m fl flTTIil U111Ü EN, mborg. r 7,-. N°. 2774'. 1906 Eerste Blad. lEVING. elmoes )omen. IVA, Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Zaterdag 1 December. ipenvoer and enden en 'H te Gouda. en Cohen 1de prijzen hoven. t, bloed- handen geringste lizingen een aan- omsten. dOVEH Wl, aat A 197, h.HART. louders! iwers. UTRECHT, narkt 35, Genda. voorraad: BIH i H Ei L AH 0. INTJESj JDA. BOITHHLAND. Ovcraictai. COIIRAN u Uitgavi van S. imbacht Deae Courant bestaat uit 2 Bladen. van in ree roeg mder mpei uzien igeu, dooi en den „boetedag” nog eeus af van echt; Da. N. A. .,/gadering. 1905—1906 bh f 5) if; tarsveid „KWEEKLUST”, Immer*. et na de beate tjjd. ANT op aanvraag k rugbaar. van Juis geesteljjl ger* aan| in ïk; k a/d IJsel; a/d IJsel; dekerk erk, 'kt*, encyclieken. i, den door de ruisischen p. Florian toestand logen voor niet mocht raste wei t geheele im waren, en zjjn werklieden. Ein- dat zjjn zoons geen o zin der wet. ire ver en de deed m van jnscheljjk ware opcenten vi elooft nu niet, dat ze De begrooting maakte ak, ook al was de Minister I, zoo al3 elk minister van ’rovinciale Staten hebben Dingdag j.l. generaal C. i Löben Seis herkozen ais lid van de irner der Statcu-Generaal, met 39 komen. irgelaten, teekenis iDg tot d€ r van lekomt, tonnen De het zoo lige, Handlijnen* en en zonder concur- is nog dagelijks te W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhovin. Intercomm. Telefoon-nr. 10. >eveelheid eerste plaats van alhier, die verlaten ’"i, is be- van leden i«rna gekozen Jhr. W. E. Bo«ch en in de Calkoen de heer Ittersum (a.-r.). De >r op de agende voor- ten naar de commissie r”1 enkele onder- van minder belang worden afge- zak dragende. I wachter honden hooi l zak waren gevonden de veldwachter water- Frankrgk Europee in, daar er Marokko e Vereeniging: lering van Han- i, gevestigd te traat 106, Kan- *strekt aan hare itaai ep billUke ige rente. u Ceöp. Veree- Iddenntand kun- van den Berg te Dordrecht rekomen r uleioossti lag j.l. is 1jjn 3, Boompjes— van de electrische tram te Rot* -J exploitatie genomen. ipening had meteenige feestelijkheid Toen des morgens te half zeven de edlng van Scheenheven mer J. N. BOTH) zal irden epgeheven. D tot 31 December len prjjs worden in- raard en VUfheeren- De handel m kaas gaat i flauwer; boter onver en prfis; men besteedt m voor kaas f 26,501 f81, jes tot f 38 per 50 kilo. ..joter f 0,67V» per i/i kilo. Blokland, 27 Nov. Onze ■psgenoot. de heer T. de Greef, jkhouder werkzaam ten kantore 2i te voor het raar met rekt hem .3de jaar iver mid dels door >ft een verklaring van Buitenlandsche Zaken Jende dat de Belgische Re- Britsche Regeering geenerlei __tving in verband metdever- iiug tusschen België en den Congostaat, dat België zjjn rechten zal weten te en in volkomen vrijheid zal han- zooals de omstandigheden vereischen. lebat duurt nog Volgens Standard” ia aan istandplaats Wucnndag uur. de Waag ting >eud. •tide wej 10 wegens bedreiging, igen gevangenisstraf; agens beleediging van rdeeld tot 10 dagen concludeerde dit beroep, oordeel is dat ei gevaar oplcvert, waardelijk te verbieden. billijke en accurate “’aardig te worden jaren, in dienst I0TH, heeft mogen vro< thans i van de wordt gemeld, ines, ook die Naar aau- i den heer ige med tusschi STATIC*-Gi^ tKAAL TWEEDE KAMER. oi..«u, UB u. 27 Nozemjec werden de alge- j k.. der gj van het on la stein ia de pi lid. zekeren R., herbergn personen, waaronder café aan het vechten ter plaatse zjjnde scheiden en de berbei waardoor verdere onhi men. Het tumult werd zins voortgezet, een sisser af. De heer M. J. J. Nielaen alhier la n. Slaafd .oor het examen Bwktenta MM- delbaar Onderwjs K XII. achteruit te loopen kwam. Het paard wagen door gebracht. Zaterdag vergaderde alhier in het koffie huis van den heer W. Lekkerkerker een aantal landbouwers uit Lopik, Jaarsveld en Willige-Langerak, bijeengeroepen door het bestuur van den Boerenbond „Lopik en om streken”, ter bespreking van de verplichte landbouwverzekering. De heer P. H. Pelser, hoofd der school te Cabauw, leidde de be spreking in. Spreker kwam op voor het groote voordeel van onderlinge verzekering. De algemeens bespreking was zeer levendig. De heer J. F. de Gier Sr. te Jaarsveld vroeg, wanneer de bedoelde wet komen zou. De heer Pelser antwoordde dat niemand dit nog zeggen kon, waarop de heer De Gier zeide, dan kunnen we nog wel wat wach ten ook. De beer W. A. de Groot kon zich met bet gesprokene door den heer Pelser niet vereenigeu, en vroeg o. m. op welke gegevens de door den heer Pelser ge maakte berekeningen berusten. Spreker meende op grond van de ondervinding bjj de toepassing der Ongevallenwet, dat het ui'keerings-bedrag veel hooger zou zjjn dan men verwacht en drong er op aan deze zaak eerst nog eens kalm te overwegen vóór een definitief besluit te nemen, te meer waar er plannen in bewerking zijn voor de oprichting eener onderlinge brandverzeke- ringsmaatschappij voor de gemeenten Lopik, Jaarsveld en Willige-Langerak, bjj welke gelegenheid ook de verplichte landbouwver zekering zal worden besproken. Oudewater, 29 Nov. Zaterdag-avond werd de hulp der politie ingeroepen door herbergier alhier, daar eenige waaronder de Gebrs. V., 2" ^1." iet vechten waren. De politie, spoedig wist de vechtenden te v herberg te ontruimen, onheilen werden voorko* werd op straat nog eenigs- doch liep ten slotte met OOÉOVfflS ende bericht het ge- ’an Nchewnhwven jj op 3 Dec. a. s. lAVHTBIJDEB lunhaven naar tinggebied bestond. Andere belangen en overwegingen gaven telkens den doorslag. Z. i. was de antithese uit den tijd en paste zij ook niet meer in de tegenwoordige om standigheden. Wat de Regeering betrof, zjj steunde niet op een vaste meerderheid. Daarbjj kwam, dat de rechterzijde wel blafte, doch niet beet. Over de begrooting van oorlog zou spreker later te vinden zijn, maar nu reeds wilde hjj weten, in hoevere de regeering zich uansprakeljjk stelde voor deu Minister van Oorlog. Nadat deze afgevaardigde de houding vao verschilleade' partijen in ver hand met het kiesrecht had besproken en er op gewezen had, dat de beer Borgesius het mikpunt van alle partijen geworden was, verklaarde hij ten slotte, dat bjj deze Re geering geen stroobreed in den weg wilde leggen, al bleef hjj op bet standpunt der sociaal-democratie staan. Tarwe enz.), per 3,50 franco iedere or te bereikenzak en tegelijk 15 Cts. e 15 zakken ineens i prjjskrjjgt 16 postwissel aan eerste wagen het Noorden deze van de waranda van hoek van de Tollensstraat vuur en daarna door de mi „het Noorden” met muziek __o- Op deze lijn, welke bet Noorden met den rechter-Maasoever verbindt, rijden 13 wagens van 's morgens half zeven tot middernacht. Uit Sliedrecht wordt gemeld dat de proefneming met een automobiel- dienst Papendrecht—Sliedrecht nog maar weinig medewerking van het publiek onder vindt. Men schrijft dit toe aan de hpoce vervoerprüzen, want de dienst zelf te op de vier bepaalde dagen tot nog toe zeer geregeld gegaan. De ondernemer, de heer Melchers, heeft dit ook ingezien en zal nu de vrachtprijzen weer brengen op het tarief van verleden winter, toen, ondanks het ongeregeld rijden, druk gebruik van dezen dienst gemaakt werd. Vrijdag 23 Nov. hield de „Ver eeniging „Johannesstichting” te Nieuwveen haar jaarlijksche algemeene vergadering in een der bovenlokalen van het café „Pool” aan het Damrak te Amsterdam. Te 1 uur opende de voorzitter de Gaay Fortman, de vergadering Uit het jaarverslag 1905—1906 bleek, dat thans het aantal leden (iï f 5) ruim 100 bedraagt, en dat der contribuanten een 1500; dat bet bestuur voltalig bleef; dat het aantal ongehuwde mannen welke ver pleegd werden is 79 en ongehuwde vrouwen 61 en echtparen 5, zoodat in het geheel aan wezig zijn in beide stichtingen 150 personen. De gezondheidstoestand is vrjjgoed ge weest in ’t afgeloopen jaar. Acht mannen en negen vrouwen overleden. In de stich ting zjjn thans Werkzaam een verpleger de beer Miedema, en eene verpleegster mej. E. Mulder, die voor zwakken en zieken zorgen. Wat aanging de financiën, deelde de mede, dat er vooruitgang was. De inkomsten zijn geweest evenals de uitgaven Het zenden van Spaunsche en Fransche oorlogsschepen naar Marokko blijkt al meer en meer geen overbodigen voorzorgs maatregel te zjjn. De toestand in Marokko wordt al dringender. De gewezen roover Raisoeli, die, aan het hoofd van een groote bende, voorgeeft het gezag van den Sultan tegenover het aanmatigend optreden van den Pretendent te willen verdedigen, maakt zich blgkbaar thans ongerust over het krachtig optreden van Spanje en Frankrijk. Want wel beweert hij, dat op zjjn gebied geen recht van tusschrnkomst aan vreemden toi maar tegelijkertijd vraagt hjj om kanc „om oproerige stammen te bevechten”. Sultan zal tfvenwel niet zoo spoedig aan verzoek van den gewezen roover, die onbetrouwbaar bleek te zjjn, voldoen. Frankrijk en Spanje zjjn het dus nu eens geworden over een gemeenschappelijk op treden in Tanger, tot haudhaving der orde. In geval van nood kan, volgens de „Temps”, ieder, der Mogendheden 800 en desnoods 1200 man aan wal brengen, niet om land te bezetten, doch alleen om bet gezag van den Sultan te handhaven. Dit nu is op de con ferentie van Algesiras aan deze beide Mogend heden opgedragen. Eo al hebben nog alle Mogendheden niet het protocol van die conferentie geteekend, toch behoeven de Regeeringen van Frankrijk en Spanje niet te vreezee, dat de Europeesche Mogendheden het zullen af keuren, daar er thans inderdaad groot gevaar in Marokko dreigt. Er zjjn in Tanger heel wat Europeanen en als de toestand voor hen aldaar onhoudbaar werd, zou dit gelijk staan mat bet prijsgeven van alle belangen der vreemdelingen in Marokko. Ea zoover mag hut niet komeu. Waut de handelsbelangen nog daargelaten, heeft dat land veel te groote beteekenis door zijn ligging aan den toegang tot de Middelland- sche zee en als buur van het Fransche Algeriö. Intusschen hebben inlanders van den stam der „Angheras” (Raisoeli's vjjanden) blijkens een telegram uit Tanger een aan val gedaan op het huis van den vaakbe- stookten „Times”-correspondent Harris, het welk echter met succes werd beschermd door Regeeringstroepen en manschappen van Raisoeli Uitspattingen van dentelfdeu aard komen iederen dag voor. Men beschouwt dit als een doorslaand bewijs van de totale zwak heid van het gouvernement en van het feit, dat algemeene regeeringloosheid heerscht. In FraukrUk gaat het bjj de voortge- zette boedelbeschrijving der Katholieke Kerken nog al rustig toe. Ze zijn nu zoover gevorderd, dat er nog maar drie Departe menten overbljjven. Bjj de sluiting van het „Congres de TAction liberal” hteft de heer Piou het kerkeljjk standpunt ten opzichte van den nuidigen toestand nog eens uiteengezet. Hij eischte gewetensvrijheid, die „thans in dezen gods- dienstloozen staat in gevaar verkeert. De kerk,” zeide hjj, „zou de Scheidingswet nooit aanvaarden, want zjj wil geen zelfmoord plegen.*1 Uit Rome wordt aan de Fransche bladen gemeld, dat de instructies van den Paus voor de aanstaande bijeenkomst der bisschop pen zich zullen bepalen tot een agnmailing tot eendrachtige samenwerking en volstrekte ge hoorzaamheid aan de laatste encyclieken. DBilMChland. In Posen, den schoolstaking veel besproken Pri Staat, is plotseling overleden Dr. - van Stabiewsky, Aartsbisschop van Posen. Juist door die schoolstaking was deze jke in een zeer moeilijke positie raakt. De Pruisische Regeering bad hem jgesteld en tegen de Regeering ontstond den laatsten tijd de groote beweging, waaraan het meerendeel der Katholieken in het Aardsbisdom deelnam. In die beweging heeft Dr. Stabiewsky ondubbelzinnig voor de Polen tegen de Regeering partjj gekozen. Daarom veroordeelen hem thans de Duitsche bladen. Toch was de overleden Aartsbisschop een man die goed stond aangeschreven bjj de Pruisische Regeering. Hg toch maande reeds in 1891 de Polen aan om als de anti-Poolsche wetten eens waren afgeschaft „als Polen binnen de Pruisische Monarchie te leven.” Op hem rustte steeds de zware taak eenerzjjds de Rereering te vriend te houden en anderzijds de Poolsche beweging niet tegen zich te krggen. En die taak vervulde bij meesterlijk. Eerstdaags verwacht men in den Rjjksdag de interpellaties over het gebruik van de Poolsche taal bjj onderwjjs in Posen en Opper Silezië. Het blad de Kreuz Zeiting” komt nog eens terug op den maatregel van Keizer Wilhelm, die bjj net bezoek van den Komng van Dene marken de Berljjnsche schoolkinderen langs den weg schaarde. Dit persoonlijk ingrjjpeu in de schoolwereld bevalt het biad mets. „Was er dan niemand,” vraagt het blad, „die den Keizer durfde zeggen, dat zulk een feestelijkheid aan het Hof geen voldoende reden was om het schoolonderwijs tusschen den Zondag en den „boetedag” nog eens af te breken? Het verzet in de pers tegen deze uiting van een persoonlijk landsbestuur mag niet worden voorbijgezien. Vele van zulke kleine oorzaken hebben eindeljjk groot% gevolgen.” Te Budapasi zjjn de beraadslagingen der OwktenrUkaciie en HeugatirMclke Delegaties (tot regeling van de gemeen schappelijke zaken der beide rjjken) be gonnen met een toespraak van den Koning- Keizer en het indienen van de begrooting. De Koning van Griekenland is op het oogenblik de gast van Koning Victor Emanuel Van Italië. Aan een feestmaal wjjdde de Koning van Italië een zeer harteljjken dronk aan zjjn dierbaren gast en wederkeerig uitte Koning George zjjn beste ^enschen voor zjjn gastheer. De Grieloche bladen ver heugen zich in deze samenkomst en spreken den wenzeh uit, dat er voortaan een broe- caré nam Dinsdag j 1. voor den Hoogen Raad conclusie in de zaak van T. P., baas in eene steenbakker,) te Krimpen a/d IJsel, door den kantonrechter te Schoonhoven en de rechtbank te Rotterdam tot 6 geldboeten van f 0.50, subsidiair 1 dag hechtenis voor iedere boete, veroordeeld, wegens het door een vrouw doen verrichten van arbeid be staande in het verplaatsen van met steen beladen kruiwagens. In deze was beweerd, dat het toegepaste Kon. besluit, inhondende een algemeenen maatregel van bestuur ter uitvoering van art. 4 der Arbeidswet onwettig is als zjjnde in strjjd met de wel. Adv.-gen. was het hiermede niet eens en concludeerde dus ook tot verwerping van dit beroep. Indien de regeering vau sen zekere soort van arbeid dan is zjj bevoegd voor- jk of onvoorwaardeljjk dien arbeid i verbieden. Uitspraak 24 Dec. Door de arr. rechtbank te Rot terdam zjjn Dinsdag j.l. veroordeeld: D. E., huisvrouw J. G44 jaar, zonder beroep te Krimpen a/d IJsel. wegens mis handeling, tot f 4 boete subs. 1 dagen hechtenis; B. R., 51 jaar, schipper te Krimpen a/d IJsel wegens eenvoudige beleediging tot f 2 boete subs, een dag hechtenis; W. V., 39 jaar, jager te Nieuwerkerk a/dIJsel, wegens mishandeling en vernieling, tot 14 dagen gevangenisstraf; P. V., 24 jaar. koopman te Nieuwerkerk a/d I Jsel, wegens mishandeling, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis; K. J. M., 25 jaar, mandenmaker, B. v. A., 28 jaar, sjouwer, en H. W. 22 jaar, metselaar, I allen te Schoonhoven, wegens wederspanni»- heid, ieder tot 14 dagen gevangenisstraf; F. M. K., 51 jaar, landbouwer te Zevenhuizen, is mishandeling, tot f 200 boete subs, hechtenis. werden behandeld de volgende De correspondent der „Nieuwe Rott. Cour.” te Batavia, seint dd. 27 Nov. j.l. Drie kleinzoons van Kraëng Bonto Bomo, de hoofdaanleggers van de overvalling van de regentswoning te Labakkang op 5 Augus tus j I., zjjn gisteren bjj den resident Brugman te Makassar in onderwerping gekomen. Bjj Kou. besluit van 26 Nov. j.l. is benoemd met ingang van 19 December, tot burgemeester der gemeente Giesen- Nieuwkerk, H. H. D. v. Sljjpe, secretaris dier gemeente. De P Gelderland l M. E. van Eerste Kai stemmen tegen 20 blanco. Dinsdag j.l. is de najaarszitti-~ der Provinciale S’aten van Utrecht geopi De voorzitter sprak erkele woorden van hulde aan de afgetreden leden van Gedeputeerde j Staten, de heeren E. J. I C. van Baerle en van B-’rck Ctlkoeo. Na onder- ■Joofsbrioven werd tot toelating 1 langs voor het kiesdistrict I Jsel- 1 ge plaats van den heer Van Baerle *J| W. E. Bosch van Oud- W( I AtneliswHcrd, besloten. Als laden van mrd, Ga(jep. Staten werden daarna gekozen: in de vacature—Van Bierle, Jl... I van Oud Amoliswe,'rd (r.-k vacature—Van Beeck F. A. R. A. baron van gewone verzending der komende voordrachten naar de vond daarna plaats, terwjjl werpen v~ 1 handeld. De zitting werd daarna verdaagd. Bjj de Woensdag j.l. te ’s-Gra- venhage vanwege het ministerie van - staat gehouden aanbestedingen hadden het minst ingeschreven voor: het verrichten van i baggerwerk in eenige rivier vakken van de 1 Vecht beneden de brug te Dalfsen, in de gemeente Dalfseo en Zwollerkerspe), behoo- I rende tot de werken voor de verbetering van de Vecht in de prov. Overjjsel, de heer J. Prins l vau Wjjngaarden, Sliedrecht, f 0,29’ per kub. M.l het onderhouden van de r^ksrivierwerken van den waterweg langs Rotterdam naar zee, bet van 1 Jan. 1907 tot en met 31 Dec. 1909; I perceel 1, W. *t Hoen, Aiblasserdam, f 12.290; perceel 2. J. A. v. Hattum, Baarn, f23.166; perceel 3, L. Volker Az. en P. A. Bos, Sliedrecht en Gorinchem, f 75.900; en per ceel 4, M. Oostdjjk, Heenvliet, f 11.360. De M i n i s t e r v a n W a t e r s t a a t heeft bjj ondershandsche overeenkomst aan de firma Ten Houten Cote Rotterdam, verpacht het recht om met de zalmzegen te visschen ia de rivier de Nieuwe Maas, om vattende de visscherjjen „Oranje Nassau" en „Prins Hendrik,” voor eene pachtsom van f 30 000 per jaar. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting van 26 November 1906. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken: le. Door het bestuur der Rjjksoerzekerings- bank was het totaal bedrag van het loon be paald waarover door C. van Nes, vlasboer te Rjjsoord, premie moest worden betaald en daarmeè ook het bedrag der premie verhoogd. Hjj kwam tegen deze beslissing in beroep en vroeg een lager gevarenpercentage voor zjjn onderneming. Voorts vorderde hjj ver laging van het loonbedrag, omdat ten onrechte zjjn seizoenarbeiders als vaste werklieden waren beschouwd, die het geheele jaar in zjjn onderneming werkzaar- jeugdige werkkrachten als deljjk meende klager, di werklieden waren in den De Raad overwoog, dat van verandering van gevarenpercentage bier geen sprake kan zjjn, aangezien de aangevallen beslissing alleen de berekening van het premiebedrag betrof, en dat eigen zoons, indien werkzaam in de onderneming huns vaders, wel degeljjk zjjn te beschouwen als werklieden. Doch van de seizoenarbeiders bleken slechts zeer enkele werklieden te zjjn, die het geheele jiar werkten in zjjn onderne ming, terwijl ook de Raad de jeugdige werk krachten in de vlasindustrie niet als leer lingen beschouwde. Dienovereenkomstig werd het totaal-loon- bedrag, geljjk bet bjj de bestreden beslissing was vastgesteld, verlaagd. 2e. Adrianus was in beroep gekomen van een beslissing, waarbg hem schadeloosstelling ter zake van een door hem beweerd ongeval was gewei gerd. Tot tweemaal toe opgeroepen, ver scheen noch klager zelf, noch de gedagvaarde gutnigen. 1)h Raad ontzegde de vordering. i 3e. Jan van Es te Ridderkerk was een rente toegekend door het bestuur der Rjjks- verzi k«ringsbank, berekend naar een arbeids ongeschiktheid van 35 De Raad bracht dit percentage op 40 en kende hem dien overeenkomstig een rente toe. Behandeld werden de zaken van Pieter Adr. Kant, timmerman te Dordrecht; Leen- dert van Valen, werkman te Dubbeldam; Willem van Schelt te Dordrecht en Willem Noorland, timmerman te Dordrecht, in welke zaken heden over veertien dagen uitspraak zal worden gedaan. Adv.-gan. Jhr, Mr. Retbaao Ma* xxvuxe niet op het bj) de feestelijkheden aing der Grieken. bracht, vergezeld van zjjn oen bezoek aan den Paus. Op weg naar het Vaticaau bewezen Italiaansche soldaten en daarbinnen Pauselgke gardes den Koning de militaire eer. Uit de Belgische Kamer wc dat den 27sten Nov. alle tribui der diplomaten, stampvol waren. 1 leiding van eene interpellatie van Jauson verwachtte men gewichtige mede- deelingen betreffende de relatiën tusschen België en den Congo en een debat over deze q laestie. n |,Men kreeg echter alleen van den Minister te hooren, inhoudt geering van de P- mededeeling ontving houdir- en Ga. handhaven delen Het debat duurt nog voort. Busland. Volgeus den correspondent van den „Standard" is de hongersnood in de provinciën aan de Wolga zóó boog gestegen, dat de boeren hunne dochters in het publiek verkoopen om aan voedsel te komen. In ééo dorp werden meisjes tus schen 12 en 17 jaar verkocht voor prjjzeu tusschen 125 ca 200 gulden. De meeste zullen waarschjjuljjk naar Turksche harems verhuizen die vooi aanging penningmeester te constateeren over 1905 f 34050 45. Met 1 Nov. j.l. is weer f 1500 aan obli- gatiën uitgeloot. Nadat nog besproken was de wenscheljjk- heid dat de stichting „Elim” hernieuwd worde, sloot de voorzitter de vergadering, nadat Dr. Güast in dankzegging was voor gegaan. Gorinchem, 29 Nov. In de den heer J. H. Israël, stationschef binnenkort onze stad gaat wegens zjjne benoeming te Hoorn, noemd de heer Bakker te Maassluis. Tot leden van de Kamer van Koop handel en Fabrieken alhier zjjn herkozen de heeren P. J. Dingemans, F. F. W. Kehrer en M. C. de Korver, terwjjl in de plaats van den heer J. C. den Haan, die bedankt heeft, gekozen is de heer N H. Heiner. Mej. J. A. Kuipers, alhier, is benoemd tot onderwijzeres aan de school voor meer uitgebreid lager onderwjjs 2e kl. A no. 8 te Rotterdam. "Alblaeeerwi lauden, 29 Nov. redeljjk, prjjs iets anderd in handel thans in deze strekel extra zware partijtjes Goeboter f0,75, weibc *Hoog-B legere dor; als boel H.H. Van Tabergeen Daam Amsterdam, slaagde dezer dagen T examen M. O. boekhoaden (leen schoolbevoegdbeid). Dit succes strel te meer tot eer, wjjl hjj tot zjjn 16c gewoon lager onderwjjs genoten heeft, 25 jaren oud is en, wjjl hjj niet ovi delen te beschikken had, grootendeeL eigen kracht zich tot die hoogte heel opgewerkt. **L«pih, 29 Nov. Maandag-morgen omstreeks 8 uur geraakte de koopman H. de G. met zjjn wagen alhier in de Wetering. Hjj gaf het paard een klap met de zweep, tengevolge waarvan het begon achteruit te loopen en in het water terecht kwam. Het paard werd afgespannen en de rappe handen op het droge jgens dagen Voorts zaken J. Tb. v. B., 48 jaar, koopman in pluim gedierte en arbeider te Capelle a/d IJsel, Igemeen berucht als kippendief en reeds wegens diefstal van kippen veroordeeld, zou in den nacht van 8 op 9 October te Nieuwer kerk a/d IJsel, ten nadeele van G. Roos, 3 kippen hebben weggenomen. Beklaagde ontkende dit, bewerende ’s avonds om negen I uur naar bed te zjjn gegaan en den volgenden morgen om vier uur te zjjn opgestaan. Hjj was echter in bewusten nacht door den veldwachter ouder Nieuwerkerk aang gaande in de richting van Cap zak dragende. Vóór dien had I wachter honden booren aanslaan. i zak waren gevonden twee kippen, terwjjl .»>un.vdter had gezien dat er ééu was weggeworpen. De bestolene bad 's nachts om twee uur zjjn honden hooren aanslaan in de hem door den veldwachter getoonde twee kippen zjjn eigendom herkend. Bjj zjjn andere kippen losgelaten, bleken zjj daar dadeljjk thuis te zjjn. Htt O. M. achtte dan ook de aanklacht bewezen. De vraag blfift over welke straf moet opgelegd worden? De vroeger oordeelingen in aanmerking nemende gunstige reputatie van beklaagde, Uo<; O. M. een gevangenisstraf eischei een jaar en zes maanden. Den verdediger, Mr. H. M. A. Schadee, kwam het bewjjs uiterst zwak voor; hjj drong aan op vrjjspraak, subsidiair een nader onderzoek door het hooren van vrouw en zoon van beklaagde. Ter uk» van het op 9 September op noodeloos pjjnljjke wjjze mishandelen van een paard door het aanhoudend met een stok en een zweep te slaan, stonden terecht L. v. E, 35 jaar en J. C. Z., 28 jaar, koopman, beiden te Waddingsveen. Zjj outkenden dit, bewerende, dat het een gewone kastjjding was. Volgens hen zou bier 'wrok in het spel zjjn. Het booren van nadere getuigen werd verzocht. Het O. M requireerde ver wijzing der zaak naar den recbter-commissaris. Uitspraak over 8 dagen. Door arr. rechtbank te Tiel zijn Donderdag j.l. de volgende vonnissen uitgesproken: D. G. K. te Leerdam, veroordeeld tot 10 dag E. d.J. te Laerdam, weg een ambtenaar, veroon gevangenisstraf. Verschenen is het 99ste( jaarver slag van de vereeniging „Fonds van den gewa- penden dienst". Er blgkt uit, dat de gewone collecte heeft opgebracht f 18.356,55, tegen f 18 582,73 in het vorige jaar. De totale baten van het fonds beloopen ruim f78.000. Aan 1087 deelgerechtigden (325 verminkten uit OjhI Indië, 726 ii firmenen36 oud-strjjders van België) werd uitoetaald ongeveer f 42.850, aan 272 deelgerechtigden verminkten van A*jdh en 1 weduwe van een aldaar gesneu velde werd aan toelagen uit het geschenk van Z M. den Koning verstrekt f7860. Aan het Invalidenhuis werd betaald f 14 500, aan de districts-commissiëu en het hoofdbestuur, respectievelijk voor onkosten, rond f 3600 en f 2800. Hat voordeelig saldo is geboekt tot ren cijfer vau f 4275. Als deelgercch- tigden werden aangenomen 10 verminkten, 7 infirmen, 43 veteranen en 1 oud-strgder van België, terwjjl het aantal deelgertchlig- deu in totaal verminderde met 100. De totale koeten van bet Invalidenhuis (te Leiden), bedroegen f 24.140 of ruim f 1000 meer dan een jaar te voren. Dat gesticht ontving weer de rgkstoelage van f 5000 en f9200 ongeveer vau de landspansioeoen, door inwonenden ten behoeve der inrichting af gestaan. Verder bjjna f 3100 uit rente van Grootboek-inschrjj vingen, alsmede ruim f 6400 suppletie uit het Fonds. Het aantal verpleeg den aldaar was bg den aauvang van het boek jaar 83, nl. 10 infirmen (deelgerechtigden), en 73 oud-militairen (niet-deelgerechtigder), welk aantal daalde tot 64. Bg de districts- commissiën meldden zich niet minder dan 449 personen aan om als deelgerechtigde van het fonds te worden ingeschreven, onder wie 164 infirmen uit de Koloniën en 195 veteranen. Woensd Bergweg, i terdam, in Dte o| pluis. 14 iuiu, ueei □bevelend AH JBVHREN. 3OVEN s 8.80 (achter uur. ngetrofien, ipclle, een de veld- In den i, i éét 's nacl aansla er getoor. id. Bj m inkwam, werd i het café op den met Bengaalsch mziekvereeniging begroet, loorden r len 13 middf Dinsdag - meene beschouwingen over de begrooting van Suriname (19ü7) geopaud door den beer Vau Vuureu, Ui« verachilleude punten besprak, voor ons doel echter van weinig gèkjzên iH,' Jhr bataksnis. Ook do be«ou Vao Byl.ndt Ameliawnord, b'o on Van Kol spr“l,“" - - -• waarna de Min spre^^xo Na re- en beraadslagin; Suriname w* de derljjke overeenstemming tusschen beide landen zal beerschen. Opmerkelijk is het dat de gezauten van Roemenië, Bulgarjje en Servië te Rome niet op bet Quirinaal verschenen bjj de feestelijkheden ter eere van deu Kooi De Komng dochter, ook eg naar het ildaten en mni de lag 3 bescbouwiuKeu ’■17) K Oiö is doel echter van de heereu Van By prakeu uog een enkel wo« uister van Koloniën •okers beantwoordde. Ja re- en dupliek werd de algemeene ag gesloten en de begrooting van .zerd ten slotte goedgekeurd. i Daarna werd de algemeene beraadslaging over de Staatsbegrooting voor 1907 geopend, waaraan slechts twee eprek'-.rs deelnamen. De heer Kolkmau behield zich voor de behandeling der militaire quaestie politiek en technisch bg een begrooting vau oorlog te behandelen en besprak toen de fiuanciëu des rjjks. Al waren we niet protectionistisch, toch zouden we nu eenige to-inen meer uit het tarief balen. Thans wilde bjj reeds zeggen, dat sommige belastingplanneu goed, audere minder wenscheljjk waren. Spreker geloofde niet, dat de opcenten verleden jaar uoodig waren, hjj gel dit jaar noodig zgn. 1 een gunstigen indruk somber gestemd, financiën. Uit de Troonrede begreep spreker, dat alléén de ouderdoms-verzekering in uitzicht is gesteld en uit de balans, door den Minister van Financiën opgemaakt, volgde, dat daarin niet begrepen is de invuliditeits-verzekering. Thans moet dus ook dit ministerie verzaken de bjj de stembus gedane beloften voor de laatste verzekering. Voorts besprak deze afgevaardigde de Unierede van den heer Borgesius. Ten slotte verliep deze rede in een uiteenzetting van wat al of niet gezonde democratie moest zjjn. De heer De Visser vond, dat „de ver zoening”, door het Kabinet beloofd, veel geleek op de doos van Paudora. Z. i. moesten de beginselen van het ministerie wel in bot sing komen met de wenschen van sommige partjjen. Daar er geen sprekers meer waren inge schreven, zou de Minister aan het woord gekomen zjjn. Het debat werd toen echter tot Woensdag d. a. v. verdaagd. Dien dag werden de algemeene beschou wingen hervat met een redo van den heer Heemskerk. Deze afgevaardigde herin nerde zich weer eens de tafelrede van den heer Kraus in Chili. Met den heer Kolkman was spreker van meeniug, dat versterking der middelen op heden onnoodig was. Ver volgens ging ook hjj den heer Borgesius te Ijjf, in figuurigken zin. Op het punt vau hut kiesrecht stond hjj nog op zjju oud standpunt. Aan de verzoeuiogsgezindheid van dit Kabinet, dat de vrucht was der nieuwe partjjformatie tegeu de antithese, twjjfelde spreker. Eu ten slotte was hjj van meening, datals de liberalen weer oppermachtig werden, bjj hen de geloofs- vrgheid niet meer volkomen veilig zou zgn, voor welke stelling de heer Lieftiuck bewjjs vroeg. De heer Patjjn besprak uitvoerig het fiaanciëele vraagstuk, daarbg eenige beden kingen beantwoordende, die tegen het hui dige stelsel waren aangevoerd. Alsnu^werd deze beraadslaging geschorst en werd de beraadslaging heropend over het voorstel—Kolkman, in ons vorig overzicht uitvoerig vsrmeld. Nadat uu de heer Kolk man had voorgesteld hef afdeehngsonderzoek op 29 Januari a. s. le nouden, viel de heer Drucker hem aan, omdat deze nu wist, dat op dien d/ag de belastingwetten in du sectiën aau de orde zouden komen. Onder die omstandigheden werd het voor stel Kolkman z. h. s. aangenomen. Zjjn rede voortzettende, betoogde de beer Patjjn, dat onze economische toestand wél verbeterd was, doch dat men deoc de behoeften der naaste toekomst ni sluiten. De heer Troelstra wilde zich niet men gen in den strjjd tusacbeu de burgerpartijen rechts en links. Waar de heer Kolkman de vierjarige periode, die nog versch achter ons ligt, voorbjj liet gaan, zonder dat er bjjtjjds een voorstel omtrent bet iavalidi- teitspensioen in behandeling Moj geuomsa worden, mocht hjj van deze regeering wel zwjgen. Tot de antithese komende, vend hjj, dat deze in ’t afgeloopen jaar alleen op belas*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1