Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. RWERKEH, ►Ié-, Zilveren- IIPEN, tend Eikenhout, ld op de Markt ten op de Markt. TOORN. üïiïïïm.' e armen eenen. at A 197, ren. i. HART. 'KBOGAARD, ideweg 17, DA. adeaux. niwers EUWEN, BALSEM, IBER SUMATRA". CHT, raat N*. 38. nd m den Berg. BUIT Ml UNI). SCHOOKHOYEHSCÏÏE COURANT S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, 1 Deze Ceurant bestaat uit 8 Bladen. Kef een der Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. de m ie sen; elle a/o IJ.; bLIEDRECHT} IWOUDE. jw; mond; igerak; bacht; ater; i Gouda; it. Hoveneinde; RDELOOS; IUDERAK iland; OERKERK A/D IJ. n a/d Lek; Ioordrecht; rkand; blasberdam; BLASBERDAM fkehk; t; poe-iig en billgk. ES VOOR 'un 68W CHOONHOVEN EN Culemborg; e Lekkerkerk; las; las; ensgraaf; AR8GRAAFJ en dam; laan; iGEN te Giessen Nieuwkerk; e Hoornaar; ierk; Tienhoven ieide; dagra, n de lei i. Pïn gewond werd eeh inlandscb minder terwtyl een officier onbeduidend werd door een 'lansworp. lig is. Moret heeft aid, dat jaar 19U7 300 man ian tol korte R, aovDt. geneest oude brand- en snjj- rheumatische ischias, ledematen, J 1 in den winterhanden ngin-Moeder het wQkgebouw al der pos bekend, dat, i. s.de open - i de hulptele- ierk en Hoor- lid der Provin- rict Sliedrecht, .„.baar stellen. >rdt als can- l{jk, lid van Ook kunnen v jj in de noodzakelijkheid komen van een oordeel uit te spreken over anderen, een bestraffend woord te doen hooren dat het middel kan zijn om hen op den rechten weg terug te brengen. Die ver plichting rust op ons niet alleen ten aanzien van menschen, jeugdig of volwassen, die onder onze leiding ztfn geplaatst, ook met betrekking tot lieden in gelijken toestand als den onzen komt het voor. En dan kan het geval aanwezig zgn, dat een hard woord, met nadruk uitgesproken, hetwelk den klank en het gebaar van den toorn aanneemt, het meest passende is. Ook den oppersten Leidsman op zedeljjk gebied bleef dat straf werktuig niet vreemd. Maar, men bezige het niet onbedacht zaam. Er gaapt een afgrond tusschen de edele verontwaardiging en den blinden toorn dezen in de plaats van gene te stellen is een ergerlijke vervalsching. Ook moet men zelf hoog staan om bestrallend te mogen op treden, om het recht van zich verontwaar digd te toonen niet te verbeuren. De opvoeder van kinderen kan vaak van oordeel zijn dat hjj op een bepaald oogenblik zjju doel bet best zal bereiken door zich vertoornd te toonen; goed, maar dau blijft bg toch vol komen meester van zjju woorden, dan doet hg niet als de man die er maar op los raast. Dat ie een kenmerkend verschil, even groot als tusschen het lancet van den genees heer en bet mes van den geweldenaar. Beide kunnen diepe wonden toebrengen, maar het eene redt en het andere verderft. Het eerste wordt bestuurd door een bekwame hand onder leiding van een helder hoofd, het laatste gedreven door dolle razernij. De toorn des rechtvaardigen is zulk een heilaanbrengend werktuig. Hg draagt eeu goddelgk karakter, vandaar uat een gods dienstige beeldspraak hem zelfs aan de Hoogste Macht toeschrijft. De edele zielsaandoening, die de vormen van den toorn aanneemt om zich verstaan baar te maken, staat onder volkomen heer schappij van den wiL Haar uitingen gaan gepaard met de onverstoorbare eigenschap, die den grondslag moet uitmaken van ons geestelijk leven en waarvan een wjjze der oudheid getuigde: Sterker dan een steden dwinger is hij, die zichzelf beheerscbt. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer /0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags h uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Als algemeene regel mag gelden, dat de gewone rangschikking van den toorn onder de booze hartstochten een zeer juiste is. In de eerste plaats, omdat bjj, alweer als regel, over de uitzonderingen zullen wjj straks een woord {preken, het rustig denken, daardoor het nemen van goede besluiten en dientengevolge het- verrichten vau welover wogen handelingen in den weg staat. Hjj verblindt den mensch, meest op bet oogenblik dat hg helder en nauwkeurig behoort te zien, terwfjl hg door een ernstig gevaar wordt bedreigd. Een daad in toorn gedaan, is in de meeste gevallen van dien aard.dat men haar later gaarne weer ongedaan zou maken. Komt bet anders uit, dan is bet meer geluk dan wijsheid. Het spraakgebruik maakt eenig onder scheid tusschen gramschap en toorn, woorden van ongeveer gelgke beteekenis. De eerste is meer dat langzaam opkomende, door het voortduren van den prikkel steeds stijgende, eindelijk tot bet hoogtepunt eener uitbarsting opgevoerd gevoel van wrevel, dat ten minste, als men zich een weinig had toegelegd op de kunst van zelfbeheersching, nog de ge legenheid open laat om in zfjn vaart te worden gestuit; hjj, die er door wordt bevangen, kan nog even tot zichzelf zeggen «Laat ik toch verstandiger zijn.” Maar de toorn, zoo gij daar vatbaar voor zjjt, overvalt u op eens, maakt u onmachtig tot het verzet der redeneering, neemt uw geheele ziel in beslag en onderwerpt die aan zijn geweld. Hjj is een woeste dwingeland, die u terstond met één slag tegen den grond werpt, u verlaagt tot zijn willoos slachtoffer en zjjn medeplichtige tegelijk, u in de plaats van de zedelijke kracht, die hjj verlamd heeft, een vertoon in handen geeft van lichamelijk vermogen, dat u dik wjj la tot verderf strekt. Onnoemelijk groot is het aantal rampen,- die by dag aan dag over de menschheid uitstort. Neem welk blad gij wilt in banden en zelden zal het ontbreken aan mede- deelingen van misdrijven, in toorn gepleegd. Want een buitengewoon sterke begeerte, om leed te veroorzaken, door welk middel dan ook, behoort tot zjju eerste karaktertrekken. HU grfjpt het moordend staal en dompelt dat in het lichaam dargenen, tegen wie b(j zich richt; de hand, die het wapen omklemt, is niets meer dan zjjn werktuig; hij vernedert den mensch, dien hjj be- heerscht, zoo diep, dat hjj van hem maakt de gelgke van een dier, zjjn natuurlijke verweermiddelen bezigende voor woeste aan vakbewegingen. Wie, door een plotseling opkomenden drang tot leed veroorzaken, want meestal is dat de vorm, waaronder de toorn zjjn afschrikwekkende gestalte laat zien, de heerschappij over zichzelf verheet, houdt eigenlijk op mensch te zijn, want mensch beteekent: denkende. En nu zijn er tal van lieden, die bjjua dag aan dag, althans zeer vaak, in zulk een toestand van ja, laten wjj gerust zeggen tydeljjken waanzin, verkeeren; die telkens weer de gevolgen er van ondervinden, zonder door die ervaring ooit wjjzer te worden. Het is waar, zjj grijpen niet naar mes of schietgeweer, want dan zou de her haling dezer daad hun spoedig onmogeljjk gemaakt worden, en zjj luchten hun gemoed meer door luidklinkende en ondoordachte woorden, die, omdat men ze zoo dikwijls van hen gehoord heeft, doorgaans veel van hun uitwerking verliezen. Maar toch, zjj zjja als de stekelvarkens, wier opgezette pennen ieder bedreigen die hun te na komt, eigenlijk iets minder verstandig dan het beest, wjji dit alleen bg wjjze van zelfver dediging zjjn wapenrusting laat blinken. Alle dingen hebben, als zjj zekere grenzen VMi redelijkheid overschrijden, bun be lachelijke zjjde, en zoo krjjgen wjj niet zelden te doen met lieden, wier doorgaande toornuitvalien slechts spotlust verwekken. Men neemt dan dengene, die .ieder oogen blik uit zjjn vel springt”, niet ernstig op,— zijn woest gebaar boezemt geen vrees in. ■Zjj, die hem moeten ontzien wegens de macht, die hjj over ben uitoefent, loopen hem zooveel mogeljjk uit den weg; wie met hem op voet van gelijkheid leven, doen soms als de kinderen tegenover den kalkoen. En al weet hjj, dat de roode lap slechts vertoond wordt om hem njjdig te maken, toch vliegt bjj er telkens op in. Ka zonderling, ook. voor dezen dwaas hesft do wereld oen vérgoelfkend woord. Van ham wordt gezegd, dal bg gauw kwaad ■wordt, ja, maar als hjj zich omdraait CL, 75 CL, #,50. cbtc Klaao- s geneest; deze noden band bandteekening erdam, voor- unaak. HET ember—6 De- i Sigaren koopt, ar cadeau. i, Handlijnen- en zonder concur- nog dagelijks te de kerken en andere Staat of de gen voor den eeredi Het schijnt eeu stap nad: quaestie brengt. De circulaire van Briand niet c een vi zeer C, w Het Italiaausclic blad .Coriere d'Italia” deelt echter mede, dat het nog onzeker is, of bet Vaticaan thans een verzoenende houding z In Italil een balq er zgu ook ring van ongei De Is het u nooit gebeurd, in aanraking te komen met menschen, van wie gij denken moestIk wou dat je toch eens kwaad kon worden Er zjjn koudbloedige, slaparmige, nooit uit hun plooi rakende lieden, die bun een tonig deuntje altjjd met dezelfde stembuiging zingen, met niets warm zjjn te maken, bjj wie toorn even ondenkbaar is als het beramen van een bommenaanslag door een zuigeling. De wensch, ook dezen eens in toorn te zien opstuiven, is op zichzelf niet een lof spraak van den hartstocht, maar alleen de vorm, waarin de afkeer van een gloedlooze persoonlijkheid zich openbaart. En men heeft daarbij te letten op twee dingen, wel ker verwarring niet zelden aanleiding geeft tot een onrechtvaardig oordeel. Er is verschil van gemoedsgesteldheid, en dat maakt, dat dezelfde indruk niet door allen op dezelfde wijze wordt teruggegeven. Herinnerd behoeft met te worden, dat gezegd verschil niet willekeurig is, gewoonlfjk hangt het af van omstandigheden, buiten onzen wil in werking getreden. Menschen van een levendige natuur zullen hun ge waarwordingen in krachtiger vorm doen kennen dan de kalmer aangelegdeom de zelfde gedachte onder woorden te brengen zullen de eersten andere termen met andere gebaren en anderen stemklank te voorscbjjn brengen dan de laatsten, en daardoor den schijn op zich laden dat zjj spoedig toornig worden. Wat van die eigenschap het voor komen heeft, is bet nog niet. Daar komt nog iets bjj. Ieder kent het gevoel, dat verontwaardiging heet, en onge lukkig degene die er onvatbaar voor is. Op die meening vooral berust de wenscb, dien wjj ten opzichte van zekere bijzonder bedaard schijnende personen voelen opkomen, een bedaardheid, niet zelden voortvloeiende uit gemis van gevoel voor onrecht, of wel uit gebrek aan zelfachting. Een eerljjk man beeft aanspraak op erken ning van zijn waarde. Men behoeft die niet op te vjjzeleo, maar mag die ook niet omlaag trekken. Wie aan die waarde tekort doet, behoort tot de orde geroepen te worden, en de toon, waarop dat geschiedt, kan niet altjjd vriendeljjk zjjn. Daarom wordt ook gesproken van een „rechtmatigen toorn”, een uitdrukking met welke wg vrede moeten hebben, omdat zg nu eenmaal is toegelaten, maar die ons niet ontheft van de verplich ting tot juist onderscheiden. Desgeljjks zgn er gansche reeksen van handelingen, welker aanschouwing of waar van Zelfs het verbaal ons niet onbewogen kan laten, vooral ^anneer zjj personen be treffen, die met ons in zekere betrekking staan. En dat wjj onze afkeuring te kennen geven ia woorden, die den hoogs tea graad beteekeneo, net een klank in de stem die ons diep gekwetst gevoel vertolkt, niemand kan het ons euvel duiden. Daar wordt dan iets in ons wakker, dat zich moet doen hooren en zien; de hartstocht van bet recht maakt zich van ons meester, de uit wendige vormen van den toorn zjjn dan de meeat geschikte om ons gevoel te openbaren. is 't weer over. Wel gelukkig, in de eerste plaats voo[ bemzehen, anders mocht men hem wei in een dwangbuis steken. Zelfs komt het voor, dat hem zekere voor keur gegeven wordt boven anderendie minder spoedig tot toorn overslaan, maar verdacht zjju tevens minder eerljjk te zgn dan bjj. De toornige staat dan in een reuk van rechtvaardigheid. Ons dunkt, de tegenstelling is niet juist. Alleen kan het waar zjjn, dat de sluwe rekenaar, die de kans om een slechte daad striffoloos te bedrjjven met zorg beeft te benuttigen en daarom baar ook behendig moet voorbereiden, zich wel wacht voor toornige uitbarstingen, die op eenmaal zgn spel onderstboven zouden werpen, maar dat is ook bet eenige. Rechtsgevoel en lichtge raaktheid kunnen soms samengaan, maar zjjn niet onafscheidelijk; zelfs zouden wjj meenen, dat de toorn gewoonlgk een uiting is voor ten top gevoerden dwang tot het doen in acht nemen van hetgeen men tot bet domein van zjju eigen rechten wil gerekend zien. In den grond is de toorn een tot een bartstochteijjke uiting gedreven gevoel van zelfzucht, en vandaar ook dat bjj zoo licht ontvlamt als de ijdelheid in het spel komt. Dat is ook de reden, waarom de zooge naamde beleedigingen een zoo gewichtige rol spelen als opweksters van toorn; zjj doen te kort aan den dunk, dien men van zichzelf heeft. De wjjze, die eenmaal den raad gaf, beleedigingen te schrijven in bet zand, opdat zjj spoedig zouden zjjn uitge- wischt, had ook hierom geljjk, dewjjl die arbeid ijjd vereischt, en dus ook gelegen heid openlaat om tot nadenken te komen. igesteldheid, die et lichaam kan ONKER te Ab- knagende rbeu- len en beenen. o erg geworden, rmen zoodanig deze licbaams- op van 6 weken zjj moesten zjjn. e buisgenooten zeer ongerust, n het met de iKloeater >beeren reide er, die baar een daar zeker ge le men mjj. Ik potje bjj den CSELING alhier tad opgesmeerd g van den pjjn potjes heb ge- i en armen weer matische pijnen U moogt mjjne Gesneuveld zgn 3 landsche mindere mi inter overleden is. Licht militair, gewond By Kon. besluit is benoemd tot gril fier bjj het kantongerecht te Oud-Beier- iand, Mr. H. Moquette, waarnemend griffier bjj het kantongerecht te 's-Gravenhage. Bjj Kon. besluit is goedgekeurd, dat D. P. Teenstra, burgemeester van de ge meente Aduard, met ingaog van 3 Decem ber 1906, voor den tjjd van 4jaren is benoemd tot seerelarts dier gemeente. - B(j Kon. besluit is bepaa de licbung der militje van het ji 17.600 “man bedraagt, waarvan 111 ter volledige oeteuiug en 6100 mi oefening zuilen worden lugeljjfd. Van de ter volledige oefening in te Ijjven manschappen worden 400 man bestemd voor den dienst ter zee. In de Dinsdag j.L gehouden tweede vergadering der Proviaeiale Stalen van Zuid-Holland werden o. a. goedgekeurd de voorstellen nopens: Overeenkomst be- treffdnde het Aar- en Amstelkanasl (aandeel der provincie in het onderhoud f 15,000): omlegging der vaart bjj Leiden in verband met een verdeeling der onderhoudskosten voor bet jaagpad langs den Rjjn; subsidie f 1000 geourende 10 jsren ten behoeve der restauratie van de St.-Pieterskerk te Leiden (het laatste voorstel na verwerping van een voorstel Muller, om als voorwaarde voor de toekenning van het subsidie te stellen, dat de gemeente een subsidie van ten minste f 500 zal bijdragen); subsidién aan vereen!- bestrjjdiug der tuberculose, en Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door-het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. van ~nerend comité tot her* jyter's BOOsten geboortedag lugste vergadering het bg j bedrag mede te be- van een «De Ruyter- tijdstippen uit te die zich, op welke verdienstelijk heeft wvan het zeeweaen. werking van de meest gewenseh- '“•- -j van klit in beginsel vast* >.uv.ld werd opgedragen aan OverxlcMU De nieuwe Duitaclie Directeur van Ko loniën Dernburg heeft het niet gemakkeigk bg zgn eerste optreden. Hg moet den atorin bezweren, die iu Duitscbiaud opgestokeu is over het wanbeheer der aideeiiog Koloniën, waarover reeds lang wrok zich heeft op gehoopt. Maar Dernburg toont te zQu: „de rechte man op de rechte plaats”. Hg wint velen door ae groote eerigkheid van zgn optreden. Hg veroordeelt scherp ontrouwe amotenaren en tegeljjk wgst op de, volgens hem, onrechtvaardige aan vallers. Hg zal, zoo sprak tig in ae jong ste Rgksdagzitting, den Augiusetal reiuigeu, zgn ambt met eer vervulieu eu andere zal hg heengaan! Het was na deze woorden dat een storm van toejuictungen minuten lang in den Rjjksdag gehoord werd, iets wat daar een groote zeldzaamheid ia. Natuurlijk ontbreekt het den nieuwen Directeur met aan bestrijders. Hg beeft er echter met twee reeds flink aigerekeud. Eerstens met Bebel, den sociaiistischen afgevaardigde en daarna met Roeren. Deze had, onder toejuichingen, ureu lang gespro ken over de mishandeling van luooorlin- gen door Duitsche beambten in Zuid- VVest-Afnka. Als bewgssluk had Roeren zelfs een knuppel meegebracht. Dernburg antwoordde hem met de kware beschuldiging, dat Roeren een neveu-regeering heelt willen vestigen naast bet Duitscne gouvernement. Het deed hem leed zoo een geacht lid van bet Centrum aau de kaak te moeten stellen. „Gg met uw verleden kunt mg met aan de kaaK stellen, mjjnheer Deruourg I riep Rodren uit. Uiterst kalm antwoordde daarop de directeur der koloniëndat hjj ais zoo danig geen verleden had, dal ng voor de koloniëu hoogstens eeu toekomst hezaïl In de volgende zitting van den Kgksdag kwam de Kyaskanselier mededeelen, dal hy alle verantwuordelgkiieid voor Dernburg s verklaringen op zich nam. Een vreeselyk ongeluk wordt uit Witten en Annen Dericht. Daar is een groote fa briek .vau een zeer ontplofbare stof, robu- net genaamd, in de lucht gevlogen; ont zettend is de verwoesting in deze plaatsen aangericht, en het aaulai dooden bedraagt circa 5U. Door de verwoesting vau veie huizen zgn ongeveer 5000 menschen dakloos. De kapitein van Köpenick, Voigt, wordt wegens zware valschueid io g esc unite, open lijke vrjjheidsberoo viug, bedrog en ongeoor loofd draden vau een uniform, veroordeeld tot vier jzar gevangenisstraf en de kosten vau bet proces. Dé Kuaslaeiie regeenng besloot tot bet instellen vau eeu gestreng onderzoek om trent de gebleken kuoeiergen met de graan- otzendiügen voor de bongersuoodlgdenden. Met dat ondersoek zullen psrsoueu worden belast, dis het vertrouwen vaa den Czaar genieten en iu goeuerlei osliskkiug slaan lot den Ministerraad. f 15,000) verbant dsko Rjjn; suL. i ten beboer- lerskerk te verwerping voorwaarde v< -ibsidie te s 3 gemeente een subsidie van ten minst zal bjjdragen)subsidiën aan ver» gingen tot bestrtydmg der tuberculose, wel voor die te Rotierdsm f 1000 en te 's-Gravenhage f 700. Met verwerping van het voorstel-Ruysch, om aan de vereeniging voor koepok-inenting te 's Gravenhage, een subsidie van f 500 te verleenen, werd aangenomen het desbe treffende afwjjzend voorstel van Gedepu teerde Staten. Naar men verneemt zal de heer W. Goedhart te Alblasserdam, 1 ciale Staten voor het kieedistri. zich in 1907 niet meer verkiesbi Van anti-revolutionaire zjjde wor didaat genoemd de heer P Rjjsdj den gemeenteraad te Sliedrecht. De directeur-genera terjjen ea telegrsphie maakt met ingang van 10 December a. stellingsuren op werkdagen van graaf kantoren te Giessn-Nieuwki naar geregeld zjju als volgt: Giesen-Nieuwkerk, 8.30 tot 10.30, 11.30 tot 12.30, 1.30 tot 130, 5.30 tot 6.30; Hoornaar, 8.30 tot 11.30, 1,30 tot 130,5.80 tot 6.30; Op Zon- en feestdagen bljjven deze kan toren gesloten. Vanwege het Ministerie van Waterstaat is Woensdag j.L te's-Gravenhage aanbesteed: Het bjjspannen van draden aan de interlocale telephoonljjn van Woerden over Harmelen naar Breukelen met bijko mende werkzaamheden. Minste iascbrfjrer de heer P. v. d. Berg, te Waddingsveen, voor f 4170. De Commissie van Uitvoering, welke zich gevormd heeft uit de algemeene commissie tot herdenking van Michiel Adriaensz. de Ruyter's 300sten geboortedag, heeft de volgende circulaire verspreid met het verzoek om eene geideiyke bydrage voor huldebetoon, waarin o. m. wordt gezegd .Besloten is iets biyvends tot stand te brengen, dat inderdaad een man ah De Rujjter waardig mag heeten. Van de hoegrootheid der ingekomen by* dragen zal het afhangen wat er zal kunnen worden gedaan. lo de eerste plaats zal gepoogd worden te Vlissingen aan de zich sterk ontwikkelen de zeevaartschool, die zich tot nu toe moet behelpen met onvoldoende en gebuurde loka len, een eigen gebouw te schenken, dat den naam van .De Ruyter” zal dragen. Zulk een school, waar stuurlieden en machinisten hunne opleiding kunnen verkrijgen, in de geboortestad van den grooten vlootvoogd is een vorm van hulde, waaraan voorzeker ve* len zullen willen medewerken. In de tweede plaats zal worden onderzocht of bet mogeljjk is bet uitgeven van een ie- vensbeschrjjviog van De Ruyter te bevorde ren. Wel bezitten wjj in G, Brandt’s boek een prachtig en waarde vol geschrift, maar het is reeds meer dan twee eeuwen oud en de schry ver heeft tal van bronnen niet kun nen benutten. In de archieven van Londen, Kopenhagen, Parjjs, Madrid en in vele ^«tographen-verzamelingen zjjn gewichtige documenten te vinden, welke tot nu toe 1 slechts gebrekkig of in het geheel niet be kend zyo. Het zoude een zeer nuttig werk z^n een geschiedkundige in staat te stellen zich een tydiang aan die opsporingen te wyden. Slecbts twee der verschillende plannen zgu hiermede aangestipt. Hoe meer by- dragen de commissie ontvangt, hoemoer zy zal kunnen tot stand brengen en wellicht ia slaat gesteld worden plaatseljjke hulde- betoogingen te steunen. De commissie van uitvoering wordt ge steund door een eere-comilé dat in verschil* liende plaatsen van ons land afdeeimgen telt. Het uit vo e. denkiug van De Ruj besloot in zyn jongste de natie iu lu zamelen steden tot stichting medaille”, op bepaalde reiken aan haar oi bem, wjjze dan ook, bijzonder gemaakt op bet gebied De nadere uitwerking Vi i te verwezeniyking vai gestelde dfenEöeeld eene commissie. I Tevens werd in deze vergadering be sloten, dat de feestviering in alle plaatsen van ons land zal plaats hebben op Zaterdag 13 Maart a. s. H. M. de Koningin heeft aan het Kinderhuis .Welkom” te Rotterdam f 76 geschonken. - Dok H. M. de Koni heeft f 100 geschonken voor I van bet Witte Kruis te IJmuiden. Door wyien Johannes GlibL. t tus Moorrees, den 8den October te s-Gra* I venhage overleden, is aan de Maatschappy i van Weldadigheid, onder last van vruchtge- i brutk, gelegateerd een som van f 11.000» vry van sucoessierechL Men zegt, dat vele hooggeplaatste per sonen bg de zaak betrokkeu zgn. Lyndwall, de leverancier, wordt gerechteiyk vervolgd. Het bericht, dat in Kasan ouders door hongersnood gedreven bun kinderen zouden verkocht hebben, wordt tegengesproken. Ze trachten alleen ben te verburen als arbeider of dienstbode. Iu bet Brltsche Hoogerbuis zjjn de be raadslagingen over de amendementen op de Ooderwgswet ten einde gebracht, zonder dat er door de oppositie iets werd toegegeven. De Regeering verklaarde zich nog niet nader. Een enkele Minister spreekt zich er wei nu eu dau over uit eu dan bljjkt dat er van tegemoetkoming van de zgde der Regeering ook geen sprake is. Al schgut Jozef Chamberlain's gezondheids toestand niet zoo slecht te zjjn, als werd beweerd, toch moet de jicht hem zóó plagen, dat bjj waarscbjjnlgk met meer iu het politieke leven zal terugkeeren. Als de President vau Amerika spreekt, beeft by ook wat te zeggen. In bet begin van de maand December, bjj het openen van het Congres der Ver. Staten, pleegt de Presi dent zyn groote rede te houden en ook ditmaal was deze zeer belangryk. Roosevelt begint met de verhouding van de natie tot het groot-kapitaal een quaestie die* hem na aan 't hart ligt. Eu dau komt de verstandige, practische, maar ook eerlgke man naar voren. Geen geschetter tegen de kapitalisten, maai evenmin toegetllgkheid tegenover uitzuigers of jegens menschen of corporatiën die misbruik beoefenen als een bedrgf. Tegenover Japan uitte de President zich zeer vleiend. .Japan,” zoo heette het, .is thans .grootste beschaafde mogendheden.” Blikbaar wil men met den machtigen buurman niet graag overhoop liggen. Geiyk men weet, boterde bet den laatsten Ijjd niet erg tusschen Amerika eu Japan. De Franacize Minister Bnand heeft aan de prefecten eeu circulaire gericht in verband met de nadering van 11 Dec., den dag waarop de Scheidingswet in werking treedt. Iu deze circulaire wyst de Minister er op. dat bet geenszins de bedoeling der wet is dat de Katholieken .Associations Cultuelies" moeten oprichten. Zg kunnen dit doen ea de wet verbindt daaraan zekere voordeelen. Worden ze echter niet opge richt, dan mag de eeredienst worden uitge oefend door gewone vereenigingen volgens de wet van 1881. Maar en dit is een voornaam punt dan vervallen né 11 Dec. goederen aan den imeenten, die dan dezelve weer dienst kunnen bestemmen. dat deze opvatting der wet lader tot de oplossing dezer engt. De indruk, welken de in Rome maakte, is ongunstig. Briand's pogingen om tot vreedzame oplossing te geraken worden op prys gesteld. it blad - Vaticaan thi zal aannemen. .ië verwacht men voor het loopende ig saldo van 30 millioen. Maar kostbare plannen voor verbete- de spoorwegen, waarvoor zoo tveer 610 millioen lire aoodt 9 Npaansciie Minister bet .recordgeslagen met de samenstelling van een ééndags Ministerie. Toen de nieuwe Ministers zich in den Senaat voorstelden, vonden zjj zoo algemeene afkeuring, dat Moret nog dienzeifdeu dag mededeelde aai den Komng het ontslag van het Ministeru te zullen aanvragen. Thans is er een Kabinet Vega de Armyo opgetreden, dat zien houden zal aan de politiek van het voorlaatste Ministerie. De strjjd met het Vaticaan wordt dus ook in Spanje voort gezet. B1U É'e n s eeu uit Nederlandsch- ludië outvangeu telegram zjju de boofdaan- leggers van net op 28 November in Tabanan (Ball) plaats gehad hebbend verzet opgevat en is net daar overal rustig. Het verzet was het gevolg van eene beweerde openbaring der godheid en bad bjj slagen ten doel de verheffing van eeae halfzuster van den vangen radja tot vorstin. Deze is opgevat. De voorname hoofden zjju niet by de zaak be trokken. Het geheele verlies van de bende, die het verzet pleegde, beliep 3U dooden en ongeveer evenveel gewonden. Biykeus een uit Ned.-Indië ont vangen telegram stuitte eeu collonne by den cipmarsch naar Waiwikoe, op Timor, op eene sterke vyandeljjke versterking, die na hard- uekkigen tegunstaud genomen werd. De vyand liet 31 dooden achter, waaronder bet hoofd van het verzet, 108 geweren, munitie en blanke wapenen. z,‘“ “en zwaar gewond 5 in- iilitaire, waarvan er één

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1