BonloM te Loeit. 44 AaideÈD op laam T Oproeping. UITVOERING Groephouten Rijtuigen te koop. EET VERROEN's linke "zANDSCHIPPERS I, Herfstsyringen. Bloedmiddel. IEPEB00MEN. Diverse HUIZEN Bergambacbt, Eene partij Hooiland, MELKZAAK Streefkerk, té, Den Inboedel te GOUDA Wei- en Hooiland f' Zie verder het tweede Blad. Advertentiën. f 25-jarige Echtvereeniging Dankbetuiging. Nieuwjaarwenschen (Bedelen) GEREFORMEERDE KERK Onderlinge Brandverzekering .JAN NIEUWENHUIZEN", te Lekkerkerk. Na afloop BAL Een halfwas DRAAOWERKER TE KOOP: UTRECHTSCH WAGENTJE D. GROENEVELD, Schoonhoven. STEENKOLEN. G. OKHDIJZEN, Schoonhoven. H.H. VEEHOUDERS! Verkrijgbaar bjj J. KOEK, GEEN GAS! TOCH GAS! EXTRA STERKI LICHT! H. A. VAN BAAREN. EEN BOERENKNECHT, Nieuwe Bundel Dr.LLAURlLLARD. Hootd-Agent J. ZON, Voerden Een nette, flinke bovenwoning, MOORDRECHT Openbare Verkooping. DRIE DUIZEND GULDEN Openbare Vrijwillige Verkooping. ERFHUIS. Meubelen en Huisraad, EENIG TUINGEREEDSCHAP Openbare Verknoping. te Leklmrkerk D..der4„o.{~gZïbbï}"»6''«{ir4 WADDIhIXVËEN; Een Huis met Schuur, 16 HECTAREN, 91 AREN, 12 CENTIAREN. Amide, 6 Dec. Da. U. van Grieken, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. alhier, beeft een beroep ontvangen naar 's Gravendeel. 'Bemcbep, G Dec. boordat het paard schrikte voor de honden van een aan den weg geplaatste kar, geraakte hedenmorgen nabfj den Polabroekerdam de geheele equi page van den veehonder J. B. alhier nabjj den Polabroekerdam in de wetering. £en in het rjjtnig zittend vrouwspersoon kon slechts met moeite worden gered. Voorts moest het tuig gedeeltelik worden stuk gesneden om het paard uit ztyne netelige positie te verlossen. Ook bet rijtuig bekwam eecige averij. Tegen den bestuurder der hondenkar zal proces-verbaal worden opgemaakt. 'Bergawbaebl7 Dec. Donderdag middag werd door de Damesvereeoiging .Arbeid Adelt", alhier, aan de kinderen der 2de Openb. L«ag. School aan, den Üoogendjjk evenals vorige jaren een feestje bereid en werd hot jonge volkje in de school getrakteerd op chocolade en speculaas. Nadat tg van een en ander volop hadden genoten, werden aan ongeveer 40 behoeftige kinderen kleedingstukk^n uitgereikt, terwijl de overige met een stuk speelgoed werden verrast. Bleak «nagraaf, 7 Dec. Beroepen bg de Ned. Herv. gemeente alhier Dfe. J. Keiler, predikant te Uitwjjk (N.-B •ttlesen-Nieuw kerk, 7 Dec. Door het bestuur der zuivelfabriek .Samenwerking", alhier is j.U Zaterdag de eerste balans vol gens coöperatieven grondslag opgemaakt. Bg de uitbetaling der geleverde melk, is boven hun verwachting gebleken, dat zg Ïemiddeld ruim f 6,50 plus f 0,40 wei per 00 L. kunnen verstrekken. Zelfs had een van de elf landbouwers uit de gjemeente Hoornaar, de heer D. Donk, ontvangen f 7,16 plus f 0,40 wei. •ttleaeu-Oadekerk, 7 Dec. Een vier tal jongelieden ging voor pleizier eendaagje met den heer.D. van H. op de jacht in den polder Giesen-Oudebovenkerk. Twee daar van bekwam bet echter slecht, daar zg, bg het springen over eene sloot, het ongeluk hadden te water te geraken. Een Dat pak en ver van huis is voorwaar geen buiten kansje in dezen tgd van bet jaar **ttreat»Aminer«, 6 Dec. Ten einde het bedelen op den Nieuwjaarsdag tegen te gaan is alhier, eveuals vorige jaren, be sloten op 27 December a. s. langs de huizen eene collecte te houden; de opbrengst strekt om de bedeelden op Oudejaarsdag een bui tengewone bedeeling te geveu. Nadere bgzooderüeden zgn vermeld in achterstaande advertentie. •Haastrecht, 4 Dec. Heden had de eerste Nutslezing in dit seizoen plaats. Als spreker trad op de heer Dr. H. Blink uit Den Haag, met het onderwerp: Aardbevingen en Vulkanen. Spreker begon met mede te deelen, dat, boe wel aardbevingen iu deze streken hoogst zelden gemerkt worden, toch deze verscbgoselen aan de orde van den dag zgn. Uet behulp van Ongevoelige en zelf- registreerende instrumenten is vastgesteld, dat het aantal aardbevingen per jaar meer dan vierduizend bedraagt. De meeste komen voor langs de kusten van den Grooten Oceaan, den Indische» Oceaan en de Middellandscbe Zee, en worden zeer vaak gevolgd door uit barstingen van asch en lava. Ook in het Alpengebied hebben vaak aardbevingen plaats, zonder echter te worden gevolgd door uit barstingen. Aan den vorm der bergen is meestal te zien of zg van vulkaniscben aard zgu. Spreker schetste de onzettende gevol gen, die vulkanische uitbarstingen na zich sleepen, doch wees er op, dat de vulkanen in ai hun vreeselgkheid toch nog nut doeu door het,brengen vao veel waterdamp inde atmosfeer. De lezing werd opgeluisterd door fraaie lichtbeelden. De voorzitter der afd. Ds. H. E, Knappert bracht spreker aau bet eind der lezing den dank der vergadering. Gisteren bevond zich in deze gemeente een zwerver, zekere Jans, die een zeer fraaien jachthond met zich voerde. Dit trok de aandacht van den bouwman Lek- kerkerker, die hiervan kennis gaf aan politie, omdat het waarde was. Toen later bleek, dat kocht aan een boer voor één gulden, trok de politie op onderzoek uit eu werd J. aangehouden en na verboor in voor- loopig arrest gesteld. Den volgenden dag is hg ouder geleide der politie naar Rot terdam overgebracht en ter beschikking van de justitie gesteld. De bond bleek te behooren aan den beer Keunen te Gouda, die zgu eigendom met blgdschap weer iu ontvangst nam. Hardingsveld, 5 Dec. De liberale kienvereeniging alhier stelde met algemeene stemmen tot candidaat voor de Provinciale Staten in bet district Gorinchem den heer Mr. V. G. A. Boll, notaris te Gorinchem. Mleeg-Bluklaud, 6 Dec. Vele land bouwers hebben, nu het vee stal staat, het kaaswriugen gestaakt. Zg leveren thans de melk aan de boterfibriefc der heeren Van den Berg te Rotterdam op vetgehalte en maken ook daarmee goede zak60, want toen Maandag j.l. een agent dier fabriek afrekende met de leveranciers, ontvingen vele f 7 en en een zelfs f 7,16 voor de 100 L. melk. De prgs van de vette varkens is bier en in de omstreken sinds een paar wekeu sterk dalende; de mesters kunnen thans niet meer bedingen dan 22 cents per Vs K G. Een schadepost voor houders, die kort ge leden nog een bod van 24 cents weigerden. Die daling werkt natuurlgk ook terug op den handel in jonge biggen, waarvan de prgs eveneens neiging tot achteruitgang toont. 'JlMniMr, 6 Dec. Aan het hulppost- kantoor alhier is gedurende de maand No vember in de Rgkspoatspaarbank ingelegd een bedrag van 479,90 verdeeld over 8 in ifediclieiu, 7 Dec. Tot predikant bg de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen de heer K. Nobel, caud. te Berkhout, bg Hoorn. •Hrlmpen a/d Lek, 6 Dec. Het jaar feest van de Bond van Gemengde Zangver- eenigingen in Zuid Hofland, zal het volgend jaar hoogstwaarschgnlgn in onze gemeente worden gevierd. Verschillende ingezetenen hebben hun medewerking reeds toegezegd. De werkman C. de Koning kreeg op zgu werk bg ongeluk een klap van een hoekgter in het gezicht, waardoor de onder kaak werd gebroken. Nadat een voorfoopig verband was gelegd werd hg huiswaarts gebracht, waar de hulp van Dr. W. Mars werd ingeroepen. De nagel heater M. de Jong, werkzaam op de weif der firma J. en K. Smit alhier, had het ongeluk van een in aanbouw egnden baggermolen te vallen, met het noodlottig gevolg dat hg met het hoofd op een boek- üzer terecht kwam. Voor den ernstig ge kwetsten jongen werd de hulp ingeroepen van Dr. N. J. van Dam. "krluipeu n/d IJzel, 6 Dec. Door den heer J. G. Kerger, rgwielhaudelaar, is te zgnen huize aanbesteed bet bouwen van een woonhuis met winkel en werkplaats: Timmerwerk: F. Slooff f 1885, S. de Deugd f Metselwerk: Job. r. Staveren f1946, Job, Gauwens f 1890. Verfwerk: A. Groenereld f 868, Gebrs. Maat f 826, fi>ma J. v. Wgnen f 220. dtl ho van groote hond waa ver- Het werk is aan de laagste inschrgvers gegund. Door de zangvereeniging „Door Inspan- niog Uitspanning" zgn tot afgevaardigden naar de te Rotterdam op 24 December a.s. te houdeu algemeene vergadering benoemd de heeren H. Verstoep en J. A. 'van Dam. "Lekkerkerk6 Dec. Het toeval wil dat binnen enkele weken drie onzer gemeente ambtenaren hun 25-jarig ambtsfeest hebben te berdenken, n I. de beer C. van der Vos, die 1 November 1.1. als veldwachter in dienst der gemeente was; de heer C Oudenaarden met 1 Januari a. s. als werkzaam aau de secretarie en met 1 Februari d. a. v. de heer S. Kakebeeke als hoofd eener openbare lagere school. •flfeerkerk, 7 Dec. De handel in kaas is in deze week niet vlug. De prgs 4 f 32 per 100 b.K.G., eerste kwaliteit, is dezelfde gebleven. Zware soort werd niet verhandeld. ^leawpeert, 6 Dec. Ooze dorpsgenoot, de'heer J. Noorlauder, die in Maart 1.1. werd iDgedeeld als milicien bg de Infanterie te Bergen-op-Zoom, is bevorderd tof milicien onderofficier. 'Oudewater, 7 Dec. Voor de avond- teekenschool hebben zich aangemeld 38 leerlingenwel een bewgs dat de oprichting dier school hier ter stede in een groote behoefte zal voorzien. Door kerkvoogden en notabelëu der Ned. Herv. Gemeente alhier is de hoofdelgke omslag voorloopig vastgesteld. De aanslag bestaat uit 21 klassen, waar ran de hoogste is f 30 en de laagste f 1. *I*eur»um, 7 Dec. Door den heer K. werden een viertal runderen verkocht, voor f 1ÜJ0. Te meer vermeldenswaard, daar drie ervan anderhalf jarige runderen waren en de vierde eeo dier van ruim 10 jaren oud. 't Schgnt, dat de kleur (lakebout) den kooper heeft overgehaald een zoo verbazende som te bieden. "Heeaw()k, 6 Dec. In de Vrgdag-avond j.l. gehouden vergadering van de Reenwgksche gsclub „Wilbelmma" werd door den afge vaardigde ter algemeene vergadering van de Z. Hollandsche IJsvereeniging, gehouden te 's-Gravenhage, een breedvoerig verslag uitgebracht over het aldaar verhandelde. Na nog eenige besprekingen, welke in hoofdtaak de commissie tot werkverschaffing betrof, sloot de loco-voorzitter de niet talrjjk bezochte vergadering. De voordracht ter benoeming vau een onderwijzer aan de openbare lagere school A, alhier, bestaat uit de navolgende heeren: 'l. J. Smit te Schoteriand, hoofdplaats Heeren veen; 1 B. van Gent te Klaaswaal; 3. W. P. Fredenkze te Groot- en mers. •btelwijk, 6 Dec. Het classikaal bestuur van Gouda heeft den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente alhier bericht, dat het in zijne vergadering van Woensdag 28 Nov. jl. besloten heeft het consulentschap vanDs. C. Verhagen in het belang dezer gemeente te handhaven. De voorloopig vastgestelde lflst van den hoofdeljjken omslag der Ned. Herv. Gemeente ainier is door kerkvoogden en nolabelen vastgesteld tot een bedrag van 1364,50. Op de lijst komen voor do namen van 260 aangeslagenenverdeeld in 31 klassen. De hoogste klasse betaalt 34,60, de laagste f 0,60. Door het bestuur der Ned. Herv. Zon dagsschool is in overleg met de dame» onderwijzeressen besloten ook dit jaar wtór het Kerstfeest met de pl.m. 190 leerlingen te vieren en ook dat daartoe wéér zal wor den opgericht een Kerstboom. Bovendien zal een Kerstsprookje worden voorgedragen, waarbü dan mits de bezwaren met van overwegenden aard zjjn eenige toepasse lijke lichtbeelden zullen vertoond worden. Nog werden besproken de middelen, die men zou kunnen aanwenden, om tot de viering alleen toegang te verleenen aan hen, die op de eeüe of andere wijze tooneu, dat ze door werkelijke belangstelling en liefde tot de kinderen gedreven worden. In een volgende vorgadering zal die bespreking worden voortgezet. •Streefkerk, 6 Dec. De voordracht ter benoeming eener onderwijzeres aan de Openbare Lagere School 11 alhier begaat uit de dames: le. mej. M. Spruit ie Gouda; 2e. mej. J. W. Huiskes te Zuid-Beierland; 8e. mej. M. Verheg te Jutfaas. •Wsddtngiveeu, 6 Dec. De $t.Nicolaas- avond heeft hier in den regel een kalm verloop. Gisteren-avond werd echter hierop ee»e uitzondering gemaakt. De 28 jarige C. Straver had, wat wel eens eer gebeurt, misbruik gemaakt van sterken drank. Omstreeks tien uur thuiskomende werden zgne ouders de straat opgejaagd, waarbg hg als hulpmiddel gebruikte een groot slagersmes. Toen hg zich echter ook op de straat waagde, werd hg door den te hulp geroepen veldwachter opgepikt en in verzekerde bewaring gesteld. Waddlnguveen, 6 Dec. De Gerefor- eerde gemeente alhier heeft haar 40-jarig bestaau herdacht. Ds. Rarnau. emeritus predikant te Woelden, die bgaa 40 jaar ge leden het predikambt vervulde, hield eene gedachtenisrede. •Zeven uatmen, 6 Dec. Tot secretaris- penningmeester van de coöperatieve ver- eeniging „Ons Belang" is benoemd da heer J. A. Vos. De zangvereeniging „In-ter Nos" heeft aan het bestuur der Remonstrantsch Gerefor meerde Kerk het verzoek gerictit om die kerk te mogen gebruiken tot bet houden van hare repetities. Het bestuur heeft hierop afwgzend beschikt. GEMENCID HIE1IW8. - Gister-nacht is het fraaie kasteel te Wguben afgebrand, dat aan dou airière vau Andrmga de Kempenaer behoorde, üie bet bewoonde. Du brand moet om haiftwee in de bibliotheek zgu ontstaan. Oorzaak onbekend. Op drie dienstoodenkamerijes na is bet geheele gebouw uitgebraad. De muren staan nog recht, doch vertoooen scheuren. Ook de inboedel, waarouder vele kunstvoorwerpen en vele oudheden, ging verloren. De bewoonster zou met moeite zgn gered. Uit Zonderen, gemeente Borne, wordt aan de „Zw. Ct." geschreven: Een diep treurig ongeluk valt van hier te melden. De landbouwer H. ten Have op Houwer was Dinsdag avond bg zgn buurman W. Olthof te Uertrne bezig eeu geslacht varken af te sugden, dat met de ladder op twee stoelen lag. Bg het doorsugden van den tug schoot het vigmscherpe mes te ver door en trof dea man hoog in het bovenbeen. Eeu slagader werd doorgeaneden gulpend spoot het bloed naar buiten en binnen eenige minuten was de ongelukkige ean ïgk, badend in zgn bloed. Een weduwe eu kinderen big ven achter. Het mond- en klauwzeer neemt In België meer eu meer toe. Verschillende brandpunten van besmetting zgn door het Ministerie van Landbouw vastgesteld. De ziekte woedt vöornameigk ia de provin ciën Luxemburg en Oost- Vlaaodoron. Inden omtrek van Gent moeten vele stallen be smet zgu. Te Sslzaete, een Belgisch dorp in de on- middeltgke nabgbeid van de gemeente Sas van Gent, is ook het mond- en klauwzeer j uitgebroken. ITiDIIIlVWI. ficksenhsven, 7 Dec. t Door dea Raad dezer gemeente werd in zgoe vergadering van 6 en 7 De cember 1906 besloten: 1. Tot wgzigiog der kegrooting 1906. f,. De boomen achter den Ouden Singel te verkoopen. j, Daar bg de behandeling der begrooting bg eukeie posten de stemmen staakten, werd deze aangehouden tot een volgende ver gadering. t Onze vroegere stadgenoote mej. E. Schaig, thans onderwflteres te Gouda, is benoemd tot directrice der school „Mllhring te Dordrecht. t Naar wg vernemen is op 1 Decem ber j.l. de nieuwe stokerg der gemeente- gasfabriek in werking gesteld en bg de be proeving gebleken dat aan de eischen voldaan is. De oude stokerQ is daardoor buiten dieOBl gesteld eu eenige toestellen worden naar de nieuwe gebouwen overgebracht. t Donderdag-avond geraakte de 73-jarige J de Krugk, waarscbjjalgk door de duisternis misleid, ter hoogte vau bet Bolerbuis te water. Door in- de nabgheid wooende personen opgemerkt, werden pogin gen in 't werk gesteld den drenkeling te reddeD, wat van af den hoogen kaaimuur niet mocht gelukken. De drenkeling dreef inmiddels verder; lad der en haken werden gehaald. De heer C, van der Hek, die meermalen het genoegen smaakte drenkelingen te redden, begaf zich gekleed te water en mocht ook ditmaal bet genoegen smaken den man nog levend op het droge te brengen. Ingedragen bg de firma Ffin van Draaf, werden door don inmiddels ontboden genees beer Dr. K. E. de Jong en eukeie bareid- willigen de middelen toegepast om de levens geesten op te wekken, wat belaas niet heeft mogen gelukken. Het ijjk werd onder toezicht van de politie naar de woniog gebracht. A. s. Zondag 9 dezer hoopte genoemde De Krugk zgn gouden huweigksfeest te tieren. De achterbigvende weduwe, die in behoef tige omstandigheden verkeert, zal voorzeker dezer dagen van weldadige stadgenooten stoffdigken steun ondervinden. t Maandag-avond 1.1. hield de afd. „Schoonhoven en Omstreken" van den „Bond van Nederlandsche Onderwgzers" in bet Heeren Logement een openbare vergadering, waarin de voorzitter van bet hoofJbestsur, de heer F. L. Ossendorp, van Amsterdam, zou spreken over: „De Vrgbeid van den onder- wdzor buiten de school", en het hoofdbe stuurslid, de beer J. H. F. van Zadelhoff, van Dordrecht, het onderwerp: „Wat wil de Bond", zou behandelen. Bg den aanvang deelt de afdelingsvoor zitter mede, dat de heer van Zadelhoff verhinderd is en dat de heer Ossendorp zich bereid verklaard heeft, beide onderwerpen voor zgn rekening te aemen. Deze, bet woord verkregen hebbende, zegt: De openbare onderwgzers, bondsleden, wier ideeën op het gebied van ouderwgs dikwgls zoover uiteenloopen met de heer- schende meeningen, moeten nog vaak strgd- voeren voor de vrgheié, om hun beginselen te mogen propageeren. Jaren geleden reeds zga in de kamer pogingen aangewend, die onderwgzerstoügen aan banden te leggen; sommige gemeentebesturen hebben zich zelfs niet ontzien om bg voorkomende gelegen heden den tegenstander onderwgzer op straat te zetten. In vele plaktsen is do vrge kritiek den onderwgzers njet geoorloofd. Zg zfln ook dikwgls wat lastig uitgevallen, omdat ze voor het onderwgs tal van verbe teringen eischen, welke zg met krachtige argumenten weten te staven. Aan die argu menten hebben de heeren meestal het land. Want een argument eischt een tegenargument eu het is meestal lastig, die te viudon. Dan komt bet in de tegenwoordige dagen zooveel voor, dat die openbare onderwgzers meedoen aan politiek bg verkiezingen, meestal teq gunste voor de links staande kandidaten, dus niet alleen voor sociaal democraten, geigk maar al te dikwgls beweerd wordt, teneinde de goegemeente den schrik voor die openbare onderwgzers op den hals te jagen. w Kan het in het belang der maatscbappg zgn een corps Imbteikren in hun dienst te hebben dat uit hielenlikkers bestaat? Moeten de onderwgzers de kinderen niet opvoeden tot jonge menschen met karakter, waaruit later mannen groeien, die weten wat ze willen? En kan bg dat wanneer hg het met de zedeigkbeid niet zoo nauw neemt? Niemand zal toch een hielenlikker tot de boog-zedeigke menschen rekenen. Hielenlikkers en o o ge n d ie n a a r s kunnen geen goede onderwgzers zgn. De onderwgzers dit is de reden, waarom ze tegenwoordig meer in bun vrgheid worden lastig gevallen zgn zich gaan bemoeien met de arbeiders-beweging. Waarom? Eenige jaren terug kregen de arbeiderskinderen precies voldoende onder wgs om, zoo productief mogeigk, goedkoope arbeidskrachten te vormen. Dj bond eischt tegenwoordig ia het belang van de volke ontwikkeling meer. Verbeterde leerplicht met er onafacheideigk aau verbonden kindervoeding, en kleeding, verplicht herhalings-onderwgs, verbod van alleij kinderarbeid, schoolartsen, scboolbadeo, ge zondheids- en vacantiekokmiee, schoolreisjes, schoolfeestjes, ziedasr een ïgstje van wen- schen, tot welker ver^ezenigking wg den steun inroepen van ieder, die het wel meent met onze jeugd, de mannen en vrouwen der toekomst, van wie zooveel meer gevergd zal worden in den strgd om het bestaan, dan een halve eeuw geleden nog het geval was. Schoolvoeding en kleediog: Amster dam b. v. geeft tot f 36000 kinderarbeid mag niet geduld, omdat een licbameigk vermoeid kind geen geestes arbeid kan verrichten; schoolartsen, schoolboden, ge zondheids-, v'.ac antie-kolonie» om onze kinderen te beveiligen; schoolreisjes tot aangename ont wikkeling; schoolfeestjes ter nuttige afwisseling; voor al deze dingen vragen we het geld niet van de vereemgiog voor dit of voor dat, maar van de gemeenschap. Daar moet het heen, zal ons volk een ontwik keld volk kunnen heeteo- Wg gaan met deze zaken den boer op, wenden ons tot gementeraden of Rflksregee- ring, die alleen wat doen, als iets uitgaat van de massa. De school moet worden een opvoedings instituut In vele gezinnen kan van opzetteigke opvoeding geen sprake zgn, door de econo mische toestanden, waarin de ouders ver- keeren. Voor, kinderen van zulke ouders moet de school eeu ver^öpding zgn van geen te tfussen. Het gezin zal meer aan ao opvoeding kun nen doen wanneer de vadebs meer loon uit betaald krggen en minder lang behoeven te werken, zoodat er nog enkele uren voor hun gezinnen overschieten. Daarom moeten, volgens sommigen, arbeiders- en onderwgzersbeweging elkander steunen. De onderwgzers zfin daarom dikwgls ie vinden in bestuurdersbonden, ent. Zoo heeft de Bond van Nederl. Onderwgzers laatst nog deel uitgemaakt van het Comité voor het Arbeidscontract. Hoe staan de autoriteiten hier tegenover? Voor kindervoeding propageeren raag wel meedoen aan de arbeidersbeweging is hun minder aangenaam,, maar deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen is niet geoorloofd. Waarom doen de onder wgzers bet dan toch? Omdat er eerst een ander soort raadsleden moet komen, eer aan de bondseischen voldaan zal worden. De arbeiders hebben het meeste belang bg ver beterd onderwgs; bun afgevaardigden helpen ons dan ook het best. Die worden dus door ons gesteund Dit is niet erg aangenaam voor de conservatieve heeren, omdat er onder de onderwgzers dikwgls flinke propagandistische krachten schuilen, die het aan kritiek niet laten ontbreken. Zoo zgn in deze gemeente algemeen bekend de stukken van den heer Vinck, waarin hg de handelingen van den Scboonhovenschen raad bespreekt. Spreker heeft deze stukken gelezen en ze niet buiten goeden vorm en toon bevonden. In een raadsvergadering werd door den heer Valk het schaven van V. aanranding van het gezag genoemd. Dit is „dikwgls" de boeman om de andere raadsleden mee te krggen. Aan het gezag mag niet geraakt worden, maar wat het eigeDigk ie, weet niemand. De raad nam toen met 7 stemmen het besluit den heer Vinck te verzoeken, zich in zgn schrgven te matigen. De brief door Burg. en Wetb. aan Vinck gezonden, was zeer willend gesteld, maar Burg. en Weth. hadden het niet mogen doen, want het bespreken van een openbaar lichaam in het publiek is een burgerrecht, waaraan niet geraakt mag wordeö. Sommige leden wenschten van den raad misschien een onderonsje te maken of die 7 voorstemmors daar ook toe behooren weet spreker niet. Kritiek is voorwaarde voor verbetering. Hem, die ze oefent, moet men dankbaar zgn. Binnen de goede vormen moet men big ven, maar spr. zou de artikelen van Vinck, bad hg ze moeten schrijven, hier eu daar nog wat scherper gemaakt bebben. Nu heeft de raad eenige weken geleden iets minder moois gedaan. Aan de open bare school was een vacature voor waar nemend hoofd, tot welke betrekking de jongste der twee onderwgzers met verplichte hoofdakte, |uit wie de benoeming moest plaats hebben, de beer Gelok, door den raad werd aangeweten. De oudere in dienstjaren en leeftgd bad hier behooren voor te gaan. Vinck's verhouding, als criticus, tot den raad kennende kunnen wg bet vermoeden uitspre ken, dat er iets leeigks achter deze benoeming zit. Bewgten kunnen we bet |niet. Maar niet tegenstaande de gt gronde waarschuwingen van den heer Kooiman dreef de heer Valk den raad lot direct benoemen aan en bg kreeg zgn zin, zoodat de benoeming plaats had met den bekenden uitslag. We ken nen de verhouding *it> het raadslid Valk tot den criticus. Waarom den rand van den heer Kooiman in den wind geslagen? Mocht het waar zgn, dat da heeren op deze wgze een soort straf op den heer Vinck hebben toegepast, dan is deze handelwgze van den Schoonhovenschen raad klein, zeer klein; dan heeft bg getoond, geen vrg stand- puot in te nemen tegenover de burgers, als een gemeenteraad past. Wat zal men bereiken met het stellen van zulke „waarschuwende" voorbeeldéu? Zal voortaan de beer Vinck zg* mond houden? Spr. gelooft het niet. Hg zal big ven opkomen voor het onderwgs. Wat kan het gevolg zgn? Wrok, die we hopen, dat gauw zal slgten, indirn ze al aanwezig mocht zgn. Een onderwgzer toch hoeft bg zgn zware met hun tgd meé te gVan. Onze plaats moge in dit euvel niet alleen staan, het neemt niet weg dat menigeen hierdoor groote schade igdt. Oaze kinderen bekommeren zicb echter n dat alles niet. Zg genoten weêralsaltgd __i namen ook op die scholen, waar ver snaperingen werden uitgedeeld, met bigde gezichten al de heerlfkheden in ontvangst, die de goede Sint bun bracht De zoogenaamde Sinterklazen, kinderen op de meest vreem dsoortige wgze toegetakeld, ontbraken ook ditmaal 'a avonds op odzo straten niet. Met de centen, door die jeug digen opgehaald, wier woning de Sint zoo schaars bezocht, kunnen ook zf iets genieten van al die begeerigkheden, die elletwega x|n uitgestald. Moge ook dit jaar het Sint-Nicolaaafeest weder velen voldoening hebben geschonken door vreugde te bereiden, en het bg velen dankbare harten hebben gekweekt jegens hen, die liefde en genegenheid toonden! taak wel een* opgewekt humeur noodig. Maar de schuld van deze, voor het onder wgs onaangename gevolgen, ligt bg autori teiten. i ander gevolg kan zgn: het kweeken van kruipers. Nog eens. de school moet karakters vormen. En zal dan een raad de onderwgzers verlagen tot karakterloozen Wg big ven komen tot bet groote publiek i roepen u toe: houdt ze in de gaten! Er mag geen hand worden oitgestoken naar de vrgbeid van den onderwgzer. Voor debat gaf ziek .niemand op. AM altgd, wanneer onderwgsbelangen wor den besproken in Schoonhoven, Waa de ver gadering slecht bezocht. 8IMT>HOOLAi8. 't Is eigenaardig dat, wat ook wiwele of keere, bet Sint-Nicolaasfeest jaar in jaar uit zgn aantrekkelijkheid bigft behouden, en dat ouder alle richtingen en standen, zoowel bg jong en oud als bg arm en rgk. Kermis sen al mogen zg hier of daar nog eens opflikkeren evenals een kaars, die bgoa is uitgebrand zg verdwgnen langzamerhand van het wereldtooneel; volksfeesten, zg vin den slechts bgval onder een zeker deel van het groote publiek, terwgi het andere deel er de schouders voor ophaalt; aan het Sint-Nicolaasfeest evenwel neemt ieder deel, hetzg bg dit doet in den vorm van geven, hetzg van ontvangen. Geven! Wat gevoelen ouders zich niet gelukkig als zg de bigde gezichten zien hun ner kinderen, verrukt als dezen zflu over al het moois en lekkers, dat de geheimzinnige Sint bun bracht 1 Hoe verheugt het hem of haar, eene verrassing te kannen bereiden aan wie of wien men liefde en genegenheid toedraagt 1 Maar bovenal, hoe goed doet bet aan 't hart, als men in staat is, daar bigde gezichten te kunnen maken, waar sleobts zoo zelden een zonnestraal door dringt in die gezinnen kindervreugd te be reiden, waar alleen voor het hoog noodig® moet worden gezorgd en den ouders niets rest om bun lievelingen van al dat moois er 1-kk» 'r? te doen genieten! £a ontvangen Hoe goed doen ze aan het kinderhart, die bewgzen van liefde en teederbeid van ouders en anderenhoe wor den de banden hechter bg die verrassende blgken van genegenheid van hen, die ons dierbaar zgn! Het Sint-Nicolaasfeest, dat feest vreugde bereiden eu liefde ontvangen, het bigve immer onder ons bestendigd! Aan het leren, zoo vol van proza, worde deze poëzie niet ontnomenEn waar overal ver deeldheid in heerscht, laat ons althans een stemmig bigven in dat hooge beginsel, dat liefde tot de zgnen en liefde tot de naasten do schoonste kroon vormen, die een volk kan sieren 1 Ook hier ter slede is het jaarigksch Decemberfeest verre van onopgemerkt voor- bggegaan. Reeds dagen en weken te voren hadden onze wakkere handelaren in voor werpen van nut en smaak, in speelgoed en luxe-artikelen en in al de lekkerngeo, welke die tgd oplevert, bunne artikelen aange kondigd of deze door keurige étalages tot koopen doen aanlokken. Niet aanmoedigend roof ben ie echter bet feit, dat velen zicb elders van net noodige gaan voorzien, meenende dat zg daar beter terechtkunnen, of zich door uitverkoopers en markt schreeuwers laten verlokken. In eene kleine stad als de onze, waar het debiet uitteraard slechts beperkt kan *gn, moest bg de inge zetenen onderling meer solidariteit bestaan om de stadgenooten te bevoordeel®», altban» waar dexe al bun krachten inspannen om All aap van Publieke Verkopingen van Onroerende Goederen. 4- Bg den op den 6. Dec. j.l. door den notaris A. Castelegn te Streefkerk ge houden openbaren verkoop te Laogerak b/z Lek zgn het huis met scharen, erf, boom gaard, wei- en bouwland en dgk, aldaar, ter grootte van 2 hectaren, 63 aren 94 centiaren, ▼in de Erven L. van Zessen—Roest, door verschillende personen gekocht voor f 6750. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- De kapiteins J. van Gastel en W. E. van Putten, beiden benoemd bg bet 3e reg. vesling-srt., komen te Gorinchem in garnizoen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bg btsluit van Gedoputeerde Staten de jacht op klein wjjd, met uiizondering van die op houtsnippen, in deze provincie wordt gesloten op Maandag den Sisten December 1906 met zonsondergang, bevende bet schieten van houtsnippen en het in art 15, sub litt. g dier wet bedoeld jachtbedrgf, van het vangen van houtsnippen met laat war- of valflauwen, toegelaten tot en met den 28sten Februari 1907. Het dageltyksch bestuur van ju Nationale» Vrouwenraad beeft tot den Minister van Landbouw, Ng verheid en Handel een adres gericht, houdende het verzoek, bg een eventueele uitbreiding der Ongevallenwet de arbeidsters in den huishond- dienst (huishoudsters, diens! boden, werk- vrouwen, enz) in die wet op te nemen. Handn, 7 Dec. Op uitnoodiging van vrgzinmg-democratische kiesvereemgiog alhier heeft Mr. M. W. F. Treub, lid der Tweede Kamer, alhier eene rede gehouden over de vraag: „Waarom vrgzionig-demo- cr*at Na de uiteenzetting van de beginselen zgner partg, volgde een zeer kalm en be zadigd debat met de heeren Hoflman, uit Gouda (katholiek), en Mendels (soc. dem.). Tot onderwgzer aan een Chriateigke school alhier is benoemd de heer A. Zegers te Amsterdam. •Grwwt-Amnaer*, 7 Dec. Door de kaashandelaars werd deze weck de kaas hier en in de omstreken gekocht tot f31, zwaar dere soorten tot f 33 de 50 K.G. De handel is over het algemeen tameigk ving. Heden werd alhier een Jongeliogsvar- een igiog opgericht. Het bestuur heeft zich geconstitueerd als volgt: Ds. J. de Bruin, voorzitter, de heer P. Mourik, secretaris en de heer P. Witzier, penningmeester. Reeds zgn toegetreden als werkeude leden 18 en als begunstigers 70 persoaeu. Ojgetwgfeld zullen deze getallen grooter worden. Hendrik-lMw-Awabackl, 7 Dec. Uit de een en dertig sollicitanten voor Hoofd aan de in April te openen 2de Chr. school in deze gemeente, is door het Bestuur der Vereen, voor schoolonderwgs op Gerefor- neerden Grondslag" uit het volgende drietal: W. Blok, hoofd der Chr. school te Aarlan- derveen; H. Kign, hoofd der Chr. school te Meeden (Groningen) en D. Smink, Chr. ondervrgtur met hoofdakte te Delf', jJ. Maandag fcmoeiöd d« feer H. Kljju te Meeden. Lskkerkovk, 6 Deo. Al»fa#oonl|k vierden de...kinderen aan de Fiibotoehoel gisteren hat St. Nicolaasfeent in de rtm dit doel versierde lokalen der „Nieabuls Lny- tenstichting. Daartoe iu de gelegenheid gesteld doos het bestuur der stichting, bad het hoofd der school mej. Krot, daarin bijgestaan door hare drie helpsters, de dames Oskam, Constandee en Van der Velden, alles gedaan wat noodig waa voor bet wel slagen van het feest. Tal van geschenken werden uitgedeeld aan de kinderen en aan versnaperingen was geen gebrek. Ook dit maal weer waren tal van damee in de school lokalen, die mej. Krot en het verdere onder- wgzend personeel hielpenalle» liep weer flink van stapel en St. Nicolaas, die in eigen persoon verscheen met zgn zwart knechtje, hebben mee krachtig bggedragen om de kleintjes een hoogst aangenamen morgen te verscoaffan. Dank aan mej. Krot, bet onder wgzend personeel en de dames, die geholpen hebben, voor de prettige uren, den kinderen der F'öbelscbool bezorgd. De Redergkerskamer „JsnNieuwenbui- zen" alhier zal volgens achterstaande adver tentie op Donderdag 13 Dec. hare eerste uitvoering in dit seizoen geven. Opgevoerd zsl worden Majoor Frans, too- neeispel in 5 bedoven, bewerkt naar dea. roman van mevr. BoaboomToussaint. (XJUKtëöPON DKtJTÏJfi. De lezing ven Da. J., bene-ena een ingn* zonden ntnk uit C., wegenn pleetngnbrnk in een volgend nommer. fACATVBKBKUBTIX op Zondag 9 Dec. 1906. Biag Hchaanhsreit BERGAMBACHT. 'eVoorm. Dn. Cooredi, van Schoonhoven. BEUKEN WOUDE. 'eVoorm. Ds. Knippert, van Haastrecht. STOLWIJK. 'sVoorm. Ds. Van Willens- waard, van Krimpen a/d IJsél. Hing Slledreckt. BLESKENSGRAAF. 's Nam. lfeaur Ds. Van Wiltenswaard, van GoudriaaO. PAPEN DRECHT. 'sNam. 2 uur Da. Hulseher, vau Nieuw^Lekker land. VISSCHER1J -BER1C HT EN, Op Zaterdag 22 dezer zal te Utrecht een vergadering worden gebonden van de hoofdafdeeling Zoet water risseherfl der Nederlandsche Heidemaatsebappg. In deze vergadering zullen de voorstellen be handeld worden, welke in de algemeene ver gadering te Haarlem zfin aangehouden. Een commissie van voorbereiding heeft hp deze voorstellen preadviezen uitgebracht. •Ansnaerntwl7 Dec. Van Zaterdag 1 tot en met Vrgdag 7 December zgn alhier ter markt aangevoerd 52nieuwe- of winter- zalmen; prge per Vi kilo f 1,85 k f 2,85. •Hrnllngen, 80 Nov. Deze week werden ter markt aangevoerd 66 zalmenprgs win* terzalm f f,— k f 2,86 per 6 one. BEURSBERICHTEN. 6 Dec. Cart. Nederl. Werkl. Schuld. 2Vi 768/* DJto dito 8 908/4 Oostenrgk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 99% Dito zilver Jan.-Juli. 4 99% Dito Apr.-Oct. 6 100% Portugal, Oblig. te Serie. 8 Dito 3« 8 67% RnsL ObL Binnenland 1894 4 Dito 1880 4 637/8 Dito Gr. Ruse. Spw.-mg. '98 4 75Vi Dito Orel-Griasi. 60042000 M. 4 74Ve AmstHyp. Waarb.Maatsch.Obl. 4 96Vi WUdikawkas Spoorw.-mg. 1894 4 80 Loten Rotterdam8 106Vi Loten Antwerpen2Vi 100V* Loten Hong. Hyp.-Bank 4 122tyi MAKKTÜKBIOHTJCN, Badepaven, 4 Dec. Kaas. Aangevoerd 172 wagens, te zamen 7227 stuks, wegende >1. m. 43.641 kilo; le soort Goudschef 31.50 f83,—, zwaardere f33,60, 2e soort f 19,60 k 30,60, Derby-kaas, le soort f34,—1de soort f—Edammer-kaas, le soort f le soort f Handel vlug. GwaAa, 6 Dec. Kaas, le qual. f31,— a f88,—, le qual. f29,— a 80,— zwaardere f34,60. Aangev. 73 partgen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 1097 stukkeu van ik kilo, handel vrg'-welprgs der goe- f 1,45 1,65 en weiboter f 1,30 4 1,40 per kilo. BwttorMana, 4 Dec. Aangevoerd 34 paarden, 833 magere en 684 vette runderen, 246 vette en 146 nuchtere -kalveren, 86 graskalveren en 294 biggen. Koeien en oasen 16 tot 40 ct„ kalveren 40 tot 66 c. per Vi kilo. Melkkoeien f f16 4 f 280, kalfkoeien f 160 4 f315, stieren f 70 4 f 110, pinken f 40 4 f 126, vaarzen f 70 4 f 180, allee mager vee biggen f 8,— 4 f 14,—, paarden f 66 4 f 140. 5 Dec. Boter, le qual. 70 et., 2e qual. 65 ct. per half kilo. Kaas f 27 a f 81 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 80 ct. per y$ kilo. Vette varkens 22 a 24 ct. per half kilo. Biggen 1 8 a f 11 per stuk. Aardappelen (gelen) f 3,00 per HL. (blauwen) f 2,26 (poters) f 1,40 Eieren f 7,60 per 100 stuks. W weréea, 5 Dec. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 199 partgei prgs van Goudsche le soort 1 31,— 4 f32,50, Se soort f 19,— a f 30,50, zwaardere f 33 a f 83,50, Edammer le soort f 2e soort fa f per 60 kilo. Handel vrg vlug. BUUGLULU14JE StAMST tehaanbaven. Van 4—7 Dec.; Geboren: Merrigje, d. van H. Wouden berg en W. Eikeienboom. Overleden: C. Koster, ond 80 j., weduwe van G.' van Willenswagrd. J. de Krugk, oud 73 jf echtgenoot vkn E. Schotman. Bergambacht. Van 30 Oct.—1 Dec. Geboren: Geertr ui, d. van A. Castelegn en A. de Langen. Neellje, d. van A. Broare en J. C. van Dgk. Helena Neellje, d. van J. Sloof eu C. de Luig. Cornelia, x. van P. Verheg en N. Hoogendoorn. Maria Elizabeth, d. van A. Benschop en F. Benschop. Suzanna Aafje, d. van P. Boom en N. Kok. Getrouwd: P. W. den Ouden,oud28j. en B. Kroone, oud 20 j. A. den Boer, oud 22 j. en C. van de Werken oud 26 j. Overleden: P. G. Verkerk, oud 34 j., ecbtg>. van W. Broere. P. van den Heuvel, oud 13 mnd. C. Zaanen.oud 64 j., weduwnaar van Joh- Sterk. L. Schippers, oud 32 j., echte, vgn H. Korevaar. T. M. Viaaer, odd 7 m. G. Dode, oud 79 j., weduwnaar van P. Oskam. N. van Epk, oud 84 j., weduwe ▼an K. van deu Berg. P. van Megeren, oud 24 j. LeMMerkerk. Van 1—30 Nov. Geboren: Jacob, z. van D. v. d. Graaf en B. de Redeigkheid. "Gerard, z. van W. Graafland en M. Koren. Johanna Klazina, d. van J. v. d. Pias en M. v. d. Most. Fjjgje KMssje, d. van A. Sloof en N. Slinger land. Johanna, d. van W. M. Mndde en A. Mudde. Adnaan Bastiaan en Bastiaan Adriaan, zoons van A. Korevaar en M. Kteg. Cornelia, d. van U. ti. Slingerland en W. v. d. Bgl. Adriaans, z. tan F. de Vreede en M. iG. d« Zeeuw. Cornelia, t. van H. Ktpteia en .A»' Mistsékd. 4- Jan Willem,-*, van D. Potuit en B. Al den Ouden. Cent, z. van A. Aarnoudse èn N. Wagenaar. Getrouwde A. Mudde, oud 21 j. en M. de Lange, oud 20 j. T. Jansen, oud 27 j. en N. P. Dealen, ond 28 j. C. v, d. Velden, oud 42 j. en A. Mudde, oud 80 j. J. v. Stek, oud 28 j., weduwnaar van Gelderblom (won. to Nieuw-Lekkerland) en M. de Groot, oud 34 j. Overleden: F. K. Sloof, oud 1 d. M. Maaswinkel, oud 11 j. M. Bood, oud 71 j., eebtgen. van A. van Limborgb. M. Boer, oud 48 J. A. V. d. Velden, eebtgen. van F. Broere. Zoo de iieere wil eo z(j le.eo, hopen JURR1ÊN HENDRIK °a>S en jgg JOHANNA KAPTEIJN den lQdep December a. a. hunne te herdenken. SI Hun dankbare Neef en Nicht. Sfl Benschop, 1 Dec. 1906. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer JACOBUS DEH HOLLANDER in den ouderdom van bgna 44 jaren. Mede namens wederzgdsche Familie, Wed. A. DEN HOLLANDER MoCkkxar Capelle a/d IJsel, 4 December 1906. Voor de oprechte deelneming, bewezen door de Vrienden od Kameraads bg bel overigden van onzen geliefden Zoon en Broeder I'IETER VAN MEIJEREN, betuigen wg onzen harteigken dank. Uit aller naam, De Wed. C. VAN MEI JEREN, geb. Niïuwpoort. Bergambacht, 8 December 1906. Hiermede betuigen wg onzen harteigken dank aan de Heeren VALK en Echtgenooten voor de ontvangen St-Nicolaas-cadeaox. HET GEHUWDE PERSONEEL. Schoonhoven, 8 December 1906. De bekende en onbekende Scbuldeischers van de onder het voorrecht van boedelbe- scbrgving aanvaarde nalatenschappen van de Echtelieden JAN SCHEP en AAGJE MOURIK, worden opgeroepen om op Zaterdag den IS. December 1000, 's voormiddaga ten 10 ure, te verschgnen ten kantore van den Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerktot bet aanbooren der rekening en verantwoording dier nalatenschappen terwgi, wanneer er geen verzet plaats vindt de vorderingen zullen worden uitbetaald, voor zoover baten aanwezig zgn. De BURGEMEESTER van Qroat- A min era maakt bikend, dat bet op 1 Januari a. a. langs de buizen, zoowel door ingezetenen als niet-ingezetenen, binnen die gemeente la verbudeni dat voor de behoeftige ingezetenen op den 97aten dexer maant) door eene Commissie eene inzameling van gelden zal worden gehouden, ten einde uit de op brengst daarvan op den Oudejaarsdag eene buitengewone bedeeling te houden. Gboot-Ammers den 6. December 1906. De Burgemeester voornoemd, C. v. d. STOK.. Ouderkerk a/d IJsel. Zwndag December, 's morgens 9*4 uur en 's avonds 6tyv uur: Db. F. DROST van ViaardiDgen. Het BESTUUR neemt tot uiterigk S8 December 11)06 LEDEN en AAN- DEELEN aan voor de Ouderlinge Ver- aekerlng tegen Ongevallen ln 'I Landbouwbedrijf. N. &TRIEN, Secretaris. Lwplk, Jaaraveld, Willige-Lunge- rak en Uenacbep. In de vergadering, 4 December j.l. te Luplk gehouden, werd tot de oprichting vau eene ONDERLINGE BRANDVERZEKE RING besloten. Belanghebbenden worden uitgenoodigd de OPENBARE VERGADERING, te houden op JOInadag IS December a- s., des voor middags O'/s uur, in het Koffiehuis van W. LËKKERKEKKER te Luplk bg te wonen. D. ns With. N. G. Vroege. W. Benschop. H, Kooiman. J. .Hehkawdn. Wed. ,T, yOgoWBou. A. DE WflTU. A. F. Eikelemboom. J. Schep. P. Bosoh. A. Aantjes. J. Kramer. U. Hofland. J. Oskam. G. Eikelenboom. F. Kool. A. Benschop. H. van Bemmel. G. DEN DaRTOGH. W. DE WlTU. H. Verburg. G. de With J. Verhoef. Voor de vele bewgzen van deelneming, ondervonden bg het overigden van onze geliefde Zuster en Behuwdzuster, Vrouwe ADKUNE ANDREA du CELL1ÉE MULLER, Weduwe vau Mr. L K. va» Wzzl, betuigen Wjj onzen barteljjken denk. D. P. U. m CËLLIEË MULLER,) J. J. m CELLIER MULLER van Brink, warden. G. B. du CELLIES MULLER, C. J. nu CELL1ÉE MULLER— Busaum. van den Berg, Wed. M. A. de JONGH—van Wekl, Oud- Beierland. C.tan OLDENBORGH—tan Weel, 1 Rotter- J. tan OLDENBORGH Jr., j dam. REDERIJKERSKAMER ouder de uuspreuk: „Mei kei klelue vangt men aau", op Dsnderdai 13 December 1006, des avonds 7 uur, in „DE GKUU'IK BOER"» Opveering van: MAJOOR FRANS, Tooneelspel in 5 bedrgven, vrg bewerkt naar den roman van Mevr. A. L. G. BOS BOOM—Toussaint door L. H. CHRISPIJN. Bureau geopend 61/» uur. Entiée f 0,79, TERSTOND GEVRAAGD: EN EEN JONGEN bg A. MEsKER, Koesiraat, schoonhoven. Een nieuw sotied met xikkende ramen en Col]assenDrie gebruikle TILBURY'S in de olie, waaronder zoo goed als nieuw; een nieuwe KAAS BRIK; een solide ge bruikte TENTWAGEN in de olie; Twee HITTENWAGENTJES; Twee ENGELSCHE KARREN; verschillende Onderstellen en gebruikte Assen, Wielen, Veeren enz.,tegen civielen prgs, b(j Van af Maandag a. 0. zgn de prfizen van onze eerste qualltelt Hacbelkwlen: Uit het pakhuis f 1,05 per Hectoliter.' Thuisbezorgd 1,10 Aanbevelend, MOOKDMEOBT, als de koeien in de groep staan. 4 f 6, de 100 stuks; ook verkrggbaar bg 26 stuks 4 6tyi Cts. per stuk; franco rembours. Ondergeteekende geeft den Leden der VEREENIGING VOOR WERKVERSCHAFFING. gevestigd te Haarlem, Jansweg 37. kennis, dat de uitslag der Sint Nicolaas Verrassing is ge weest als volgt: Hoofd-Agentschap Nchwwnbwven, Ma honiehouten Linnenkast, gewonnen op No. 96732, AALTJE KOS. Sub Agentschap Utrecht, 6 Eikenhouten Stoelen met Leer en Springveeren, ge wonnen op No. 580, C. BOOIJ. Sub-Agentschap Lekkerkerk, 2-per- soons Veerenbed met toebehooren, ge wonnen op No. 1634, ELISABETH VISSER. Sub-Agentscbap Orsot-Ammen, 2 per- soons Kapokken bed met toebehooren, ge wonnen op No. 94010,TEUNTJE DEN OUDEN. Sub-Agentschap Ottwland, groote Regu lateur met 14-daagBch slagwerk, gewonnen op No. 97710, L. KORTLAND. Sub-Agentschap Bergambacht, 2per- soons Kapokkenbed met toebehooren, ge wonnen op No 97308, D. DE GROOT. Sub Agentschap AmmeriUl, ovale Mahoniehouten Tafel, gewonnen op No. 94105, WILLEM BLOM Wzn Sub-Agentschap Nienwpaart, ronde Mahoniehouten Tafel, gewonnen op No. 1095, TEUNIS HARTOG. Sub Agentschap Oudewater, Penant kast, gewonnen op No. 97569, J. HOOGENDOORN. Sub-Agentschap Vllst, Penantkast, ge wonnen op No. 93741. W. DE JONG. Sub-Agentschap Haastrecht, Penant- kast, gewonnen op No. 97078, WOUTER DE GRAAF. De Hoofd-Agent van bovongenoemde Vereeniging, H. LIEFHEBBER. Nchoonhwven, Nes 91. Neemt proef met mijne prima P(Ktr«leam-Gaagloelllclit- br au der „A1DA"! Uiterst eenvoudige behandeling. Kan op elke lamp geplaatst warden. Verrassend effect! Alleen-verkoop voor Schoonhoven on Omatreken SCHOONHOVEN, HAVEN. latere. T.lef. 17. 3 stuks bgna geheel vernieuwde TILBURYs; waarvan 2 met nieuwe CoUiugs-assenrgk met nieuw zilver gemonteerd; 1 nieuwe KAASBRIK; 1 gebruikt JACHT- WAGENTJE; 1 OMNIBUSJE met k. r. o. v. k., bü W. DE HAAN, Rgtuigmaker, Oudewater, soliedste en daardoor 't goedkoopste adres voor allerlei nlenvte Rijtuigen. met SCHUITEN, groot 36 en 20 M3, om geregeld overal zaud te baggeren en ie varen, tegen nadere conditiën. Brieven franco, No. 26, Bureau Schuouhovensche Courant. GEVRAAGD: P. G.goed kunnende melken eu met boeren werk bekend, vrge woning en bouwgrond; en P. G., ook goed kunnende metkenbg W. DK JONG Cz. te Ouderkerk a/d lJael. Maandag, Waenadag, Vrgdag en Zaterdag TWEEMAAL DAAGS VERSCH. OPSTELLEN EN DltilTEN. Prgs f 1,50gebonden f 1,99. Vorige bundels: Koren en Klaprozen ing. f 1,50, geb. fl,90. Laatbloeiers ing. f 1,60, geb. f 1,90. Uitgaven S. W. N. v. Nooten, Schoonhoven. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zaldplaupalder zgn voornemens op Handerdag 10 Jannarl 1007, des namiddags te 12Vi uur, in „L)E ZALM" te Utnda, bg eukeie inschrgving, in het openhaar aan te besleden: Het uitvoeren van vernlenwingen eu reparation aan -, benevens het onderhonden van de Machlne- gebonwen, Woningen, Mlnlaen, lirnggen, JDnlkeru, bcherlngen en verdere Hanstwerkeu dea Polder», gedurende de Jaren 1007 tot en met ïoio. Iu drie perceeien en diverse massa's. Het Bestek is verkrggbaar, op franco aauviaag en tegen betahug van f 1,—, bg de Bouknandelaars J. VAN BENTUM &ZOON te blonda, vanaf 15 December 1906. Inlichtingen geven Dgkgraaf en Heem raden voornoemd, zoomede de Hoofdopzichter des Polders L. EXALTü te Moordrecht. Een Heer z. b. b. b. b. vraagt te Scuoon-i hoven nnet PENMOlf. Brieven met prgsopgaaf, onder no. 24, aau bet Bureau van dit Blad. Gevraagd tegen 1 Februari: P. G. Adr« Mej. da Wed. a DEN OUDSTEN Lekkerkerk. Belangrgk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer A. KUsTER ie Jieeawfik mg schreef DANKBETUIGING. MijnheerI 20 Januari 1906. Uw Bloedmiddel, gehaald in den Drogist winkel van A. v. o. HEIJDEN te Waddinqsvken, is mg uitstekend bevallen, daar ik eeu koppel varkens bad, die door zwaren brand wuren aangetast en door een paar tlcsschen van uw Bloedmiddel volkomen zgn genezen, zoodat ik het een ieder ten zeerste kan aanbevelen. !-(w.g.) A. KOSTER, Jaagpad te Reeuwuk, Landbouwer. Per flac. 69 Ct-, 6 fl. 4 60 Ct. Verkrggbaar bg den eu og de Depöluouders: Ameide, P. G. J. de Jong; Ammerstol, J. bTUUKMANBunscbnp, D. UiKKerBergam bacht, C. G. v. D. Berg; Berkenwuude, G. den Hoed; BltskensgraalL. W. Houwelingen; Boaegraven, C. J. bcuEER; Cubauw, G. v. d. Hoek; Daiem, Jongbloed; Gieaeudatn, P. bciiRKUDKRGitseu NieuwJierk, M. v. Houwe lingen; Uioaeü-Ouilekeik, P. C. Pesselse; Gorinchem, W. Zon; Groot-Ammers, B. Brand en C. Mourik; Gouderak, F. van Dam; Gouda Firma Wolff; Gouilriauu, Erven Trapman; Haastrecht, W. J. van Dam; Hekeudorp, G. Slingerland; Jaarsveld, H. Donker; Laogerak, R- Vermeulen; LeerbroekC. Blok land; Leerdam, J. J. Drooglever; Lekker kerk Cs. Broere en C. v. d. Heul Ltksmond T. Molenaar, Lopik, H. CouÉ; Lupikerkapel, D. Verhoef; Meerkerk, M. A. van Beekum en H. Brouwer; Molenaarsgraaf, L. de Haas; MooruruchtJ. van Gennep; NieuwerorugM. Bouwer; Nieuwerkerk a/d IJsel, L. bMiNK— J. v. Gelderen; Nieuw Lekker laud, K. Bimons, Nieuwpoort, C. bPELT en B. van Wijngaar den; Nn uwlaud, Kok; Noordeloos, C. van b'rzENisOllolanü, J» uk Kluiver; Ouü-AibU», J. Vlot; Ouderkerk a/d IJsel, A. van Walsum Pz.; Oudewater, P. Kóelofs en C. van Wuk; PolsbroekerdamJ. P. Kastelein; Reeuwgk, J. v. D. Heiden; Schoonhoven, A. N. van Zessen en W. de Lange; Sloiwgk, F. Bats Weit. A. v. d. berg; Streefkerk, B. Brand; Tienboven, G. bouwmeester; Vreeswgk, M. Zei I-MANS van Emmichovkn WadUtugaveeu, A. V. d. Udjdxn; Zevenhuizen, M. Bos. op gezeiiigen stand in de Koesiraat te hctioeuboven, bestaande in vier uieuw behangen eu geschilderde Kamers met Zolder en Meidenkamer, vun Uhm- en Wnter- leiiiing voorzien, dudelfik te aanvaarden, ie bevragen bg (ion Eigenaar C. B. VAN BAAREN, Oude Haven alhier. VERKOOPING VAN DIJKGRAAF bu HEEMRADEN van den Znldplnapelder zgn voornemens op Vrgdag 21 December 1906, drsvoormid- days 9'Ai ure, in bet „STATIONS KOFFIEHUIS" te te verkoopen: Halm OO Hink» IEPEBOOMEff, wanende op den Hoofdmiddel weg onder die gemeente. De boomen zullen den lOen December zgn genummerd. Inlichtingen geven de Hoofdopzichter L. EXALTO en de Opzichter B. DE WITT, beiden te Moordrecht. De Deurwaarder J. VAN I PEN BURG te SCHOONHOVEN is voornemers op Donderdag 13 De cember 1906, 's morgens ten 10 ure, in het HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar, om con taant geld, te ver koopen ln de Naaautleeze Vennoolschnp „NtoembAOtdlemt op de Lek'*, je- veatigd te Schoonhoven, nomlnaanl, 4 elk vaan f 500,— e* 40 elk van f 35,—. De Notaris J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens om op Woensdag den 19. December 1906, des avonds balf zeven ure, in bet Café van den Heer T. VAN ZOEST aldaar, in bet openbaar te veilen en te verkoopen: met; ERVEN en Aanbehooren, staande en gelegen ouder de gemeente aau de Meent; zoomede een perceel TUINLAND, gelegen aldaar, aan den Schoonhovenschen Kerkweg, nabg het Dorp. Breeder bg biljetten omschreven. Betaling der kooppenningen 6 Februari 1907. Inlichtingen geeft genoemde Notaris. UIT DE HAND TE KOOP: gelegen onder de gemeente Bergambacht, over de Weteriug, tusscheu deu Hoogea Nes eu den Boezem, groot 80 Aren, 50 Centiaren. Te bevragen bg Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht. ter avernamc aangebedeneen flink bestaan opleverende, 700 Liter per week. Br. fr., lelt. V W, aan SW ARTSENBURG'b Adv.-bur. Ltouda. De Notaris A. CASTELEIJN te Sire- f Kerk is voornemens op ËÊË&^m Vrgdag den 14. December 19o6, 's voormiddags ten 10 ure, ten Bterfmiize van B. DE GRAAF en Mje BOER te boven den Korenmolen, in het openbaar, om kontaul geld, te verkoopen: aU>: Kusten, Kisten, Tafel», Stoelen, Spiegels, Schiidergen, Klok, Wekker, Kachel, Fornuis, Buddeu met toebehooren, Vioerklecden, Muilen, Koper-, lJzer-, Tin-, Buk-, Glas- e Aardewerk; alsmede en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. De Notaris DE MüüIJ zal op Woensdag 19 December 1906, 'u vooirn. 10 uur, ten sietfaaizo vau den Heer M. BOEK Pz., C 122, in Behaagt aldaar, om coBtant geld, verkoopen: van genoemden Overledene, waarouder gewerkt koud en Zilver. Eén uur vöor de verkooping genommerd te uen. DE NOTARIS CAMBIER VAN NOOTEN zal op in bet Hötel -DE ZALM", aan de Markt aldaar, telken» üïïaim voormiddags teh ft Ure, Ié het openbaar veilen en ver koopen: met SCHUUR, KAAPBERG, 5-roeden HOOIBERG co diverse perceeien (waarvan een gedeelte uitmuntend geschikt is om verveend te worden), alles in den Oostpoldor aan het Weegje bg de Ringvaart en aan de Zuidkade bg de Gouwe onder beuevens ERF en TUIN aan de Zuidkade aldaar, een en ander te zamen groot In 7 perceeien en in combinaties. De perceeien 1, 2, 3 en 5. zgnde de Wo ning met ongeveer 12 Hectaren Land, zgn verhuurd aan L. TIMMERMAN te Waddiox- veen vuor f 1000,— per jaar; de Landergen tol 1 December 1907 eu de Woning tot 1 Mei 1908. De perceeien 4 en 6, groot ougeveer 4'A Hectaren, zfln verhuurd aan A. HOUD1JK te Goul* voor f 330,— per Jiar tot 14 De cember 1909; en het Huis aan de Zutdkade is ver huurd voor f 1,50 per week. Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen op 28 Maart 1907. Te bezichtigen: de Landergen dageigks en de Göbeuwen 3 werkdagen vóór den dag der veiling en der verkooping van 10—12 en van 2-4 ure en op den vei koopdag van 9—11 ure. Breeder bg bi 'jetten en notities, te ver- krggen ten kantore van genoemden Notaris van 13 December a. s. af, bg wien teven» nadere inlichtingen te bekomen zgn. In de advert, verkoop BOUW» MANSWONING ent. te op 11 DtC. 1906, door Notaris CAMBIER VAN NOOTEN aldaar («te pag. 4 van dit blad), staat: Gedeelteigk verhuurd aau enz, lees: fiedeelteigk verhaard aaa L. Frberveld e. a. en gedeellelUk la gebruik b(| den varkaaper vaar f 034,— Jaar»; de Landergea (at 1 Haw. 1007 en Me Benwmans- wenlng tel 1 Hel 1008.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3