv. Gem. alhier bedankt. *Penranua, 19 Nov. De boerenknecht A. de Bruin geraakte Woensdag zoodanig met een zjjner handen in een boekenmolen be klemd, dat deze deerljjk werd gewond. De hulp van Dr. Kansen van Gissen Nieuwkerk werd onmiddelljjk ingeroepen. 'BeeEwjjk, 20 Nov. Heden is het juist drie jaren geleden, dat de burge meester dezer gemeente door middel van aanplakking op verschillende plaatsen in onze gemeente, de tjjding bekend maakte, ■*-* wetsontwerp regelende het toekennen _i rjjkssubsidie, groot f 130 000, voor droogmaken van de plassen onder iwgk en Sluipwjjk door de regeering goedgekeurd, a zien nog de bljjmoedige gezichten der belanghebbenden we hooren nog de optimistische berekeningen waarvan de slot som was: Aau subsidie van rjjk, provincie en gemeente, mitsgaders waarborg-gelden, droogmakingsfonds, opbrengst van plusminus 20 hectaren veen met behoud van den ondergrond en een som door de droog* makerjj „de Broekvelden en Vettenbroek” gestort onder voorwaarde van bemaling door den droog te maken polder, is thans een bedrag bjjeen groot f 610.000. Het geheele plan is berekend op f 995.000, alzoo een rest van f 385.000 voor particulier kapitaal. Nu, die f 385.000 zullen er wel komen, misschien zjjn ze er al en dan zullen we spoedig hier de zaak in volle werking zien. Op die volle werking hebben we nu reeds drie jaren zitten wachten. Som* migen zeggen wel, dat men met een koffie molen reeds bezig is, maar dat zjjn spot vogels en de zaak is van te ingrijpenden aard om er den spot mee te drjjven. Dat er niettegenstaande het lange wachten nog altjjd op gehoopt wordt, dat het eenmaal gebeuren zal, getuige het koopen van water, veenakkers en riethoeken, gelegen in de plassen, wat dan in de meeste gevallen ge- >aard gaat met de bjjbedoeling: Je kon iet toch maar nooit eens weten, ze mochten eens droog gaan, dan zou er een aardig slaatje aan verdiend worden.” Ook kan er geen verhuring plaats hebben van polder- of particuliere eigendommen of men leest, als voorzichtigheidsmaatregel, in het huurcontract de zinsnede: „indien de piassen worden drooggemaakt”.... Ja, indien, maar we gelooven, dat dat ipdien nog verre is. Volgens ouden van dagen waren er reeds in de jaren 1867—1868 plannen tot droog* making aanhangig. De concessie werd toen eveneens ver leend, doch van de uitvoering kwam niets, om welke reden dan ook. Nogmaals en nogmaals werden er plannen gemaakt, evenwel met hetzelfde resultaat, zoodat in een tjjdsverloop van 38 jaren reeds 4-maal het plan gemaakt is. Ais het zoo doorgaat kunnen we bjj gebrek aan openbare feesten over eenige jaren den zooveel jarigen ge denkdag vieren van de plannen tot droog* 5 van de Reeuwjjksche en Sluipwjjk* o„ae plassen. ’t Is wel jammer; want èn de belanghebbenden en de ondernemer zien hunne verwachtingen den bodem inge slagen en dan we zjj o het volkomen met de woorden van den vorigen Minister van Waterstaat eens waar Z.Ex. ter verdedi ging van bet bovengenoemde wetsontwerp zei: „Of het algemeen belang bjj deze zaak is betrokken, kan men niet zoo absoluut zeggen, maar het betreft hier in elk geval een belangrijk deel des lands.” Waarder, 19 Nov. De aftredende pre* sident-kerkvoogd der Ned. Herv. kerk P. Brunt Hz., werd in de vergadering van nota belen, 1.1. Maandag 12 Nov. herkozen. Waddingsveen, 19 Nov. Woensdag middag kwamen drie fietsrijders, twee damu. en een jongen van ongeveer 14 jaar, ds Bloemendaalschen weg, welke begnnd is, afreden. Op het bi._ denpad, het eenige gedeelte dat nog voor een wielrgder begaanbaar is, liep een vrouw, die, niettegenstaande de joegen belde, niet dan op ’t laatste oogenblik op zjj ging. Doch te laat; ook de jongen week uit en kwam ongelukkigerwijze terecht in de diepe vaart langs genoemden weg. Doordien de fldtser ook goed zwemmen kon, was hjj spoedig op 't droge. Bg den heer Jonkheid werd h(| droge kleeren voorzien en vervolgde -aarop zjjn reis. Ter gelegenheid van de te Gouda ge houden openbare verkooping (faillissement Hooftman) is het bestuur der jjsclub „Wad* ver- dingsveen” naar aanleiding van het in de telt laatste vergadering genomen besluit, kooper geworden van een tent of keet om op do gabanen dienst te doen als bestuurstent sa mo mogeigk tot berging van materioeL OversiclaL Na ettelgke maanden gesloten te zjjn ge weest, is de Dwltawke Rfjksdag thans ge opend. En al dadelQk geeft het in den Rgksdag behandelde aan de pers in en bui ten Duitschland ruime stof. Het zjjn nu vooral de „belangrtyke ver klaringen" van Prins Von Bülow, die hjj, gel|k reeds gemeld werd, in de eerste zitting aanfcondigde, welke thans de aandacht vragen. De aanleiding tot de belangrgke rede, door den Rgkakansslier gehouden, was een inter pellatie van Bassermann, welke in 't kort aldus luidde: „Is de Rjjkskanselier genegen inlichtingen te geven over onze betrekkingen tot de andere Mogen dheden en een woord te zeggen over den internationalen toestand naar aanleiding van de bezorgdheid, welke daarover ia vete kringen van het Duitsche volk gekoesterd wordt?” B0na een uur sprak Bassermann om deze interpellatie toe te lichten. Toen was het woord aan den Rgkskanselier, die in een telkens toegejuichte rede, welke vgf kwar tier duurde, in hoofdzaak de volgende ver- klaringen gaf. Allereerst betoogde Vor nauwere aansluiting van 1 Frankrjjk nog niet mogeltyk - misch gebied zal echter, naar de rykskanselier hpopt, samenwerking wel mogelpk zgn, zonder inmenging in de „intente cordiale" tusschen Frankrijk en Eugeiand of het ver bond tusschen Frankrpk en Rusland. De bezoeken der burgemeesters en journalisten in Engeland hebben reeds bggedragen tot een verbetering van de relatiëu met Groot- Brittanje. Het uitbreiden van de Duitsche vloot is geen wedtyveren met de Britscbe marine, doch een gevolg van de uitgebreid heid van den Duitschen handel. Het drievoudig verbond, Duitschland— Oostenrijk—Hongar^e en Italië is nog on verzwakt Duitschland heeft zich niet willen mengen in Ruslands binnenlandschen toestand, maar het zal zorgen dat de ongeregeldheden niet op zgn gebied overslaan. Onze betrekkingen tot Rusland, zeide Von Bülow, zgn correcter dan ooit. Uitnemend is de verhouding met Amerika en de betrekkingen met China en Japan worden goed verzorgd. „Wat de buitenlandsche politiek aangaat, wensch ik, niettegenstaande de groote be wondering, die ik voor Bismarck koester, te waarschuwen, dat men zich niet steeds naar zgn voorbeeld moet richten. Wg moeten correct, maar met overdreven in hel verkeer met andere volken zgn.” De Rgkskanselier waarschuwde verder voor een al te donkeren kgk op de toekomst, waarvoor geen enkele grond bestaat. De rede van Prins von Bülow gaf een gevoel van geruststelling, niet alleen in den Ryksdag merkbaar, doch ook in de Duitsche bladen zeer duideljjk waar te nemen. Natuurigk willen sommigen nog wel meer weten, b. v. over den nieuwen „Drie Keizers- bond”. Doch de Rgkskanselier kwam als fijn diplomaat daarop niet. Men weet nu dat hg den koers van Duitschland’s politiek voor zgn rekening neemt en dat er geen quaestie van aftreden om gezondheidsredenen voor hem is. Daarover zgn alle partgen het eens: lange rede bewees, dat hg weer volkomen hersteld is en krachtig als voorheen. Algemeen betuigt ook de buitenlandsche pers ingenomenheid met Von Bülowa rede. Men acht er den vrede in Europa door bevestigd. Hoe erg het met den vleeschnood in Duitsch- land wordt, kan bigken uit het feit, dat alleen in Berign op een dag 73 meetings ter bespreking van deze quaestie werden gehouden. Overal was bet stamp vol. De schooikinderenstaking in Polen breidt nog steeds uit. Er zgn nu al lüü.UOO „stakertjes”. Men begint nu strengere maat regelen te nemen. Een vader van een stakend meisje werd bg rechterigk vonnis uit de ouderlgke macht ontzet en het meisje naar een opvoedingsgesticht gezonden. De Frawnche Minister van Viviani, die in zgn eerste redevoering men weet, verklaarde dat hg „de dos hemels had uitgedoofd”, hield c] een rede, waarin het nu heette, di geen al te j Ministerie mc het niet als sociale revolul kou hg streven naar verbetering van arbeidstoestanden. Een afgevaardigde der Rechterzgde verweet hem dat hg de revo lutie in Frankrgk wilde doen zegepralen door geweld. Waarop Viviam nader zgn denkbeelden uiteenzette en zeide te g veren voor „den godsdienst der Humaniteit”. De rede door Minister Briand gehouden in zake de uitvoering der Scheidingswet heeft algemeen een vrg goeden indruk ge maakt. Nu echter loopt de strgd weer over de beteekenis van een vereeniging door den Kardinaal Lecot opgericht. Deze kardinaal beweert te hebben gesticht een „Associatie Diocesane”, een gewone vereeniging volgens de Wet op Vereenigingen in 1901. Minister Briand heeft deze vereeniging erkend als voldoende aan de Scheidmgswet. En ook de Paus zou met deze oplossing, nu het door Z. H. gewraakte cultueele hiermede vervallen is, wel kunnen instem men, denkt men. Nu komt echter kardinaal Lecot ver klaren, dat in geen geval met de oprichting zgner vereenigmg bedoeld is gehoorzaam heid te toonen aan de Scheidingswet. En zoo is de quaestie dus nog niet opgelost. Er moet sprake van zgn geweest, Graaf Witte te benoemen tot KaMisch Gezant te Pargs, in plaats van den heer Nelidoff. Maar volgens „Le Journal" zou de Fransche Regeering daartegen hebben geprotesteerd. Volgons een bericht uit SL-Petersburg is daar een moordcomplot tegen Graaf Witte en 17 voorname leden der constitutioneel- democratische par tg ontdekt. In het Britociae Lagerhuis is de onhoud bare toestand in de kampen der Ghineeache beolies ia Transvaal weder ter spfake ge komen. De verregaande onzedeigkheid in die kampen roept om krachtig ingrgpen der Regeering. Bannermann wilde daarvan ech ter nog niets weten voor de toestand1 nader onderzocht was. In het Hoogerhuis evenwel beaamde de Minister van Koloniën de nood- zakeigkheid om de Chineezen uit Zuid-Afrika te verwgderen en beloofde terstond voor strenger politietoezicht te zullen zorgen. Men is in de Kaapkolonie druk in de weer tegen Ferreira en zyne benden, die men hoopt in te sluiten en te vangen. Bigkens een telegram uit Kaapstad zgn Ferreira’s broeder sn twee andere zgner volgelingen gevangen genomen. De heeren Merriman en Sauer, hoofden der Afrikaanderpartg, verklaarden dat Ferreira’s inval een dwaze onderneming is, zonder eenige politieke beteekenis en dat men het gewicht daarvan schromeigk over drijft. Een nieuw bewflg dat de Boeren buiten de beweging staan is wel, dat Generaal Botha der Regeering zgn diensten aanbood tegen de invallers. Amerika. Volgena een bericht uit New-York zou er van de gelden, welke werden gegeven voor de noodigdenden door de ramp te San Francisco, ongeveer een millioen Dollars zoek geraakt zgn. President Roose velt, zoo wordt er bg gemeld, liet in *t geheim de zaak onderzoeken en hg zal zorgen dat de schuldigen worden gestraft. op het gemis der noodig* leerkrachten zou stranden, een meening door den heer Van Kol bestreden. Daarentegen was de heer Ketelaar van oordeel, dat de vorming van goede onderwgzers slechts langzaam geschie den kon. Deze meening was ook die van den Mi nister, die de Kamer dank zeide voorden ondervonden steun. Ook zegde hg nog toe, dat hg aan de Indische regeering zou ver zoeken aan het departement van onderwgs enz. een onderwgs-specialiteit te verbinden. Na de pauze kwam de nominatie voor een lid van den Hoogen Raad Mn de orde. Als eerste candidaat werd gekozen Mr. J. H. van Goor, raadsheer te Amsterdam, als tweede Mr. A. J. L. Ngpels, raadsheer te Arnhem en als derde (bg tweede stemming) Mr. P. C. *t Hooft, eveneens raadsheer te Arnhem. Die nominatie zou schriftelgk aan H. M. de Koningin worden toegezonden. Bg artikel 67 kreeg de heer Boogaerdt in verband met zgn vraag tot den Minis ter van dezen ten antwoord, dat, zoo de behoefte blgkt, den gouverneur-generaal machtiging zal worden verleend tot uitbrei ding van het aantal R.-K geesteiyken bg Bg het volgend artikel wenschte dezelfde afgevaardigde alsnog de gevraagde verhoo- ging der subsidies aan de weeshuizen, ter- wgl de heer Van Kol van meening was, dat die subsidies aan de weeshuizen beter besteed konden worden. Met klem weesMeze afgevaardigde bovendien op bet treurig pau perisme, dat onder Indo Europeanen heerscht. De Minister wenschte geen onnoodige weelde bij de weeshuizen in de band te werken. Z. i. moest van de gemeenten het initiatief van betere armenverzorging uit gaan, dan kon de regeering helpend optreden. Ook eventueele voorstellen van het Leger des Hei Is zouden ondersteund worden. Daarna hield de heer Blo oker een uit voerig betoog omtrent verschillende hygiëni sche toestanden in den Indiscben Archipel, daarbg een nota bg bet verslag omtrent de reorganisatie van den burgertgken genees kundigen dienst van den heer Boogaerdt bestrgdende. Deze laatste afgevaardigde wees er echter op, dat die nota was opge maakt in overleg met bekende medici in Indië. De beer Van Kol had die nota met in stemming begroet en drong op een spoedig ingrepen der regeering aan, waarop de Minis ter verklaarde, dat de adviezen der autoriteiten waren ingewonnen en dat naar aanleiding daarvan een commissie tot reor ganisatie van den geneeskundigen dienst worden ingesteld. artikel 74 besprak ten slotte de heer den Bergh (Rotterdam) de zoutbri- daarbg betoogende, dat de kosten veel te hoog waren tengevolge gunstige contracten. Z. i. kon bg beheer de zoulbriquetteering nog komst hebben. het verder debat op Dinsdag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1