re» AYA-HI, A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven Culemborg. HUIS, Erf en Tuil, gelegen in de Minkeloex, gem. Hoog- blokland, groot 8 Aren, 30 Cen tiaren N°. Eerst Men is nooit te oud. Een HUIS met SDoorhootiBs os Eöisniflsöi! V. H. DOESBURG, Sint Nicolaas-premie weer de lexer* van de Schoen her eascke (Jouraut, tjjdeljjk f 0,30. P. LOUWEBSE, Eenstemmig Groephouten Minkeloos. Melkwagens, WILGEBOOMEN, WILLIGELANGERAK. 6 weken dikke armen en dikke beenen. Openbare Vrijwillige Verknoping VAN Banketbakker, LopikerstraatSchoonhoven bericht zynen gewerden begunstigers dat de St. Nicolaas-étalage gereed is. Luxe-dnnzen, fijne Borstplaat, Chocolade- en Suikerwerken, Bnfer- en Spritsletters, geurig St-Nicalaas enz. WEDERVERKOOPERS FLINK RABAT. LACHEN EN LEEREN, Alle Boeken en Pakketten, zoowel van Bolle, Koster en Cohen als van andere Uitgevers, worden tegen de door hen gestelde prijzen geleverd door de Firma S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. W** Op verzoek worden LEES- en PRENTENBOEKEN op zicht gezonden. ■»jö TO het eenig afdoend middel tegen bleekzucht, bloed armoede hartkloppingduizeligheidkoude handen en voeten ruggepijnademloosheid bij de geringste bezigheden, aanhoudende hoofdpijn, oorsuizingen, maagziekten zenuwziekten enz. enz.heeft een aan gename» smaak en geeft verrassende uitkomsten. bij den Hoofddepóthouder voor Nederland Prijs f 1,25 per flaconper 6 flacons voor f 7, Maatschappij tot Verkoop van Hnlpmeststoffen te Dordrecht Opgericht 18V8, H.H. Landbouwers!, «BOOTE VÓÓRBAAD D AANKRUIPEN, van alle maten en uitsluitend Eikenhout. SL Nicolaas-Cadeaux. 1ste qualiteit UURWERKEN, met 1 jaai garantieDoublé-, Zilveren en Winkelen Kettingen. JOHs. UITTENBOGAARD Korte Tiendeweg 17, GOUDA. 30 NOVEMBER UTRECHT, J. COOIMAN-Van den Berg. MINERVA, Lange Weistraat A 197, Schoonhoven. Mej. Th. HART. CALVINISTISCHE - VERTOOGEN. JONGELINGEN. S. W. N. VAN NOOTEN. v°°r De Notaris H. A. BALLOT Het HUIS No. 80 te GIJBELAND, gemeente Brandwijk, Sectie B, Nos. SOU. S8S6 en 9327, groot 10 Aren, S3 Centiaren. H.H. VEEHOUDERS! Verkrijgbaar bjj J. KOEK, MOORDRECHT, Door grooten voorraad: Speciale aanbieding van gezond Kippenvoer (gemengde Gerat, Tarwe enz.), per 60 Kilo, ruim 8/< mud, f 8,80 franco iedere plaats door boot of spoor te bereikenzak inbegrepen. B(j 6 zakken tegelijk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 16 zakken ineens beatelt voor den vollen pr|jo, krjjgt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan G. WIEKTJES, GOUDA. Openbare Verkooping (om contant geld) HAASTRECHT, ten overstaan van Kotaris J. KOEMAN, van: Hel PAV1U0ENSCHIP, genaamd: „de vrouw Trijntje”, groot 83 Ncheepotonmet de zich daarin nog bevindende lading, bestaande uit KOOL- ASCH of PUIN en verder toebehooren. Het vaartuig ligt gemeerd by de Waaier- sluis te Haastrecht en eenige voorwerpen tjju geborgen bfj die Sluis. HET BOUWLAND BEKENDMAKING aan H.H. Landbouwers! F. CHRISTENSEN. MelwOkerelalsbU Gouda, 3 Dec. '06. TE KOOP AANGEBODEN: f 450. Voor eene kerk, f 450. DE KLOOSTERBALSEM, Klooster Sancta Paulogeneest oude en nieuwe wonden, brand- en snjj- wondenrheumathiekrheumatische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lendepjju, pyu in den rug, spier verrekkingen, winterhanden en wintervoeten. Oe ABDIJSIROOP, klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en oud; zij is alljjd onscbadelijkzjj versterkt de luchtpijpen en longen eu geneest onvoorwaardelyk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, beeschheid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. en S( cei M 1 l>ese Courant b 1906, op de» Een voor- van Schei lehHlk»». Schoonhoven en Culkmborg; [raaf; Jaarsveld; G. van A van K. den BOOM, Krii JOH. - Wed. 1007 worgen dezelve uitmuntenden BOtlWtKKLK. verkrijgbaar in den Boekhandel van S. W N. VAN NOOTEN, Schnnnhnven C. 5 FRt Dit jaar wederom ruim voorzien van een prachtige cellectle APPELBOLLEN ee .SAUCIJZEN dagelUkx rerkrUgbaar. was werk C01'?- fonase. Een vreuw wan 78 Jaar deer de Abdijsiroop genexen. ber verk< Deze Coi morgens uitgeg ƒ0,75. Franco abonneeren bij Als algemeens r gewone rangscbikki de booze hartstocht de eerste plaats, i regel, over de uitzon een woordpreker daardoor het nemer dientengevolge het wogen handelingen verblindt den mensc dat hy helder en zien, terwijl hy d wordt bedreigd. Et is in de meeste gev men haar later gai maken. Komt bet meer geluk dan wjj Het spraakgebru scheid tusschen grar van ongeveer gelyk is meer dat langzai voortduren van den eindelijk tot bet boo opgevoerd gevoel vi als men zich een 1 de kunst van zelfl legenheid open lai worden gestuit; h bevangen, kan nog «Laat ik toch ven toorn, zoo gij daar i u op eens, maakt u der redeneering, n beslag en onderwe Hij is een woeste c met één slag tege verlaagt tot zjjn medeplichtige teg van de redelijke 1 heeft, een vertoo lichamelijk vermot verderf strekt. Onnoemelijk gro die bjj dag aan d uitstort. Neem we en zelden zal he deelingen van misd Want een buitenge lood te veroorzaker ook, behoort tot zjj H|j grijpt bet moi dat in het lichaai hü zich richt; omklemt, is niets n hij vernedert der heerscht, zoo diep de gelijke van ee verweermiddelen aanvalsbewegingen. opkomenden drang want meestal is d de toom zijn afschi zien, de heerscha houdt eigenlijk op mensch beteekent: En nu zijn er I dag aan dag, alth een toestand van zeggen ttjdeljjken telkens weer de gevi zonder door die worden. Het is wi mes of schietgewee haling dezer daad gemaakt worden, ei meer door luidklii woorden, die, «md van hen geboord h hun uitwerking vc zjjn als de stekel pennen ieder bedreii eigenlijk iets min beest, wjji dit alle «lediging zjjn wapen Alle dingen hebbi van redelijkheid lacheljjke zjjde, e: zeiden te doen mei toornuitvalien sleet Men neemt dan de blik uit zjjn vel spi zjjn woest gebaar Zjj, die hem mo« macht, die hjj ovi hem zooveel moge met hem op voet v soms als de kinder Eu al weet hjj, d vertoond wordt o toch vliegt hjj er t En zonderling, heafl de wereld Van ham wordt ge wordt, ja, mai iveueinde Verkrijgbaar b(J: L de HAAS. Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN. Brandwjjk; Mfj TRAPMAN. Goudriaan; T. de GROOT, Ameide; JAC SPEIJER. Meerkerk; van STEENIS, Noordeloos; RIETVELD. Leksmond; VERMEULEN. Langerak; der Werken, Atnmerstol; LIMBORGH, Opperduit; 300 M. Krimnen a/d Lek; den OUDEN, Nieuw Lekkerland; T. AMSING, Alblasserdam; levert onder openbare cóstrole der Kykslandbouwproefstations: echt Dattsch Thomaa- ■lak ken meelmerk „Dz Ster”, Kalixenten, Phoxpbaten, Guant’i enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Pbosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsche Pap en Sprenkeiaars. Agenten; de Heeren D. W. VAN BEUSEKOM te Hoenkoop en T. VAN BEUSEKOM te Lwplker-Kapel, bjj wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrijgbaar zjjn. Donderdag* uitgestald op de Markt en Woen*dag* te Weerden op de Markt. Adree C. VAN LEEUWEN, KUIPER, VUverxtrMt, GOUDA. ongesteldheid, die j van het lichaam kan imen: Mej. M. DONKER te Ab- had voortdurend knagende rbeu- latische pijnen in armen en beenen. t was op bet laatst zoo erg geworden, lar beenen en armen zoodanig rollen waren, dat deze liebaams- na een tijdsverloop van 6 weken to dik_ waren als zij moesten zjjn. Z‘* en hare buisgenooten ten zich daarover zeer ongerust, nijj aan bet met de 'aem, Klooater i probeeren reide iggever, die haar een i zou daar zeker ge reide men mg. Ik een potje bjj den TEESELING alhier r-‘, .gesmeerd rzaebting van den pijn d ik 4 potjes heb ge armen weer tische pjjnen 8t GOEDKOOPST ADRES VOOR REPARATIEV solide, spoedig en billijk, met garantie. IS GEOPEND HET Sigaren-Nlagazijn „SUMATRA". Allen, die van 80 November—6 De cember voor 35 Cents Sigaren koopt, ..-jjgt dan een 10 Cts. Sigaar cadeau. Hamburgerstraat No. 83. Aanbevelend de beroemde Planeetkundige, Handlijnen- en Gedacbtenlezeres, eenig en zonder concur rentie op dit gebied, is nog dagelijks Ie Mpreken de lof over bet onlangs verschenen van den Heer J. POSTMUS t Niet alleen de Chr. pers, maar zelfs bladen als Opr. Haart. Ct., Nieuws v. d. D. enz. spraken mei gruoteu lof over dit Doek. Een der recentléo noemde bet bjj uitstek ge schikt voor getchenk aan onze Prjjs f 1,90 ingen., f 8,60 geb. Verkrijgbaar in den Boekhandel S. A W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. VERTELLINGEN U1T HET LEVEN DER VIERVOETIGE DIEREN. 3e verbeterde en vermeerderde druk. 184 bladzijden; met platen. Inbond: Het Paard en de Ezel. De Mms. De Vos. De Hond en de Kat. De Wolf. Het Schaap. De Haas en het Konjjn. De Wezel en de Eekhoorn. De Koe. Waar het steeds blflkt, dat de kinderen gaarne lezen en hooren voorlezen van dieren, en de inhoud van dit boekje de liefde voor de dieren b<j de kinderen aankweekt, .^■r tal xeker geen lezer nalaten, van dit buitengewone aanbod gebruik te maken. De pr|ja van deze St. Nicolaas-premie is voor de- lezers van dit Blad gesteld op Slechte f 0,80; franco huia f0,8»; gebonden exemplarM, in sierlijken band, f 0,00; franco huis f O,OS. Naar buiten de stad wordt alléén afgeleverd na ontvangst van postwissel of post- zegels, waarbij men duidelijk aangeve of het werk ingenaaid of gebonden wordt verlangd. De Uitgevers, Geld verdienen kan ieder, die xUn GOUD en ZILVEB, HORLOGE, KLOK* •r WEKKER koopt ---Jjj 1 Geeft \il nuUO -*-***-^ ou<l Zilver; maakt v1 «He reparation; levert alle aeerten Daarwerken en geeft Keeplieden flinke kertlng. E. HILGEMAN, Streefkerk; C G. VAN rEN BERG, Bergambacht; J. L. VLOT. Oud-Alblas; W. van REES, Blesknosgi JOH. van der HEIJDEN, T. KASTELEIJN, Benschop; M. de HEER. Polsbroek: Wed. D. VER WOERD, Vlist; A. R. VAN DEN BERG, Stolwijk; A. van WALSUM. Ouderkerk a/d IJsel; A. C. SCHOUTEN. Krimp-n a/d IJsel; P. C. PESSELSE. Giesen Oudekerk G. van ZIJL, Giesen-Nieuwkerk, Wed. J. VUIJK te Krimpen a/Ó IJsel; C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. D. DOOL te Sliedrecht, Bo' C. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderax; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lex'; b C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nieuw-Lexxerlamd; Mej.' KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkere C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zetxnhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel; G. ELSENAAR, Drogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoude. Moleoaarf-graaf is voornemens ■MR om op Maandag 10 Decem- ber 1906, M| iuzet, des avonds t«n 7*/i ure, eu op Maandag 17 December 190 6, bu afalag, des avonds ten 7 ure, telkens in de Herberg van .1. VOORSLUIJS te Brandwolk, voor J. EIJKELENBOOM aldaar, in het openbaar te verkuopen: en de SCHUUR met ERF, Bnnwland. Weg en Water Dadeljjk te aanvaarden. Betaaldag koop peooiDgeD 31 Januari 1907. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris. als de koeien in de groep staan, i f O,— de 100 stuks; ook verkrjjgbatr bjj 15 stuks 6Vl Cts. per stuk; franco rembours. Maandag 10 December morgens elf urenin het Kolflehuis van Mej. de Weduwe BLANKEN te Notaris R E U M E R zal te Hoogblob laudten huize van J. VAN MAURIK, op Don derdagen 13 en SO Decem- 19(16, 's morgens 11 uur, veilen en toopen: Voor TEUNIS ZIJDERVELD: Het door den verkooper bewoonde aldaar in de Lage Beemd,groot 80 Aren, 30 Centlareubjj biljet ombcbreven. Degenen, die nog ledige FUNTLN van het bekende merk Hooibouwbit-r van de Brouwerij „DE KRANS” te Utrecht hebbenworden beleefd verzocht die vóór 1 Jan. 1007 aan onderstaand adres terug te bezorgen, daar ik mjj anders genoodzaakt zie dezelve in rekening te brengen. Hoogachtend, Uw Dw. Dnr. TWEE xoo goed ate nlenwe bjj A. VOGELAAR, Zuidplaspoider, Zeven- hnixen (Z-H.). TE KOOP: klein vos-blex Merrie-Hit, mak en vertrouwd, loopt eenig in tuig. 6j. oud, f 80,— een dito Hittenlatten- Dogcart, Coll.-as, veor Slager of Melkboer, f 4Br— en een Zadeltulg met Engelsche broek, hij elkaar of afronderltk; en een Tilbury in de olie, voor klein Paard of grootu Hit. f 40,- bjj S. P. RODENBURG, Ridderkerk. Aangeboden een groot en zoo goed ala nieuw PIJPORGEL met sprekend front. Br., motto „Pijporgel”. Bur. Schoonb. Cour. Rheumatiek is eene op alle plaatsen voorkol-“'J coude 1 mati Het dkt haai opgezwollen waren, deelen na een tydsv eens zoo dik wai Mij DONKER maakten zich d: „Men raadde mj, Kleexterbalx Sancta Paulo te zjj tot onzen verslag bezoek bracht. Ik i nezing by vinden, koebt oumiddelljjk Depöthouder D. v. L en nadat ik eeo potje bad opgt kon ik reeds ven J bespturen. Nadat ik 4 pol.— bruikt zjjn mijne beenen en »-•« normaal, terwjl de rheumatic.. totaal verdwenen zjjn. U moogt mjjne verklaring publiceeren.” PrUx per put SS CL, 7S CL, f 1,30 en f 3,50. I RT flP I Alleen de echte Rluex- laui UI l terbalsem geneest; deze is kenbaar aan een reotien band om den pot, waarop de handteekening L. I. AKKER, Rotterdam, komt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar bjj: A. N. v*N ZESSEN G. VAN DER WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te OudAlblas; J. L. VLOT te OudAlblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; MARIA van HOUWELINGEN te Giessen Nieuwkerk; J. ZONNEVELD—Puk te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bergambacht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde van STEEN IS te Noordeloos; JANS van DAM te Gouderax; J. de KLUIVER te Ottoland; A. v. W ALSEM Pz. te Ouderkerk a/d IJ. W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nieuw Lekkerkand; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, öliedrecht; G. den HOED te Berkenwoude. Woensdag 12 December JSMaBk e. s., des v.m. 11 uur, te Schuunheven, in het Koffie- huis van C. DEN HOED Wz., ten verroeke van de HER- VORMDE KERK van Willige- Dangerak, zullen publiek gorden verkocht Ongeveer 90 opgaande Wilgen, werkhout, staande van de Kerk tot den Singel van flehuunhoven. Betaling der kosten contant; van de koop prijzen, mits borgstelling, 1 Juli 1907. H. C. KOOI, Autaria, Lupik. Mfj. de Wed. C. FONDSE, Kerkwerve (Schutje) bQ Zierikzee, meldt ooe het volgende; „Ik ben 72 jaar, gedurende 5 jaar leed ik voortdurend a«n benauwdheden. Hoe het is gekomen weet ik niet; vroeger kon ik werken van des morgeus 6 tot des avonds 12 uur, zonder ergens last van te hebben. Op zekered* dag kreeg ik stekingenbeefde over myn gebeele lichaam en gevoelde injj over het geheel zeer oopleizifrig. Ik had geregeld hst van koude handen en voeten en kon totaal niets meer uitvoeren. Ik moest mjjn werk laten liggen en was verplicht of ik wilde of niet rust te houden een bed opschudden kon ik bij voorbeeld niet. Eene buurvrouw maakte mij attent op de ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo. Ik probeerde het daarmede door «en flaconnetje te koopen bjj J. KWAAK te Zierikzee.sBty het gebruik van den eersteo flacon bespeurde ik reeds veel beterschap en nu, na 3 fhcons gebruikt te hebben, kan ik u wel zeggen het gewonnen te hebben. Ik sta er op, mjjnbeer, dat u dit schrijven in bet belang der lijdende mensebheid bekend maakt en het is Dijjn innig verlangen dat gjj mjjne verklaring in de couranten plaatst met bijvoeging v*n portret.” I PT HP I dezelfde soort Ab<HJxiruup bekomt, die Mfj. Wed. C. Lui ur l FONDSE gebruikt heeft. Deze alleen geneext en is kenbaar aan den BOODEN band om de flescb, waarop de handteekening van den Generaal- Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; alle andere is namaak, De namaak geneest nwwitl Prijs per flacon f 1,—» f en f 3»®O- Centraal-Depót L. I. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rnttenlani. Verkrijgbaar bjj A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven; A. C. FIJN VAN DRAK te Schoonhoven; G. van deh WOUDETwe Lekkerkerk; G S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M.v. H0UWEL1NGEN te Giesen-Nieuwx. J. ZONNEVELD—Pixx te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te TiknBovkn; P. G. J. dk JONG te Amkidk; G. COLJI te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. dkn OUDSTEN te Groot-Ammkrb; T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langkrak; K. VAN DAM te Bkbsamracht; c. D. R.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3