BLOOKER’S CACAO tfeJAG.VmOOST, s I Mails J. J. CRAMER, Westhaven 163, GOUDA. Thee gemeubileerde Kamers met PENSION. NisDwjaarscollacta. zoro Tarwebrood. fc^CTGllSCta. E.Br^ndsms HoisMslgr mwl, niet onder de 30 jaar, liefst terstondom oen alleenwonende vrouw (rentenierster) op te passen, tegen fliok loon. b(j de Weduwe j M. HOFFLAND, Tusschcnlanen te Berg- j ambacht. N°. 277 DAALDERS Eerste n 1 Boerenknecht, met K°rstmis of later, goed kunnende melken, P. G., b<j W. VAN VLIET Pz., M aurd recht. Een Boerenknecht, die goed kan melken. Zich in persoon te vervoegen hfj J. A. v. D. STOK te Acbterbreek (rem. Berkenwoude). Dienstbode, f i- Het heilzaam cacaoverbruik der nu is voor niemand te duur; een bus van 2 pond kost ƒ1.50. Kleinere bussen naar verhouding. T8H01E ÖflP AflWrMBl moet doordringen in alle maatschappij kringen kan het! want W. dk With. Hondenkar met Tuig. Rijtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent”. A Eieren Een halfwas DRAADWERKER EN EEN JONGEN Twee flinke ZANDSCHIPPERS groot 35 en 20 M8, om _jnd te baggeren en te varen, conditim. Brieven franco, Schoonhovensche Courant. BerstekwalitEit RODÏVLEESGU. C. A. PRUIJT, PenrdecBbchteryUekkerkerk. Onderlinge Brandverzekering voor JLepik, Jaarsveld, Willlge-Lange- rak en Benscbap. f NIETS W OIOT ÏHORLEïSj k pluimvee 1 a,KRUlDEN# r li MINERVA, Lange Weistraat A 197, Sckeeaherea. Mej. Th. HART. EET VERROEN’s G. WIENTJES, GOUDA. The Ywis Schoei of English. DE KLOOSTERBALSEM, Klooster San ci a Panlo. geneest oude en nieuwe wonden, brand- en sny- wonden, rheumalbiek, rheumatiache zenuvpynen, jicht, podagra, ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, verstuikingen, lendepyu, pyn in den - spier verrekkingen, winterhanden rin ter voeten. Een flinke Jongen Door grooten voorraad: aln Halpkaetoier Rijtuigen. BIIRIILARD. Rijnlandsche Druiven-Borsl-Honig BUITEN it is er au de baad? SC r aar om is die Omdat Bui Deae («uraut besta laarvan bü ia voor- gczonderd November 0 1 N. G. Vroege. H. Kooiman. Wed. T. Oosterom. A. F. Eikki.knboom. P. Bosch. J. Kramer. J. Oskam. F. Kool H van Bemmkl. G. de With den Dooi Donker; ner bfigewoond door de 13 plaatselgke comités, Aalberse. TE HOOP een zoo goed ah nieuwe Adres Wed. D. BORST, Schelnwebmg 8<*hw«ak»vea. a/d L?k by Vehburg. mg, en wi (9 0 0 TERSTOND GEVRAAGD: MESKER. Koestraat, Schoonhoven. ingezetenen *- la GEVRAAGD: Dagelijks te cousuiteeren van 4 uur. Uitgezonderd Vrijdags gedurende Octo ber, November en December. OVUM. Versterkt het Ilchanmsjertal. Geeft Overvloed van Eieren, Stelt de kippen In staat plotscllagO weersveranderingen te doorataan. Helpt uw pluimvee bij het ruien. Zendingen Jnh26 pakje» Q idem inh: 40 pak) ei f2.80 Na ontvangst van poetwiweL franco por Pakket PoH door geheel Neder land Romhoaree «J. ld rerhooging. Vertegenwoordiger voor. NBDBRLAND BELGIS), K. BARGER, Amsterdam. Nauankade 170. leze collecte dringend aan issie door milde bijdragen wordt op onbekrompen i oeftige mede-ingezetenen Door dez. geteckende bekend, dw zien is van Dat bü getn afnemers of loopera langs den weg heeft dan zön eenigen Weder- verkooper J. BOON, a/d Kinderdijk* Aanbevelend, Deze Couran morgens uitgegevei ƒ0,75. Franco per i abonneeren bij alle Een Heer z b. b. b. b. vrasgt ie Schoon hoven Brieven met prijsopgaaf, onder No. 24 aan bet Bureau van dit Blad. -J deze maakt Onder- .de aan zjjn klanten dat by weer voor- Als gewoonlfik zal de Nieawjaara- csllerte in de gemeenten UOP1K en JAARSVELD vóór den Sinten De cember a. n. worden gehouden. Deze collecte is ingevoerd om het lastig Nieuwjaarwenschen langs de huizen te vervangen. Wij bevelen deze collecte dril opdat de Gommis», in staat gesteld wijze aan onze behi eene uitdeeling te doen. Lspik, 15 December 1906. K. WINK, Burgemeester. In de vergadering, 4 December j.l.te Lspik gehoudenwerd tot de oprichting van eene ONDERLINGE BRANDVERZEKE RING besloten. Belanghebbenden worden uitgenoodigd de OPENBARE VERGADERING, te houden op Dinsdag 18 December a. des voor- middags 9Vs nor, in het Koffiehuis van 77. L““““7.Z“3 te Lapik by te de beroemde PlaneetkundigeHandlijnen- en Gedacht en lezeres, eenig en zonder concur rentie op dit gebied, is nog dagelijks te ■preken Maandag, Waruadag, Vrtfdag en Zaterdag TWEEMAAL DAAGS VERSCH. met SCHUITEN, i geregeld overal zaï tegen nadere No. 25, Bureau un». de afd. Imstr.” Ie heer irwerpen en be- De BURGEMEESTER van Graat* A mm era maakt bekend, dat het Nieuwjaarwenschen (Bedelen) op 1 Januari a. langs de buizen, zoowel door ingezetenen als nief-ingezetenen, binnen die gemeente in verheden; dat voor de behoeftige ingezetenen op den 87sten dexer maand door eene Commissie eene inzameling van gelden zal worden gehouden, ten einde uit de op brengst daarvan op den Oudejaarsdag eene buitengewone bedoeling te houden. Groot Ammers, den 6. December 1906. De Burgemeester voornoemd, <J. v- d. STOK. Speciale aanbieding vaa gezond Kippenvoer (gemengde Gerst, Tarwe enz.), p«r 50 Kilo, ruim mud, f3,BO francoiede-e plaats door boot of spoor te bereiken, zak inbegrepen. By 5 zakken tegelijk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 15 zakken ineens bestelt voor den vollen prya, krygt 16 zakken gebonden. Zendt postwissel aan Directeur: Mr. JOSEPH EVE (Lord), is te spreken iederen Maandag en Donderdag H ötcl DEN H OED”. Privaat- en Klaslessen by contract. Proefles vrjj. Alle brieven aan den Directeur 840 Bieekerssingel, Goada middags 9V» nor, in W. LEKKERKERKER wonen. D. de With. W. Benschop. J. Herrewijn. A. de With. J. Schep. A. Aantjes H. Hofland. G. Eikelenboom. A. Benschop. G. den Hartogh. H. Verburg. J. Verhoef. TrademarK AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhoven by E C. v. d. ENDE; Noordeloos J. G. v. D. BEST. In het bgzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, 4 f 130 per 5 ons. de spik druiven-praeparaat üac. 4 f 8,—, .«hoven by de Wolff; Gorinchem hij ’ITvoorbeen Den Wende Hkkking van den A. VAN by E. de beeren P. Group, G. J. Nirtert. J. W. V.lk, P. van Sonsbeek en A. Kuilenburg. By volgn. 82 (politie) zegt: De voorzitter: Hier gevoel ik my ver plicht een opmerking te moeten maken. "fanneer Ik daaromtrent geen nader voor doe, moet de Raad daaruit niet besluiten, ik <n alle opzichten tevreden ben met ganisatie van de politie. j volgo. 87 (zandstrooien) zegt: ue heer H. M. den Uyi: Waarou U 71- post vervallen? De voorzitter: Omdat Burg, en Weth. oordeel en, dat niet afzonderlik te moeten berekenen. Deze vraag zweefde ieder op de lippen, die het gekerm hoorde van M‘‘j. PUREVEEN. M*j. J PUREVEEN, die ie Bdllewijk (Ou iter-Amatei) woont, heeft gedurende 16 maanden zeer veel geleden. «Nacht en dag gildo en kermde ik het uit van do pijn in mijn hand,— zoo deelt zi ons mede. Iedereen had medeiyden met mij h ik vermagerde met den dag door de vreeoelgke folte rende pinei). die ik moest doorstaan. Alle niogeiyke middelen waren reeds door my b*proefd, niets hielp injj echter. Myn buurvrouw raadde mö aan het eensmetden KiWosterbalsem, Kleeoter Sancta Paala, te pro- beeren. Dit heb ik gedaan en tot m|se niet geringe verbazing is myn band door 4 potjes van die heeriyke zalf geheel genezen. Ik ben nu weer een geheel ander mensch en ieder die mQ lijdende gekend heeft, staat verbaasd over de geneeskracht van den Klaoo- terbalscm.” PrU> F®»* Cl-* 71 f au f %M. VT GP I Alleen de eebte Klaao- LUI Ui terbalscm geneest; deze is kenbaar aan een raudcu baud om den pot, waamp de bandteekening L. I. AKKER. Rotterdam, komt, alle andere is mamaak. Verkrijgbaar by: A. N. ZESSEN S7X°7“ G. van der WOUDEN te Lekkerkkrk; G. S. ROSS te Oud Alblas; J. L. VLOT te Oud Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; MAHIAvan HOUWEL1NGEN te Giessen- Nieuwkerk J. ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; T. MOLENAAR te Leksmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. van DAM te Bkrgamracht; C. van WIJK te Oudewater; Firma WOLFF dc Co te Gouda; H. v d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde; C. van STEENIS te Noordeloos; FRANS van DAM te Gouderae; J. de KLUIVER te Ottoland; A.v. WALSEMPz te Ouderkerk a/d U. W. DONKER te Krimpen a/d Lek; C. C. van GENNEP te Moordrecht; L. POT Ie Nieuw Lekkerkand; Mej. KORTjEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. BILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; JAN ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capklle a/d IJ.; G. ELSENAAR, Drogist, Sliedrecht; G. den HOED te Berkenwoude. WORDT GEVRAAGD: op de Petroleumtankwagen der Firma M R. DE MONCHYDepót Schoonhoven. Zich in persoon te melden aan bovengen noemd Depót, Koestraat 121 te Schoonhoven. Ucvraagd een Met 1 Jaauari a. gevraagd: Gevraagd tegen 1 Februari eene flinke I goed met de wasch kunnende omgaan; en een MEISJE van 15 jaar, by Mejuffr. Jb VAN DUI1VENDIJK. Alblswerdam. Terstond of tegen Kerstmis gevraagd een Dienstmeisje uit den boerenstand. Br. fr., onder letter V, by de Erven J. DESABLYN, Boekh., Overachie. Tc kowp een weinir gebruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een gebruikte TILBURY en twee KAASBRIKKEN. Een WAGEN geschikt vo-u* Molenaar enz., b(j L. VAN ZEVENHOVEN, SMEDERIJ en WAGENMAKERIJ Kattcaalagcl, GOUDA. 1 Wordt vervolgd. In het Zuid-Holl. Koffiehuis te 's-Gravenhage is Zondag een vergadering ge houden van afgevaardigden der plaatseiyke comi’éi van het diocesaan comité der Kath. sociale actie. De vergadering bfigewonnd door de afge vaardigden van 13 nlaatseiyko comités, werd geleid door Mr. In het bestuur werden alsnog gekozen drie nieuwe leden: Mr. Regout, Mr. E. van de Boogaard, te Amsterdam, en Dr. A. C. A. Bofmann, te Gouda. Mr. Regout leidde in het onderwerp: Mid denstandsorganisatie. waarbij hy zfin lering bepaalde tot bet nut en het doel der orga nisatie en de wfize, waarop zy kan worden tot stand gebracht De Zuid-Hollandsche bond van harmonie- en fanfarekorpsen heeft aan het oordeel der afdeelingen het volgende voorstel onderworpen De directeuren der afdeelingen een maand vóór de algemeene vergadering tot een bij eenkomst uit te noodigen, ten einde uit de partituren of directiepartyen. voor de afdee- ling waarin hunne vereeniging mededingt, eene keuze te doen voor het verplichte nummer, dat zal worden uitgevoerd op den eerstvol- gen den wedstrijd. Wordt bedoeld voorstel aangenomen, dan wordt de commissie voor muziek opgeheven. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting van 10 December 1906. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaak: W. Noerland. timmerman te Dordrecht, was by het afzagen van heipalen in de Dok- haven te Dordrecht op het werk van den aannemer Schotel door een ongeval getrof fen en had deswege aanspraak gemaakt op een schadeloosstelling, die echter door het Bestuur der Ryksverzeberingsbank was ge weigerd, op grond dat by geen werkman zou zyn in den zin der wet, doch werkgever, te weten, onderaannemer. De eerste maal, dat deze zaak ter terecht zitting van den Raad van Beroep werd be handeld. bleek, dat Noorland van den aan nemer Schotel het fundeeringwerk had aan genomen tegen veertig cent per paal, en zelf de werklieden had aangeworven, die hem daarby zouden helpen, behoudens dat by af en toe bovendien werkkrachten kon leenen van den hoofdaannemer; voorts dat wel-is- waar de werklieden *s Zaterdags door dezen werden betaald, doch dat dit alleen geschiedde by wijze van voorschot op het loon, terwyi Da afloop van het werk deze voorschotten waren afgetrokken van de aaoBemiofivaom en het saldo aan Noorland was uitgekeerd. Deze beweerde, dat er niets was overge bleven, doch dat, indien dit wel bet geval was geweest; bij daarin z(jn medewerklieden zou hebben doen deelen. Daarop werden nog andere getuigen ge boord op een volgends terechtzitting, waar bleek, dat wel degelijk een saldo was uitge keerd, doch geen der werklieden daarvan genoten. id nam aan, dat Noorland we] degelfik „schouwen als werkgever, niet als i en ontzegde hem de ingestelde >F* ideld uit de fabriek van W. H. ZICKENHEIMER te Mataz, Hoofddepót voor Nederland by Firma H- 8ABDEMAMM t« Emmerik a./d. Ryn en Zevenaar (Holland), is geen kwakzaivermiddei, maar het is een ge neesmiddel, hetgeen sedert meer dan veertig jaren onschatbare diensten bewezen heeft in de kardaekklgwte gevallen van Lala-, barst- en langaandeenlngea. >***‘^’*k Men verlange uitsluitend bovengenoemd - met nevenstaand merk. Verkrygbaar in fla< fi«c. 4 f 1.— fl«c. 4 f O,®5: te_Schooi,L ?l Wed. Wolff Sc Zn.; Gouda bij A. ^>1 A. Phijffernissen Haastrecht by C. G. Spi Hartog; Lekkerkerk hij de Wed. C v. d V Oudewater by G. Hitman: Stoiwfjk by C G. Berg; Bervambacht bfi Gobr. Van den Dool; Meerkerk by M. Beekum; Krimpen a/d Lek by W. Donker; Nieuw Lekkerland I Jong voorheeu J. Overall De Daltsche R|jks< den Keizer door den Ryks. Om deze onverwachte ■M verklaren, herinner gevoerden strijd tussctn recteur van Koloniën D( trumlid Roeren (welke overzicht werd medeged Deze atrjjd is tegen vi de aanleidende oorzaak gewichtige feit van de Rijksdag, welke in de heden een keerpunt bete politiek. Geljjk men weet onti seben Dernburg en Roert debattea voor Zuid-Wea miseie uit den Rfjksdag m van die begrooting, den zetting van den Zuid-1 slryd verworpen. Toch mand dat nu ook het welk steeds met de Ri was, de begrooting zoi Bülow, de Hykskanselier rede om daartegen te hem sprak de nieuwe 1 niSn en bad het tersto met Roeren. En na het tusseben deze twee, spi trumlid; toen eerst bleu niet zou wyken voor van den Rjjkskanselier. de begrooting afgestemd de Rykskanseiier in nai Rijksdag ontbond. De beweging die dai ontstond was ontzettend werd geapplaudisseerd ei rumoer stelde de voor zitting voor met een „H< Door de verkiezingen, 1 plaats hebben, zal spot toestand eender zal b voortaan in Duitschland zal gevolgd worden. Het scbynt dat de bi het Centrum en de met partfien bestond, voorg De Duitsche pers uit z in dien geest. Het voorbeeld door soi burgers gegeven om zelf verlangde verklaring af meer navolging. Zelfs die hunne leeken aanrad- verklaring af te leggen, al Btryd te handelen n 1 Paus. Een bericht i dat op een vraag van aldaar, of de verklarinf leeken, ongehoorzaam heil teek enen, het antwoord Het ia geen ongeboorzaai verklaring maar wordt goede bedoeling om trot en men zich daardoor ni I#k gezag wil stellen. H Paus was gericht tege De bldoeüng van bet offieibei de kerk zich aai onderwerpen. Men is te Rome ven waardigd over het plot optreden der Fransche Re| beweert men daar, die gevonden zQn, kunnen niel Bovendien is de uitzettiu politieke gewoonte. Nog steeds is het ni wat bet werkeiyke moti< weking en de uitzettiof ■iai; volgens één benei <|n, omdat de magistn door kardinaal Lecot voc ▼erhiaderd. Intusechen bereidt d« voor, om den toeetand staande wetten worden De vier wetten zullen vormd, waarvan de bedt uitoefening van den diem «feu. d. wetten van eigendom der kerken zal bleven, doch die zullen ▼oor den dienst te doen Volgens den correspo »ie Matin” ia de onrusts nu weer van tactiek vei ▼fede leven met alle 1 uch maar niet bemoeien ■che aangelegenheden, troepen van den Sultan emd aan zyn carnèrr beweert niet bang voor net verhongerd, treurig en bet verslaan. Zeer nadert het verbonden F -trogje** de hoofdplaats u BwalMd. Te War* bende slakende Joodscht patrouiUe; ttma zy niet n« bevel om de hand "•ken, werden er onmi Rschoten en tien geva ■•niglo trachtta te verj te beneden. Newa" te SL-Petei Mhymyk, dat de tegenv ««Waad in Japan dien Witte Rusland te woerdigen. u* oude Koning Osei erwtig ongesteld. I Regentschap vu ba AmrüUfe Praaiden iets had j De Raai was te bescl werkman vordering. Behandeld werden de volgende zaken: H. Labejj Hartman, weduwe J. H. Kern- pers, te Gouda, voor haar minderjarigen zoon Joh. Hendr. Kempers; A. van Dam, te Rotterdam; A. Fortuin, te Dordrecht en de weduwe G'. Klootwyk, te Rotterdam, bygestaan door haar gemachtigde H. Spiekman, journalist te Rotterdam. In deze zaken zal 24 December a. s. uit spraak worden gedaan. In de op Vrydag 7 dezer gehou den zitting van de arr. rechtb. te Dordrecht de volgende zaken behandeld: By het naar boord gaan van eenige Duit- sebe schippersknechts te Nleuw-Lekkerland op Zondag-avood 11 November j.l. hadden eenige yzerwerkers bet dien lieden lastig gemaakt en werden zy op allerlei manieren gesard. De ryksveldwachter Brussé en de Alblasserdamsche gemeenteveldwachter Lue- hof hadden door hun doortastend optreden een ernstige vechtparty voorkomen. Toen zy echter bemerkten, dat de yzerwerker Petrus v. d. O. opzettelijk een lantaarn stuk schopte welke een der Duitschers droeg, namen de politiebeambten v. d. O. in arrest, waartegen h(j zich hevig verzette. Te dezer zake werd heden tegen v. d. O. 1 maand gevangenisstraf gefi scht. Bekl. liet verstek gaan. Ter zake van diefstal van een mansborstrok ten oadeele van vrouw Smit te Alblasser dam, was gedagvaard Sophie K., huisvrouw vu A. K. aldaar. Dit kleedingstuk was door vrouw Smit vermist uit een barer kasten, en later werd ontdekt dat een buurjongen den borstrok droeg. Deze had hem van bekL gekregen en bovendien nog een borrel toe. Bekl. beweerde dat zy het kleedingstuk reeds geruimen t|jd geleden rechtmatig ten geschenke had gekregen en ontkende diefstal te hebben gepleegd. Eisch f 15 boete, subs. 10 dagen hecht. De arbeider Joost A. te Sliedrecht was in den avond van 2 Sept j.l. in beschonken toestand geraakt en had by z|jn zwierigen tocht naar huis zjjn pet verloren. Onderweg ontmoette hfj een paar jongelingen. Van een dezer, C. Verdoom, nam by de pet van het hoofd, waartegen Verdoom protesteerde, die het hoofddeksel uit diens handen wilde trekken. A. weigerde dit en ten slotte werd de pet geheel vernield. Voor dit misdryf werd tegen A. 10 dagen gevang, gefiischt. Beklaagde was niet verschenen. er op hoe het niet aan -de boomen ligt, maar aan de menschen, daar deze boomen te weinig lucht hebben en de oorzaak is te dien in den grond staan. Vervolgens doode takken in de toppen der boomen. Ook dit werd door spr. zeer uitvoerig besproken en wat daaraan te doen is. Het om de 2 of 3 jaar dragen der vrucht- boomen weet spr. aan den eigenaar. Daarna werd de onvruchtbaarheid der bonmen uitvoerig besproken. Vervolgens wees spr. op de verkeerde takken in de boomen en maakte door tee- keningen duidelijk, welken weg daarbij in te slaan en behandelde voorts den tjjd der poling van jonge vruchtboomen. Na de pauze bnsprak spr. de enting der jonge boomen, hoe deze op 3 verschillende wyzen wordt gedaan. Spr. wees op de beste en de slechtste toepassing der enting en prees de struik-vruchtboomen boven de stamboomen De struik-vruchtboomen geven op 4 jarigen leeftyd oogst, terwijl het hfl stamboomen veelal gaat „boompje groot, planterije dood.” Er werden door spr. een 9-tal struik- vruchtboomen genoemd, welke uitstekend voldoen. Vervolgens werd door spr. de spikkel en schurftziekte behandeld en gaf bij aan wat daartegen te doen is. Spr. wekte de aanwezigen op om eenige vruchtboomen aan hem ter behandeling te geven tot overtuiging van het gesprokene. Onder luid applaus eindigde spr. zyn leerrijke en duidelijke rede. Vele vragen werden nog gedaan, welke door hem alle zeer duidelijk werden behandeld. Vele aanwezigen waren genegen hun boomen door spr. te laten behandelen. Met een woord van dank en een tot weerziens sloot de voorzitter deze leerrjjke byeeDkomst. De slager J. Penning alhier heeft een varken geslacht van 466 halve KG. Zeker mag dit een zeldzaamheid genoemd worden, daar het beestje slechts 8 maanden oud was. •Giesew-Oaidekerk. 13 Dec. De fypbusiyder in ons dom is geheel hersteld. Het is zeer wenscbeHjk het drinkwater te blijven koken. Het waterde Giesen toch is zeer slecht, jammer dat onze dorpelingen niet wat kieschkeuriger zyn. Meermalen ziet men mens^en. die toch wel weten dat de boezem in verbinding staat met de beruchte kom in Gorinchem, waarin alle onreinheden uit deze gemeente loepen, 't vuile water met graagte gebruiken. •AlblAMerdaaa, 13 Dec. Vryd.gavond Li. trad in de sociflteitszaal van den heer B. A. Vogelezang op, namens .Alblasserdam—Molenaarsgraaf en Oir van de Holl. Mjj. van Landbouw, de J. H. Claassen, met de onder Fr uit tuin, vruchtboomen bemesting striding van ziekten. De voorzitter der afdeeling, de heer J„ Zevenbergen, opende de vergadering met een toepasselyk woord en gaf ver volgens het woord aan den heer Chassen. Deze besprak eerst den grond in deze ■treek en wees er op, dat de grond zich hier uitstekend leende voor fruitteelt. Met kenriis en hard werken kan het een bron van inkomsten zyn. Spreker wees er op, hoe weinig of menig landbouwer op de fruitteelt acht slaat en vele kwalen der boomen hun eigen schuld zyn. B.v. uitloopers aan den voet; spr. wjjst 82 ifter: - opmerking te moeten Wanneer ik daaromtrent geen stel doe. moet de Raad daaruit nl dat ik tn alle opzichten t de organisatie van de polil ,-ands M. den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4