N°. 2772. Zaterdag 24 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holiand en Utrecht. Eerste Blad. Iddel. Ontembaar. 1906. MET EEN )E OLIE, [en er MJ. pUnen. JUDERS! RBALSEM, DN, Woerden houders: B U1 TUK LAND. I SCHOOfflOVHSCHE GOMT S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Dese <J*nrant bestaat uit 2 Bladen. igin nerij ing, Van Sci UITGEVERS. Intercomm. Telefoon-nr. ‘20. tier. i dan dat Aüw; L8MOND angerak; mhacht; water; te Gouda; :cht, Boveneinde; OORDELOOS J Souderak; TOLANDJ lüDERKERK A/D IJ. pen a/d Lek; Moordrecht; lerkand; Ilblasserdam; iLBLASSERDAM; EEFKERK jut; ik; jizen; lpelle a/d IJ.; st, Sliedrecht; knwoude. i telegram >er die van uivi ji, j gang jchter- )m, te was op toestam Aan Keil ring wt de vo< een l Holland bel storm ontsla; doeld De het 1 bet i nomei moeilj ivrage voor ne; De aren, migin Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,^5. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonrfeeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. IHOONHOVEN EN Culemborg; te Lekkerkerk; ■Blas; ,blas; ikensgraaf; iaarsgraaf; ilendam; OHIAAN INGEN te Giessen- Nieuwkerk te Hoornaar; rkerk; 3 Tienhoven; iMEIDE; zichzelf worden overgelatendie uit een soort van baloorigheid, omdat het modern verkeer hun gelegenheid tot spel in de open lucht geheel beeft weggenomen en om toch uiting te geven aan de behoefte van be- wegiug, van actie, slechte streken uithalen, de schrik dreigen te worden of reeds ge worden zijn van de burgerij. Doch de kin deren der Amsterdamsche Artisleden zyn niet verwaarloosd, worden niet aan bun lot overgelaten, missen geen speelgelegenheid, zyn niet uitgelokt door de voorbeelden van ruwheid, dagelijks door hen aanschouwd. Het zijn hoogst fatsoenlijke jongelui, tegen wie men «jongeheer" moet zeggen op straffe van der ouderen ongenade. Nu is het geen onbekende zaak meer.dat ruwheid en vernielzucht niet tot de speciale kenmerken eener bepaalde klasse behooren, al moet toegegeven worden dat men ze in de lagere het meest ontmoet. Dat is ook zeer natuurlijk, dewijl de prikkels tot kwaad doen daar sterker en de gelegenheden daar menigvuldiger zijn. Toch is het noodig er de opmerkzaamheid op te vestigen, tot leering wellicht van ouders die ongaarne zouden zien dat hun kinderen met dien stroom meegingen, tot waarschuwing ook voor hen, die op zekere «kranigheid” bij bun jongens trotsch zyn. Die zeer te waar- deeren eigenschap moet zich door andere dingen openbaren dan door schade toebren gen aan het goed van een ander, wat veeleer den stempel van lafheid draagt, en wat een nog bedenkelijker zijde heeft als er bijkomt het ontvreemden dier voorwerpen. Het zal nog wel wat aanloopen, eer de klachten, die ons thans bezighouden, geen reden van bestaan meer hebben. Op dit oogenbhk is, vooral in de groote steden, de straatjongen een soort van macht in den staat. Verschillende nuttige zaken moeten nagelaten worden, wegens te wachten verzet van zijn kant. In een dier gemeenten opperde een raadslid de naïeve gedachte om de boomen op pleinen en langs de straten geleidelik te vervangen door vruchtboomen de voorzitter had maar even op de jeugd te wijzen om de bespottelijkheid van het denkbeeld aanstonds te doen inzien. En dan, het zyn dikwijls zulke echt ge meens dingen, die de lievelingen uithalen. Nog dezer dagen vond scbr. een jongetje schreiend en bloedend op straat staaneen paar knapen waren voorbij gekomen, een van ben had hem, zónder de geringste aan leiding, alleen om zichzelf en den kameraad te vermaken, een stomp tegen den neus toege- bracht. Vlegels loopen rond met een spuitje, gevuld met verontreinigd water of met inkt, om er de kleederen der voorbijgaande dames mee te bederven. Voor de bedrijvers van dergelijke feiten helpen geen gewone mid delen; die moeten wat harder aangepakt worden. En nu spreekt men wel van zeker algemeen gebrek aan tucht bij een groot deel van ons volk, gevolg en schaduwzijde van onze vrijheidszucht; ais die goede eigen schap ons door haar slechte uitgroeisels tot een bespotting maakt en tot een ergernis van den vreemdeling, wordt het hoog tijd baar tot een voorwerp van verstandige ver zorging te maken. Als orde ons niet ge noegzaam eigen is, moeten wij, ook in dit opzicht, ons zelf herzien en die herziening zoo snel en zoo afdoend mogelijk toepassen op onze kinderen. Tegelijk kunnen wij eischen dat anderen het ook doen, kun nen wij aandringen op maatregelen, die de veiligheid van het verkeer op straat verzeke ren en vernieling van eigendom tegengaan. Het is waar, de kinderen kunnen minder vrij in de open lucht spelen dan vroeger, en dat geeft aanleiding tot baldadigheid. Daarom juichen wij ook van harte toe, niet slechts omdat het behoort tot de strijdmid delen tegen verwildering, maar in de eerste plaats omdat werkdadige kinderliefde zoo iets overheerlijks is, wat in tal van gemeen ten wordt gedaan om de jeugd buiten het straatrumoer aangename verpoozing te ver schaffen; daarom ook achten wij krachtige samenwerking tot dat doel de meest aan- be velenswaardige weg om tot een beteren toestand te geraken. Maar niet de eenige weg. Er zijn kinde ren, die door inrichtingen als «tehuizen” en «onschoolsche bijeenkomsten" niet worden Dereikt; zg voelen er niets voor en bun ouders evenmin- Daar zjjn ook, onder de plegers van slechte stukken, knapen wier «maatschappelijke positie” ben verheft boven de bezoekers van genoemde toevluchtsoorden. Er moet een middel gevonden worden, om deze en andere schgnbaar ontembaren te temmen. Het openbaar leven wordt bedreigd door het despotisme van Z. M. den straal- jongen, en dat mag niet. Een regeling, die hem onmiddellijk tot de orde doet terug- keuen, b een dringende noodzakelijkheid, v voordeel, voedert instig bekende aadbrood, h. STOUTENBEEK. pd. Agent voor en Omstreken, JURIK. euws voor Varkens- hetgeen de Heer Vital mg schreef: Vliet, I Nov. 1906. Ifing. Voerden. Ondergeteekende handel gebrachte tstekende diensten appel Varkens, die o gevreesde Vlek- nezen door het ge- i Bleed middel. C. BOERE, Landbouwer. fl. i ÖO OL Als in Engeland be’ng»! betrapt wordt, wat meest geschiedt door een niet in uniform rondgaanden politieman, loopt de zaak heel spoedig afhij komt by den politierechter, die onderzoekt wat er aan de hand is, zyn register naslaat om te weten of de patiënt misschien, reeds iets van vroegeren datum in zijn levensgeschiedenis heeft, en dan krggt het lieve koaapj e er een stuk of wat voor zijn broekje. Daar hebben de Britsche jongelui gruwelijk het land aan. Wel licht zouden de onze er ook niet mee sympathiseeren. Men weet dat in Engeland by gewonen overtredingen kort recht wordt toegepast; de dames, die met haar luidruch tig kieprechtgetier de orde in het Parle mentsgebouw.hadden gestoord, kregen reeds den volgenden dag haar vonnis. Bij ons gaan de rechterlijke dingen, ook waar kin deren er by betrokken zijn, langs een erg langen weg. Wordt in Duitschland een vlegeltje be trapt, dan helpt het publiek den politie agent. Ook daar is een spoedige berechting van het geval regel en wordt lichamelijke straf toegepast als bet noodig is. By ons zullen de lieden, die eerst geraasd hebben wanneer een jongen baldadigheid heeft ge pleegd, hem uitscheldende met die sierlijke woordenkeus tot welke onze ryke taal de gelegenheid aanbiedt, terstond bescher mend optreden als een agent beproeft het alsdan plotseling in een „arm schaap" ver anderde „kreng" te geleiden ter plaatse waar een ernstig woordje met hem kan worden gesproken. Eu meermalen moet dan de handhaver van bet openbaar gezag onverrichter zaken afdeinzen. Deze en dergelyke dingen eischen drin gend verandering. TEN, Schilders- ek, schrijft ons: toen ik een pot est afzettenviel mijn band totaal o hingen er bij. an de pijn. Op juw deed ik er p. Dadelijk toen opgesmeerd, ver- adat ik 4 potjes r in een tjjdsver- taal genezen. Ik wone bezigheden o, geneest oude brand- en sn(j- rrheumatische lodagraischias in de ledematen ijn, pijn in den n, winterhanden Barendregt, Kley verschillende pol< 7o. Evers, Kerstens Staveren, v. d. Toorn, 1 (lid G. S.), de subsii Dordtscbe industm te Leidende visscl Een luttele v regeering voorges de Zwflndrechtsche Wi aan de daarvoor vroeger Naar Ged. Stater verzonden: bet si ambachtsschool Rotterdam; den Haagsi Aan de vaer,” verzoekei Braasemermeer, deelen, dat daarve lantaarn zal wordt De afdeelingen i bijeengekomen en de e werd bepaald op Dii voorzitter den behandel' verband met Leiden, Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending trance uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlaudsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing dpge- geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. en ringeld. ,v -««I genomen i den posttrein lomen. beraamt midde- igen in specie te q de groote trein de i inbegrip (met Schor- |k, Zegwaard, Gouda, be- incie Noord- imeenten Haarlem, .ten, Benhebroek, ndtnrfrt" Jong; Ammerstol, D. Bluer; Bergam- irken woudeG. den W. Houweungen; Cabauw, G. v.d. GiesendamP. kerk, M. v. Houwe- P. C. Pass else; Am mere, B. Brand van Dam; Gouda, Erven Trapman; Dam; Hekendorp, ild, H. Donker; «erbroekC. Blok- xiglever; Lekker- Hkul; Leksmond, wé Lopikerkapel, A. van Beekum en raaf, L. de Haas; Nieuwerbrug, M. IJselL. Smink— Ierland, K. Simons, B. van Wijngaar- oordelooe, C. VAN /er; Oud-Albias, A. van Walsum s en C. van Wijk; felkin; Reeuwjjk, iven, A. N. VAN olwijk, F. Bats - fkerk, B. Brand; iter; Vreeswijk, n; Waddingsveen, ixss, M. Boa heeft geen incidenten. 1 te werken, 2 belaste ambt breken. De Fransche oud-Minister van Financiën Poincaie deelt in een der bladen mede, dat liy den floanciëelen toestand van Frankryk donker inziet. Men zal waarschijnlijk, zegt hy, sluiten met een tekort van 160 millioen. Wat betreft de bezuinigingen, waarvan de begrootingscommissie spreekt, daarvan zyn eenige slechts een uitstel van uitgaven en andere alleen uitvoerbaar op ’t papi Het is niet anders te verwachten het Lagerhuis het ontwerp weer in zijn ouden vorm terug brengt. En dan stemt het Hoogerbuis de wet af.. Wat dan? vraagt men zich in Engeland af. Nieuwe verkiezingen? Daarvoor is de Regee ring wel wat bang. De uitslag zou lang nici zeker zijn. Men hoopt dat het tusschen Huoger- en Lagerhuis nog tot een „compro mis” zal komen. Koningin Maud van Noorwegen beeft bjj de feestelyke ontvangst in de „Guildhall” te Londen een mantel van sabelmarterbont ge dragen, welke wordt geschat op een waarde van een millioen gulden. Znld-Afrlka. Blijkens een uit Kaapstad is Ferreira, de Bot Duitsch-Afnka uit een inval deed in de Kaapkolonie, met zijne volgelingen gevangen genomen. De eerste verkiezingen voor de HuMlnche i CL, 7» CL, 2,50. echte Klees- nu geneest; deze reeden band ie bandteekening t e r d a mvoor- lamaak, plaatsvervani Mr. F. Fem Goriuchem. Stbl. no. 183 bevat een Kon.Besl. vau 9 dezer, houdende wijziging van artikel 1 van bet Kon. Best, van den 14den Januari 1897 (Stbl. no. 46), zooals dat is gewyzigd by Kon. Besl. van den 16sten Mei 1898 (Stbl. no. 119), tot vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren, bedoeld in artikel 7 der stoomwet (wet van 16 April 1896, Stbl. no. 69), Ingevolge dit Kon. Besl. van 9 dezer wordt artikel 1 van het Kon. Besl. van 14 Januari 1897 (Stbl. no. 46), thans gelezen als volgt: „Voor de uitoefening van het bjj destoom wet voorgeschreven toezicht wordt het ryk verdeeld in zeven districten, waarvan het 1ste omvat de provinciën Limburg, Noord- Brabant en Zeeland; het 2de de provincie Utrecht en dat gedeelte der provincie Zuid- Holland, dat gelegen is bezuiden den linker oever van den Hollandscbe IJsel, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg, behalve het daarin gelegen gedeelte der ge meente Rotterdam; het 3de dat gedeelte van de provincie Zuid-Holland, dat gelegen is benoorden den linkeroever van den Hollandschen IJsel, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg tot aan de spoorlyn 's Gravenhage—Gouda, met inbegrip van de gemeenten Nootdorp, Ptynac- ker, Bieiswyk, Zevenhuizen en Moordrecht, benevens bet ten zuiden van eerstgenoemde grens gelegen gedeelte der gemeente Rotter dam; bet 4de de provincie Noord-Holland, met uitzondering van dat gedeelte, waarin z(jn gelegen de gemeenten Haarlem, Haar lemmermeer, Bennebroek, Heemztede, Scbo- OverKlcbL In den Franachen Senaat heeft de heer Gaudin de Vilame de Regeering geïnterpel leerd over de algemeene politiek. De Eerste Minister Clémenceau betoogde in zjjn antwoord daarop, dat de Republiek „steeds vooruit gaat in haar streven naar rechtvaardigheid en vrijheid”. Omtrent de „entente cordiale” met Engeland wilde de Premier zich niet uitlaten. Daarna sprak Clémenceau over de politiek der Regeering tegenover de Katholieken. Hij beloofde vroeger „het inventariseeren te staken, om aan de weerspannigen en op- roengen tyd tot nadenken te geven, maar nu de 12e December nadert, wordt hande lend optreden noodzakelijk en de Regeering zal handelend optreden. Reeds zyn aan de troepen dezelfde bevelen gegeven, als zy b(j werkstakingen ontvingen. Z(j zullen zoolang mogelyk geduld oefenen, maar ais oproerigen schieten op de soldaten, dan zullen de sol daten op hen schieten.” Met klem verdedigde de Premier het op treden van Picquart als Minister. „Generaal Picquart", zeide bij, „strekt het Kabinet tot eer en de hoon hem aangedaan is den Senaat, den interpellant en een Franschman onwaardig.” De Senaat van Frankryk hechtte aan al deze verklaringen zyn booge goedkeuring door een motie van vertrbuweu in de Regeering aan te nemen met 213 tegen 32 stemmen. Gelijk uit de rede van Clémenceau bigkt, zal dus de inventarisatie der kerken in Frankrijk, die in het begin dezes jaars met zooveel droevige tooneelen gepaard ging, op nieuw beginnen. In enkele steden hadden reeds mventansatiën plaats. De datum wordt niet vooraf bekend gemaakt. Zoo wil de Regeering onlusten voorkomen. Te Villelongue, bij Perpignan o.a. hebben de Katholieken zich verschanst in de kerk, waar zy zakken met zwavel gereed houden, om die in brand te steken als de ambte naren komen voor het inventariseeren. In de laatste kerk, die te Parijs aan de beurt was, ging het kalm in zyn werk. Zg u_ _..jn aanjei(jjUg gegeven tot ernstige De geestelijkheid weigerde mede zoodat de met de inventarisatie itenaar de kasten moest open- Eenigen tijd geleden het jiarverslag lezende, uitgebracht door den directeur van bet be kende genootschap, dat in onze boofdstad een. van de uitgebreidste dierencollecties der wereld in bezit heeft, werden wij getroffen door een bijzonderheid, die ons thans als uitgangspunt van een meer algemeene be schouwing zal dienen. Gesproken werd van de etiquetten van de dierenverblijven, die waren „schoonge maakt, hersteld of weer van nieuwe glas platen voorzien". Daar werd bygevoegd: «Dit laatste is belaas voortdurend nood- zakelijk en dreigt door de misdragingen van de jeugd een chronische werkzaamheid te worden”. Verder staat het verslag uitvoerig stil bij de vernielzucht van de kinderen der leden. «De lieve jeugd gebruikt de etiquetten als doelwit voor catapultén, werpstokken en andere instrumenten. Voor 't geval dat die instrumenten niet genoeg verwoesting aan richten, worden de etiquetten óf weggenomen, óf zoekgemaakt óf stukgetrapt. Zoo zijn een zestal der nieuwe zinken en geëmail leerde etiquetten van de papagaaien-stand- aards in de hoofdlaan volkomen onbruik baar gemaakt en zullen die opnieuw moeten worden vervaardigd. „Om dezelfde reden is een proef, voor twee jaren begonnen, om de meest belang rijke boomen, heesters en planten van naam bordjes te voorzien, voorloopig gestaakt moe ten worden. De keuze van het materiaal, de meerdere of mindere hardheid of breek baarheid gaven bier volstrekt niet den doorslag. «Sommige naambordjes verdwijnen en worden niet meer teruggevonden. „Surveillance geeft weinig, daar de feiten uit den aard der zaak uitsluitend in den avond geschieden en het aantal naambordjes in den tuin nogal belangrijk is." Op die laatste verzekering willen wjj maar niet teveel nadruk leggen. Surveillance moet wél helpen, mits zjj op de rechte wijze wordt uitgeoefend, niet uitsluitend door suppoosten, die van verre reeds kenbaar zijn aan bun ondersebeidingsteekenmet loomen tred regelmatig de boofdpaden afloopen, en op wier gezicht elke jongen kan lezenZoolang ik in de nabijheid ben is bet raadzaam je wat in te houden, haal je streken liever uit als ik je niet in de gaten heb. De regel matige fout van het toezicht ten onzent is, dat het zoo in *t oogloopend is. Men moest dat meer opdragen aan menschen, die zich in niets van gewone bezoekers onderscheiden, en aan wie zoo noodig de bevoegdheid ver leend wordt om proces verbaal te maken. En, wanneer men dat laatste tot de uitzon deringen wil doen behooren, dan kan toch een jeugdige kwaaddoener op heeterdaad betrapt en b(j zijn ouders gebracht worden, die, aansprakelijk gesteld voor de toege- braebte schade, bet onaangename van bet geval ook wel aan anderen zullen mededeelen, opdat men maatregelen neme door welke z|j de kinderen beter onder appél krijgen. De vernielingen geschieden 'a avonds, dus b(j de muziekuitvoeringen in den „Artis”- tuin. De ouderen zitten dan waarschijnlijk gezellig bfjeen, de jeugd wordt losgelaten en gaat haar prooi zoeken. Aansluiting bij geestverwanten is spoedig verkregen, men trekt er gezamenlijk op uit, en stelt er dan prijs op de bewondering van de kameraden te verwerven door het verrichten van heldenfeiten. Verreweg de meeste der baldadigheden, over welke wij te klagen hebben, vinden haar oorsprong in ijdelheid men wil zich onderscheiden. Het getal der- genen, die er in hun eentje op uittrekken om zich te laven aan het genot eener opzettelijke vernieling, ofschoon zij er ook zijn I is betrekkelijk gering. Zou dus een regle mentaire bepaling, die den ouders de ver plichting oplegt kinderen beneden zekeren leeftijd bjj zich te houden, niet zijn aan te bevelen Maar dat alles daargelaten, willen we de volle aandacht geschonken hebben aan het feit, dat men hier te doen heeft met de kinderen van leden van Artis", welke leden behooren tot de keur, althans tot de meer- gegoeden der Amsterdamsche burgerij. Als geklaagd wordt over de baldadigheid, de vernielzucht, de ontembaarbeid van de jeugd, en ieder weet hoezeer er grond bMtaat voor die klacht en in hoe tak(jke afwisseling zij in onzen tijd wordt aange- heven, dan denkt men gewoonljjk aan de etraaljongene, aan knapen die meest aan ten, Bloemendaal en Zand voort; verder het niet tot eenige provincie behoorende water gebied des rijks; het 5de de provinciën Gelderland en Overfjsel; het 6de de provin ciën Drenthe, Friesland en Groningen; het 7de dat gedeelte der provincie Zuid-Holland, dat gelegen is benoorden de spoorlijn ’s Gravenhage—Gouda, met inbegrip van de gemeenten *s-Gravenhage (met Scheve* ningen), Voorburg, Stompwfjk, Zegwaard, Zoetermeer, Waddingsveen en nevens dat gedeelte der pro vil Holland, dat bevat de gen 1 Haarlemmermeer, Schoti. Heemstede, Bloemendaal en Zand vóórt". Gedeputeerde Staten van Zuid- sbben aan den heer J. Mokken- i te Rotterdam op diens verzoek eervol ig verleend als lid der commissie, be- b(j art. 86 der ongevallenwet in ’t ongevallen-district Gouda; en hebben tot lid van gemelde commissie benoemd den beer H. de Goeü te Gouda. De najaars-zitting der Staten van Zuid-Holland is Donderdag-voormiddag door den Commissaris der Koningin in die provincie geopend met een herinnering aan het heengaan van 3 leden sedert de vorige vergadering, een waarvan de heer Van Andei zijn betrekking moest neerleggen wegens woonplaatsverandering, terwijl de beide anderen, de leden Van Sljjpe en Roodzant, overleden. De Voorzitter wijdde een woord aan de nagedachtenis van beiden, die een lange reeks van jaren leden der Staten waren, de heer Van Slijpe meer dan 16 jaren, de heer Roodzant meer dan 8 jaren, doch beiden ijverig en trouw deelnemende aan de werk zaamheden. In menige commissie hebben zy diensten bewezen, terwijl bun kennis in waterschaps- en landbouwzaken uit hunne adviezen blijkende, hoog op prijs werd gesteld. Spr. was overtuigd dat hun herinnering in dankbaar aandenken zal blijven. De te hunner vervanging gekozen leden Jhr. De Geselaar voor Gorinchem en Warnaar voor Middelharnis werden, na goedkeuring op voorstel der commissie van onderzoek van hunne geloofsbrieven toegelaten, waarop zy zitting namen. Van de ingekomen stukken en voorstellen werden gesteld in handen van speciale com- missiën bestaande uit de hoeren: lo. Van Vollenhoven, Van Idsinga, Jansen, Van Wicben en Van de Velde (lid Ged. Staten) het voorétei betreffsnde vergoeding van reis- en verblijfkosten voor Ged. Staten. 2o. Dolk, Van der Meer, Paul, Vegtel en Versteeg, (lid G. S.), het voorstel betref fende de restauratie der St. Pieterskerk te Leiden. Met het voorstel van Ged. Staten omtrent de voordracht betreffende de voorziening in de krankzinnigenverpleging en die betreffende een voorschot aan het krankzinnigengesticht te ’s-Gravenhage, te verzenden naar de af deelingen, kon de heer De Wilde zich niet vereenigen. H(j achtte dat onderzoek niet noodig, na al het licht over deze aangelegen heid opgegaan in het rapport der commissie, de adviezen der heeren Huysch, Den Houter en van Ged. Staten. H(j stelde mitsdien voor: niet-verzending naar de afdeelingen, doch behandeling over 14 dagen. De heer Den Houter bestreed dit voorstel in het belang van die leden, die wel licht behoefden, wat door een vselzQdig onderzoek en gedachten wisseling is te bereiken. Ook de voorzitter achtte het onderwerp wel van zooveel belang, dan dat 't niet wenscheiyk zou z(jn alle leden in de gelegen- te stellen van hunne inzichten te doen blfjken. Met meerderheid van stemmen werd be sloten de voorstellen naar de afdeelingen te verzenden, waarna ook gerenvoieerd werd de periodieke traktementsverbooging van het sluis- en brugpersoneel. Voorts werden commissoriaal gemaakt in handen der heeren: 3o. Van Ruyven, v. d. Blink, Sasse, Van Namen en v. d. Velde (lid G. S de subsidie aanvrage voor een tuinbouwproeftuin op Voorne; 4o. De Bie, Den Houter, Pers en V Staveren, de subsidie-aanvragen voor vereenigingen tegen tuberculose te Rotterdam en 's-Gravenhage en die van de 's-Graven- haagsche vereeniging voor koepokinenting; 6o. Van Hoboken van Cortgene, v. d. Pols, v. d. Straaten, Verhoeven, Visser, Volker en Krap (lid G. S.), de voorstellen betreffende het veer Rhoon-Goidschalxoord, onderhouds- last van gronden langs de Vliet; heffing van veergeld aan de Gouwsluis, tusschen Rhoon en Goidschalxoordjaagpad langs den R(jn; 6o. Van Dissel, Von l isenne, Van der Gflp y en Duynstee (lid G. S.), de oiderreglementen; is, Van Nispen, Van De Wilde en IJzermans idie aanvragen voor de ieschoolden handelcursus ^bergschoot te Vlaardingen. wgziging, op verlangen der gesteld in het reglement voor ”raard werd verzonden r benoemde commissie. ■n om advies werden o.a. mbsidie-verzoek voor de ooi van den R. K. Volksbond te het adres om tolophefflng bg schen Schouw. Ie schippersvereeniging „Schutte- inde verlichting van het wordt besloten mede te voor door plaatsing van een Jen zorg gedragen, i zgn des namiddags halfdrie *i de eerstvolgende vergade- >p Dinsdag 4 Dec. ka, nadat leden bad voorbereid op iliDR alsnog van hot voorstol in it de omlegging der voort bg tonden. u-wgswet in Engeland, die door zoo veranderd is dat van loor het Lagerhuis aange- meer over is, zal daar een ie doen ontstaan. Doema zgn thans te St. Petersburg begonnen. Met deze eerste verkiezingen worden, geigk men weet, de kiezers gekozen, die de leden van de Doema zullen kiezen. In Odessa is door een komplot van 370 politieke gevangenen een onderaardsche gang gegraven om te ontvluchten. Het plan lekte echter uit door een verrader onder de ge vangenen. Er brak een oproer uit, waarbg de verklikker werd gedood en nu is de gevangenis door troepen omsingeld Twee en twintig personen, die deel hadden aan den overval van bg Rogof, zgn gevangen gen< Het Russische postbestuur 1 len om alle geldverzending' staken, als eenig middel om diefstallen te voorkomen. Sinds bet begin van dit jaar is, volgens een berekening, reeds ongeveer 10 millioen gulden aan staatsgelden gestolen. In Brussel (België) is een groote mani festatie gehouden ter verkrgging van verplicht onderwys. Tusschen de 60 en 60.000 perso nen namen aan den optocht deel. En een verzoekschrift aan den Burgemeester bevatte 200.000 handteekeningen. In Spanje houdt de kerkelyke quaestie nog steeds ue gemoederen in beroering. Te Madrid werden niet minder dan tien anti-clericale meetings gehouden. Volgen berichten uit Melilla de Spaan- sche havenstad aan de kust van Marokko wordt er voor nieuwe onlusten in Marokko gevreesd. Tegenover de vredelievende uitingen van den DuitMcheu Rgkskanselier betuigde de Fransche Premier, dat niets hem liever is dan eene vriendschappelgke verhouding met Duitschland. Den 17den November was het 25 jaar geleden dat in den Duitschen Ryksdag het ontwerp werd aangeboden voor drie belang rijke sociale wetten, n.l. Ziekte-, Ongevallen en Invaliditeitsrente. Wat dezen dag voor Duitschland en voor de geheele wereld be langrijk maakt, is dat dit de eerste stap - i den weg tot verbetering van arbeids- iden door middel der wetgeving, icizer Wilhelm I en den toenmaligen Rijkskanselier Von Bismarck .komt de eer toe, het eerst de richting te zijn ingeslagen die nu in haast alle landen wordt nagevolgd en ook in Nederland ingang vond. Vooral het Duitsche „Reichsversicherungsambt" is een wet van groote, vérstrekkende betee- kenis voor den Duitschen arbeider met be trekking tot de rente van invaliditeit en den ouden dag. In Berlijn vertoeft op 't oogenblik het Deenscbe Koningspaar. Bijzonder hartelijk was de ontvangst en de intocht zeer feestelijk. De Keizer en de Keizerin begroetten hunne gasten met vriendschappelijke kussen. Daarna reed men in optocht door de feestelijk ver sierde stad naar den Pariser Platz. Een der «Eerejonkvrouwen” der Koningin reikte aan deze een ruiker meiklokjes over, waarop de Koningin haar dank uitsprak, vriendelijk erbtf voegend, dat zij niet gedacht had in Berlijn nog zóóveel lente aan te treffen. Als opvolger van den afgetreden Minister van Landbouw Podbielsky wordt genoemd de heer Von Arnim, een vriend van hem, die het in vele opzichten met de zienswijzen van Podbielsky eens is. Geen groote ver betering dus. De maatregel, door de Pruisische regeering genomen inzake de schoolstaking, bestaat daarin, dat kinderen, die anders met Paschen van school mochten gaan, nu oog langer gehouden zulleu worden. Deze maat regel begint goed te werken. Verscheiden ouders hebben hun kinderen nu weer naar school gezi i oudei Hoogerbuis ontwerp d( m niet veel lijke quaestii BÏÏmLAHD. Bjj Kon. besluit is, met in| van 1 December, benoemd tot kantonrei plaatsvervanger in het kanton Gorinchei Mr. F. Fernhout, advocaat en procureur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1