'J N’. 2779- Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. ra, Woensdag 19 December. 1906 Ie hui? - t A 197, HART. SN’s tooi VrlHM S VER8CH. heel Esm4 MN. OKVLEESGH. of loopers langs ponigen Weder- iinderdtfk. end RUIJT, Lekkerkafk. (BALSEM, BUITBHLAHD. BIIIIIL AH D. 1 SGHOONHOVEHSCHE C0URAHT S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Dcae C*oraat bestaal uit 3 Bladen. van le» len schade- 0 Uitgevers. Intercom m. Telefoon-nr. 20. 100H °p ;ens mishan- .a of 5 dagen liet BB ver hoer i het blad (arekke cht den i ver bet tan H. L loot den Mil Dr. Bronsveld, Van Bryoum, J. H. Adriani, aan b« van oordeel, dat aanbouw van voor den dienst in de "schaffiug van torpedoboo Igk in een Rjjk akjes verkrjjg- I G v. d. ENDE; I EST. It de aandacht I THU, Af MO I lüw; 3MOND ngerak; (backt; vater; e Gouda; :ht, Boveneinde; ordeloos; ouderak; ’olamd; JDERKERK A/D U. en a/d Lek: Moordrecht; erkand; lblasserdam; lblasserdam; efkerk; rt; izen; pelle a/d IJ.; t, Slikdrecbt; OJWOUDE. Twist be- too weifelend it bjj de aan niet terug nam. zgn bezwaren te maakt Onder aan zjjn klanten it bjj weer voor- resident;' 3 Baarn; 3Cht. jrgadering van dien dag ik VII b (Financiëo) aan bruine boonea ai f 11,50 per H.L.; koffie a f 0,40 per ‘,a K.G. Van de wed. A. van Dieren is een vet varken gekocht van ongeveer 700 Vs kilo’s a 21 ct. per Dit alles van het zich aan den heer Metcalf over de Japansche schoolkinderen te Dinsdag aan het Congres geneest oude brand- en snij- rbeumatische idagra, ischias, n de ledematen, a, pijn in den winterhanden verwachting0 imeostelling koesterde.” i commissie uit den Utrechtschen kerke- ia, bestaande uit de heeren irzitter, Lenz, secretaris, 'lellach en Dr. J. H. Adriani, ■bereiding en leiding red. te Zeist, pre pred. te Oud Loosdret___ 3d. te Houten, vice- ;e, pred. te Re de Meene, pred. liet boven hetkerke- )t verbod van den i de geestelijken, verbod was, nie* den Staat te latei heer Ketelaar besprak schoolbezoek en de opleiding der wgzers, Hjj wenschte een verbeterde jt-i;.».»—en een afdoende tusschen schoolhoofden indien wij straks in oorlog gedompeld onze mannen verloren en oorlogsschattingen zou den moeten betalen. Spreker zou het onverantwoordelijk achten het schip van de begrooting te nemen, zonder er iets gelijk waardigs in de plaats voor te stellen. De Ier op de lippen, rde van M»j. UREVEEN, die imstel) woont, inden zeer veel gilde en kermde o mijn hand, Iedereen had ik vermagerde reeeeljjke foite- oest doorstaan, in waren reeds hielp rnjj echter, e mij aan het erbalieu, anlw, te pro- gedaan en tot 'bating is mjjn in die heerlQke Ik ben nu weer ch en ieder die I, staat verbaasd an den Klwoo- rapport van quaestie der San Francisco overleggen. begrooting voor 1907 daarna aan de beurt, is en was tegen het optreden torpedobooten buitengaats. >ote pantserschepen van den - e kleinere spoedig ver- iaaroin kon spreker zich t de aanvraag van een Nederland. Indien de met de aanvraag van een 3 zou komen, zou spreker toen het onder- b editie der Leerplichtwet en een afdoende regeling van de verhouding tusschen schoolhoofden en onderwijzers. Dok vond hjj een betere salarisregeling der openbare onderwijzers n°Na*geen enkel woord van den heer De Waal Malefjjt wees de heer Ter Laan er op, dat hij zeer teleurgesteld was over ’s Ministers houding. In sommige gemeenten werd in str|jd met de wet een schoolgeld geheven, grooter dan de werkelijke kosten voor de gemeenten bedragen. Onder de veie behandelde punten was ook de schoolstrijd te Schoonhoven, waar de meerderheid van den Raad, die voor bijzonder onddrwjjs is, de afkeuring van het allerslechtste openbare schoolgebouw tegenhoudt. Alsnu kwam de heer T y d e m a n met groote warmte voor het openbaar onderwijs op. De behartiging daarvan mocht niet löden onder den arbeid der ineenschakelings- commiaaie. Vooral moest voor acnolen van M. U. L- 0. gezorgd worden; daaraan was meer behoefte dan aan H. B. Scholen. Nadat de heer Sahokking de tuehtelooe- nog eenige leiding van ’“uten ten behoeve >UMiu kregen de schok de teekenscholen een b s, Roessingh, Z. v. CU. 7» <*-, echte Kleea- n geneest; deze wwdeu band 3 handteekening erdam, voor- astaak. OvendehU De Dnitache Rijksdag is op last van den Keizer door den Rgkskanselier ontbonden. Om deze onverwachte gebeurtenis te kun nen verklaren, herinner» men zich den pas ge voerden strijd tusschen den nieuwen Di recteur van Koloniën Dernburg en het Cen- trumlid Roereu (welke in het voorlaatste overzicht werd medegedeeld). Deze strjjd is tegen veler verwachting in, de aanleidende oorzaak geworden tot het gewichtige feit van de ontbinding van den Rijksdag, welke iu de huidige omstandig heden een keerpunt beteekent in de Duitsche politiek. Gelijk men weet ontstond de strijd tus- schen Dernburg en Roeren bg de begrootings- debatten voor Zuid-Weat-Afrika. Een com missie uit den Rijksdag nu beeft na onderzoek van die begrooting, den poet voor de voort zetting van den Zuid- West-Afnkaanschen strijd verworpen. Toch dacht toen nog nie mand dat nu ook bet geheele Centrum, ’t welk steeds met de Regeering verbonden was, de begrooting zou afstemmen. Vod BQlow, de Hjjkskanseher, hield een ernstige rede om daartegen te waarschuwen. Na hem sprak de nieuwe Directeur van Kolo niën en had het terstond weer te kwaad met Roeren. En na het weer heftige debat tusschen deze twee, sprak een ander Gen- trumlid; toen eerst bleek dat het Centrum niet zou wijken voor de waarschuwing van den Rgkskanselier. Even later werd de begrooting afgestemd, waarna aanstonds de Rgkskanselier in naam des Keizers den Rijksdag ontbond. De beweging die daarop in de Kamer ontstond was ontzettend, van de tribunes werd geapplaudisseerd en onder bet grootste rumoer stelde de voorzitter sluiting der zitting voor met een „Hoch" op den Keizer. Door de verkiezingen, welke thans moeten plaats hebben, zal spoedig bljjken of de toestand eender zal blijven, of wel dat voortaan in Duitschiand een andere politiek zal gevolgd worden. Het schijnt dat de band welke tusschen hst Centrum en de met baar samengaande partjjen bestond, voorgoed verbroken is. De Duitsche pers uit zich bijna algemeen in dien geest. Het voorbeeld door sommige Frasuschc verhugde ^verklaring af te leggen, vindt al meer navolging. Zelfs zjjn er geesteRjken die hunne leeken aanraden in bun plaats de ing af te leggen, al vreezen zjj daarmee |d te handelen met de bevelen van Een bericht uit Parijs meldt nu, een vraag van den aartsbisschop of de verklaringen, afgelegd door leeken, ongehoorzaamheid aan den Paus be- teekenen, het antwoord ontkennend luidt. Het ia geen ongehoorzaamheid, wanneer de verklaring maar wordt afgelegd met de goede bedoeling om troebelen te vermijden en men zich daardoor niet - Ijk gezag wil stellen. Hel Paus was gericht tegen De bédoeling r- - ofleiëel de kerk onderwerpen. Men is te Rome verschrikt en veront waardigd over het plotseling zoo krachtig optreden der Fransche Regeering. De brieven, beweert men daar, die bjj den exnuntius gevonden zjjn, kunnen niet* om het R|f hebben. Bovendien is de uitzetting geheel tegen alle politieke gewoonte. Nog steeds is het niet volkomen zeker wat bet werkelijke motief was voor de huis- xoekibg en de uitzetting van Mgr. Montag- niai; volgens één bericht zou dit geschied <|n, omdat de magistraat een verzoening, door kardinaal Lscot voorbereid, zou hebben verhinderd. Intusechen bereidt de regeering wetten voor, om den toestand te regelen. De be staande wetten worden daartoe vereenigd. De vier wetten zullen in één worden ver vormd, waarvan de bedoeling zal wezen, de uitoefening van den dienst mogeljjk te maken volgens de wetten van 1881 ,en 1901. Het eigendom der kerken zal aan de gemeenten blijven, doch die zullen verplicht zjjn, haar voor den dienst te doen gebruiken. Volgens den correspondent van ■le Matin" is de onruststoker in Ml nu weer van tactiek veranderd. Hg wil in ▼rede leven met alle Europeanen, als die “ch maar niet bemoeien met de binnenland- sche aangelegenheden. Hjj weet dat de troepen van den Sultan aanrukken om een »ind aan zjjn carrièrre te maken, maar beweert niet bang voor hen te zjjn. Hg zal bet .verhongerd, treurig troepje” afwachten cu het verslaan. Zeer langzaam slechts, nadert het verbonden Fransche—Spaansche ■troepje” de hoofdplaats Tanger. Baslauad. Te Warschau ontmoette een bende stakende Joodsche schoenmakers een pvtrouiiie; toen zjj niet gehoorzaamden aan bet bevel om de handen in de hoogte te •Uken, werden er onmiddeUjjk twee dood- geecboten en tien gevangen genomen. De nenigte trachtte te vergeefs de gevangenen to bevrlden. Volgens den correspondent van de „Gen- toal News” te SL-Petersburg is het waar- •chünljjk, dat de tegenwoordige gezant van «••land in Japan dien post zal verlaten en •et Witte Rusland te Tokio zal vertegen- wooraigM. De oude Koning Oscar van ZweMea is ernstig ongesteld. De Kroonprins neefc bet Regentschap van bot Rük aanvaard. Amerika, President Roosevelt zal het Handlijnen- eu zonder concur- log dageljjka te Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer /0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. R. B. aihiei veehouder Boere schapen en deze is door ingang houdiuf voor de diaconie, van den dankstond dit jaar op f 45,03- Het Gemeentebestuur heeft goedgunstig beschikt op het verzoek van het bestuur der zangvereeniging .later Nos” om voor bare repetities een der lokalen der openbare school te mogen gebruiken. Vrjjdag j.l. hield de werklieden ver ee* niging .Hulp in Nood” hare vierde verga- dering in dit jaar. De penningmeester deed rekening en verantwoording. De inkomsten waren f 76,73, de uitgaven f 19,36, zoodat er een batig slot was vah f 67>37. verklarir* ie strijd, den Paus. Ast op aldaar, Bjj Kon. besluit van 14 dezer is benoemd tot hoogleeraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en de mechanica aan de Technische Hoogescbool te Delft, Dr. W. A. Versluys, leeraar aan de hoogere burger school aldaar. Het besluit der Tweede Kamer om twee ton als eerste termijn voor herstel ling van bet academiegebouw te Groningen goed te keuren, heeft onder de studenten aldaar veel vreugde verwekt. In weerwil van de voortdurende sneeuwbuien werd van half tien tot elf uur een groote fakkeloptocht gehouden, georganiseerd door den Senaat van „Vindicat Atque Polit," en waarvoor alle rijtuigen in beslag werden genomen. Voor de ruïne werden de hoofden ontbloot, met de mutsen gezwaaid, hoera’s aangeheven en Bengaalsch vuur afgestoken. Ook voor het huis van den Commissaris der Koningin, den secretaris van het College van Curatoren en den burgemeester galmden geestdriftige hoera’s uit alle rijtuigen. Oadanks het slechte weder was een groote menschenznassa op de been. Een telegram van gelukwensch onder- teekend door de heeren Drucker, Lieftinck, Borgesius, Roessingh, Smeenge, Smidt, Bos, Troelstra, Zjjlma, Schaper en Ter Laan werd met dankzegging aan ieder hunner beantwoord. De Directeur-Generaal der pos terijen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 18 dezer, bet post- en telegraaf kantoor te Ammerstol mede voor den r(jks- telepboondienst wordt opengesteld. In de op Vrjjdag j.l. te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van r Cent ral en Raad van Beroep (ongevallen’ zekering) had de uitspraak plaats in hooger beroep van de firma v, S. en B. te Waddingsveen tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende bevestiging der beslissing van de Rgksver- zekeringsbank, waart)g de onderneming der firma ais wordende daarin uitgeoefend bet verzekeringsplichtig bedrjjf van meubelmaker met krachlwerktuig met ingang van 19 Juni 19Ü5 nader is ingedeeld in klasse XI. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. De rechtbank te Middelburg heeft Vrjjdag j.l. 9 personen uit Sliedrecht, allen beklaagd van diefstal, vrijgesproken. Door de arr.-recht bank te Tiel zjjn Donderdag j.l. veroordeeld: A. S. te Hagestein, wegens mishandeling veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechte nis; J. v. Z. te ZQderveld, weger- deling, veroordeeld tot f 5 boete hechtenis. Voor i bekende inrit ren te Alfen penningmeester te Amsterdam, ontslapene, door Ds. J. ■choonhovkn en Culemborg; te Lekkerkere; il as; ilas; censgraaf; AARSGRAAF lendam; riaan; NGEN te Giessen- Nieuwkerk; te Hoornaar; IKERK,- Tienhoven meide; BTAm-GEAERAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 13 December werd de beraad slaging over de Begrooting van Bin- nenlandsche Zaken hervat bij de af dea ling Hooger Oaderwjjs. Bjj artikel 101 verhoogde de Minister den post met f 4000 voor de aanstelling van een professor in het Indische Strafrecht aan de rijksuniversiteit te Leiden. Na een enkele opmerking van den heer Van By landt werd dit artikel goedgekeurd. Bjj het volgende artikel betoogden de heeren De Visser en Van Idsinga, dat de aanvrage van f 5000 als eerste termjjn voor den bouw van een herbarium te Leiden niet voldoende gerechtvaardigd was, terwjjl de beer Van Foreest een amendement voorstelde, om den post met f 5000 te ver minderen, daar men van Rjjkswege veel te duur bouwde. Den Minister werd aangeraden eens met een eenvoudig architect te rade te gaan. De heer De Stuers verzocht den Minis ter den post terug te nemen, waarbjj men voor f 5000 een terrein te Eadegeest wil koopeo. Bjj suppletoire begrooting kon de regeering hierin op regelmatige wgze voor zien. Nadat de heer Blooker zich bierbjj had aangesloten, de Minister den post van f 5000 had teruggenomen en deze beloofd had bjj het bouwen zoo zuinig mogeljjk te zullen zjjn, trok de heer Van Foreest zjjn amendement in. Aldus werd deze af- dealing afgebandeld. De heer Bos bepleitte bjj de afdeeling Middelbaar Onderwas de subsidieering van bijzondere hoogere burgerscholen ook van confessioneels, terwjjl de heer Nolens zich over de veranderde zienswjjze links ver heugd betoonde, waarop de Minister ver klaarde na afdoening der begrooting deze zaak te zullen overwegen. Bjj artikel 131 besprak de beer Talma de aanstelling van een afzonderlijken inspec teur voor het handelsonderwijs. Spreker wenschte dezen inspecteur niet tevenr het toe zicht over de industriescholen te geven, daarvoor was een afzonderlijke inspecteur noodig. Voorts zag de beer Ter Laan gaarne, dat er naast den heer De Groot een tweede inspecteur voor het ambachts- onderwjjs zou worden aangesteld. Verder juichte de beer Bos het voorstel tot aan stelling van een nieuwen inspecteur voor bet handelsonderwijs toe. Op een en ander antwoordde De Minis ter, dat men later tot de aanstelling van een inspecteur voor de industrie-scbolen zou moeten overgaan en dat hg het handels- onderwijs terdege zou bevorderen. Na re en dupliek werd artikel 131 goegekeurd. Voorts bepleitte de beer Van Bylandt de oprichting van een Rijks H. B. school te Harderwijk en de heer Rejjne die van een zelfde school te Steenwjjk. Ook de hee ren Smidt, Roessingh, Smeenge, Roodbufjzen, Ter Laan en Ferf be pleitte de oprichting van H. B. scholen. Een en ander zou door den Minister worden overwogen. Later werden nog eenige opmerkingen ge maakt naar aanleiding van de subsidiën aan gemeenten ten behoeve van H. B. S. Alsnu kregen de scholen voor vakopleiding en de teekenscholen een beurt. De heeren Bos, Roessingb, Z. v. d. Bergb (Hel der), Ter Laan en Smeenge bespraken dit onderwerp, waarna zjj door den Minis ter beantwoord werden. Na goedkeuring van de desbetreffende artikelen kwam de afdeeling Lager Onderwijs aan de beurt. De beer Van der Zwaag vroeg, zoo mogeljjk, zeer strenge toepassing der Leer plichtwet, wjjl het betrekkeijjk schoolverzuim op dit oogenblik nog veel te groot was, ter wjjl de heer Lucassen op herziening dezer wet aandrong. De heer De Visser ver klaarde, dat bjj bet bekende Koninkljjk be sluit in zake de kweekscholen niet zou be spreken, mits de Minister zou toezeggen dit besluit vóór 1 April 1907 te zullen anderen. Dit verzoek werd door den Van Wjjnbergen ondersteund, waarna de heer Van Wicben de noodzakelijkheid van de reorganisatie van het rjjkstoezicht besprak in verband met de lotsverbetering der arrondissements- en districts-schoolop- zieners. Toen werd de vergadering tot Vrjjdag d. a. v. verdaagd. De t beid der jeugd besproken bad, verheelde de Minister van Binnenlandsche Zaken zjjn spijt niet, dat bjj z. i. onver diend zóó bejegend was van bevriende zjjde. Een reeks van onderwerpen waren iu studie genomen, andere moesten door de ineeoschakeliDgscvmmMsiê worden uitge werkt. Te Schoonhoven kon de Minister niet optreden, omdat de zaak bjj den Raad van State in behandeling was. Na re- en dupliek werd bet debat qver deze afdeeling gesloten. Met de bedoeling om de rijksnormaallessen te Winterswjjk te handhaven, stelden de heeren Blooker c. s. voor, artikel 156 met f 1 te verhoogen. Toen de Minister evenwel verklaarde, dat hjj de feiten eerst zou onderzoeken, alvorens een definitieve beslissing te nemen, werd het amendement door de voorstellers ingetrokken. Eenig debat van geen beteekenis voor onze lezers werd bjj de afdeeling Kunsten en Wetenschappen gevoerd. Na goedkeu ring der zesde afdeeling werd ook de be- grooting van de Landsdrukkerij voor 1907 aangenomen. Iu de avond-vei kwam Hoofdstu de orde. De beer Nolting besprak de arbeids voorwaarden van de werklieden bjj ’s Rgks munt en hield een lang betoog over het loon der werklieden, over het karakter van den muntmeester en de ondeugdelijkheid der lokaliteiten. De beer Patjjn gaf alleen het laatste als juist toe; over de rest was deze spreker geheel verkeerd ingelicht. De heer Troelstra ondersteunde echter bet betoog van den heer Nolting. Nadat de Minister van Financiën en de heer Pierson den besproken ambte naar verdedigd hadden, vroeg de heer Van Vliet o. m. een billjjke regeling der toe lagen voor de belastingkommiezen en stelde jle heer Troelstra een amendement voor, om te voorkomen, dat er veertig nieuwe kommiezen zouden worden aangesteld tot versterking van den nachtploeg met het nog op Rotterdamsche toestanden. In *t algemeen drong hjj tevens op reorganisatie van den dienst te dier stede aan. Daaren tegen was de heer Plate tegen het denk beeld van decentralisatie, wjjl zjj practisch onuitvoerbaar was. Emdelgk wees de Mi nister er op, dat de ambtenaren zich niet ongepast mochten gedragen, anders zouden zg gestraft worden. lotussctien werd de stemming over bet amendementTroelstra wegens bet late uur uitgesteld. Na het antwoord van den Minister werd dan ook de vergadering *s nachts om half twee gesloten. De Marineb-3«ooi kwam Zaterdag daarna De heer Janr van zeegaande Door de groi vgand zouden onze nietigd worden. Daa niet vereenigeu met pantserschip voor 1 Minister echter c schip voor ludië hem steunen. De heer Dnymaer van treurde het dat deze Minister i was, doch keurde het goed, dat vraag van een nieuw schip Spreker ontwikkelde voorts tegen den langen termjjn van bouwen. De heer Van Gjjn was niet voor een nieuw pantserschip te vinden, terwjjl de heer Van Wassenaar van Catwjjck op den bouw eener goede torpedovloot aandrong. Onze pantsersenepen zouden ook den vjjand afbreuk kunnen doen, daar hjj zjjn grootste schepen tegen machtige tegenstanders zou moeten bezigen. Aan de hand van de vlootplannen der groote machten bewees de heer Thomson, dat het nutteloos was kleine pantserschepen aan te schaffen. Men bljjve thuis, of men make groote schepen. Voor den aanval gevoelde spreker veel, doch niet om weer loos te worden afgemaakt. Wjj hadden slechts een krachtige torpedovloot noodig. Daartoe was één defensiemarine voldoende. Eindeljjk werden nog minder belangrjjke punten bespoken. Terwjjl dit debat geschorst werd, kwam het hierboven besproken amendement- Troelstra in stemming, dat met 05 tegen 6 stemmen verworpen werd. Bjj de hervatting van de algemeene be raadslaging van de Marine-begrooting be toogde de beer Hugenboltz, dat bet vlootplan financieel onaannemelijk was, dat we voor bet geld onbruikbare waar verkregen en dat zelfs de waarborgen ontbraken, dat men in de toekomst voldoend personeel zou verkrij gen. Zjjn grootste bezwaar was echter, dat wjj, genouden als wjj zjjn aan de diepte onzer havens, den bouw van een bepaald type van schip in een plan voor 25 jaren gaan vastleggen. Daarom noemde bjj de houding van den Minister onverantwoordelijk. Bovendien was bet verloop van officieren en minderen sterk, dat in de toekomst niet verbeteren zal. Ten slotte gaf hjj in ver band met de door bem beleden beginselen een snjjdende critiek op de toestanden bjj de Marine en keurde toen het geheele beleid van dezen bewindsman af. Toen nu de heer De Waal tegenover dezen spreker betuigi politiek buiten de militaire moest bljjven, wierp de heei hiertegen in, dat Dr. De Visser gezegd had, dat de antithese daarbjj juist op den voor grond trad. Op deze interruptie ging de spreker echter niet in. In een lang betoog ging hjj nu na, dat deze Minister geen ern stige opvatting van zjjn taak had. Omdat wjj onze neutraliteit moesten handhaven, waren de uitgaven nooit improductief, Improductief zouden de uitgaven slechts zijn, de Martba-Stichting, de richting voor onverzorgde kinde- a/d Rjjn, zjjn o. m. giften bjj den iogekomen door J. W. B. Nz. am, volgens den wensch vaneen f 4000 en voor aankoop van land L. d. H. te Rotterdam, van me vrouw N. N. f 500. Van den beheerder van het S. v. L. fonds f 500 en van jonkvr. A. v. L. te Z. f 4000. De karkeraad van de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht beeft besloten den 9den Januari een vergadering te houden met af- gevaard.gden van de Herv. kerkeraden van alle gemeenten in de prov. Utrecht, ten einde tot overeenstemming te geraken, «aan gaande de roeping, die de Ned. Herv. Kerk heeft ten aanzien van de verwaarloosde min- derj arige kinderen van Herv. huize en op welke wjjze zjj kan of moet beantwoorden aan de verwachtingen, die de wetgever de samenstelling der Kinderwetten ook haar Een raad, voorzitter, Lenz, Mr. Grotte van Schi is belast met de voorl dier samenkomst. Het Classicaal Bestuur Utrecht is voor 1907 samengesteld als volgt J. Quast, predikant te Utrecht, praeses; secuudus Dr. A. Troelstra, pred. te Utrecht. H. H. Barger, pred. te Utrecht, assessor; sec. C. A. van den Akker, pred. te Baam- brugge. Dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht; scriba H. H. Barger. A. T. Vink, pred. te Vleutensec. T. Lekkerkerker, pred. te Montfoort. S. van Daalen, pred. te Ben schop; A. M. sec. H. P. A. Lens pred. te w van den Brink, pr Geer, oud. te Liaecaotei oud. te Harmelen. J. 1 oud-ouderling te Jutfaai Veen, oud-ouderling I Quaestor Dr. A. J. Quast. Het provinciaal kerkbestuur in Utrecht zal voor het jaar 1907 als volgt zjjn samengesteld P. Bongers, pred. te Kamerik, sec. Dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht; tert. J. Quast, pred. te Utrecht. Th. H. Nahuys, pred. sec. Dr. H. H. Meulenbelt, tert. W. H. Stegenga, pred. te K. A. de Groot, pref president; sec. W. de Lange, uen; tert. Dr. H. E. G. van d te Overlangbroek. C. L. Mense, ouderl. te Zeist; sec. F. La- boucbère, oud-ouderl. te Doorn; tert. lid vacant. Secretaris van bet prov. kerkbestuur is M. A. Adriani, emer. pred. te Utrecht; sec. J. Quast, pred. te Utrecht. 'Driebrtigge17 Dec. Maandag avond 1.1. biuld| de jjsvereeniging „Werkver schaffing” wederom haar jaarlgkscbe ver gadering. Door de commissie tot nazien van bet matenëel werd verslag uitgebracht. Bljjkens mededeeling van den penningmees ter bedroeg bet kassaldo f 374,85, zoodat besloten werd de contributie voor dit jaar op 15 ct. te stellen. De aftredende bestuurs leden de heeren W. Poolman voorzitter, H. Kastelein 2de voorzitter, J. Oskam Jr. Secretaris, W. den Boer Penningmeester en C. van Nieuwpoort hoofdbaan commis saris werden allen herkozen. Na benoeming van vjjf baancommissa rissen en eenige besprekingen van huis- houdeljjken aard werd de vergadering gesloten. JLeerbrwck t 17 Dec. De heer D. J aars ma alhier is benoemd tot onderwjjzer aan de Christelijke School te Aojum. Tot notabelen bjj de Ned. Herv. kerk alhier zjjn gekozen de heeren A. van den Berg en C. Blokland Hz., terwjjl tot kerk voogd is gekozen, in plaats van den heer A. van den Berg, de heer K. Bujjserd Fz. Meerkerk, 17 Dec. In de op VrjjdagjL gehouden raadsvergadering werd, na inene- deeling van eenige ingekomen stukken, welke voor kennisgeving werden aangenomen, met 5 tegen 2 stemmen besloten aan te koopen een stukje grond aan den Zou wend jjk (eigen dom van den heer G. Bikker te Noordeloos) tot het slichten van een pomp. De Nieuwjaarscommissie heeft Vrjjdagjl. haar gewone jaarljjksche collecte gehouden; zjj bracht op f 420. De levensmiddelen, die hiervoor gekocht worden, werden bjj inschrijving gegund. Steenkolen aan W. Brouwer A f 0,90 per H.L.; rjjst aan Erven Jongkind A f 13 per baal; erwten aan C. v. d. Vlist A f 11,50 per H.L.; bruine boonen aan M. A. v. Beekum aan M. A. v. Beekum Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie rftSknden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Vt K.G. zal dus aan velen een bljjdeu dag bezorgen. Nliedreeht, 17 Dec. De heer P. Visser Gz. alhier heeft ontslag genomen als lid van den gemeenteraad. Snelrewaard, 17 Dec. Tegen den koop man R. B. alhier, die ten nadeele van den Z_/e te Oudewater een koppel uit een weide onder Hueukoop stal verkocht op de markt te Utrecht, de rechtbank te Rotterdam rechts- met last tot instructie en gevangen- ig verleend. ’ZevenhHizeu, 17 Dec. De collecte gehouden bjj gelegenheid id voor den oogst, bracht 'riog n')rlogsschatt den. Spreker achten het scbi te nemen, zonder er L i de plaats voor te steil. beer Van Karnebeek betoogde, voorts, dat we met het oog op de diepten onzer havens geen groote pantserschepen ge bruiken kunnen. Hoe lang zal het bovendien duren, eer een schip van 7000 ton door de Oosterdoksluis naar bet IJ zal kunnen komen, vroeg spreker. Bovendien betreurde hjj het, dat deze Minister een vlootplan ontwierp, dat over veel te langen duur liep, reden, waarom bjj misschien dit jaar tegen de begrooting zal moeten stemmen. Thans kwam de hoer Talma aan het woord. Nadat bjj betoogd bad, dat de breeders doorvaart door de Oosterdoksluis in korter tjjd zal tot stand gebracht zgn, dan de Minister dacht noodig te hebben voor een schip voor lodië, stelde hjj de vol gende motie voor: „De Kamer van een pantserschip voor den dienst i' koloniën en de aanschaffing van torpedi ten voor de verdediging van het Rg Europa den voorrang verdient boven pantserschip voor den dienst van het Rjjk in Europa, gaat over tot de orde van den dag.” Namens vele politieke vrienden juichte de heer Eland deze motie toe. Nadat nu de heer Marchant betoogd had, dat wjj geen groote vloot kunnen betalen en dal we een stetsel van verdediging onzer kusten zonder pantserschepen moesten aanvaarden, ver klaarde hjj den Minister niet te kunnen steu nen, omdat deze geen bljjk van een juist inzicht gaf. Toen werd de vergadering tot Maandag 17 December verdaagd. Vragendag. Vrjjdag 14 December vroeg de heer Van Deventer den Minister van Koloniën of ook de inlanders in de Balische land schappen Giaojar en Karang Asem hun vuur- ipenen hadaen ingeleverd en zoo ja, of daarna waren of zullen worde gesteld. de eerste vraag antwoordde de Mi nister van Koloniën bevestigend en op de tweede, dat de G. G. op de gestelde vraag telegrafisch antwoordde, dat die schade loosstelling na overleg met den regeerings- commissaris Lieftinck niet verleend was, wjjl alleen die vuurwapenen waren inge nomen, welke voor de bevolking overbodig waren. 1 Malefjjt betuigde, dat de vraagstukken ir Troelstra gezegd had, p den voor- predikant te A. Troelstn pred. te den Akker, W. Brons’ H. Barger. A. 1 3nsec. T. Lekkerkerki S. van Daalen, pred. sec. M. J. Sanders, pred. te Maarsen. den Oudsten, pred. te Koebange; C. J. H. Verwegs, pred. te Breukele F. Kol, oud-ouderling te Utrecht; s« is, oud. te Utrecht. J. M. E.Steenbee Mgdrecht; sec. L. W. Bakhuize "nuk, pred. te Utrecht. J. van d ;oten; sec. P. Darelaai Th. H. van den Berg, f-as; sac. Dr. S. D. van te Utrecht. W. Bronsveld oud. te 1 te Har 1 md-ouderling tt «en, oud-oudei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1