1 Bericht r MIE N’ 2778. 1906. Zaterdag 15 December. Eerste Blad. BIOSCOPE, Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. chen en Loeren, MINERVA j Groephouten LINTZAAGMACHINEjl aiiae W. db With. SCHOONHOVEN, INOERVOORSTELLING nderlinge Brandverzekering -- loonhovensche Courant 0,30. S. w. N. VAN NOOTEN. Wei^traai A Ji97, Pjlej. Th. HART. ,H. VEEHOUDERS Vertófagbaar bjj J. KOEK, M MOORDRECHT, l TE KOOP AANGEBODEN Wegens het Kerstfeest zal het lommer der Schoonhovensche Courant van Woensdag 26 De cember 1906 HIKT verswijnen. DE UITGEVERS. Bü 1T1NLAID. BÏÏÏBBLABD. 1 ■I ot ?chti jrpei eeite ■te adres ie Ti eker ter trekt rpen [ader een de Jong l>e»e («iruii hertaal «u 1 Bladen. - I. BI.AU W, Batter dam. 5ut veer Ncheenheven en Oui- HJB Wz., Melen»traat b/d. Wal. Ge- taireu oud 26 j., W. den weduw- luwnaar staat doen, m op roor- van te an. de m ,t)t Mimi reede L üe 1 im te maken, i volksgezond- (j dit oordeel de Beeren- 4 dezer, Geeraths Jr L. Weeterop (no. •~j steedr L.te aan c sken. Eet lat bet oi SCHOONHOVER8CHE MRW. N. G. Vrokgi. H. Kooiman. Wed. T. Oostkrom. A. F. Eikklknboom. P. Bosch. J. Kramer. J. Oskam. F. Kool 4 H. van Hemmzi. G. dm With belasting Troelsti vuchquaeat koop voor Heemskerk en Bos be- lingwet en waren van mee- itand veranderd zou moeten uit Indiö ontvangen sedert de dienaangaande in de bg de krjjgsver- namens •der dedei van dogoe boter kilo. 14 Dec. zich als missie, het blgl gerneei loppe. spraak in de gemeente een zegen is is in den Rflks- jr de hooge vleeech- esloten houden Jer iteld moest )n te komen. Blooker Rapporteurs) 25 stemmen congi de aanstaande Paaschdagei te Haarlem, wyi m die dagei geen geschikt lokaal te verki In de op Dinsdag zitting der arr. rechtbank o. a. veroordeeld H. W., 12 ji te Schoonhoven, wegens au verzoek, rden aan- 'erlouw, i A. J. ichem der Pi Candida- heer regeling treilen in pandjeshuizei ker met ’s J ds geneigd den Ctaar ihter werd onderhoud van inbeduidend, en den rang rgsst. heer het dat alle jtar een prfls die *t meest bijgedragen des vredes, den z. g. n. Roosvevelt heeft dien zond een telegrsfhche iet Storthing, waarin h jj lien prjjs te willen be- Jhten van een permanent igton, eduwe van W. Veth. - M. P. Kuipers, ud 84 j., weduwe van W. Baidéo. P. A. chageu, oud 10 m. W. de Heer, oud 30 j. de Groot, oud 87 j., weduwe van A. lekker. W. Koks, oud 31 j., eebtgenoote au P. Haak. Pearam van ztyne F. W. G. imer besluit, het te beëindigen. De te vereenigen met >rdt on- rolkomen. „jden aan de •’‘jrklaring af vereischt. het bard „ren Tidjt H. Ai he Stortbin aan hem t de zaal ntv^ngdn. lard en zond een telegrsfl' jging aangiet Storthing, waari. i mededeeltJdien prjjs te willen voor het stichten van een permanen. “J Vredescomité te Washington, laak het zal zgn werkzaam te wezen belang van betere en meer gelijke. **]88chen z(jn landslieden, die sten pf als landarbeiders he- b(j oiBjernemingen van landbouw i België. D« d» k“' maj^, waar*n dn wensch woi Kamer zich op de c voorbereide. Prachtige levende en stille heelden rullen door de ?ade v./h. Leger dee Heil», onder leiding Staf kapitein SCHUURMAN vertoond den in de Zaal „HEEREN LOGEMENT” te VrUdng 14 December a ’s avonds iur. To. -gar gsnryzenf 0,50 gereserv., ’.«5 n f 0,15. op 14 Deo., 5 uur n.m. Ie toegang hiervoor is: 5 en 10 Cent. eiders: 10 en 15 Cent. iaarten zgn vt rkrjjgbaar bij de Offic. v./h. :er des Heils, Koestraat, Fchoonhovkn. i en de daar wonende christenen t«>er- Tttyn. Spaansche eq de Franscbe troepen dus wat te doen, als het zoo door; ’resident van Amerika, de van het comité uit alle j aar een meest bggedr rredes, den z. n uit Nederlandseh- sgram zjju’ by de verove- rking Kaloempini in Ma- wJebes), op 10 Decem- "1 Europeesche en een Amboideesche militair beneden don rang van officier, en gewond twee inlandsche militai ren beneden dien rang. De vgand had 61 dooden. Biykens uit IcJlO telegrafische berichten zyn joigste mededeehngen diei „Stct.” van 10 dezer - richtingen: - in Aljeh de geve Uitgave van S. A W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Teiefoon-nr. 10. voor pik, Jaarsveld, WlIIige-Lange- rak cu HeuMchwp. t, a da vergadering, 4 December j.l. te >pik gehouden, werd tot de oprichting eene ONDERLINGE BRANDVERZEKE- *iG besloten. lelangbebbenden worden uitgenoodigd de ENBARE VERGADERING, te houden op usdag IS December a. su, des voor- Idags W/ti uur. in het Koffiehuis LEKKERKERKER te Lep ik bj oen. D. de With W. bENSCHOP. J. Herrzwijn. A. de With. p. Schep. A. AANTJES Hofland. GS Eikelenboom. A||Benschop. G|(den Hartogh. H|| Verburg. nJ. Verhoef. olie op treken Van 1-30 Nov. Geen aangifte. BeeuwUk. Van 1-30 Nov. Geboreu: Arie, z. vau C. Kalshoven en i. Baiveri. Neeltje, d. vau J. van bpengen n N. Rqkaart. Autouia Maria, d. van btretfkud eu <2. Sugter. Gerrit, z. van L Brouwer en K. A. de Leeuw. Hendrik .uruelis, z. vau A. Groeueudyk en H. van igk. Alida Hendriks, d. van H. Koster u M. C. de Gans. Margaretha, d. van 1. oe Jong en K. Jongeneet. Amje, d. van VerDeek en W. Roskam, Klaas, z. van Koog en P. van Houten. Jan, z. van van ugk en G. Oskam. Getrouwd: H. de Korte en K. Hollman.— Boere, weduwhaar van H. deu Hertog en t. HoogendgK, weduwe Van J. Touw. 1. J. Wenting en S. Martena. P. Vrisekoop n A. Hogenelst. C. Ver weg en M. van Dgk. Nederhott en A. van der Maat. G. Valraad en A. Slofnerg. Overleden: A. Hoogerdyk, entgen. van A. E. van Dga. loudgker, oud 11 j. O. leekens, i laar van K. de Ruyter, eerder wedi an A. batelaan. Streefkerk. Van 1—30 Nor. Geoored: Jan Aart, z. van J. n H. van Krimpen. betrouwd: J. Terlouw, oud 23 j. (won, e Groot Ammers) eu A. J. Ooms, oud 13j. Overleden; M. Boer, oud 71 j., weduwe au B. de Graaf. W. van Es, oud 80 j., veduwe van D. Brouwer. Vogel, oud II j,, weduwe van B. de Kogel. waar men eerste dre eeuer psychi iteit aan. t nog enkele minder belangrgke punten j heeren Lieftinck, Ter Laan en Talma besproken wapen en alle sprekers door den Minister waren beantwoord, werden de algemeene beschouwingen over de vierde afdeeling gesloten. In de avond-vergadering van dien dag kreeg de Begrooting van Financiën eerst de beurt. Hoofdstuk VIIA werd goedgekeurd en toen kwam Hoofdstuk VUB (Financiën) aan de orde. De heer Pierson besprak o.m. de zegel en de Comptabiliteitswet, de heer ra zeer uitvoerig de Drielsche eatie, de heer Ter Laan den in koop voor pensioen voor in zoogenaamden tydeiyken Staatsdienst bewezen diensten. de heer Schaper de verkeerde toestanden op het Kroondomein, de heer Smeenge de misbruiken bg sommige collecteurs in de Staatslotery en de heer Ruys de Bee- renbrouck den toestand in het rentambt Hulst van het Kroondomein. Na het uitvoerig antwoord van den Mi nister werden de algemeene beschouwingen gesloten. f Ten slotte werd by de vierde afdeeling: kosten van het muntwezen, de verdere be raadslaging verdaagd. Blijkens een uit Nederlandscb- Indie ontvangen telegram vloog op i Decem ber jl door zelfontsteking van springmiddelen, het munitiemagazgn te Tapa Toean (Onder- hoerigheden van Atjeb) in de lucht. Verbrand is eene inlandsche vrouw, wond zgn: zwaar, drie inlandsche miiiti beneden den rang van officier, waarvan een is overleden; licht, twee Europeesche en een inlandsche militair beneden den rang van officier, zoomede de eebtgenoote vau een onderluitenant en een inlanderon drie inlandsche militairen benedei van officier. Blijkens eei Indië ontvangen tele; ring van de versterkin senrempoeloe (Zuid-Ceh ber j.l., gesneuveld één DER VIERVOETIGE DIEREN. k. 184 bladzgden; met platen. us. De Vos. De Hona en de Kat. in. De Wezel eu de Eekhoorn. De Koe. gaarne lezen en nooreu voorlezen van oor de dieren by de kinderen aankweekt, ngewone aanbod gebruik te maken. Ge lezers van dit Blad gesteld op idea exemplaren, in sierlgken band, erd na ontvangst van postwissel of post- rk ingenaaid of gebonden wordt verlangd. De Uitgevers, tot afpersing en vernieling, tot 3 maanden gevangenisstraf. Door bet kantongerecht te Alfen a/d Rjjn zyn o. a. veroordeeld: J. V. te Girsendam, M. K te Bodegraven en J. V. te Giesendam, ieder tot f 3, subs. 2 d., wegens te snel varen met een stoom vaartuig in boezemwater van Zuid-Holland. Aan de universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de rechts wetenschap op stellingen, de heer W. H. J. Cambier van Nooten, geb. te Soest. De heer Dr. J. Havercate, arts te Groningen, ia door het bestuur van de „Vereenigiog tot Cbristeiyke verzorging van krankzinnigen in Nederland'*, benoemd tot geneesheer van de stichting „Veldwyk”. De heer A. Deenik, geneesheer aau bet gesticht voor zenuwiyders Rhgngeest by Leiden, is benoemd tot geneesheer aan het gesticht voor krankzinnigen te Loosduinen. De predikant der Nederd. Her vormde Gemeente te Utrecht, Dr. J. H. Gunning J.Hzn., vierde Dinsdag j.L zgn 25- jarige ambtsvervulling. Ds. Gunning was achtereenvolgens predikant te Wilhelmina- dorp, Bennebroek, Gouda, Leiden en is te Utrecht werkzaam sedert Augustus 1894. Talr(jk waren de biyken van belangstelling, die ug dien dag outviug. Met een hartelyke toespraak bood des ochtends Jhr. Mr. F. H. Radermacher Schorer van Nieuwerkerke.de voorzitter der voor dit doel gevormde com- 3, hei bigk van waardeering aan der mte, bestaande uit geschenk in enve- De heer Schorer merkte ia zgn toe- op, dat Ds. Gunning voor velen :s geweest en uitte den wensch den geliefden predikant nog vele jaren in het midden der gemeente te Hen. Een commissie uit den kerkeraad kwam hem des middags namens den kerkeraad geluk wenschen. Verder deden tal van particulieren en vereenigiugen van hun belangstelling biyken. Ds. B. van der Wal, predikant bg de Ned. Herv. Gem. te Hasselt, heeft een beroep ontvangeu te Hoogeveen.? Zondag-morgen werd de nieuw beroepen predikant bg de Ned. Herv. kerk te Dordrecht, Ds G. A. Slagmoten, van Hedel, bevestigd door Ds. K. E. v. Grietbuysen, van Giesendam, naar aanleiding van 1 Cor. 42, terwgl des avonds de bevestigde zyn intree- preek hield naar aanleiding van Zach. 4 6. Uwrluchem, 12 Dec. De heer Mr. N. G. Pierson, afgevaardigde van het district Gorincbem, beeft gisteravond alhier de aan- gekondigde politieke lezing gehouden. Zy was een verdediging van bet regeeringsbe- leid in het algemeen en van sommige actueele wetsontwerpen in het byzonder. lu het laatste gedeelte zyner onderhoudende causerie, welke door het zeer talrgk gehoor met groote aandacht werd gevolgd, behandelde spr. de militaire quaes tie. Op dat gebied wacht de Kamer stryd, zeide spr., veel stryd. De Minister van Oorlog wil beperking van het biyvend ge deelte en acht dat een landsbelang. Spreker geeft zich met voor meer dan hy is en hoopt dat de Minister weet wat hy doet. Hy ver trouwt dat ten volle en heeft daartoe gegronde redenen. Spr. acht het in verband met de kleine uitgebreidheid van ons land geen bezwaar, meer troepen naar huis te zenden. Wat den Minister het meest moet grieven, is de beschuldiging, dat hy „een draai” nam. Dat is geheel onwaar, volgens spreker. De Minister zei in December 1905 reeds, dat hy het big vend gedeelte wilde beperken. Hg wilde eerst echter zien in hoeverre de land weer de weggezondenen by mobilisatie zou kunnen dekken, 't Was dus een quaestie van tyd, en de Minister acht nu dien tyd gekomen. Van „een draai” is dus geen sprake. Alle Ministerieele nota’s aan de Eerste en Tweede Kamer in 1905 gezonden bewgzen dat. De Minister wil geld sparen om dat op andere nuttige wyze in 'stands defensiebelang te besteden, en de spreker, die vertrouwen heeft in het karakter en de eerlijkheid van den Minister van Oorlog, verdedigt diens gedragslgu. Hiermede was spreker gekomen aan het einde van zyn causerie. Gaarne had hy meer tyd gehad. Hg wilde nog veelzeggen over de visschery belangen en vooral ook over de Koloniën, maar zag er van af bjj gebrek aan tyd. Hg deed echter de belofte een volgende lezing uitsluitend daarover te zullen spreken, en op te wekken tot een warm voelen voor de Koloniën, wat spr. een nationalen plicht achtte. Een lang applaus loonde den spreker voor zyn voordracht. AlblasacrAam, 14 Dec. De schaal* collecte langs de woningen, voor de alge meene armen, heeft alhier de som van ongeveer f 900 opgebracht. *AIblaaaerwaard en FUflieeren> landen, 14 Dec. De handel in kaas gaat matig, prgs iets flauwer; boter met goede vraag, vast in prgs. Men besteedt thans in deze streken voor kaas f 26,50 4 f 81, extra zware partytjes tot f 33, per 50 kile* f 0,75, weiboier f 0,67Mi per 'Amelde en Tlenhöven Van de acht onderwgzeressen die sollicitanten naar de op 1 Jan. e.k. ont staande vacature aan de gemeenschappeiyke openbare school hebben aangemeld zgu tegen heden vgf tot het geven van proefles opge roepen, n.l. de dames M. H. van Brouwers haven te Gorincbem, A. L. Bisschop te Oude- Tonge, E. M. Duvergé te Utrecht, C. A. T. Kuyff te Zaamslag en M. A. Meger te Rot terdam. "tiraot-Anmerz, 13 Dec. Het bestuur van de onlangs opgerichte vereenigiog „de Jonge Vryunuigen,” heeft de bestuurstunc- tiën verdeeld als volgt: C. Zwart Voorspuy, le voorzitter, G. van As, 2e voorzitter, C. J. Boon, le secretaris, Jvan der Wal, 2e secretaris, E. van As, pen ningmeester. I (In een vorig bericht werd abuaief ah bestuurslid genoemd J. de Vos; dit moet zyn J. van der Wal). Waddingaveeu, 12Dtc. Bedankt voor het beroep by de Gerei. Gem. alhier doof Ds, D. Hogenbirk to Nederhorst den Bergt Milde Plaueetkuodjge, Handifnen- ea itenjezeres, eenig en ionder concur- op dit gebied, is nog1 dageiyks te 1 l s de üoeien iu de groép staan, ii f 3 100 stuks; ook verkrijgbaar bg 25 stuks 6V» Cts. per stuk; franco rembours. 4 WEGENS VERTREK: 1 Een Biewwe In werking te zien by C. ROS Jzn., or te Dgk 43. Nchaaniioten. Qwéraiëht. 1 In FrankrU* ia hpt conflict tusschen Begeenng en jferk thans volkomen. De Paus heeft nadrukkeljjk verbot geeateiyke vereenigingen om de ver tè leggen welke floor de wet w0rdt K Ea na dit Stellig verbod gaat tigen hard, De£Reg0erin| bSechouwt de uitspraak van dèh Paus als eene oorlogsverklaring en heeft dra 12. Dec. jj.l., MgtjMontagnim, de offi- chqse vertegenwoordigen van den H. Stoel, uiljParys verbannen. Onder protest van -•-“Lu geestpiyke werd eerst een huiszoeking »zn gedaan. De Premier Clemenceau ligdt?het recht daartoe op grond, dat, nu jpe scneidingswet in werking is, bet ge- I**6 nu°tl,tuur) <an deo Shat toe- InTde FrapShlhe Kamer hebben zelfs eenige Kamerledeneen wei voorgemeld, waarbij alle ^erkeiyte eigendommen doof de Wereld- lyke verheid in bezit zullen geqomen worden. Ólemenceap verdedigde het optreden der Regeering tégenover de Kerf, door er op te wyzen, d»t de Regeering zoolang mogelgk den vrede «wild heeft. „Alle inschikkelijk heid, zeidpl hy, hebben wg betoond, doch de Kerk t^eft niet gewild. Welnu, thans zullen wy toonen niet bang te zyn. „Wy hebben een gerechteiyke huidioeking laten doen in het huis, gelegen No. 10 rue da l’Elysée, bewoond door den heer Montag- nini di Mirabello, gewezen secretaris van den ex-pauseiyken nuntius te Parys. „Monsignor Montagmni is een vreemdeling, die op last van monsignor Merry del Val, eu andere vreemdeling, aan Frantcbe staats burgers gelast wetten te overtreden ea zich te verzetten tegen de toepassing dier wetten. „Geen enkele regeering zou zoo iets dulden, en, indien ik bet duldde, zou de Kamer mg in staat van beschuldiging moeten stellen. In Frankrijk geldt de Franscbe wet Uit velschillend^ plaatsen in Frankrijk komen berichten, meldend, dat bisschoppen verhuizen naar particuliere woningen, bom- mige radicale afgevaardigden probeeren 't in hun kiesdistrict nu langs een omweg. Ze stellen voor, dat in iedere gemeente, m plaats van den geestelgke, twee personen oy den burgemeester gaan verklaren, dat zy in de kerk openbare vergaderingen wen schen te houden ten behoeve van godsdienst oefening. Daarmee is de vorm gered. Of het baten zal? In Ewgeiantf houdt de stryd over de schoolwet nog steeds de gemoederen bezig. Geiyk men weet heeft het Hoogerhuis die wet derwgze met amendementen voorzien, dat ze een geheel andere beteekenis heeft ver kregen en zoo aan het Lagerhuis werd teruggezonden. De Britacbe Regeering heeft nu in bet Lagerhuis voorgesteld al de amendementen tegeiyk („en bloc”) te behandelen en te ver werpen, dan biyven er maar twee mogeiyk- heden: óf het Huis der „Lords” neemt de amendementen terug, óf indien hel dat niet doet, zal de Regeering de wet moeten Utlekken. In Engeische politieke kringen gelooft niemand dat het Hoogerhuis zal toe- gevea en verwacht men dus dat de Regeering de wet zal intrekken. Nog met een ander wetsontwerp zyn de beide huizen van Volksvertegenwoordigers in botsing. In het Lagerhuis was het wetsontwerp voor meervoudig kiesrecht met groote meer derheid aangenomen, het Hoogerhuis heeft het verworpen. De Dwltache Regeering i dag geïnterpelleerd over de pryzen en over het gesL.« grenzen voor vreemd vee. De afgeraardigde der vrije volkspartij Wiemer schilderde den toestand met scherpe kleuren. Door voeding zonder vleesck, zeide hy, moest de weerbaarheid van het IMiitsche volk op den duur verminderen. De Duiische landbouw was volgeps hem lang niet in staat aan de behoeften van het volk te voldoen, de grenzen moestefi open. Het gevaar voor ziekten werd zeur over dreven voorgesteld, de bestaande maat regelen daartegen waren geheel voldoende. Do socialist bcheidemanu riep uit; Dicht aan de Nederlandsche grens staat het ge zondste, prachtigste vee, maar het kan niet binnen Duitschland komen, want de prgzen ■mogen niet dalen. Hy eindigde met den uitroep: „Weg met de pohiek der jonkers!” Maar de Ministers bleven onbewogen. Zg wezen op de ziekten thans onder net Bel- gwche vee en ook in Limburg reeds uitge- kcoken en achtten zich niet verantwoord Uaas de grenzen voor levend vee open te stellen. In Rusland is men nog achter het bezoek van Witte politieke beteekenis te zoek er niets van bekend dan di «eer aangenaam was. Ook aan Stolypin bracht Witte bezoek en hy kreeg een tegenbezoek. Het begint er in Mamkkw dreigend uit te zien. Raisoeli sengnt vast besloten de inmenging der Europeesche Mogendheden met alle krachten tegen te gaan. De be weging onder de zoo gevaariyke stammen wordt hevig en Reuooli beweert zelfs dat hem na overleg met de stamhoofden is ge bleken, dat hy op 15.000 man kan vertronwen. Hy moet voornemens zyn naar langer te gaan moorden De S| krijgen De 1’- Roosevelt, beeft Noohk toeken heeft nobelp ijs onl prys lanvaa dankbetuiginf tevens steden industrieel welks (aak in tiet bel__D q verhoudingen tusschei als kapitalisten trokken zgn 1 of ny verheid. Telegram 4uit Brussel, 11 T debat over den regeering verklu. de motie Huysmai uitgesproken, dat middeliyke overm STATlpl^GENERAAL. TWEEDE KAMER. Maandag 19 December betuigde de heer De Klek-k zgn instemming met het voor nemen van den MihUter, om een wettelyke van de fb^nken van leening te verband niet het kwaad der z.g n. m. Mit^er iogenomen was spre- Ministfrs standpunt inzake de scheidsgerechten moor de politie. Ook zag hg gaarne de traktementen der gemeente veldwachters verbeterd. En toen viel hg den heer Tak aan, omdat deze afgevaardigde gezegd had, dat Rotterdam op sociaal gebied zoo achteriyk wak De heer OkmA bestreed de Koninklyke Besluiten van 25 en 26 Juni 1906, waarby voor concoursen en wedrennen buitengewone drankvergunningen verleend werden in stryd met de wet, omdat in beide gevallen de inrichtingen niet dienden voor buitengewoon maatschappeiyk verkeer. De heer Duynstee vroeg, nu de Minister toch een wgxiging der gemeentewet had toegezegd, een zoodanige regeling, dat een secretaris van eene kleine gemeente ook ambtenaar van den burgerigken stand zou kunnen zyn, terwyi de heer Schokking met het betoog van den heer Okma geheel instemde. De Minister van Blnnenlandsche Zaken herinnerde aan het gesprokene van Dr. Kuyper by gelegenheid van de behande ling v*n artikel 5 der Drankwet. Ieder geval moest op zich zelf beoordeeld worden. Welnu, vroeger waren er byzondere ver gunningen voor de tentoonstellingen te Rotterdam en te Zutphen verleend, waar tegen nooit byzondere bezwaren gemaakt waren. Daarna werden ook de aanvallen van de andere sprekers nagegaan. Het zou ons te ver voeren, indien wy al die ant- i woorden weergaven. Dit alleen willen we zeggen, dat de Minister de verhooging van de tractementen der secretarissen en burge meesters in bescherming nam. Voorts ver dedigde bg de houding van den Commissaris der Koningin in Gelderland, terwjjl hy ver klaarde zich aan de spelling van De Vries en Te Winkel te houden. Na re- en dupliek werd toen de algemeene beraadslaging gesloten. Daarna werden de artikelen 1—41 goed gekeurd en werd by bet volgend artikel door verschillende sprekers op verhooging van den ryksonderstand aan de vroegere bewoners van het eiland Schokland aange- drongen. Vervolgens besprak de heer Tak de Wo ningwet by de afdeeling „Volksgezondheid en Volkshuisvesting”. Spreker keurde o. m. de houding van Gedeputeerde Staten van Friesland af, die het besluit van den Raad der gemeente het Bildt niet wilden goed keuren. By dit besluit werd aan een Koniultiyk goedgekeurde vereenigiog een renteloos voorschot toegezegd, waardoor 46 oude arbeiderswoningen zouden worden op geruimd en een getal nieuwe opgericht. Dan wees de heer Van Vuuren op de ellendige keeten en het slechte politietoezicht in de Biesbosch, terwyi de heer Van Kol klaagde over onvoldoende maatregelen ter verbreiding der melaatschheid. Daarna be sprak deze afgevaardigde de wormziekte, waarvan de bestrgding z. i. veel te wenseben overliet. Ook de toename van de adenoïde vegetaties werd door spreker aangetoond. De heeren Jannink en Borgesius juichten de toegezegde wyzigingen in de Woningwet toe. De laatste onderschreef bovendien bet oordeel van den heer Tak over de beelisemg van Gedep. Stalen van Fries land in zake het besluit van den Gemeente raad van het Bildt. Ook de heeren spraken de Wonii ning, dat de toest. worden. Terwyi voorts de heer Schokking deu heer Bus by viel, onderschreef de heer Van der Zwaag de meening van de heeren Tak en Borgesius m zake de reeds genoemde beslissing van Gedep. Staten van Friesland. Nadat toen de Minister van Binnen- landsche Zaken de sprekers beantwoord had, waaruit bleek, dat over de verontreini ging van wateren twee wetsontwerpen de Kamer bereiken zullen, werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Dien dag werd de beraadslaging over de He afdeeling (Volksgezondheid en Volkshuis vesting) hervat. De heer Bos klaagde over de werking van den Centralen Gezondheidsraad, welk college door spreker niet weinig werd aan gevallen. Hy gaf den Minister in over- weging dien Raad opmerkzaam te maken, dat deze in de eerste plaats de volksgezond heid diende te bevorderen. By sloot zich de heer Ruys fit brouck voor het grootste gedeelte aan, hoewel hy den heer Bos op andere punten bestreed. De beer Tak waaa w op» Minil- i en onderhoorigheden aan de gevolgen van zyne wonden over leden do sergeant F. W. G. Jacobsen (no. 55254); b. op Celebes: by eene patrouille in Lamoeroe, op licht gewond de ziekenverpleger H. C (no. 48507) en de fuselier L. W< 47593). Voorts werden in Atjeh en onderhoorig heden, by bet in de lucht vliegen, op 5 dezer, van het munitiemagazgn te Tapa Toean, door zelfontsteking van springmiddelen, licht ge wond de fourier W. A. P. F. L. de Bok (no. 47047), de soldaat-ziekenverpleger A. L. Heylen (uo. 55988), alsmede de eebtgenoote vau den onder luitenant K. H. J. Hofman (do. 33622), en by het derailleeren van een werktrein be westen Padang Tidjt onbeduidend gewond de sergeant A. H. Ammerlaan (no. 43405). By Kon. besluit van 10 dezer is, met ingang van 1 Januari, benoemd tot vice- president der arrondissements-rechtbank te Utrecht, Mr, R. D, Baart de la Faille, thans rechter üi gemeld College. Bg Kon. besluit van 10 dezer is, met ingang van 1 Januari, benoemd tot hoofddirecteur van het Koninklgk Neder- landsch Meteorologisch Instituut, Dr. E. van Everdingen, directeur der afdeeling „Waar nemingen te land” van gemelde instelling. De „SL-CL” no. 289 bevat wyzi gingen in de statuten van de vereemging tot uitoefening van het bedryf van sociëteit en koffiehuis, houder en slgter in wyn, bier en sterken drank in het gebouw genaamd „Gezelligheid” te Gorinchem. De St.-Ct. no. 291 bevat de statu ten van de Vereenigiug van Kaashandelaren „Bodegraven en omstreken” te Bodegraven. De verschillende vrijzinnige kiesvereenigingen in bet district Gorincbem hebben nu tot definitieve candidaat voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten (vacature Mr. L. van Andel) geproclameerd, den heer Mr. V. G. A. Boll, notaris te Gorinchem. Door de verbonden kerkelgke partyen in het kiesdistrict Gorinchem zal by de a. s. verkiezing van een lid der Prov- Staten (vac. Mr. L. van Andel) een tuur worden aangeboden aan den G. de Vor Hz. (chr. hlst.), te Vianen. By o n d e r h andsche aanbeste ding is door de gemeente Dordrecht de levering eener stoom veerpont opgedragen aan de fabriek van stoom- en andere werk tuigen, firma Schippers van Dongen te Geertruidenberg met filiaal te Dordrecht. Verschenen is het rapport der commiseie uit bet hoofdbestuur van den Laudeiyken Bond van miliciens, oud-mili- ciens, reservisten en landweermannen, tot ondersteuning van de gezinnen der gedoode en gewonde landweermannen en miliciens, door den bliksem getroffen op den 22. Juni 1996, id het militair tentenkamp te Zeist. A«u vgf gezinnen werd ongeveer f 400 uit gekeerd. De vereenigiog tot bestryding van knoeieryen in den boter- en kaashandel heeft tot deu Munster van Buitenlandscbe Zaken een adres gericht met het t uat er krachtige pogingen zullen wor< gewend, om het daarheen te leiden dat als nog aan Nederland, als bevriende natie van Duitschland, dezelfde vermindering wordt toegestaan op bet, by het nieuwe Duitscbe toltarief voor kaas vastgestelde invoerrecht van 30 mark per 100 K. G., evenalsjit door Zwitserland eu Italië is verkregen, nameiyk tot op 15 of 20 mark per 100 K.G. Onder leiding van Mr. Beudeker hield Maandag avond de gezondheids com missie gezeteld te Alfen a/d Rgn een buiten gewone vergadering, waarin tegenwoordig waren de inspecteurs van de volksgezondheid Dr. Rugsch, Dr. van Ledden Hulsebos, Dr. den Huuter en Jhr. de Graeff, de burgemees ters van Alfen, Aarlanderveen en Oudshoorn en het bestuur der afdeeling Alfen van bet Groene Kruis, ter bespreking vau de op richting van ten Ziekenhuis aldaar. Het congres der S. D. A. P. zal op aanstaande Paaschdagen gehouden worden Haarlem, wyi m die dagen te Amsterdam .trygen is. j.l. gehouden te Rotterdam ia |aar, metaelaar trafbare poging een incident naar aan- iren gedane beschuldi- i„jker bet gesprokene niet objectief had weer- i kwam hy nu, als voor- Rapporteurs, op. tan en Borgesius rkeiyk in hun afdee- een klacht was te berde idew* ges larde de zich tegen verdere s ligingen tegen de dri ilde alleen toepassing van bebiedam”. Na het antwoord van Minister werden dit artikel en gende goedgekeurd. Over de derde afdeeling (nationale militie en scbnttery) voerde nog het woord de beer Ter Laan, die door den Minister beantwoord werd. Hetzelfde onderwerp werd nog besproken door den heer Thomson, die de scbnttery een staatsinstelling heette. Eindelgk stelden de heeren De Klerk c. s. een nieuw artikel 99a voor, luidende: „Toe lagen aan de gewezen bezoldigde ambtenaren by de sebutteryen.... Memorie.” Later wgzigde de heer Marchant de conclusie en werd nu alleen gesproken van de „wenschelgkheid, dat een wetteiyke voor ziening zal worden getroffan”; tevens werd het amendement ingetrokken, om een on zuivere stemming te voorkomen. Toen werd de conclusie door den Minister aanvaard en bet desbetreffande artikel aangenomen. By de IVe afdeeling (Onderwys) bestreden de heeren Blooker en J aoseu (Maastricht) bet benoemen van buitengewone hoog- leeraren, waar men met lectoren volstaan kon. De eerste drong bovendien op de in stelling eeuer psychiatrische kliniek by elke Universit Nadat i door de ter in gebreke gebleven was een positieve uiteenzetting van het nut van deu Centra len Raad te geven. Diens vergaderingen zouden openbaar moeten zyn. Een en ander vond bestrijding by den beer Lohman, hoewel de Goessche afge vaardigde toegaf. dat er in genoemd college te veel over kleinigheden gesproken werd, waardoor bet groote soms ongedaan bleef. Spreker was tegen openbaar vergaderen van den Gezondheidsraad, ook omdat deze Kamer, die dit wel deed, toch ook niet vlugger werkte een meening, die de heer Borgesius geheel onderM-neef. Daarna beantwoordde de Minister de verschillende bedenkingen tegen den Cen tralen Gezondheidsraad ingébracht. Spreker meende, dat de organisatie in hoofdzaak goed was. Met de beide vorige sprekers achtte hg het echter wenschelgk, dat de secretaris niet langer lid van dien Raad zou zyn. Hy toonde aan, dat de Raad wel degelgk hard werkte. Ni re- en dupliek werd bet debat over dit onderwerp gesloten. Bjj artikel 49 beklaagde de heer Bloo ker zich over een aanval in het Katholiek Sociaal Weekblad, toen hy zich in de Kamer vergist had, terwyi de heer Van For eest het dure bouwen van rsgeeringswege af- keurde. De heer Tyd«nun viel den heer Blooker bjj en cnliseerde met de beide vorige sprekers bet weelderige bouwen. Spreker zou voor het gevraagde crediet stem men, verwachtende, dat de Minister het plan Blooker nog eens zou overwegen. Nadat nu de Minister verklaard had, dat Ér geen reden tot uitstel was en dat hg zoo zuinig mogelgk zou zgo, werd bet artikel zondér stemming goedgekeurd. By artikel 55 bepleitte de heer Roes- singb schadeloosstelling by onteigening van besmette goederen, waardoor de aangifte meer in de hand gewerkt zou worden. Aan dit verzoek zou de Minister zooveelmoge- lyk voldoen. De heer Van Kol bepleitte by bet vol gend artikel (substdiën tot bestryding der tuberculose) ue noodzakelijkheid, dat de Staat zelf ingrüpe. Het was Staatsplicht, de ongelukkige, wegstervende tuberculose- igders te helpen. Men trede dan liefst pre ventief op. De Minister verklaarde, dat hg met bet oog op de financiën met meer wilde vragen. Daar de deskundigen het over den aard der ziekte niet eens zyn, kon de regee ring geen directe maatregelen nemen. By artikel 57 keurde de heer De Visser het af, dat de subsidie van f 1000 tot be- strgding van lupus bgna geheel aan de Rotterdamsche veteenigiüg tot bestryding der lupus ten goede zou komen. Hy wenschte het leeuwenaandeel aan de Ned. Vereenigiug tot bestryding van lupus te zien toegekend. Overweging werd door den Minister toe gezegd. In de aanvrage van gelden voor de op richting van een nieuw krankzinnigen gesticht bleef de Kamer steken, daar de vergadering toen tot den volgenden dag verdaagd werd. Woensdag werd de beraadslaging over hetzelfde onderwerp voortgezet. De heer Van Asch van VVg'ck en Tydeman schenen niet met den Minister te willen medegaan De laatste stelde na re- en dupliek een amendement voor, om artikel 72 aldus te lezen: „kosten van voorbereiding van een voorstel omtrent de oprichting van een nieuw rgkskrankzinnigengesticht f 5000”, waaraan hy deze beteekenis hechtte, dat de Minister in de gelegenheid gest"1'1 worden, om met nieuwe voorsteller Dit amendement, door den heer (voorzitter der Commissie van Ri aanbevolen, werd met 52 tegen 2. aangenomen. Daarna ontstond er i leiding van de gistei__ ging, alsof de heer Blooker het in de afdeelingen i gegeven; daartegen zitter der Commissie van Toen de heeren Lob mar verklaarden, dat er werk» lingen door ééu lidL.----- gebracht, was het incident gesloten. By artikel 86 verklaarde de heer Schok king zich tegen verdere subsidies aan vereenigiugen tegen de drankbestrgding. Hy wilde alleen toepassing van het „Sluit J n den de vol- t antwoord dit artikel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1