BLOOKER’S CACAO Eon HWsMster, Ebb BonarWor, voor vast werk, goed kunnende melken, vrye woning, bg W. DE RUITER, Land bouwer, HHlegersberg, Hoofdweg. 14000 pond Mioloii o TE KOOP. Te bevragen Nieuwpoort. Tandarts J. J. MER, Westhaven 163, GOUDA Thee N°. 277 DAALDERS MR. P. A. GREUP PREMIE Een Dienstbode, BORSTPLEURIS. E.Br^ndsm^ Vflrvolg flor AflvBrtBntiön. Dienstbode, Boerendienstbode Een Zandschipper BEKENDMAKING aan H.H. Landbouwers Dienstbode, Een flinke Jongen MINERVA, Attentie I Alle Boeken en Pakketten, zoowel van Bolle, Koster en Cohen als van andere Uitgevers, worden tegen de door hen gestelde prijzen geleverd door de Firma S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. De ABDIJSIROOP, klooster Sancta Paulo, is een gezegend middel voor jong en oud; zy is altyd onscbadeiyk, zy versterkt de luchtpypen en longen en geneest onvoorwaardelgk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpyn, heeschbeid, kink- en siymhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. G. WIENTJES J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. P. LOUWERSEj Lachen en Loeren, VERTELLINGEN UIT HET LEVEN DER VIERVOETIGE DIEREN. 4 van aar. De prijs en de eigenschappen maken deze tot een machtig wapen in den strijd tegen het alcoholgebruik. Een bus van 2 pond ƒ1.50. Nooit los LEESBIBLIOTHEEK V Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A depailta: Vaar één maand vast VAN NELLE’S VERPAKTE KOFFIE en THEE. J. ESHUIS, F. CHRISTENSEN. StalwUkenlaiabU Gen da, 3 Dec. ’06 Groote voorraad CEMENTTEGELS voorbanden voor vloeren in varkena-f kakken. B. VAS DER VLIST, I GOEDKOOPST ADRES VOOR 1ste qualiteit UURWERKEN, met 2 jaar garantie; Doublé-, Zllveren en Nikkelen Kettingen. JOHs. ÜITTESBOGAABD, Korte Tien de weg 17, GOUDA. Lange Weistraat A 197, Scheenhaven. Mej. Th. HART. fgr Op verzoek worden LEES- en PRENTENBOEKEN op zicht gezonden. FILIAAL 8LIEDRECHT. M Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabur, Westfalen, Burgers, Eenhonrn en v®rder alle bekende merken. Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dunes- en Kinderrjjvielen met of zonder Vrywiel en Velgremmen. The Ywis School of English. Directeur: J. VAN IPEREN Overgsselsche Onderlinge Br&ndva&rborg-M&atschappy, eerste kwaliteit ROOKVLEESEH. C. A. PRUIJT, PaardenslachteryLekkerkerk. Centraal-Oepót LI. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam H.H. Landbouicers Door grooien voorraad: *T EENVOUDIGE BOERTJE B1RHEI STATEM-G1 TWEEDE Donderdag 6 Deceu staging aver het ont van het tractaat in ve in vroawen en meipjei De heeren Van bergen waren beide zaak eindeiyk totstan heer Van Kül in zaak in de Koloniöi rden. voor de lezers van de Schoonhovensche Courant 1 tjjdelijk f 0,30. by J. BONGERS te Heard recht. P. G. 4 Onge- by A. KOO UM AN, 1 Schoonhoven. goed een M Jb VA1 i zoo ien te „_t van postwissel of post- >f gebonden wordt verlangd. aldi de verkrijgbaar zyn en aangenomen. Zwolle, 28 November 1906. J. M VAN VOORST TOT VOORST, Directeur. heeft i schaaks! Terstond of later gevraagd een Adres C. DEN HOED Wz., Hoek Koe straat, Schoonhoven. Tegen Kerstmis gevraagd een en openbare Waddingsveen, van S. ic W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Leesgeld 5 Cts. per deel. Catalogus 5 Cts. TERSTOND GEVRAAGD: voor vaat werk. Adres ADR. BOUTER, Schoonhoven. «7. 7. drie maanden ®es één (aar Verkrggbaar by in den „Olifant” te Nchaanhaven. opgeven val- rdam, f 2 en der Firma SCHOONHOVEN, aan bovenge- Schoonhoven. Degenen, die nog ledige FU8TEK van het bekende merk Hooibouwbier van d<> Brouwerg „DE KRANS” te Utrecht hebben, worden beleefd verzocht die vóór 1 Jan. 1907 aan onderstaand adres terug te bezorgen, daar ik mg anders genoodzaakt zie dezelve in rekening te brengen. Hoogachtend, Uw Dw. Dnr., Terstond gevraagd of tegen Kerstmis om BoeroiiilioosiM, kunnende melken, by D. VAN DER POL, Reyerskoop, Boskoop. ER WORDT GEVRAAGD: P. G.. liefst tusschen 30 en 40 jaar. Adres A. EI KELEN BOOM, Koopman, Vuilendam, gem. Brandwijk. Terstond of tegen Kerstmis gevraagd een Dienstmeisje uit den boerenstand. Br. fr., onder letter V, by de Erven J. DESABLYN, Boekh., Overschie. Gevraag* tegen 1 Februari ene Hink. met de wasch kunnende omgaanen MEISJE van 15 jaar. by Mejuffr. .AN DUIJVKNDUK, Alblaner-am. ZEER LAGE PRIJZEN! Cement waren fabriek Graat-Amaera. WORDT GEVRAAGD: als Hul pk eetster op de Petroleumtankwagen M. R. DE MONCHY, Depót Zich in persoon te melden noemd Depót, Koestraat 121 te REPARATIÊN solide, spoedig en biliyk, met garantie. de beroemde PianeetkundigeHandiynen- en Gedachtenlezeres, eenig en zonder concur rentie op dit gebied, is nog dageiyks te ■preken ■noemde Matt en, dat zy BK heeft Aangezien de Heer L. EERLAND zich beschikbaar stelt als Bedienaar b(J begrafenissen, maakt Ondergeteekende hierby bekend, dat by zich voor die be trekking niet meer beschikbaar stelt dan in hoogst onmisbare gevallen. Lekkerkerk. J. H. v. d. VELDEN. Tegen Kerstmis biedt zich aan g. k. melken; liefst te Moordrecht of Omstr. Adres, letter C, aan J. DE VEN, Gaada. ER WORDT GEVRAAGD: Eerste en eenige speciale Rywiel- en Motorenhandeï. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rfwielen. Levert met steeds stggend succes de bekende Met twee en drie versnellingen tegen billUke prijsverkaaging, vaar belanghebbenden gratis ter beproeving. BONOSRIJWIELHERSTELLER I' KLASSE. Mr. JOSEPH EVE (Lord), is te spreken iederen Maandag en Donderdag Bétel „DEN HOED”. Privaat- en Klaslessen by contract. Proefles vrg. Alle brieven aan den Directeur 940 BleekersnlsgelGasda d. P. te *urd ver- "t in be- f of te en voor d. W. te met ver- levering betalen iwyk. 2 X f 5, I verklaring in >t ver- De DIRECTEUR van bovengen*»., sebippy heeft de eer te berichtei tot haren Agent te MEEBKEt benoemd den Heer laar, bg wien alle inlichtingen omtrent Meatschappy en hare zeer lage tarieven verzekeringen worden OPGERICHT IN 1809 EN GEVESTIGD TE ZWOLLE. Dagelijks te consulteeren van 9—4 uur. Uitgezonderd Vrijdags gedurende Octo ber, November en December. Door deze maakt Onder- geterkende aan zyn klanten bekend, dat hy weer voor zien is van Dat by geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan znn eenigen Weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk. Aanbevelend van tieimrioEfïi lijdende aan de voortn ffelyke stekend middel.” I pT DPI dezelfde soort Abdijsiroop bekomt, die de Heer Van UI UI HEININGEN gebruikt heeft. Deze alleen geneest en is kenbaar aan den BOODEN band om de flesch, waarop de bandteekening van den Generaal- Agent L. I. AKKER, Botterdam, voorkomt; alle andere is namaak. De namaak geneest nooit! Prys per flacon f 1,—f 9,— en f 3,B0. Verkrflgbaar by Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d IJskl; van ZÉSSEN, Drogist te Schoonhoven; C. VAN WIJK te Oudewater; UN VAN DRAAT te Schoonhoven; Firma WOLFF ApCö. to Gouda; H. v. d. DOOL te SliedrEcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland;; A. VAN WALSUM Pz., Oudemerm a/dIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nieuw-Lukerland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. T. AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te Striefeere C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsbl; G. ELSENAAR, Drogist te Sliedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Ber KKNWOUDE. GROOTE VOORRAAD DRANKKUIPEN, van alle maten en uitsluitend Eikenhout. Dwnderdags uitgestald op de Markt en Wwensdags te Wacrden op de Markt. Adres C. VAN LEEUWEN, KUIPER, VUverstraat, GOUDA. Speciale aanbieding van gezond Kippenvoer (gemengde Gerst, Tarwe enz.), per 50 Kilo, ruim fa mud, ƒ8,50 franco iedere plaats door boot of spoor te bereikenzak inbegrepen. By 5 zakken fegelgk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 15 zakken ineens bestelt voor den vollen prys, krflgt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan GOUDA. Ue heer Hugei het celstelsel. Hl eerst nu het El mi Hg zag heil m zwaring van straf. De heer De wetteiyke regelin producten der be neer Limburg punten uogmaals Ten slotte bleel ontstemd was, on tegen de bordeel doen strgden, d mét den heer Scl bg vele vonnissei Kuys de Beere opneming van d bepleitte. Toen werd be Het is dfe Heer F. VAN HEININGEN, Kovelaaratraat 20 Ie Ulrpch*die voor ruim 7 jarentengevolge van eene verwaarloosde verkoudheid, aan pleuris beeft geleden. „Al den iyd Da dien, dus gedurende 7 j^reD, bad ik pNn in m(jn ruE, schouders en beeneo.” aldus deelde hy onzen verslaggever mede; „werken deed ik, maar lusteloost Het slapen was mg binderiyk. omdat ik mg steeds onrustig en od prei tig gevoelde. Onafgebroken hoestte ik; mUn borst deed mg geweldig pflnvreeseiyke hoofdpynen ver onaangenaamden het leven. Om kort te gaan, ik was steeds chagrinig en zenuwachtig. Myn Dochter, die mU zoo zag tobbenverrastfe my met een flacon AbdUsirewp, die ze baalde by de Drogisten Rinehuizen ic Hermikghuizen, Twyostraat en waarvan zy steeds veel goeds vernomen had. Dat het werkeiyk een verrassirg geweest is blgkt du, want nadat ik dien enkelen flacon gebruikt heb ben ik zoowel van ;mijn kwalen als van myn pynen geheel verlost. Ik heb gelukkig nergens geen last meer van en raad ieder AbdUsirwwp te gebruiken, want het is een uit- aan duizenden lyders hunne zoo kostbare gezondheid hergeven. Laat valsche [ste U niet terughouden DE MIDDELEN VAN ’T BOERTJE aan te wenden. Dat zou verbazend dom zyn. BALSEM VAM *T BOERTJE voor rheumatiekjleht, podagraspier verrekkingen verstuikingen, brand en snflwnnden, kneuzingen, enz. Prys 40 c»s. per pot 8IROOV VAM *T BOERTJE is voor croup, kinkhoest, borst- en kregRIdera, asthma, wrkoudheid, keel- en luchtpypaandoening waard. Prys per 1/1 flacon 95 ets.; per 1/1 flacon 50 cts. Verkrygbaar te: Schoonhoven, A. C. FIJN VAN DRAAT. Nieuwland, G. A. VER- DUIN. Arkel. P. v SCHEE. - Alblasserdam. As DE BOER. Wed. J. DE WAAL Ammerstol, A. BLANKE V. Bodegraven. C. J. SCHEER. Blesnensgraaf W. v. REES. Benschop, M. v BERG. Bergambacht, A. BLANKEN. Gebr. v. d DOOL Boskoop, A. BLONK. Gorinchem. W. ZON. Droonst. Goudriaan, T. TERLOUW. - Gissen Nieuwkerk. M. V HOUWENINGEN. - Giesen Oudekerk P. C PESSELSE. Gnoot- Ammers, JOH. v. MAURIK. Gouderak. A. BEIJEN. HoornaarA.ZORN. Gouda, D. v VLIET. Haastrecht. M BAKKER. Leerdam. LAMB v. WIJK. Meerkerk, W. BROUWER Molenaarsgraaf, J. SCHUTTE Nieuwpoort, C. v. CAMPEN. Oud Albi.as. J. L. VLOT. Oudewater. C. v. WIJK Reeuwijk. M. T. HAGEN. Slisdrecht. A- DE DOES. Streefkerk, E. HILGEMAN. Stolwijk, A. R. v. d BFRG. - Vuilendam. C. v. ZESSEN. Zevenhuizen. I I UIT DEN BOGERD. vraagt de heer N. my nu: Wat blgft er van de niet gewenschte keuze? 2o. Heb ik de zaak van myn kennis goed of kwaad gediend Dan is myn antwoord op vraag 1hoogst- waarschynlgk geen benoeming uit de man nelijke, maar uit de vrouwelgke sollicitanten. Vraag 2. Goed gemeend, maar verkeerd gedaan. IMGEZOMDEM. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mynheer de Redacteur Naar aanleiding van het ernstig protest van den heer Ngland te Groot-Ammers in uw vorig No. het navolgende: Naar de vacant komende betrekking van °ndprwyzer aan de openb. school alhier meldden zich, ook na herhaalde oproeping, slechts enkele sollicitanten aan en geen dezer, (dit teekent by het beerFchend gebrek aan onderwyzers) was in vaste betrekking als onderwijzer, ook niet de kennis van den heer Nyiand, alhoewel reeds sedert Mei 1905 in het bezit der acte. Na gehouden proefles bleek dat de sollici tanten by zeer veel aanbevelenswaardigs, iets ontbrak waardoor geen gewenschte keuze kon gedaan worden en besloot men te beproeven of men beter kon slagen met eene onderwgreres. Eu vraagt de heer N. my lo. Wat blgft er van de Trademark AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg- baar te Schoonhoven by E C. v. d ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het byzonder wordt de aandacht gpveshgd op SOUCHON TH EK, i f 1,30 eer 5 ons. Brandasswrantte Levensverzekering Lijfrenten On gein k keu verxekerln g Verzekering velgens de vallen wet van 1901; Artsen-Pelis (Fatum); Paarden- en Vee verse kering; Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen by Hoogachtend, A. , 5 Dec. 1906,Uw Berichtgever. Banton gerecht te GOUDA. Strafzitting van 5 December 1906. Overtreding der jachtwet: C. v. Gouda, f 3, subs. 2 d. met verbet, klaring en bevel tot uitlevering niet slag genomen paiingfuik en paling betalen voor de fuik, f 5, subs. 2 d. de paling f 1, subs. 1 d.; C. v. Reeuwgk, 2 X f 5, subs. 2 X 3 d. beurd verklaring en bevel tot uith niet in beslag genomen geweer of te I f 5, subs. 3 d.; J. K te R'euwyk, 2 X subs. 2 X 3 d. met verbeurd verklariu, beslag genomen geweer en bevel tot nietiging in beslag genomen patronen. Rooken in een niet-rook coupé van den spoorweg: C. J. B. S. te Utrecht, f 2, subs. 2 dagen. Overtreding der leerplichtwet: L. J. L. S. te Nieuwerkerk a/d IJsel, f 2, subs. 2 d. Des nachts ryden met een rgwiel zonder licht: L. B. de K. te Haastrecht; J. K. te Langeruigeweide, ieder f 1. subs. 2 d. Des nachts rijden met een handwagen der licht: C. P. en B. v. d. K., beide Gouda, ieder f 1, subs. 2 d. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden in Z.-H.: J. V. te Oude water, f 1, subs. 1 d. Overtreding der algemeene politie verorde ning van Gouda: B. v. T. te Moordrecht; M. B. J. v. L.. J. v. M. en M- IJ., allen te Gouda, ieder f 1. subs. 1 d.; J. v. R. te Leiden; J. A. H. B. te Gouda, ieder f 1, subs. 1 d.; A. S. te Zegwaart, f 2. subs. 2d. Nachteiyk burengerucht: J. G. R., A.T. R. en H. W. te Gouda, ieder f 2, subs. 2 d. W. S. te Gouda, f 3, subs. 8 d. Nachteiyk burengerucht en schen naam: D. V. te Rotterdam, f 10, subs. 2 d. en 4 d. Nachteiyk burengerucht dronkenschap: H. v. V. te m. f 8, subs. 4 m. 3 d. Vervoeren van dieren op noodeloos pijn- lyke wyze: L. N. te Zevenhuizen, f 3, subs. 3 d. Loopen op een weiland zonder vergunning N. K. te Reeuwyk, f 3, subs. 3 d. O oen bare dronkenschap: H. W.. P. O., B. Z. B.. F. A. de J., allen te Gouda en C. v. d. Z., woonplaats onbekénd, ieder f 1, subs. 2 d. Id. by le herhaling: L. v. d. H. te Amers foort, 1 d. hechtenis; A. v. L. te Gouda, 3 d. hechtenis. De Debiteuren en Crediteuren van wyien den Heer MARINUS BOER, gewoond hebbende le Lekkerkerk en aldaar den 23. November 1906 overleden, worden verzocht bet door hen verschuldigde te betalen, het van dien overledene onder hunne berusting zijnde af te geven of de bewijzen hunner Schuldvorderingen in te leveren vóór 15 December 1906 ten kantore van den Notaris A. J. DE MOOIJ te Lekkerkerk. De Minister van dat de regeering dez< behartigen, terwyi de nog wees op de schal de pornografische ges< jongelieden verspreid Minister van Buit nog een enkel woord het ontwerp goedgeke Daarna volgde de ontwerp tot goedkeur nale sanitaire-overeen verschillende staten Blooker en Plate k vertaling van dit tri nister op de moei> vertaling wees en m goedgekeurd. Thans werden de a gen over de Begrootin De heer Sasse va toe, dat de Minister geving voor de milita ontwerpen. De militi dringend verbetering, spreker tegen de op brigades op sommigi Zuiden, opdat de gri vagebonden en ander overgeleverd. Hoewel de heer hulde bracht aan d< Minister en met d> oordeel was, dat he vast werkplan het be op partiéele voorzie diende deze bewindsc in de bekende speelb hy beveiliging der n slagen als die van Bn sche Boscbjes. Als rekenbaar zyn, moei zicht geplaatst worde De heer Schape beelden, waardoor „klasse-justitie" gen Vooral viel hy de g beide Groningsche fab overtreding der Veil waren. De heer Van W zich over de toezeg omtrent de aangekoi van de berechting v kantonrechter. Gaarc dat deze bewindsmai strafwetboek ter har met het oog op het Spreker was vóór bordeelen. De heer Bolsius beid om de kinderw er niet altyd een kinderen die aan voogdg onttrokken spreker om verschill van de toegestane g voogdgraden. De heer Koolei gelegenheid te stelle burgerigk huweiyk oog op bet colcuD leiding waren nu ni De heer v. d. Be wenschte hernenin 1905, om onschuldig Und toe te laten Doorn er op wee hooger beroep dik' die der kantonrecht bg iedere rechtsprat omstandigheden ali schappij in 't oog t De beer Van del op partieeie herziei aan, dat thans de j land onwaardig wai vroeg by de toepas waarborgen voor jarigen. De heer Roest natuurlgke kindert Kinderwetten en den heer Kooien 1 huweiyk. De beer Van wetteiyke regeling vooral wgl er di toestanden aan het Z.-H. Hypotbeekba was, terwgl de hc hulde bracnt, om< kwamen lette bj rechterlijke macht wgziging van arti. boek aan, om de te kunnen tegeng op het gevaarlgke zónde m de grootf neemt. Ook zag hj wetten voor sou gewgugd. A. N. VAN A C. FIJ G. VAN DER WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskknsgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Gieskn-Nieuwk.; J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar, C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammers; T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Ungerak; K. VAN DAM te Bkrgambacht; 3e verbeterde en vermeerderde druk. 184 bladzijden; met platen. InhoHd: Het Paard en de Ezel. De Muis. De Vos. D« Hond en de Kat. i De Wolf. Het Schaap. De Haas en bet Konyn. De Wezel en de Eekhoorn. De Koe. Waar het steeds biykt, dat de kinderen gaarne lezen en hooren voorlezen vab dieren, en de inbond van dit boekje de liefde voor de dieren by de kinderen aankweekt, j daar zal zeker geen lezer nalaten, van dit buitengewone aanbod gebruik te maken. De prjjs van deze premie is voor de lezers van dit Blad gesteld op slechts f 0,30; franco huis f 0,35; gebonden exemplaren, in sieriyken band, f 0,60; franco huis f 0,65. Naar builen de stad wordt alléén afgeleverd na ontvangst zegels, waarbg men duideiyk aaDgeve of het werk ingenaaid of g( De Uitgevers, S. W. N. VAN NOOTEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 5