ST. NICOLAAS-CADEAUX SL MlcolaasfeesL „iLVAS." Rijwielen Qpauln Ynrtfstwa 25 iter, WM Rij W. PRMCE, Kipstraat U en 43 ROTTERDAM, t vindt men de beste St. NICOLAAS-CADEAUX: Geslagen Fornuizen Oproeping. Zeer Nattige en Degelijke Dames-Boezelaars, Reform- en Bebe-Schorten, Schoonhoven. „DE FAAM". St Nicolaas! Neemt proef! Gebr. OOMS, Schoonhoven, N. J. GEIJSKES, Conflseur. Minkeloos. Een Boerderij, een Herdershond, Een Zandschipper Een Dienstbode, Boerendienstbode te Langerak, te GOUDA Lange Veistraat A 185: Sl&aiBU Bil üpöllBll WILGEBOOMEN, Een HUIS met Gemeenteraad van Schoonhoven. f 12,50. Tegelplaten met Eng. Tegels vanaf f 1,50. VULREGULATEURKACHELS, rijk vernikkeldf 1 o-. VULHAARDEN vanaf 30,- GELAKTE KOOKKACHELS f 27,50. KOLENBAKKEN, vanaf 1,25. GROOTE KEUZE LAMPEN EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, Calor if èr es Salamander-Vulkachels vanaf 4,50. W. PRINCE. Zie verder het Tweede Blad. Advertentién. 125-jarige Echtvereeniging Dankbetuiging. Dankbetuiging. Vehkenvoudigui Spelling. OPENBARE ¥rGADERING CHB. WERKL.-VËREEN1G1NG te Schoonhoven. Ds. M. JONGEBREUR, Witte Dienstboden-SchortenDames-PelterijenKinder-Bontstel letjes, Blouses, Ceintuurs, Cluiles, Laken- en Zanilla-RokkenGlacé- HandschoenenTricot-Handschoenen, Corsetten enz. enz. Heeren-Zijden-Cachenez, Dassen, Truien, Handschoenen enz. enz. Luxe-Doozen m/Zakdoeken, Zakdoeken m/letters, Tafelloopers, Kleedjes, Theekleedjes, AntimacassersTafelkleeden. DAMES-, HEEREN- EN KINDER PARAPLUIE'S Alles in groote keuze voorhanden in Verkiezing Provinciale Staten 1907. MEERKERK. P. LOOPUIJT Jr. Mr. C. P. ZAAIJER, Overjjsselsche Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, J. VAN 1PEREN Boteffabrikanten. The Ywis School of English. Chocolade- en Suikerwerken, HET BOUWLAND WATERSTOKEBIJ met Brsmdstofhaodel enz. SINT NICOLAASFEEST! Prima Boterletters, AppelbollenSaucijzen, Letterbanket enz. Voor de SINTERKLAAS A. VAN 1PEREN, Lopikerstraat, LEESBIBLIOTHEEK BERICHT VAN INZET. Te zamen op f 5550. De Notaris H. GROENENDAAL Grootste Reparatie-inrichtingConcurreerendste Prijzen I D. SCHAKEL, Schoonhoven, en BOLDOOT's-A&TIKELEN. A. VAN DER LEUN, dubbele Wringtobbe WILLIGE-LANGERAK. Ongeveer 90 opgaande Wilgoi, Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H. A. BALLOT Het HUIS. No. 80 te GIJBELAND, •AlblMMrdaa, 19 Not. Ter faordon king Ten itjn 15 j«rig huweljks-feent, heeft de heer C. Smit Jr. alhier aan r{jn werk lieden, elk een kistje sigaren, een flescb wfln en een koek gegevenbenevens extra dagloon. Dien dag werd er niet gewerkt, en de werklieden werden op de werf den geheelen dag bezig gehouden met volksspelen. Tot notabelen der Ned. Herv. G«n. alhier is herkoren de heer C. Bouman en gekozen de beeren P. v. d. Hoogt en Adr. Stout. Een vacature voor kerkvoogd, wegens het bedanken van den heer J. Jonker Sr„ sedert Februari nog onvervuld. Het 14-jarig zoontje van J. Luttik had op de machinefabriek alhier het ongeluk een klein boormachinetje op zjjn hand te kragen, waardoor een groot deel van z(jn duim afgekneld werd. Het deel der duim is afgeret. «iAnaelde en Tlenhaveu, S8 Nov. De Unie-collecte heeft in de beide gemeenten de niet onbelangrijke som van f 178,10 op gebracht. *Aoinentsl, 30 Nov, Onze vroegere dorpsgenoot de Heer P Stuurman AJt. i« benoemd tot lsten onderwijzer aan de open' bare lagere school te Capolle a/d IJsel. De heer G. de Jong Jz. is herbenoeim tot armmeestor. De heer G. N. Zanen Az. is benoemd tot penningmeester der zangvereeniging .Aurora". Bargainbacht, 30 Nov. Woensdag avond gaf de muziekvereeniging .Excel sior" alhier haar eerste uitvoering in dit seizoen. De muziekstukken werden zeer mooi uitgevoerd en getuigden van ijverige studie. Door do declamatieclub werden twee tooneelstukken opgevoerd, getiteld .Leen me je kamer" en .Daar is Mijnheer", welke stukken zeer in den smaak vielen van het talryk aanwezige publiek; waarna nog een paar voordrachten werden gedaan, welke mede telkens den lachlust opwekten. Een geanimeerd bal besloot het verdere gedeelte van dien gezelügen avond 'Graat-Aminar*, 30 Nov. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de omstreken de kaas gekocht voor f 81zwaardere soorten tot f 33 de 60 KG. De handel iB over het algemeen redeljjk. Kinderdijk, 29 Nov. Door de pach ters van een perceel water aan den Elshout alhier is met de zegen, in ééo trek, ruim 3000 pond visch gevangen. Zeker eene groote zeldzaamheid in den tegenwoordi gen t|jd. Maandag-avond j.l. viel, de 13 jarige Hendrik Verhef, werkzaam op een lichter, bjj de firma Gebr. Jonker, alhier, door een boldergat. Zwaar gekneusd aan zjjn heup werd h|j opgenomen en huiswaarts gebracht. *KrlMpea a/d JLak, 30 Nov. Het wei- en hooiland van de Ned. Herv. Kerk is Dinsdag-avond op nieuw verpacht bij inschrijving, daar het den vorigen kter te weinig had opgebracht volgens bet oordeel van het bestuur. Nu werd pachter voor perc. I de heer P. van Brandwfik f 191,0" ------- 191,00 en perc. II werd gepacht door C. J. de Jong voor f 190,00. Aan de machine van het stoomgemaal .Hendricus de Jong" alhier ontstond een defect aan de afspuikraan, waardoor de ketel leeg liep en de machinist verplicht was het vuur zoo spoedig mogelijk eronder vandaan te halen, met bet noodlottig ge volg dat de man zich aan beide handen ernstig braadde. Geneeskundige hulp werd ingeroepen en verleend door Dr. N. J Tan Dam. Aan de firma J. en K. Smit alhier is door den beer I. van de Velde P.Azn. te Dordrecht opgedragen het maken van een baggermolen, de lengte bedraagt 43 M., de breedte 7.60 M. en hg wórdt 8.40 M. hol. De machine en ketel van S60 I. P. K. worden vprvaardigd op de machinefabriek .Kinder dijk" te Kinderdijk. 'Lekanaiid, S8 Nov. In de op gisteren gehouden raadsvergadering is aan den beer H. L. Vleasch Dubois, onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, met ingang Tan 1 Jan. 1907 eervol ontslag verleen» wegens ztyne benoeming te Hardingsveld, en ie aan den heer A. ten Bosch, onderwQ eer alhier, tot herstel van gezondheid verlof verleend tot jl Jen. 1907. «Keerkerk, 19 Nov. By een redelijken handel besteedt men In deze week tot f 31 voor de 100 h.K-G. kaas, eerste kwaliteit. Zware soort werd niet verhandeld. Olderkerk a/d IJsel, 29 Nov. De heer J. Dekker alhier is benoemd tot onder wijzer san de school voor gewoon lager onderwijs 8e kl. no. 44 te Rotterdam. Ridderkerk, 19 Nov. De beer J. A. Tan Hartingsveld alhier ia benoemd tot onder wijzer aan de scbool voor gewoon lager onderwijs le kl. no. 7 te Rotterdam. *84alwyk, 80 Nov. In de Raadsver gadering van 17 November j.l. werden ter tafel gebracht, gelezen en voor kennisgeving aangenomen de volgende ingekomen stukken: lo. Koninklijke goedkeuring verhooging jaarwedden burgemeester tot f 850, de secretaris f 700, ingaande 1 Januari 1907. lo. Goedkeuring en terugzending le aup< pletoire kohieren hoofdeisen omslag en hondenbelasting dienstjaar 1906. 8o. Goedkeuring en terugzending raads besluit tot het doen van af- en overschrij vingen begroot ing 1906. 4o. Goedkeuring subsidieverlening uit de gemeentefondsen voor het jaar 1907 aan het bnrgerljjk armbestuur alhier, groot f 1600. Wordt gewijzigd vastgesteld de gemeente- begrooting dienstjaar 1907, tot een bedrag van f 17088,67, zoowel in ontvang als uitgaaL Worden herbenoemd als leden der com missie tot wering van schoolverzuim, de beeren D. C. de Koning, K. A. J. Klerks, D. Anker Dzn., B. Verdoold, H. A. West broek en A. Scheer Johzn. Wordt een besluit genomen tot bet doen Tan af- en overscbrjjringen op de gemeente- begrooting dienstjaar 1906. —v' Het waren toen zoo'n paar aardige dreumesje», die twee vierjarige vriendjes, en wat waren ze gelukkig met de varkens blaas, die ze van den een of ander gekregen hadden. Maar.dat ding zag er zoo vies uit! Wacht, even schoonmaken in de sloot 1 En ze plasten en flodderdon in het wateren ze schoven ongemerkt al meer naar don kant, totdat ze plotseling beiden bals over kop naar beneden duikelden. Gelukkig werden hun noodkreten geboord door hen, die in eene nab(jztfade smederjj werkzaam waren; spoedig stonden ze nu druipnat op den weg en renden ze huiswaarts, om moeder te vertellen, wat faun overkomen was. Of de blaas al schoon was ep of die ook gered werd, dat meldt de geschiedenis niet. Men komt niet uitgepraat over het bijzonder jaar 1906. Ziehier weer een pear feiten: Bjj den landbouwer W. v. d. L - misschien zjjn er nog meer loopt al het Toe nog ia de weide, terwijl verteden jtar in het laatat ven September het grootste deel van het vee reeds in de stallen was opgeborgen, en b(j den warmoetier D. M. Slokt men heden, op het allerlaatst vaa [ovember, nog rijke frambozen. 'WaddlniiTeei, 19 Not. De 6 jarige D. Tan Lantaren, eenig kind Tan G. van Louteren, wonende alhier in het Noordeinde, geraakte Dinsdag-morgen door onbekende oorzaak, daar niemand erbjj tegenwoordig was, te water, met het noodlottig gevolg dat bjj verdronk. De ontboden geneesheer Dr. Bruins Slot kon slechts den dood constateeren. De nieuwe stoomketel in het water gemaal van den polder Blonmendaal gele verd door de firma Louis Smulders A Ca te Utrecht is tot gebruik gereed. De be proeving heeft j.l. Woensdag-morgen in 't bgzgn van de Heemraden en de beambten van den polder plaats gehad. De levering gaf, voor zoover zichtbaar, alle reden tot tevredenheid. Met recht mag het bestuur dan ook veronderstellen dat men in de keuze van een leverancier zeer gelukkig is geweest. Na aan het stoomgemaal behalve ketels, ook de machinerieën te hebben be zichtigd, is men gegaan naar het café van den heer Vermeulen, alwaar werd geluncht. Op voorstel van een der Heemraden den beer F. A. van der Torren werd o. a. een dronk ingesteld op de goede, gezondheid van den Djjkraaf, den heer K. Jonkheid, die tot aller leedwezen wegens ongesteldheid niet in de mogelijkheid was bg de beproe ving tegenwoordig te zjjn. Spreker zeide te hopen, dat de ongesteldheid niet van langen duur zal zjjn en dat de Djjkgraaf zjjne functie weder spoedig en nog vele jaren zal kunnen waarnemen. Aflaop van Publieke Verkaaplngen VHU Onroerende Goederen. •- De Hofstede „Jacoba Hove" in den Zuidpias- en Eeudrachtspolder onder Zevenhuizen, groot 66 Heet., 64 Aren, 49 Centiaren, ten overstaan van Mr. I. Molenaar, notaris te Waddiogsveen, den 21. Nov. j.l. in de St. Joris te Zevenhuizen geveild, en aldaar afgeslagen, werd gekocht in maesa voor f 83 200 door den heer Herman van der Pol te Stompwjjk. Vergadering op Woensdag 21 Nov. 1906, n.m. 2I/a uur. (Vervolg van No. 2773.) De voorzitter: Aan de orde is de benoe ming van leden van het armbestuur. Aan de beurt van aftreding is de heer A. C. Kooiman. Ik verzoek den heeren Kuilenburg en Doesburg de stemmen te willen opnemen. Herkozen wordt met 9 stemmen de heer A. C Kooiman, terwgl 1 stem is uitgebracht op den heer H. A. Scbrtuder en 1 blanco. De voorzitter: De beer Kooiman is dus benoemd. Daarvan z&L hem mededeeiiug worden gedaan en verzocht of hjj het aan neemt. Aan de orde is een adres van het bestuur van bet uutsgebouw, om een stoep te mogeu leggen vóór bet nieuwe gebouw. Dat adres is gesteld geweest in handen van de commissie van fabricage, die net volgend rapport heeft uitgebracht: De commissie voor labncage, in wier handen bjj missive van Burgemeester eu Wethouders 14 Nov. 1906 No. 804 ter fiue van rapport is gesteld een adres van Com- issarissen der Spaar- en hulpbank, daarin verzoekende toestemming tot net leggen van oen stoep voor betNutsgebopw inde Koestraat alhier, heeft de eer te rapporteeren dn verzoek toe te etaan onder voorwaarde dat de rootlgu ten Noorden wordt getrokken van uit de stoep, daar gelegen en ten Zuiden vau uit de stoep van de Wed. de Hoog. Daardoor zal de gevraagde stoep ten Noorden 1.10 M en ten Zuiden 1.16 M. breed worden. De hoogte te bepalen op 0.16 M. boven de straat. Een en ander acht de commissie gewenscht om eene nette ligging en richting der ge- meent egoot te verkrjjgen." Kuunen de leden zicu daarmede vereenigen Zonder hoofdelgke stemming? Dan is dat aaagenomen. Aan de orde is een voorstel inzake de woningwet, tot verlenging van den termjjn, binnen welke enkele woningen moeten wor- ontruimd, n. 1. de woningen geteekend A 67 en 68 en B 94 en 95. Het voorstel van Burg. en Welh. luidt ais volgt: Uit bggaaqd scbrjjven vau heeren Gedepu teerde Staten bljjkt dat er bjj hen bezwaren bestaan tegen het besluit van den Raad dA II October 1906 tot verlenging van den ontrnimingstermgn van de woningen iq de Nes nos. 67 en 68. De bezwaren komen hierop neer, dat perceel no. 68 reeds onbewoond was bjj het uemen van het besluit tot onbewooubaar verklaring en dus voor verlenging van den termjjn geen redenen bestaan. Aaugeueu dit de bedoeling van adreseant ook was hebben wjj mitsdien de eer u voor te stellen uw besluit in dier voege te wjjzigen dat in plaats van de woningen Nes 67 en 68 alleen de woning Nes 67 ver lenging van den ontruimiugsiermjju krggt." Kunnen de leden zich daarmede vereenigen Dan is dat aangenomen. Nu den datum voor de woningen B 94 en 96 te verlengen van 4 Februari tot 4 Juni. Het voorstel van Burg, en Weth. luidt als volgt; Hierbj) hebben wjj de eer u aan te bieden een verzoek van de Diaconie der Ned. Herv. gemeente, houdende om verlenging van den ermjjn waarbinnen de afgekeurde woningen B 94, B 95 eu B 96 moeteu zjjn ontruimd, met daarover uitgebracht advies van de Gezonhetdzeommissie. Met dat adTies kun- w{j ons niet vereenigen voor zooveel aangaat de perceelen B 94 en B 96. Wat het verzoek betreft, om ook verlen ging van den termjjn voor pand B 96, daarop zal afwijzend moeten worden beschikt, omdat het de bedoeling van den wetgever nimmer is geweest het voorrecht van art. 18 no. 6 der woningwet ook uit te atrekkeu tot eige naren van reeds onbewoonde panden. Dit bljjkt ook duideljjk uit de correspondentie, die met Gedeputeerde Staten ie gevoerd, in zake de woningen van deu beer Lazonuer. De Gezondheidscommissie adviseert ook de verlenging te weigereu voor de perceelen B 94 en 96 en voert ais grond daarvoor aan, dat adressante haar verzoek in geen opzicht heeft gemotiveerd. Het wil ons voorkomen, dat daarin geen aankiding mag worden gevuuden tot niet inwilliging van het verzoek. De plaaiseljjke omstandigheden en de ge volgen der ontruiming moeten bier in acht worden genomen. Ea dit doende, meeueu wjj dat eene ontruiming midden tu den winter niet gewenscht i», te meer, waar geen goede woningen aanwezig zjjn, waarvan de huurwaarde overeenstemt met die vau de thans bewoonde pereeelen. Wjj hebben daarom de eer u voor te stel len afwjjzend te beschikken voor zooveel betreft de woning B 96 eD eene verlenging van de ontruiming toe te staan voor de pee ceelen B 94 en B 96 met 4 maanden." Kunnen de leden zich daarmede vereenigen De heer H. A. SchreuderNeuu, tuguheer de voorzitter, we maken op die manier van de woningwet een paskwil. Er wordt ge vraagd om nog met 4 maanden dien termjjn te verlengen. In het hartje van den zomer zgn die woningen oohewoonbaar verklaard en au ia het hartje vaa den winter gaat men zeggen: „we kunnen diemenacben wet etraat letten". Det er geen woningen r beo te vinden soudea >fn, neen, var kenshokken zjjn er niet meer, die worden afgekeurdhet is ook niet de bedoeling, dat zjj weer in dergeljjke woningen komen, maar in betere. Zóó kunnen we aan den gang bljjven en vóór dat de zomer er is, is het weer een huif jaar wachten» j Waar, de wetgever bedoelt, dat de armsten niet in varkenshokken zullen wonen, maar in woningen, die voor menschen geschikt zjjn, daar moeten wg niet wat de wetgever goed bedoelt onmogelijk maken. De heer H. M. den Ufll: Het is zoo jammer, dat dit niet eerst behandeld is vóór de begrooting van het armbestuur, want dan moeten zg er een grooter post voor hebben. De heer H. A. Schreuder: We mogen toch niet verwachten, dat de diaconie huur ontvangt van het armbestuur? De heer J. W. Valk: Het loopt over die twee buisjes, waarin woneu Oskam en De Goor. Die buisjes zgu aardige duifjes, maar te klein en nu weet ik wel dat men daarom niet beantwoordt aan de wouingwet en ze daarom zjjn afgekeurd, maar ik geloof wel, dat bet kerkbestuur genegen is ze grooter te waken, maar tot dusver heeft men het laten ioopen. Nu komt men voor den winter terecht en daarom wordt er ge vraagd om den termjjn te verlengen; ook bjj Burg. en Weth. zat voor, om dat toe te stemmen. De heer Schreuder komt op de woningwet en de Gezondheids-Com missie is er ook tegen, maar hoe gaat dat? Er zgn een aantal menschen, die geeu f 1.26 in de week kunneu betalen en ale Burg. en Wetb. geen woningen disponibel bebben voor zulke toestanden, dun komen ze voor rekening van h*t Burgerlgk Armbestuur, óf de gemeente zat gbid vau de regeering moeten vragen en bouwen ten koste vau de gemeeute. Maar wanneer die menschen eeumaai in een woning van de gemeente zga gezet, ze beta len wetdan zeggen ze „de gemeente heeft one er zelf ia gezet". De heer H. A. Schreuder: In sta ver baasd over de redeueermg van den beer Valk, ai ioopt het over een kleinigheid. De diaconie zou dus die menschen op straat zetten en tot het Burgerlgk Arm bestuur zeggen „gg moet u ontfermen over die menschen"? Dat begrgp ik niet. De beer J. W. Valk: Het kerkbestuur beheert die woningen ais elke eigenaar en wanneer die woningen onbewooaoaar ver klaard worden en die menschen moeten er uit, dan gaan zg er uit, maar dan komen zg bg deu voorzitter van bet Burgerlgk Armbestuur zeggen „ik heb geen woning" en dan kan de heer Kugleunurg er f 9,75 vau bet Armbestuur bgleggen. De voorzitter: De bedoeling is, zooals de beer Schreuder herinnerde, dat er betere wouingen gebouwd worden en de wet is tn dat opzicht nog al hard. Het is de vraag, of de- eigenaar tgd eu gelegenheid heeft gehad om bet te verbeteren. De beer Schreuder heef» duidelgk doen bigken, dat hg mebnt van wel en dat die verbeteriugen best hadden kunnen worden aangebracht vóór den winter. Nu het niet is gebeurd, hebben Burg. en Weth. gemeend nog eeuige coneidiratie te moeten in acht nemen eu wat toegevendheid tu betrachten, juist met het oog op den winter, en daarom vier maamleu uitstel te verleenen, in de stellige overtuiging, dat die wonmgen dan zullen zgn verbeterd of ontruimd. Ik heb daar gesproken van verbeterd, maar bet is ontruiqid. Men beeft sedert, het besluit betreffende de ontruiming geen tgd* of gelegenheid gehad, om audere woningen voor die men schen te krggen. Nu mag men het be- twgfelen of er niet betere woningen waren te krggen, maar het is een feit, dat die bewoners gebleven zga in die woningen, die ontruimd hadden moeteu zgn. De heer J. VV. Valk: Ik wenschte «Heen nog iets te zeggen ter verdediging van de koopers van die huizen. Zg heoben die buizen aangekocht toen zg waren afgekeurd (geroep: neen, zg zgn daarna afgekeurd),, in elk geval om het daar tu verbetereu. Maar wat is nu het gebrek geweest? Zg hebben geen rekening gehouden met de woningwet. We hebben «eu 2 a 3 maal bezocht en zg waren aligd zeer welwillend geweest. Andere woningen zgn dan ook al verbeterd eu ik. twgful er piet aan of ook deze huizen zuilen zg zoodanigver beteren, dat zg weer bewoond kunnen worden. De beer H. A. Schreuder: Dat kan niet; afgekeurde woningen kunnen niet verbeterd worden. De heer P. Greup: Die moeten dus zeker totaal gesloopt worden? De heer H. A. Schreuder. Ja. De voorzitter: Ja, wanneer zg niet voor verbetering vatbaar zgn. Maar ze moeten ontruimd worden, niet verbeterd; maar men kan wel van twee één maken. Ik zal het voorstel in rondrraag brengen betreffende de wouingen B 94 eu 95, om nog 4 maanden uitstel te geven. Wordt aangenomen met 19 tegen 1 stem; tegen de beer H. A. Scbreuder. De voorzitter: £r staat nog eeu punt, n.l. bezwaarschriften inzake hoofdeUjkeu omslag op de ageuda, maar aangezien" we dat met gesloten deuren zullen behandelen, wensch ik wat anders aan de orde te brengen. (Eeuige stemmen: dat kaa zoo wel afge daan worden.) Het betreft «ie aanslagen van L. Stolte en P. Tack. De beeren bebben kennis genomen van het advies van'de commissie? Kan men zich daarmede vereenigen, L. Stolte 1 klas lager en Tack handhaven? Dan is dat aangenomen. Dan stel ik aan'de orde de benoeming van 2 leden van de commissie tot wering van schoolverzuim. Den 17den Maart van dit jaar wareu aan de beurt van aftreding de heeren M. R. ten Hagen en P. Versloot. We zuilen eetst stemmen in de plaats van den heer Ten Hagen. Herkozen wordt de beer M. R. ten Hagen met 8 stemmen, tegen 8 stemmen op uen heer J. de Grugter. De voorzitter: Nu in de plaats van den heer Versloot. Herkozen wordt de heer P. Versloot met 7 stemmen, tegen 2 stemmen op dea heer W. Brandwgk en 2 stemmen op den heer J. de Giugter. Wordt vervolgd. aiAtflfllKUWR. bctaeenbaveu, HO 1st. st Voor de inzending op de te Amsterdam gehouden tentoonstelling op gemeente-gk administratief gebied, van wege den Nederlandschen bond van Ge meente-ambtenaren is aan den beer H. G. Geelboed, oud gemeente secretaris ainier, een bronzen medaille toegekend. Deze inzending bestond uit lo. een dos sier Tan IX stelsels voor stenographic. 2o. eeu dossier met stukken betreffende pensionneenng en verplichte verzekering van ambtenaren. 8o. een proeve van ataatspeoaionneering in het algemeen, gegrond op gsdeelteigke bgdrage van belanghebbenden verbonden met staatshulp. fin de Dinadsi-sTood in het Heeren-Lofment plaats gehtd hebbende vergadering van de Leeskereenigiig voor Buitenlandsche Lectuur werden de beid*» aftredende bestuursledeDu/de heeren S. E. van Nooten W.Nz. en Versloot herbe noemd; voorts werden dl tgdschriften voor bet volgende jaar vastgXteld, alsmede de rekening en verjmt Wording van den pen ningmeester goedgekeurd. t'In eenfe op 1.1. Donderdag gehou den vergadering van leden der beide alhier gevestigde sociëteiten „de Leesvereeoiging" en „Corcordia" is besloten tot oprichting eener Dieuwe sociëteit, waaraan de naam is gegeven van sociëteit „de Vereeniging" en welke zal worden gevestigd in het pand B 10 aan de Lek, thans b(j de sociëteit „Concordia" in gebruik. Zoodra de benoodigde Koninklijke goed keuring op de statuten zal zgn bekomen en bet bestaande recht van vergunning op de Dieuwe sociëteit zal zga overgeschreven, worden de beide thans bestaande sociëteiten ontbonden en gaat bedoeld pand voor bet geheel in eigendom over aao de nieuwe sociëteit. Als bestuursleden werden voor de eerste maal benoemd de beeren G. Greup D.Hzn., A. A. van Haaften, J. A. G. James, Mr. A. Oudegeest en D. Teginck. f In de schooi voor Christelgk Volksonderwijs trad j.l. Woensdagavond namens de Jongelingsvereeoiging „Jozef op Ds. J. M. Conradi, met het onderwerp „De drie formulieren van eenigheid". Spreker begint san te toonen, dat de formulieren van eenigheid uog aitgd de beigdenisschriften der Ned. Harv. kerk uit maken, wat daaromtrent ook verkondigd moRe wordan. Nog aitgd bevatten deze ge schriften de uitdrukking van haar leer eu zgn deze formulieren bg baar van kracht. Van de drie formulieren is wei het jongste het minst bekend, n. 1. de vgf artikelen tegen do Remonstranten of leer regels van Dordrecht. Juist uit dit stuk bljjkt boe de beigdenis der kerk met haar geschiedenis en bestaan is samengeweven, immers toen haar reeds geformuleerde be- igdenis werd aangevallen, stelde zg dit ver weerschrift op en werd tiet door ue synode van Dordrecht den 6 Mei 1619 als formulier van eenigheid vastgesteld. Wat de Nederlandsche Geloofsbeigdenis of de 37 artikeleo betreft, deze zgn meer bekend. Reeds bg den eersten oogopslag blgkt het positief belgdcnd karakter van dit geschrift, oorspronkelijk door Guido de Bres opgesteld in navolging van de Fransche geloofabeigdenis, doih van deze voornamu- Igk daardoor onderscheiden, dat de Nederl. beigdenis scherper beignde positie tegen over de leeringen der wederdoopers inneemt. Io 1566 door da kerken van Zuid- Nederland tot haar beigienis aangenomen, werd in 1571 ook door die vaa de Noorde- lijko provinciën dienovereenkomstig ge handeld. Uit den strgd, over deze beigdenissen ge voerd, bigkt hoe haren inhoud uit het hart der geloovigen voortkwam en niet, zooals dat het geval is geweest met de beigdenis der Luthersche kerken, door vorsten van bovenaf der Gemeente is opgelegd. Het derde formulier van eeoigheid, wat wel het meest bekend geacht kon worden, is de Heidelbergsche Catechismus. Gelgk uit den naam blgkt is dit geschrift van vreemde herkomst en blgkt daaruit ook de internationaliteit der kerk. Over den inhoud van dit geschrift, opge steld door Frederik III, Keurvorst van den Palz, in overleg met en bggestaan door Zacbarias Urchinus en Caspar Olivianus, is vooral in Duitschland veel getwist en ge streden, doch bleek het spoedig, dat ook deze belijdenis uit het hart der geloovigen was gegrepen. Reeds in 1563 verscheen eene Nederlandsche vertaling, terwgl 1686 op de Synode te ,'êGravenhage de Catechismus sIb nationaal bciydenlivoor schrift der kerk aangenomen werd, wat later door de Dordtsche Synode officiéél werd gesanctioneerd. Ten slotte toont spreker aan, hoe de beigdenisschriften uoodig zgn voor de kerken en besluit met de woorden, eenmaal gericht tot de kerk van Pniladelphia:„Ho ud wat gg hebt, opdat niemand de kroone roove." Na dankzegging door Da, J» vah ,der Spek wordt de vergadering gesloten. f l f Zooals uit de in dit nummer opgenomen advertentie blgkt zal de afdee- Jing „Schoonhoven en Omstreken" van den „Bond van Nederlandsche Ouderwijzer*'op Maandag 3 December a. s, des avonds ten half negen, in „'t Heeren-Logemenf een openbare vergadering houden, waar als sprekers zullen optreden de heeren F. L. Ossendorp en J. H. F. van Ztdelhoff, leden van het hoofdbestuur van dien bond. t In de Woenedag-avond gehouden huisboudeigke vergadering van de afdeeling „Schoonhoven der Soc. Democratische Ar- beiders-Partg" werd in de plaats van den heer E. van Emmerik, die als zoodanig bedankte, tot secretaris gekozen de heer H. C. Gelok alhier. Besloten werd in eenige openbare cursus vergaderingen, die dezen winter, behalve de openbare vergaderingen gehouden zuilen worden, het program der Sociaal Democra tische Arbeiders-Party te bespreken. t Het bericht, opgenomen in het vorig oommer onzer courant, betreffende de exploitatie van het buffet in het binnenkort te openen Nutegebouw, is gebleken op een misverstand te berusten. t Maandag-ochtend had A. Ver- slugs, varende op een zandbak in de rivier de Lek, naby deze gemeente bet ongeluk te vallen, en hierby zich ernstig aan het ach terhoofd te verwonden, waardoor heelkundige hulp moest worden ingeroepen, welke door Dr. K. E. de Jong werd verleend- t Woensdag-morgen trof D. A. van den Oever, werkzaam aan bet in aan bouw zyode Nutsgebouw, het ongeluk, terwtyl by bezig was met het verplaatsen van hard- ateenen, dat uen beitel op zyn rechterhand viel, zoodat een wonde ontstond, waar door heelkundigu hulp moest worden in geroepen. t Donderdag-morgen had de sil- versnjidskuecht M. C. Bek, werkzaam by den heer A. J. Driesen, bet ongeluk met het aanzetten v»n een scbraapslaal, ein paar vingers zynpr linkerhand te bezeeren, zoo dat' heelkundige hulp moest worden inge- roepen. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. x- Blgkens een uit Nederlandscb- Indië ontvangen telegram zyn op 1 Novem ber j.l., by een vuurgevecht met eene over- maentige bende Alfoeren, tydens een marscb van Kaukas naar Fakfak West-Nieuw-Gui- nea), gesneuveld 2 Európeesche en 5 inland- sche mindere militairen, gewond 1 officier, 1 Europ »esche en 6 inlandsche mindere mili tairen, terwgl 1 iniaiMsche mindere militair i* vermist. Bg Kon. besluit is aan Mr. J. Van Walré, op zgn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 Jauuan e. k., eervol ontalag verleend als vies-president der arrond.-recht- dank te Utrecht, onder dankbetuiging voor de in rechtertyke betrekking bewezen diensten. BH Kon. betlnlt Tan tl Not. j.L is benoemd tot heemrud tid de polders Oud- en Nieuw-Reflerwaard, L. A. Zwart Jz. te Ridderkerk. Tot directeur der Lnvensver- zekerings Mg. v«D het Ned. Onderw Genoot- schap is na gehouden stemming herbenoemd de heer H. Vao Voorthuysen te Amsterdam met 2916 van da *134 uitgebrachte geldige stemmen. De heer T. Huisman te Needé kreeg f 18 stemmen. *Gle*«n-Owd«kerk, 30 Nov. Woens- dagavond trad in het kerkgebouw der Geref. Gem. voor de Geref. Jongeling». Vereeniging „Timotheus" voor een talrnk publiek als spreker op prof. Dr. H. Visscher, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht, met 't onderwerp: „Tweeerlei wereldbeschouwing". Als bewgs, dat de handel in Londen- sche biggen wederom een verbazende uit- breiding neem», kan gelden, dat aan handelaars uit ons dorp aan de waag te Süedrecht op éèa dag werden geleverd 166 biggen. De prijzen varieeren tusschen 40 en 44 cent per KG. *Lekkerkerk, 29 Nov. Dr. R. Ruiling van Wildervank we hadden hem ook verleden jaar op ons Nut, maar toen over zenuwachtigheid onzer dagen heeft ons vanavond bezig gehouden met het klooster leven. Wfa gelooven, dat hg voor zich over tuigd was, dat het Departementsbestuur wel een ander onderwerp uit zgn igsije had kunnen kiezen. Ea och, boe zal zoo'n be stuur tot zulk eene keuze komen. Immers: daar ligt over dat „leven", over het wezen dier zaak een zoo dicht waas, dat ons een- voadig menschen verstand vraagt: „Hoe is bet nu toch werkelgk achter die dikke muren? „Men ziet wel intocht, maar hoe men uittreedt ziet men niet". De zaak heeft ook bare wording; dat begrepen we ook welmaar hoe die wor ding was en waar we haar in de historie moeten zoeken; hoe het verdere verloop was; hoe ook hier het eenvoudige der behoefte eener zoekende menscbenziei zgne wilde uitwassen kreeg, totdat de vorm van bet oorspookeigke schier niet meer terug; te vinden was we hebben het geboord. Schit terende sterren zgn ons te zien gegeven, maar langs den uitgestrekten vinger staarden we ook op den poel der ontaarding. Na de pauze kregen we onze beschouwing over: „Het ééoe noodige"; werd ons ge wezen op de onbelangrgkheid van hel kloos terleven voor dat der maatschappg, vooral voor dat der godsdienstige maatschappg. Daar is eene uittreding uit het werkdadige der Christeigke roeping in vollen omvang, die feiteigk weioig minder onwaardig is, dan de uittreding van hen, die beweren met gods dienst en kerk gebroken te hebben. Ea dè» kon toch de grond van het klooster leven, het leven der aisoodering niet zgn: dat had tot basis, de afzondering ter over denking voor vollediger optreden tot het zamelen van grooter kracht. „Gordt u aan tot mildere opvatting van het leven", aldus de spreker. „Slaat de hand aan den ploeg en ziet niet om: „zalig de reinen van hart!" Eene pittige schets van den ouden vader van den humor, Dr. E. Launllard: „De Vrouwenbeweging", sloot den avond, waar- vaD, zooals de voorzitter getuigde, iedereen het zgne als woord van waarde konde huis- waarts dragen. •OudewAter, 29 Nov. Voor de op te richten avond-teekenschool zgn, behoudens goedkeuring van den Minister van Binnen- landscbe Zaken, tot leeraar in het rekenen benoemd H. Littoofl; Nederlandsche taal F. A. Moerelboekhouden M. J. J. Nielsen Jn, allen alhier; handteekenen A. J. J. v, d. Voo te Hekendorp, en bouwkundig teeke- nen J. v. Gent te Gouda. Het bestuur der teekenschool is samengesteld als volgt: H. Meppen, voorzitter, tevens voorzitter van het Depart, van „het Nut van *t Algemeen", H. Wjjker, secretaris-penningmeester, G. J. W. de Joogb, civiel-ingenieur, H. P. v. Praag Sr., arls en H. Berkhof, bouwkundige enz., ailen alhier. Heden-avond had in de Ned. Herv. kerk alhier de aangekondigde zang- en muziek uitvoering plaats door een 30-tal weezen uit Neerbosch. Een zeer groote opkomst ge tuigde van belangstelling. Ps. 68, v. 8 werd door alle aanwezigen gezongen met begelei ding van bet boornmuztek, waarna' 0A J, ffoek deze byeenkomst met gebed opende en ook het doel der vereeniging toelichtte. Daarna werden een 3-tal nnmmers prachtig gezougen, waarna Ds. J. Scbrgver, naar aan leiding van Jac. 1 27 een rede bield over bet vertchil in de verzorging der weezen in den ouden tgd en thans. Een collecte werd gehouden ten behoeve der weezen van Neer- boech. Ten slotte werd Gezang 48 6 door allen gezongen en de samenkomst met dank zegging door Ds. Hoek gesloten. Door de weezen werden aanziebtkaarten van Neer bosch verkocht, welke goeden aftrek hadden. Streefkerk, 17 Nov. Voor de vacante betrekking van onderwgzeres aan de open bare lagere school II hebben zich 7 sollici tanten aangemeld. Zaterdag j.l. hield het fanfarekorps „Oefening kweekt kunst" alhier zijne gewone jaarvergadering in het bondscafé van den üeer W. de Jong. Uit het gedane verslag bleek dat de vereeniging een jaar achter den rug heeft, w#arop zg met voldoening kan terugzien. Door haar zgn gewonnen een 3e prg» bg het in Februari te 's-Gra- venbage gehouden kwartet concours en een 2e pry» bg bet concours te Alblaeserdam. Verder heeft zg eene boottocht meegemaakt naar Dordrecht bfi gelegenheid van het feest van den Alg. Ned. Wielrgders Bood en deelgenomen aan twee concerten te Lek- kerkerk, terwyi verschillende serenades gebracht zfin. Uit het financieel verslag bleek, dat er, niettegenstaande de groote uitgaven voor het aanschaffen van uniformpetten en mu ziekinstrumenten, een batig saUio aanwezig was van f 43,62. De vereeniging telt thans 20 werkende leden. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. VAUiTVBEBEIIBTEIl op Zondag f Dec. 1906. Ring Nchwwnhwven. BERGAMBACHT, 's Voo nu. Ds. Van der Sptk, van Sc oouhoven. BERKENWOUDE. Nam. Ds. Renier, van Ouderkerk a/d IJsel. STOLWIJK, 's Nam. Ds. Brugel, van Willige-Langerak. Ring Sltodrecht. BLESKENSGRAAF. 'b Voorin. 9Vi uur Ds. Six ugkatra, van Oud-Alblaa. PAPEN URECHT. 'sNam. 2 uur Da. Poort, van Streefkerk. PROTESTANTENBOND ti AMEIDE. 's Voorm. 10 uur Ds. H. K. S. Ph. Begemaqn, Predikant der Ned. Herv. Ge meente te Ammerstol. VlISSCHKRIJ-BERlCHTtN. •AMineratnl, 30 Nov. Van Zaterdag S4 tot en met Vrgdag 30 November zyn alhier ter markt aangevoerd 16 nieuwe - of winter salmen i prgs per Va kilo f 1,70 i f f,40. 'Krallaiea, 80 Nor. Deze week werden ter markt aangevoerd 47 zalmenprfls win- tarulm f 1,80 I f 1,60, zomerzalen f 0,80 y f 0,60 ptr 6 ons. -. •*"SW rma n..Jln..IIUa„H„ met Koper- of Nikkelmonteering. |C Heel lat eigen fabrikaat. Een groote collectie echte jAarama's en andere fabrikatenin vele sierlgke modellen MET GROOTEN VOET, Voor lak en kwaliteit wordt gegarandeerd. Vierkante, fljn verlakte Zwart geëmailleerde met uitneembaren Emmer. Nikkel uiwnteering. f 7,50. Aanbreiend, BEUKbBEHlUHTEN. 29 Nov. Cert. Nederl. Werkl. Schold. 2Vi Dito dito 3 903/8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 968/b Oostenrgk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Jnii. 4 99M» Dito Apr.-Oct 6 100% PortugalOblig. le Serie 8 69»j4 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 7313Aa Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 73]/b Dito 1880 4 743/g Dito Nicolaï Spoorw. 4 IB8/* Dito Gr. Russ. Spw.-mjj. '98 4 746/s Amst. Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 95 Zufd-Ital. Spoorw.-mij. Oblip 3 66Vu Wladikawk&s Spoorw.-mjj. 18é4 4 79% MARKTBEU1 L'H'l JfiW Badegraven, 27 Nov. Kaae. Aangevoerd 95 wagens, te zamen 416 stuks, wegende pl. m. 42.096 kilo; le soort Gouóscbe f 31,— a f32,50, zwaardere f33,60, fe soort f29,— 30,—, Derby-kaas, le soort f 2de soort f Edammer-kaas, le soort f 2e soort f Handel matig. daada, 29 Nov. Kaas, le qua), f31,— a f32,60, le qual. f29,— a 30,— zwaardere f33,—. Aangev. 47 partgen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 858 stukken van kilo, handel vlug; prgs der goe- f 1,50 k 1,60 en weiboter f 1,40 k 1,45 per kilo. liattardaaa27 Nov. Aangevoerd 48 paarden, 1384 magere en 644 vette runderen 2$7 vette en 133 nuchtere kalveren, 173 graskalveren en 300 biggen. Koeien en ossun 26 tot 38 ct., kalveren 40 tot 60 c. per kilo. Melkkoeien f 120 k f 275, kalf koeien f 150 f340, stieren f 65 k f 200, pinken f 40 k tl46, vaarzen f 80 4 f 190, alles mager vee biggen f 8,4 f 15,paarden f 60 4 f 130. trehairaliaven, 18 Nov. Boter, le qual. 73 ct., 2e qual. 68 ct. per half kilo. Kaas f 27 a f 31 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 30 ct. per kilo. Vette varkens 22 a 14 ct. per half kilo. Biggen 1 8 a f 11 per stuk. Aardappelen (geelen) f 3,00 per HL. (blauwen) f 2,26 (poters) f 1,40 Eieren f 7,60 per 100 i 28 Nov. 1 Waarden, 28 Nov. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 140 partgen, prgs van Goudsche le soort 132,— 4 f33,50, 2e soort f 29,— a f 81, zwaardere f 31,— a f 32,—, Edammer le soort f ie soort f a f per 60 kilo. Handel vlug. B U BGERLU RE STAND. Soliaanliaven. Van 27—80 Nov. Geboren: Maria Petronella, d. vanG.J. van den Bergh en H. Prugt. Lgndert Marie, z. van W. van Wjjk en L. Boon. Pietronella, d. van D. Buurman en A. Oudshoorn. Zoo de Heere wil en zg léven, I® hopen JURR1ËN HENDRIK J2S SS en JS £j(| JOHANNA KAPTElJft jf den lOden December ai<p* hunne MCt 38 te herdenken. a» Hnn dankbare Neef en Nicht. >%jj Benschop, 1 Dec. 1906. fig Heden overleed, na eene korte onge steldheid, onze geliefde Neef MABINIJS BOER, in den ouderdom van 43 jaar. DE FAMILIE. Lekkerkerk, «3 Nov. 1906. Tot .onze diepe droefheid overleed heden onze beminde Vriend ea Kameraad PUTTER TAN MEIJEBEN in den ouderdom van ruim 24 jaar. A. MUIS. G. BOUWMAN. M. BOUWMAN. P. DE BRUIJN. G. DE MIK. J. G. DE MIK. P. VAN DER GRAAF. A. VAN WIJNGAARDEN. G. VAN DER BAS. G. BAK. Bergambacht, 28 November 1906. -Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ongestoldheid, onze innig geliefde EchtgenootVader en Behuwdvader MAARTEN JAN de JONG JOH» in den ouderdom van bgna 69 jaren. Wed. M. J. DE JONG Dz Jong, N. VAN VLIET-De Jomg. A. VAN VLIET. Krimpen a/d Lek, 30 Not. 1906. ««Heden overleed, na eene kortstondig»! ongesteldheid, onze geliefde Zwager ■AARTEN JAN de JONG JOH», in den ouderdom Ttn 69 jaren. Uit aller naam, MACHIEL DE JQNG But. Krimpen a/d Lak, 30 Not. 1906. Hierby betuigen ondergetekenden hun hartelgken dank aan allen, die hun bigken van deelneming gaven bg bet overlgden van hunnen geliefden Broeder en Oomden Heer DIRK DE RUITER Dz. P. DE RUITER. J. ROZENDAAL Mz. en Kinderen. Langerak, 30 Nov. 1906. Oodergeieekende betuigt door deze zijn op rechten dank aan de Onderl. Vee-Verz. Maatti „ALMELO", voor de prompte en spoedige uitbetaling van z(jo gestorven PAARD, waardoor bg eiken landbouwer de Vee-Verz. Maalii „Almelo" kan aanbevelen. Agent 8. B DE GOEDE alhier. D M. TUIJTEL. AI b la ss er d h m 27 November 1906. Eenige gehuwde en ongehuwde Dames betuigen door deze hunnen barteiyken dank aan het Bestuur der IJsclub „WILLEM BARENDTS". ea in het bijzonder aan het vrij. willige Muziekcorps „OEFENING KWEEKT KUNST", voor den genotvollen avond hun verschaft op 22 November 11., en wenschen nog meer zulke avondjes by te woneu. Streefkerk, 30 Nov. 1906. De Ondergetekende wenscht NIET in aanmerking tn komen voor Lid van de Kamer van Koophandel. C. SCHOON THIVf. By de s. verkiezing van twee Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier weneebt de Ondergeteekende NIET in aanmerking te komen. P. VAN SONSBEEK. Schoonhoven, 30 Nov. 1906. De Debiteuren en Crediteuren van wyien den Heer MARINUS BOER, gewoond hebbende te Eekkerherlt en aldaar den 23. November 1906 overleden, worden verzocht het door hen verschuldigde te betaleD, het van dien overledene onder hunne berusting zynde af te geven of de bewyzen hunner Schuldvorderingen in te leveren vóór 15 December 10V6 ten kantore van den Notaris A. J. DE MOOIJ te Eekkerkerk. De Schuldeiscbers in de onder het voor recht van boedeibe8chryving aanvaarde nalatenschap van den Heer KORTLAND, in leven Directeur eener StoombootOndet- neming, gewoond hebbende te 8cla««ll" hoven en overleden 80 Mei 1906, worden opgeroepen om op Zaterdag 30 Decem ber lOOfl, des voormiddaga te 11 uur, ten kantore van Notaris D. TEIJINCK te RchoemhoTen tegenwoordig te zyn by het uileggen der Rekening en Verantwoor ding in voormelde nalatenschap; terwyi indien er geen verzet plaats beeft on- middellijk zal worden overgegxan tpt vpl- doéhW der Schulden, voor zoover het actief der nalatenschap toereikênd is. De Heer en Mevrouw DEGENAAR van Nooten geven kennis van de geboorte van hun Dochter JOSINA JACOBA GUSBERTHA. 's-Hertogenbosch, 28 Nov. 1906. Afdeeling Sckaonhoven en Om atreken van de Bend Tan Nederlandae Onderwijzer*. ep Maandag 3 Desemher a. s. io 't HEERENLOGEMENT te hcheenhoren t 's avonds half negen. F. L. ON8ENDOUP, Voorzitter Tan bet Hoofdbestuur van de Bond, zal Bpreken over „De vryheid van de Onderwyzer buiten de Scbool"; en J. H. F. VAN ZADELHOF*, Lid van het Hoofdbestuur van de Bond, over „Wat wil de Bond van Nederlandse On- derwyzers" Entree Tril- Debat zeer gewenst. op Dinsdag 4 Dec. *u s.in de School voor Christelijk Volksonderwijs. kPR PK CR* Ned. Herv. Pred. te Veenendaal. Onderwerp: „De Organisatie •user Christelijke Arbeiders". Aanvang om half negen precies. Opening der Zaal 8 uu-. 'Aeegaug vry. Z IJ Ni Het Centraal Comité der Vryzlnnipen zal op Maandag 3 December 1»06, des avonds 7Va uur, in het Lokaal „HOF VAN HOLLAND" te Meerkerk* de geestver wanten in de gelegenheid stelleD om per- soonlgk kennis te maken met de Heeren: de Candidaten der Vryzinnigen in bet Dis trict Nlledreeht. OPGERICHT IN 180» EN GEVESTIGD TE ZWOLLE. De DIRECTEUR van bovengenoemde Maat- schnppy heeft de eer te berichten, dat rij tot huren Agent te MEFBBFBft heeft benoemd den Heer aldaar, by wien alle inlichtingen omtrent de Maatschappg en hare zeer lage tarieven verkrygbaar zgn en verzekeringen worden aangenomen. Zwolle, 28 November 1906. J. M. VAN VOORST TOT VOORST, j Directeur: Voor H.TI. Bakker* Bidt* fijner dan bet gebruik van Gebr. OOMS prima versche BOOMBO rEB. Voor H.H. Bakker* niet* gaddkadper dan het gebruik van Gebr. OOM8 prima belegen HOOHBOTEB, 09"* Bg afname van minstens 10 Kilo zeer bilRjke prgzen en franco toezending. Directeur: »S Mr. JüMEPH FVJE (Lond 31 ia te spiekeu itdecun uu K& jgg DonderdagHótel „DEN HOLD". vm| Privaat- en Klashseeu tg contract. Jg Proefles vrg. jg «8 Alle brieven aan den Directeur E® j^| 340 BleekerMlngelGouda. Evenals vorige jaren zgn in de van ond* bekende Banketbakkerij verkrygbaar diverse BOTERLETTERS. SPR1TSLETTERSLETTERBANKET, SAUCIJZEN, APPELBOLLEN, groot en klein ST. NICOLAAS enz., alles prima kwaliteit. IV Verzeeke bestellingen Treegtydig ep te geven. OUDE HAVEN, 8CHOONHO VJEN. Notaris REUMER zal te Heagblnklandten huize vau J. VAN MAUR1K. op Don- derdagen 13 en 20 Decem ber 1906, 's morgens 11 uur, veilen ed verkoopgn Voor TEUNIS ZIJDERVELD: Het door den verkooper bewoonde u" *"*"1 pelegen in de Mlnkelo**, gem. Bang* blak land, groot 8 Aren, 30 Den* tlaren aldaar in de Lage Beemd,groot SO Aren, 30 Dentiareia; bg biljet omschreven. Tegen I Mei gevraagd: geschikt voor Veehandelaar, liefst aan spoor of rivier. Franco br., onder no. 22, aan 't Bureau van dit Blad. TER OVERNAME AANGEBODEN, wegans ziekte vaa den maneen goed beklante Beslaan verzekerd, t» bevragen bg A. DE HAAN, Schedeldoeksbafén No. 20, Den Haag. WORDT VERMIST bruine kleur, luisterende naar den naam „Snip. f 3,- Belee* nlug die hem teiugbezorgt of kan aanwijzen waar hty is. Adres JOUs. MESKER, in Goud enZilvtr, Ncbeenbeven. DAGELIJKS VEKSCH: HET BEKENDE HEERLIJK GEKRUIDE SINT NICOLAAS, Greet en dik 81nt Ntcelaa* lu alle muUelieu, ogzouuur geecuiki vuur uitdueiingen. Aanbevelend, A. A- VAN DG BDNT, Lopikerstraat, Schoonhoven. N.B. Bestelingen franco aan buis, zouwei binnen ais buiten de stad. TERSTOND GEVRAAGD: veer vaat werk. Adres AUH. BUUTEH, Ncheenheveu. biedt de 8cheenheven*cbe Hpeclalo Bywlelbaodel een uitgebreide, keurige collectie BUwieleuderdeeleu en taebrbo sren, welke voor deze gelegenheid in de eerste plaats du voorkeur verdienen aia de uieeit ge- •cbikt*te Cadeaax. doen zich bekenu zga om hua verbazend groot aantal op den weg. Tegen Kerstmis biedt slcb aao g. k. melken; liefst te Maardreeht of Omstr. Adres, letter C, aan J. DE VEN, Geada. Tegen Kerstmis gevraagd ten b\j J. BONDERS te Mwrdrecht. ER WORDT GEVRAAGD: vanS. Sc W.N.VAN NOOTEN, Schoonhoven. I«e»reld 5 Cts. per deel. Catalogus 6 Ct*. ERF, BOOMGAARD, WEI en BOUWLAND in het Boveneind, van de Erven de Wed. L. VAN ZESSEN Roest, ter grootte van 3 Hectaren«8 Aren34 Centlaren geveild ten overstaan vao den Notaris A. C ASTELEI JN te Streefkerk den >8. November j 1., zga ingezet en verhoogd als volgt: Het Ie perc. op f 2100. I Het 4e perc. op f 600. 2d 1560. 6e 800. 3a 500.1 De terslag bigft bepaald op Woensdag den 5. December 1906, 's voormiddags ten 10 ure, bg H. VAN ES te l>angerak. Nadere inlichtingen geven de Eigenaren en genoemde Notaris. is voornemens op Maao dag 17 December 1906, des voormiddaga li uur in het Hótel „DE ZALM", aan de Markt te Ganda, ia hut opeabaar, in ééne zitting, te VEILEN EN VERK00PEN: met ERF en TUIN, ruimen Kelder met uit gang aan de Westhaven te Gaada, Wgk B, no. 195, strekkende van de West- haven tot aan bet water langs de Peperstraat, groot 353 Centlarea. Verhuurd tot 1 Mei 1907 voor f 450 per jtar. No. 2—4. Drie naast elkaar staande HEERENHUIZEN met ERVEN aan de Turf markt te Goada, Wgk H.Nos.91,93en94, te zamen groot 854 Cealiarea. Verhaard per jaar de Not. 92 en 93 voor f 350, No. 9i tot 1 November 1907, No. 93 tot 1 Mei 1907, en no. 94 voor f 816 tot 1 Mei 190a Nos. 5-8 Vier naast elkaar staande HEERENHUIZEN met SousterreinERVEN en TUIN aan den Bieekersaingel te Gaada, Wgk R, No». 266 267, 268 en 269, te zamen groot 735 Gaaliarea, met uitgang voor de Nos. 256, 167 en 268 naar de Boetekade. Verhuurd per jaar: de No*. 266,267 en'259 voor f 460, de Nos. 166 en 269 tot 1 Mei 1908, No. 267 tot 1 Mei 1907, on No. 168 voor f 426 tot 1 Mei 1908. No. 9. Een WQONHU1S met WERK PLAATS en ERF aan de Boelekade te Uaadk, Wgk H,. Nos. 118 en 119, te zamen groot 38 Ceatlaren. Verhuurd voor f 175 per jaar tot 1 Januari 1911. IScialiag der kaepjpenalagea 1 Febraarl 1337. v Te bezichtigende laatale drie werkdagen vóór deu verkoop van 10—11 en 1—4 uur, en op den dag van den verkoop van 9—11 uur, uuts vooraf belet vrageode. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemden Notaris GROENENDAAL te Goada. aan dengene, die bewgzeo kan levereu van de lastertaal over mg gesproken. C. T. VAM WUK, Machinist Stoomgemaal „Laurvkld", lUuat Grootste keuze in ACETILEEN-, OLIE- eu KAARF-LANTAARNS met en zonder nieuw model Glazen; tcce SMUTS ACETILEEN LAMPEN 3.5U. SOLAR ACETiLEEN LaMaaKNS f tt.ttu. Speciaal adres voor bRüEKMANGHETTENvoorradig in 14 verschillende soorten, Vanaf 81% Cent pel- paar. MOTORKAPPEN vahaf f per paar. NIEUWE R1JV IELES vanaf f 45,-. GEhltUIKTE BIJ WIELEN vanaf f 7,50. 1 WM8- Nu i» net tgd, gedurende bet stille aeizoen, uw Rgwiel eens grondig na te laten zien, te iaten euaallleeren, vernikkelen» eu repareeren. P. G.. liefst tussctien 30 ea 40 jaar. Adres A. EIKELENBOOM. Koopnm. Vuileudatr, gem. Brandwijk. GHUOÏL KELZ.E Haven, sch«ano*T«a. Ter evernanae aaagebsdea een zoo goed ais nieuwe met STOEL eu DEKSEL, vertind ijzeren Binuenlob, inhoudende 4UU Liter. Te be- zichtigan bg M. VAN DER GAAI*Lvud- eo Zinkwnker aoz. ta Meerdreent. Woensdag 11 December sMk a. s.des v.m. 11 uur, te SaflK Mvtiwsubsveu, iu het Kalfta- mOIW buis' van C. DEN HOED vVz., A ten verzoeke van de HER- VORMDE KERK van Wllllge- Laagerak, zullen publiek worden verkoent: werkhout, staauüe van de Kerk lot den Singel van Hckaankave». Betaling der kusten contant; van de koop- prgzen, mits borgstelling, I Juli 1907. H. IJ. KOOI, Malaria, Leplk. VAR aliuiuuteaden null W4KU.EIL te Molenaarsgraaf ia vuorueuien* urn op Maaudag 10 Decem ber 1906, by iuaet, des avonds ten 7% Ure, en op m»vu*g 17 December 1906, by Mtalag, des avouds ten 7 ure, teikeua iu ue lier «erg van J. VOORbLUiJS le tiraudwyk, voor J. EIJKELENbOOM aldaar, in «ei upenoaar te verkoopeu en de SCHUUR met &RF, Bauw laad, Weg eu Water gemeente Hraadwyk, Sectie B, Nu*. 1011, 23X6 eu a3X7, groot 15 Aren. 58 iëuitaren. Dadeiyk te aanvaarden. Betaaldag koop- peanmge* 31 Januari 1907. Nadere inlichtingen ver «trekt U Notarial

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2