Enne BomanswoÉg HDIS, Erf en Tol, No. 1. El MMS ËeDlwuiMeDiap, Duizenden worden jaarlijks besteed Wonderlijk, wonderdadig, wonderbaar^ dtmrkmdoAya-nL Expresse Bestelling. KANTOORBOEKEN. fegJAC. V Vei- en Hooiland, Een HUIS met Een Boerderij, WESSANEN 6c LAAN. Wormerveer. N°. 2776. Zaterdag 8 December. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. biiibi|aid. Minkeloos. Het HUIS no. 92 Gpeland, Openbare Vrijwillige Verkoopino- De Notaris E L BALLOT Gpeland, te GOUDA WILGEBOOMEN, Melkwagens, l i" ENGROS" bij de EPO's CINQUOLINE-FABRIEK Apeldoorn. GOUDA, Kleiweg E 85. J. T. SWARTSENBURG. A. LOKKER, Rotterdam, Dr. BLAUO'S STAALPILLEN AROMATISCH STAALTINCTUUR. Kunstmeststoffen Thorley's Voedsel N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA, 7 Hectaren, 91 Aren, 78 Centiaren. Inmiddels uit de hand te koop. HET BOUWLAND Openbare Vrijwillige Verknnping De Notaris H. A. BALLOT Het HUIS No. 80 te GIJBELAND, en De Notaris H. GROENENDAAL BURGERWOONHUIS Openbare Verkooping HAASTRECHT, Notaris J. ROEMAN, Het PAVILJOENSCHIP, WILLIGE LANGERAK. Ongeveer 90 opgaande Wilgen, Wegens plaatsgebrek te koop: Mahonihouten Kastje H. BOS, L. VAN ZEVENHOVEN, Wagenmakerij en Smederjj door de velen, die des zomers naar badplaatsen gaan oin daar herstel te vinden voor geschokte gezondheid, hunne krachten weer te herwinnen. Gijdie geen geldmiddelen genoeg hezit om de baden te gebruiken, beroemde Doctoren en Pro fessoren te raadplegen en op die wijze genezing te vinden, besteedt slechts f 1,25 voor een flacon AYA-NI ell het verrassend re sultaat, reeds door liet gebruik van ElfN flacon verkregen, zal u overtuigen dat hij meerder gebruik na eenigen tijd UW herstel VOrZOkord IS. AYA-NI is verkrijgbaar bij de bekende wederverkoopers en bij den Hoofddepöthouder voor Nederland: A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven-Cnlemborg. Mijnheer, f q\ j Hoogachtend EPO'S CINQUOXINE. s. Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefooo-no' 4495, Effecten, Coupons, CredietenHypotheken en Assurantiën. B. J. VAN ENTER. Rjjtoig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". LIJNZAADKOEKEN, HELPRIG KLEIN, INIontfoort. Speciale inrichting roor compl. E;d:tcllen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. J. ZIELSTRA, LINTZAAGMACHINE. C. VAN ZIJLL gedroogde PULP, Gezondheid onder me Yarlens Je^Tde^SjwiL 1 DOM" DE NOTARIS te zal op Dinsdag 11 December 1906, des voor- middags ten 11 ure, in het Koffiehuis „DE UTRECÜTSCHE aan den Langen Tiendeweg aldaar, in het openbaar verkoopen: met bjjbehoorende Getimmerten eu eenige perceelen in de Vtftfr- en Middelwillens te zamen groot Gedeeltelik verhuurd aan L. Erbkrveld e. a. en gedeeltelijk in gebruik bjj den verkooper voor f 1034,— 's jaars tot 1 November 1907. Te veilen in 8 perceelen en in combinaties. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op 10 Januari 1907. Te bezichtigen: de Landerijen dagelijks en de WoniDg en Getimmerten 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10—11 en van 1—4 ure en op den verkoopdag van 9—11 ure. Breeder bjj Notities, te verkregen van den 1. December a. s. af ten Kantore van genoemden Notaris, bij wien tevens nadere inlichtingen zjjn te bekomen. Notaris REUMER zal te Haogblaklandten huize van J. VAN MAURIK, op Don- I derdagen 13 en 10 Decem ber 1906, 's morgens 11 uur, veilen en verkoopen Voor TEUNIS ZIJDERVELD: Het door den verkooper bewoonde gelegen in de Minkelosa, gem. H**g- blakland, groot 8 Aren, 80 Cen tiaren; aldaar in de Lage Beemd, groot 8» Aren, 80 Centlaren; bjj biljet omschreven VAN ■ltmnatenden BOOWAKREB. te Molenaarsgraaf is voornemens om op Maaudag 10 Decem ber 1906, bl| Inzet, des avonds len 7ure, en op Maandag 17 December 1906, bi) afslag, des avonds ten 7 ure, telkens in de Herberg van J. VOORSLUIJS te BrandvrUk, voor J. EIJ KELEN BOOM aldaar, in het openbaar te verkoopen en de SCHUUR met ERF, Baawland, Weg en Water gemeente BrandwUk, Sectie B, Nos. 1011, 1326 en 2327, groot 10 Are>n 08 Centlaren. Dadelijk te aanvaarden. Betaaldag koop penningen 31 Januari 1907. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris. De Notaris H. A. BALLOT te Molenaarsgraaf is voor nemens om op Maandagen 3 en 10 December 1906, telkens 1 des avonds ten 7 ure, iu de Herberg van J. VOORSLUIJS Ie Brandwijk, in het openbaar te veilen en te verkoopén: en ERF met TUIN, Weg en Water te gemeente BrandwUk, kadastraal bekend gemeente brandwijk, Sectie B, nos. 1936, 1937 686 en 685, te zamen groot 6 Aren, 8 Centlaren. In 2 perceelen en massa. Aanvaarding dadelijk. Betaling der koop penningen 11 Januari 1907. Nadere inlichtingen verstrekt bovenge noemde Notaris. te Molenaarsgraaf is voornemens I/ opDinsdag den 11. December 1906, aanvangende des v. m. ten jo ure, in bet openbaar, am can tan t geld, te verkoopen: A, In het huis te Em. BrnndwUM, bewcoid geweest door DE KLUIJVKR, thans Echtginoote van den Heer B. P. STEl LAARD te Al- blaazerdam: I als o. a. Laden kast, Klok, eiken Kleerkist (anno 1844), eene Naaimachine, Bedden en toebehooren, Kachel, Fornuis eDz. B. In het buis te GIJBELAKD, Ïem. Brandwijk, bewoond door JCIJKELENBOOM en best Landbouwgereedschap. Tegen 1 Hel gevraagd: geschikt voor Veehandelaar, liefst aan spoor of rivier. Franco br., onder no. 11, aan 't bureau van dit Blad. is voornemens op Maan dag 17 December 1906, des voormiddags 11 uur, in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt te Gaoda, in het openbaar, in ééne zitting, te VEILEN EN VERKOOPEN: met ERF en TUIN, ruimen Kelder met uit gang aan de Westhaven te Gaada, Wijk B, no. 195, strekkende van de West haven tot aan het water langs de Peperstraat, groot 868 Centiaren. Verhuurd tot 1 Mei 1907 voor f 450 per jaar. Nos. 2—4. Drie naast elkaar staande HEERENHUIZEN met ERVEN aan de Turf markt te GoudaWijk UNos 9293 en 94 te zamen groot 384 Centiaren. Verhuurd per jaar de IVos. 92 en 93 voor f 350, No. 92 tot 1 November 1907, No. 93 tot 1 Mei 1907, en co. 94 voor f 325 tot 1 Mei 1908. Nos. 5—8. Vier naast elkaar staande HEERENHUIZEN met Soueterrein, ERVEN en TUIN aan den Bleekerssingel te Gouda, Wjjk R, Nos. 256 257, 258 en 259, te zamen groot 765 Centlaren, met uitgang voor de Nos. 256, 257 en 258 naar de Bo' lekade. Verhuurd per jaar: de Nos. 256,157 en 259 voor f 450, de Nos. 256 en 259 tot 1 Mei 1908, No. 257 tot 1 Mei 1907, en No. 258 voor f 425 tot 1 Mei 1908. No. 9. Een WOONHUIS met WERK PLAATS en ERF aan de Boelekade te Gonda, Wijk R, Nos. 218en 219, te zamen groot 83 Centlaren. Verhuurd voor f 275 per jaajf tot 1 Januari 1911. No. 10. Een zeer goed onderhouden met ruimen KELDER, SCHUUR. WERK PLAATS, ERF en grooten, TUIN aau de Smalle Zj|de der Karnemelksloot te Genda, W|jk R, no. 520, strekkende tot- en uitgang hebbende in de Vierde Kade, groot 486 Centlaren. Te aanvaarden in eigen gebruik op 15 April 1907 of vroeger. Betaling der keeppennlngen 1 Februari 1807. Te bezichtigen: de laatste drie werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en 2—4 uur, en op den dag van den verkoop van 9—11 uur; de perceelen 1—8, mits vooraf belet vragende. Nadere inlichtingen ten kanlore van ge noemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. (om contant geld) op Maandag 10 December 1906, des morgens elf urenin het Koffiehuis van Mej. de Weduwe BLANKEN te ten overstaan van vac: genaamd: „de vronw TrUntJe' groot 88 Scheepeton, met do zich daarin nog bevindende lading, bestaande uit KOOL- ASCH of PUIN en verder toebehooren. Het vaartuig ligt gemeerd bjj de Waaier- sluis te Haastrecht en eenige voorwerpen zjjn geborgen bjj die Sluis. Woensdag 11 December a. s., des v.m. 11 l/i uur, te Schoonhoven, in bet Koffis- huis van C. DEN HOED Wz., ten verzoeke van de HER VORMDE KERK van WUllge- Langerak, zullen publiek worden verkocht: werkhout, staande van de Kerk tot den Singel van Schoonhoven. Betaling der kosten contant; van de koop prjjzen, mits borgstelling, 1 Juli 1907. H. C. KOOI, Kotaris, Loplk. Een mooi gebogen en andere Kaztjea, benevens eenige Menbelen. Meubelmaker, Kortedjjk, Schoonhoven. TE KOOP AANGEBODEN: geschikt voor Bakker, Kruidenier of Manu- tacturenkoopman. Adres G. DE VAAL, Mr. Wegenmaker, Blenkenagraaf. TE KOOP AANGEBODEN: TWEE zoo goed als nieuwe bjj A. VOGELAAR, Zuidplaspolder, Zeven huizen (Z.-H Mattenalngel, GOUDA, levert en repareert aile soorten RIJTUIGEN tot concurree- rende prjjzen. 1 Steeds in voorraad nieuwe i gebruikte BUtulgen. De Heer GBEVEK8TUK, DregUt te Ajpeldeern, «ver^andlgde het volgende MlirjjTen, nil Deventer ontvnng«: j De door U aan mij geleverde ralf geeft bij "goede toepassing (mql moet steeds naar het hart toewrijvëri) direkte verlichting en verdryli een korte poos de pijn geheel. r Ik durf daarom een ieder gaarne uw EPO'S GINQU$L1NE aan machtig U van dit sjchrijvtp [ik te 'maken naam Het ecnig .fdoend middel voor Rbeum.liek ie verkrijgbaar i f 1,- per p« b« de Heeren: A. N. VAN ZESSEN, Drogist. Schoonhoven en Culkmborg. J ZIELSTR Westhaven 204, hoek Gouwe te Gouda, in Chemicaliën, Öjrogerjjen en Verfwaren. nrnaiat Suedrecht- G H PELIKAAN, Drogst, Lkrdam; A. VAN BREDA De»., DrogiA, Gonraciura; G. EI.ZENAAR DrogistSulDHKiiT W. ZON, Droéi.t H. A .Rnêde Krois", Go».»™».; ARNs, v. D. HEIJDEN; fWiDoi»oevK»; J. S. NAP, WiLins; M. BROUWER, Nuujwebbbug; WOLFF Sc Co., Goüda; alsmede j Lange Bisrchopetraat 69. Belast zich met den aan- en verkoep van Effecten, op de binnen- en buiten- landeche beurzenverzilveren van CJeupenz, het sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in depenlto.'op voordeelige voorwaarden. Geeft veerzchotten en hedrUfahapltaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. wsiimw-, Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier en bankkapitaal, tegen billgke rente en zeer aannemeljjke voorwaarden, speciaal wat betreft het geld voor Hypotheken °P 'vterlfent1 Jne bemiddeling om geld voor anderen in solide Hypotheken te beleggen. Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelnkkea en Invaliditeit en tegen Brandschade, ook op beurspolis. OPGERICHT 1715. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „N I EK en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte eu grootste voedingswaarde. Eere-Olpl.ta. I'arU» 1UOO. Aegei ti.aden Medaille.. f 88,—, 85,—, 40,—, 50,—, fr. n. stat; id. kapok f'84,—, 87,50, 88^*0, 40,—. Zending rembaan. VrU zicht. De aandacht wordt gevestigd op de K. Krooneieren. Hot «ijn prima prima Noordhollandaotae eiaron an d« kwaliteit wordt gegarandeerd. Doet due uw voordeel en koopt uitelultemT K. KBOOWBIEHEN A i'/i Ot, p. Wok. Alleen verkrijgbaar bUi V. H. DOESBURG, Lopikerstraat, Scheen heven. tegen bleedarmeedebleekzucht en zwakte, aanbevolen door de^ voornaamste H.H. Medici. Zeer aan te bevelen tegen bleekzucht en bleedarmeede, voornameljjk voor vrouwen en jeugdige meisjes. Westhaven, heek Gen we, GOUDA. TE KOOP AANGEBODEN WEGENS VERTREK: En (Md ld. „lenwe In werking te zien bjj C. ROS Jzit., Korte Djjk 43, Bckeenhevea. in alle soorten wederom tegen concurree- rende prjjzen verkrjjgbaar bjj G leeen-M len wkerk. Tevens verkrjjgbaar in balen van 58 Ktle i f 5,50 per 100 Kilo. VERZEKERD DOOR HET GIBHUIK VAM Varkens die slecht willen vretM beginnen weder gretig zoodra men Thorley's Voedsel door hun voed ar vermengd Thorley's Voedsel behoedt var kens voor koorts en mest hen in de helft yan den gewonen tijd Meng voor uwe biggen steeds een weinig Thorley's Voedsel door hun voeder Niets is tot heden bekend, hetwelk zulke bevredigende resultaten geeft als Thorley's Voedsel. Thorlev's Voedsel verbetert de Sezondheid der koeien en vermeerdert e hoeveelheid melk en boter. Probeer Thorley's Voedsel voor uwe Paarden een maand en let op da uitkomst. THORLEY'S VOEDSEL voor allo «oorton VM. Verpakt in kisten van 448 pakjes f 20 00 324 10 80 ii3 8.80 563.10 Vertegenwoordiger voor Nederland en Belglei K. BARGER, Amsterdam, Nassaukade 176* MOOIOfflM C01AIT. i S. k W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhov». Iotercomm. Telefoon*nr. 20. Uitöavk i btatkn-gi TWEEDE De zitting van 4 C vangen met de onaangeL dan Minister ran L dan waarnemenden dist mond twee gevallen va le er waren geennstat-. in de gemeente Holden.v onverwijld gelaat éoderU de besmetting door za1 werpen waa aangebrachl ■aria der Koningin in ham. Minister, direct in kenoie Ie stellen, ■Uilen direct ontsmet Thans begsn in de incident betrekkeljjk gsehing van de -Tweede Kamer. De Minister v digde den hoofdambt I ment tegen het j.L Stuere gedane met opzet de Vooral werd afgeks%(V dat iprak, toen 4e Mir j en dat bjf een j r valse hing die zac_ op een tMdstip, df in staat rf'was, de aan te todnen. ■valsehing Sfr Hah en beweerde, dat hiflg goedp trouw te ladatk nog dto h-— (Shaper deaalzaak n idalaiHig ova. iber werd aange- mededeeling van bouw, dat door -veearts te Roer- jnd- en klsaw- tnder het rundvee het door spreker is gebleken, dat in graan uit Ant- Aan den Cotnmis- jurg werd verzocht nienwe gevallen UI de verdachte it en worden, (er Mt voortgezet reerne vertaj- delingen der oloniön verAe- van zjjn departe- g door deo (R^ur dat deie ambte. ,!--Suvervakirht heer De ^huldiging ;enwoordig .ogenaamde arde bracht, linister Biet ledracht ger d '1 heer De -van opzetIeljjke gen [met nadPdk onmogeljjk was, irondèrstellen. e Beaufort en zen hadden, werd Icideht na repliek d«n heer De Ministerie, nit geestverwantdn dier beeren (Van Vuuren ep Van Ascl van Wjjck) samengesteld, niete voor de Boskoopere hoeft kunnen doen, niettegenstaande er destjjds niet één, maar twee'ministers van buitenlandeche taken waren. In de behandeling van het ontwerp, in verband met den handel in vrouwen en meisjes, bleef de Kamer steken. EERSTE KAMER, f Nadat in de zitting van Woensdag 5 De cember de l geloofsbrieven van den heer Van Loken Seis waren goedgekeurd en dit lid zitting bad genomen, werden ver- schillende ontwerpen afgehandeld, waaronder bet ootwerp tot toekenning van een renteloos voorschot ten behoeve van dpn aanleg van spoorwegljjnen in de Haarlemmermeer. Alsnn kwam aan de ,orde hel ontwerp der fStaatssch old boek j es; i Terwjjl de heer Ha vela er tegen dit ^ontwerp eenige bezwaren ontwikkelde, later ■Win door den heer Vgn Houten gesteund, bleek de heer Van'Niertop daarvad, een jtander te zjjn. Na re- en du- I het ontwerp met 16 tegen 1 ogenomen. Tegen de beeren Van Asch van Wjjck. iring van eenige kleinere ont- de vergadering verdaagd tot Donderdag 27 December. op pinU.g j.l. gebouwen irr. rechtbank te Rotterdam^o -eldI 48 jaar, koopman en werkman /d Ileel, wegens dief-jtal van 3 recidive), tot een 'jaar gevaoge- werd het vonntaj gewezen door •eehteM te Gouda tógeo F. JAK., 'Bfjaai^' biekbroufrfte Gouda, waar bjj deze wrtteni. hét' venH&rtea van den openbaren 'IdboeHfwas veroordeeld Evangeliebediening te gedenken. Dr. Ven iV?n:J n^nHdMmiddag''in* den' winkel der Flier, die 14 Auguslue 1878 m de Res»- a/d LebLIB. B„t|rei00t te Rotter - dentie zjjn intrede deed na 11 Augustus van G. op de Gedempte Botersloot te no bevestigd te zjjn. en die thans als hofprediker dam een portemonnaie m l£ werkzaam is, aanvaardde de Evangeliebedie ning te Eemnes-Binnen. Voorts diende bjj nog de Gemeenten te Heemslede (1870—73) en te Delft (1873—*78). Zjjn verdiensten werden erkend door zjjn benoeming tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw, en in de Huisorde van Oranje-Nassau. Deze Week herdacht Ds. D. C. C. Stap, predikant der Ned. Herv. gem. te Wjjk bjj Duurstede, dea dag waarop hjj vóér 25 jaar aldaar zjjn dienstwerk aanvaardde. Voor dien tjjd was Ds. S»ap nog te Eog- wierum en Benschop (1878-1881) werkzaam. iiberaad-.M»~wp r-T de.TBR iet S t u e r s gesloten. A w.' J- ,Toeo werd de beraadslaging oVer de Staats- begrooting over 1907 ia zake het Anaiy tisch verslag hervat. 1 Terwjjl de beer Tak zich v*ór een der- gel jjk verslag verklaarde, was de heer Van der Zwaag daar tegen. Daarentegen was nn de heer Van Waasenaer van Cat- wjjck weer een voorstander eu de beer Drucker een tegenstander er van. Zóó ging het denselfden gang, tot ten slotte het aangevraagde crediet in stemming gebracht en met 37 tegen 35 stemmen aangeno- men werd. Alsnu begon de beraadslaging over hoofd- ■Ink III (Buitenlandsche Zaken). De zaak 4er boomkweekers te Boskoop en Ouden bosch. die door de hooge tarieven in Duitschland getroffen worden, werd in be scherming genomen door de heeren Van Asch van Wjjck en Van Vuuren. Ook de heer Van den Berch van Heemstade maakte eenige opmerkingen omtrent onze positie tegenover het Duitsche tarief. De heer Passtoers besprak de uitzetting van een Nederlandech werkman nit Duitschland, daarin door den heer Tak gevolgd. Vervolgens wees de beer Plate er op, dat wjjziging van een tarief in protec- tiooistiocben zin een verkeerd geneesmiddel was, om de Duitachers te bewegen hun tarieven te wjjzigrn ten onzen gunste Nadat nog de heeren Duymaer van Twist, Re ijn e, Talma en Van Kol oen enkel woord geepoken hadden, werd besloten het debat den volgenden dag voort te setten. Woensdag wees nu de beer Tydeman op het onmeleljjk afzetgebied over den Oceaan, waarvan wjj nog niet genoeg partjj getrokken hebben en toen verkreeg de Minister van Buitenlandsche Zaken het woord, om de sprekers van den vorigen dag te beant woorden. Spreker erkende dat de uitvoer van producten van Boakoop en Oudenbosch in het laatste jaar achterljjk gebleven is. De oorsaak lag echter in de omstandigheid, dat men in Duitschland vóór de vermenwing van het tarief veel gekocht heeft. Mocht bet Duitsche tarief niet loyaal wordeo-toe- gepast, dan zoo de Regeering niet van plan zjjn een passieve houding te volgen. Over de uitzetting van den Nederlaodschen arbei der nit Duitschland had de regeering nadere inlichtingen gevraagd. Ten slotte werden alle sprekers beantwoord. In verband met de bemoeilogen der Re- geeriog htj werkstakingen in Duitschland stelden de heeren Tak, Passtoors en Vnn Vliet de volgende motie voor: De Kamer, van oordeel dat de bemoeiing van den Minister van Buitenlandsche Z*ken met de vraag naar Nederlandsche arbeiders voor Buitenlandsche oodernemiogen, waar werkstakingen zjjn, ongewenscht is, gaat over tot de orde van den dag." Verschillende leden voerden nog het woord over de schade, aan de Boritooper tuinlieden door het Duitsche tarief teweeggebracht. Nadat nu de leden het wederantwoord had den ontvanger en de heer Tak zjjn motie tot hoofdstuk X (Landbouw, enz had uitge steld, werd de algemeene beraadslaging ge sloten en nam de artikelsgewjjw behande ling een aanvang. Ten slotte werd de begrooting van Bui tenlandsche Zaken z. h. s. aangenomen. Dit debat resumeerende, kan men zeggen, dat de heer Tydeman de puntjes op de i's zette, toen hjj een paar leden der rechterzjjde verweet, dat zjj in de Bos- koopsche quaestie te veel aan kleine politieke bijoogmerken dachten. Maar de heeren Van Vuuren en Van Asch van Wjjck wilden den Goudschen afgevaardigde, den heer Van Doorn, booren. Welnu, dit bekwame lid, dat tot de meest ernstige werkers in de Kamer behoort, voegde hen toe, dat zjj het den Minister niet te lastig moesten maken, wjjl deze voorzichtig met zjjn uit latingen moest zjjn. Daarbjj werd gezegd, dat men nu toch den arbeid van dien be windsman achter de schermen zal moeten af wachten, om na te gaan, of deze iets heeft uit gewerkt. Ia alle gevallen zal dit werken achter de schermen den Boskoopers van veel meer nut zjjn als onnoodige uitlatingen ia de Kamer eelf. Bovendien konden genoemde heeren dazrmee zeker wachtennu het vorig 'weg, tt. In di veeha_^ beiden^ te hebben van een II E., 3ij..r,*r..n-4i i. E. Z., B jikr, koopmui, JulildgSTeon, did zich louden ddigdkomukt 'MO miabwdelipg nu een pegöl, werd cedg Sjedere instruct^ 8evoorte werden' O.,, behlodeld de rolgüü- "op 17 October h.d del S9j«rige A. I1.. vieecher te Noord w(jk, UP een woning te Cappelle op dep Heel un een Trouw gevrugd, even ven bet privut te mogep gebruik meken. Dit ra dep m«n, die eenigeiies be schonken was, toegestaan. Na rj|n vertrek Op het nieuwe etationswerk te Rneendaal had Dinedag j.l. de timmerman L. het ongeluk met een band tnsachen een zaagmachine te geraken, waardoor dit lichaamsdeel geheel werd afgezaagd. TUINBOUW. Albla*eerwaard en Vj|fkeeren landen, 7 Dec. De handel in kaas is vlugger met eenigszios oploopenden prjjs; boter met goede vraag, vast in prjjs, men besteedt thans in deze streken voor kaas f 26 50 4 f 31 50, extra zware partijtjes tot f 34 per 50 kilo. Goeboter f 0,75: Wpiboter f 0,671/z per Vt "K.G. *Auaelde en TienUeren, 6 Dec. Op de gedane oproepiug voor eene onderwijzeres aan de gemeensch. openbare school dezer gemeenten hebben deb S sollicit.nten un- gemeld. (j •Loplk, 4 Dec. TDa vergadering, uitge schreven ter oprichtïng van een onderlinge brandverzekering voér Lipik, Jaarsveld en Wiiüge Langerak, jwerd door ongeveer 30 belanghebbenden bezocht. Op voorstel van een der ajbwezileo word besloten den notaris, detf heer H/C. Kooi, uit te noodigon de vergadering bl te wonen en de belang hebbenden in te iJc^en omtrent de samen stelling en de werking vap een onderlinge verzekering-maatschrlppij- De heer Kooi. die op de uitnoodiginff verschéfen, verklaarde hier in eene moeiljjke positife te verkeeren. Hij zelf toch bad een winstgevend agentschap vaa een zeer solide brandwaarborg maat schappij. Door de plannen van de ver gaderden te steunen, zou ^^de, Utr. Algetr SCDOnKen was, loegemaau. ln» y werd uit een schuur op bet erf een paar bottines vermist, en beklaagde werd even later met die schoenen door den veldwach ter aangehouden. Hjj had ze in een zak., Beklaagde wist niet te zeggen, hoe die bot tines in zjjn bezit waren gekomen, bjj ver moedde ze aan de rivier gevonden te hebben. Hjj was destjjds versuft en aan dien toestand weet bjj het dat bjj aan den veldwachter een valschen naam had opgegeven. Het O. M. vermoedde echter, dat beklaagde een valschen naam opgegeven heeft, omdat hjj nog veroordelingen h*d te ondergaan, hem opgelegd door de rechtbanken in Den Haag en te Haarlem, waarvoor bM in het politieblad gesinaleerd stond. Geöischt werd 14 dagen gevangenisstraf. Den verdediger, Mr. J. J. Heerma van Voss Jr., kwam bet voor. dat be klaagde niet de bedoeling heeft gehad, de bottines zich toe te eigenen. Pleiter vroeg vrijspraak, subsidiair een zeer lichte strar. Niet aanwezig was H. W.. 22 jaar, metse laar te Schoonhoven. Op 16 October bleek hjj aldaar gepoogd te hebben door bedreiging m«t geweld P. de Heer te dwingen tot af gifte van een dubbeltje. Hjj htd daarhjj de volgende bedreigingen gebezigd: „Indien je mjj geen dubbeltje geef» sla ik je met een oude kaas aan stukken," en daarna na een tabaksdoos uit zjjn zak gehaald te hebben, onder het uiten van vele vloeken: .ito je het niet geeft, sla ik je aan stukken. Het dubbeltje had hjj met gekregen. Verder bad bjj met een steen een ruit ingegooid ia de wooing van P. de Jong. Beklaagde staat bekond als eeB zeer ruw persoon. Geöischt werd 3 maanden gevangenisstraf. Te verantwoorden hadden zich hierna J. F. O, 42 jaar, en E H., 21 jaar, beiden van beroep koopman en wonende te Gouda. Zti zouden te Waddingsveen op 15 Augustus ten nadeele van G. van Rbjjn hebben weg genomen 14 eenden. De eerste beklaagde -af op in genoemde maand vermist te heb- >en een koppel eenden, beslaande uit t3 jonge en 1 oude. Op bewusten dag waren zjj samen in den polder Bloemendaal ge weest en had tjjn maat hem op een koppol eenden gewezen. Hjj meende daarin zjjn eenden te herkennen, waarna zjj ze, toen ze uit de Vliet op het land kwamen, hadden opgevangen. O zag toen, dat ze gemerkt waren, terwijl de door hem vermiste eenden niet waren gemerkt. Hjj had toen nog m de buurt naar den eigenaar geïnformeerd, en te later weer losgelaten. Wel waren daarna door den tweeden beklaagde 19 eenden verkocht, doch dit wareu eenden, die aan zHn mede-bekaagde in eigendom toebehoor den. De eigenaar bad een der vermiste eenden ter terechzitting b| zich. Over het merk liepen de verklaringen der ge'uigen wel eens uiteen. Op verzoek van den verdediger. Mr. A.L. van BiommeDstcia, werd de verdere behan deling der zaak geschorst tot Dinsdag tt dezer tot het hooren van nadere getuigen. De commissie voor onderwjjs van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft aan de departementen dier naaat- schappjj en aan de personen, die zich bereid verklaarden, het correspondentschap in zake lager onderwijs te aanvaarden, een scbrgven gericht, waarin zjj mededeelt, hoe zjj zich de taak dier correspondenten voorstelt. Aan dit schrjjven heeft zjj de voorwaarden toe- gevoegd voor het verieenen van subsidie tot bevordering van deugdeljjk onderwijs in openbare lagere scholen en in daarmede in beginsel overeenkomende voor allen toe gankelijke Nutsscholen. De heer J. P. Saltzherr te Rot terdam is te 's Gravenhage geslaagd voor het examen wiskunde, lager onderwjjs. Zoudag 6 Januari a. s. hoo pt Dr. G. J. van der Fiier, predikaat bjj do Ned. Herv. Gem. te 's-Gravenhage, zjjn 40 jarige gaderden ie steunen, «iu uu Maatscb. tegenwerken. Hflkelf zou daarom geen partjj kiezen, al verklaarde h(j zich bereid zjjne gemeentenaren van advies te dienen. Daarna werd den aanwezigen duide lijk uiteengezet op welke wjjte het ver- ^zekeriogsbedrjjf in onze wet is geregeld, hoe eene goede onderlinge brandwaarborg- maatschappij moet worden opgericht, aan welke gevaren de deelnemers zich bloot stellen en ook welk profijt kan worden getrokken. Het reglement voor de onderlinge brand- wazrborg-maatschappjj veor Lopik en om- ■treken te Cabauw werd vervolgens voor gelezen en waar noodig verklaard. Daarna verklaarde de heer Kooi zjjn taak volbracht. Op voorstel van dee heer D. de With werd vervolgens door de aanwezigen, die tot de nieuwe vereeniging, tot de oprichting waarvan werd besloten, wensebten toe te treden, eene verklaring geteekend. Drie en twintig leden traden direct toe. Verder werd eeee nieuwe vergadering uitgeschreven op Dinsdag 18 December a. a te Lopik in bet koffiehuis van W. Lekkerkerker, waartoe ook zouden worden uitgenoodigé belang hebbenden uit de gemeente Benschop. •Meerkerk, 4 Dec. Maandag j.l. hield het Centraal Comité van Vrjjzinmgen eene vergadering in de bovenzaal van den heer G. van der Ham. De heer P. A. de Rujjter opende de ver gadering. heette de talrjjk opgekomenea harte- jjk welkom en gaf daarna het woord aan den heer Jan Leis uit Alblasserdam. Deze deelde mee, dat deze vergadering hoofdzake lijk belegd was om de heeren candidaten aan de kiezers voor te stellen, zoodat men persooaljjk kennis kon maken. Uitvoerig ging de spreker den werkkring der Staten na en noodigde ten slotte de opgekomeoen uit vragen te stellen aan Ue heeren candidaten De heeren P. Lvopuit van Schiedam en Mr. C. P. Ztajjer van Rotterdam gaven daarna breedvoerig antwoord op de g»*"® vragen, zetten uitéén wat de Pro** Staten doen en nog kunnen doen in 't belang van den landbouw. Zjj deden dit op eene wjjte, die do algemeene goedkeuring wegdroeg, getuige het herhaald applaus dzt huu ten deDe heer Lils besprak de noodzakelijkheid wm. wil men den strjjd. die ons in 1907 wacht, winnen, de handen fimk ineen te slaan en gaf in overweging te Meerkerk, evenals elders, ieoe liberale kiesvereemgmg of club van jong liberalen op te "cnte®- Tot slot bedankte de heer Ds Rujjter de heeren candidaten en den heer Leis voor de flinke wjj ze, waarop ze hier zjjn opgetreden ea hoopte, dat in 1907 de liberale candidaten met meerderheid uit de bus zullen komen. Msg e®«w „bl®«mb#Il«a». Men aal zich nog herinneren aan het slot van ons schrjjven van 13 Oct. gelezen te heMenD doet het best. vooral coöperatief deze bollen direct uit Holland te betrekken om latér bloot te leggen redenen. Deze willen we nu hier verklaren. Menig een zal bjj ondervinding weten, dat in tnajaar, vooral nu in dezen tjjd bloembollen van alle mogeljjke koorten te koop worden aange- boden Vaak ziet men er mannen mee ven- te», .«ie de degelOkheid en Woembrarheid van bun waar kolossaal prjjzen. Op het oog zien de boUen er vaak ^«.en fjrsch ui», maar een groot verschil met de Holland- ache producten te.'dat aanmerkelijk goed kooper zjjn, en dit vooral lokt velen uit eens een proef te nem»o. Ja, hebben we het aaugetroffsn, dat vr| groote partjjen werden aangekocht op Maar do resultaten, waren ook die schit terend Ons is vaak ervaren dat de bollen wel bloemen voortbrachten, maar dezei waren zóó slecht en duurden zóó kort dat zeniet tegenstaande den lagen prjjs nog te duur waren. Is het een wonder, dat menigeen na xoo'n proef dacht: „Dat eens maar nooit weer". De gekochte bollen waren n. 1. van slechte qualiteit, ziek of om "dere redenen verre Van te verkiezen. Vaak worden rommel- zoodjes door bandelaren voor ©en prikje opgeruimd en deze gewassen op d« beschre- ven manier aan den man gebracht. Werkeijjk, hier geldt terdege de spreuk: goedkoop, dUWaonoêr iemand iets dergelijks heeft mee gemaakt, tal hjj er niet licht toe overgaan weer een perkje bollen aan te "chzffen en ieder die er ook van mee kan spreken, zal heEngdifkvooralDis hoogst bedroevend. Nog veel te weinig wordt er vin de lieve voor- j aarsbloeiers gebruik gemaakt en toch z|jn ze wjjd en zjjd beroemd. Holland is overal tot in Amerika, Japan en Chma en aUe oorden van Europa bekend om bare bloem bollen. Jaerljjks worden enorme hoeveel heden por as en schip maar streken verzonden. Wanneer we de tabellen van den uitvoer van de vereenigde bollenhandelaren nagaan, vinden we kolossale cjjfers. Verleden jaar werd nog bjjna 10 000 000 KG. verzonden van aUe mogeljjke boliensoorten. Vooral vindt dit hierin sjjn oorsprong, omdat Holland op dit gebied weinig of geen concurrentie onder vindt. Op meerdere plaatsen, geroemd om de vruchtbaarheid van den bodem, zjjn proe ven met den bollenteelt genomen, maar de resultaten waren van dien aard, dat men ae proefnemingen heeft gestaakt. Ia aanmerking genomen de groote u'^v0®' I worden in Holland weinig bollen gebruikt lman trnutla fraxonde waar G£M£MGD NIEUWS. —In den nacht van Dinsdag op Woensdag j I. ontstond ten huize van den beurtschipper Van Santen te Beusichem (Gelderland) brand, waarbjj vier menschen zjjn om 't leven gekomen. Tot circa twee uur had de zoon Ggs bq zjjn zieke moedor gewaakt, waarna hjj zich naar boven ten ruste begaf. Een paar uren daarna weder opgestaan, ontwaarde hjj brand in het achterhuis, waar vier familieleden sliepen. Dadeljjk begaf h(j zich hierheen, waar hem bleek, dat van redden der ongelukkigen geen sprake meer was, daar het vertrek reeds in lichte laaie stond. Toch zou hjj zich nog in de vlammen gewaagd hebben, indien men hem met tegengehouden had. Daarop bracht men de koeien in veiligheid en redde den inboedel uit het voorhuis. Na den brand vond men twee geheel ver koolde lijken in- en twee voor een bedstede, zoodat men vermoedt, dat twee der vier slachtoffjrs nog getracht hebben zich zelf of de anderen te redden. Min vermoedt dat de brand ontstaan is, door het omvallen van een petroleumlampje. Do vier omgekomenen zjjn: een oude vrouw, de man van 40, een dochter van 23 en een kind van 7 jaar. Te Pulfljjk, gemeente Druten, is een 48-jarig man overleden ain besmette lijke meningitis (Genickstarre). worden in uonanu en toch, waüneer men goede gezonde waar beeft en deze goed behandelt, wat dood eenvoudig is, dan kan men zich geen dank baarder gewassen aanschaffm en zal een proefneming aanleiding tot meerdere kennis- luking geven. Ik hoop. dat de geachte lezers niet in den waan verkeeren, dat ik hier reclame wil maken voor de bolleokweekers in t blon der, maar mjjn schrjjven is uitsluitend be gonnen, iedereen aan te zotten eens een bloemperk met bollen op te zetten. Ia t voorjaar, wanneer de eerste mooie dagen komen, heeft men een prachtig bloeinvak, terwjjl vaak gezichts- en reukorganen beide worden gestreeld. Ei ook is ons schrjjven begonnen om te waarschuwen tegen de vaak waardelooze bollen, welke voor een appel en «en ei aan geboden worden. Goede bollen moeten ook goed betaald worden maar nog eene ie nrös is ook al door concurrentie der bollen- kweekers. betrekkeljjk laag en voor menig een geen bezwaar. De meeste bollenkwee- ker» «end»» op ..nvr.K» gnwoonlsk gr.tw prijscouranten en wanneer gezameuljjk wordt Ingeslagen, bespaart men hooge vracl Nog kunnen we onze bloemenliefhebbers (sters) aanraden, crocusbolleljes te koopen, deze in 't gazon te plaatsen om in t vroege ▼oorjaar, wanneer de laatste sneeuw ver- dwenen is, van vele lieve helder gekleurde bloempjes te genieten. Met de schop maakt men openiDgeu en legt daarin 1 of 2 bol le! j7.8 met de neusjes naar boveD. De cro- cusjes zullen zich vermeo.gvuld|gen en na verloop van tjjd tullen het mooie bolletjes ^^afwisseling met sneeuwklokjes maken de heldere bloempjes een prachtig effect pu ieder zal zjjne moeite en kosten be- loond zien. Tot later. „ttweeker." VARIA. Vreugde in druk. De Friesche Bond yan hotel-, café- en sociöteil houders heeft besloten 't volgende voorjaar tgo 12l/»\)irig bestaan feesteljjk te berdeokon. Ook, om de regee- riog te verzoeken den accjjns op den drank niet te verhoogen, wjjl het den kasteleins toch al zoo bit'er slecit gaat. Zwarte koffie en geen pap. Te Joure wordt een melkoorlog gevoerd. De tappers heboen den prjjs van de melk van 7 op 8 ct. ge bracht en eenige op den rug te spreken huismoeders dedeu Dinsdag bjj bekkenslag uitroepen: „Toont je solidair, neemt geen melk van achtcentache tappers; wordt kla van de zevencentsche, of anders, staakt het melk drinken en eet geen pap!' Wat is gezondheidskoffie? Een lid van de Gezondheidscommissie te Meppol onderzocht eea monster en voad er 39 psrcsnt zand in. Zand schuurt de maag. Erg getond dus. Ein nieu* gemsentehedrjjf heeft Charlottea- burg. Mot 't oog op doQ in Duitschland heerschenden vleeschnood worden van ge meentewege op een braak liggend stuk grond duttende varkens aaogefokt en gemest. - Uardhoorig. In den Duit- Bcben Rijksdag werden tot nog toe door 't luiden eener schel de leden tot de stemmingen bijeengeroepen. Die Bchel hoorde men niet altjjd door alle deelen van t ge bouw. waarom nu op tien verschillende plaatsen een stoomfluit is aangebracht. Te Stadskanaal was de betrekking van arm- huisvader en moeder vacant. Een schipper, tijdelijk te Riga vertoevende, trok op reis om zich persoonljjk als sollicitant aan heeren regenten voor te stellen. - Een Doopsgezind predikant te New-York bad te klagen over slecht kerkbezoek. Zjjn vroegere hoorders zaten Zondagsavonds in de concertzalen, waar gewjjde muziek gegeven wordt, en Heten dominee preeken voor stoelen en ban ken. Deze heeft nu een vermaarde fluit- speelster geëngageerd, die tusschen de preek gewfide liederen ten gehoore 1 Succes is verrassend; den eersten Zondag althans was de kerk stampvol. t Carillon van den Klaastoren te Utrecht m"kte ver leden week nachtelijk burengerucht Ander- half uur aan één stuk speelde t door. tot groote kwelling van de naar slaap hunkerende menschheid. De politie in de zaak gemoeid, verklaarde er niets aan te kunnen doen, doen gelukkig tiep om half twee eerst t speel-, daarna 'tslagwerk af en konden de menschen gaan slapen. - Te Numansdorp lagen drie kinderen in eene bedstee, maar slapen deden ze niet. 't Was in de bedstee eed gerommel en ge stommel, dat hooren en zien verging; op een uegeven oogenblik wipten de kinderen alle dr?e v*e 3° over deU-M-k. Veder e. moeder stelden een onderzoek in en zagen toen uit 't stroo een... bunzing yte®»"®0- - treio. die verleden week uit Rotterdam te Rozendaal aankwam, had een defect aande verwarmingsbuizen. Een der eerste coupes iet vol «toom en da rolligero dropen va. 't oat. Ze btddeo «»o de noodrem getrokken doch dera echeon ook »1 detect. De cera trifugist veo de boterhbriek m t Friesche Hjjla.rd, beiig met bet pUtood vmo de m.chibekemer «hoop te maken, werd ge grepen door do iu working rSode De man werd toolane nmdgealmgerd tot hem al de kleeren van 't Ingescheurd waren. Toen raakte h(| los en kwam h( wonderbovenwoo- der Delias op r'o beeoeo terecht. Twee Voleudammer visschere, vader ep rooo, wareu verleden week ep de Zoiderree. De toen viel over boord, de vader van schrik ta onmacht. De ecbuit raakte t stuur kwBt, maakte oen verkeerde wonding, doch draaide daardoor jniet naar den kant van den dren keling. die fluks eeo touw te pakken kreeg, aicb binnen boord werkte en toen «Jo v«der weer tot bowustadn bracht. - Zes gebrMdora te Amsterdam, allemaal werklieden of kleme burgers, hebben een millioeotje te deeleo. 't Erfoompj» is sekere Van Nee, die Wjaar geleden naar Amerika vertrok «n dearj Vermelde fortuiolje verwierf. - Dat een boer van rijn dagloonererft, komt aokor weinig voor. 't Gebeurde deter dagen te Langerwaag. Twee arbeiders en een raster btdden bard gewerkt en rmolg go- leefd, de langstlevende stierf t»rt geleden en liet btj testament 't overgespaard kapi- taeltji n» a*o d«n bnnr, dien bjj jaren lang had gediend. - Een Rotterdammer ontving verleden week in een open enveloppe foto s uit Duitschland. Tot zjjn niet geringe ver bazing vond hjj er ook nog drie aangeteekende brieven in. alle geadresseerd ra Mada firma's. Do brieven die waarechijnlgk gelds waarden bevatten, kwamen io eerlijke hinden ie waren andere verloren geweest. - Een Duitschor, te Amsterdam vertoevende, onder vond daar allen tegenspoed. Beroofd van geld en horloge, rocht bj onderstand b|| de politie, die bem achter de tralies stopte, wgl "smaoa signalement precies paste ep den persoon, die rich nog met lang geleden te Crefeld aan verduistering schuldig maakte. Eon brievenbesteller vond in l n in de ntrefgevangenis Ie Leeuwarden gemaakten broek bet volgende in goed Fransch geschre ven briefje: „Deae broek is door een eerste klas kleermaker io de gevangenis te Leeuwarden, in Friesland, gemaakt voor de enorme belooning van ÏO centime en een stuk droog brood". - De Burgomer Courant verhaalt van een vrouw te Nljega. die van den dokter eeo smeerseltje voer baar been en een drankje om in te nemen bad. 't Vrouwijs kon niet loten; te nam temeer- eet'je in en bevochtigde 't tieke been met 't drankje, 't Reen zette op en t moedertje overleed. 't Is io den Gslderscheo Achter- hoek gebruik, flat iemand die trouwt zn boren ten bruiloft noodt. Een bruidspaar bfl Doetincbem liet eeo der bureo thuis en deze wreekte zich. Da weg van eeeaartir- meentehuis liep over zjn erf. Heen liet bjj de rijtuigen passeeren, maar terug was er een eiagboom voor, die niet openging vóór het paar hem f 5 had toegeteld voor de armen. - Op It Nov., of als de 11de op een Zeedag komt, een dag later ziet men de boeren te Hoevelaken wandelen met lange Gouwenaars als de Hollandenlie de dagen van deo Regenten'gd. Ze betalen dan „zandgeld", een kerkelijke belasting, die dateert uit het tijdperk vóór de Hervorming. Vroeger betaalden de boeren die belasting in natura, tegnnwoordig meestal 1D geld. Wie komt afdokken, wordt op bier gotrac- teerd en kr(gt eeo lange pgp te stoppen, die hg meeneemt naar hots. - Te Haarlem was 't Dinsdag verknop van IQ de treinen der Holt. spoor achter gelaten voorworpen. Daar waren 1800 narapluies, 600 wandelstokken, reistasscbeo, hoeden, rokken, vrouwenzakken, schoenen bjj de vleet, goud en zilver, fototoestellen, tooueelkjjkers en honderden koffi -kruikjes van werklieden. Er w*ren veel gegadigden en de kooplust was groot. Simmige arti kelen delen meer dan nieuw in denwinxe'. De Haarlemsche winkeliers hebben al heel I weinig met zulke boeldagen op. - De ae r ste dag eens nieuwen levens, t Gabeurds verleden week in Den Bosch, dit een pas iu ondertrouw opgenomen jongeling stomdron ken naast z'n bruidje liep. De politie nam deo zatterik van haar over; onder toeloop van honderden marktbezoekers en gevo'gfl door de bruid eo de aanstaande schoon- moeier werd de candidaat echtgenoot naar mjjaheertje op 't bureau gebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4