1906. Woensdag 5 December. N°. 2775. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. f* BimiLAHD. BU1TIILA8D. Overwlctat. rente I jaat wel tot Dinsdag 4 debat am, :ht; i, ua Bot ring knot hefligt van 1' enz. xfln Hope te Rot ster van Binnen- tot bestrydn ler- te stellen, dat ing tal worden tevens een Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. te f,38 izichte een des ning eem, Een genblik. nut van België. SGHOOHHOVENSGHE CUL'RANT. Koningi i het te stichtei ’itte Kruis te 1 Arntiei ambtst 187, schieten van houtsnippen; i de sluiting later zal worden m persoonlijke ongelukken ge- de schade is aanzienlek. Ver ven dien nacht de voor de keuringen zullen zgn samen Rietveld alhier, die wapenen is gekomen i, is dezer dagen be- ler(j te goédge- —ry ven wetten er op, Febi de weten “ering Jgens ming foed «elgiö 1 Voor Kroonprins weest. Eet Kroonprins mede, niale politiek, vooi door den L den heer Dei I indruk .cring, mtract ■nu Gem. van Ei reik zeker al de aantrekke- i iets geheel nieuws, wordt ontworpen en belooft len, zoowel uit weten- tschappeiyk oogpunt aan' hebben de Kai - machtiging zwaren igo-Staat. de Kamers, der bescbav an België zou heeft de o vei or België, voc HQ wees er op, dat er onder dit Ministerie 7 en onder het Miniatsrie-Kuyper 9 Staats commissies waren ingesteld, zonder dat er destyds zulk een crltiek hierover geleverd ••S een gri ade op de der firma C verbrijzelden logeerkame in verschil leelcep, 8 Dec. De levering den Stoomketel ten dienste van ieder- en Over-Boeicop is opge- aan den heer Frans Smulders te wegens een geldigheid van vecht tusschen waarby stukken vlogen en waardoor zitting noodzakeiyk - Tt de Is reeds 91fs vóór dat a Doeme- edikant by de igeren en Loo by 1907 zyn 50 jarige te berdenken. Van 1863 ruyf werkzaam te üudewater. -edikant by de Geref. jgraven is beroepen Da. G. Breukelen. ;en moet een krachtige om Stolypin tot ingen, niet vóór bjjeenkomt, zooah werd, maar zelfs i ingen van de eigenlyke n 80 No ve m- swoon hoogieeraar in .4unde aan de Ryks- onderwgs te H. J. Laméris, generaal-majoor der artil- Löben Seis, die eg zyn bevordering tot zyn tegenwoordigen rangwter beschik king werd gesteld van den minister van oorlog zal, na zyn herkiezing tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Geueraal, eerstdaags weder op non activiteit worden geplaatst. De Gedeputeerde Staten der pro vincie Zuid Holland, overwegende dat het wenscheiyk is gebleken wgziging te brengei in de samenstelling van eenige dis tricten waarin de provincie ingevolge i besluit van 16 November 1896, oo. 104, wgzigd by hunne besluiten van 11 Dec indii fluitend voor de ouder- de, dan kon zy ir doen. ral op den ande- iche partyen reker op de iani in de hg onder klem voor lining van Ten slotte led voor de in zal toonen. dat den 9 de haar met Vrgdag 80 November Beckers eenige vragen maatregelen ter bescherming v stapel tegen het mond- en kiai De Minister van Landbou verklaarde, dat de noodige maatn genomen, om te voorkomen, dat in Vlaanderen de besmetting bracht. Overwogen werd, of waarby in België f Nederland wordt ing< getrokken, natuuriyk op de besmetting. Vragcndag. deed de heer betrekkeiyk de van onzen vee- luwzeer. w, regelen i Zeeuwsch- ïsmetting worde overge- i werd, of de vergunning, geweigerd vee weder in gevoerd, zou worden in- eveneens met het oog ing item btenaren. Daarna b. iring in het debat meening uit, dat de invoering lastingwetten alleen geiyktgdig met die .i-i. bieden mocht. wv wwft.ojiog over de ri moest worden aange- ■arM tot bet kiesrecht. quaeWe betrof, wy konden i denBwedloop der groote volken en het niakeAfyan groote pantser- schepen. Maar spreKrs' party zou nooit meedoen aan een votum, onder welken vorm ook, om den Minister van Oorlpg te tnfhn, nu by een stap in de goede rich ting deed. Afgekeurd werd de splitsing der ouder- doms en invaliditeitsverzekering, evenals het haar-fijne uitpluizen van de Unie rede van den heer Borgesius. Wat de school quaestie betrof, de linkerzyde wilde geen heropening van den schoolstryd en ten slotte werd de antithese verworpen. Nadat de heer Van Karnebeek ver klaard had dat het verkeerd zou zyn, als het Kabinet zich met den Minister van Oorlog solidair zou verklaren, wyi het toch geen vaste meerderheid achter zich heeft, verkreeg de Minister van Financiën het woord. Hy wees er dat volgens de 9er Kolkman de .zeepbellen” be- ipmerking, dat r een regeling van len grondslag ver- an wis hun ge- wyzigd by hunne besluiten van 12 Decem ber 1898, no. 8, en 7 November 1905, no. 63, met het oog op de provinciale stierenkeu ringen verdeeld is, te weten dat de gemeen ten Lekkerkt i k, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJsel en Nieuwerkerk a/d IJsel van bet 7de naar bet 10de district worden overge bracht, de gemeente Reeuwfjk van het 8ste naar bel 7de district, de gemeente Voor schoten «an bet 9de naar bet 11de district, de gemeente l’guacker van bet 18de naar het 9de district en het gedeelte der gemeente Rotterdam bezuiden de Nieuwe Maas van het 4de naar het 18de district worde over- gebracht, terwyi het eindeiyk de voorkeur verdient in het 18de district Rotterdam in plaats van Hillegeraberg ais keuringsplaats aan te wyzen. Hebben bsaloteni dat bet 4de, 7de, 8ste, lide en 13de ^district en volgende jaren als volgt: riet 1. keuringsplaats Rgsoord in te Ridderkerk) met de gemeenten J monde; 3. Barendrecht; 4. Heerjans- 5. Zwyndrecht; 6. Dordrecht; 7. Dub- 8. Pernis; 9 Hoogvliet; 10. Poortu- Rhooo; 11 Hendrik Ido-Ambacht. t. t. keu:ingsplaats Gouda met -*-• n ”8rgam. ide; 6. euwük; 8. Moord- iiwgk; 11. Haast- 12 Vlist; 13. Hekendorp; 14. Oude* 15 Waddings veen (beoosten de Gouwe), district. 1. keuringsplaats Bodegraven 9 gemeenten: 2. Woerden; 3. Rietveld, raarder; 5. Zwammerdam; 6. Nieuwkoop; 8. Nieuwveen; 9. 10. Papekop; 11. Waarder; iweide. 1. keuringsplaats /oetermeer imeenten: 2. Waddingsveen (be- Gouwe); 3. Zegwaard; 4. Moer- 5. Zevenhuizen; 6. Bleiswyk; 7. Bent- 8. Veur; 9. Stompwgk; 10. Pynacker; itdorp. district, heim met de List 6. In de volgende zitting t kwam het zelfs verschil van meening over de een stemming, tot een ge- verscheidene afgevaardigden, en papieren in *t rond een opschorting van de werd. 8TATMN-GENEHAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 29 November werden de alge- meene beschouwingen over de Staatsbegroo- ting 1907 voort gezet. De heer Tydeman verklaarde niet vyan- dig tegenover het kabinet te staan, al zou by de critiek niet sparen. Hy constateerde, dat er van ontevredenheid over de werk zaamheid van het Ministerie geen sprake was. Dat de heer Veegens bekende de invalidi teitsverzekering nog niet te kunnen indienen, was juist een teeken, dat hy een eeriyk man was en daarom keurde spreker dit „verkie- zingsfortuintje” te Leiden zeer af. Ten slotte besprak de Tielsche afgevaar digde de licht- en schaduwzyde van een cabinet d’affaires als het huidige. De heer Schokking constateerde, dat dit ministerie zich nu wel in de neutrale zone gehouden heeft en was van meening, dat de belastingplannen geheel zakeiyk onder zocht moesten worden. ,Tot de antithese komende, stelde hy vast, dat ook in demo cratische landen deze tegenstelling bestond, zoodat hij van bet kiesrecht in dit opzicht n^et veel verwachtte. Alsnu beraadslaagde de Kamer over de pensioen aanvrage—Boekhout, waarvan de conclusie reeds in de vorige week behan deld was. De heer Van Dedem was van meening, dat de fout in de wet schuilde, anders ware sergeant Boekhout wél pensioen verleend; de heer Van Idsinga stelde vast, dat de Kamer zich in de plaats van een nieuwe keuringscommissie wilde stellen; de heer Ter Laan refereerde zich hoofdzakelyk aan het betoog van den heer Van Dedem en de heer Blooker ontzegde aan den Pensioen raad en aan de Kamer het recht een beslis sing te nemen in strijd met de letter der wet. Na repliek van den heer Van Dedem, stelde de heer Van Idsinga een amende ment op de conclusie der commissie voor, waardoor de aanbeveling voor een jaariyks te verleenen subsidie zou vervallen, welk amendement met 57 tegen 21 stemmen werd verworpen. Daarna werd de conclusie (jaariykEche gratificatie) z. h. s. goedgekeurd. Nadat deze zaak was afgehandeld, vroeg de heer Goeman Borgesius (onder al- gemeene beweging) het woord. Ook zonder dat men hem zou hebben uit gelokt, zou spreker eenige opmerkingen ge maakt hebben. Hy kon niet begapen, dat zyn Unierede het hoofdpunt van het alge meen debat zou uitmaken, maar nu wist hg, dat men die rede als strijdmiddel gebezigd had by gemis aan critiek op het regeerings- beleid. Uit alles was gebleken, dat de anti these zwak begon te staan en dat men zich daarom zenuwacbtig maakte. Vol ironie merkte hy op, eigen woorden van den bei critiek der oppositie slechts „i vatte. En dan volgde de o] de heer Kalkman zich voor het kiesrecht op uitgebreidc klaard had. Het was voor spreker een teleurstelling, dat de ouderdoms- en invaliditeitsverkjezing gesplitst werd. Maar, indien de Regeering de 6 4 7 millioen uitsluitend voor deou* domsverzekering besteedde, darf kon daarvoor juist des te meer doen. En nu volgde de eene aanval op ren. Elke aanvoerder der rechtschi kreeg 'een beurt. Toen de spre-.. veelbesproken rede van den beer Viviai Fransche Kamer kwam, verklaarde! gejuich, dat deze Minister met L' de eerbiediging van de avertub andersdenkenden was opgekomen, zeide spreker, dat hy steeds eerbii overtuiging van andersdenkende) De beer De Beaufort betreurde het, de heer De Visser de antithese weer op c voorgrond bad gesteld. Hy waardeerde werkzaamheid der regeering, maar riep toe: „matig u en overstelp ons niet arbeid”. Ten slotte Talma, die leid, dan wel de redeneeriogen i ren Borgesius en Troelstra bespn ten slotte niet eerbied voor zichzi voor God vroeg. Vrydag d. a. v. besprak de heer D r u c k e r de noodzakeiyke regeling der rechtspositie van de burgeriyke ambtenaren en de positie der departementsambtenaren. Daarna bracht hy de ziekteverzekering in het debat en sprak de meening uit, dat de invoering der belastingwetten alleen geiyktgdig met die der sociale wetten geschieden mocht. Toen wees hy er op, dat de beslissing over de opcenten tot Februari houden en kwam daai Wat de militaire niet meedoen aan 12 Wassenaai 13de distriv. met de gei kei; 4. Berf schie; 7. 9. Krimpen 11. Nieuwerkerk a/d IJsel. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht brengt by deze ter kennis van belanghebbenden, dat de sluiting der jicht voor de provincie Utrecht is be- paalu op Maandag den 31. December 1906 met zons-ondergang, met uitzondering ech ter van: lo. het schieten van waterwild, aangeduid in artikel 17 der aangehaalde wet, daar, waar het schieten van waterwild geoorloofd is; 2o. het vangen van waterwild met slag netten en het vangen van eendvogels in eene eendenkooi of een daarmede gelykstaand toestel 3o. bet f Waarvan bepaald. Naar men verueemt zal de ziens wijze der provinciale boerenbonden door hef. hoofdbestuur van den Boerenbond ge vraagd worden over het voornemen om het volgend jaar weer een landbouwcongres te houden. De heer A. J. ten terdam beeft tot den Minisl laudsche Zaken een adres gericht, houdende bet verzoek, dat by de wet zal worden voorgescbreven, dat elk artikel of fabrikaat, waarin zich saccharine bevindt, moet zyn voorzien van een duideiyk etiket, met op schrift: „Verpiengd met saccharine". •—In de Novembervergadering van de gezondheidscommissie te Bodegraven werd vooreerst mededeeling gedaan van hetgeen door het Dageiyksch bestuur sedert de vorige vergadering is verricht tot uit voering van genomen besluiten. By de in gekomen stukken z(jii o. a. formulieren art. 9, Woningwet van Woerden en een missive van de directie van de Staatspoorwegen dat het deponeeren van „De Wereld vraagniet meer zal plaats hebben ie de stationswacht kamers. Op een schryven van Rynzaterwoude zal geantwoord worden dat het de bedoeling is om in de kom van de gemeente een put met pomp te doen maken waarin het water uit bet Braasemermeer kan worden geleid. Op een verzoek van Woerden tot advisee- reu op eene wyziging van artikel 74 der bouwverordening, wordt beslist dat vooraf geraadpleegd zal worden met den inspecteur, omdat deze wyziging verband houdt met de voorgenomen nuleering te Woerden. Wordt besloten adressen te zenden aan het congres voor sociale hygiëne en aan den hoofdinspecteur, verzoekende maatregelen te nemen dat in 't vervolg gelden kunnen worden uitgegeven voor bet lidmaatschap /an- en de reis- en verbiyfkosten naar de congressen, alwaar onderwerpen betreffende de gezondbeidsregeling behandeld worden. Wordt besloten tot het vragen van voor ziening by Gedep. Staten van het besjuit van Oudewater, waarby njet als onbewoonbaar zyn voorgedragen de perceelen wyk A, nos. 7 a—d en 8 a—d; aan Waddingsveen zal worden aangewezen als ongeschikt ter be woning het perceel D, no. 249. u-n^ort wordt uitgebracht over het ogonderzock te Woerden. Conform de itellen van de sub-commissie wordt be- Het debat in de Belgische Kamer over de Congo-zaak heeft ouder zeer groote be langstelling van het publiek plaats. Het zyn dan ook de gewichtigste belangen voor België, die thans besproken worden. Dit bleek uit de rede van den Eersten Minister, gehouden vóór dat het debat aan ving„Twin tig jaar geleden hebben de Kamers den Ko- niug der Belgen machtiging verleend tot aanvaarden van den zwaren last der Souve- reiniteit van den Congo-Staat. Daaruit sprak het vertrouwen van de Kamers, dat de Koning by de bevordering der beschaving in Afrika ook de belangen van België zou behartigen. En de Koning heeft de overneming van zgn groot werk door België, voorbereid.” Want daarover gaat het op dit oogt De Regeering wgst opnieuw op het n de overneming van den Congo door België. By afwezigheid van den socialist Van der Velde opende de liberale afgevaardigde, de heer Heymans, het debat en in zyn rede be toogde hy namens zyn party, dat hy voor on- middeliyke annexatie van den Congo is, mits de Regeering vooraf duidelijk maakt wat België overneemt. Daarover vroeg Heymans licht, evenals de tweede spreker in deze zaak, die ook aandrong op eerbiediging van de rechten der inlanders. Voorts verdedigden enkele sprekers den Koning tegen de lasteriyke beschuldigingen van Engeland, als zou de Koning een door roof exploitatie uitgeputten staat nu aan België willen geven. de eerste maal is de Ikultuclie -ins in den Duitschen Rgksdag ge- Zen belangrijke zitting maakte de ’t Ging over de kolo niale politiek, voor de eerste maal ver dedigd door den nieuwen directeur van Koloniën, den heer Dernberg. Veel indruk maakten de gedeelten zyner redevoering, waarin hy het verbreken van het contract met de firma Tippelskirch en de firma Woerman mededeelde, en dat waarin hy een hervorming van den ambte naarsstand aankondigde. Wat de koloniale schandalen betreft deelde hy mede, dat er een commissie van onder zoek Was ingesteld, bestaande uit drie onpar- tydige mannen. Door de ambtenaren wordt die commissie reeds de „hangcommissie” genoemd. Het stoffdlgk overschot van den Aarts bisschop von Stablewski is met groote plech tigheid naar den Dom te Posen gebracht. Een groote menschenmassa was op de been na de'plechtigheid in den Dom was de kerk den geheelen nacht open. Over de vraag wie de opvolger zal wórden van den Aartsbisschop weet het „Berliner Tageblatt” mede te deelen, dat de oplossing wel een jaar kan duren. De dom kapittels zullen wel Polen voorstellen, waar Regeering van Pruisen niet van wil. Wanneer dan de Pruishche Regeei met Rome zou overleggen, zou zy, volg dat, blad wel spoedig tot overeenstemming komen, want de Paus is Duitschland goed gezind en zal naast het conflict met Frankryk en met Spanje een verschil met Duitschland vermyden. De stryd tuMchen de Fraancbe Regee ring en het Vaticaan is nog onveranderd. De uitspraak van den Paus in zake de „diocesane Associatie” is nog niet bekend. Allerlei gissingen worden daaromtrent ge- maakt, doch met zekerheid weet niemand er iets van. De Fransche socialistische afgevaardigde sprak in de Kamer zfin onge rustheid uit over het optreden van Frankryk in Marakka Hy biyft vreezen, ondanks de geruststellende verklaringen der Regeering, dat het land in moeiiy kheden zal komen en hy bezwoer de Regeering tot geen daad van internationale beteekenis over te gaan zonder instemming van de andere mogendheden. Intusechen is uit Toulon het Fransche eskader thans naar Marokko vertrokken om zich met het Spaansche te vereenigen en zoo gezameniyk dienst te doen voor den Sultan van Marokko. Als bewys dat Spanje en Frankryk niet voor zich zelf optreden, werd besloten de troepen geen vaandels mee te geven. In het Brltnche Lagerhuis is de vraag geuit of ook Engeland niet een oorlogsschip naar Marokko moet zenden, doch de Regee ring acht zulks niet noodig. Het Brltncbe Hoogerhuis is begonnen met opnieuw te beraadslagen over zyne amendementen op de anti cieriale Onderwys- wet, welker karakter, gelgk men weet, de amendeerende „Lords” gansch en al hebben veranderd. De Eerste Minister schreef dezer dagen aan den Nationaal Liberalen Bond, welke een krachtige betooging hield tegen het Hoogerhuis, dat deze wet zoozeer verandert: „Van één ding kunt gy zeker zyn, nameiyk, dat wy van geen schipperen willen weten, waar het de verheven begin selen betreft waarop de wet berust. Als men zonder schade voor die beginselen en de zaak van het onderwys tot een verpeiyk kan komen, dan is het goed. Zoo niet, dan zullen wy ten opz^. van de onderwys- en andere quaesties middel moeten vinden om de wenscben volks te doen gelden.” Alweder duiken de berichten op omtrent het a. s. aftreden van den Bannlncben Eersten Minister Stolypin, die met alle partyen overhoop moet liggen. In invloedryke kring) beweging ontstaan zyn aftreden te dwingen, nieuwe Doema vroeger gezegd de verkiezii leden beginnen. En verder zouden de kansen van Graaf Witte op het Eerste-Ministerschap weer grooter zyn geworden. In het OentcnrUkscbe Huis van Afge vaardigden is het by het debat over kieswet- hervorming weer zeer rumoerig toegegaan. De vooriitter ontnam het woord aan een afgevaardigde die in. bet Czechisch een redevoering ging houden. Toch bleef deze doorpraten, ook toen een andere spreker reeds begonnen was. Onder groot rumoer Werd de zitting toen opgeheven. Rappe woniogc voorst», sloten. Inzake klacht over varkensmesh* Bodegraven (Nieuwerbrug) wordt got vonden hierover aan Bodegraven te schr(_ en aan te dringen op verwydering van de bedoelde varkenshokken. In behandeling komt het rapport omtrent het plaalsbezoek te Zwammerdam; goedge vonden wordt de conclusie van het rapport, waarin o. a. de aandacht gevestigd wordt op verschillende mestvaalten. Inzake het voorgenomen plan tot het uit- oefenen van toezicht door de gezondheids commissie op de naleving der bouwverorde- igen, wordt overgelegd een rapport en nge modellen uit verschillende gemeenten. qn ander wordt gesteld in handen van eene subcommissie. De voorzitter deelt mede dat blgkens, ingewonnen intormatiëo, zoowel de hoofdinspecteur als de inspecteur van fiet woningtoezicht, het denkbeeld der commissie om aan de deskundige leden op te dragen een toezicht op de naleving der Woningwet, zoover dit in hun vermogen is, geheel toejuichen en wenscht dat dit in het eervolgend courantenverslag zal worden op genomen. Het aantal gevallen van besmettelykê ziekten in October was als volgt: te Boskoo) I febris lyph9 diphteritis en 1 roodvonk, Bodegraven 1 diphth., te Nieuwveen 1 febris ®ou typh. en te Nieuwkoop, Waarder en Zwammer- iu e®° Bf.re* a.m iade. 1 fabria lyph. 'lch.1 Na rondvraag wordi da vergadering gesloten, ^^d-Holland Ter vereenvoudiging in de kleeding is de Minister van Oorlog voor nemens aan de goedkeuring van Hare Majes teit de Koningin ook te onderwerpen de afschaffing van de verstrekking van klee ding van onderofficierslaken (z.g. fijn laken) aan de militie-onderofllcieren. Gelet op de aanzieniyke besparing welke door bedoelden maatregel zal worden verkregen, kan, we gens de inkrimping van het biy vend gedeelte en de daarmede verband houdende vervroe ging van het tydstip, tot nu toe aangegeven als dat waarop de opleiding moet zyn afge- loopen, Zyne Excellentie geen vryheid vin den de thans voor de militie-onderofllcieren geldende bepalingen ten aanzien van de verstrekkingen van kleeding van onderoffi- ciers-laken te handhaven. In afwachting van de ter zake genomen beslissing mogen de maatstaten niet worden opgemaakt. Het ligt wyders in de bedoeling aan de militie-onderofficieren toe te staan, zich buiten dienst te kleeden in kleeding van onder officiers laken, mits de kleeding voor eigen rekyning wordt aangeschaft en van bet voor geschreven model is. De My. tot Expl. der Scheeps- slooperg vh. Frank Rgsdyk te Hendrik- Ido-Ambacht, her ft in hare gehouden buitengewone algeineene vergadering met al- gemeene stemmen besloten den directeur, den heer F. Rgsdgk, op diens verzoek eer vol ontslag te verleenen tegen een nader door commissarissen te bepalen datum. De 29 November te Gorinchem gehouden algemeens vergadering van aan deelhouders der Ravenswaay's Bierbrouwery Maatschappy heeft het dividend over het afgeloopen boekjaar vast gesteld op 5Vi pCt. zoowel voor de gewone als voor de preferente aandeelen. De afdeeling Utrecht van den Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik heeft het voornemen in het voorjaar van 1907 een tentoonstelling te houden voor volks voeding. De tentooriBelliug zal eeu beknopt over zicht moeten geven zoowel van al wat op het gebied der volksvoeding bestaat of daar mede verband houdt, als van bet streven tot verbetering van de verkeerde denkbeel den en gewoonten welke op dit gebiewwVOf^* den aangetroffen. Het plan, 't wi lykheid heeft van op breedeUqgrondslag eeo onderneming te worde schappelgk als uit maati van beteekedis. In de Woensdag-middag gehou den vergadering, welke uitgeschreven was door het voorloopig comité tot het stichten van eeu geref. kweekschool' voor Rotter dam en omstreken, is besloten tot de stichting van een vereeniging op geref. giondslag tot het oprichten van een kweek school, met dien verstande dat getracht zal worden langs geleideiyken weg vorm scholen en normaallessen, die hiervoor in aanmerking komen, in deze kweekschool op te nemen. De vergadering achtte het niet gewenscht om saam te werken met de pas opgerichte Vereeniging tot het stichten eener Chr. Kweekschool aldaar, daar duideiyk bleek, dat bedoelde vereeniging in contact staat met de vereeniging voor Chr. Volksonder- wys en daardoor met de Ned. Herv. Kerk. Het voorloopig bestuur is aldus samen gesteld: Ds. H. C. van den Brink te Rot terdam. voorzitter; Dai C. B. Bavinck te Rotterdam, J. van Dyk, H. d. Sch. te DordrechtJ. P. Hebly, H. d. Sch». te Rotter dam; D. Kok makelaar te Schiedam, penning meester; T. Plantenga, notaris te IJsel- monde; en Ds. J. J. Miedema te Chariois, secretarie. H. M. de Koningin heeft ten be hoeve van het te stichten eigen wykgebouw van het Witte Kruis te IJmuiden een bydrage van f 100 geschonken. De collecte tot delging van de schuld van f 100.000 der Weesmrichting Neerbosch heeft tot dusverre f 83.917, opgebraebt, zoodat tot afbetaling van de schuld nog f 16.971,61 Va ontbreekt. De 29e jaarvergadering van De Unie „Een School met den Bybel”, zal op Dinsdag 2 April (in de Paaschweek) te Utrecht worden gehouden. Het aantal scholen met den bybel, dat sedert 1 Janan 1906 met 48 is vermeerderd en met 1 is verminderd, bedraagt thans 835. terwgi er vermoedeiyk vóór 2 Januari 1907 nog 21 zullen geopend worden. Ds. G. D. Kruyf, pre Ned. Herv. gemeente te An( <m, hoopt 11 Januari II ibediening '1 was Ds. Kn - Tot pri te Bodef '.ishove te Biykens een uit Ned.-Indië ont vangen telegram had op 18 Nov. jJL te Toeakilan een ontmoeting plaats van de bezetting van Tabanan (Bali) met kwaad willigen, ten getale van ongeveer 200. De bende is gevlucht met achterlating van 21 dooden. Onzerzyds geep verliezen. - By Kon. besluit va ber is benoemd tot gewa de faculteit der geueeski uoi ver si telt te Utrecht, om geven in de heelkunde, Dr. assistent aldaar. - De lene van (jlwuda, 3 Dec. In de op 29 Nov. alhier gehouden algemeene vergadering der Ver- eeniging tot bestryding van knoeieryen in den Boter- en Kaashandel werden als be stuursleden herkozen de heeren A. Bos en H. F. Bultman, terwyi in de plaats van den beer C. Veth, die voor herbenoeming niet in aanmerking weoschte te komen, werd be noemd de heer W. Heusdens, te Rotterdam. De vergadering, gepresideerd door den beer Middelbeek, besloot tot het zenden van een adres aan de Eerste en Tweede Kamer, be tuigende adbaesie met de ingediende wets voorstellen tot wgziging der Boterwet van 1900, en een ander adres aan de Ministers van landbouw en bnitenlandsche zaken, ter ver- krgging van gunstiger bepalingen in zake bet tarief van invoerrechten geheven van Nederlandsche kaas in Duitschland, welke thans in dat opzicht by die van Zwitserland en Italië ten achter staan. Nog werd naar aanleiding eener door den beer Middelbeek gehouden voordracht over -betering der volvette kaasindustrie in id-Holland en Utrecht, welke voordracht langdurige discussie uitlokte, besloten adres aan de regeeng aan te dringen stichten eener model-zuivelfabriek in I en bet verbinden daaraan van was. Na bespreking van eenige onderge schikte punten, kwam hy tot het algemeen regeeringsbeleid. Het Ministerie zou alleen met voorstellen komen, die op eigen over tuiging rusten. Men zou geen beginselen verzaken, noch een balanceer, noch een agressieve politiek volgen en de antithese wierp spreker ver van zich. Even werd het kiesrecht en de wet-Van Houten aangeroerd en toen werd de invalidi teitsverzekering in het debat gebracht. Hierbij wees spreker er op, dat de Duitsche Minister nog hoopte te kunnen wetgeveo, als de premie, met 60% zou worden ver hoogd! Over de uitgave van f 6 4 millioen voor ouderdomsverzekering bestond eenig misverstand, zeide spreker. De meerdere Uitgaven voor die verzekering kwamen hier uit voort, dat zy op het tgdstip van invoe ring reeds een uitkeering van rente nood- zakelgk maakt, terwgi het by de invalidi teitsverzekering aanvankeiyk hoofdzakelyk kosten van administratie zou betrt ffen. Toen kwam de Minister tot de militaire quaestie. De discussie over het biyvend ge- ueelie zou by oorlog gehouden moeten wor den, want dan zou die vruchtbaarder zyn. De regeering Handhaafde echter haar stand punt want de vermindering van het biyvend gedeelte stond op haar program. Echter was niet na te gaan, of de geheele regeering zich met den betrokken Minister solidair verklaarde. Wél werd gezegd, dat de re geering mets aan een Kamervotum had, wél aan practischen steun. Ten slotte beloofde de Minister, dat hy zich in zake de opcenten naar de weu- schen der Kamer zou schikken, waarna de replieken een aauvang namen. Eindeiyk werd het vervolg der debattdh op den volgeudeu dag bepaald. Die replieken werden dan Zaterdag d. a. v. voortgezet. De heer De Visser, die het nog eens over de theologische faculteit had en de heer Troelstra, die ook na de repliek van den vorigen spreker durfde constateeren, dat men zich aan de antithese als een stroohalm vastgrgpt en die vervolgens de verschillende punten, reeds vroeger bespro ken, in het bebat bracht, waren de eerste sprekers. Daarby volgde de verklaring van den laatstgenoemden, dat hg den Minister van Oorlog niet tot eiken prgs wilde hand haven. Alsnog spraken de heer Tydeman, die de repliek van den Leidschen afgevaardigde letteriyk vermorzelde en ten slotte de Minister van Financiën, die de verklaring af legde, dat de regeering bg den val den Minister Oorlog ernstig zou overwegen, wat haar te doen stond. Bg die beslissing zou alleen het landsbelang wegen. Toen werden de algemeene beschouwingen gesloten. Na goedkeuring van Hoofdstuk I (Huis der Koningin) kwam men aan Hoofdstuk II (Hooge Colleges van Staat), waarby de heer Roodhuyzen de f 40000, uitgetrokken voor een analytisch verslag der Kamer debatten, geschiapt wilde zien. Ook de heer Van Vuureu kon zich niet met het analy tisch verslag vereenigen. Dit mocht in België op zyn plaats zgn, hier was dit met bet geval. Daarentegen vond de heer Brummelkamp een analytisch verslag noodzakeiyk, om in 't belang eener behoorlgke voorlichting der natie een objectief, zakeiyk verslag te ver- krygen. De laatste spreker, de heer De Stuers, was het met deu heer Brummel kamp eens, doch eindigde met een hefligen aanval op den hoofdambtenaar van Ko loniën. Toen werd het December verdaagd. nog een rede van den heer niet zoozeer het regeeringsbe- redeneeriogen van de hee- Troelstra besprak en welke -’-‘izelven, doch een inrichting voor vakonderwijs. De heer A. van der Steen herdacht, dat hy 50 jaren geleden in dienat trad in de kleingarenfabriek van den heer J. van Galen, aan de Varkenmarkt alhier. De jubilaris ontving fraaie geschenken en wan voor dien dag de gast van zyn patroon, die ook de overige arbeiders des avonds ten zynent ontving, om gezameniyk feest te vieren. V Zaterdag-nacht zyn met donderend geraas een groot aantal kisten met glas, staande op de eerste étage van het mage- zyn der firma Q C. Krom, omvergevalloa. Zy verbryzelden het beschot van een aan grenzende logeerkamer. Het glas bestond uit ruiten in verschillende maten en stond op een kolossale stelling, die mede om ver viel. Er zyn geei beurd, maar moedeiyk is de storm oorzaak geweest. In de kaarsenfabriek kreeg de fabrieks arbeidster Ida Verbruggen, wonende in de Geuzenstraat, een ongeluk by het schoon maken van een sny machine. De top van haar linkerwysvinger werd daarby afge sneden. Bergambacht, 3 Dec. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen Ds. G. H. Beekenkamp te Huizen (N-H.) *'Urost-Aamera, 3 Dec. Tot arm- meeater b(j het burgeriyk armbestuur in deze gemeente is gekozen de heer J. C. Spek. Vrydag-avond waren op uitnoodiging van het bestuur der Vryzinnige Kiester- eeniging „Groot-Ammers en Omstreken” een 20-tal jongelingen byeengekomen om te spreken over het opriebten van een ver eeniging van jonge vryzinnigen. Een der leden zette uiteen „Wat de vry zinnigen willen”, besprak vervolgens: „Het goed recht van bestaan van een vereeniging van jonge vryzinnigen”, om ten slotte het valsche aan te toonen van de „Antithese", de leuze „vóór of tegen Christus”. Daar het meerendeel der aanwezigen zich by een op te richten vereeniging wenschte aan td sluiten, werd besloten, binnenkort tot oprichting over te gaan. Aan een com- nynsie van vier personen werd opgedragen, een concept reglement samen te stellen, dr* in de eerstvolgende vergadering zal wordt vastgesteld, terwyi dan tevens een bestuur zal worden gekozen. Hei- en Beeici en stelling van den polder Ne< dragen Utrecht. Meerdrecht, 3 Dec. Maandag-avond sprak voor eeu goed bezochte openbare ver gadering de heer D. de Klerk te Rotterdam over „Het Arbeidscontract”. In een bevat- teiyke en leerryke rede werden door spreker de hoofdpunten aangehaald en duideiyk gemaakt Door een 3-tal personen werden nog eenige inlichtingen omtrent een en ander gevraagd, waaraan spreker naar genoegen voldeed. Neerdelees, 8 Dec. Donderdagavond trad de heer Admiraal van Hellevoetsluis op voor de leden van „Luctor et Emergo”. Hy begon met „Stuurman Roelof”,eene alleraardigste novelle. Verder droeg spreker o. a. voor „Bollengan- gers”, „de St. Nicoiaasvryer” en tot slot eenige geestige liedekena van pater Van Meurs. Het daverend gelach, dat telkens en tel kens weerklonk, bewees, welk een genot de heer Admiraal den toehoorders verschafte. Om halfelf werd de vergadering door den voorzitter, den heer Van Beekum, gesloten en hy was de tolk van al de aanwezigen toen hy den heer Admiraal een harteiyk tot weerziens toeriep. De millicien A. met Maart jl. onder de in garnizoen te Breda, vorderd tot onderofficier. •Oudewater, 3 Dec. In de gehouden gemeenteraadsvergadering op Woensdag 28 Nov. j.l. is o. m. besloten Burg, en Weth. te machtigen tot verkoop van boomen op den LangewaJ, ten getale van 47 stuks. Reclame hoofd, omslag: de beer P. A. v. Duymen Montyn gevoelde zich bezwaard met zyn aanslag; Burg, en Weth. stellen voor hierop afwyzend te beschikken. Af- en oferschry ving jiegrooting 1906 f150. Verhoogiog 1906 f 50. Gedeputeerde Staten hadden eenige op merkingen op de begroeting 1907; Burg, en Weth. stellen voor die verbetering aan te brengen. Voorstel kermis op het terrein by de gasfabriek te houden; Burg, en Weth. hand haven dit voorstel, niettegenstaande het ingekomen adres om de kermis op de Markt te biyven houden. De heer Verheul is er ook vooi; om de kermis op de Markt te houden met het oog op 't adres en stfelt voor met de kermis de tram tot aan de Groote Kerk te laten ryden. De heer Geuting bigft by zyn vroeger voorstel om de Markt als plaats voor de kermis te behouden. De heer. Jonkheid vreest voor de concurrentie. De heer Verheul stelt voor dat Burg, en Weth. een en ander laten uitmeten en ’t voorstel aan te houden tot de volgende vergadering. Wyziging van den boofdeiyken omslag: Achter alinea 1 van art. 4 wordt by ge voegd Voor broeders, zusters, schoonbroeders of andere bloedverwanten, die samen wonen in een gezin zal de vermindering voor nood zakeiyke levensbehoefte bedragen: a. voor 2 personen ieder f 150; b. voor 3 of meer personen f 125treedt in werking 1 Jan. 1907. Hierna sluiting. 27 November had in 't bétel „Doelen” een vergadering plaats van de Hollandsche Maatschappy van Landbouw. Als spreker trad op de heer A. Bos, zuivel-consulent, met het onderwerp: „Oprichting Contróle en Fokvereeniging.” Vele belangstellenden waren tegenwoordig. Nadat genoemde heer het nut van een en ander had toegelicht, traden eenige aanwezigen als leden toe. Men hoopt ook meerdere leden te winnen, om alhier een station te kunnen vestigen, wat po#ie to* zame deelname een station te stichten/^ werd de z. b. s. :aak e m vegii 9de, in 1907 gesteld 4de distri (gemeen 2. IJseli dam; f. beldam; 8. I gaal; 11. R 7de district. de gemeenten: 2. Ammerstol; 3. Ben bacht; 4. Schoonhoven; 5. Berkenwouc, Ouderkerk a/d IJsel; 7. Beer-"*- recht; 9. Gouderak; 10. StoiwgL, recht; water; 15 8ste di&.. met de gem 4. Barwoutswaardi Boskoop; 7. L Zevenhoven; 1 12. Langeruigei 9de district. met de gei westen de kapelle; buizen; 11. Noot r 11de district. 1. keuringsplaats Sassen- Mm met de gemeenten: 2. Hillegom; 3. ise; 4. Noordwykerhout; 5. Noordwyk; Voorhout; 7. Warmond; 8. Oegstgeest; 9. Katwyk; 10 Rynsburg; 11. Valkenburg; aar; 13 Voorschoten. riet. 1. keuringsplaats Rotterdam jmeenten: 2. Hillegersberg; 3. Ber- rgschenhoek; 5. Schiebroek; 6. Over- Capelle a/d IJsel; 8. Lekker kerk; a/d Lek10 Krimpen a/d IJsel :ht6. I Hoogvliet; 1( 12. Hendrik Ido-, ...nnnni..(a r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1