BLOOKER’S CACAO OVuM "hlORLEV’5. k^LUlMVEEj &.KRUIDENJI ia 4 - RECLAME-DAGEN - 4. 100 Centen besteedt bij A. N. VAN ZESSEN te Schoonhoven, ontvangt GRATIS een Surprise, plus den gevonen Bon/van 5 vaarde. onovertroffen, «J DAALDERS DE GORINCHEMSCHE BANK C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. FILIAAL SLIEDRECHT. CEMENTTEGELS voorhanden voor vloeren in varkens hokken. N’. 27 Men is nooit te oud. kost slechts de helft van van (twee pond) bedraagt ƒ1.50 (een daalder). Kleinere bussen naar verhouding. Nooit los verkrijgbaar. andere goede cacao. De prijs een bus van 1 Kilo MINERVAi Dr. BLAUD’S STAALPILLEN Bloedmiddel. AROMATISCH STAALT!NCTUUR. J. ZIELSTRA, DRANKKUIPEN, van alle maten en uitsluitend Eikenhout. IJ Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, M Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn en verder alle bekende merken. WESSANEN LAAN, Wormerveer. J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. Deposito-rente voor melk- en h Lx 0 0 Lange Weistraat A 197, Scli aonba ven. Mej. Th. HART. ar x® f W/ETS 1 TE CORINCHEM neemt gelden a deposito Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjj wielen met of zonder Vrjjwiel en Velgremmen. BONDSRUWIELHERSTELLER P KLASSE. Onderlinge Brandverzekering. G. V. STAI te LOPIK. Groote voorraad i- ZEER LAGE PRIJZEN! E. VAN DER VLIET, LIJNZA AOKOEKEN, C. A. PRÜIJT, PaardenslachterjjLekkerkerk. leder die ZATERDAG 1, 1AANDAG 3, DINSDAG 4 en WOENSDAG 5 DEC. s. MW” BoonenErwtenCapucijnersGerstMaïsHennepzaad Vogelzaad, Tarwe, gemengd Kippenvoer enz. 100 Centen. 100 Centen. A. LOKKER, HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Redstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Hoold-Agent J. ZON, Woerden en bjj de Depöthouders: De ABDIJSIROOP, Centraal-Depót LI. AKKER, Van Alknmadestr. II, Rotterdam. ’T EENVOUDIGE BOERTJE DE MIDDELEN VAN 7 BOERTJE BÜITKSLAÏD. Overaiotat. ®ss®s®©0@©®@©®®®©® Dl*. C. RÜsty gezondheidsraad - te Grabaw in Mecklealmrg-Schwerln, - <9 H.H. Landbouwers! 100 Centen. ezeres, eenig f dit gebied, ie 1 V7ea (ö<-n. fond je irpl id izicl le Een vrouw wan 7» Jaar daar de AbdUmiraap genssen. vindt Korte a a 7. s1/» 7. Door reeds sen en W. de Langi d. Berg; G. Boin IANS VAN EmMICI Heijden; Zevi !3 October 1906. Ondergetekende had een Varken dat slecht wilde eten; de andere» aten goed. Door het gebruik van één flesch Bloed middel was dit Varken radicaal zoodat bjj uw Bloedmiddel gerust bevelen. :en v lelskirch Ide, en i den aml genezen kan aan- Eieren^ de beroemde Planeetkundige, Handlijnen- en Gedachtenlezeres, eenig en zonder concur rentie op dit gebied, is nog dagelijks te ■preken tegen bloedarmoede, bleek macht en awakte, aanbevolen door de voornaamste H.H. Medici. Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer W. SLOB te Leerdam mij schreef: Zeer aan te bevelen tegen bleekaacht en bloedarmoedevoornamelijk voor vrouwen en jeugdige meisjes. Westhawen. hoek Goh we, GOFIH. Met één dag opvragen Met veertien dagen opvragen Voer drie maanden vaat Voor één Jaar vaat ■donderdags uitgestald op de Markt en Woensdags te Woerden op de Markt. Adres C. VAN LEEUWEN. KUIPER, VU verstraal, GOCD1. Eerste en eenige speciale Rijwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende BMNr* Met twee en drie veranelllngeu tegen billijke prlJaverhooging, en voor belanghebbenden gratis ter beproeving. 1 Af w iesw I weer zeer rumoerig toegega Ier ontnam het woord aan fde die in. het Czechiach i j ging houden. Toch bleef d r_„-ak toen een andere sprei reeds begonnen was. Onder groot rum Belanghebbenden uit de gemeenten Lopik, Jaarsveld en Wllllge-Langerak wor den opgeroepen tot het oprichten eeoer ONDERLINGE BRANDVERZEKERING op Dinsdag 4 December a. de* veor- middags te 91/» uur, bij ovum* Versterkt het HchaasMgssts], Geeft Overvloed van Eieren, Stelt de kippen In staat plotseling* weersveranderingen te doorstaan. Helpt uw pluimvee bij bet ruien. Zendlngau Inh 35 pskjM - a idem inh: 40 pakjes tl.X Naonlvangst van postwiseel,franco por Pukkel Posl door geheel Neder land Rombourse f0. lö verhooglng. Vertegenwoordiger voor. NEDERLAND BELGIS, BARGER, Amsterdam. van den Aat met groote pie Posen gebrac issa was op de bei au Dom was de ki Bergambacht. Cement waren fabriek Groot-Ammers. OPGERICHT 1755. KON1IKLUKS FABBLEKEM. Voedert uw Vee met de Znivere Murwe Merk „HTEB’ en „W I>”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. Door deze maakt Onder- geteekende aas zjjn klanten bekend, dat b| weer voor- eerste kwaliteit’ ROOKVLEESGH. Dat bij geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zijn eenigen Weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend per 1OO Kilo, verkrUgbi BOTTERDAM, ea «ijne Vanaf heden aak verkrijgbaar: lick plaats. *~Glang( worden. Minis -.T« imers den verleend last der Sol 2—.„itsp iers, dat de Kon chaving in Afr ihartig van Wallen Muilen vanaf 59 Gent Inlegsolen vanaf 10 Cent; Nikkelen Scheen trek kers; Tenw'Scheenen 70 Cent; Elegant Kinderwerk In alle prUsen; Rüg- en Knooplaarsen (Groomleer) vanaf f 8,95; men in ruime sortering in het sinds 35 jaar bestaande ScheenenmagaaMn Dam b/d Vischbrug, SCHOONHOVEN. AanbevelendA. C. EIJKELENBOOM. Filialen: C. ELI KELEN BOOM, Groot-Ammers; JOH. KAPPETIJN, Brandawurantle Levensverzekering Lijfrenten; Ongelukkenveraekering Verzekering volgens de valiénwet van 1901; Artsen-Polis (Fatum); Paarden- en Weeverse kering; Verse kering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen bjj met één jaar opzegging 4Vi percent; voor korteren termjjn vanaf 3’/» Effecten, Oediet- en Assurantiekantoor, Plantage weg 54 te Botterdam. Wed. J. VUIJK te Krimpwn a/d IJssl; C. VAN WIJK te Oudswatbr; Firma WOLFF 8c Co. to Gouda II. v. o. DOOI, te Slikdrxcot, Boveneinde C. VAN STKKNIS te Noordiloos; FRANS VAN DAM te Goudkras; I. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudbrkira a/dIJ. W. DONKER, Krimpkn a/d Lu; C. C VAN GENNEP te Moordrbcut; 4 L. POT te Niiuw-Lukkrland: M«j- KORTEWKG te Alblasskrdam- Wed. F. AMSING te Alblassbrdam, K. H1LGEMAN te Strutkbrk C. SPELT te Nibuwpoort; F. J. BATS te Stoi.wijs; J. ALES te ZsviNHUfZKN P. GOUDRIAAN te Capsuj a/d IJ8IL; G ELSENAAR, Drogist te Subdrbcht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkrkbnwoudjl f 89,—, SS,—, 40,—, 50,—fr. n. stat; id. kapok f 94,—, 97,50, 83,50, 40,—. Mending rem beurs. Vrli slchk pram UH f yt.p UKpoOTM W. SLOB, Lindbouwer fe Leerdam, (Recht v f, L-ede). Per flac. «5 CL, 6 fl. 09 Ot. Verkrijgbaar bjj den Ameide, P. G. J. de Jong; Ammerstol, J. Stuurman; Benschop, D. BiKKerBergam bacht, C. G. v. d Bkrg; Berkenwoude, G. den Hoed; Bleskensgraaf, L. W. Houwelingen; Bodegraven, C. J. Scheer; O bauw, G. v. d. Hoek; Dalem, Jongbloed; Giesendam, P. Schreuder; Giesen-Nieuwkerk, M. v. Houwe lingenGiesen-Oudekerk, P. C. Pesselse; 'Gorinchem, W. Zon; Groot-Ammers, B. Brand en C. Mourik; Gouderak, F van DamGouda Firma Wolff; Goudriaan, Erven Trapman; Haastrecht, W. J. van Dam; Hekendorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Donker; LangcrukR Vermeulen; LeerbroekC. Blok land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker kerk, Cs BnoEREe.nC v d Heul; Leksmond, T. Molenaar LopikH. Coljé Lopikerkapel D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Beekum en H. Brouwer; Molenaarsgraaf, L. de Haas; MoordrechtJ. van Gennep; Nieuwerbrug. M. Bouwer Nieuwerkerk a/d IJselL. Smink— J v. Geldkren; Nieuw L -kkerland, K. Simons, Nieuwpoort, C. Spelt en B. van Wijngaar den; Niruwland, Kok; Noordefoos, C- van Steenis; Ottoland, J. de Kluiver; Oud Alblas, J. Vlot; Ouderkerk n/d Use!A. van Walsum Pz.; Oude water, P. Roelofs en C. van Wijk; PolsbroekerdamJ. P Kasthb»; R«.uwt|k, J. v d. Heiden; Schoonhoven, A. N. van Zessen en W. de Lange; Stolwijk, F. Bats Wed. A. v. d. Berg; Streefkerk, B. Brand; Tienboven; G. Bouwmeester: Vreeswijk, M Zeilmans van Emmichoven; Waddingsveen, A. v. d. Heijden: Zevenhuizen, M. Bos. fiesechen f 9,—, te Schoon- A. Wolff; istrecht bjj C. G. Spit, *9 Wed. G v. o. Stolwök b<j Mfj. de Wed. Q FOND’SE, Kerkwerve (Schutje) bij Zierikzee, meldt ons het volgende: .Ik ben 71 jaar, gedurende 5 jaar leed ik voortdurend aan benauwdheden. Hoe het is gekomen weet ik niet; vroeger kon ik werken fan des morgens 6 lot des avonds 12 uur, zonder ergens last van te hebben. Op zekeren dag kreeg ik stekingen, beefde over mijn geheele lichaam en gevoelde mjj over het geheel zeer onpleizierig. Ik bad geregeld last van koude handen en voeten en kon totaal niets meer Uitvoeren Ik moest m|jn werk laten liggen en was verplicht of ik wilde of niet rust te houden; een bed opschudden kon ik bjj voorbeeld niet. Eene buurvrouw maakte mij attent op de ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo. 'Ik probeerde het daarmede door een flaconnetje te koopen bjj J. KWAAK te fZierikzee. Bü bet gebruik van den eersten tl >con bespeurde ik reeds veel beterschap en nu, na 3 flacons gebruikt te hebben, kan ik u wel zeggen het gewonnen te {hebben. Ik sta er op, manheer, dat u dit schrijven in het belang der lijdende menschheid bekend maakt en het is mijn innig verlangen dat gij mtjne verklaring in de couranten plaatst met bijvoeging van portret." IET OP! dlt dezelfde soort Abiiysirawp bekomt, die Mej. Wed. C. AaDl Wil FONDSE gebruikt heeft. Deze alleen geneest en is kenbaar aan den IBOOUFN band om de flesch, waarop de handteekening van den Generaal- i Agent JL. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak. De namaak geneest naait! klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en oud; zjj is altijd onschadeljjkz# versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, ktuilpjjn, heeschheid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza eu alle borst- en longaandoeningen. Pr{js -per flacon f 1,—, f 9,— en f Verkrijgbaar bjj A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven A. CFIJN VAN DRA AT te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Albeas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TER LOUW te Goudriaan; M.v. HOUWELINGEN te Giesen-Ni«uwk.; J. ZONNEVELD—Pisa te Hoornaar. C. BROUWER te ManuRK; G. BOUWMEESTER te Tiexhovkm P. JR. J- de JONG te Amkide; G. COIJE te Lopik; G. o. HOEK te Cabauw; Ja den OUDSTEN te Groot-Ammbrs T. MOLENAAR te Lbxmond; R. VERMEULEN te Lansbrak K. VAN DAM te Bkbgambacbt; heeft aan duizenden Ijjders hunne zoo kostbare gezondheid hergeven. Laat valsche schaamte U niet terughouden aan te wenden. Dat zou verbazend dom zjjn. BALSEM VAN ’T BOERTJE voor rheumatiek, jicht, podagra, spierverrekkiogen verstuikingen, brand- en snjjwondeu, kneuzingen, enz. Prfjs 40 ets. per pot. SIBOOP VAN *T BOEBTJE is voor croup, kinkhoest, borst- en longlijders, asthma, verkoudheid, keel- en luchtpjjpaandoeuiog goud waard. Prjjs per 1/1 flacon 95 cis.; per 1/1 flacon 50 ets. Verkrijgbaar te: Schoonhoven, A. C. FIJN VAN DRAAT. Nieuwland, G. A. VER- DUIN. Arkel, P. v. SCHEE. Alblasserdam. As DE BOER, Wed. J.DE WAAL.— Ammerstol, A. BLANKEN. BodegravenC. J. SCHEER. Bleskensgraaf. W. v. REES. Benschop, M. v. BERG. Bergambacht, A. BLANKEN, Gebr. v. d. DOOL. Boskoop, A. BLONK. Gorinchem. W. ZON, Droeist. Goudriaan. T. TERLOUW. Giesen- Nieuwkerk, M. v. HOUWENINGEN. - Gissen Oudekebk P. C. PESSELSE. - Groot- Ammers, JOH. v. MAURIK. Gouderak. A. BEIJEN. HoornaarA.ZORN. Gouda, D. v. VLIET. - Haastrecht, M. BAKKER. - Leerdam. LAMB. v. ^TIJK. Meerkerk, W. BROUWER. - Molenaarsgraaf, J. SCHUTTE. - Nieuwpoort, C. v. CAMPEN. Oud Alblas. J. L. VLOT. Oudewater, C. v. WIJK- Reeuwijk.- M. T. HAGEN. - SliedreciitA. DE DOES - Streefkerk, E. HILGEMAN. - Stolwijk. A. R. v. d. BERG. - Vuilkndam C v. ZESSEN. - Zevenhuizen 1.1. UIT DEN BOGERD. Het debat in de Belgische Kamer o de Congo-zaak heeft ouder zeer groote langstelling van het publiek plaats. Het dan ook de gewichtigste belangen v België, die thans besproken worden, bleek uit de rede van den Eersten J gehouden vóór dat het debat aan ving tig jaar geleden hebben de Kaï ning der Belgen machtiging aanvaarden van den zwaren lt_ reiniteit van den Congo-Staat. Daaruit het vertrouwen van de Kamt bjj de bevordering der beschaving ii ook de belangen van België zou bet Eu de Koning heeft de overneming i groot werk door België, voorbereid.” Want daarover gaat het op dit oogenb De Regeering wjjst opnieuw op het nut de overneming van den Congo door Bel| Bjj afwezigheid vau den socialist Van Velde opende de liberale afgevaardigde, heer Heymans, het debat en in zjjn rede toogde bjj namens zjjn partjj, dat bjj voor middelljjke annexatie van den Congo is, n de Regeering vooraf duideljjk maakt i België overneemt. Daarover vroeg Heym licht, evenals de tweede spreker iu deze za die ook aandrong op eerbiediging van rechten der inlanders. Voorts verdedigden enkele sprekers Koning tegen de lasterljjke beschuldiginf van Engeland, als zou de Koning een di roof exploitatie uitgeputten staat nu i België willen geven. Voor de eerste maal is de Duitse Kroonprins in den Duitschen Rgksdag weest. Een belangrijke zitting maakte Kroonprins mede. *t Ging over de k< niale politiek, voor de eerste maal i dedigd door den nieuwen directeur i Koloniën, den heer Dernberg. Veel indruk maakten de gedeelten zjji redevoering, waarin hjj het verbreken t het contract met de firma Tippel-'"—*- de firma Woerman mededeeld» waarin hjj een hervorming van d. naarsstand aankondigde. Wat de koloniale schandalen betreft dee hjj mede, dat er een commissie van ond zoek Was ingesteld, bestaande uit drie onp tjjdige mannen. Door de ambtenaren wo die commissie reeds de „bangcommiss genoemd. Het stoffelijk overschot bisschop von Stablewski is j tigheid naar den Dom te Een groote menschenmas^ na de'plechtigheid in den 1 den geheelen nacht open. Over de vraag wie de opvolger zal wórc van den Aartsbisschop weet het „Berlii Tageblatt” mede te deelen, dat de oploss; wel een jaar kan duren. De dom kapitt zullen wel Polen voorstellen, waar Regeering van Pruisen niet van we wil. Wanneer dan de Pruishche Regeer met Rome zou overleggen, zou zjj, volgi dat, blad wel spoedig tot overeenstemm komen, want de Paus is Duitschland gi gezind en zal naast bet conflict met Frauki en met Spanje een verschil met Duitschli vermjjden. De atrjjd tusschen de Frausche Reg ring en het Vaticaan is nog onveraudt De uitspraak van den Paus in zake «diocesane Associatie” is nog niet beke Allerlei gissingen worden daaromtrent maakt, doch met zekerheid weet niemi er iets van. De Fransche socialistisi afgevaardigde sprak in de Kamer zhn on rustheid uit over het optreden van Franki in Marukke. Hjj bljjft vreezen, oudtu de geruststellende verklaringen der Regeer! dat het land in moeilijkheden zal komen hjj bezwoer de Regeering tot geen daad internationale beteekenis over te gaan zon instemming van de andere mogendhedei Inlusscben is uit Toulon het Frans/ eskader thans naar Marokko vertrokken zich met het Spaansche te vereenigen zoo gezamenlijk' dienst te doen voor i Sultan van Marokko. Als bewjjs dat Spa en Frankrjjk niet voor zich zelf optred werd besloten de troepen geen vaandels n te geven. In het Britsche Lagerhuis is de vn geuit of ook Engeland niet een oorlogssc naar Marokko moet zenden, doch de Reg ring acht zulks niet noodig. Het Britsche Hoogerhuis is begoni met opnieuw te beraadslagen over zj amendementen op de anti cieriale Onderw wet, welker karakter, geljjk men weet, amendeerende «Lords” gansch en al hebl veranderd. De Eerste Minister schreef dezer da( aan den Nationaal Liberalen Bond, we. een krachtige betooging hield tegen I Hoogerhuis, dat deze wet zoozeer verande «Van één ding kunt gjj zeker z: nameljjk, dat wjj van geen schippei willen weten, waar het de verheven beg selen betreft waarop de wet berust, j men zonder schade voor die beginselen de zaak van het onderwjjs tot een verge! kan komen, dan is het goed. Zoo niet, dan zullen wjj ten opzicl van de onderwjjs- en andere quaesties f middel moeten vinden om de wenseben volks te doen gelden.” Alweder duiken de berichten op omtr< het a. s. aftreden van den Bussisclii Eersten Minister Stolypin, die met alle partjj overhoop moet liggen. In invloedrijke kringen moet een kracht beweging ontstaan zjjn om Stolypin aftreden te dwingen, niet vóór dat nieuwe Doema bjjeenkomt, zooals rei vroeger gezegd werd, maar zelfs vóór de verkiezingen van de eigenlijke Doen leden beginnen. En verder zouden de kansen van Gn Witte op het Eerste-Ministerschap wi grooter z||n geworden. In het OestenrUksclie Huis van vaardigden is bet bjj het debat over kit hervorming weer zeer runj De voorzitter ontnam het afgevaardigd redevoering doorpraten, ooi Werd de zittfog toen opgehesen. - - - -.mar bU M. VERHEUL, Krachtvoer* haaéel, BO'FTEBDAM, es z||Ee wedejrverkssaers. (5a zegt van den sedert langer dan 40 Jarea bjj barst*, keel* en hals* x Blek tea onschatb■re diensten bewezen hebbenden Rtjnlandschen 9 Dralrea-Berst«Henlg van den Fabrikant W. H. ZICKENHEIMER te (ft Maias: «Ik heb denzelve sedert vele jaren dikwjjls voorgeschreven en -jk bevonden, dat, waar alle andere middelen verzaakten, bovengenoemd ge- 9 neesmiddel steeds geede diensten heeft bewezenzoodat ik het bjj een (ft klnkhaestepidemie heb laten aanwenden en wel met het meeste swcces.” 1 P Dus weg met alle kwakzalversmiddelen, welke alleen de (ft benrsen der lichtgeleevlgen verlichten! CI XmTaTX. geneesmiddel is verkrjjgb«ar in 3’ flesschen f 1,— flesschen f 0,05: hoven bjj de' Wed. Wolff Zn Gouda bjj (ft Gorinchem bjj° A. Phijffernissen; Haastrecht voorheen Den Hartog; Lekkerkerk bij de 1 Wende-Hekking; Oudewater bjj G. Ritman; L C. G. van den Berg; Bergambacht bjj Gebr. Van den Dool; Meerkerk bj| M. A. van Beekum; Krimpen a/d Lek bjj W. Donker; Nieuw Lekkerland bjj E. de Jong, voorheen J. Verburg. Hoofddepót bjj Firma H. SABDEMANN te Emmerik a./d. Rjj0 3 a en Zerenaar (Holland). Men lette op bovenstaand fabrieksmerk. M.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4