1900 N’. 2773. Woensdag 28 November. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht, 5, 9t BINHBNL AND. BUITENLAND. <1< en- op- m. Bit JF- iedf van bet Boter- we[ met A. snot te ▼an de dige i lem i Jke un retteu in 1903 wer- t re If.-9 alle stukken iwer, Asj bouwer, en lb., prtjs, H. M Amsterdi 2e prqs Het licht Be met SGHOORHOVEN8CHE COURANT. groote „Dioce- vorig le Paus de de zeer Minister i fleatie voor voi le conclusie de wegen F. S. te tegen den de heeren ▼an Beefcum. Voorts w< wijziging in W. K. te Lar d., alsmede tot betaling irgoeding aan de beleedij, 'rederik Kok, arbeider te op zeer vele plaat- een dag zjjn 800 inven- Er blijven nu nog 2000 feven, belaas, aanleiding tot als vroeger I, nadat gerepli- zerd het ontwerp tra spoorweg naar speren. Spijk sant overu. deze Regeei opiossi nabij zgn. jen rijwiel, des nachts zonder onbekend, f 1, subs. Waddingsveen, f 2, van de wet en de afdeeling der Holl. 1 On jhaf- de Mi- wensch als die be- jr niet het S.: M. B., iweide, f 3, van f 15 igde partij, Lange- lansche Minister van Buitenlandsche seft thans verklaard dat de regeering niets anders in Marokko beoogt dan voor zorgsmaatregelen te nemen en dat niemand zich ongerust behoeft te maken. Ondanks de zuinigheid, welke men in Frankrijk moet betrachten, vooral ook met het oog op de voorgenomen sociale hervor mingen, hebben Kamer en Senaat besloten, da jaarljjksche toelagen aan de volks vertegen- —oordigers te verhoogen van 9 000 tot 15 000 U II „enet zooveel :b te paard bespannen voer- >oder licht: A. K. te Hil- o. 2 d. ïglement op c lu.u ilolland: L. f 1, subs. 1 d. -ar brandweerverordening van A. B. te Bleiswjjk, f 1, subs. K., M. H., H. K., te Bleiswfjk, ieder f2,subs. 2d. en M. R beiden te Bleiswijk, ■ibs. 3 d. .ig der bouwverordening van Bleis- A. te Bleiswjjk, f 10, subs, I d. "7 der algemeene politieverorde- >uda: W. A. B. te Gouda, f 1, J. Ewoonplaats onbekend, UiTGAVK van S. W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhovin. Intercomm. Telefoon-nr. 20. De ac Prov. Staten reeds begonnen. De candidaten der Vrijzinnigen, de heeren Mr. C. P. Zaayer en P. Loopujjt Jr., uitge- noodigd door de geestverwanten te Groot- Ammers, hebben aldaar op 17 Nov. j.l. met de kiezers kennis gemaakt eu bleek uit hun optreden, dat men moeieljjk eene betere keuze bad kunnen doen, dan die welke gevallen is op deze mannen, die uitstekend voor bun taak z(jn berekend. Wij vernemen dat de eerstvolgende kennismaking zal plaats vinden te Meerkerk. Door den heer J. Ph. Wolters te Krimpen a/d IJsel is de aanvrage, gericht aan den raad der gemeente Ridderkerk om concessie voor den aanleg enz. van een Paardentram van Slikkerveer naur Rgsoord, ingetrokken. Het bestuur van het 59e Neder- landsch Landhuishoudkundig Congres, in Juni 1907 te Gorinchem te houden, bestaat uit: E erevoorzitter: Mr. J. G. Patijn, Commis saris der Koningin in de prov. Zmd-Hollar - de Indische Middelen- vdurt. van den heer v. d. Velden ling van patentrecht voor de i werd door den Minister is gepleegd verzet tegen de rjjks- iters Spee en Slob te Arkel, was de schippersknecht Atse E., Deze beschuldigde bad op 15 October zijn schipper mishandeld. Toen de veldwachters E. hierover kwamen hoorei), trollen zty bem in beschonken toe- i stand f» ing der bouw- en woningverorde- Gouda, C. A. en 3, subs. 3 wetten tot stand het sectiet Toen verkl nan ciön, dat de r stelde, als het sec- mogeljjk zou beginnen, belangen van het land was overeen te brengen. De heer Troelatra constateerde, dat de Christendemocraten nu geen haast hadden, om de volksbelangen te behartigen. Dit verwonderde hem vooral van den heer Heemskerk, met wiens steun de snelvuur- kanonnen te midden van de begrootingen werden afgehandeld. Ook bracht hij in her innering, hoede dwangtvt** den doorgedreven, zoodat in handen der leden waren. Spreker be schuldigde de rechterzijde, dat het scheen, alsof zij ongaarne de belastingwetten spoedig tot stand zag komen. Den heer Kolkman verbaasde het, dat de Minister van financiën zich partij kwam stellen voor een sectieonderzoek, waarop de heer Lely de redenen van het voorstel der centrale sectie nader toelichtte. Vervolgens merkte de heer Ta lm a op, dat er voor de invoering der invaliditeits verzekering nog zooveel tjjd zou verloopen, dat het op 14 dagen waarlqk niet zou aan komen, waarop de heer Heemskerk op merkte, dat de stelling onhoudbaar was, alsof de oppositie der rechterzijde tegen de sociale hervormingen was gekant. Nogmaals merkte de Minister van Financiën in verband met bet verwijt van den beer Kolkman op, dat de rtgeering geen invloed wilde uitoefenen op de orde van werkzaamheden der Kamer, maar dat zjj op een spoedige behandeling der belasting plannen hoogen prijs stelde. De heer Lobman zocht nog steeds naar goede redenen voor het vervroegd onderzoek. Intusscben ontstond er nu zoo’n rumoer, dat de voorzitter onophoudelijk klopte en de spreker niet te verstaan was. Eindelijk stelde de .heer Kolkman voor het voorstel der centrale sectie niet aan te nemen. Over dit voorstel staakten de stemmen (43 leden rechts stemden tegen 43 leden liuks), waardoor de beslissing tot een der volgende zittingen werd aangehouden. (Tot Woensdag 28 November). Nadat dit voorstel was verworpen, be- woordde de Minister van Koloniën bedenkingen van de verschillende spre- - het regeeringsontwerp in zake de opleiding der Indische ambtenaren. Na re- en dupliek werd besloten de stemming hierover Dien di ming ge: derwerpen gering belai w het ontwerp I ;mde vla( van het 3e reg. P. J. A. de Bruine, voorz. van het Ned. Landbouw-Comité, Zwjjndrecht. R. F. C. de Bruyo, burgemeester van Gorinchem. Mr. N. G. Pierson, lid van de 2de Kamer der Staten-Geueraai, *s Gravenhage, Leden: H. van Eeten, lid van het hoofd best. der Holl. Mg. van Landbburgem. van Ameide en Ttenboven, voorzitter. K. Cz. de Boer, lid van bet best, der vereen. „Het Ned. Landhk. Congres’’, Assendelft. Mr. E. B. Bivink ten Cite, lid v. h. t. der vereen. „Het Ned. Landhk. Congres”, Almelo. Mr. S. baron Creutz, lid der firma C. de Gjjselaar Co., kassiers, Gorinchem. Jhr. Mr. W. C. G. van Eysinga, lid v. h. bestuur der vereen. „Hel Ned. Landhk. Congres", Leeuwarden. Mr. A. Ferf, lid van het best, der vereen. „Het Landhk. Congres” ’s Gravenhage. Mr. F. Fernhout, Ad v.-Procureur Gorinchem. J. Viruly van Vuren en Dalem, lid van het best, van de afdeeling „Gorinchem i Omstreken" der Holl. Mjj. van Landl Gorinchem. G. Baron de Senarclens de Grancy, Vucht, le secr.-penningnï. Mr. J. W. van der Poel, Gorinchem, le secr. penningm. A. G. van Andel, Gorinchem. G. M. van Baaien, landbouw G. van Beest Jzn„ landbc (Heukelum). Mr. V. G. A. Boll, voorzitter v. d. afd. „Gorinchem en Omstreken" v. d. Holt. Mg. van Landb., Gorinchem. A. Boa, zuivelconsulent voor Zuid-Holland, ’s Gravenhage. J. C. Colder, C. van Droog»*, S. R. von Fr er aan, dat onder dagteekening van 9 Sept. 1903 de gouverneur-generaal hieromtrent had overgelegd het advies van den toen- maligen assistent-resident, waarop later een rapport van den tegenwoordigen bestuurder van Nieuw-Guinea gevolgd was, die een proef neming met 25 emigranten aanbeval, om deze voor dan landbouw op te leiden. Deze rapporten wilde spreker aan de Kamer overleggen ter inzage van de leden. De heer Mees vroeg nu, of de mede- leiding in zoodanigen vorm zou geschieden, dat de iuboud er van voor openbare bespreking zon kunnen strekken, welke vraag door den Minister bevestigend beantwoord werd. tie voor de verkiezing 1907 is in district Sliedrecht STATEN-U ENER AAL. TWEEDE KAMER. Nadat de Minister in de zitting van Donderdag 11 November de sprekers van den ▼origen dag beantwoord had, nadat gerepli ceerd en gedupliceerd was, wer tot aanleg yan den Sumatr; Pariaman met 43 tegen 10 stemmen aangenomen. Alsnu kregen wetten de beu De vraag om vrjjstellii zee-officieren afgewezen. Bjj artikel 24 betoogde de beer V a Deventer de noodzakelijkheid van afsch. flag der rjjtuigenbelasting, waarop nister antwoordde, dat aan dien alleen dan zou voldaan worden, lasting drukte, wat nii ecbtei geval was. De heeren Van Bylandt, Van Deventer en Van Kol bespraken nu de heffing van bedrijfsbelasting op Atjeh. Da laatste stelde eindelijk de volgende motie voor: „De Kamer, de heffing van een nieuwe bedrijfsbelasting voor Atjeh en onderhoorig- beden ontijdig en niet wenschel(jk achtende, gaat over tot de orde van den dag.” Deze motie werd door den Minister bestreden op grond, dat de heffing zeer matig was en wjjl het advies van Dr. Snouck Hourgonje daarmee overeenstemde. Niettegenstaande de regeering herhaaldeltyk op intrekking der motie bleef aandringen, was de heer Van K.ol daartoe niet te bewegen. Ten slotte werd de motie met 51 tegen 16 stemmen verworpen. Na een kort debat werd nu de wet op de Middelen voor Indië en die voor Nederland goedgekeurd. Alsnu kwam het ontwerp tot opleiding van Indische ambtenaren aan de orde. De heer Pierson wenschte in de orga nisatie van de Bestuursacidemie ook de leervakken voor staathuishoudkundige weten schappen, in de eerste plaats voor agrarische economie, op te nemen, en wilde de op leiding liever over vier jaren verdeeld zien. Daarna wees hg op enkele andere gebreken. De beer Boogaerdt was van meeniog, dat vóór het intellect de moraliteit en bet karakter moesten voorgaan. Voorts beval $(j de instelling van beurzen voor candidaat- ambtenaren aan. De beer Van "Kol betreurt het dat er rü weer een proefneming gedaan werd. Hjj wenschte scheiding tusschen de opleiding van bestuurs- en bureau ambtenaren ge maakt te zien. Ook wilde hg onderscheid tusschen hen, die voor den dienst op Java en hen, die voor elders zjjn aangewezen. Voorts had hjj liever gezien, dat den inlander meer plaats in bet bestuur verleend werd, een som van 200 Lire dengeen die den dader L. In de Npaansche p- spreken over de maatregt ring ten opzichte van Ma Om den opstand aldaar i< zond de Regeering een vreest de pers dat hier i den Sultan is inbreuk "or conferentie van i rechten in de worden. Spanje en leen toezicht op Raisoeli schjjnt zit verbonden u* moet besk organiseeren v politie te belet Marokkaansche maken. De Spat Zaken hei Ovendeht. De thans opnieuw begonnen inventarisa- tiën der Franaehe kerken gi op ▼erscheiden plaatsen weer ai dezelfde ergerlijke tooneelen, het geval was. Te Montpellier b.v. werd de toegang tot de kerk geweigerd en toen de deur met geweld door geniesoldaten werd opeogebroken, vond men de kerk vol van een verstikkenden zwaveldamp en moest met zand en water de brand van een hoop zakken zwavel, die er lagen, worden gebluscht. In Villelongue de la Salangue waren het vooral de vrouwen, die zich tegen de sol daten verzetten, door hen in de hand te b(jten. De priester teide liever het scha vot te bestjjgen dan het volk tegen te houden. Op andere plaatsen moest men de kerkdeuren met meliniet doen springen. In Bretagne vooral is de tegenstand groot. Op een plaats kwam het tot een gevecht tusschen de mili taire macht en 2000 gewapende boeren. Er werden acht charges gemaakt door infanterie en twee door de ruiterij, zonder succes, zoo dat hulp van de koloniale infanterie moest komen. Heel wat menschen werden bier gewond. Gelukkig gaat het ook sen rustiger toe. Op tarisatiën volbracht, te doen. Met groote spanning wordt nu in Frankrijk uitgezien naar de uitspraak van den Paus. Volgens „le Matin" zou Kardinaal Richard, Aartsbisschop van Parijs, een secretaris naar Rome hebben gezonden om de Pause- lijke bevelen in ontvangst te nemen. Gelijk men weet is thans de vraag hoe Z. H. denkt over de z.g. ie Vereenigingen", welke in een irzicht z(jn beschreven. Keurt de goed, dan is een vergelijk met jring zeer waarschSolfk en zou ling dezer netelige quaestie Kantongerecht te GOUDA. Strafzitting van 21 Nov. 1906. Overtreding der jachtwet: T. M. en K. v- d. H., beiden te Stolwijk, ieder f3, subs. 2 d. Overtreding der arbeidswet: J. L. J. te Gouda, vrijspraak. Rgden met et licht: J. V., woonplaats 2 d.; M. v. d. M. te subs. 2 d. Rijden met een met tuig, des nachts, zond; legersberg, f 2, subs. 3 Overtreding van het regl en voetpaden in Zuid-Ht Waddingsveen, f Overtreding dei Bleiswgk: C. 2 d.; E. A., J. G„ M. A. J. V., allen tf* -«•- s- G. v. d. B. ieder f3, sul Overtreding wijk: J. v. i Overtreding ning van Gol_ subs. 1 d.J. J. E woonplaats onbekend, J. J. v. H., J. B., beiden te Gouda, ieder f 1, subs. 2 d. Overtreding der bouw- en woningverorde- niog van Gouda, W. V. te Gouda, vrij spraak; C. A. en A. B., beiden te Gouda, ieder f 3, subs. 3 d. Overtr. van art. 427 aanhef en sub 5 W. v. S.: H. D. te Oudewater, f 0,50, subs. 1 d. Overtr. van art. 429 aanhef sub 1 W. v. S.: L. Z. te Gouda, f 3, subs. 3 d. Overtr. van art. 459 W. v. weduwe W. K. te Langeruigei subs. 3 d., alsmede tot betalit als schadever( met name Fr. ruigeweide. Openbare dronkenschap: H. G. G. te Rotterdam, C. B. te Moercapelle, J. U. te Waddingsveen. P. V. te Gouderak, S. R., H. F. de R., C. A. G., S. K., allen te Gouda, ieder f 1, subs, ld.; N. A. d. V. te Nieu- werkerk a/d IJsel, f 3, subs. 3 d. ld. bij He herhaling 2 m. gepleegd: J. L. te Gouda, 2x3 weken hechtenis. gerust te vertrouwen is. Nadat ardigde nog andere gebreken van rerp gehekeld had, werd het verder i Vrijdag bepaald. dag voerden nog de heeren Van Deventer, De Waal Malefqt, Van der Velden en Tydeman het woord over het genoemde untwerp- Alles was tot beden kalmpjes gegaan, tot de voorzitter met de mededeeling voor den dag kwam dat de centrale sectie beslo ten had Dinsdag 15 Januari de aan hangige wetsontwerpen in de sec tiën te onderzoeken. De heer Kolkman wenschte eerst de regeeringsvourstellen zooveel rnogel(jk in hun geheel voor zich te hebben en gaf in overweging het sectii onderzoek in het be gin van Februari tq doen aanvangen. Nu verklaarde de heer Lely bij de toe lichting van het voorstel der centrale sectie, dat deze van het denkbeeld was uitgegaan om de belasting-ontwerpen zoo spoedig mogelijk te behandelen, daar er rog zooveel werk was af te doen. De heer Heemskerk bracht hiertegen in, dat de noodzakelijkheid van het vervroegd onderzoek door den heer Lely niet was aangetoond. Hg zag daarin een dwang van de eene helft der Kamer op de andere. De heer De Savornin Lohman ont kende eveneens de urgentie. De belasting- konden z. i. nog in dit zittingsjaar I gebracht worden, ook al begon ^onderzoek later. tlaarde de Minister van Fi- regeering er hoogen prgs op lectieonderzotk zoo spoedig indien dit met de en die der Kamer De nieuwe Minister is het geheel met reden minister „Pod” eens. Daarom jn velen geen vertrouwen in dezen nieu wen „Minister van den vleeschnood”, gelijk men hem noemt. „Pod” is inderdaad erg ziek. De Duitsche Rgksdag heeft een begin ge maakt met de behandeling van het wetsont werp op de vakvereenigingen Noch de afge vaardigde Trimborn, die tot het Centrum behoort, nóch de socialist Legien, lieten er zich zeer gunstig over uit. In Eugcland heeft zich een deputatie ▼an leden van het Lagerhuis tot den eersten Minister gewend, om hem te verzoeken thans de ouderdoms pensionneering in te voeren, door Cnamberlain beloofd, doch niet tot stand gebracht. Bannermann antwoordde, dat ook bij die pènsionneering noodig achtte, doch dat gebrek aan tijd en aan geld bem verhinderde terstond aan den wensch der deputatie te voldoen. De Itallaanache anarchisten zjjn ver ontwaardigd, dat de Rflgeering het werpen van een bom in de Sint-Pieterskerk als oen grap opvat, en niet wil geloo ven dat het *t werk wae van een echten anarchist. Dm hun reputatie te redden hebben zQ thans Aan de beurt van aftreding waren de bestuursleden de heeren A. Beukelman, J. H. Manders en F. Noordhoek; met bQna algemeene stemmen, reap, met 49, 50 en 49, werden genoemde heeren herkozen. Nog had er een gratis verloting plaats, waardoor 7 leden gelukkig gemaakt werden. Het eenige, wat nu de vereenigiog nog te doen heeft, is te wachten opsterk ijs. Leerdam, 26 Nov. Woensdagavond vergaderde ten huize van mej. Kemp de vrijzinnige kiesvereeniging. Aan de orde was het stellen van een' candilaat voor do Prov. Staten, vacature Van Andel. Ter vergadering werden als candidaten opgegeven de heeren Boll te Gorinchem, Lulofs en Van Ittersum te Vianen, Pot te Leksmond en Burgers te ’s-Gravenhage. Een voorstel om op een volgende ver gadering hieruit een keuze te doen, werd verworpen. Tot stemming overgaande kreeg de heer Burgers 17 stemmen, de heer Boll 4 do heer Lulofs 1 en de heer Van Ittersum 2 stemmen. De heer J. A. Burgers is alzoo de voor- loopige candidaat der vrijzinnigen te Leerdam. Ter vergadering traden nog verscheidene personen als lid der vereeniging toe, terwijl door het lid J. van Ame(jde werd aange drongen op een krachtige propaganda voor de vrijzinnige beginselen. Meerkerk, 26 Nov. In de Vrijdag jX gehouden raadsvergadering zjjn benoemd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur de heer A. Sterk, tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim de heeren C. Oldemans, J. Notting, A. van Hof, Jac. Spejjer en W. Bikkertot gemeente-opzichter voor twee jaren de heer P. Eikelenstam; tot leden der commissie in zake reclames hoofdelijken omslag voor 1907 C. Verhoef, M. Boer en M. A. i. rerd goedgekeurd eene kleine tjziging in de begrooting voor 1906. Vastgesteld werd het suppletoir kohier van den hoofdeljjken omslag, dienst 1906. *Niea werkerk a/d IJeel, 26 Nov. Den 23. dezer was het 25 jaar geleden, dat de afdeeling „Nieuwerkerk a/d IJsel ea.” der Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd opgericht. Die dag is niet ongemerkt voorbij gegaan. Door het bestuur waren de 95 leden met recht van introductie van één dame den avond van dien dag uitgenoodigd in het vereenigingslokaai van den heer G. van Reeuwijk. Velen hadden aan die uit- noodiging gehoor gegeven. Door de smaak volle versiering van de zaal door den heer Van Reeuwijk belangloos uitgevoerd, kreeg de vergadering een feestelijk aanzien. Nadat de voorzitter, de hepr A. C. Koolmees, de aanwezigen een harteljjk welkom had toe geroepen, werd het woord gegeven aan den secretaris-penningmeester der afdeeling, die in het kort naging, wat in de 25 jaren zoo al door de afdeeling was gedaan. Vele sprekers waren voor de leden opgetreden, met onderwerpen van verschillenden aard: cursussen in zuivelbereiding, melkander- zoek, en kennis van paarden waren gehou den; proefvelden, zoowel in don Zuidpias- als in den Prins-Alexanderpolder waren aan gelegd; tentoonstellingen waren georgani seerd en met den besten uitslag bekroond; tot veredeling van het vee waren pogingen in het werk gesteld door het aankoopen van mannelijk fokvee. Waar nu een afdeeling op dat alles ban wjjzen, daar behoeft het geen betoog, dat zg voor den landbouwer nuttig is werkzaam geweest; daar kan en mag het vijfentwintigjarig bestaan wel feeste lijk herdacht worden. Met een opwekking aan den landbouwer om toch steeds een drachtig op hun gebied te blijven samen werken, besloot de spreker zjjn rede. Hierna ging men over tot het meer aan gename. Verschillende leden hadden op deh genomen, één of meer bijdragen te leveren. Ook een viertal dames deden haar best, om den avond in genot te verhoogen, waarvoor haar een woord van harteljjken dank toe komt. Tusschen de voordrachten gaf de heer Post de noodige muziek op de pianino, waarvoor allen hem zeer zeker erkentelijk zullen zijn. Begrijpelijk is het, dat het uur van schei- den voor de leden nog onverwacht kwam, daar het bestuur steeds voor voldoende af wisseling had zorg gedragen. Zg, dis dsu feestavond hebben bijgewoond zullen zeer zeker nog langen tjjd denken aan het genot, dat daar gesmaakt is. Vrijdag middag j.l. geraakte hot driejarig zoontje vau den werkman S. in den Zuid- plaspolder te water, zonder dat het door iemand opgemerkt werd. Toen eenige oogen- blikken later de moeder haar kind kwgt was, zag ze het te water liggen. In minder dan geen tijd haalde ze baar lieveling op het droge, maar welke moeite men ook deed om de levensgeesten weder op te wekken alles was vergeefseb. Den 13sten dezer was het voor den landbouwer Z. d. V. te Hiliegersberg, lid van de coöperatieve landbouwvereeniging alhier een dag van verrassing. Het beotuur dier vereeniging toch had besloten, het lid, dat de tienduizendste bon zou ontvangen, een kistje extra fijne sigaren aan te bieden. Toen nu d. V. zjjn bestelling had gedaan werd hem de verrassing aangeboden. Door hg nergens van wist, keek hQ wel wat vreemd op; niettemin werden de sigaren onder dankbetuiging aan het bestuur zeer gaarne aanvaard. Waarder, 16 Nov. De aftredende nota belen der Ned. Herv. Gem. J. van Ginkol en As. Verweö Mj“ Vrjjdag 28 Nov. meerderheid van stemmen herkozen. *Zevenlaaisen, 26 Nov. Tot bestuurs leden van de fanfare-vereeniging .De Kleine Trompetter” zjju gekozen de heeren: C.' Hejj, voorzitter; H. Hartman, Se voor zitter; A. Van Rhs, le secretaris; W. Hejj, Se secretaris; A. W. Heemsbergen, penning meester; H. Klapwijk en C. Sol, commis sarissen. De vereeniging besloot ook dit jaar weder lid te bljjven van den Zuid-HolL Bond van Harmonie- en Fanfare- korpsen. De heeren Jhr. Sandberg tot Ksoea- burg en P. Elshout hebben tegen 1 Januari bedankt als voorzitter en secretaris van d. .fdwliM .Z.TMhBiiw” ,U d. .HoP i.ndwh. MuUoluppg na Uadbraw”. de j--- wout»., francs. Die verhooging, waarvan men vooraf weinig had geboord, kost het land 5V1 millioen francs meer. „Bezuinigen is toch maar een mooi werk!" zegt „le Matin”. In Rusland is groote bezuiniging ook gebiedende eisch. De kosten voor den Russisch-Japanscben oorlog zgn schrikbarend hoog geweest en de binnenlandsche toestand is allerminst bevorderlijk aan een gunstigen financiëelen toestand. Nieuwe leeningen aangaan is onder deze omstandigheden onmogelfjk, zoodat het eenige wat te doen valt, zal zjjn de invoering van nieuwe belastingen en groote spaarzaamheid in de uitgaven. Volgens een bericht uit St. Petersburg zjjn Zarskoje Selo, de residentie van den Czaar, en Berijjn thans door draadlooze telegrapbie met elkander in gemeenschap. De Regeering heeft het voornemen, gelfjk bekend is, om de Joodsche bevolking in Rusland eenige meerdere vrijheid toe te kennen. Hun zal worden toegestaan verblijf te houden in de dorpen van hun vestiging- district en Zich in dat district vrjj te be wegen. Daarenboven zullen zjj landerijen, die aan steden, dorpen en kerken toebe hooren, mogen pachten. Sommige klassen van Joden zullen zich ook in het Don-gebied mogen ophouden, waar hun tot nu toe geen toegang verleend was. De Bond van „Russische Mannen” heeft zelfs tegen deze vrijheden het grootste be zwaar. Zjj dreigen met geweld als deze maatregelen worden uilgevoerd. Eigenaardig klinkt hiertegenover een be richt uit Nikolajef, waar onlangs eenige leden van dien Bond werden aangevallen, dat de Gouverneur aldaar heeft laten bekend maken, dat hg den troepen van het garnizoen heeft bevel gegeven, wanneer hun hulp voor gevallen van dien aard wordt inge roepen, alle aanvallers terstond dood te schieten zonder iemand te sparen. Te Odessa vreest men weer „progroms" of Israëlietenmoorden. Generaal Kaulbars beloofde den professoren der Universiteit, die bjj hem kwamen klagen over mishande ling van studenten, d*t hjj alles zal doen om de orde te handhaven. Maar men ver trouwt dezen generaal niet te best. Gringmuth, de leider der Moskousche monarchisten, richt in het reactionnaire blad .Russkoje Snamja” een open brief aan Graaf Witte, waarin hg den oud-Minister aanraadt ten spoedigste weder het land te verlaten, vóór „geheel Rusland eenstemmig dat ver zoek tot hem richt.” Duitncliland. De benoeming van den heer Von Arnim Criewen tot Minister van Landbouw in plaats van Podbielski, is thans olficiëel in den „Reichsanzeiger” bekend gemaakt. Do s-cu den afgetre hebben veh •ta- hei antwi de b. kers tegen en dupl op den volgenden dag te bepalen. dag werd dit ontwerp zonder stem- goedgekeurd, nadat verschillende on- waren afgehandeld. Om het ing der zaak noemen we slechts: p tot toelating van schepen onder vreemde vlag tot de kustvaart van en op de havens Stagen en Sabing en het ont werp tot invoering van bet nikkelen vjjf- centsstuk, waarvan voorloopig slechts een kleine voorraad aangemaakt zal worden. Een geanimeerd debat ontstond naar aan leiding van het verslag, dat over de Re- geeriogs-inlichtingen op het adres van den gepasporteerden sergeant T. L. Boekhout te 's Hertogenbosch was uitgebracht. In dit adres werd pensioen gevraagd, doch de commissie was van meeniog, dat adressant geen reebt op pens.oen had. Evenwel waren zjjn gebreken in den dienst verergerd, zoo dat de commissie coicludeerde genoemden Boekhout jaarlgks voor een gratificatie in aanmerkirg te doen komen, daar hjj het land 16 jaren trouw gediend had. Op een en ander antwoordde de van Oorlog, dat hjj dit jaar ten grabi zou toestaan zonder verbinding gende jaren. De stemming over d< werd intusschen aangehouden. Bjj het voorstel tot wgziging op den Raad van State, waardoor de Prinsen van het Koninklijk Huis ook recht van stemming zouden verkrjjgen, liet de heef Troelstra zich op de gebruikelijke wjjze gelden. De Minister van Justitie Betoogde,, dat het ontwerp noodig was, om de wet' van 1861 in overeenstemming te brengen met de grond wetteljjke bepalingen. Over de begrooting vau Curz^io, die in dezelfde zitting werd goedgekeu.d, voerden slechts een paar leden bet woord. Het ge sprokene was echter van weinig belang. Ten slotte werd besloten a. s. Dinsdag 27 November met de behandeling der Surinaam- sche bfg outing aan te vangen. Vragendag. Vrjjdag 13 Nov. was het weder vragendag. De heer Mees vroeg, of de regeering hare aandacht wjjdde aan bet denkbeeld van emigratie van Javanen naar Ned. Nieuw Guinea en of zjj de hieromtrent ontvangen ad riezen un de Kamer zou willen overleggen. De Minister van Koloniën herinnerde rjjksveeaits, Gorinchem. van Droog»*, wethouder, Gorinchem. R. von Franck, secr. van het Ned. Landbouw-Comité, 's Gravenhage. Jhr. Mr. N. C. de Gjjselaar, lid der Prov. Staten, Gorinchem. Dr. H. van Gulik, dir. contrölestation, Leiden. J. C. Heuff, civiel-ingenieur, Gorinchem. P. J. van Houten, lid van het Hd. der Ver een. voor Dierenbescherming, 's Gravenhage. B. Koker Jz., voorz. v. d. afd. „Krimpen a/d IJsel" der Holl. Mjj. van Landbouw, Krimpen a/d IJsel. A. A. H. W. König, ingenieur van den Rijkswaterstaat, Gorinchem. A. Kooy Bz., landbouwer, Kedichem. S. C. Korteweg, secr. van de Holl. Mjj. van Landbouw, 's-Gravenhage. M. C. de Korver. landbouwer, Gorinchem. A. G. de Kroyff, lid der Prov. Staten, Leerdam. A. F. Marlet, Delft. G. Meulewerf, wethouder, Gorinchem. J. F. M. S. Middelbeek, voorz. van de vereen, tot bestryding vau knoeierijen in den bot-r en kaashandel, 's Gravenhage. Jhr. W. F. R. van Naerssen, Gorinchem. Herm A. Neonens Sterling, Rozenburg. A. A. Neeb, rjjkslandbouwleeraar, Dordrecht. F. E. Posthuma, secr. van den Fuderatieven, Ned. Zuivelbond, 's Gravenhage. H. Schuurman, oud secr. v. d. ver. van oud- leerliogen v. d. Rgkslaiidbouwschool, 's Hage. J. F. W. Silkrodt, Gorinchem. Dr. H. E. Tu. van Sillevoldt, dir. van het Rjjkszuivelstation, Leideu. Mr. Th. Tbooft, kantonrechter, Gorinchem, H. J. G. de Virieu Furstner, kapt, der Artillerie, Gorinchem. Prof. Mr. A. C. Viseer van IJzendoorn, lid der Prov. Staten, Leiden. f K. Wiersma, Rgkstuiubouwleeraar, Naald- wjjk. C. B. Wisboom, Burgemeester van Noorde- loos, Hoog Blokland en Hoornaar, Gorinchem. Door de ar r.-rechtbank te Dordrecht zijn Vrjjdag j.l. veroordeeld: S. P. T. en W. J. M te uorinchem, mishand., ieder f 15 of 10 dagen. G. d. H. te Hardingsveld, dierenmis hand., 14 dagen. Z. v. d. H. en C S. te IJselmonde, diefstal, ieder f 3 of 3 dagen. J. de W. te Sliedrecht, idem, 3 maanden. J. V. te Sliedrecht, idem, 2 maanden. K. de J. te Sliedrecht, mishand, ambte naar, 2 maanden. J. G. te Sliedrecht, heling, 6 weken. D. van B. te Sliedrecht, diefstal, 6 weken. L. v. d. H. te Sliedrecht, wederspannig- heid, 1 maand. d. 0. te Al bl asset dam, mish., f 8 of 3 J. Jre uitgeloofd voor kan aanwjjzen. pers is men niet te «gelen door de Regee- Jarekko genomen, r in toom te houden, eskader af en nu op de rechten van ,M.euk gemaakt. Volgens de i Algeciras, moeten die eerste plnats geëerbiedigd Frankrijk mogen ai de politie uitoefenen. ich met den pretendent te hebben tegen den Sultan en loten zjjn met alle kracht bet van de Fransch—Spaansche ctten en de besluiten van de conferentie onmogeljjk te daar deze g deze afgevaat het ontwe debat op Dien di on t er Velden het genoemd) les was tot 1 rzitter: iris der Koningin in de prov. Zuid-Holland. gc-co Eereleden: J. J. Berkhout, kolonel-comm. ciak »n het 3e reg. vest.-art., Gorinchem. nom igem de Voorts werden o.a. behandeld de volgende zaken Wegent veldwachl gedagvaard de schi| zonder vast verblijf. TT». 1 «n de veldwachters E. »rei), trollen zij bem in beschonken toe- nd, waarom zjj hem in verzekerde bewaring brachten. Tegen die overbrenging had hjj zich echter ernstig verzet en o. m. Slob in de handen gebeten, waardoor deze bloedend weid verwond. Bekl. liet verstek gaan. Eisch 1 maand gevangenisstraf. Met gesloten deuren, wegens de kinder wetten, werd een zaak behandeld tegen Gjjs- bert V., 17 jaren, uit Sliedrecht. E«n niet-loteling, Cornelia de J. te Alblas- serdam, had op lotingsdag zich bevonden in de herberg van Knop aldaar, waar hij ten gevolge van zgn overmatig gebruik van sterkendrank, zichwoest aanstelde, o. a. met een stoel ais een bezetene op andere stoelen sloeg, waardoor er eenige werden beschadigd. Ter zake van dit feit werd tegen hem f 15 boete, subs. 4 dagen hecht., gevorderd. H. M. de Koningin heeft f 80 ge schonken aan een te Zaandam wonende weduwe, opdat deze daarmede een zaakje kan beginnen. Door wijlen mej. Susanna Jacoba Antonia Armstrong, overleden 14 Nov. te Dordrecht, is aan de Maatschappij van Wel dadigheid te Frederiksoord gelegateerd een soin groot f 1000, vrjj van successierecht. Naar men verneemt heeft de Synodale Commissie van de Ned. Herv. Kerk 7onstateerd, dat de leden van de Provin- le Kerkbesturen definitief hebben aange nomen de in dezen zomer door de Synode aangenomen reglementsverandering, waarbjj in de toekomst onvereenigbaar wordt ver klaard het ambt van predikant in die k»rk I met het lidmaatschap van een der Kamers der Staten Generaal. I Deze verandering treedt met 1 Januari in werking, met dien verstande dat zitting hwbbend» Kamerleden predikanten, kamerlid zullen bljjven tot aan den dag hunner af- treding als zoodanig. I Da- M. van der Boom, predikant besj. |(y je geref kerk van Ouderkerk a/d Amstel, 'r“" hoopt den 10. December a s te herdenken,e dat hij 30 jaren in den dienst des Woords* werkzaam was. I Achtereenvolgens diende hg de kerken i van Hardingsveld, Ambt Vollenhove, Dussen, Capelle a/d IJsel en sedert 28 Juni 1896 te Ouderkerk a/d Amstel. Uouda, 26 Nov. Ter viering van het 30 j*rig bestaan der R. K. Lees vereeniging alhier heeft in de zaal „Concordia” dier ver eeniging een nationale wedstrgd plaatsgehad, verdeeld in 4 afdeelingen: nl. voordrachten in ernst en luim en tooneelspel in ernst en luim. De verschillende personen en tooneel- vereenigingen traden resp. op op de Zondagen 28 October, 4, 11 en 18 dezer, terwijl Don derdag avond in een feestelijke vergadering de ju»y uitspraak deed. De uitslag is als volgt: Afdeelingen A. voordrachten ernst, le prijs, zilveren eere-medaille, geschonken door H. M. de Koningin, A. H. v. d. Berg, van lam, met De Brand, van C. Tollens; Joh. Schouten, van Weesp, met lichtje voor het raam, van P. Louwerse; prijs T. A. Kwakernaak, van Amsterdam, )t De zoon van den loods, van L. v. d. Broek. Afdeeling B., voordrachten luim: le prijs, zilveren eere-medaille, geschonken door Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, J. Pieters, van Den Haag, met Een gewich tig vraagstuk, van Willem van Zujjlen; 2e prgi J. A. J. Mastink, van Gouda, met Een huiselijk tooneeltje, van Dr. E. Laurillard; 3e prgs I. Visser, uit Rotterdam, met Het zoutvat, van Dr. F. van He(jst. Afdeeling D, tooneelspel luim, le pr|js, zilveren eere-medaille, geschonken door H. M de Koaingin-Moeder, Tooneelclub Mutua Amicitia, van Rotterdam, met Een huis met commensaals, van J. Mannoury; 2e prijs diletantenclub Alberdingk Thfjm, uit Schie dam, met De twee bedienden of Het spook te middernacht, van Juliano; 3e prjjs St. Jozefs Gezellen, uit Rotterdam, met Rooie Sander of Het geheim van den School meester, van Justus van Maunk; 4s prjjs Guudscbe tooneelclub Nut en Genoegen met Studentengrap, van M. J. Gillissen. De afddeeling C, tooneelspel ernst, moest, wegens niet voldoende deelneming, vervallen. In. de plaats van mej. Petr. deKoning, die wegens haar intrede in een religieuze orde eervol ontslag heeft aangevraagd en verkregen als onderwijzeres aan de R. K. Jongensschool alhier, is mtt ingang van 1 Februari 1907 tot onderwijzer benoemd de heer A- Zegers. Woriiichein, 26 Nov. Donderdag-avond hebben de vrijzinnigen alhier een vergadering gehouden, waarin de a. s. verkiezing voor een lid van de Provinciale S’ateu (vacature Mr. L van Andel) werd besproken. Voorloopig werden namen opgegeven, n.l. de heeren Mr. Thooft, De Vries Robbé en notaris Mr. Boll, waarvan door het Centraal Comité aan de verschillende kiesvereeni- ingen in het district kennis zal worden ge geven. In Leerdam is voorloopig gesteld de heer Burgers te 's Gravenhage en in Hardings veld sch(jnt men ernstig voor notaris Bolt gezind te zjjn. Eerstdaags komt men weer bjjeen om dan een d» fliitieve keuze te doen. Half D cember komt Gorkums afgevaar digde Mr. N. G. Pierson alhier een rede- voaring houden. Bleukeuagraar, 26 Nov. Dinsdag j.L, des avonds le zeven uur, hield de (jsciub „Vooruitgang" iu het koffiuhuis vaa den heer L. W. van Houwelingen haar gewone jaar- igkscae vergadering. Over de opkomst viel met le klagen: van de 68 leden, die de vereeniging telt, waren er 51 ter vergadering gekomen. Uit de rekeoijg en verantwoording van den penningmeester stippen wjj aan, dat er f 109 89 ui kas is, hierbjj komt nog de contributie 1906—1907. Met het oog op de goede financiën is de contr. voor dit ver* ueoigiognjtar tot op de helft vermifldsrd,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1