eotlerdaiD'ttoÉvaii'tafjjtCÉÉorg 11. Es ToDvslaiersWt, Dienstbode, pM Mieti Stoombootdiensten Zilversmeden Zilversmeden. Zilversmid. Sigarenmakers Molenaarsknecht, Meid-Huishoudster, Meid-Huishoudster, UITVOERING Tooneeluitvoering flinke Dienstbode, UITVOERING HOUTWAREN, Zie verder het Tveede Blad. Adverteniiën. 125-jarige Echtvereeniging DANKBETUIGING Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26 December e. k,: Nieuwjaarsdag (I Januari 1907): GEEN DIENST. HEEDERIJ OP DB LEK, Slikkerveer. Dankbetuiging. BOERENBOND „de Lopikerwaard", Een gouden BROCHE. SUIKERBAKKERSBEDIENDE. II.H. Bakkers! Tweede Bakkersknecht, aankomende BOERENKNECHT, GEREFORMEERDE KERK Remonstr. Geref. Gemeente „OEFENINGen UITSPANNING" te Molenaarsgraaf. te Stolwijk Na afloop BAL. Zangvereeniging „HARMONIE" Nieuwerkerk a/d IJsel. Onroerende Goederen Minkeloos, Openbare Vrijwillige Verkoopiog. te Schoonhoven, Openbare Vrijwillige Verkooping. Wilge-, lepe-, Kerse- en andere Boomen, SCHOONHOVEN, alsmede het HIJS- en HAKHOUT. 'AmiaenUl, 14 Dec. Dinsdag 1.1. trad in de vergadering der vereeniging „Nut en Genoegen" ais spreker op Ds. H. K. S. Pb. Begemanu alhier. Zgneerw. behandelde op zeer gezellige en boeiende w^jze, toegelicht door een schat ▼an lichtbeelden, zgu ondervindingen gedu rende zgu verblgf de kolonie Suriname. •Beuachoi», 13 Dec. In de op heden gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werden wegens periodieke aftre ding op 1 Januari a. s. herbenoemd tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim de heeren A. Franke, A. Boere Cz. en C. A. de Wit en tot lid van het algemeen arm bestuur de heer J. Bos. Vastgesteld werd een suppletoir kohier van de plaatselijke directe belasting naar bet inkomen tot een bedrag van f 46,66i/». Het is Zaterdag-morgen. B. S. fietst naar de kerk. Onderweg rjjdt hg een paar kinderen achterop en belt. Een der meisjes steekt nog even den weg over, komt in aan raking met B's karretje en rolt over den weg. Ook B verliest het evenwicht, valt en komt terecht in de wetering. Omstanders ▼erleenen hulp, eenige verwijtende uitdrukkin gen worden gebezigd, het aangereden meisje vervolgt haar weg en B. peddelt zoo snel mo gelijk, bibberend van de kou naar huis, alwaar de natte en inmiddels gedeeltelijk bevroren kleeding met droge wordt verwisseld. 'Bergambacht, 14 Djc. Donderdag avond trad voor de vereenigiDg „Wïnter- lezingen" alhier als spreker op Ds. H. Snel, van Polsbroek, met bet onderwerp „Zwjjgen en Spreken". Zoowel zjjn lezing als zijn daarna gegeven bijdragen mochten van de talrijk aanwezigen aller tevredenheid verwerven. Door den voorzitter werd den spreker dank betuigd voor den aangenamen avond den aanwezigen verschaft en een tot weerzien toegewenscht, Als een bijzonderheid kan worden ver meld, dat door den bouwman A. de J. alhier een tij a varken is geslacht, hetwelk schoon aan den haak, het kolossale gewicht bad van 680 halve K.G. •Gleeen-Mtenirkerk, 14 Dec. Baroa 'd Ablaiug van Giessenburg heeft besloten, dat voortaan door voetgangers over de Giessen- brug 1 cent tol zal moeten betaald worden. De kruidenier J. v. d. Heuvel heeft het ongeluk gehad door een zolderluik naar be neden te tuimelen, waardoor een been werd gekneusd. Aanstonds werd geneeskundige hulp van Dr. Rensen ingeroepen. •Gaadrlaaia, 13 Dec. Zaterdag j.L ver gaderden de leden van de afdeeling „Goudriaan" van „het Ned. Onderwijzers Ge nootschap." In deze vergadering werd tot vice-voorzitter herkozen de heer B. H. van Brenk te Langerak b/e. Lsk. Tot leden van de weerstandscommissie verwierven de navolgende heeren alle stemmen P. K. Magieise te Brandwijk, T. A. Blankwaardt te Bleiswjjk, G. Maathuis te Rotterdam en H. Vrjjman te Spijkenisse. Voorts werd besloten om geen gevolg te geven aan het verzoek van het hoofd bestuur om door vereeniging met andere afieelingen verandering te brengen in het ressort. Heakelana, 11 Dec. Alhier is opge richt een liberale kiesvereenigingaan vankelijk traden 36 leden toe. Krimpen a/d Lek, 13 Dec. Met den aan leg van de scheepswerf van den heer C. Hooger- waard nit Rotterdam op den Kiemen Z tagpol- der onder Krimpen a/d Lsk zal met nieuwjaar begonnen worden. Men zal eerst aan den Maaskant het terrein in orde maken om daar nieuwe schepen te kunnen bouwen, en dan aan de Bakkerskil een sleephellmg voor de grootst mogelijke schepen aanleggen. Donderdagavond is door een 16jarigen fabrieksarbeider alhier een aanslag gepleegd op het lewen van een der inwoners der gemeente, welke echter mislukt is. Nadat man den jongen des nachts in ver zekerde bewaring gesteld had, is bjj Vrijdag morgen gevankelijk naar Dordrecht getrans porteerd. De jaarvergadering der vereeniging „Een school met den Bijbel" alhier was, ondanks het minder gunstige weder, vrg goed bezocht. De secretaris leverde een uitgewerkt jaar verslag, waaruit bleek, dat de vereeniging wel met zeer veel moeilijkheden te kampen gehad heeft, maar toch in bloei toeneemt. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren P. van der Linden en C. Kooyman. Met den bouw van een Bchool met onto* wgzerswoning zal men zoo spoedig mogelijk beginnen, terwtfi btf ingebruikneming daar van het onderwjjeend personeel zal worden uitgebreid. Ten slotte werd door het hoofd der school, den heer J. J. Burg, gerefereerd over „Samen werking tusscheu school en huisgezin", wat met aandacht werd gevolgd. De goedgeslaagde vergadering werd door den heer Burg met dankzegging gesloten. •Lekkerkerk, 14 Dec. De Rederijkers kamer „Jan Nieuwenbujjzen" alhier gaf in de bovenzaal van „de Groote Boer" haar eerste uitvoering in dit seizoen. Voor een volle zaal werd opgevoerd „Ma joor Frans", tooneelspel in 6 bedrgven, naar den bekendeu roman van mevr. bosboom Toussaint door Chrispijn. De kamer heeft met deze opvoering een schitterend succes gehad. Het stuk pakte van 't begin tot bet einde. De rollen wa ren in goede handen en den hoofdpersonen mag een woord van lof niet onthouden wor den voor de uitstekende wgza waarop de ver schillende rollen werden weergegeven. Het geboete stuk liep vlot van stapel en „Jan Nieuwenüujjzen" mag met trotsch op deze eerste uitvoering terugzien. Een gezellig, zeer druk bal sioot dezen avond. •Meerkerk, 14 Dec. Er werd in deze week nog tot f 31 voor kaas eerste kwali teit besteed. Dd aanvoer begint evenwel zoo gering te worden, dat we met het op geven van berichten omtrent den kaas handel zuilen wachten tot een volgend seizoen. Ean jachtgezelschap, bestaande uit 8 geweren, schoot 1.1. Woensdag op den polder Ameide 65 hazen en Dondardag op den pol der Middelbroek 71 bazen, 4 patrgzeu en 2 eenden. Maerkapelle, 14 Dec. Tut predikant bij de Ned. Herv. Gsm. alhier is oeroepen Ds. J. Goshnga te Haarlo. •Mleawerkerk a/d IJael, 13 Dec. Dinsdag-a vond vergaderde ten huize van den heer G. van Reeuwgk het besiuur van de zang vereeniging „Harmonie", ten einde eenige tauisüoudelgke zaken te regelen. Besloten werd op tweeden Kerstdag een uitvoering te geven, en wel op dezelfden voet van het vorige jaar. Alleen zg, die vooraf plaatsen besproken nebhen, worden toegelaten, zoodat aan het gebouw, waar de uitvoering zal gegeven wor den, geen plaatskaarten mogen verkocht worden. iZie achterstaande advertentie.) Alhier worden pogingen aangewena om een rgkstetefooa te verkregen. Een verzoek, geteekend door eenige ingezetenen, zal aan den raad der gemeente gericht worden. •ftleawpaert, 13 Dec. Alhier circu leert ter ouderteekening een adres aan het gemeentebestuur om eeo emde te maken aan het nieuwjaarwenschen langs de huizen (bedelarij) en daarvoor in de plaata te hou- 000 «ene collecte eo eeue uitdeeling der ingekomen giften. Reeds zeer velen hebben op dit adres geteekend. Moge bet gemeentebestuur deze zaak ter harte nemen en een einde maken aan die bedelarij. Iu deze gemeente het ft zich weder een geval van febris typhoïdea voorgedaan. §Vleawpaart, 14 Dlc. Ojze dorpsge noot de heer J. Noorlaudt, thans iu Breda, die in Maart i.l. als milicien in dienst trad, is dezer dagen bevorderd tot milicien- onderofficier. (Herplaatsing wegens misstelling). •Otteland, 13 Dec. In de j.l. Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad zjjn tot leden der commissie tot wenog van schoolverzuim herbenoemd de heeren C. A. Brand, B. Koolwaay, D. Aantjes, A. Bos Az. en A. de Vroomen. De ter visie liggende lg«t der stemge rechtigde manslidmaten der Ned. Herv. ge meente alhier bevat 34 leden. §Oaderkerk a/d IJsel, 13 Dec. De hoofden en ouderwijzers van opeubare scho len uit de gemeenten Capellu, Krimpen, Ouderkerk en Nieufftckerk a/d IJsel waren tegeu Zaterdag 8 dkgfr te half drie in café Broere alhier door den heer H. W. J. A. Schook, secretaris van het Nederlandse!) OaderwjjzerS'Genootschap, tot een bijeen komst uitgenoodigd, om, na onderlinge be spreking, te stichten een afdeeling dier corporatie. Asa deze uitnoodiging hadden 6 hoofden en 2 onderwijzers gehoor gegeven, waardoor de bijeenkomst een huiselijk karakter bad. De heer Schook zette uiteen: a. bet doel dezer vergadering, en b. wat het Ned. Oud. Genootschap voor onderwijs en onderwijzers reeds had tot stand weten te brengen. Hg sprak er zjjn leedwezen over uit, dat op bet gebied van vakvereenigingeo bjj bet onderwjjs zooveel verdeeldheid heerschte, welke verdeeldheid z. i. groote bezwaren op leverde voor verkrijging van betere toe standen op onderwijsgebied. Vooral tegen het werken van den Bond van Ned. Onder wijzers kwam hjj op en spreker betreurde het ten zeerste, dat tusschen beide vereeni- gingen zoo'n vinnige strjjd werd gestreden. Alle vakvereenigingen, behalve 't N. 0. G., waren exclusief, 't Ned. Onderwijzers Genoot schap kon alle onderwijzers toelaten. Van daar, dat spr. de aanwezigen aanried, zich bjj 't N. 0. G., de algemeene vakvereenigiDg, aan te sluiten en een afdeeling te stichten. De beer Z. de Jong van Krimpen a/d IJsel kwam met den spreker in debat. Debater meende, dat de heer Schook zich een illusie vormde, van alle onderwijzers in 't N. O. G. saam te brengen. In de eerste plaats zjjn daartoe niet te brengen de onderwijzers van bijzondere inrichtingen. In de tweede plaats zouden de strubbelingen in 't N. O. G. zich voordoen, wanneer alle nu vereeoigd'e open bare onderwijzers zich bjj 't N. O. G. aan sloten, waar de belangen en wenschen dezer laatBten vaak zeer verschillen van die der hoofden van scholen. Dit vooropstellende, meende debater, dat 't N. O. G. geen recht van bestaan meer had, zoo alle onderwijzers zich aansloten bjj den Bond en alle hoof Jen bjj de Hoofdenvereeniging. De heer Schook diende den heer De Jong van antwoord en stelde dezen pertinent de vraag, of de kwestie van de zelfstandigheid van deA onderwijzer in de school, in welke kwestie de wenschen van den Bond verder strekken dan die van 't N. O. G. een be letsel was tot aansluiting bfc-de „algemeene vak vereeniging", waarop de neer De Jong bevestigend antwoordde. Bjj rondvraag bleken de zes hoofden te zjjn vóór de stichting eener afdeeling. De hoofdei), reeds lid van het N. O. G., zullen zich doen overachrjjven. On de wat er, 13 Dec. De heer Th. H. v. d. Hout, beuoemd onderwjjzer aan de R. K. Jongensschool alhier, heeft te Arnhem met goed gevolg afgelegd examen in het schoonschrijven middelbaar onderwjjs. jl. Donderdag avond had alhier in het café „De Roos" een biljirtconcours plaats, uit gaande van en bestemd voor de leden der algemeene sociëteit „de Eendracht". Door 23 deelnemers werd Hieraan medegespeeld, waarvan 12 voor het potspel en 11 voor het carambolspel. De prjjzen werden als volgt behaald: Potspel: le pr. de beer S. Meyer, 2e pr. de heer O. E. de Reytere, 3e pr. de heer A. Boer Dz.; carambolspel: le pr. de beer H. Reneman, fe pr. de heer D. van lagen, 3e pr. de heer W. H. M. Doorman, ,4e pr. de heer A. Oudshoorn. Er heerschte op het concours een gezel lige eo aangename geest. Doordat twee Utrecbtsche tentwagens, welke van tegenovergestelde richting kwamen, eikander ia de wielen reden, had Zondag middag even buiten onze gemeente een groot ongeluk plaats. De familie Z. uit Hoenkoop, welke alhier ter kjBrke geweest was, werd bjj bet naar huis rjjden ue dupe van boven omschreven ongeval. Terwjjl de eene voerman bjjaa geen Jetsel, noch aan, paard of wagen bekwam, werden van v. Z. alle veeren der kar stuk gereden, zoodat de geheele, pas nieuwe, wagen stuk viel en de inzittenden zich ernstig bezeerden aan Bcherven glas en anderszins. Gelukkig hieven beide paarden mak, zoodat grooter onheil werd voorkomen. Het te wild rijden op dezen amalien weg van eea der voertuigen moet de oorzaak van dit ongeval zjjn. Door het te wild rjjden mot paard eo wagen, beladen met bieten, vanaf de Romein- brug, kon de landbouwer V. niet tijdig en genoegzaam den draai krjjgen de Nieuw- straat in, zoodat hjj met de burries der kar door de ruiten stiet bjj den beer Ameide. Voorwaar voor onzen landbouwer een scbadeposlje. JUeeiawtik» 14 Dec. Zaterdag-a rond heeft er alhier een ernstig ongeluk plaats gehad. De 17-jarige dienstbode J. H., pleegkind van den beer J. Hagen, bad nadat zjj eenige oogenblikken bjj haar pleegouders was ge weest bet ongeluk te water te geraken en te verdrinken. Daar zjj gewoon was vroeger aldaar te zjjn, werden zjj ongerust aan baar dienst; bjj haar pleegouders gekomen ver nam men dat zjj reeds eemgen tgd was vertrokken, zoodat het voor de hand lag dat haar een ongeluk was overkomen. Na eemgen tjjd zoekens is dan ook bet ljjk opgehaald en kon slechts de dood worden geconstateerd. Zaterdag-avond had de graanhandelaars- knecht, genaamd D. van 't V. het on geluktjjdens hjj van zjjn werk huis waarts keerde, door de duisternis misleid te water te geraken. Op zjjn hulpgeroep zjjn er eeuige buren aldaar met lantaars daar heen gesneld, vanwaar het hulpgeroep kwam die toen het geluk mochten smaken hem behouden op het droge te brengen, zoodat hg met den schrik en een nat pak is vrggekomen. 'ëtslwijk, 13 Dec. Ds. J. C. Kars, pred. te Ouwerkerk (Zeeland) heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente alhier aangenomen. Door de zaugvereemging „Eensgezind heid" zgn tot afgevaardigdeo naar de alge meene vergadering van den Bond, op Maandag 24 December a. s. te Rotterdam te houden, benoemd de heeren D. C. de Koning, D. Kaptejjn en D. Stoppelenburg, respect, direc teur, penningmeester en secretaris. De voorzitter, de heer A. J. de Vreugt, had wegens drukke werkzaamheden verzoent niet in aanmerking te komen. Dinsdag-morgen kwam diebt bjj het dorp een tilbury, waarin geseten waren een zoon en twee dochteA van den landbou wer L. A., in botsing met een hooiwagen. Dat veroorzaakte een heele consternatie, want do boomen der tilbury braken, de kap mot de inzittenden sloeg acQterover en bet paard nam de beenen al op om er van door te gaan, doch werd gelukkig gegrepen. Met moeite word het drietal van ouder den kap te voorschijn gebracht; de beide meisjus vervolgden nu te voet de reis naar 't Beier- sche, de tilbury belandde bjj den wagenmaker en bet paard, dat nu van al zjju vracht ontlast was, werd thuis gebracht. Do bestuurder van den hooiwagen is deze week niet zoo heel gelukkig: even voor de bovenvermelde botsing verloor hjj op bet dorp zjjn heele voer hooi en dat is hem later op den Op weg nog eeos overkomen. De wagen deugt zeker niet, zou 't wel? S'UalwUk, I* Düc. Volgens achter staande advertentie zal op Woensdag 19 Dec. e.k. in het café „Harmonie" van den heer P. L. Bouter eene uitvoering plaats hebben door het Utrecbtsch-tooueelgezelschap, onder directie van den heer Jean van Laar. Er zullen een drietal tooneeistukken worden opgevoerd en nog eenige voordrachten ten beste gegeven worden. Het programma ziet er aanlokkelijk 'uit en daar geen kosten zjjn gespaard om ieta goeds te leveren en de entrée zoo laag moge lijk is gesteld, is de verwachtrng op eeo druk bezoek zeker niet oogegrond. H'atfdlagMveen, 12 Dec. Het alhier bestaande fautarekorps „Concordia" gaf gis teren-avond voor een tlmk gevulde zaal in bet koffiehuis van den heer Kwaak eene uit voering. Behalve de mWkko««i»er8 werden nog eeoige voordrachten ten beste gegereu, welke ook bijzonder in den smaak vielen. Een zeer geanimeerd bal beatoot den avond. De beschermheer der vereeniging vereerde bet gezelschap met zjjae tegenwoordigheid. WUngaardea, 13 Dec. Sedert eenige dageu wordt alhier vermist de heer P. J. R., die zjjo woning heeft verlaten, zeggende zich naar Rjtterdam te willen begeven, R. leefde sinds geiuimen tjjd zeer afgetrokken, en waar informatie te Rotterdam tot geen ialicbting omtrent zjjn verbljjf heeft kunnen leiden, vreest men dat hem een ongeluk is over komen. •Zevenhalzen, 13 Dec. Miandag avond trad voor een vrjj talrjjk publiek in het Café „Hof van Holland" alhier als spreker op de heer L. M. Hermans van Rotterdam, met het onderwerp „Waarom sociaal-demo craat?" Op zakeljjke wjjze zette spreker zjjne denkbeelden uiteen. Aan het debat werd deelgenomen door den beer I. I. Samson, anarchist, vaa 's-Graveohage. De uitslag van de aanbesteding van bet gemeentewerk is als volgt: Metselwerk: De heeren A. van der Milt f 299; B. Donker f 286. Timmerwerk: De heeren G. Saarberg f 337W. Saarberg f 344; L. Dekker f 348; J. van den Broek f378. Smidswerk: De heeren J. Hejj f 83,30; H. Mul f 81,76; P. Visser f 81. Verf werk: De heeren D. Ooms f 118; J. W. Verhoef f 164. Zinkwerk De heeren J. M. Bode f 7,50; J. van den Broek f 20. Het werk is aan de laagste inschrijvers gegund. De functién van bestuursleden der zangvereeniging „^pollo" zjjn aldus verdeeld: voorzitter de heer J. A. Verhoef; secretaris de beer Jb. van Erk; penningmeester de beer A. Sol; commissarissen de heeren W. van den Haak eo P. van Zujjlen. Atlaap van PMbileke Verkesplagen wan Onrserende Weederen. De uitslag van de Dinsdag 11^ dezer ten overstaan van den notaris N. F. Ctmbier van Nooien te Gouda, ia het kolfisbuis „De Utrecntscbe Dom" aldaar, gehouden verkoo- piog is als volgt: Perc. 1. Een houwmanswoaing ia de Voor- willens S. no 16 te Gouda met pl.m 3Vt H.A. land, koopers de heeren W. van Breukelen en K. G. v. Buuren te Gouda, voor f 8100. Perc. 2. Een perceel hooiland in de Midden- willens aldaar, gr. pi.m. Vi H.A., kooper de heer N. v. Klaveren te Gouda voor f 730. Perc. 3. Een perceel hooiland als voren, groot pl. m. 80 aren, kooper de heer M. van Vliet te Gouda, voor f 1640. Perc. 4. Drie perceeten hooiland ais voren, groot pl.m. 1 U.A., kooper de heer J. van Krimpen te Gouda, voor f 1400. Perc. 6. Drie perceelen nooilaod als voren, groot pl.m. 91 aren, kooper de heer H. Ver woerd te Reeuwjjk, voor f 1200. Perc. 6. Een perceel hooiland als voren, groot pl.m. Vi H.A., kooper de beer L. Ver kerk te Reeuwgk, voor f 900. Perc. 7. Drie perceelen hooiland als voren, groot pl.m. 60 aren, kooper de beer A. H. Maas Geest er anus, voor f750. Perc. 8 is niet verkocht. De uitslag van de openbare verkooping, op Maandag 10 December j.l. gehouden door notaris H. A. Ballot te Mo lenaarsgraaf, vaii een buis en tuin c. a. te G(jbelaad gem. Braadwgk, is, dat kooper geworden is de beer Maunts van Kleef, post bode, wonende te GQ beland, voor f 875. ttlMHROD MUG UW». Bjj het ondersoek door despoor- wegauionteiteu, ingesteld in zake het Bpoor- w eg ongeval op 24 Nof, ji. tusschen Oude- waier eu Woerden, zgu acüuiUig DevuuUen de biokwacbler wegena bel te vroeg op on veilig stellen van het blcksein en de machi nist wegens hst door on veilig Wigoaal rgden. Aan de Conraikadev ter hoogte van het bruggetje bjj ds Cnasaéstraat te 's-Gravenhage ia Dinsdag-ochtend een 9-jarig knaapje door de stoomtram der H. IJ. S. M. overreden en gedood. Het hoofd werd ge heel verbrjjzeld. Het ongeluk geschiedde op ougeveer de zelfde piaals waar voor eenige weken een vrouw werd overreden. In het jaar 1848 schrikte te Nieuwe-Pekela (Gr.) een tienjarig meisje bg het zien van een troep soldaten, die door het dorp trokken. Z(j viucntle naar nuis en verscoooi zich in de bedstede, waaruit zjj siuda dat oogenhiik niet meer wilde le voorschijn komeu. Zg was plotseling men- schenscnuw geworden. Niemand, behalve de eigen huiagenooten, kregen haar ook maar te zien en gedurende 67 jaren bleef die bedstede haar voortdurend verbljjf. la den loop der jaren stierven al hare familie-huisgeuooten en dezer dagen ook bare zuster, zoodat zjj alleen overbleef. De buren waagden bet een bezoek te brengen aan het sterfhuis, en sagen nu, tot hunue groote verbazing, dat de steeds meuschenscüuwe bgua zeventigjarige Maria zoo /link eu cordaat was, dat zg meuigeu man tot voorbeeld kon strekken. Zg aprak met iedereen en verklaarde, dat zg alleen wilde big ven wonen op de hoerderg, die zg wilde benouden, zooiaug zg leefde. Natuurlgk is men nieuwsgierig te zien dat zal gaan, nadat zg zich steeds aan alle aanraking met andere menseden had ont trokken. ITADIXIBOWI. Hchoonlisven, 14 Dec. f Zondag 16 December a.s. is het 25 jaren geleden dat onze stadgenoot, de heer C. P. van der Aa, als keurmeester van visch werd benoemd. t Wegens de niet aanneming hunner herbenoeming van de heeren P. J. de Hoog tot ouderling en J. R. H. Van Willenswaard tot diaken, vergaderde Woens dagavond j 1. het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier en benoemde in die vaca turen tot ouderling den heer P. Q. van Vliet eb tot diaken den heer Corns. Bik, t Dinsdag-avond werd in het café van den heer E. Vegter alhier een openbare vergadering gehouden, die door de „Utrecht- ache vereeniging van Goud- en Zilversmeden" waa belegd, om ook bier tot organiaatie te geraken van de arbeiders iu deze industrie werkzaam. Nadat de voorzitter, de heer Baardwgk van Utrecht, het doel der ver gadering had uiteengezet, werd bet woord gegeven aan den heer A. Dgkgraaf. Deze besprak achtereenvolgens de oorzaken van den altenten 'loonstandaard, de lange werktgden en de jongens-exploitatie. Het middel om lot verbetering te kunnen ge raken noemde spieker opheffiug van de concurrentie tuBschen al de patroons onder ling, want zoolang die ongehinderd voort- woedt, kunnen de patroons, al willen zg, niet veel meer doop tot verbetering. Vrg- willig actigueu de patroons niet tot samen werking te kunnen geraken, daarom mouten de knechts zich organisuerun en daardoor de patroons ook tot bet stichten van een patroausvereenigiog dwingen. Dan kunnen door die twee organisaties betere arbeids voorwaarden vastgesteld worden. Spreker wees er ook op boe* de Schoonbovenscbe arbeiderstoestanden voortdurend de positie van de arbeiders in de Utrechtsche en andere ziivenndustne drukken. Met een krachtige opwekking tot organisatie besloot spreker zgn rede, waarin bg ook nog gelegenheid bad te wgten op de tegenwerking die de ngverbeidsieekenachool ondervindt, zelfs van de zgde van ben, die er in de eerste plaats voor op de brea moesten staan. Debat bad niet'' plaats, terwgi een achttal aanwezigen zich opgaven om een vereeniging te sticnten. De vergadering, die niet druk bezocht waa, werd daarop door den heer Baardwgk gesloten. fin de maand November jl. werden in deze gemeente geslacht: 28 koeien, 5 kalveren, 91 varkens en 3 schapen en geiten. Ingevoerd werden 215 K.G. vleeach en 450 K G. spek. Afgekeuid werd 1 kalf; onderzocht werden 4 monsters uielk. t Vrgdag-morgen geraakte in de Lopikerstraat het paard, bespannen voor een wagen van de firma P. Santman, op bol. Gelukkig werd het ongeval opgemerkt door den agent van poütie B. C. van Donsulaar, die het paard greep en tot staan bracht, waar- r ongelukken werden voorkomen. INGLZONDJEJN. Button verantwoordeiy kheui der Redactie. Mynheer de Redacteur Uw berichtgever sengnt mg niet begrepen te hebben. M sscbien ben ik te kort ge weest. Daarom veroorlove U mg deze uiteenzetting Met mg au rectificatie bedoelde ik aan te duiden, aat men door de geplaatste adver tenties den indruk vestigt, dat er twee betrekkingen open zgn, niet éÓJ. Er worden daardoor bg de eollicitauten verwachtingen opgewekt, Uie met bevredigd kunnen worden. De strekking van mgn vraag was: hoe is het mogelgk uit eeo drietal ooderwgzers een gewenschle keuze te doen, wanneer men zelf met weet of men een onderwgzar of een onderwgteres "zal benoemen? (Bigk- baar weet men hel nog met). En het zwaartepunt van mgn schrgven lag in mga protest. Aangenomen, dat Uw berichtgever bevoegd is de waarde van een onderwgzer te beoordeelen uit een proefles van een uur, mag Z.Ed. dan daaraan net recht outleenen eemge jonge menschen, aan wier arbeid nog iets ontbreekt, in bedekte termen als minderwaardig te aignaleeren? Zal ZEI. door die manier van bandelen niet de oorzaak worden, dat de onderwgzers zich in 'l vervolg wel driemaal zullen bedenken, eer zjj zich als sollicitanten naar een betrekking te A. aanmelden? Wie er verkeerd gedaan heeft, Uw be richtgever of ik, dat iaat ik gerust aan het oordeel van Uwe lezerB over. Met dank voor de verleende gastvrgheid, heb ik de eer te zgo, mguheer de Redacteur: Uw Dw. Dr., J. N1JLAND. Groot-Ammers, 3 Dec. '06. JUadsrergaderlii Alblaaaeriaw. Donderdag 6 December, n.m. 7 uur. Voorzitter, Jhr. V. H. de Villeneuve, burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer P. Lala. De voorzitter opent del vergadering, en verzoekt den secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke daarna onveranderd worden goedgekeurd. De voorzitter deelt den Raad mode, dat hg een conferentie gehad beeft, om, wanneer een hooge vloed verwacht kan worden, tgding van den Hoek van Holland te ont vangen, dat men hier dan te voren is ge waarschuwd; doch de zaak ia nog met afgedaan. 1. Schrgven van dankbetuiging van mej D. Praag, voor de verleende gratificatie over 19UK Idem van den gemeente-bode voor ver- boogiog van saiaria. 2. Goedkeuring van Gadep. Staten van gemeente-rekemug over 1906. 3. Request v»u he Stekbewoners, om op het vorig raaUaucsiuii terug te komen, eu over 1907 wel geld toe te siaan voor onder houd van bet Stek, en dit, wanneer bet noo- dig wordt geaent, op een later jaar in te trekken. De voorzitter stelt namens Burg. en Weth, voor er afwgzend op le beschikken. De heer Job. Jonker Sr.: Is het geld van dit jaar al aaugewerkt, mgnheer de voorzitter? De voorzitterDit zou ik u met beslist kunnen zeggen, maar wenschelgk zou het zgu, er nog wat puin op te brengen. ue neer U. KamKooiascb is beter dan puin. De beer A. Pgi: Dat ze dezen weg met meer afwaterend gemaakt hebben 1 Zou bet met wenschelgk wezen, er eens met de fabriek der Nederwaard over le spreken, of er geea kleine wgziging m gebracht kan worden. Nu is het werkeigk een onhoudbare toestand. De heer A. M. Vroege: Ik ben er ook voor, om er iets aan te doen. Met alg. stemmen wordt besloten, er iets aau te doen, en te probeeren of het bestuur der Nederwaard zgn medewerking wil verleunen. 4. Rtquest van Dr. A. de Haan, om ais inwuueuu geneesheer, een deel der armen- praktga te verleunen. Op voorstel van den voorzitter wordt dit request op bet eind der vergadering in ge heime zitting behandeld. 6. Advies van de schoolcommissie op het adres ran den hond van N»d. Onderwg zers. De commissie adviseert, het aanvangs salaris van f 600 op f 626 te brengen, ba 2 jaar f 676, na 4 jaar f 626, na 6 jaar f 676, na 10 jaar f 726. na 16 jaar f 775 en na 20 jaar f 826. Deze twee laatste verboogin gen, na geboord te hebben bet hoofd <}er school en de commissie van toezicht. Voor hoofden adviseert de commissie geen ver andering en acht dit salariB voldoende. De voorzitter stelt voor, omdat dit adres nogal van gewicht is, dit eerst bg deleden van den Raad te doen circuleeren, en dan in den volgenden Raad te behandelen. Wordt goedgekeurd. 6. Sc trgven vau God. Staten, met eenige opmerkingen over dé begrooting 1907. Deze bigken van admimstratieven aard te zgn en worden na verandering, met alg. stemmen goedgekeurd. 7. Hut adres van „Kunst na Arbeid", hetwelk in de vorige raadsvergadering is aangehouden. De voorzitter stelt namens Burg en Weth. voor, hierop afwgzend te beschikken, daar volgens hun oordeel al voldoende over de lokalen der scholen wordt beschikt. Wordt zonder boofdeigke stemming goedgekeurd. 8. Beboemmg van een ouderwgzeres in de handwerken aan school IIL Burg. en Wetb. bevelen mej. G. H. Stenlp bgzonder aan, doch ook de andere ontier- wgzeressen kan men benoemen. Met algemeene stemmen wordt mej. Stemp benoemd en hst salaris op f 60 vastgesteld. 9. De voorzitter deelt den Raad mede, dat Burg. en Weth. heden-morgen de kas bg den ontvanger Opgenomen hebben en deze in orde werd bevonden. Er wae f 3760,27 in kas. 10. Benoeming voor een hoofd aan school III. Op de voordracht staan de heeren: 1. H. J. van Dongen te Dordrecht; 1 H. Eurbanus te Doesbnrg en J. de Vries te Builen. Met 9 stemmen werd de beer H. J. van Dongen benoemd tegen 1 Febr. a. s., terwgi de neer H. Eurbanus 1 stem kreeg. Iu verband met deze benoeming stelt de voorzitter voor het salaris op f 1300 te brengen, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, onverschillig naar het aantal dienst jaren. Wordt met algemeene stemmen aange nomen. 11. Het voorstel van den heerJ. U. Smit (hetwelk in de vorige raadsvergadering ie aangehouden) om de straat door te trekken van school 1 naar het veer van de reederg Fop Smit ie Co. te Alblasserdam. Hat voorstel is nu gewgzigd en luRlt: door trekking der straat naar bet huis van den heer P. Leis, en van het huis van de wed. C. Oostrom naar dat van den heer M. Lila te Kinderdgk. De kosten tg n geraamd op f 16000 en deze af te lossen over 16 jaren. Na eenige discussie stelt de heer H. Kam voor de afiossiag over 20 jaar te doen geschieden. De heer A. G. Rjjkee stelt voor om van de Albtasser waard, in plaata van f 0,16 per strekkenden meter, f 0,80 te vragen. De heer W. 't Hoen wgst er op om in plaats van keien, bazalt te nemen. Alsnu wordt tot stemming overgegaan. Met algemeene stemmen wordt besloten, over te gaan tot de straatlegging, in den zomer van 1907. Het voorstel van den heer H. Kam, om de geidleemng van f 16000 daarvoor, over 20 jaren af te lossen, wordt verworpen met 8 tegen S stemmen, die van de heeren H. Kam en A. G. Kg keu. Het voorstel van den heer J. U. Smit de leening over 15 jaren af te lossen, aange nomen met 9 tegen 1 stem, die van den heer H. Kam. Het voorstel van den heer A. G. Rgkee, om van de Alblasser waard meer subsidie te vragen, wordt aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. De heeren A. G. Rgkee en J. U. Smit verklaren zich bereid, bg het bestuur der Alblasser waard, de verhooging te verzoeken en te bepleiten. 11 Suppletoir kohier van den hoofde- igken omslag. De voorzitter stelt voor dit in geheime zitting te behandelen. Daartoe wordt besloten. De voorzitter vraagt of nog iemand, in deze openbare raadsvergadering iets beeft in 't midden le brengen. De heer Joh. Jonker: Nu het zoo mooi wordt zou ik wel willen verzoeken of Burg. en Weth. eeoB met het bealuur der areogeen- gasfabriek willen onderhandelen, of ze de leidmg met willen doortrekken naar den Hoek (Kinderdgk), dan krggen wg daar ook eene wat beter licht. Het zgn maar gloeiende spgkers bg hal licht op den Dam vergeleken. De heer W. Goedhart: Ja, mgnheer de voorzitter, ik zou daar ook nog wel eens over willen spreken. Aan den tam hebben wg nu mooi bent, doch de menacben in du Polder- en Kerkstraat zgn er nog van verstoken. Ik meen toch dat bet m de concessie lag opgesloten, dat ook die straten zouden worden verlicht. Ik zal na maar niet over den Hoogendgk spreken, want daar heb ik het al eens meer over gehad, dat daar de lantaarns, wat niet meer als gloeiende spgkers zgn, 200 meter op som mige plaatsen vap elkaar staan, doch van verandering heb ik nog niets bespeurd. De voorzitter belooft beide punten met het Dag. Bestuur te zuilen bespreken. De heer J. U. Smit merkt op, om de waterleiding en ook de gasfabriek zoo veel mogeigk aan te manen, vóór het leggen der êtraat die aansluitingen nog te doen, waar zg aansluitingen hebben. De voorzitter deelt mee dat hier spoedig een verordening op zal verschgnen. Alsnu gaat de Raad in geheime zitting over, Na heropening deelt de voorzitter mede dat besloten is Dr. A. de Haan en Dr. Haastert om het jaar de armenpraktgk te geven. Dr. A. de Haan komt in 1908 aan de beurt. Na rondvraag sluit de voorzitter de ver gadering^ Ueueenterasd Krimpen a/d Lek. Zitting van Vrgdag 7 December 1906, des avonds 6'/» uur. Aanwezig de heeren M. Boogaerdt, J. Huizer, W. v. d. Weiden, K. Smit, J. Drapers en P. v. d. Linden. Voorzitter secretaris ds heer J. G. van Mierop. De voorzitter opent de vergadering en leest de notulen der vorige, die onver anderd worden goedgekeurd. De voorzitterIngekomen van Ged. Staten een goedgekeurde begrooting voor de rus- schutterg, waaruit bigkt, dat bet 1 in de kosten voor onze gemeente bedraagt f 11,68. Wordt goedgekeurd. Vervolgens is ingekomen van mej. D. Hugakea een aanvrage tot ontslag als ouderwgzeres aan school no. 1 tegen 1 Februari a. s. Wordt met algemeene stem men besloten dat ontslag eervol te verleeuen. Ik deel u mede, dat door Ged. Staten het ontwerp voor de begrooting van 1907 ie teruggekomen om daarin eep wgziging aan te brengen en haar in het geheel vast te stellen op f 11901,98. Wordt goedgekeurd. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen voor eon poet van f f 17,87Vi, uitgegeven foor aekauMrpleguW., t» brengen op dra post tin ontoorueno mtg.ton. N.d»t ookolo juwchtingen, gotr..gd dodr den boer Boo- saerdt, door den voorzitter zgo verstrekt, wordt het voorstel van Burg. en Weth. "üe^voorzitterIngekomen is het door Ged. Staten goedgekeurd suppletoir kohier Ttu de hondenbelasting. p De voorzitter: Burg. en Wetb: stellen, daartoe gedreven door een aanmerking van Ged. Staten, den Raad voor, over te gaan tot wgziging van de regeling der jaarwedden van de onderwgzers. Zg stellen u voor, bet aanvangssalaris der hoofden te bepalen op f 1000 en dit met 4 periodieke verhoogiugen, welke om de 6 jaren zullen worden ver leend, te doen stggen tot het maximum van f 1200. De aanvangajiar wedde der onder wgzers te bepalen op f 560, om de vgf jaren te ▼erhoogen met f 50 tot het maximum van f 760; voor hoofdakte te geven f 100 eo voor de verplichte hoofdakte f 200. Zg stellen u voor de f 25 voor vrge- en «de- oefeningen en de f 50 voot handwerken biet meer te verleeoen, maar die akten te vragen bjj de benoeming. Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. De voorztterBurg. en Weth. hebben ook nagezien de instructie van de onder- s. Deze wordt m zgn geheel voorge- Naar aanleiding van bet voorlezen t artikel waarin de hoofden van worden verplicat elk jaar een be grooting in te dienen, vraagt dé beer Smit het woord. De heer K. SmitMg ia ter oore gekomen, dat de schoolbenoodigdheden zgn van slechte kwaliteit. De voorzitterDe onMrwgzers die ik heb gesproken, waren anders uog al tevreden. Wel klaagde de heer Hage over de pennen en de heer Drees over de cahiers. De heer K. Smit: Ik sprak den heer Drees, die noemde de schriften slecht en het goed voor handwerken deugde niet, terwgi de heer Hage de pennen afkeurde. (Ea toch waren ze volgens den voorzitter tevreden. Corr.) De heer M. BoogaerdtAls het niet deugt moeten we het terug sturen. Dat is het eenige wat er aan te doen is. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen u voor de instructie zoo te wgzigen, dat de onderwgzers verplicht zgn in ooze gemeente te wonen en ook dat voor wegbigren uit de school aan de school-commissie verlof moet worden gevraagd. De heer Boogaerdt: Het eerste gedeelte kan mgn goedkeuring wegdragen, doch het tweede in 't geheel niet Dat zou aanleiding kunnen geven tot de gekste dingen. Stel je voor dat bg ziekte verlof gevraagd moet worden om ziek te zgn. Dat is toch pure onzin. Ik stel daarom voor, dat laatste ge deelte weg te laten. Wordt in rondvraag gebracht en met algemeene stemmen aange nomen. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen voor in art. 11 van de verordening op het bouwen van woningen op te nemen, dat voor elk buis een stoep moet worden gemaakt minstens 2 M. breedte. Zulks met het oog op brandgevaar. Nu kunnen we bg vele woningen met onze stoomspuit bet water niet bereiken. De beer M. Boogaerdt: Zou dat niet een zeer groot bezwaar zgn voor de geheele gemeente? *-De heer W. van der Weiden: Ik vind van niet. Met het oog op mogeigke branden is bet noodzakeigk. De kosten bedragen ongeveer f 60. De heer P. van der Linden: Voor dat geld legt men geen stoep, daar mag nog minstens f 100 bg. De beer K. Smit: Het is ook onuitvoer baar. Stel ja voor, dat je uit de kruin van den dgk gemeten 6 c.M. grond bebt, boe ■teil wordt die stoep dan wei De beer P. van der Linden: A. van der Velde op den Noord heeft een huis gebouwd, achteraf en daarbg behoort een overpad van 1 M. Waar moet die andere M. vandaan komen? De voorzitter: We hebben het voorstel gedaan met het oog op de wgk: „Onder de Waal". Daar staan zooveel buizeo, die we nu niet kunnen bereiken, dat bet vooratel daarom alleen al moet worden aangenomen. Bg de huizen van Klip zou al dadeigk met weinig kosten een stoep kunnen zgn, daar ligt er al eeo van den heer Kerger. De heer M. Boogaerdt: Dus als ik daar eaa huis had met een stoep er voor, zou ik alles maar voor mgn buren moeten openzet ten. Dat is wat mooi'». Het is onuitvoer baar, ook drukt het te veel op de mindere man, wanneer die een huisje wil bouwen. De heer W. van der Weiden: Met bet oog op sommige buizen is het leggen van zoo'n stoep beslist nooüig. De heer M. Boogaerdt: Zooals Burg. en Weth. het artikel in de verordening willen opnemen is het voor de geheele gemeente en niet „voor sommige huizen". De voorzitter: Mgnheer Boogaerdt, Burg. en Weth. hebben dat gedaan als voorzorgs maatregel. Breekt er brand uit en kunnen w| de plaats niet met de spuit bereiken dan wordt het Burg. en Weth. aangerekend. De beer W.van der Weiden: „Is ma dat t*o Raad," zouden ze zeggen, „ze zorgen het noodigste." P. van der Linden: Kerger kan i niet verbreeden, die in niet van vragen of de zouden willen gemeentenaren dis op de opening leggen er met schroeven op klemme nog niet eens i De heer P. t De voorzitter: Wg buren met elkander zoo'n aanleggen. Wg willen geen bgzondere last aan De heer K. Smit: Er is genoeg over ge sproken, ik ben er moe van. Ik wil, waar Burg. en Weth. het hebben willen, met de epuit van den dgk afgaan. Overal is ge legenheid te vinden, ik stel voor art. 11 dor verordening niet te wgzigen. Wordt m rondvraag gebracht en met 5 stemmen aangenomen. Tegen de twee welboudera. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen voor *rt- 29, alinea 10 van dezelfde verordening wo te wgzigen dat woningen nu met net gedekt mogen worden onderhouden. Wordt goedgekeurd. De heer W. van der Weiden: Ik zou nog willen voorstellen de muurdikte niet langer ts houden op 18 cM., maar te frengen op W cM. Dat is de lengte van een IJselsteen, waarmee hier gewoonigk wordt gewerkt. De voorzitter: De fabrikanten van de Bgnsteenen, die 18 cM. lang zgn, hebben b°traagd aan Ged. Staten deze maat te bandhaven, daar ze anders zoo veel in bun worden geschaad. Be heer M. boogaerdt: De Uaelateen- funkanten konden na wel zeggen: bepaal do maat op 16 cM., want als het 18 cM. bUtt, Hjo onze steunen te klem en worden t gebeel niet meer gebruikt. De beer W. van der Weiden: Ik zou willen probeeren de maat op 16 cM. te brongen. Wordt goedgekeurd. De voorzitter: We zouden willen voor- Wollen om te bepalen, dat de putten van de bestekamers niet langer behoeven gesloten worden, alleen met gzeren deksels, doch ▼oat te stellen dat ook een houten dekeel Voldoende is. De hoer K. Smit: Ja, in dat artikel staat to lezen, dat geen gasaen of dampen moeten "JJgM Ontsnappen. Dat ie onmogsigk. Men ma wel een guttapercha ring nemen, bei deksel .n op klemmen. Dan komen dikwgis de dampen' of gaBsen in huis te voorschgn en dat is minder prettig. De voorzitter: De hermetische sluiting is niet noodig. De put moet^ bedekt worden met deksel en 'daarover mo'et ben aardlaag worden gebracht van ten minste 25 cM. De gassen ihoeten kunnen uitwgken door een lucptkoker, die op den put moet worden gezet/ Hierna wordt het voorstel van Burg. en Weth. goedgekeurd. De heer P. d. Linden: Ik zou Burg. en Weth. in overweging willen geven,vom het verhoogen van straten, wanneer dat dopr dgksverhooging noodzakeigk is ge worden, wat gemakkelfiker te maken, zooals bgv. is geschiedt bg Wepster. De heer W. van der Weiden: Ik zou van den Raad wel eens wijlen weten, wat ver-, staan wordt onder een hooiberg. Mgn buurman G. A. de Jong wil er een zetten. Moet die man bet 26 M. uit do omliggende woningen houden, dan js dat voor f een onoverkomeigk bezwaar. De beer M. Boogaerdt: Ik zou Burg. en Wetb. in overweging geven, noch op bet repareeren van straten, noch op bet zetten van hooibergen zoo nauw te kgken en bet, wanneer het gevraagd wordt en noodig blfikt te zgn, toe te staan. De voorzitter: De zaak van de straat van Wepster is al in orde. Ik deel u mede, dat de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid, du beer D. Dogterom, zgn ingekomen. De geloofsbrieven worden nagezien en goed- gekeurd, zoodat de beer Dogterom als lid van den Raad zal wordeu toegelaten. Ia de rondvraag vraagt de heer Boogaerdt bet woord. De beer M. Boogaerdt: Is er al in de reparatie van den toren voorzien? Of moet dat zoo maar big ven? De voorziter: Straks zal ik u dat in de besloten vergaderiog meedeelen. De heer K. Smit: Ik zou de notulen fan 9 Maart 1906 wei eens willen booren. Daarin staat de regeling van bet contract met de kerk. Wil de secretaris ons dat niet eens voorlezen? De voorzitter: Wat wil u nu weten? De beer K. Smit: Ik bedoel dat contract met de kerk, anders me(. Dd voorzitter; Dit komt voor in de notulen van 2 Juni, daarin staat..... De heer K. Smit: N^en, mgnheer de voor zitter, ik moet ze booren van 9 Maart. Knkt u wel goed, het moet er in staan. De voorzitter: Notulen van 9 Maart 1906 zgn er niet. De heer K. Smit: Dat is toch al te gek. Er is vergadering geweest, dus notulen moeten er toch ook zgn. De voorzitter: Ik vind wel notulen van Februari, maar niet van Maart. De beer K. Smit: Ik beb van 11 Maart 1905 een brief van kerkvoogden ontvangen, dat bet contract niet is goedgekeurd en u betoogt in de notulen van 2 Juni, dat bet wel is goedgekeurd. Wat is nu de juiste lezing? De voorzitter zwggt. De heer W. van der Weiden: Het wordt boog tgd dat die zaak wordt afgewerkt. Da voorzitter moet de kerkvoogden acbrQven, waarom zg bet wenschen goed te keuren, de Raad kan dan verder beslissen, hoe te handelen. De heer P. van der Linden: Dat kan zoo niet big ven. De heer M. Boogaerdt: Ik heb toen ook gevraagd of dat in orde was, u antwoordde bevestigend, terwgi later bleek, dat het nog in 't geheel niet geregeld was. De voorzitter: Laat de kerkvoogden dan aan den Raad schrgvendan kunnen de leden daarvan ook besluiten. De beer K. SmitOok zou ik iolicbtingen verlangen omtrent d^ zangvereeniging. Het gebruik van een schoollokaal werd hun. toe gestaan om te repeteeren. Waarom bun dat lokaal onthouden. Mg is gezegd, omdat het hinderigk was voor de godsdienstoefe ningen op Woensdag-avond. Vroeger werd die gehouden van 6—8 uur. Nu, heeft de dommee den aanvang bepaald op 7^ uur. Moeten nu len gerieve van dien dominee, andere menschen bun onschuldig en ver edelend vermaak missen. Dat hoort thuis in Brabant waar de pastoor regeert, maar niet hier. De voorzitter: Er waren klachten over ingekomen. De heer M. Boogaerdt: Schrifteigk? Hoe heeft de kerk hinder van dien zang. Hooren ze dat daar heelemaal? De heer W. van der Weiden: Ik vind het van het besiuur vau die zangvereeniging niet netjes, daarover bg de raadsleden te klagen en niet bg Burg. en Wetb. Zg hebben genoeg voorrechten en hadden wel een anderen avond kunnen stellen voor repetitie. Bovendien kunnen ze nu ook naar de kerk gaan. De heer M. Boogaerdt: Dat is onmogeigk. De tgd van den directeur is tot dien avond beperkt. Nu verschuiven ze van de school naar de herberg, wat ik minder aanbevelings waardig vind en dat is de schuld van Burg. en Weth. En Van der Weiden wil zeker ook zorgen voor het zieleheil van de leden der zangvereeniging, dan heeft hg het nu al ver gebracht. De heer K.Smit: Op zgn zachtst uitgespro ken vind ik, dat Burg. en Wetb. hun maebt bier hebben misbruikt. De vergadering gaat over in een geheime zitting. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN- Bigkens een uit Nederlandscb- Indië ontvangen telegram is op 5 dezer bet bivak te Kau (Noord-Halmebeirs) aangevallen. Gesneuveld zgn 1 Europeesche en 2 in- landscbe militairen, zwaar gewond 1 Euro peesche en 1 inlandscne militair, licht ge wond 2 inlandsche militairen, allen beneden den rang van officier. De vgand kreeg 23 dooden en ruim 20 gewonden. Bg Kon. besluit is de generaal- msjoor van den staf der artillerie, ter be schikking van den Minister van Oorlog, C. M. D. van Löben Seis op non-activiteit gesteld en dit met ingang van den datum, waarop door hem, na het afleggen van den voorgeschreven eed (belofte) als lid van de Eerste Kamer der Staten-Geuer&al is zitliDg genomen. Door den Minister van Oorlog is vastgesteld, dat bg bet le regement vesting artillerie een proef zal worden genomen met machines voor bet Ecnillen der aardappelen voor de manschappen-menage. Tot du doel zgo in de kazerne twee machines aanwezig, die door middel van een gasmotor in bewe ging worden gebracht. Gisterenmiddag is men met deze proefneming aangevangen. Den 6en December j.l. is aan 22 luitenants der artillerie bet ouderacbeidings- teeken toegekend voor 15-jangen officiers- dienst. Wanneer men weet, dat 46 luitenants van dat wapen dat onderacbeidwgaleeken al 1, 2 of 3 jaren bezitten en bet nog niet verder dan tot len luitenant hebben gebracht, dan kan daaruit worden opgemaakt, dat de be vordering bg de officieren der artillerie niet vlug gaat. Op 8 Januari 1907 zal het 25 jaren geleden zgn, dat de beer L A. Baron van Ittersum, notaris te Vianen, ais zoodanig Het bestuur ra n bet Teb uie voor militairen in Dun Holder heeft van H. M du Koningin f 200 en van H. M. de Koningin- Moeder f 100 ontvangen, als bgdrage voor de stichtiDg van een doelmatig gebouw. Het gerechtshof te 's-Graven- hage her ft vernietigd bet vonnis der arron- dissi menta richtbunb te Zierikzee, waarbty H. Th. Kontslagen gemeente veldwachter 4e Dreiscbor, thans zinder beroep, tot 6 jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens doodslag, op zQa vrouw gepleegd. Het Hof opnieuw recht doende, verklaarde hem schuldig aan poging tot doodslag en veroordeelde hem tot 8 jaar gevangenisstraf. Het Hof achtte bepaaideigk niet bewezen, dat zooals den beklaagde primair was fefl laste gelegd, zgpe vrouw tengevolge van het schot, dat haar aan de borst heeft getroffen, is overleden, zoodat bg van dit feit moest worden vrggesproken. 'QrMt-Aumeri, 14 Dec. Door de kaashandelaars is deze week de kaas hiur un in de omstreken gekocht tot f 31,50. Zwaardere soorten kazen van 15 K.G tot 20 K.G. tot f 33 de 50 K.G. De handel is over het algemeen vlug. •Owudrlaan, 13 Dee. Ia de heden gehouden raadsvergadering is afwgzend beschikt op het adres van de afdeeling „Schoonhoven" van den Bond van Onderwg- zers", om de salarissen der onderwgzers te herzien. 1 Voorts zgn benoemd tot leden der com missie tol wering van schoolverzuim de heeren W. J. van Sigpe, A. Kars, P. Maat, C. J. Sterk Boon en D. Leen. JOttalsnd, 12 Dec. De Raad dezer gemeente heeft voor kennisgeving aange- uomen het adres van de afdeeling „Schoon hoven" van den „Bood van Onderwgzers" om de salarissen der onderwgzers te herzien. •Oudewnter, 13 Dec. Id de gehouden raadsvergadering ia o. m. ingekomenMis sive van Ged. Staten, dat op 17 dezer zal behandeld worden bet ingestelde booger be roep der Gezondheids Commissie tegen bet besluit van den Raad van bet niet onbe woonbaar verklaren van de perceelen in de brak, toebeboorende aan den beer D. Boer Az. Als afgevaardigden gekozen de heeren Wichers en Jonkheid en tot plaatsvervanger de heer Geutingb. Idem van den heer G. v. d. Poll, met verzoek om ontslag als bestuurslid van het Algemeen Armbestuur; wordt verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten. Door Ged. Staten goedgekeurd verordening K>r de toelating der kinderen op de open bare school, volgens concept-reglement, in te gaan 1 Febr. a. s. Af en overschrgving dienst 1906 f 40; goedgekeurd. Goedgekeurd door Ged. Staten de begroo ting 1907. Vanwege het Rgk is van' den beer Job. v. Dgk, veehouder alhier, overgenomen tegen schadeloosstelling een koe igdende aan Clini- sche tuberculose. De heer J. A. P. Bokhoven alhier is toegelaten als surnumerair op de secretarie van Lingeruigeweide, Hekendorp en Pape- kop, welke secretarie in deze gemeeate gevestigd is. Tot leeraar aan de avondteekenschool is benoemd, behoudens goedkeuring van ZEx den Minister van Binnenl Zaken, de h«er L. Hoogendoorn te Gouda, in de plaats van den eerstbenoemde den heer J. vi Gent, die ontslag gevraagd heeft, omdat bg Qp de opgegeven uren niet aan de opdracht vol doen kon. Bg strooibiljetten was bekend gemaakt, dat Woensdag avond door het L°ger des Heils Bioscope-voorstellingen in het hótel „Doelen" zouden gegeven worden. Een groot publiek was reeds aanwezig, maar door ge nrek aan praeparaten, welke verkeerd af gezonden waren, kon bet dien avond niet doorgaan, en bad het heden-avond plaats voor zeer vele belangstellenden, die niet alleen door de levende en stille beelden met xaDg zich vermaakten, doch ook door veel leerzaams gesticht werden. Pemrnanit 13 Dec Gisteren herdacht onze gemeente veldwachter C. de Bruin, onder vele bigken van belangstelling, den dag waarop bg vóór 26 jaar als zoodanig werd aangesteld; de gemeenteraad schonk hem een schrgfbureau. Willige-l^angerak, 13 Dec. Door de commisie tot wering van schoolverzuim alhier zgn in haar vergadering van Zaterdag 1.1. met algemeene stemmen, op ééa na, herbe noemd de heer J. E. K. van Wgnen tot voor zitter en de heer P. H. Pelser tot secretaris der commissie. Eenige berichten enz. wachten op plaatsruimte. VALATUMlUJSJEUltTJUM op Zondag 18 Dec. 1906. Hiag Schsanheven. BERGAMBACHT, 's Voorm. Ds. ürufiel, van Willige-Laogerak. BERKEN WOU DE. 's Nam. Ds. Verhagen, van Gouderak. STOLWIJK. 'sNatn. Dr. Van Langeraad, van Lekkerkerk. King filledrechl. BLESKENSGRAAF. 's Voorm. 9Vi uur Ds. Tea Kate, van SJiedrecht. PAPENDRECHT. 'b Nam. 2 uur Ds. Lauts, van Molenaarsgraaf. VISSCHERIJ-BERICHTEN. De uitkomsten der zalmvis- scbergen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen weder zeer onbevredi gend. Ia het ganacbe traject van Tiel iet Gorincbem werden slechts 18 zalmen gevangen, en te Hardingsveld 2 stuks. Te Woudricbem bemachtigden de vis- schers nog 1600 pond houting, en te Zuilicbem een snoek, die bet buitengewoon zware gewicht had van 37Vi pond. Du be somming aan andere rivier- en polderviscb was tamelijk Joonund. Zalm deed ran f 1 tot f 2,26, faoutiog 12 tot 17 ct. per */s K.G. 'Ammentel14 Dec. Van Zaterdag 8 tot en met Vrgdag 14 December zgn alhier ter markt aaagevoerd 43 wmterzalmen "-fls per y, kilo f 2,- k f 2,65. 'Krailngen, 14 Dec. Deze week werden ter markt aangevoerd 48 wmterzalmen, prns f 2,~- a f 2,70 per 6 ons. •Tienhnven, 13 Dec. Van Zondag avond tot Maandag middag zgo op de zalm- zegenviBecherg alhier slechts 2 zalmen gevangeD. MARKTtiJSKiCH IJNN Bodegraven, 11 Dec. Kaas. Aangevoerd 161 wagens, te zamen 6675 stuks, wegende >1. m. 40.140 kilo; le soort Goudsche f31,60 f 32,50, zwaardere f 33,—, le soort f 29,50 30,50, Derby-kaas, le soort f 2de Boort f33,—; Edammer-kaas, le soort f 2e soort f Handel matig. Kenda, 13 Dec Kaas, le qual. f31,—a f 33,2e qual. f 29,a 30,zwaardere f84,—. Aangev. 55 partgen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 1199 stukkeo van Vi kilo, handel afloopendprgs der goe- f 1,40 A 1,45 en weiboter f 1,30 A 1,35 per kilo. Kauerdaae, 11 Dec. Aangevoerd 56 laarden, 1821 magere en 514 vette runderen, lil vette en 151 nucntere kalveren, 77 graskalveren en 188 biggen. Koelen en ossen 16 tot 40 ct., kalveren 40 tot 55 o. per kilo. Melkkoeien f415 f f70, kalfkoeien f 170 A f810, stieren f 70 A f 240, pinbpn f 40 A f 150, vaarzen f 75 A f 185, alius inager vue biggen' f 8,— A f 16,-^-, paarden f 60 A f 150 ftahaanbavoa, 12 Dec Boter, le qual. 65 ct., 2e aual. 60 ct. per half kilo. Kaas f 29 a f 32 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 30 ct. per Vi kilo.' Vette varkens 21 a 24 ct. per half kilo. Biggen f 9 a f 11 per stuk. v Aardappelen (gelen) f 00 pér HL. (blauwen) f 2.26 (poters) f 1,40 Eieren f.7,00 per 100 stuks.. 1 Wserden, 12 Dec. Kaas. De aanvoer ter markt op beden bedroeg 196 partgen. prjs van Goudache le aoorttSl,— A F83 50, 2e soort 29.— a f 30,50, zwaardere ,f 32,50 f Edammer le soort f 33,—2e soort f fper 50 kilo. Handel matig. BURGERLIJKE STAND. Sclioouhavun. Van tl-14 Dec. Geboren: Aodries, z. van A. van'Ween en en C. de Jong. Jan Wernard, z, van P.1 yap den Bergh en A. Heerens. SR Op Zondag 23 December a. s hopen onze geliefde Broeder en MK S "Zuster fUt TEUKIS SCHEER jannigje" dekker m hunne Wt te herdenken. Hunne dankbare Broeders en ZustersSR M Familie SCHEËR. M Reeuwgk,.15 Dec. 1906. De Heer eo Mevrouw TELCHUIJS van Renxssk geven kennis van de geboorte van eeo Zoon. 's-Gravenhage, 12 Dec. 1906, SuelUuBstraal 69. Heden overleed, tot mgou diepe droef heid, mgn geliefde Echtgenoot OOHANMES ZALM, in den ouderdom van 44 jaren. Wed. M. ZALM van nut Aa. Schoonhoven. 7 Due. 1906. Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder U ABT JE SPRONG, geb. Hoi'wïljno in den ouderdom van 64 jaar. Uit aller naam, Cs. SPRONG. Streefkerk, 9 Dec. 1906. Heden overleed, na eeo langdurig doch geduldig Igden, onze geliefde Ecbtgenoote en Moeder ANNIGJE DE LEEDE van den Heuvel, jn den ouderdom van ruim 52 jaar. j H. DE Leede. M. W. DE LEEDE. P. J DE LEEDE. G H. DE LEEDE W. H. DE LEEDE. Nieuwerkerk »/t IJ., 9 Dec. 1906 tleden overleed, tot onze diepe droef- beid, ua een langdurig igden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ADRIAAN BRANDWIJK, in den ouderdom van 71 j ïar. Wed. A. BRANDWIJK- Ezgozman Kinderen en Kleinkimxren. Schoonhoven, 10 Dec. 1906. Heden overleed, na een sinartelqk igden, mgn geliefde Echtgenoote, Me- juffouw PIKTE KT JE VAN DEN BERG, geboren Bongkrs, in den ouderdom van 60 jaar. C. P. VAN DEN BERG. Oud Alblas, 12 Due. 1906. Heden overleed, na een smarteigk Igden, onze geliefde Zuster en Behuwd zuster, Mejuffrouw PIETEBIJ E VAN DEN BERG, geboren BopocRS, in den ouderdom van 60 jaar. - ^OQL, Groot Ammers. Wed. A BONGERS, Bleskensgraaf. w W. BONGERS, G. BRANDWIJK, P. BONGERS, Oud-Alblas. C. A. BONGERS, Laag-Blokland. Oud-Alblas, 12 Due. 1906. Heden overleed, tot o.ize diepe droef beid, na pene kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Bebuwd- en Grootvader, de Heer ABIE BAARS, in den ouderdom van 66 jaren en 8 maanden. Wed. A. BAARSde Graaf, Kinderen en Kleiokinderen. Haastrecht, 13 Dec 1906. „Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN DE VRIES J.Az., in den ouderdom vaa ruim 90 jaren. Uit aller na»m, J. A. DE VRIES Jz. Lekkerkerk, 13 Dec. 1906. voor de vele biglteu vau deelneming, ondervonden hg net overigden van mgn geliefden Echtgenoot, zoowel hier als elders. Wed. JAC. DEN HOLLANDER, geb. Molenaar. Ctptile ,/i IJael, U Dec. 1906. DIENST ALS OP WOENSDAG. Maandagen 84 en 81 December 'OO dubbele Marktdag te Katterdam. DIENSTREGELINGEN OP AANVRAAG GRAÏIS. Ondergéteekenden voelen zich gedrongen een woord van 'harteigken dank te brengen aan dun WelEd. Zeurgul. Heer D. N. VAN GELDERENArts, alhier, voor de liefdevolle, uitstekende behandeling van hun beide Zoons tgdens de zware ziekte, vooral van den oudsten, en die nu reeds beiden hersteld zgn. Ook oen woord van dank voor ,de belang stelling van verschillende zgdeg^ ontvangen. CORNs DfcN OUDEN U. eo Ecbtienoote. Lekksrkérk, 15 Dec. 1906. bekssdena valdsende samenutam- mlng op te richten. Hét doel is eene krachtige landbouw- beweging in geheel Nederland op touw te zetten. W. A. DE. GROOT. H. HOFLANDo Laplk. GEVONDEN: 7 Tegen vergoeding van advertentiekosten turug te bekomen bg A. VOGELAAR te Steln bg Haastrecht. gevraagd, goed op de hoogte met drUa ven, a/d FABRIEK VAN ZILVERWERKEN, Molslaan, Delft. Gevraagd een HALFWAS bg H. C. VAN" GEELEN, Schoonhoven. Direct gevraagd een ZILVERSMID en een JONGEN hg W. KRUIJT, LopikerstraatSchoonhoven. GEVRAAGD: goed bekend met het maken van visscbers- garen, door W. VISSER, Touwslager, Ankmerutal. Zoo spoedigmogelgk gevraagd 2 NETTE bg H. DE BOLSTER, Sigarenfabrikant te Alblasaerdaiu. Gevraagd, om direct in dieDst te tredeneen die met paard en wagen kan omgaau, liefst ongehuwd, van deu F. G., bij D. DE JONG te Krimpen! a/81 IJsel. Wordt gevraagd een Knecht of Bediende, die ervaren is in tuikerwerk en teveDS in de kleingoed- eu banketbakkerg; liefst vau Cbristeigke beginselen en gehuwd. Onge- huwden komen ook in aanmerking; van goede getuigen voorzien. Brieven franco, onder no. 27aan het Bureau van dit Blad. Gevraagd tegen half Februari, wegens dienst plicht, een P. G., bg P. MUL, Broodhakker te Ouderkerk a/d IJsel. Gevraagd een goed kuuueude melken, bg P., MEERKERK, Relerucbe, gem. Stolwijk. Gevraagd, wegena huwelgk der woordige, zoo spoedig mogelgk, eeu P. G.bg Weduwnaar zonder kinderen. Adres W. VEHKAIK, Melkboer, Groe nenweg 219, Gauda. Zoo Bpoedig mogelgk gevraagd eeu van den boerenstand, bg eea man alleen van middelbaren leeftgd. Zg, die meer op een goede behandeling letten als boog salaris, bebbeu (le voorkeur. Adres. W. BROERE, Hoekscbe Sluis, Bergambacht; echter liefst ia persoon zich san te meiden. Oaderkerk a/d IJael. Zendag ld December, 's morgens 9s/* Our en 's avonds 6Mi uur: de WelEer- waarde Heer W. VEDER, van Rotterdam. te ëchoonheven. GODSDIENST OEFENING op Zandag ld December lOOd, v.m. 10i/a uur. ouder leiding van D>. B. W. COLENBRANDER, Em -Predikant, Dun Haag. ZANGVEREENIGING QP Waenadag 8d December lOOd, des avonds te 7 uur, in bet SCHOOL GEBOUW. Entrée f 0,50. op Waenadag 19 Dec. a. a., in Café „Harmonib" bg P. L. BOUTER door het Tooneelgezelschap Dir. JEAN VAN LAAR te Utricht. Op te voeren stukken breeder volgens programma. Aanvang 7 ure. Entrée 90 en 89 Ct*. Wegens ziekte der tegenwoordige voor direct gevraagd een P. G., niet als Meid-aliuen, goed kuuntndtv wei ken en koken en van goede getuigen voorzien. Adres Mevr. CRAMER, West- ba ven 163, Ganda. Mevrouw V ERST EE V ENB artels te Scnoouboveu vraagt met 1 Feoruui 1907 eene nette P, G., goed kunnende koken, te ap dea aOsten December 1909 (2den 'Kerstdag), des avonds ten 7 ure, in net Verenigingsgebouw «van den Heer G. VAN REEUWIJK op bet Dorp. Entrée 90 Cents. PLAATSKAARTEN te bekomen bg den Penningmeester, den Hoer L. DEN TOOM. Am bet Gebonw worden in geen geval toegang8bewgzen afgegeven. THOMSON'S zuiv're PUDDINGPOEDER, Ueerlgk, voedzaam eo ook friach Is voor allen, die graag smullen, Nog maar 't puikst op eiken disch. Prgsvraag 23 Dec. 1906. TE KOOP. Te bevragen bg A. KOOIJMAN, Nleuwpeert. NOTARIS REUMER bericht, dat de van TEUNIS ZIJ DER VELD in de gemeente Haagblabland, zgn ingezet: P» rceel 1 op f 850; Perceel f op f 450. Afslag Donderdag 20 December 1906, des morgens 11 uur, in bet Koffie huis van J. VAN MAURIK te Haag blabland. J. VAN 1PENBURG, Deur- waarder te Schoonhoven is voor- nemene om op W1 oensdag 19 December 1906, 's morgens batf tien uur, op de Stadbuishrug, 'am cantant geld, te verkoopen: EEN GROOTE PARTIJ als: BALKEN, BIDDINGS, LAN KEN DELEN, DEUREN, HEKWERK, BRAND^ HOUT enz. 's Morgens afgenummerd te zien. O*3 Deurwaarder J. VAN 1PENBURG te Schoonhoven zal, namens den Burgemeester van Schoonhoven, 'op Vrgdag 18 Decemuer 19U6, 's morgens te 11 nar, te Schoonhoven, am cantant geld, verkoopen; staande te a/u. z.g. Langewal, Trom per tB walHalve Maan, Algemeene Begraafplaats en Meent; 99^^ De verkooping zal aanvangen Md. z.g, Langewal achter dan waienoren en atlM ln tg ia afgenummerd te zien M|c.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2