O ’3 Woensdag 12 December. N°. 2777. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. rinchem. in 50. htig het en Cohen de prijzen loven. JE nderrjj wielen n. eed am; tiental. BIRRERLAID. I wielen. Uitgave vak S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. Minister niet verheugde J. a/d IJ.; vau oud- der verrekkiogen pot I- en tomrigdera, |js per 1/1 flacon juig lene ■tementen 3 traktemi ben< te van den sBond doet het volgen- out er ifzaken den ig de (N.-H.), heeft Herv. Gem. iet sn. i. Laat valsche de heer en meer Dren van "’wjji de >/d IJsel; 1EDRECHT, kht; JE. achtste afdeelii een met iodeelii tere oeel we lfde sen- van 10 Dec. Het fanfare* mderdag j.l. zgn eerste izoen, voor de kunstlie* tlaverlaeedBK, IDSECHT; ehdam; SGHOONHOVENSCHE COBRAIT. a/d IJsel; t; loveneinde; loos; lam; gerechten voor ambtenaren. 1 ring met Vrijdag j.l. gehouden echtbank te Dordrecht zgn itorenhandel. e klasse K| w» 9 bekende n, Wanderer, *s, Eenhoorn spelling Maandag gevangenissen, i de zÜ altfid orwaardeifjk heeschheid, ogen. e Heer Van ikenbaar aan en Generaal- ■anaauak. sprak irstand 'allen toe- b|j brand is e Telefoonmast* ifdzaak van zqo wonden over- Eizema (ao. 49776) genholtz wilde breken met Hg betreurde het, dat men int nu het Elmira stelsel bestudeeren ging, zag heil in verandering, niet in ver- ring van straf, s heer De Stuers pleitte voor een wettel|jke -- producten neer Limburg punten nogmaals Ten slotte bleek, dat de heer ontstemd was, i tegen de bordi doen strijden, mèt den heer Schapei by vele vonnissen afL Ruys de Beerenbrouck een gedwongen opneming van drankzuchtigen in sanatoria bepleitte. Toen werd bet debat tot den volgenden mogen bauieüsteiliug van r’ op de moeieljjkheid eener ng wees en nu werd bet oi ikeurd. ins werden de algemeene beschouwin- over de Begrooting van Justitie geopend. Ie heer Sasse van IJsselt juichte het Minister een afzonderlijke wet- STATES-GEXERUL TWEEDE KAMER. Donderdag 6 December werd de beraad- ever het ontwerp, tot goedkeuring tractaat in verband met den handel i meisjes voortgezet. Van By landt en VVfin- beiden verheugd, dat deze __2„.l_jmen was terwijl Kol inlichtingen vroeg, hoe Koloniën geregeld zou moeten op verhoo- idsheeren te imdat zich bg vaca- indidaten wegens stad aanmelden, uitbreiding lleges in de :h de heer geschriften, die onder ireid worden. Nadat de mdsche Zaken iroken had, werd regeling van auteursrecht op der beeldende kunst, terwgl de ■3 veie der reeds besproken .la de revue liet passeereu. loek, dat de heer De Ridder omdat de Minister den strgd leelen door de gemeenten wil dat de heer Heemskerk jr de ziekelfjke richting 'keurde en dat de heer in de 13de teling dezer ta J. J. Ie feiten van ver- 8 feiten sze alarmeerinrichting f 500 per jaar kosten t Hen den raad voor hen I Goudsche Telefoon-Maaist aan te gaan, bet onderhout ig voor de bram tering. de opheffing 1 >n'nuge standplaatsen in bet jemeenten niet aan ander geboefte zullen worden f zal de gemeente en Burg, en Weth. te machtigen, met tscbappfj een over* waarbg UD baar de id van eene algemeene idweer wordt opge* anv - -Gravennage is eene aanbesteding g 1 van de levering der voor de g *"*asfabnek aldaar benoodigije mag, luuren gedurende het dienstjaar 1907, geschreven door den heer G. v. d. Gouda, 10 Dec. Iu verband met de nieuwe regeling van het brandweerwezeh in deze gemeente, werd indertgd aan de com missie van bgstand in bet beheer der ge meentewerken verzocht, nadere voorstellen te willen doen in zake bet alarmeeren bg brand. Hieraan is door die commissie voldaan en Burg, en Weth. komen thans dienaangaande met voorstellen bg den raad. Het plan van alarmeering ontworpen door de Goudsche' schappg en berust in hoofdzaak op het volgende: Wordt een brand ontdekt, dan wordt dit door middel van de telepboon aan het centraal-bureau medegedeeld, dat deze mel ding onmiddell(jk overbrengt naar den opper- braudmeester, aan het bureau van ponlie, den chef van de redding*- en slangeobrigade en aan den opzichter der siangenwagens, welke laatste weer door middel van een magueet-Inductor zgn manschappen oproept. lier, heer J. B. Vink alhier is geslaagd „Mercurius diploma” der federatie 1 kantoorbedienden-vereeni- rland, Duitsche handelscor- and, G. A. VER- J. DE WAAL - W. v. REES.-— OL Boseoop, UW - Gissen ELSE. Groot- ZORN. Gouda v. WIJK. - [EUWPOORT, C. V. Reeuwuk. M. T. N Stolwijk, F DEN BOGERO. ingang leraar iu mechanica aan jeschool te Delft, Dr. H. snt aan de Technische besprok^u -• de heer R e g o 1 dien post met I lit geschiedde, om het om m, dat er bg enkele radei waarnemend griffier zou in plaats van een griffier fovelaarstraat 'olge van eene l geleden. bad ik pfn in 1de b(j «nzen ustelooel Het peds onrustig He ik; m|jn fd pjjn en ver- gaan, ik was >r, die m(j zoo lair»»!», die RMINGHUIZEN emomen had. is blfjkt nu. ben ik zoowel leel verlost, en raad ieder )t is eea uit wees de heer Schaper op een allen, waarin de marechaussée’s me aan humaniteit gehandeld haddei de Minister antwoordde, dat hier opzet sprake mocht z|jn. De w|jze, de Briclsche afgevaardigde den lirecteur te Veenhuizen bad aange* spreker niet goedkeuren. O ve te de toestand van de inrichting door de staging van het in vrouwen en De heeren bergen waren beiden verl zaak eindeljjk totstandgekoi de heer Van u'*’ l**>—•*‘s- de zaak in de worden. De Minister vanJustitie verzekerde, dat de regeering deze zaak ten volle zal behartigen, terwijl de heer Blo oker vooral nog wees op de schandelijke litteratuur en de pornografische geschriften, die onder de jongelieden verspreid wor Minister van Buitenlai nog een enkel woord gespi het ontwerp goedgekeurd. Daarna volgde de behandeling van het ontwerp tot goedkeuring van de internatio nale sanitaire-overeenkomst te Parjjs met verschillende staten gesloten. De boeren Blookeren Plate klaagden over de slechte vertaling van dit tractaat, waarop de Mi nister op de moeieljjkheid eener goede vertaling wees en nu werd bet ontwerp goedgel Tham gen De heer Sasse van IJsselt jui< toe, dat de Minister een afzonderig geving voor de militaire rechtspleging wilde ontwerpen. De militaire Justitie eisebte z. i. dringend verbetering. Voor ’t overige was spreker tegen de opheffing mareebaussée- brigades op sommige Zuiden, opdat de grensgt vagebonden en overgeleverd. Hoewel de eenige voor- uitdrukking irechtvaardigd zou zjjn. gratie verleening aan de fabrikanten aan, die wegens Veiligheidswet veroordeeld van valschbeid in geschriften en van Jhr Th. A. C. de Geer van 19 feiten van verduistering in dienstbetrekking, twee feiten van valschbeid in geschriften, benevens aan oplichting. En mitsdien veroordeeling, van De Montigny tot vjjf jaren en van De Geer tot vier jaren gevangenisstraf, onder aftrek van 9 maanden voor den tgd in preventieve hechtenis doorgebracht. De verdediging komt deze week Donderdag aan het woord. Inde op V zitting der arr. reel o. a. veroordeeld: W. de G. oud 13 jaar te Bleskensgraaf, miah., teruggave aan zjjne ouders bevolen zonder toepassing van straf. W. O. oud 14 jaren te Dordrecht, diefstal, ter beschikking van de Regeering gesteld, zonder toepassing van straf. C. H. te Klaaswaal, mishand, en beleedi- ging ambtenaar, 3 maanden. J. G. te Krimpen a/d IJsel, strooperjj met behulp van een vaartuig, f 3 of 1 dagen. C. v. B. te IJselmonde, mishand, van een ambtenaar, K. N. te Bljjkens uit Indië ontvangen telegrafische berichten, zgn sedert de jongste mededeelingen dienaangaande in de „Nederlandsche Staatscourant” van 13 No vember 1906, no. 265 bg de krijgsver richtingen: a. in Atjeh en Ooderhooringen aan de gevolgen - leden de fuselier J. fi. op Timor: onbeduidend gewond, door lanswerp, de le luit, der inf. C. J. G. G. van Doorn c. op Celebes gesneuveld de onderluitenant der infan terie H. Boelsums (no. 55070), de sergeant W. F. J. Lems (no. 55970), en de korporaal H. Jacob (no. 51862), gewond, (schot in den rech terarm), de kapitein der infanterie J. P. Hendriks, en licht gewond, de sergeant W. C. van Dejjl (47219), en d. in de afdeeling West Nieuw-GuineA, gesneuveld, de fuseliers L. H. C. A. Schmidt (qo. 52475) en F. Peters (no. 60164) en 1 zwaar gewond, de le luit der infanterie J. C. van Nispen en de ziekenverpleger L Cohen (no. 50261). Bljjkens een uit Nederlandseh- lodië ontvangen telegram is Pangeran Singo, een zeer voornaam Dendeboofd in Djambi gesneuveld. H. M. de Koningin heeft met ingang vau 1 Maart benoemd tot Hr. Ms. kamerheer, om menst te doen bjj H. M. de Koningin-Moeder, Mr. S. 'B. W. graaf van Limburg Stirum. Bg Kon. besluit is, met i-; van 1 Januari, benoemd tot boogleeraar .u de toegepaste wiskunde en de Technische Hoogt Linspnmann, assistei Hoogeschool te Mflichen. De kapitein J. R. L. Collett^, loemd bg het 3e reg. vesting art., bljjft Gonnchem in garnizoen. Naar aan de „Rotterd.” wordt medegedeeld, is bet benefit van de „Dordr. Ct.”, als zou de beer W. Goedhart te Alblas- sardam, voornemens zgn te bedanken voor bet lidmaatschap der Prov. Staten in het district Sliedrecbt, onjuist. Van een bedan ken door den beer Goedhart is geen sprake. Vanwege bet gemeentebestuur van ‘stiravennage is eene aanbesteding ge houden van de levering der voor de ge- meentegasfabriek aldaar benoodigije maga- zgu-goederen gedurende bet dienstjaar 1907, [eheele 1 eu was 0,a- ingeschreven door den heer G. v. d. Lee te O tidewater, voor f 1204,88. Het O. M. bg de Amsterdamsche Rechtbank requireerde Zaterdag *-• zitting, gewgu aan ds behandt zaak, de schuldig erklaring van Fèvre de Moutigny aan 36 feitec duistering m dienstbetrekking ir bete- 1 persons Ie gevang» Roodhuizen het zelfd ledicus in de inrichting te Vei de beer Ter Laan o. m. Iers in de Een en ander kon toezeggen. B(j de achtste afdeeling vroeg De Ridder eeu meer gelijkmatige stelselmatige indeeling van de kindere** ”“l de verschillende tuchtscholen, terwgl u beer Ketelaar op reorganisatie van de rjjksopvoedings gestichten aandrong. Zoo ging het door. Ten slotte werd Hoofdstjjk IX (Justitie) goedgekeurd, nadat de beer Vau der Zwaag verklaard bad geen stemming te zullen vragen, mits dat niet beschouwd zou worden als een bew(js van vertrouwen in de justitie en in den Minister in ’t bijzonder. Alstffi werd de algemeene beraadslaging over de begrooting van Binnenlandsche Zaken geopend. De beer Van der Zwaag keurde „de vergunningen” bg concoursen, tentoonstel lingen, wedrennen enz. af. Dan was spreker van meening, dat de burgemeesters uit de ingezetenen benoemd dienden te worden. Voorts weuschte hg de niet-bekrachtiging van de verhoogingen van traktementen der burgemeesters en secretarissen in Friesland. De beer Ruys de Beerenbrouck weuschte de peusionneering der gemeente ambtenaren en de instelling van scheids- jr werklieden en gemeente- Voorts vroeg hg, of de regee- een staatscommissie wilde benoemen het oog op afwgkingen in de spelling der Nederlandsche taal. Terwgl de heer Van Idsinga de be zwaren van den beer v. d. Zwaag in zake de verhooging der traktementen van burge meesters en secretarissen van Friesland on derschreef, bracht hfj in af keurenden zin de houding van den Commissaris der Koningin in Gelderland ter sprake, die, een amende ment vau een lid dej* Staten bestrijdende, weigerde den voorsteller daarover het woord te doeu voeren, in strgd hint bet Reglement van Orde. Eindelijk behandelde Spreker de beschikking van 9 Nov. 1906, waarbg een gedeelte van een besluit van den raad van Rbeden (in verband met het ontslag eener onderwijzeres aldaar) vernietigd werd. Uit een bygiëoiscn oogpunt bepleitte de heer Tak de melkverschatling aan kinderen vanwege de gemeente, welke afgevaardigde tevens de niet-opvoenng van tooneelstukken in enkele gemeenten wegens een verbod van de burgemeesters afkeurde, hierin door den heer Schaper gesteund. Nadat nu de heer Ter Laan de invoering der vereenvoudigde bepleit bad, werd bet debat tot ig 10 December verdaagd. heer Janssen (Maastricht) hulde bracht aan de werkkracht van den met dezen bewindsman van dat het vasthouden aau een bet beste was, drong bjj toch voorzieningen aan. Lof ver- awindsman voor diens ingrfjpen speelhuizen. Eindelgk vroeg der maatschappg tegen aan- iwer in de Schevening- tulke personen ontoe- ouder politietoe- Minister en oordeel was, vast werkplan op partiëeie v diende deze bei in de bekende s| bg beveiliging der maati slagen als die vanBrouwi sche Boscbjes. Als zü rekenbaar zgn, moeten zg zicht geplaatst worden. De heer Schaper wees op beelden, waardoor z. i. de „kiasse-justitie” gei Vooral viel hg de beide Gromngscbe fi overtreding der V< waren. De heer Van Wgnbergen verheugde zich over de toezegging van den Minister omtrent de aangekondigde vereenvoudiging van de berechting van strafzaken door den kantonrechter. Gaarne had bg echter gezien, dat deze bewindsman du herziening van het strafwetboek ter hand had genomen, vooral met bet oog op het misdrgt tegen de zeden. Spreker was vóór een rgkswet tegen de bordeelen. De beer B o 1 s i u s klaagde over de moeilflk- heid om de kinderwetten uit te voeren, daar er met altgd een weg bestaat voor de kinderen die aan de ouderigke macht of voogdg onttrokken worden. Ook wensebte spreker om verschillende redenen verboogi van de toegestane gelden voor verschelde voogdgraden. De heer Kooien wensebte ieder in de gelegenheid te stellen het kerkeigk vóór het burgerlgk buweigk te sluiten, ook met het oog op het concubinaat. Misbruik en mis leiding waren nu niet meer te vreezen. De heer v. d. Bergh van Heemstede wenschte herziening der Lotergwet van 1905, om onschuldige lotergen op bet platte land toe te laten, terwgi de heer Van Doorn er op wees, dat de rechtspraak in hooger beroep dikwgis in strgd was met die der kantonrechters. Z. i. moest de rechter bg iedere rechtspraak zoowel de verzachtende omstandigheden als het belang der maat- scbappg in *t oog houden. De heer Van den Bergb (Helder) drong op partieele herziening van het procesrecht aan, dat thans de justitie van een beschaafd land onwaardig was en de beer De Klerk vroeg bg de toepassing der Notariswet meer waarborgen voor de belangen der minder jarigen. De heer Roessingb nam het voor de natuurigke kinderen op in verband met de Kinderwetten en bestreed het betoog van den heer Kooien betreffande het burgerlgk huweigk. De heer Van Nispen wenschte een wetteigke regeling van het accountants wezen, vooral wgi er dikwgis allerlei verkeerde toestanden aan het licnt komen, zooals bg de Z.-H. Hypotheekbank te Rotterdam geschied was, terwgl de heer Regout den Minister hulde bracut, omdat ng op de meest be kwamen lette bg een benoeming bg de r.echterigke macht. Met klem drong hg op wgziging van artikel 240 van het Strafwet boek aan, om de pornografische literatuur te kunnen tegengaan, Bovendien wees hg op het gevaarlgke der homo-sexualiteit, welke zonde in de groote steden senrikbarend toe neemt. Ook zag hg de uitvoering der Kinder wetten voor sommige gestichten gaarne gewjjzigd. De heer H u het celstelsel. eerü Hg 1 zwari De afdeelini ging vau Koningii vangen. Het hoofdbestuur van Nederl. Oaderwgzers” de voorstel: De algemeene vergadering draagt ’t hoofd bestuur op in *t komende jaar met behulp van deskundige voorlichting te onderzoeken, in hoeverre en op welke voorwaarden *t mogelgk is zieke bondsleden zoo te verzekeren, dat zg gedurende twee jaren, te rekenen van den aanvang der ziekte, hun geheele (of gedeelteigke)-jaarwedde ontvangen en trekt daarvoor een post op de begrooting uit. De „Ned. Kerkb.” verbetert een vorig berichtzoodat nu bigkt, dat het voorstel tot de onvereenigbaarverklaring van het ambt van predikant met het lidmaat schap der Kamer, door de Prov. Kerkbe sturen van de Ned. Herv. Kerk is aange nomen met 38 (en niet 48) tegen 29 stemmen. Door het bestuur der Renion- strmtsebe gemeente te Delft zgn op het tweetal voor de vacature Ds. Buisman geplaatst Dr. C. E. Hooykaas te Boskoop en Ds. G. J. W. Oldeman te Dokkum. De Ned. Isrraël. Gerpeente te Woerden zal op 16 dezer het 50jarig be staan barer Synagoge feesteigk vieren. Een extra kerkdienst zal worden gehouden,, waarbg Dr. Ritter, opperrabbgn te Rotterdam, de feestrede zal uitsprekeu. 10 Dec. Verleden week kiezers bgeengekomen te stellen voor het de Provinciale Staten van Andel). Er waren niet minder dan 269 kiezers opgekomen. Nadat enkele candidaten waren aanbevolen, ging men tot stemmen over, waarvan de uitslag was, dat de heer Mr. V. G. A. Boll, notaris alhier, 131 stemmen bekwam, en de heer W. de Vries Robbé, industrieel alhier, 130, terwgl 8 stemmen van onwaarde waren. De heer Boll is dus voorloopig candidaat. In het begin der volgende week komen de stemmen in vau de andere gemeenten in dit district en eerst dan zal bigken wie de definitieve candidaat is. Van ‘anti-revo- lutionaire zgde is nog niets bekend. Sedert den propagandatocht van «0. S. C. R.” naar Gonuchem is de lust voor dit openluchtspel zoo iogeburgerd, dat naast de de pas opgerichte club „Voorwaarts” reeds eeu tweede club met 23 leden is gevormd, n.l. „G(oriochemsche) K(orfbal) C(lub)” met J. Wguhof voorzitter, N. Hegmans vice* voorz., M. Braber secr.-penn., W. Koster comm, van materieel, Ch de la Rosière le, C. de Bie 2e captein. ▲IblaMwrdam, 10 Dec. Op de voor* dracht van hoofd aan school III voor m. u. 1. o. alhier, komen voor de heeren H. J. van Dongen te Dordrecht, H. Eurbanus te Doesburg en J. de Vries te Bgi. De heer G. Ross alhier is geslaagd voor het Mercurius-diploma der Federatie van Handels- en Kantoorbedienden-vereenigingen in Nederland en wel voor Engelsche handels- correspondentie. Bergambacht, 10 Dec. DK G. H. Beekenkamp, pred. te Huizen voor het beroep bg de Ned. alhier bedankt. Berkenwaade, korps alhier gaf D01 uitvoering in dit seizoen, voor de’kuustlie- vende leden Zoowel de verschillende muziek* nummers als de beide tooneelstukjes vonden veel bgval. Door de dames onder wgzeressen der Zondagsschool werd dezer dagen de jaarigksche collecte langs de huizen gehouden, waardoor zg in staat gesteld zgn bet a. s. kerstfeest met hunne leerlingen luisterrgk te vieren, f Maaraveld, 10 Dec. Vrgdag j.l. ont stond bg den heer B. alhier een begin van brand iu den schoorsteen der keuken. Ge lukkig was spoedig hulp bg de hand. Door het wegnemen van het fornuis en andere doeltreffende maatregelen werden grooter onheilen voorkomen. 'Laugerak, 7 Dec. In de vergadering van stemgerechtigde lidmaten der Ned. Herv. Gemeente zgn tot notabelen dier gemeente herkozen de heerdu Aart Maat Az. en Hendrik Labée. LelAKUiwud, 10 Dec, In den nacht van 1 op 2 December, te ongevem 2 ure, zgn door den den brigadier der ^ksveldwatht P. Lantiug en de beide onbezoldigde rgks- veldwachters H. Stravers en H. Verhoef, op de rivier de Lek, onder de gemeente Jaarsveld, bekeurd geworden W. de J., B. D., G B„ P. K. en W. L de J., allen visschers te Ammerstol, wegens het vis- schen met een zaimzegen tusschen Zaterdag avond 6 uur en Zondag-avond 6 uur, zgnde deze tgd verboden om met genoemd want te mogen visschen. *ZevenbwUen, 10 Dec. In deze ge meente is een geval van roodvonk gecon stateerd. Donderdag j.l. gaf de fanfare ver eeni- ging „De Kleine Trompetter” eene uitvoering in oe kolfbaan van den heer J. A. Voa. I Gsnoodigd waren de donateurs met hunne buisgenojtsn. Ni afijop vaa een tiental stukjes, die goed werden uitgevoerd, werden er een zevental voordrachten met veel suc ces ten beste gegeven door verschillende heeren en dames, benevens een tooneel* stukje getiteld: „Die verwenschte eere* postjes,” een kluchtspel in één bsdrgf. De zaal was vrg goed bezet. verkrggen. Alsnu v paar geval gemis waarop van geen waarop hoofd dn... vallen, kon spreker niet goedkeurei riirens maakte de toestand van de inr aldaar een punt van onderzoek Staatscommissie uit. Daarna vroeg de heer Ketelaa bezoldiging van het onderwgzend p in de rgkswetkinrichtiogen en de nissen, de heer Roodhugzen 1 voorden me<“ huizen en di de bewaard) ambtenaar, 14 dagen. K. N. te Bolnes, eenvoud, beleed., 7 dagen. Door de arr. rechtbank teTiel zgn Donderdag j.l. veroordeeld: J. C. S te leerdam, wegens mishandeling, veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis; G. R. L. te Leerdam, wegens mishandeling, veroordeeld bg verstek tot 1 maand gevangenisstraf; M. V., huisvrouw van N. K. te Leerdam, wegens beleediging, veroordeeld tot f 2 bo te of 4 dagen hechte nis; M. v. M. te Leerdam, wegens mishande ling, veroordeeld bg verstek tot 6 weken gevangenisstraf. Een gebeurtenis van internatio nale beteekenis is te Geneve in voorbereiding. Den lOn Juli 1909 zal de vierhonderd-jarige geboortedag van Jan Calvgn aldaar herdacht worden. Alle kerken maar ook alle landen, welke aan den zegel van de Calvinistische reformatie deel hadden, worden tot die her denking uitgenoodigd. Niet alleen toch de onvergeigkeigke godgeleerde, maar ook de verziende staatsman, aan wien de protes- tantsche landen hun staatkundige vrgheid te danken hebben, zal dien dag door de geheele evangelische christenheid gevierd worden. In 1905 had zich reeds te Genève een comité gevormd ter overweging van de mid delen, welke de deelneming zoo algemeen mogeigk konden maken. Aanvankelijk werd gedacht aan de oprichting van éen ge- denkteeken, waarop rond Calvgn de groote mannen van den gereformeerden worstelstrgd zouden geschaard worden, als Farel, Théodore de Bè«j en Coligoy, voor Frankrgk; de Zwg- ger, Marnix en Prins Willem III voor Neder, land; Johu Knox en Andrew Melvill voor Schotland; Williams en Pann voor Amerika; Frederik Van den Paltz voor Duitschland, enz. Of aan dat voornemen gevolg zal ge geven worden, is echter nog niet zeker. Vele Calvinisten toch, hier te lande vooral, zgn van meening dat het verkiesigk is in het algemeen, en, met het oog op den ernst der tgden in het bgzonder, al wat op vereering van den mensch geigken kan, achterwege te laten. Werd nu van zulk een plan afgezien, dan zou de herdenking louter van geesteigken aard zgn. Het comité van Getève heeft zich intusschen met eenige bekende „issus de Calvin”, zoowel rechtsgeleerden als theologen, bier te lande in verbinding gesteld en de toezegging hunner medewerking mogen ontvangen. Eerlang mag uu baiueusteiliog ook van een Neder- landsch comité van uitvoering tegemoet worden gezien. Door de te Leimuiden gevestigde Jing van de Zuid-Hollandsche Vereeni- „Het Groene Kruis” werd ten behoeve naar verplegingsfonds van H. M. de in Moeder een bedrag van f 50 ont- Voor een en ander zal noodig zgn, dat op het centraal-telephoonbureau onafgebro ken dag- en nachtdienst wordt ingevoerd, dat de woningen van de verschillende hoofd lieden bg de brandweer aan het telefoonnet zgn aangesloten en dat zes belkringen worden gemaakt, elk bevattende een sterken mag- neet-Inductor bg den chef van den slangen wagen en een luidklinkende schel in de woning van elk der manschappen bg de wagens behoorende. Dei plm. stelle de C. eénkomst aanleg en inrichting dragen. Wordt dit voorstel door den raad aange nomen, dan stellen Burg, en Weth. verder voor, aan de concessievoorwaarden voor den aanleg en exploitatie van telephoongeleidin- gen toe te voegen, dat ook gedurende den nacht gesprekken kunnen worden gevoerd, en wel voor den tjjd van 3 minuten: na dagsluiting en vóór 12 uur ’s nachts van 10 ets., tusschen 12 uur *s nachts en 7 uur *s morgens van 25 ets. en tusschen 7 uur ’s morgens en de openstelling van den dag dienst van 10 ets. Om voorloopig te voorzien in de vaca ture van leeraar in de wiskunde aan het gymnasium alhier, ontstaan door bet over* Igden van den heer F. Steverdink, stellen Burg, en Weth. voor, als tgdeigk leeraar te benoemen den heer J. E. Edie, te Rotterdam, doctorandus in de wis- en natuurkunde aan de universiteit te Leiden. Tot leeraar in het Fransch aan de Middelbare Meisjesschool te Groningen is be noemd mej. W. G. Minsink alhier. Mej. C. C. C. Polderman is benoemd tot hoofd der bewaarschool te Naaldwgk. Voor het examen M. O. Schoonschrgven te ’sGravenhage is geslaagd de heer C. de Rooy alhie- De Lv< voor het „M van handels- en gingen in Nederl respondentie. tiarlHCiiein, zgn de Vrgzinnige om een candidaat lidmaatschap van (vacature Mr. L. niet minder dau daa verdaagd. Vrgdag d. a. v. kwam de Minister van Justitie aan het woord. Hg deed een op gave der verschillende aanhangige zaken, waarvan de Troonrede in 1905 sprak als in voorbereiding. Omdat dit fostje zóó lang was, kon de Minister niet komen met een regeling van het accountantwezen; bovendien was dit onderwerp in onderzoek bg een commissie van deskundigen en de zaak be hoorde bg het departement van handel. Wat het onderzoek naar het Elmira-stelsel betrof, de oorspronkeigke ingenomenheid met dit stelsel was reeds tanende. De speel woede, de openbare zedeltikheid en de eer baarheid ontsnapten aan 's Ministers aandacht niet. De bepalingen iu artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht over het verplicht burgerlgk huweigk, konden wel gewgzigd, dpch met geheel opgeheven worden. Wat de gratie-verleening aan de beide Groningsche fabrikanten betrof, het Hof te Arnhem, dat hen in laatste instantie ver oordeelde, had zelf daartoe geadviseerd. De letter der wet schreef hechtenis voor, daarom kon het Hof ook geen boete opleggen. De algemeene bestuursmaatregel in verhand met de Kinderwetten was reeds door de vorige regeering gereed gemaakt. De wet moest dan ook eerst eenigen tgd werken, vóór zg gewgzigd kon worden. Aan de repliek namen deel de heeren Van den Bergb (Helder), Regout, Van Doorn, Jansen (Maastricht) en Schaper. Deze laatste kwam nogmaals op de reeds genoemde gratie-verleening terug en stelde toen de volgende motie voor: „De Kamer, na den Minister te hebben gehoord, niet overtuigd, dat in zake de fabrikanten Pot en Terborgh van het middel van gratie een juist gebruik is gemaakt, gaat over tot de orde van den dag Deze motie zou later behandeld worden. Daarna repliceerden nog de heeren Van Nispen tot Sevenaer, Loeff, De Klerk, Van Wgnbergen, Troelstra, De Visser en Okma. Vervolgens dupliceerde de Minister, waarna de algemeene beraadslaging geslo ten werd. Bg de afdeeling Rechterigke Macht de beer Van Doorn over den achtei bg sommige rechtbanken, in enkele gevi met rechtsweigering geigkstaande. De stand van de Haagscbe rechtbank vooral was onhoudbaar. Wie de schuld hiervan ook droeg, de rechtzoekenden mochten nooit de dupe worden van den strgd tusschen Minister en rechtbank. Waarom, vroeg spre ker, wordt het personeel der rechtbank niet uitgebreid. Bovendien worden de beste krachten aan de departementen geplaatst. Hierbg kwam dat de traktementen der laatste ambtenaren soms geigk warén aan die der leden van de hoogste rechterigke colleges. Daarom drong spreker naast uit breiding van personeel ook op betere be zoldiging aan. De heer Duynstee drong 1 ging van de salarissen der raai Amsterdam aan, ook 01 tures zoo weinig geschikte can> bet dure leven in de boofdsl Ook de heer Smidt drong op u van het personeel bg de rechtcolli groote steden aan, waarbg zicL bmeenge eveneens aansloot. Ondanks dien aandrang bleef de Minis ter een tegenstander van de uitbreiding van het personeel bg de rechtscolleges. Men moest wachten tot de wetsvoorstellen be treffende de administratieve rechtspraak ge reed waren. Deze gingen uit van het be ginsel, om het aantal rechters te verminderen en de traktementen te verboogen. In Den Haag ging men du vooruit, terwgl de balie harerzgds veel zou kunnen doen tot ver betering. Na dit antwoord volgde repliek van de heeren Smeenge, Van Doorn en Smidt. Bg artikel 12 vroeg de heer Regout verbetering van de positie der Klerken van de parketten, daarin door den heer Kete laar gesteund. De heer Hugenholtz drong daarbg nog op verbetering van de positie der griffieklerken aan, terwgl de Minister verklaarde deze zaak nog eens onder de oogen te willen zien. Nadat het besproken artikel was goedge keurd, stelde de heer Regout bg artikel 22 voor, om dien post met f 1000 te ver minderen. Dit geschiedde, om het onmoge- igk te maken, dat er bg enkele raden van beroep een waarnemend griffier zou worden aangesteld in plaats van een griffier, zooals de wet eischt. Toen werd bet debat hierover op volgenden dag bepaald. Nadat dien dat Minister had opgemerkt, dat de benoeming van een waarnemend griffiier geschied was om aan den wensch der Kamer tot bezuini ging te voldoen, wgzigde de heer Regout zgn amendement iu dien zin, dat bg nu f 1000 meer uitgetrokken wilde zien, om eeu griffier benoemd te krggen. Dit voor stel werd met 49 tegen 8 stemmen verworpen. Later drong de beer Regout er op aan, dat de getuigengelden in strafzaken bg den rgksontvanger zouden betaalbaar gesteld worden, een denkbeeld, dat de Minister overwegen zou. De heeren Regout en De Stuers be spraken bg de volgende afdeeling het op manoeuvres gaan der marechaussée, en de laatste zeide levens, dat de gemeenten niet verplicht waren om kazernes voor die politie te bouwen. Daarna wees de beer v. d. V elde op de Zondagsche kloppartgen op kongneu en het gebruik van net Rgksgeweer door landweermannen voorstroopergen. Het laatste zou door den Minister onderzocht worden. Overigens verklaarde hg, dat de marechaussée, die onder de militaire macht staat, ook op manoeuvre geoefend moest worden. Na eenige opmerkingen en vragen weinig beteekenis vroeg de heer Ri bug zen het woord. Deze viel de gel inricnting van het gesticht te Veenhuizen en in 't bgzonder den hoofddirecteur er van aan. Er werd zoo veel als nisls gedaan, om de verpleegden als geschikte personen in de maatschappg terug te voeren. Ojk keurde hg het af, dat de ambtenaren geen vergader- en ontapannlngalokalen kunnen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1