ianuM te Lopil. mier, Opm AiïWÉÈü. te, Wei- en Hooiland 8 Oproeping» „JAN NIEUWENHUIZEN", UITVOERING STEENKOLEN. Groepbouten Rijtuigen te koop. EET VERROEN's Herfstsyringen. Bloedmiddel. MELKZAAK IEPEB00MEN. Diverse HUIZEN Bergambacht, Eene partij Hooiland, te GOUDA Streefkerk, Den Inboedel Zie verder het Tweede Blad. Advertentien. m ga m m 25-jarige Echtvereeniging i Dankbetuiging. GEREFORMEERDE KERK Onderlinge Brandverzekering H. Verrukq. G. de With. J. Verhoef. te Lekkerkerk. Na afloop BAL Een halfwas DRAADWERKER EN EEN JONGEN Twee flinke ZANDSCHIPPERS TE KOOP: UTREGHTSCH WAGENTJE D. GROENEVELD, Schoonhoven. G. OKHUIJZBN, Schoonhoven. H.H. VEEHOUDERS I Terkrggb&ar bjj J. KOEK, GEEN GAS! TOCH GAS! EXTRA STERK LICHT! H. A. VAN BAAREN. TWEEMAAL DAAGS VERSCH. EEN BOERENKNECHT, Nieuwe Bundel v.» Dr. E. LAUR1LLA.RD. Hootd-Agent J. ZOU, Voerden Een nette, flinke üovenwnning, MOORDRECHT Openbare Verkooping. DRIE DUIZEND GULOEN ERFHUIS. Meubelen en Huisraad, Openbare Verkooping Èfcia te Lekkerkerk WADDINXVEEN; Een Huis met Schuur, laeiée, 6 Dec. De. M. ran Grieken, predikant b| de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft een beroep ontvangen naar 's Gravendeel. 'Benschop, 6 Dec. Doordat bet paard schrikte voor de honden van een aan den weg geplaatste kar, geraakte hedenmorgen nabij den Polsbroekerdam de geheele equi page van den veehouder J. B. alhier nabij den Potsbroekerdam in de wetering. Een in het rijtuig «tiend vrouwspersoon kon slechts met moeite worden gered. Voorts moest het tuig gedeeltelijk worden stuk gesneden om het paard Uit zijne netelige positie te verlossen. Ook het rijtuig bekwam eenige averij. Tegen den bestuurder der hondenkar zal proces-verbaal worden opgemaakt. 'Bergaaabaekt7 Dec. Donderdag middag werd door de Damesvereeniging Arbeid Adelt", alhier, aan de kinderen der tde Openb. Lag. School aan den tioogendjjk evenals vorige jaren een teestje bereid en werd het jonge volkje in de school getrakteerd op chocolade en speculaas. Nadat zj) van een en ander volop hadden Snoten, werden aan ongeveer 44) behoeftige nderen kleedingstukken uitgereikt, terwijl de overige met een stuk speelgoed werden verrast. fBleskeaegraaf, 7 Dec. Beroepen by de Ned. Uerv. gemeente alhier Ds. J. Keiler, predikant te Uitwijk (N.-B 'Uleun-NIeuwkerk, 7 Dec. Door het bestuur der zuivelfabriek .Samenwerking", alhier is j.l. Zaterdag de eerste balans vol gens coöperatieven grondslag opgemaakt, fig de uitbetaling der geleverde melk, is boven bun verwachtiog gebleken, dat zjj gemiddeld ruim f 6,50 plus f 0,44) wei per 100 L. kunnen verstrekken. Zelfs had een van de elf landbouwers uit de gemeente Hoornaar, de heer D. Donk, ontvangen f 7,16 plus f 0,40 wei. *tfleeea-Oadekerk, 7 Dec. Een vier tal jongelieden ging voor pleizier eendaagje met den heer D. van H. op de jacht in den polder Giesen-Oudebovenkerk. Twee daar- van bekwam het echter slecht, daar zjj, bij het springen over eene sloot, het ongeluk hadden te water te geraken. Een nat pak en ver van huis is voorwaar geen buiten kansje in dezen tijd van het jaar ••UrMt-lmmeri, 6 Dec. Ten einde het bedelen op den Nieuwjaarsdag tegen te gaan is alhier, evenals vorige jaren, be sloten op 27 December a. s. langs de buizen eene collecte te houdende opbrengst strekt om de bedeelden op Oudejaarsdag een bui tengewone bedeeliog te geven. Nadere bijzonderheden zjjn vermeld in achterstaande advertentie. 'flaantrectit, 4 Dec. Heden had de eerste Nutslezing in dit seizoen plaats. Ais spreker trad op de hoer Dr. H. Blink uit Den Haag, met het onderwerp: Aardbevingen en Vulkanen. Spreker begon met mede te deelen, dat, hoewel aardbevingen in deze streken hoogst zelden gemerkt worden, toch deze verschgaaelen aan de orde van den dag zijn. Met behulp van fijngevoelige en zelf- registreerende instrumenten is vastgesteld, dat het aantal aardbevingen per jaar meer dan vierduizend bedraagt. De meeste komen voor langs de kusten van den Grooten Oceaan, den Indiachen Oceaan en de Middeliaudsche Zee, en worden zeer vaak gevolgd door uit barstingen van asch eu lava. Ook in het Alpengebied hebben vaak aardbevingen plaats, zonder echter te worden gevolgd door uit barstingen. Aan den vorm der borgen is meestal te zien of zfj van vulkanischen aard zijn. Spreker schetste de onzettende gevol gen, die vulkanische uitbarstingen na zich sleepen, doch wees er op, dat de volkanen in al hun vreeselijkheid toch nog nut doen door het brengen van veel waterdamp in de atmosfeer. De lezing werd opgeluisterd door fraaie lichtbeelden. De voorzitter der afd. Ds. H. E. Knappert bracht spreker aan het eind der lezing den dank der vergadering. Gisteren bevond zich in deze gemeente een zwerver, zekere Jans, die een zeer fraaien jachthond met zich voerde. Dit trok de aandacht van den bouwman Lek- kerkerker, die hiervan kennis gaf aan de politie, omdat het een hond van groote waarde was. toen later bleek, dat de hond was ver kocht aan een boer voor één gulden, trok de politie op onderzoek uit en werd J. aangehouden en na verhoor in voor-' loopig arrest gesteld. Den volgenden dag is hj) ouder geleide der politie naar Rot terdam overgebracht en ter beschikking van de justitie gesteld. De hond bleek te behooren aan den beer Keunen te Gouda, die zjjn eigendom met bljjdscbap weer in ontvangst nam. Hardingsveld, 5 Dec. De liberale kieuvereeniging alhier stelde met algemeeue stemmen tot candidaat voor de Provinciale Staten in het district Gorinchem tien heei Mr. V. G. A. Boll, notaris te Gorinchem. *IIeeg-BleklAud6 Dec. Vele land bouwers hebbeu, nu het vee stal staat, het kaaiwriugen geslaakt. Zjj leveren thans de melk aan de boterfabriek der beuren Van den Berg te Rotterdam op vetgehalte en maken ook daarmee goede zaken, waut toen Maandag j.l. een agent dier fabriek afrekende met de leveranciers, ontvingen vele f 7 en en een zelfs f 7,16 voor de^lOO L. melk. De prjjs van de votte varkens ia hier en in de omstrekeo sinds een paar wekeu sterk dalende; de mesters kunnen thans met meer bedingen dan 22 ceuts per V» K.G. Een schadepost voor houders, die kort ge leden nog een bod van 24 cents weigerden. Die daling werkt natuurlek ook terug op don handel in jonge biggen, waarvan de prjja eveueeus ueigiug lot achteruitgang toont. 'MeoraMir, 6 Dec. Aan het hulppost- kantoor alhier is gedurende de maand No vember in de Rijkspostspaarbank ingelegd een bedrag van i 479,00 verdeeld over 8 inlagen. Kedlelaeaa, 7 Dec. Tot predikant bjj de Ned. Uerv. tiem. alhier ia beroepeu de heer K. Nobel, caud. te Berkhout, b(j Hoorn. •Kriaapen «il Lek, 6 Dec. Het jaar- feest van du Bond van Gemengde Zing ver- oenigingen ui Zuid Holland, cal het volgend jaar hoogbtwaaracbjjniQk »u onze gemeente worden gevierd. Verschillende ingezetenen hebben hun medewerking reeds toegezegd. De werkman C. de Komug kreeg op zjju werk bjj ongeluk een klap van een hoekjjter in het gezicht, waardoor de onder kaak werd gebroken. Nadat een voorloopig verband was gelegd werd b|j huiswaarts gebracht, waar de hulp van Dr. W. Mars d ingeroepen. De nagelheeter M. de Jong, werkzaam ~i weif der firma J. en K. Smit alhier, iet ongeluk van een in aanbouw ijjnden itmnUn te vallen, met het noodlottig gevolg dat h|j met het hoofd op een hoek- yzer terecht kwam. Voor den ernstig ge kwetsten jongen word de hulp iogeroepon van Dr. N. J. van Dam. "KrldipeB a/d IJ oei, 6 Deo. Door den heer J. G. Kerger, rijwielhandelaar, is te zünen huize aanbesteed het bouwen van een woonhuis met winkel en werkplaats: Timmerwerk: F. Siocff f 188$, S. de Deugd f lö** u Metselwerk: Joh. Staveren f1946, Job. Gauwens f 1890. Verfwerk: A. Groenoveld f 868, Gebrs. Maat f 816, fl.ma J. v. Wfinen f 220. 1 Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. Door de zangvereenigiug .Door Inspan ning Uitspanning" z|jn tot afgevaardigden naar de te Rotterdam op 24 December a.s. te houden ulgemeene vergadering benoemd de hoeren H. Verstoep en J. A. van Dam. "JLoLkerkerk, 6 Dec. Het toeval wil dat binnen enkele weken drie onzer gemeente ambtenaren hun 25-jarig ambtsfeest hebben te herdenken, n I. de heer C. van der Vos, die 1 November ld. als veldwacbier in dienst der gemeente was; de heer C Oudenaarden met 1 Januari a. s. als werkzaam aan de secretarie en met 1 Februari d. a. v. de beer S. Kakebeeke als hoofd eener openbare lagere school. 'Meerkerk, 7 Dec. De handel ia kaas is in deze week niet vlug. De pr|js k f 32 per 100 b.K.G., eerste kwaliteit, is dezelfde gebleven. Zware soort werd niet verhandeld. ^Aleuwpoert, 6 Dec. Onze dorpsgenoot, de heer J. Noorlauder, die io Maart 1.1. werd ingedeeld als milicieu hg de Infanterie te Bergen-op-Zoom, is bevorderd tot milicien- onderofficier. 'Oudewater, 7 Dec. Voor de avond- teekenschool hebben zich aangemeld 88 leerlingenwel een bewjjs dat de oprichting dier school hier ter slede in een groote behoefte zal voorzien. Door kerkvoogden en notabeleu der Ned. Uerv. Gemeente alhier is de hoofdelijke omslag voorloopig vastgesteld. De aanslag bestaat uit 21 klassen, waarvan de hoogste is f 80 en de laagste f 1. 'i'earauiu, 7 Dec. Door den heer K- werden een viertal runderen verkocht, voor f 1020. Te meer vermeldenswaard, daar drie ervan anderbalfjarige runderen waren en de vierde een dier van ruim 10 jaren oud. 't Schjjnt, dat de kleur (lakebont) aen kooper heeft overgehaald een zoo verbazende som te bieden. *tteeuw|jk, 6 Dec. In de Vr|jdag-avond j.l. gehouden vergadering van de Reeuwgkscbe gsclub .Wtlhelmina" werd door den afge vaardigde ter algemeene vergadering van de Z. Holiandvche IJsvereeniging, gehouden te 's-Gravenhage, een breedvoerig verslag uitgebracht over het aldaar verhandelde. Na nog eenige besprekingen, welke in hoofdzaak de commissie tot werkverschaffing betrof, sloot de loco-voorzitter de niet talr|jk bezochte vergadering. De voordracht ter benoeming van een onderw|jzer aan de openbare lagere schooi A, alhier, bestaat uit de navolgende heeren: 1. J. Sint te Schoteriand, hoofdplaats Heeren veen; 2. B. van Gent te Klaaswaal; 3. W. P. Fredenkze te Groot- Ammers. 'btalwljh, 6 Dec. Het classikaal bestuur van Gouda heeft den kerkeraad der Ned. Heiv. Gemeente alhier bericht, dat het in z|jne vergadering van Woensdag 28 Nov. jl. besloten heeft het consulentscbap van Ds. C. Verhagen in het belang dezer gomoenle te 'handhaven. De voorloopig vastgestelde l|jst van den hoofdel|jken omslag der Ned. Herv. Gemeente ainier is door kerkvoogden en notabelen vastgesteld tot een bedrag van f 1864,50. Op de l|jst komen voor de namen van 250 aangeslagenenverdeeld in 31 klassen. De hoogste klasse betaalt f 34,50, de laagste f 0,50. Door het bestuur der Ned. Herv. Zon dagsschool is in overleg met de dames- onder wjjzeresseu besloten ook dit jaar wtór het Kerstfeest met de pl.m. 191) leerlingen te vieren en ook dat daartoe wéér zal wor den opgericht een Kerstboom. Bovendien zal een Kerstsprookje worden voorgedragen, waarbjj dan mits de bezwaren niet van pverwt-gendeu aard zjjn eenige toepasse lijke lichtbeelden zuilen vertoond worden. Nog werden besproken de middelen, die men zou kunnen aanwenden, om tot de viering alleen toegaug te verieenen aan hen, die op de eene of andere w|jze tooneu, dat ze door werkelijke belangstelling en liefde tot dd kinderen gedreven worden. In een volgende vergadering zal die bespreking worden voortgezet. •Mlreefkerk, 6 Dec. De voordracht ter benoeming eener onderwijzeres aan de Openbare Lagere School II altiier bestaat uit de dames: le. mej. M. Spruit te Gouda; 2e. mej. J. W. Huiskes te Zuid-Beierland 8e. mej. M. Verhejj te Jutfaas. Waddingaveea, 6 Dec. De SLNicolaas- avond heelt hier in den regel eeu kalm verloop. Gisteren-avond werd echter hierop eeue uitzondering gemaakt. 1 De 28jarige C. Straver bad, wat wel eeds meer gebeurt, misbruik gemaakt van sterken drank. Omstreeks tien uur thuiskomende werden zjjae ouders de straat opgejaagd, waarbjj h|j als hulpmiddel gebruikte een groot slagersmes. Toen h(j zich echter ook op de straat waagde, werd hg door den te hulp geroepen veldwachter opgepikt en in verzekerde bewaring gesteld. Waddlugeveeu, 6 Dec. De Gerefor meerde gemeente alhier heeft haar 40-jarig bestaan herdacht. Ds. Hainan, emeritus predikant te Woelden, die bgaa 40 jaar ge leden het predikambt vervulde, hield eene gedaebteuisrede. 'Zeveuautieu, 5 Dec. Tot secretaris- penningmeester van de coöperatieve ver- eeDiging .Ons Belang" is benoemd de beer J. A. Vos. De zangvereeniging „fa-ter Nes" heeft aan het bestuur der Hemonstrantsch Gerefor meerde Kerk het verzoek gericht om die kerk te mogen gebruiken tot het houden van hare repetities. Het bestuur heeft hierop af wyzend beschikt. UEMM4IÜ JMIBUWM. Gister-nacht is het fraais kasteel te Wtycbeu afgebrand, dat aan dou airière vau Andnnga de Kempenaer behoorde, die bet bewoonde. Du brand moet om halftwee in de bibliotheek zyu ontstaan. Oorzaak onbekeud. Op drie dieustoodenkamerijes na is bet geheel» gebouw uitgebrand. De muren staan nog recht, doch vertoonen scheuren. Ook de mooedul, waaronder vele kunstvoorwerpen en vel» oudheden, ging verloren. N De bewoonster zou met moeite zyn gered. Uit Zendereu, gemeente Borue, wordt «au de „Zw.Jit." geschreven: Een diep treurig ongeluk valt van hier te melden. De landbouwer U. ten Have op Houwer was Dinsdag avond by z|jn buurman W. Olthof te llurtuiu bezig eeu geslacht varken af te suyden, dat met de ladder op twee stoelen lag. By bet doorsu|jden van den mg scboot het vlyimscherpe mes te ver door en trof duu mau hoog in het bovenbeen. Eeu slagader werd doorgesneden gulpend spoot hei bloed naar buiten en binuen eenige minuten was de ongelukkige eau Igk, badend in z|jn bloed. Een weduwe eu kinderen bl|jveu achter. Het mondt,en klauwzeer neemt in Belgiö muer eu moer toe. Verschillende hrandpuuteu van besmetting z|jn door het Ministerie van Landbonw vastgesteld. Do ziekte woedt voornameiyk ia de provin- ciöa Luxemburg en Oost-Vlaandoron. Inden omtrek van Gent moeten vele stallen be smet zyn. Te Sdlzeete, een Belgisch dorp in de on- middeliyke nabijheid van de gemeente Sas van Geut, is ook het mond- en klauwzeer uitgebroken. RTADIIIIOWB. ficheeehevei, 7 Dec. t Door den Baad dezer gemeenle werd in z|jae vergadering van 6 en 7 De cember 19Jö besloten: 1. Tot wyzigiog der kegrooting 1906. De boomen achter den Ouden Singel te verkoopen. Daar bg de behandeling der begrooting by enkele posten de stemmen staakten, werd deze aangehouden tot een volgende ver gadering. f Onze vroegere stadgenoote mej. E. Schalfl, thans onderwijzeres te Gouda, is benoemd tot directrice der school „Mflhriog" te Dordrecht. t Naar w|j vernemen is op 1 Decem ber j 1. de nieuwe stokerij der gemeente gasfabriek in werking gesteld en b|j de be proeving gebleken dat aan de eiscben voldaan is. De oude stokerij is daardoor huiten dienst gesteld en eenige toesteilen worden naar de nieuwe gebouwen overgebracht. t Donderdag-avond geraakte de 73-jarige J de Kruyk, waarscbyalgk door de duisternis misleid, ter hoogte van het Bolerhuis te water. Door in de nabijheid wooende personen opgemerkt, werden pogin gen in 't werk gesteld den drenkeling te redden, wat van af den boogen kaaimuur niet mocht gelukken. De drenkeling dreef inmiddels verderlad der en baken werden gehaald. De heer C. v»u der Hek. die meermalen het genoegen «akte drenkelingen te redden, begaf zich gekleed te water en mocht ook ditmaal het genoegen smaken den. man nog levend op het droge te brengen. Ingedragen b|j de firma F|jn van Draat, werden door don inmiddels ontboden genees heer Dr. K. E. de Jong en enkele bareid- willigen de middelen toegepast om de levens geesten op te wekken, wat helaas niet heeft mogen gelukken. Het IQk werd onder toezicht van de politie naar de wopiog gebracht. A. s. Zondag 9 dezer hoopte genoemde De Kruyk zyn gouden huweiyksfeeat te vieren. De achterbiyvende weduwe, die in behoef tige omstandigheden verkeert, zal voorzeker dezer dagen van weldadige stadgenooten stoffeiyken steun ondervinden, t Maandag-avond 1.1. hield de afd. Schoonhoven en Omstreken" van den „Bond 'au Nedérlandsche Onderwyzers" in het Heeren Logement een openbare vergaderiog, waarin de voorzitter van bet hoofJbestsur, de heer F. L. Ossendorp, van Amsterdam, zou spreken over: „De Vrybeid van den onder- wyzer buiten de school", en het hoofdbe stuurslid, de heer J. IL F. van Zadelhoff, van Dordrecht, het ouderwerp: „Wat wil de Bond", zou behandelen. By den aanvang deelt de afdeelingsvoor- zitter mede, dat do heer van Zadelhoff verhinderd is en dat de heer Ossendorp zich bereid verklaard heeft, beide onderwerpen voor zyn rekening te nemen. Deze, het woord verkregen hebbende, zegt: De openbare onderwyzers, bondsleden, wier ideeön op het gebied van onderwys dikwqls zoover uiteenloopen met de heer- schend» meeningen, moeten nog vaak stryd- voeren voor de vrybeid, om hun beginselen te mogen propageeren. Jaren geleden reeds zyn in de kamer pogingen aangewend, die onderwyzerstougeu aan banden te leggen; imige gemeentebesturen hebben zich zelfs niet ontzien om by voorkomende gelegen heden den tegenstauder onder wyzer op straat te zetten. In vele plaatsen ia do vr|je kritiek den onderwyzers n|et geoorloofd. Zg zyn ook dikwgls wat lastig uitgevallqa, omdat ze voor tiet onderwijs tal van verft- teringen eiscben, welle zg met krachtige argumenten weten te staven. Aan die argu menten hebben de heeren meestal het land. Want een argument eischt een tegenargument en het is meestal laBtig, die te vindon. Dan komt het ia de tegenwoordige dagen zooveel voor, dat die openbare onderwyzers meedoen aan politiek by verkiezingen, meestal ten gunste voor de links staande kandidaten, dus niet alleen voor sociaal democraten, geiyk maar al te dikwyis beweerd wordt, teneinde de goe-gemeente den schrik voor die openbare onderwyzers op den hals te jagen. w Kan het in het belang der maatschappy zyn een corps ambteihi-en in hun dienst te hebben dat uit hielenlikkers bestaat? Moeten de onderwyzers de kinderen niet opvoeded tot jonge munschen met karakter, waaruit later mannen groeien/die weten wat ze willen? En kan hg,.-flat wanneer hy het met de zedelijkheid niet zoo nauw neemt Niemand zal toch ien hielenlikker tot de hoog-zedeiykp me'nschen rekenen. Hielenlikkers en oogendienaars kunnen geen goede onderwyzers zyn. De onderwijzers dit is de reden, waarom ze tegenwoordig meer in hun vrybeid worden lastig gevallen zyn zich gaan bemoeien met de arbeiders-beweging. Waarom? Eenige jaren terug kregen de arbeiderskinderen precies voldoende onder wys om, zoo productief mogeiyk, goedkoope arbeidskrachten te vormen. De bond eischt tegenwoordig in het belang van de volks ontwikkeling meer. Verbeterde leerplicht met er onafscheideiyk aan verbonden kindervoeding, en kleeding, verplicht horbalings-onderwys, verbod van allen kinderarbeid, schoolartseu, schoolbadeo, ge zondheids- en vacantiekokmies, schoolreisjes, schoolfeestjes, ziedaar een ïystje van wen- 8chen, tot welker verwezentyking wy den steun inroepen van ieder, die het wel meent met onze jeugd, de mannen en vrouwen der toekomst, van wie zooveel meer gevergd zal worden in den stryd om het bestaan, dan een halte eeuw geleden nog het geval was. Schoolvoediog en kleeding: Amster dam b. v. geeft tot f 36000; kinderarbeid mag niet geduld,omdat een licbameiyk vermoeid kind geen geeetes- arbeid kan verrichten; schoolartsen, schoolbaden, ge zondheids-, v>c antie kolonies om onze kinderen te beveiligen', schoolreisjes tot aangename ont wikkeling; schoolfeestjes ter nuttige afwisaeliog; voor al deze dingen vragen we bet geld niet van de vereeniging voor dit of voör dat, maar van de gemeenschap. Daar moet het heen, zal ons volk een ontwik keld volk kunnen heeten. j Wy gaan met deze zaken deü boer op, wenden ons tot gementeraden of Rjjksrogee- ring, die alleen wat doen, als iets uitgaat van de massa. De school moet worden een opvoedings instituut. In vele gezinnen kan van opzetteiyke opvoeding geen sprake zyo, door de econo mische toestanden, waarin de ouders ver- keoren. Voor kinderen van zulke oudera moet de school een vergoeding zyn van 't geen Ze tfuasen. - Het gezin zal meer aan (!o opvoeding kan nen doen wanneer de vadsfs meer loon uit betaald krygen en minder lang behoeven te werken, zoodat er nog enkele uren voor hun gezinnen overschieten. Daarom moeten, volgens sommigen, arbeiders- en onderwyzerabeweging elkander steunen. De onderwyzers zfin daarom dikwyis te vmden in bostuurderabonden, ent. Zoo heeft de Bond van Nederl. Onderwijzers laatst nog deel uitgemaakt van het Comité voor het Arbeidscontract. Hoe staan de autoriteiten hiertegenover? Voor kindervoeding propageeren raag wel meedoen aan de arbeidersbeweging is hun minder aangenaam, maar deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen ia niet geoorloofd. Waarom doen de onder- wijzers het dan toch? Omdat er eerst een ander soort raadsleden moet komen, eer aan de bondseischen voldaan zal worden. De arbeiders hebben het meeste belang by ver beterd onderwys; hun afgevaardigden helpen ons dan ook het best. Die worden dus door ons gesteund Dit is niet erg aangenaam voor de conservatieve heeren, omdat er onder de onderwyzers dikwyis fiioke propagandistische krachten schuilen, die het aan kritiek niet laten ontbreken. Zoo zyo in deze gemeente algemeen bekend de stukken van den heer Vipck, waarin hy de handelingen van den Scboonhovenschen raad bespreekt. Spreker heeft deze stukken gelezen en ze niet buiten goeden vorm en toon bevonden. In een raadsvergadering werd door den heer Valk het schryven van V. aanranding van het gezag genoemd. Dit is „dikwyis" de boeman om de andere raadsleden mee te krygen. Aan het gezag mag niet geraakt worden, maar wat het eigeniyk is, weet niemand. De raad nam toen met 7 stemmen het beslnit den heer Vinck te verzoeken, zich in zyn schryven te matigen. De brief door Burg. en Weth. aan Vinck gezonden, was zeer willend gesteld, maar Burg. an Weth. hadden het niet mogen doen, want het bespreken van een openbaar lichaam in het publiek is een burgerrecht, waaraan niet geraakt mag worden. Sommige leden wensebten van den raad misschien een onderonsje te maken of die 7 voorstemmers daar ook toe behooren weet spreker niet. Kritiek is voorwaarde voor verbetering. Rem, die ze oefent, moet alen dankbaar zyn. Binnen de goede vormen moet men biyven, maar spr. zou de artikelen van Vinck, bad hy ze moeten schryven, bier en daar nog wat scherper gemaakt hebben. Nu heeft de raad eenige weken geleden iets minder moois gedaan. Aan de open bare school was een vacature voor waar nemend hoofd, tot welke betrekking de jongste der twee onderwyzers met verplichte hoofdakte, |uit wie de benoemiDg moest plaats hebben, de beer Gelok, door den raad werd aangewezen. De ondere in dienstjaren en leefiyd bad hier behooren voor te gaan. Vinck's verhouding, als criticus, tot den raad kennende kunnen wy het vermoeden uitspre ken, dat er iets leeiyks achter deze benoeming zit. Bewyzen kunnen we het|niet. Maar niet tegenstaande de gegronde waarschuwingen van den heer Kooiman dreef de heer Valk den ,raad tot direct benoemen aan en by kreeg zyn zin, zoodat de benoeming plaats had met den bekenden uitslag. We ken nen de verhouding véü het raadslid Valk tot den criticus. Waarom den raad van den heer Kooiman in den wlnji geslagen? Mocht bet waar zyo, dat de heeren op deze wyze een soort straf op den heer Vinck hebben toegepast, dan is deze handelwyze van den Scboonhovenschen raad klein, zeer klein; dan heeft hy getoond, geen vry stand punt in te nemen tegenover de bnrgers, als een gemeenteraad past. Wat zal men bereiken met het stellen van zulke „waarschuwende" voorbeelde'u? Zal voortaan de heer Vinck zyn mond houden? Spr. gelooft het niet. H(j zal blijven opkomen voor het onderwys. Wat kan het gevolg z|jn? Wrok, die we hopen, dat gauw zal slgteD, indien ze al aanwezig mocht zyn. Een onderwijzer toch heeft by zyn zware taak wel een opgewekt humeur noodig. Maar de schuld van deze, voor het onder wijs onaangename gevolgen, ligt by autori teiten. E"ii ander gevolg kan zyn: het kweeken van kruipers. Nog eens. de school moet karakters vormen. En zal dan een raad de onderwyzers verlagen tot karakterloozen? Wy biyven komen tot het groote publiek en roepen u toe: houdt ze in de gaten! Er mag geen hand worden uitgestoken naar de vrybeid van den onderwyeer. Voor debat gaf zich,niemand op. AM alt yd, wanneer onderwtjsbelangen wor den besproken in Schoonhoven, Was de ver gadering slecht betoent. SINT-NICOLAAB. 't Is eigenaardig dat, wat ook wissele of keere, het Sint-Nicolaaefeest jaar in jaar uit zyn aantrekkeiykheid blgft behouden, en dat ouder alle richtingen en standen, zoowel by jong en oud als by arm en ryk. Kermis sen al mogen zy hier of daar nog eens opflikkeren evenals een kaars, die byoa is uitgebrand zij verdwgnen langzamerhand van het wereldtooneel; volksfeesten, zy vin den slechts by val onder een zeker deel van het groote publiek, terw|jl het andere deel er de schouders voor ophaalt; aan het Sint-Nicolaasfeest evenwel neemt ieder deel, hetzy hy dit doet in den vorm van geven, hetzij van ontvangen. Gevenl Wat gevoelen ouders zich niet gelukkig als zy de bigde gezichten zien hun ner kinderen, verrukt als dezen zyn over al het moois en lekkers, dat de geheimzinnige Sint ban bracht! Hoe verheugt het hem met hnn tyd meé te gaan. Onze plaats moge in dit euvel niet alleen staan, het neemt niet weg dat menigeen hierdoor groote schade lydt. Ooze kinderen bekommeren zich echter om dat alles niet. Zy genoten weêralsaltyd en namen ook op die scholen, waar ver snaperingen werden uitgedeeld, met blyde gezichten al de keerlykheden in ontvangst, die de goede Sint bun bracht. De zoogenaamde Sinterklazen, kinderen op de meest vreemdsoortige wyze toegetakeld, ontbraken ook ditmaal 's avonds op odzo straten niet. Met de centen, door die jeug digen opgehaald, wier woning de Sint zoo schaars bezocht, kunnen ook zy iets genieten van al die begeeriykbeden, die allerwege z|n uitgestald. Moge ook dit jaar bet Sint Nicoiaasfeest weder velen voldoening hebben geschonken door vreugde te bereiden, en het by velen dankbare harten hebben gekweekt jegens hen, die liefde en genegenheid toonden 1 of haar, eene verrassing te kunneh bereiden aan wie of wien men liefde en genegenheid toedraagt l Maar bovenal, hoe goefi doet het aan 't hart, ala men in staat is, daar blyde gezichten te kunnen maken, waar slechts zoo zelden een zpnncstraal door dringt; in die gezinnen kindervreugd te be reiden, waar alleen voor het hoog noodige moet worden gezorgd en den ouders niets rest om hun lievelingen van al dat moois er l-kkers te doen genieten I Eu ontvangen Hoe goed doen ze aan het kinderhart, die bewyzen van liefde en teederheid van ouders en andereohoe wor den de banden hechter by die verrassende blgken van genegenheid van hen, die ons dierbaar zyn Het Siut-Nipolaasfeestdat feest van vreugde bereiden en liefde ontvangen, het biyve immer onder ons bestendigd I Aan het leven, zoo vol van proza, worde deze poözie niet ontnomenEn waar overal ver deeldheid in heerscht, laat ons althans een stemmig biyven in dat hooge beginsel, dat liefde tot de zyoen en liefde tot de naasten do Bctioonste kroon vormen, die een volk kan sieren 1 Ook hier ter stede is het jaarlgksch Decemberfeest verre van onopgemerkt voor- bygegaan. Reeds dagen en weken te voren hadden onze wakkere handelaren in voor werpen van nut en amaak, in speelgoed en luxe-artikelen en in al de lekkernyeo, welke die tyd oplevert, hunne artikelen aange kondigd of deze door keurige étalages tot koopsn doen aanlokken. Niet aanmoedigend voor ben is echter bet feil, dat velen zich elders van bet noodige gaan voorzien, meenende dat zfj daar beter terechtkunnen, of zich door uitverkoopers en markt schreeuwers laten verlokken. In eene kleine stad als -de onze, waar bet debiet uitteraard slechts beperkt kan zyn, moest by de inge zetenen onderling meer solidariteit bestaan Allssp van Publieke Verkopingen van Onroerende Goederen. 5— By den op den 5. Dec. j.l. door den notaris A. Casfele|jn te Streefkerk ge houden openbaren verkoop te Langerak b/z Lek zyn het huis met scharen, erf, boom gaard, wei- en bouwland en dgk, aldaar, ter grootte van 2 hectaren, 63 aren 94 centiaren, van de Erven L. van Zessen—Roest, door verschillende personen gekocht voor f 5750. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- De kapiteins J. van Gastel en W. E. van Putten, beiden benoemd by bet 3e reg. vesting-art., komefl te Gorinchem in garnizoen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat by besluit van Gedeputeerde Staten de jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippen, in deze provincie wordt gesloten op Maaodag den Sisten December 1906 met zonsondergang, biyvende bet schieten van boutsnippen en het in art 15, sub litt. g dier wet bedoeld jachtbedryf, van het vangen van houtsnippen met laat-, war- of valflauwen, toegelaten tot en met den 28sten Februari 1907. Het dageiyksch bestuur van den Nationalen Vrouwenraad heelt tot den Minister van Landbouw, NU verheid en Handel een adres gericht, houdende het verzoek, by een eventueele uitbreiding der Ongevallenwet de arbeidsters in den huishond- dienst (huishoudsters, dienstboden, werk vrouwen, enz.) in die wet op te nemen. Geada, 7 Dec. Op uitnoodigisg van de vryzinnig-democratische kiesvereeniging alhier heeft Mr. M. W. F. Treub, lid der Tweede Kamer, alhier eene rede gehouden oter de vraag: „Waarom vryzinnig-demo- craat Na de uiteenzetting van de beginselen zyner party, volgde een zeer kalm en be zadigd debat met de heeren Hoilman, uit Gouda (katholiek), en Mendels (soc. dem.). Tot onderwyzer aan een Christeiyke school alhier is benoemd de heer A. Zcdars te Amsterdam. w 'Graat-Ammerz, 7 Dec. Door de kaashandelaars werd deze weck de kaas hier en in de omstreken gekocht tot f31, zwaar dere soorten tot f 33 de 50 K.G. De handel is over het algemeen tameiyk ving. Heden werd alhier een Jongeliagsvar- eenigiog opgericht. Het bestuur heeft zich geconstitueerd als volgt: Ds. J. de Bruin, voorzitter, de hoer P. Mourik, secretaris en de heer P. Witzier, penningmeester. Reeds zyn toegetreden als werkende leden 13 en als begunstigers 70 personen. Ojgetwgfeid zullen deze getallen grooter worden. Ueudrlb-Ida-Auibacbt, 7 Dec. Uit de eeneu-dertig sollicitanten voor Hoofd aan de in April te openen 3de Chr. school in deze gemeente, is door het Bestnnr der „Vereen, voor schooionderwgs op Gerefor meerden Grondslag" uit het volgende drietal: W. Blok, hoofd der Chr. school te Aarlan- derveen; H. Kl(jn, hoofd der Chr. school te Meeden (Groningen) en D. Smink, Chr. onderwyzer met hoofdakte te Delft, j.L Maandag j^ijoemd de heer H. R-iyg te Meeden. *liC*kerk£rk, «Deo. Al»gewoonIjjk vierden de... kindereh aan de RrAlielechoel gisteren hst St. Nicolalsfeeat in de ▼au dit doel versierde lokajen der „Niesbuis-boy- tenstichting. Daartoe in de gelegenheid gesteld doo» Lhet bestuur der stichting, bad het hoofd der school mej. Krot, daarin bygestaan door hare drie helpeten, de dames Oskam, Constandse en Van der Velden, alles gedaan wat noodig was voor hat wel slagen van, het feest. Tal van geschenken werden uitgedeeld aan de kinderen en aan versnaperingen was geen gebrek. Ook dit maal vreer waren tal van dames inde school lokalen, die mej. Krot en het verdere onder- wyzend personeel hielpenalles liep weer flink van stapel en St. Nicolaas, die in eigen persoon verscheen met zyn zwart knechtje, hebben mee krachtig b|gedragen om de kleintjes een hoogst aangenamen morgen ta verscnaffen. Dank aan mej. Krot, het onder wyzend personeel en de dimhs, die geholpen hebben, voor de prettige uren, den kinderen der Fröbelschool bezorgd. De Rederykerskamer „JanNieuwenhui- zen" alhier zal volgens achterstaande adver tentie op Donderdag 13 Dec. hare eerste uitvoering in dit seizoen geven. Opgevoerd zal worden Majoor Frans, too- neelspel in 6 bedrgven, bewerkt naar den, roman van mevr. Bosboom— Touasaint. om de atadgenooten te bevoordelen, althans al hun kraghleu inapaonon om waar deze (JORKEbPON JDJBH TIK. De lezing van Ds. J., benevens een inge zonden stuk uit C., wegens plaatsgebrek in een volgend nommer. VAVATOBIBKVBTKI op Zondag 9 Dec. 1906. Blaag fickssahsvea. BERGAMBACHT, 's Voorn). Da. Conradi, van Schoonhoven. BERKEN WOUDK. 's Voorm. Ds. Knappert, van Haastrecht. STOLWIJK, 's Voorm. Da. Van Willens- waard, van Krimpen a/d IJael. Hing Slledrecht. BLESKENSGKAAF. 's Nam. 1% uur Da. Van Willénswaard, van Goudriaan. PAPENDRECHT. 's Nam. 1 uur Ds. Hulaeher, van Nieuw Lekkerland. VISSCHER1J -BERIC HTEN, Op Zaterdag 22 dezer zal te Utrecht een vergadering worden gehouden vau de hoofdafdeeling Zoet water viasehery der Nederlandsche Heidemaatschappij. In dtze vergadering zullen de voorstellen be handeld worden, welke in de algemeene ver gadering te Haarlem zfin aangehouden. Een commissie van voorbereiding heeft bp deze voorstellen preadviezen nitgebracht. 'Anneratsl, 7 Dec. Van Zaterdag 1 tot en met Vry dag 7 December zyn alnier ter markt aangevoerd 52nieuwe- of winter- zalmen; prys per Vi kilo f 1,85 A f 2,85. «KrallageB, 80 Nov. Deze week werden ter mflikt aangevoerd 56 zalmenpry* win* terzaSÏ 1,— >A f 1,86 per 6 one. BEURSBERICHTEN. 6 Dec. Cert Nederl. Werkl. Schuld. 2Vi 763/, Dito dito 8 903/4 Oostenrök, Obl. pap. Mei-Nov. 4 99% Dito *üTer Jan-Juli. 4 99% Di(o Apr.-OcL 6 100*/it Portugal, Oblig. Ie Serie3 Dito 3e 8 67% RusL Obl. Binnenland 1894 4 Dito 1880 4 637/s Dito Gr. Russ. Spw.-my. '98 4 75Vt Dito Orel-Griasi. 50052000 M. 4 74Vs Am«L Hyp. Waarb. Maatsch. Obl. 4 96Vi Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 80 Loten Rotterdam8 106V» Loten Antwerpen2V» 100V* Loten Hong. Hyp.-Bank 4 122V» MARKTBERICHTEN. Bedegraven, 4 Dec. Kaas. Aangevoerd 171 wagens, te zamen 7227 stuks, wegende pl. m. 43.542 kilo; le soort Goudsche f31,60 S f83,—, zwaardere f33,50, Ie soort f29,50 A 30,60, Derbj-kaas, 1e soort f34,—2de soort f Edammer-kaas, le soort f 2e soort f Handel vlug. Geada, 6 Dec. Kaas, le qnal. f31,— a f88,—, 2e qnal. f39,— a 30,— zwaardere f84,50. Aangev. 73 partyen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 1097 stukkeu van ik kilo, handel vry welprys der goe- f 1,45 A 1,65 en weiboter f 1,30 A 1,40 per kilo. Bwtteréaoa, 4 Dec. Aangevoerd 34 *den, 833 magere en 684 vette runderen, vette en 145 nuchtere kalveren, 86 graskalveren en 394 biggen. Koeien en oasen 36 tot 40 ct., kalveren 40 tot 65 c. per qs kilo. Melkkoeien f f 15 A f 380, kalf koeien f 160 A f316, stieren f 70 f 310, pinken f 40 f 136, vaarzen f 70 A f 180, alles mager vee biggen f 8,- A f 14,-, paarden f 65 A f 140. t»eM«MBh«véa, 5 Dec. Boter, le qual. 70 ct, 3e qnal. 65 ct. per half kilo. Kaas f 17 a f 81 per 50 kilo. Vette kalveren 37 a 80 ct. per Vi kilo. Vette varkens 33 a 34 ct. pér half kilo. Biggen t 8 a f 11 per stuk. Aardappelen (gelen) f 3,00 per HL. (blauwen) f 3,35 (poters) f 1,40 Eieren f 7,50 per 100 stuks. Wserdea, 5 Dec. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 199 partyen, ■rys van Goudsche le soort 131,— f32,50, is soort f 39,— a f 30,50, zwaardere f 33 a f 83,50, Edammer le soort f 3e soort fa f per 50 kilo. Handel vry vlug. BfJHGJËHUhlJUJE MTANI». Nchasntasven. Van 4—7 Dec.; G-eboren: Merrigje, d. van U. Wouden berg en W. Eikeienboom. Overleden: C. Koster, oud 80 j., weduwe ▼an G. van Willenswaard. J. de Krugk, oud 73 j^ echtgenoot van E. Schotman. Bergambacht Van 30 Oct.—1 Dec. Geborèfi: Gtertiui, d. van A. Casteleyu en A. de Langen. Neeltje, d. van A. Bröere en J. C. van Dyk. Helena Neeltje, d. van J. Sloof eu C. de Leig. Cornelia, z. van P, Verheg en N. Hoogendoorn. Maria Elizabeth, d. van A. Benschop en F. Benschop. Suzanna Aafje, d. van P. Boom en N. Kek. Getrouwd: P. W. den Ouden,oud38j. en B. Kroone, oud 30 j. A. deu Boer, oud S3 j. en C. van de Werken oud 26 j. Overleden: P. G. Verkerk, oud 34 j., edity/tanW. Broere. P. van den Heuvel, oud 13 mnd. C. Zaanen, oud 64 j., weduwnaar van Joh. Sterk. L. Schippers, oud 32 j., ecfitf. vju» H. Korevaar. T. M. Visser, odd 7 m. G. Bode, oucf 79 j., weduwnaar van P. Oskam. N. van Etyk, oud 84 j., weduwe ▼an K. van den Berg. P. van Meyeren, oud 24 j. Lekkerkerk. Van 1—30 Nov. Geboren: Jacob, z. van D. v. d. Graaf en B. de Redeiykheid. •Gerard, z. van W. Graafland en M. Koren. Johanna Kiazina, d. van J. v. d. Plas en M. v. d. Most. Fggje Klaasje, d. van A. Sloof on N. Slinger land. Johanna, d. van W. M. Mudde en A. Mudde. Adnaan Bastiaan en Bastiaan Adriaan, zoons van A. Korevaar en M. Kiey. Cornelia, d. van H. G. Slingerland en W. v. d. Bql. Adrian us, z. Van F. de Vreede en M. G, da Zee a w, a- Cornells, z- van H. Ktptein en A. Rietveld. 4- Jan Willem, z. van D. Potuit en B. A. den Ouden. Cent, z. van A. Aarneudse en N. Wagenaar. Getrouwd: A. Mudde, oud 21 j. en M. de Lange, oud 20 j. T. Jansen, oud 27 j. en N. P. Deelen, oud 28 j. C. v. d. Velden, oud 42 j. en A. Mudde, oud 80 j. J. Stek, oud 28 j., weduwnaar van Gelderblom (won. te Nieuw-Lekkerland) en M. de Groot, oud 34 j. Overleden: F. K. Sloof, oud 1 d. M. Maaswiukel, oud 11 j. M. Boon, oud 71 echtgen. van A. van Limborgh. M. Boer, oud 43 j. A. d. Velden, echtgen. van F. Broere. <28 te herdenken. fist Hui dankbare Neef eb Nicht, gg jgjg Benschop, 1 Dec. 1906. Zoo de ileere wil en zij leren, lopen V JUHR1ËN HENDRIK en JOHANNA KAPTE1JN den lOdftp December a. s. hunne Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer JACOBUS BEN HOLLANBEB, in den ouderdom van byoa 44 jaren. Mede namens wederzydsche Familie, Wed. A. DEN HOLLANDER - Mocknaar Capelle a/d Usel, 4 December 1906. Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden by het overljjden van onze geliefde Zuster en Behuwdzuster, Vrouwe ADIUNK ANDREA nu CELL1KE MULLER, Weduwe van Mr. I. K. vak Waai-, betuigen wy onzen barteiyken dank. D. P. M. pi CÉLLIEE MULLER,' J. J. nu CELUEE MULLER- van Brink, G. B. do CELL1EE MULLER, C. I. DU CELL1ÉE MULLER- Busaum. VAN DEN BïRG Wed. M. A. Di JONGH—van WaKL, Oud' Beierland. C. rap OLDENBORGR—rap Weil, 1 Rotter- tap OLDENBORGH Jr., dam. Leeu warden. Voor de oprechte deelneming, bewezen door de Vrienden en Kameraads hg het overiyden van onzen geliefden Zoon en Broeder PIETER VAN MEIJEREN, betuigen wjj onzen barteiyken dank. Uit aller naam. De Wed. C. VAN MEI JEREN, geb. Nizuwpoort. Bergambacht, 8 December 1906. Hiermede betuigen wy onzen harteiyken dank aan de Heeren VALK en Echtgenooten voor de ontvangen St -Nicolaas-cadeaux. HET GEHUWDE PERSONEEL. Schoonhoven, 8 December 1906. De bekende inde en onbekende Schuld deischers van de onder het voorrecht van boedelbe- schrfiving aanvaarde nalatenschappen van de Echtelieden JAN SCHEP en AAGJE MOURIK, worden opgeroepen om op Zaterdag den 19. December 1900, 's voormiddigs ten 10 ure, te verschijnen len kantore van den Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk, tot bet aaDbooren der rekening en verantwoording dier nalatenschappen terwgl, wanneer er geen verzet plaats vindt de vorderiogen zullen worden uitbetaald voor zoover baten aanwezig zyn. De BURGEMEESTER van Qroet- A ui uiers maakt bekend, dat het op 1 Januari a. s. langs de huizen, zoowel door ingezeteneu als niet-ii.gezetenen, binnen die gemeente Is verbeden dat voor de behoeftige ingezetenen op den 87sten dezer maand door eene Commissie eene inzameling van gelden zal worden gehoudenten einde uit de op brengst daarvan op den Oudejaarsdag eene buitengewone bedeeling te houden. Groot-Ammkrs den 6. December 1906. De Burgemeester voornoemd C. w. d. STOK. Ouderkerk a/d IJsel. Zendag 9 December, 's morgens 98/« uur eu 's avonds61/» uur: Ds. F. DROST, van Viaardingen. Het BESTUUR neemt tot uiteriyk 88 December 1900 LEDEN en AAN- DEELEN aan voor de Onderlinge Ver zekering tegen Ongevallen ln 't JLandbouwbedrUf. N. rTBIEN Secretaris. Lspkk, Jaarsveld, Willige-iaange- rak eu Uenscbep. In de vergadering, 4 December j.L te Lepik gehouden, werd tot de oprichting van eene ONDERLINGE BRANDVERZEKE RING besloten. Belanghebbenden worden uitgenoodigd de OPENBARE VERGADERING, te houden op Dinsdag 18 December a. «4 des voor middags 0tys uur, in het Koifiubuis van W. LEKKEKKERKER te Lupik by te wonen. D. dk With. N. G. Vroioe. W. bKNscqg?. H, Kooi RAN. J, üwuiAWMN. Wed. T. A>ob*Wom. dx With. A. F. Eikelxnboom. J. SCUEF. P. boson. A. Aantjes. J. Kramer. H. Hofland. J. Osram. G. Eikelenboom. F. Kool. v A. Benschop. 1L van Uemmkl. G. DEN ilAHTOGH. W. DE WlTH. REDERIJKERSKAMER ouder de zinspreuk: „Met ket kleine vangt men aan", op Denderdng 18 December 1900, des avonds 7 uur, in „DE GROOlE BOER", Opveering van: MAJOOR FRANS, Tooneeispel in 6 bedrijven, vry bewerkt naar den roman van Mevr. A. L. G. BOS BOOM— Toussaint door L. H. CHRISPIJN. Bureau geopend OV» uur. Entrèe f 0,79. TERSTOND GEVRAAGD: bg A. MEsKEK, Koestraat, schoonhoven. GEVRAAGD: met SCHUITEN, groot 35 en 20 M3, om geregeld overal zand te baggeren en te varen, tegen nadere conditiön. Brieven franco, No. 26, Bureau ScbiMiuhovensche Courant. GEVRAAGD: Een nieuw solied met «kkende ramen en CallassenDrie gebruikte TILBURY'S in de olie, waaronder zoo goed als nieuw; een nieuwe KAAS BRIK; een solide ge bruikte TENTWAGEN in de olie; Twee HITTENWAGENTJES; Twee ENGELSCHE KARREN; verschillende Onderstellen en gebruikte AssenWielenVeeren enz., tegen civielen prys, b(j Van af Maandag a. s. zfin de prfizen van onze eerzte qualttelt Kachelkelen: Uit het pakhuis f 1,05 per Hectoliter. Thuisbezorgd 1,10 Aanbevelend, MOOBDBECRT, als de koeien in de groep staan, k f O,— de loodst oks; ook verkrijgbaar bjj 25 stuks k fl1/» Cts. per stuk; franco rembours. Ondergeteekende geeft den L-den der VEREENIGING VOOR Werkverschaffing, gevestigd te Haarlem, Jaiisweg 37. kennis, dat de uitslag der Sint Nicolaas-Verrassing is ge weest ala volgt: Hoofd-Agentschap ftcheenhevenMa honiehouten Linnenkast, gewonnen op No. 96732, AALTJE KOS. Sub-Agentschap Utrecht, 6 Eikenhouten Stoelen met Leer en Sprii gveerenge wonnen op No. 580, C. BOOIJ. Sub-AgentBchap Lekkerkerk, 2-per- soons Veerenbed met toebehooreo, ge wonnen op No. 1534, ELISABETH VISSER. Sub-Agentschap Graot-Ammcn, 2 per soon s Kapokkenbed met toebehooren, ge wonnen op No. 94010,TEUNTJE DEN OUDEN. Sub-Agentschap Ottelaad, groote Regu lateur met 14-daagsch slagwerk, gewonnen op No. 97710, L. KORTLAND. Sub-Agentschap Bergambacht, 2per- soons Kapokkenbed met toebehooren, ge wonnen op No 97308. D. DE GROOT. Sub Agentschap lutmeritol, ovale Mahoniehouten Tafel, gewonnen op No. 94105, WILLEM BLOM Wzn Sub-Agentschap Nilenwpeert, ronde Mahoniehouten Tafel, gewonnen op No. 1095, TEUNIS UARTOG. Sub Agentschap Oadewater, Penant kast, gewonnen op No. 97569, J. HOOGENDOORN. Sub-Agentschap Vllst, Penantkast, ge wonnen op No. 93741. W. DE JONG. Sub-Agentschap Haastrecht, Penant- kast, gewonnen op No. 97078, WOUTER DE GRAAF. De Hoofd-Agent van bovengenoemde Vereeniging, H. LIEFHEBBER. 8ch»onh»vcn, Nes 91. Neemt proef met mfine prima Petr»leam-GasKloelllcbt- brander „AIDA"! Uiterst eenvoudige behandeling. Kan op elke lamp geplaatst werden. Verrassend effect! ▲lleen-verkoop voor Schoonhoven en Omstreken SCHOONHOVEN, HAVEN. Interc. Teler. 17. 3 stuks bgna geheel vernieuwde TILBURY swaarvan 2 met nauwe CoUicgs-aseenr|jk met nieuw zilver gemonteerd; 1 nieuwe KAASBRIK; 1 gebruikt JACHT- WAGENTJE; 1 OMNIBUSJE met k. r. o. v. k., bs W. DE HAAN, Rytuigmaker, Uudewater, soliedste en daardoor 't goedkoopste adres voor allerlei nieuwe KUtuigen. Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag P. G., goed kunnende meikeu eu met boeren werk bekend, vrye woning en bouwgronden P. Cf., ook goed ksunectie melkenby W. DE JONG Cz. te Ouderkerk a/d Usel. Gevraagd tegen 1 Februari: Adres Mej. ds Wed. G. DEN OUDSTEN, Lekkerkerk. OPSTELLEN EN DILUTEN. Prys f 1,50gebonden f 1,90. Vorige bundels: Koiien en Klaprozen ing. f 1,50, geb. fl,90. Laatbloeiers ing. f 1,50, geb. f 1,90. Uitgaven S. Sc W. N. v. Nooten, Schoonhoven. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Znldplaspolder zgu voornemens op Donderdag 10 Januari 1907, des namiddags te 12Vi uur, io „DE ZALM" te (Lienda, by enkele ïnschrgving, in bet openbaar aan te besteden: Het nltveeren van vernieuwingen en reparation aan -, benevens ket onderbonden van de Machine- geboHwen, Woningen, hlnlzen, airuggeu, Duikers, bekeringen en verdere Kunstwerken des Folders, gedurende de Jaren 10O7 tot eu met ÏUIO. Iu drie perceelen en diverse massa's. Het Budlek ia verkrijgbaar, op franco aauviaag en tégen betaling van f 1,—, by de BouknanUelaars J. VAN BENTUM St ZOON te Uonda, vanaf 15 December 1906. Inlichtingen geven Dykgraaf en Heem raden voornoemd, zoomede de Hoofdopzichter des Polders L EXALTO te Moordrecht. Een Heer z. b. b. h. h. vraagt te Schoon hoven 34, met PfiMBlOM. Brieven met pryBopgaaf, onder no. aan het Bureau van dit Biad. Bulangryk nieuws voor Varkens houders ia belgeen de Heer A. KosTEH te Ueenwyk my schreef: DANKBETUIGING. Mijnheer10 Januari 1906. Uw Hloedmlddel, gehaald in den Drogistwiukel vau A. v. d. HEIJDEN le Waddinqsvken, is m| uitstikend bevallen, daar ik eeu koppel varkens bad, die door zwaren brand waren «angetust en door een paar fieaschen van uw liloedialddel volkomen zyn genezen, zoodat tk het een ieder ten teerste kan aanbevelen. ><w.g.) A. KOSTER, Jaagpad to Reeuwuk t Landbouwer. Per flac. 99 Lis» 6 11. k 00 Ut. Verkrijgbaar by des eu Dy di/Dt'pölhouders: Ameide, P. G. (i. de Jong; Ammerstol, J. bTUURMAN, BunacünpD. IliKEurileigani- bacht, C. G. v. D. bgitu; Berkenwouae, G. den Hoed; bleskensgraalL. W. Uouwelingen Houtgraven, L. J. Scheer; Cabauw, G. v. d. Hoek; Daieiu, Jongbloed; Gieseudaui, F. Schreoder; Gitseu Nieuwkerk, M. v. Uouwe lingen; Giueen-Oudeketk, P. C. Pkssel.se; Gortncüem, W. Zon; Groot-Ammers, B. Brand en C. Mourik, Guuderak, F. van Dam; Guuda, Firma Wolff; Goudruau, Erven 'Ihapman, Haastrecht, W. J. van Dam; Hekenuurp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Donker; Lkugtrak K. Vermeulen; LeerbroekG. Blok land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker kerk Cs. Broere es C. v. d. Heul; L<.ksmund T. Molenaar, Lopik, H. Coué, Lupiktrkapel, D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Beekum en H. bRuuwEit; Molenaarsgraaf, L. de Haas; MoororechiJ. van Gennep, NieuwerurugM. Bouwer; N.cuwerkerk a/d Usel, L. Smink— J. v. Gelderen Nieuw LekkerlandK. Simons Nieuwpoori, C. Spelt en B. van Wijngaar den; Nituwland, Kok; Noordeloos, C. van Steenis, Uttoland, de Kluiver; Üud-Aiblas, J. VLor, Ouderkerk a,d Usel, A. VAN Walsum Pr.; Oudewater, P. Kóklofs en C. van Wijk; Polsbroekerdam, J. P. Kastelein; Heeuwgk, J. v. d. Heiden'; Schoonnoveu, A. N. van Zessen en W. de Lange; Slolwgk, F. Bats Wed. A. v. d. berg; Streefkerk, B. Brand; Tienhoven, G. Bouwmeester; Vretwwgk, M. Zkilmans van Emmicho ven Waddingsveen, A. T. D. Hdjdkn; Zevenhuizen, M. Bon. op gezelligeu stand in de Koestraat ie hetiosuiieven, beslaande in vier nieuw behangen eu geschilderde Kamers niet Zolder en Meidenkamer, van 4Umn- en Water leiding voorzien, di.del(Jk te awn vaarden. ie bevragen bg deu Etgeuaar C. B. VAN BAAREN, Oude Haven alnier. ter «veruame aangebedeneen flink bestaan opleverende, 7U0 l.uer per week. Br. fr., lelt. V W, aan SWAHTSENBURG's Adv.-bur. Usuda. VERKOOPING VAN DIJKGRAAF eu HEEMRADEN van den ZnldplaapalMnr zyn voornemens op V*ydag 31 December 1906, dm voorm id- dags 9i/i ure, in hei „STATIONS KOFFIEHUIS" te te verkoopen: Jtnlm 90 stabs IKPEBOOMEH, wassende sp den H^»»fdmldd«l- weg ander die gemeealte. De boomen zuilen den lOen December zfin genummerd. Inlichtingen geven de Hoofdopzichter L. EX4LTO en de Opzichter B. DK WITT, beiden te M aard reelat. De Deurwaarder VAN IPENBURG SCHOONHOVEN is voornemens op Donderdag 13 De cember 1906, 's morgens ten 10 ure, in het HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar, am cantant geld, te ver koopt^: ln de Naatnlaaxe VennaalHchap „Ntoambaotdlenait ap de Lak", ga* vcMtlgd te Nebaanlsoven, namlnaal, 4 elk van f500,— an 40 alk van f 85,—. ,>;a De Notaris J. P. MAHLSTEDE te IföTl'A Bergambacht is voornemens om op ün-'M Woensdag den 19. December S-*® 1906, des avonds half zeven ure, in het Café van den lieer T. VAN ZOEST aldaar, iu het openbaar te veilen en te vrkoopen: met; ERVEN en Aanbehooron, staande en gelegen onder de gemeente aan do Meent; zoomede aan perceal TUINLAND, gelegen aldaar, aan den Schoonhovenschen Kerkweg, naby het Dorp. Breeder bfi biljetten omschreven. Betaling der k 1$7. Betaling der kooppenningen 6 Februari pl. Inlichtingen geeft genoemde Notaris. UIT DE HAND TE KOOP: gelegen onder de gemeente Bargain backt, over de Wetering, tusschen deu Hoogen Nes eu den Boezem, groot 88 Aran, 50 CJantlaren. Te bevragen bg Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht. DE NOTARIS N. F. CAMBIER VAN NOOTEN in bet Uölel „DE ZALM", aan de Markt aldaar, telkens fiat voormiddigs teh ft Ure, !fi het openbaar veilen en ver koopen De Notaris A. CASTELEIJN te Site f Kerk is voornemens op Vrydag dei/ 14. December 19oö, 's voormiddags ten IU ure, ten sierfbuize van B. DE GRAAF Mje BOEK te boven den Koreumulea, ia üet openhaar, •m Asniaui gel<1, te verkoopeu: ala. Kasten, Kisten, Tafuia, S.oeleu, Spiegels, Schilaeryen, Kfuk, Wekker, Kachel, Fort.uts, Butlüeu met touDehouren, Vioerkieeden Matten, Koper-, lJzer-, Tin, Buk-, Glas- en Aardewerk; alsmede EENI6 TUINGEREEDSCHAP eu heigeen meer ten veraoup zal worden aacguDuden. m. O. JfoUri. A. J. DIS UUUiJ zal up Woensdag 19 December 1906, 'h vuurtu. iu uur, ten sieifnaize vau den Heer M. BUEti Pz., C 122, in Behaagt aldaar, am cvataat grid, vurkuopen: van genoemden Overledene, waaronder gewerkt boud ea Zilver. Eén uur voor de verkooping genommerd te ueo. met SCHÜUR. KAAPBERG, 5-roeden HOOIBERG en diverse perceelen (waarvan een gedeelte uitmunt^éd geschikt is om verveead te worden), alles in den Oost polder aan het Weegje h(j de Ringvaart en aan de Zuidjttde by de Gauwe onder benevens ERF en TUIN aan de Zuidkade aldaar, een en ander te zamen groot 16 HECTAREN, 91 AREN, 12 CENTIAREN. In 7 purceelen en in combinaties. De perceelen 1, 2, 3 en 5. zynde de Wo ning met ongeveer II Hectaren Land, zyn verhuurd aan L. TIMMERMAN te Waddinx- veen voor f 1000,— per jaar; de Laudergen tot 1 December 1907 eu de Woning tot 1 Mei 1908. De perceelen 4 en 6, groot ongeveer 4'k Hectaren, zyn verhuurd aan A. HOUDIJKta Gouia voor f 330,— per jiar tot 14 De cember 19G9; eu het Huis aan de Zuidkade is ver huurd voor f 1,60 per week. Te aanvaarden by de betaling der koop- penning* 0 op 28 Maart 1907. Te bezichtigen: de Landeryen dageiyks en do Gabuuwen 3 workdagen vóór den dag der veiling en der verkooping van 10—13 ea van 3-4 ure en op den vet koopdag vau 9—11 ure. Breeder by bi jetten en notities, te ver- krygen ten kanture van genoemden Notaris van 13 December a. s. af, by wien tevens nadere inlichtingen te bekomen zyn. ie 1 MANSWONING ent. te op 11 Dec. 1906, dour Notaris CAMBIER VAN NOOTEN aldaar (zie pag. 4 van dit blad), Staat: Gedeeiteigk veruuurd aan ent, lees: tiedeelteiyk verkaard aaa L. Frberveld e. a. ea gedeeltelijk la gebraik bU deu verkeeper veer f 984,— '0 Jaarej de Laaderyea let i Nev. 1907 ea Me Beawaa* wealag tel 1 Mel 1900.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2