Eei BomnsvoÉi 11000 pond Heten AYA-NI, A. Hf. TAM ZESSEN, te GOUDA Wei- en Hooiland Een klein kind! gezond Kippenvoer G. WIENTJES, UITVOERINS UITVOERING Schoonhoven - Cnlemborg. Dr. Rubardt's Nerven-Elixer Knoopt dat in uw oor! N°. 3779. Woensdag 19 December. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. MX*. {ft WADDINXVEEN; Een Huis met Schuur, Openbare Vrijwillige Verkooping. Wilge-, lepe-, Kerse- en andere Boomen, SCHOONHOVEN, alsmede het RIJS- en HAKHOUT. HANDNAAIMACHINE Door grooten voorraad: te Haastrecht. OPENBARE VERGADERING Dr. A. H. OORT, „OEFENING en UITSPANNING" te Molenaarsgraaf. Zangvereniging „Vriendschap", Berkenwoude. UITVOERINGEN Zangvereniging „HARMONIE" Nieuwerkerk a/d IJsel. het eenig afdoend middel tegen bleekzucht, bloed armoede hartkloppingduizeligheidkoude handen en voetenruggepijnademloosheid bij de geringste bezigheden, aanhoudende hoofdpijn, oorsuizingen, maagziektenzenuwziekten enz. enz.heeft een aan- genamen smaak en geeft verrassende uitkomsten. en bij den Hoofddepêthouder voor Nederland Prijs f 1,25 per flacon, per 6 flacons voor f 7, ONFEILBAAR Maatschappij tot Verkoop van Holpmeststoffen te Dordrecht De ABDIJSIROOP, Cntraal4Mt L L ADER, Vu Nknudestr. tl, titMu. DE NOTABIS N. F. CAMBIER VAN NOOTEN in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt aldaar, telkens des ▼oormiddags ten 11 ure, in het openbaar veilen en ver- koopen met SCHUUR, KAAPBERG, 5 roeden HOOIBERG en diverse perceelen (waarvan een gedeelte uitmuutend geschikt is om TerNeoaW te worden), alles in den Oostpolder aan het Weepje bjj de Ringvaart en aan de Zuidkade bjj de Gouwe onder benevens ERF en TUIN aan de Zuidkade aldaar, een en ander te zamen groot 16 HECTAREN, 91 AREN, 12 CENTIAREN, In 7 perceelen en in combinaties. De perceelen 1, 2, 3 en 5. zjjode de Wo ning met ongeveer 12 Hectaren Land, zjjn verhuurd aan L. TIMMERMAN te Wad dim- ▼een voor f 1000,— per jaar; de Landergen tot 1 December 1907 en de Woniog tot 1 Mei 1908. De perceelen 4 en 6, groot ongeveer 4Vi Hectaren, zjjn verhuurd aan A. HOUDIJKte Gouda voor f 330,— per jtar tot 14 De cember 1909; en het Huis aan de Zuidkade is ver huurd voor f 1,60 per week. Te aanvaarden bjj de betaling der koop penningen op 28 Maart 1907. Te bezichtigen: de Lander(jen dageljjks en de Gebouwen 3 werkdagen vóór den dag der veiling en der verkooping van 10—12 en van 2—4 ure en op den verkoopdag van 9—11 ure. Breeder biljetten en notities, te ver krijgen ten kantore van genoemden Notaris van 13 December a. s. af, b(j wien tevens nadere inlichtingen te bekomen zjjn. De Deurwaarder J. VAN IRENBURG te Schoonhoven zal, namens den Burgemeester van Schoonhoven, op Vrjjdag 28 December' 1906, 's morgens te 11 war, te Schoonhoven, om canUut geld, verkoopen: staande te a/d. z.g. Langewal, TrompertswalHalve Maan, Algemeene Begraafplaats en Meent; De verkooping zal aanvangen a/d. z.g. Langewal achter den Watertoren en alles in tjjda afgenummerd te zien zjjn. kan er op werken. Voor den prjja van 98 galden een piksplinter nieuw boogarm met prachtige luxe-kast, alle apparaten en 8 jaar garantie. Gratis te bezichtigen b(j W. VERMEULEN, Karte tiraenendaal 4 ie UODDA. Speciale aanbieding van (gemengde Oeral, Tarwe enz.), per 60 Kilo, ruim mud, ƒ8,00 franco iedere plaats door boot of spoor te bereiken, uk inbegrepen. Bjj 6 zakken tegeljjk 16 Cts. per uk goedkooper. Wie 16 zakken ineens bestelt voor den vollen prjjskr jjgt 16 ukken gezonden. Zendt postwissel aan GOUDA. Kantongerecht ie Siiedrecht. Uitspraken 6 Dec. Arie van de G., schilder Streefkerk, overtr. arbeidswet, f 0,60 of 1 d. Jacob M. en Jan K., beiden te Siiedrecht, viascherjj-overtr., no. 1 f 6 of 2 d., no. f f 3 of 1 d. Barend van H., Goudriaan, idem, f 1 of 1 d. Leendert van den H., Siiedrecht, orde verstoring en dragen van een wapen, f 8 en f 1 of 2 d. en 1 d., met bevel tot terug gave mes. Willempje S., Goudriaan, overtr. leer plichtwet, f 1 of 1 d. Willem N., Siiedrecht, idem, f 1 of 1 d. Willem van de G., Siiedrecht, idem, f 1 of 1 d. Franciscus Xaverius Jacobus Pleun V., Rotterdam, overtr. spoorwegregl., f 1.60 of 2 d. Teunis D., Hardingsveld, overtr. motor en rjjwielwet, f 2 of 1 d. Cornells M., Streefkerk, idem, f 2 of 1 d. Hendrik B., Molenaarsgraaf, idem, f 2 of 1 d. Hendrik van den B., Giesendam, idem, f2 of 1 d. Arie van der T. en Cornells R„ beiden te Papendrecht, spelen met geld, ieder f 1 of 1 d., bevel tot teruggaaf geld en dobbel- steenen. Maria Phemona M., zonder bek. woon- of ▼erbljjfpl., overtr. politieverordening Nieuw- poort, f2 of 1 d. Broer A., Montfoort, idem Goudriaan, f 0.60 of 1 d. Johannes B., Siiedrecht, overtr. prov. regl. Op de wegen en voetp., f 2 of 1 d. Marinus de K„ Groot-Ammers, idem, f X f 1 of f X 1 d. Leendert N., Siiedrecht, straatsohenderjj f 16 of 8 d. Leendert V. en Gerrit V., beiden te Siie drecht, burengerucht, ieder f 8 of I d. Cornelia 0., Lopik, dronkenschap, I X fi VEREF.NIGING „ONS IS DE TOEKOMST" in het G«*bouw van den NEDERLANDSCHEN PROTESTANTENBOND Donderdag 80 December 1900, des namiddags te half acht uur, waarin de Heer Eerste Geneesheer aan het Sanatorium „RHjjDgeest" bjj Leiden, eenige mededeelin- gen ul doen over den „Ingleed van alcohol op lichaam en geeai". TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. Z \NG VEREENIGING op Weeundng 86 December 1906, drs avonds te 7 uur, in bet SCHOOL GEBOUW. Entrée f 0,56. «p Zaterdag 88- en Waenndag 86 December au a des avonds te 6Vi uur, in het SCHOOLLOKAAL. UT Ter afwisseling worden opgevoerd de Tooneelstubjes „De Beren", door Justus van Mauhik en „De Vlag ep 't dak", door W. N. Peypers. Een beperkt aantal toegangskaarten A 66 €t. verkrjjgbaar bjj de leden van het Bestuur. te ep den S6sten December 1966 (2den Kerstdag), des avonds ten 7 ure, in het Vereenigingsgebouw van den Heer G. VAN REEUWIJK op het Dorp. Entrée SO Cents. PLAATSKAARTEN te bekomen bjj den Penningmeester, den Heer L. DEN TOOM. Aan het Gebouw worden in geen geval toegaDgsbewjjzen afgegeven. TE KOOP. Te bevragen bjj A. KOOIJMAN, Nieawpeert. TerkrUgbaar Mf: L. de HAAS, Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN, Brandwjjk; Mej TRAPMAN, Goudriaan; T. de GROOT, Arneide; JAC SPEIJER. Meerkerk; C. van STEENIS, Noordeloos; D. RIETVELD, Leksmond; R. VERMEULEN, Laogerak; G. van der Werken, Ammerstol; A. van LIMBORGU, Opperduit; K. den BOOM, Krimpen a/d Lek; JOH. den OUDEN, Nieuw Lekkerland; Wed. T. AMSING, Alblaaserdam; E. HILGEMAN, Streefkerk; C. G. van den BERG, Bergambacht; J. L. VLOT, Oud-Alblas; W. van REES. Rleskensgraaf; JOH. van der HEIJDEN, Jaarsveld; T. KASTELEIJN, Benschop; M. de HEER. Polobroek: Wed. D. VER WOERD, Vlist; A. R VAN DEN BERG, stolwijk; A. van WALSUM. Ouderkerk a/d IJsel; A. C. SCHOUTEN. Krimpen a/d IJsel; P. C. PESSELSE, Giesen Oudekerk G. van ZIJL, Giesen-Nieuwkerk, DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zaldplnapelder zjjn voornemens op Donderdag 16 Jannnrl 1907, des namiddags te 12V» uur, in „DE ZALM" te Qeada, bjj enkele inschrjjving, in bet openbaar aan te besteden: Het uitroeren van vernieuwingen en reparation aan benevens het anderhanden vnn de Mochlne- geban wenWaningenSI alsen BrnggenDnlbera, Scheringen en verdere Kunstwerken dea Paldera, gednrende de jaren 1907 tat en met 1910. In drie perceelen en diverse massa's. Het Bestek is verkrjjgbaar, op franco aanvraag en tegen betaling van f I.—. bjj de Boekhandelaars J. VAN BENTUM Sc ZOON te Oanda, vanaf 16 December 1906. Inlichtingen geven Djjkgraaf en Heem raden voornoemd, zoomede de Hoofdopzichter des Polders L. EXALTO te Haardracht. HET BESTE ZENUWMIDDEL, tegen zenuwziekten, verdrjjft prikkelbaarheid, over spanning, slapeloosheid, boofdpjjn, enz,, enz. Per riacen 60 €ent. Te Gandn verkrijgbaar bjj: WOLFF Sc Co.; te Eangcrah bjj T. VER MEULEN; te IJselstcln bjj H. v. AMERONGEN en A. v. AMERONGEN; te Bergambacht bjj v. d BERG en A. BLANKEN; te Graat-Ammera bjj B. BRAND; te Ottalsnd bjj J. de KLUIJVER; te Oabnnw bjj G. v. d. HOEK; te StalwHb bjj A. R. v. d. BERG; te Gandrlaan bjj Erven TRAPMAN; te PaRbraekerdmm bjj J. P. KASTELEIJN. Aanvragen om wederverkoop te richten aan Dr. BIJBABDTs HeefddepAt vaar Nederland, te Weerden. Opgericht 1898, - levert onder openbare cóatrole der Rjjkslandbouwproefstations: echt DnitachThomas- ■1 alt ken meelmerk „De Ster", Kollseuten, Pheaphaten, Guano's enz., zoowei voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Phosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsche Pap en SPr<Agent"n*: de Unarm) D. W. VAN BEUSEKOM te T. VAN BEUSEKOM te Leplker>Kapel, bjj wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrjjgbaar zjjn. of 2 X i d. I Gerard R., Amsterdam, idem, f 1 of 1 d. Dirk K. en Dirk vaa B., beiden te Siie drecht, idem, ieder f 6 of 3 d. Jacob G., Siiedrecht, idem, 2 X f 3 of 2 X 2 d. Marinus Eliza L., Siiedrecht, idem, f 6 of 3 d. Cornelia Pieter R., Siiedrecht, idem, f 6 of 3 d. Jacobus K., Siiedrecht, idem, f 16 of 3 d. Kommer de J. en Leendert N., beiden te Siiedrecht, idem, no. 1 f6 of 3 d., no. f f 16 of 8 d. Jacob V., Siiedrecht, idem bjj herb., 2 X 2 w. Klaas S„ Siiedrecht, idem, f 3 of 2 d. Wouter Adriaan van S., Siiedrecht, idem, f 1 of 1 d. Arie B., Siiedrecht, idem, f 1 of 1 d. Pieter V., Giesendam, idem, f 2 of 2 d. Dirk Willem K., Siiedrecht, idem, f 8 of 2 d. Cornelis H., Siiedrecht, idem, le herb., 3 d. Jacobus 0., Siiedrecht, idem, f 3 of 2 d. Cornelis de J., Siiedrecht, idem, f 3 of 2 d. Pieter B., Siiedrecht, idem 2e herb., 6 d. Krijn B., Siiedrecht, idem le herb., 6 d. Arie Teunis K., Siiedrecht, idem, f 3 of 2 d. Jan M., Siiedrecht, idem ie herb., 3 d. Jan NSiiedrecht, idem, f 8 of I d. Cornelis P., Jan W. en Willem Arie B., alien te Siiedrecht, ordeverstoring, ieder f 6 of 2 d. Arnoldus B., Bleskensgraaf en Willem K., Brandwjjk, idem, f 6 of 2 d. UUHGEKLIJKK STAND. Alblaaaerdnm. Van It Nov.-6 Dec. Geboren: Baetiaan, z. van A. Eenhoorn en A. Koolmees. Maria, d. van E. Boon en F. Verloop. Jan, z. van A. Markenstein en N. Verschoor. Teunis, s. van A. de Waard ea M. Middelkoop. Pieternella, d. van G. van Veen en T. Schippers. Ljjsje, d. van IX C. Vastenhout en L. de Vos. Getrouwd: D. Laanbroek, oud 86 j. en E. Jonker, oud 30 j. F. Koster, oud 17 j. eo L. de Gilde, oud 21 j. Overleden: E. van Schagen, oud 86 jn weduwe van A. van Vliet. Benachnp. Van 1—80 Nov. Geboren: Gezina Catrina Jacoba, d. van H. de Bruin en J. H. Stobbe. Willebrordus, z. van A. Baars en J. Hendrikse. Gerarda Johanna, d. van G. Boere en H. Klever. Getrouwd: J. de Kruif, oud 80 j. en C. Meerveld, oud 17 j. C. Weztland, oud 24 j. en A. Grift, oud 21 j. Overleden: M. J. Baars, oud 16 d. J. W. Baars, oud 17 d. G. Hoogendoorn, oud 68 j., eebtgenoote van Joh. Schinkel. Gtesendana. Van 17—14 Nov. Geboreo: Cornelia, d. van J. Verschoor en B. Huizer. Jan, z. van G. van der Hoff en C. J. de Jong. Overleden: H. den Breejen, oud 18 m. Grnnt-Ananacra. Van 1—80 Nov. Geboren: Arie, z. van H. Daim enJ.C. van den Berg. Dirkje, d. van J. Ooms en J. van Donk. AnnigjePietertje, d. van G. Vonk en A. Tromp. Bastiaantje. d. van A. Pek en J. Rozendaal. Maria Wilbelmina, d. van J. de Groot en J. Benschop. Jan, z. van A. Spelt en R. Speit. Getrouwd: J. Schenkel, oud 22 j.(won. te Lopik) eu M. M. C. Vonk, oud 26 j. Overleden: A. Prins, oud 6 m. G. van der Ham, oud 8 m. G. deo Boer, oud 6 m. J. Spelt, oud 2 d. R. Spelt, oud 80 j., eebtgenoote van A. Spelt. Haeakaep. Van 1-80 Nov. Gaboren: Govert, z. van A. v. d. Berg en L. A. Baron. Jaarsveld. Van 1—80 Nov. Geboren: Joban, z. van W. W. Hol en J, Aantjea. Krjjnlje, d. van J. F. de Gier Zilver; reparatie Hoort en luistert naar den raad uwer vrienden, zjj meenen het goed met u. Leest met aandacht hetgeen zjj u te vertellen hebben, bet volgt hieronder: De beer JACOB GOSMAN Jr., Van Spjjkstraat 11, Amsterdam, leed tengevolge van iaflaewsa aan aen verscbrikkeljjken hoest, waar bjj niet kon afkomen. Eetlust bad bjj niet. Nadat bjj 3 flicons Ahdjjatreep gebruikt beeft, die bjj haalde bjj A. LUCASSEN, Prinsen gracht 246, is bjj geheel genezen. o De Heer G. J. OFFERMAN, Lange Leidache Dwars straat 62, Amsterdam, leed geruimen tjjd aan heaanwd> heden. Hoesten deed bjj veel. Na het gebruik van de AbdUslreep, Klooster Sancta Paulo, is hjj geheel hersteld. o Het is de Heer G. FOORENS, Nipponatraat 31, Leiden, die een jaar lang aan een hardnek klgen heest beeft geleden en door eenige fleschjes A fcdj) siroop geheel van zjjn hoest bevrjjd is. _0_ De Machinist* D. VAN DER WEL te Spmkenisse leed aan een hardaekkigen keest, waar hjj niet kon afkomen. Hjj transpireerde dee nachts. H| is door het gebruik van 2 flacons AbdU*ireep genezen. o— De heer A. v. v. BOGAARD te Volkkl schrjjft ons, dat hjj twee maanden lang een hevlgen heest gebad heeft, die hem zeer veel pjjn veroorzaakte. Hjj is door één flesch Abdijsiroop genezen. o— De Heer A. H. BUNING, die het beroep van schilder uitoefent, woont Hamerstraat 28, Den Haag. Deze heer had tengevolge van een gevatte koude bekomen, waarvan hjj dag en nacht last had. De ademhaling was beklemd, 's nachts transpireerde hjj. Slapen deed bjj weinig; boe bjj zich ook keerde of wende, moest h| hoesten. Hjj kocht een flacon Abdjjslresp bjj den Drogist DE WAAL, Herderinnestraat, en is door enkele lepels door dit middel genezen. klooster Sancta Paulo, voorkomt de tering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpjjpontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrekingenbloedspuwingen, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs f V-f 8,- en f 8J6 per flacon. Verkrjjgbaar bjj A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven A. C FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Leek er kerk; G. S. ROSS te Odd-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REIS te Bleskmmsoraan; J. SCHUTTE te MounAARsenAAr; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M.v. HOUWELINGEN te Gihho-Nibuwk.; J. ZONNEVELD—Pms te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Twnevm; P. G. J. de JONG te Ambidr; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Carauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammers T. MOLENAAR te Lrxmomd; R. VERMEULEN te Larurrak; K. VAN DAM te Bergambacht Wed. J. VUUE te Krimpen a/d Uskl C. VAN WIJK te Oüdewater; Firma WOLFF k Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sukdrbcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordbloos FRANS VAN DAM te Goudbra*; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt, Ouderkerk a/dU.; W. DONKER, Krimpen a/d Lik; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nikuw-1.kkkkbi.and; M«j. KORTEWEG te Alblaaserdam; Wed. F. AMSING te AiBitWRRSii; E. HILGEMAN te Stresteers; C. SPELT te Niiuwpoort; F. J. BATS te Stocwuk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capelli a/d Usel; G. ELSENAAR, Drogist te Subdrrcht; W. J. VAN DAM, te Haastrbcrt; G. DEN HOED te Bkrkknwoude. en C. Lakerveld. Hendrik Cornells, i. van C. van der Vlist en J. Verwefl. Hendrik, z. van W. Kers en F. Lakerveld. Johannes, z. van A. Benschop en W. Verbejj. Agatha Cornelia, d. van T. van Bensekom en C. A. Verbree. Jacobus, k. van J. Kroeftum en G. Hoogendoorn. Getrouwd: T. Hoogendoorn eu M. de Wjjman. Overleden: C. de Jong, oud 7 j. Krimpen a/4 Usel. Van 1—80 Nov. Geboren: Jannigje Pietertje, d. vu L Honkoop en P. Roe. Adriana, d. vu J. Jansen en B. A. Goudriaan. Frederik, e. van H. Kort en L. Oudenaarde. Dirk en Paulus, zoons van J. H. Steur en A. Stuurman. Cornelis, z. van J. H. Vujjk en G. ten Hoit. Trijntje, d. vu A. D. van der Zjjde en A. Stoik. Maria, d. van A. vu der Hek en M. de Jong. Arina Jobuna, d. van J. Bujjs en A. J. Bloot. Johannes, e. van T. Gouwen» en M. H. Middelkoop. Arie Cornells, z. vu M. Stolk en A. J. Donker. Getrouwd: G. Loeve, oud 24 j. en C van der Giessen, oud 22 j. C. A. Sparre- boom, oud 30 j. en D. Verhoek, oud 26j. IJ. Twigt, oud 27 j. eu M. J. Verhoek, oud 28 j. Overleden: B. Stolk, oad ruim3m. P. Steur, oud 4 d. M. J. Rietveld, oud 16 m. C. van der Doe, oud 8 m. C. Koomen, oud 67 j echtgeuoote vu J. Boer. Lange rak. Van 1—80 Nov. Geboren: Jannigje, d. van J. Sterren burg et Z. Versteeg. Mlenwerkerk a/4 U. Vu 80 Nov.-14 Dec. Geboren: Gjjsbertus, z. van J. A. vu Genderen en W. de Wild. Leendert, z. van H. Kar reman en K. vu Roojjen. Martinus Johannes, z. vu H. W. Ekelsschot en M. Winkel. Dirk, e. vu P. Both en L. Berkouwer. Marius Johan, s. van M. Molenaar en T. vu deo Dool* Floris, E. van T. Verhoef en E. vu Wingerden. 1 Getrouwd: A. Visser, oud 23 j. (won. t# Rotterdam) en A. W. de Bruis, oua 22 j.- S. Maaefeider, oad 22 j. en M. Vat, oud tój. Overleden: M.J. van Erkel, oud 64j., eektgen. van C. Blom. A. vu den Heuvel, oud 62 j., echtgenoot vu H. de Leede. H. van Rjj, oud 76 j., weduwnaar van W. de Bruin. D. Both, oad 2 d. M w.-Lekkerlsaa4. Vu 1 Nov.-l Dec. Geboren: Johune Elisabeth, d. vu J. Busink en P. de Haas. CÉfnelis Leendert, z. vu B. Voorslujjs en J. M. Meerkerk. Jooatje Josina, d. vu P. J. Brejjer en M. Blonk. Maria, d. vu J. C. van Wjjnenen M. Vollebrecbt. Hendrik, z. van 'A. de Lwge en G. vu der Beek. Aartje, d. vu M. Schild en A. Ooms. Eleonora Jannette, d. van J. Slot en N. Ghislain. Getrouwd: A. den Ouden, oud 28 j. en A. van der Velde, oud 22 j. - T. Schippers, oud 26 j. eu P. Slagboom, oud 27 j. Jli. D. Mak, oud 24 j. u H. Noorlander, oud 20 j. B. van Lam baart, oud 24 jeh C Houweiing, oud 26 j. W. H. Dorst, oud 80 j. en J. Oversteeg, oud 87 j., weduwe vu H. de Regt. Overleden: A. Maurice, oud 4 m. A. Kerkhof, oud 27 j. On4ewater. Vu 22 Nov.—6 Dec. Geboren: Ju, e. vu H. Mejjer en W> Wolfenbuttel. Overleden: P. tu Mever, oud 72 j., echtgeuoote vu Ph. ven Dopperen. P. H. B- Burger, oud 11 m. P. J. Kruisheer, oud 61 j., echtgen. vu P. J. Muntendam, eerder wea. van A. vu Ameide. J. Spekanjjder, oud 7 m. Tienkeven. Van 1-80 Nov. Geboren: Teuntje, d. vu G. van Middel* koop Mi. en B. vu Toor. Adriaan, s. tu N. Hejjkoop an A. Vonk. Getrouwd: H. Veen, oud 27 j. ®0 I» vu JUmjh oud 89 j. SfflOOHOMSCH! COURAKT. CrrciTi jam S. k W. N. VAN NOOTEN te ScaoosnovD. later com tn. Ttkfoon a VAN HIES KM OUR. Oorlog. „Het Huisgezin" (Katb.) schrjjft: „Het is in de pers niet meer een regen, maar een stortvloed vu artikelen over den Minister vu Oorlog. Hie Welf! - hie WaibUng! - galmen ge leuzen, en de atrfdbjjleu gonzen door de lucht. Met groot geschreeuw wordt het hoofd vu Minister Steal gevraagd, ea men zal er alc het moet, niet voor terugdeinzen eUe negen Ministendele hoofden au de politieke guillotine over te leveren. Minister Staal ea zjjo collega's hebben natuurljjk ook hun verdedigers, die er al Als dat soo moet d«rea »et de oorloge- begrooting au de orde komt, du loopen ws groot gevaar vu een bümeoludschen oorlog" „Osstargo" <¥k) sehrfft: .Het grenzen loos oabiU|ke vin deo be- etaandeo toestand, die duizenden jooge mannen eeder do wapenen, van boa huis en hu werk hield, zoo der noodzaak, beeft Minister Staal br iafeóea ee h| wil er een Hl wil hot htfveRd ge doet te grooteodeeta abc ba ff sa. Hf wil 't hreegeo 6660 op 1660 au. H| wi IW jaag* masaen vu achrshbae, dwmiee, koken Ea verder: „Het behoeft goes betoog au welke zf de w| ia deze stou. Elke hervorming, die verbetering ia. jmtkem wf toe. Eo dat ts hst opheffee vu het Ujjveed gedeelte zeker. Wl hap sr du ook vu harte dat Miats- tsr Staal aiet zal wfkaa voor de krachtige pressie dia ap hem wardt uitgeoefend. Doch dat hf zoo oeverwrik baar zal Mfron ais het mataaL waarau hf zf n naam aatieeoL Al wat ia Nadsriaod dieeeo maat zal bem Veelte te p-brmk™ ,U poUtie^ r*er,e b(f ruat,eritorin, eo om i. le ki- jekoe. eteeie orer ,oe.koo^ werkknehte. te beschikken. .De Gelderluder" (kath.) zegt: „De tegenkuting op de maatregelen, door Minister Staal genomen, spruit goeddeels voort uit een kleven, in militaire kringen, aan de oude sleur, waarin nog gebruiken tfu op te merken, die uit den tfd vu Na- poison I eozelfs vu prins Murits dagteekeneo Zoo schjjnt men bet in verschillende gar nizoenen vreeeelfk te vindoa, dat er soms korporaals zullen dienst moeten doen als soldaten in het gelid. Is dit wezenlQk zoo erg toot het korpo raals-.prestige" Bjj de Koloniale Reserve is dit toch zeer gewoon! Heden-ochtend nog zagen we een detachement, waarin bjjna «venveel korpo raals als soldaten „als soldaat" dienst de den, onder commando vu. een anderen korporaal. En herhaaldeifk komt bet voor. dat bf dit kranige korps sergeants als gewone sol daten in het gelid mee-mareheereo. Toch doet dit niet in het geringste af breuk au bet prestige dezer oederoffirie- ren. - integendeel; en is de Koloniale Re- rorve een korps, dat ia militaire waarde roor geen enkel infuterie-garnizoen behoeft onder te doen." „Een drama". _Do afsehaffiag vu bet blfvend gedeelte ed den ii Hf lachte de politieks strudroovers uit en ging zjjn weg. Ea bet volk voelde zfa vertrou' regeering versterken en om alle reden tot klagen weg te nemen, zond het ter vervanging vu de 4060 jonge dumb, die thuis noode kooden gemist worden. 4000 oude vrouwen, die haar levenlang gekookt, gedweild en ge- op los. - lm t vaderland weder gered". bf de bereden wapens deed dea inspecteur der cavalerie besluiten tot ontatagauvrage. Naar auMding bier vu schreef „De Neder- lander" jchr.-hist.i onder bovenotaud op schrift: .Er waren twee partfen, die bf de stem- bws loslippig becuinigisg op defessieuitgaven beloofden, zonder te weten waar die bet ui- aiging moest worden aangebracht. Er was een Minister vu Oorinp, die weinig au pnfitiek gedaan had en die ia gulle lachbui mtbeistte. toen deze grauwe blinde bexoini- giegsteas bem in de politieke Er wares vele persorganen en parlemen taire strfdera. die den Minister duideifk nu akten, dat hf .geen flauw besef vu zfa politieke positie" had. Er was eea Minister vu Ooriog, die het Ucben verleerde, voor politicked druk be zweek. eo naar het oordeel vu met-verpo- iitieeerde deskundigen bet leger denorgani- IN GEMONDEN. Bidla zmntmor-Mik/tad der Bedaetk. Geachte Redactair I Sta raf toe dee heer P. H. Peteer te ast woorden op zfa batelfk stukje, ro in uw blad vu If December j L Eenige ooceuWikken beb ik geaarzeld te ut woorden op dat oa waardig gedoe, doch ter wille vu de Oaderiisge Verzekering antwoord ik. Reeds in de vergadering te Lopik gebonden Meek mjj, dat de beer P. minder kirsch durft optreden. Naawetfks aan het woord gekomen zei spreker, dat de geachte secre taris vu den Boerenbond reeds reel vnor den Boerenbond beeft gedaas eo ook weer bereid was dien te helpen, terwf 1 hf zelf hem altfd beeft gesteund en dit na weer gaarne zal deen. Dit nu gaat m. L te rer Ook de toon. door dea beer P. over zfa verschil vu ge voelen mri Jbr. Mr de WfkerMooth de Weerdestefo. lid vu Ged. Staten vu Utrecht aangeslagen, bet veel te wensebeo over. Verder is door bem geevgl: „de boeren alleen hebben gerond verstandbeeren heb ben wel verstand, maar reea gezond ver stand." Dat is boerenbedrec. evtaaxl als zfa bewaring omtrent de „Osderiinge Vtm- kering." „De Boerenbond wil." aegt spreker, „een fonds, dat winst reef', in plaats ras premie te betalen aaa bet Rfk Dit lutste beb ik voor oemocetfk ver klaard. zelfs toor bet geval zich geen enkel ongeval voordoek Jaarifks imnm moet bet aardige sommetje vu f 1166 voor administratiekosten betaald worden. Door mf zfa de boeren geen „onbeschaafde menechen" genoemd. De beer P. daarvoor wel te Alleen sprak ik ajh vrees nik dat de „Da Standaard" ja. r.) beeft volstrekt gem wariMfds voor bet blfvend gedeelte; bet bèsd zal dm dag zegenen, waarop de orgs- aisatis toó ku worden iagerichk dat sr, „Ufvaed gedeelte", eea be boort «ka ebt bmt t jaar door aaawemg ku Ook de Miami er stelt ia uitzicht de Er was eea umpecteur der cavalerie, die zich jarenlang zeer verdieosteljjk bad ge maakt voor het leger, een man vu ernstig plichtsbesef en groot verutwoordetfkbetds- gevoek die in dezen gedenorgumeerden toe- •tand de verutwoordelfkheid voor de bem toevertrouwde belangen niet langer kon dra gen. eo met onofferug vu geld en toekomst geliefden werkkring vaarwel zegde. i mgsnimtie m ar nog met m daarom bad ■a mg hst „blfvend gedeelte" moeten Mf- va Dat na negt „de Standaard" - tegen die consequentie ia, bet blfvend gedeelte zoo pad als embnln wordt gebracht, nog eer de troepen, die bet wiatorgaraixom zuilen vsr- «I». Waarbeen gaan wf. vraagt het (ood-h'b yütr. Dagbl.". als er gnea Mfvend gedeelte 8a m staking als ia 1288 weer uitbreekt T „De Standaard" zegt ook niet te kannen gedoog ia. dat in de gevaartfkste maanden vu bet jaar de Regeering vu bet laad list •TO kannen bmrbikkm over de ooodige mid- delm om rant m orde te handhaven, en zoo held, gewond in zfn positie, omdat hf de 4em vu zfa plicht volgde, en gewoad ia zfa bark omdat neergehaald werd wat hf had helpen ophouwen, den ezebtrap nagaven. Er waren organen, die bem „politieke partfacbap" ver wet ca. bem. dm soldaat. was afgebroken. Er was haastte den worden „ia den rollen meenea. dat ae gered tfc zsodat veel meer onget werd voorgesteld. De beer P. sprak vu een mkd oneen] in dm hooibouw eo dat öeh mimehm nog wel eens iemand ia de vmfi'n cos KgAee. De hoeren, zegt spraker, zallea wet zorg** dat ze pees oageral bekomeo, vu! die zfa niet roekeloos. Daarop beb ik aaanefaertt dal met vol doende met dea arbeider nrekeod wordt Omdat de spreker de Laad Movers te veel paaide, maak'e ik de tegewsteftiag scherp. Ia dit verhand was. naar af se meeoiag- NEernteUlagn- ea ▼aeaaUe-Kplwalen vmr Kin4eren. Er is geen laad in Went Europa, waar betrekketjjk zoo, weinig kinderen worden gezonden naar herstelling»- eo vaeutkkolo- nies als Nederland. Deze kolonies meer meciaal Gezondbeids-koionim genoemd, om dat over *t geheel allem de zwakke kinderen verpleegd worden, komen nog altfd in ons land sporadisch voor. terwf I zf bf onze naburen reeds jaren burgerrecht hebben gekregen. Parfs bezit 81 veroeoigiapro. die zich met dezen tak vaa liefdadigheid bezig houden en die jaarifks 4 pO, der schoolbevolking. 4600 kinderen, naar buiten zenden. De grootste en meest gezaghebbende Fransche bladen, zoowel als de locale pen. wfdee voortdurend hoofdartikelen au deze uitne mende instellingen eo houden b*t pnbüek «teeda op de hoogte vu de gunstige mtkomstea. Toch w geen land beter geschikt voor de uitzending vu zwakke kinderen du bet onze. de grootste afstand maar bet beerifke Noordzeestrand, naar hei eo deanea nog er rering is. Gelukkig is ook kier een ontwakend geroet vu bdaag**efting d ai delf k merkbaar. Het aantal eomité's wordt steeds grooter en het Centraal Genootschap voor kiaderhersteOing- maakt het au de Vmetititf lies op te rich tee. Dit Genootschap tracht door gshed Neder- od afdediages te stichten. Deze afiesiin- gea f-Hte'fk zelfstandige verem«risgen boulea zich bezig met de kenze der kinderen nö ragen omgeving, met bet toezicht op de zf boaieo voefing mei de ouders en brengen da gelden bfeea voor de verpleging Wanneer de Raad zegt dat de brandweer Voer de rcrpUgiag zslra zo-gt bel boofd- ariiar Hal boowt of hnrt tehnizeo. die hel inricht en ia exploitatie brevet, onder it der af deelingen. Het zorgt tóe gewapende macht te zfa. „De Maaabode" (r^k.) zegtWf moeten in dn soldaat am „gewillig werktuig" hebben tegen de ronde democratie, zoowel in ab ran Oaring, die zxh te doen rallen en den m daad aiet Meek te Er h een land. welks defensie door dit politiek gedoe m gevaar komt Zf er straks een Kamer, die rekenschap weel te vragen zooder «aaries des persoooj, es weet te trvffio waar bet noodig ia. De „N. Arak. CL" (lib.) verhaalt ia de Beschaafd toch. beteekewd „nod méer- weces". „ontwikkeld". Bovewdsen hek ik utdrakkelfk verklaard, dat niet was iemand te beleedi verklaring de beer P. rekeri rwfgt ik ook ak landbo> •Het democratie gaarne bevechten. Met argumen- ba mmW; atat mrt ko^U. Het Penoom- gka oI<rrurk%<wil roor bat rrmtn ta-Uog. dta BK bj»ttta„. Mei aoMetoi kilt g. (Ui I vil i bvmntta lieL Uit tafir. rponl „I iet ,elk. üevt. >ta;m(kaergau: ierUn, ter nrUeét0i« volk» bestaan tegen buiten- 1 Daartegen is -E*b arsenaal ■4 slechts sea wapensoort sociale recht- vaardigheid. Daarmede doodt meo de sociaal - dmiuuifie weL Hel wapen 'm itn verkie- boven hei bot geweld dat „De Maas- ■roe preekt Vnor de dagelfksche orde •P 4raUn m wegen kannee „Er was eea partf, die nch heftig verzei had tegen de militaire lasten m daarom zelfs eee regeerisg hielp omverwerpen. Toen die partf verbonden met hare vroe gere tegensta a decs, zelve au de regeeriag kwam. dreef zf de militaire uitgaven op tol mrekeade hoogte. Er was een rolk. dat er genoeg vu kreeg, te zochten onder dies militaire* dr ru niemand de noodsakelfkaeid wist te bewfzea. Dat reik joeg de partf mei hare beod- geoootea naar huis en deze waren daarover bf rifk. dal hf volstrekt riet Door mf enkele plaats zegt es sp zf* zaeatnt i_ Sprekers redeaeenag ifit ooriocea. Door «en wsldoórdacate wfze vaa verpJogipg zorgt hst er roor. dat steé«é« het karakter vu 't gexiadieve* bewaard Wfft, zalfv wanneer 44 of meer k lieren ia tri nis bfeea zfa. Iedere dame heeft haar wepj.. Hel Ceatraaipenoofsefaap en zfa tfleeüsgee even een row beeld ran de meeat rtztsh ereenigiaf vu eentraianatie en déeeatraü- sarie. Het Wreven va* het C G. wordt raude- eg caser Wg-tpta. Drt bewf* dé onge kende rooratgang ia dit jaar Hel au tal a/deei'ageo steeg vaa 6 tot 26 Deze sonde* is den afgefcvopes zomer KI o4~r*m naar de 3 katoniekzizee ruhetCG. Ia 1W bedrug bet aantal verpleegden tl. Toch waren de meeste aft" hel vorige jaar opgericht bedoeling om f 150 daarvoor minder uit te trekken, maar om haar zoo goed morel fh te krfgen. opdat de biaÉfama, als hed gereed is, beier zf du toTdusverre. De voorzitter: Bf Bm*. eo Weth. zat voor niet om een raming te mvkea wat de toekomstige brandweer zal kosten, want dat zal misschien hooger zf* dan hier Is aange geven. maar Burg. en Weth stellen zich bel tegendeel voor. en wel op dezen grond, dat nu de kantra ru tri. I nRsloitend bestaan uit vergoed iegra. die eagseifk heel vreemd zf*. allemaal kleine btlumiagia en bureubehoeften eo lofcaalhvnr en verterin gen. die kunnen vervallen. Ea *n hebben we gemeend dat als we asg f !Ot raamden en niet f 287. daarin niet Hvt opgesloten dat we niet met era reorganisatie zonden komen, nmr juist wel. rk wfl wet zeggen, dat er zit bf ons vnor om te trachten era vrfwillire brandweer te kvfge*. maar roor zeever die aiet bereikt zal konen worden, moeten w| er op be decht zf* dat er ook era verplichte brandweer Mff» beWnu en die znflra we rewguisjeru. We moeien dm era verordening hebben. Ovk al krfrra we era vrfwiTRge brandweer, du Ufft die rerordraiBg ia hel arehisf ligvea tot die noodig is. want wanneer wc wf willige brand we het heWnwr daarvan mu' V| moeten hef tsch in ds h«*d hebben. Daarom is er f 161 mf go- trokken. «fkt das ia den Inop vu 1267 dat wo HW VnVwdi voor kwtra tfd 4echts 4666 gfd. bedraagt n WA rid. Op 27 Oe*. j-L werd de «eiste Ween gelegd roor era kW'jnieh'i'j. dat met de beste icrichriagen sp dit gehóed ku wedfverag. De vywprihie. waarmee dit eerWe gebouw wordt begroet. beAosft veel roer de Wieh' tg raa Wfk- D» waren eehittaiud. al wc primitiet Ds rasse sd en tedkrae ksm te verhoogra. Kaar wni priori f» he. Wrfdro 44a wat lasiiil om n*ed te deen. dat kan mra s iel verlangen. Ik zoo du Ds heer H. A. ScVra«er: Ik M hierin tms. wanneer hel van t jaar **w hel rot was: maar is hel afreUipis jur in verlaagd snel hWzelfde doel en tnen haddra Borg. ra Welh. die l'li'Bir E* ra griraf ik wed dat zf bed vnd werk hebbes. ra neg precies i er ep aan of we meer Waarroor ntteo we du rooral waaneer we tevoren zeker welga, dat we dien po* moeten o^vrscbrfdro? De beer J. W Valk: Er zit bf mf afc wethowder 4iï roor. dot ik êJ om jtor laag erMioreo van dn opper, al hef geld. dat Mar brand weseo. aang'droogsn sp v ra «e tal eek w*| kansen ra du vlei RÉ -af. dat de argaaaaatie beier cal zfa ra bW Schnraimran minder grif cal kanten. Hst af gebleken, det bf de brand wrat het wel epremaakt wordt ra verkaard, net «eo rwb karot au de t Door 4 tetf is mf gesegd- TU tlheht ank meer verstard du op soeaa- StaMJMil pdriM, nMitn. MM. fat brf rfa«tu- Mfa lot Mki.f H Kküat» W.t fa «fa Ct" (tilu botacM(k uit om bot ■taf ta ta«i„ I, «j ,u mü ftae «B' bdiUKO» ilHinHtai yro praniieud: ea au zen gedortode fi r- hmroh* 8e .fkeadigiag vu f bf mt lot „obMtafait oo fa uikomat fa* taatito* miltafa* zf korpt. ta.S—% fafj*ro< bofa*. bot U|n*I gsnssmd. dat versprnid is over h* »d mostra tegra beu den noodig ia geval vu «kale hrafdteegangen loert de pro* »f *e Wmten. om te hcdWten, dat vfandelfke afdeeriagea af patrouittes roro °veroehrfdra. mei het ded de op ^"r ""TM* in de gr»«districten te owa in vredesefd pTOfrofe pelitie new .e bf de hud beh- JMJ hs* nog np ru*verstoringen, du ■rot de Stent daarvoor ««riaie korpsen Nl'MigniB U brotsmmiin of udere voer- •roiRfu M treffen, meer doeltrefrad dra zfa in de ktwroes vu «ra rjy^rosi miiiiiaa Oszedelfk echter is JU ron dan Staat dese botra te leggra ep 2? koet dar manoelfke bevsï- Teea kwam er era JLnister vu CrirUg. die beloofde te zaiies peznimgen. doch «Leen wat bf morel fk achtte. Dese Munster was vreemd op hel pohtaek» ra&rwater. toen na de w««geWsarde boad- geoooten dit merirtra, de-iea tf ais eertfds de Wrandroevsrs ra beproefdes bet rep** nngsschip doer ralsehe semea ap t Wraod te zetten, om- het te kano Toen de MtsiWer begvpep. dat de rslacb waren, was hf vsertau op zfs b*4e. wat de politieke Wrandroswrs teer telrar- vaa dra hoerenMe-t dal east tas tra. da t Mem a*i rari rarstao-# heksen, 't Is fraai De neer P. heeft se bf dra bortetfkra due roar kra ra hehamWfkes v De gries datera. ro frecra ra o^ leeriacsa vu de Scheel row am te laten. MuiacSaporifk werk te A*s*erda.<o. waren i De te* vs^e berekend w hu taak. die op- raa d* ngwing. bekwaamhrid ratrawffHw esseht j vsorWel is rwodvi Vwr de harassusc^e antw^Jcrimr tu D% heer H. A. hel C G. nsoest n enk bet aaetaJ te4ra ea j de i om iWtev. bin jnstipen vsrtiradvVheód zf*. Dk*. bèeef i De heer P ra* Srasheek: TW mjhbeod- Het «pnebtee vu wet** verneem ik. dat hW SiaoeWtl ra MN* w remskkrifk d-rite grót a trie a. maar sok 4e rad. gemaakt, bet or*tra dra vu weet trit tftw» nreeifk. DP jaar J Bf msHfkra w 'Waanden braad, dat Mar bel uidra de a/deduraa ct p i ra toch wik ku rebenrra. hst is dm de tra i geeeeskn-fjge seboadrfiag ribrarepe*. Kul vs* de Xraodwter. km die d« flink bWaeit spriedra» re*, de De heer 3. A. Schremder: Die teeWand meoMüeee-oe ea iwi'.Jbtjsg ru hel steeds m ticmig. rnrar du tronrig. tseoeooeode au*aJ k rieeaebwöen ra tra 1 Dt heer P vu Sraohsck: Naar mfn «Mttc rosr een rwWehsou p-Tpsgrod» mvtt sardeet msW daxr m de eerWe pooSa sp bel hnsfdbnWaae torgem. griel »rka ra daarwa tam 4 gaarne vu Ales let'em*, een vswtdsrrade. snefc Bwra Welk. andwsrd k-'fO'in «p dess •nlwakcfing vu hel C G- Hel aagta! tS- vraag: kvmra rae antchnrgiri bf armd dei'Trai* ra be* uthi or*, te tee in km- stemt in vt-'Jbhia vaa de brandweer? deren ku ia tW w>der veeï ra swr veri De i' vwwurier: De haar Vu 5 mm uk grower fi wi gaarne v«r-eme* vu borg. ra Weth., Maar dvi awsdra. drmremd da! hse de taeakaod a vu hek srtndwcsra ra h* C zf* *4*» e* branoWwt ik hsar ai i meer bf \Mkrn. «aar bf Iddwarad» trit De sms Veel wordt r*mrt ss**r het wsrdt daarvs hel rosrWri. va «W gwraard ter w*e m hel rwakke tal wti pme trrafcao. I« I Am. mo-'etora n Mr. L SwisKfi. tmi «p *sk» vin w| i Buefcraai t Dra Haag daó zaLen kumm AVg. peoamroereter Th. M. Leledaar. Dai de wgaanstfie te De Minister ca deed wat tf hwoofd had ea begon tal vu bezmxigiogra is te roeren, wat zeer naar dra zia vu hel n(t wan. dat is hem begoa te rortrrawra. Dit maakte de pefitieke straodroorors acg tooratrer ra zf beraadslaagden, wat ?e dsra om dén Minister en bel rcgcerragsecüp te doem ttnaiea, alrsrewt het reik oc* rvm go*d vu de bondgeneetra torn a/wewdra. Er was een sgu" der anJ«r*. dm amewde dat alles wat »u behoorde te tffv**. H« wilde aiet» weten ra aesmaigmg i* vu verBaigdenog vu maHfair» Der«- smdal tf nooit geteerd had te inisterv-» naar de wem ra* 't valk. Teen so de petüek» Wnodroev-n nwmdra ru dira isspratow. dm heser zfa entrieg tam. du de bezmaigug doer dra M*s lagerocrl te hripra mtroeren. brnron zf ▼ervaarifk gtschrsenw JJg kaken, dweiira. sehrséhen. poeloen t» de mmderm tfo vu het DeWeche t riepen if mei grosU verontwaardig ra if lamaddedi he* W de eer te zfa. Uw dv W A. DE GROjrl. U Dec. IKC *4 mmujm fa *mm im t<ShWIlttnii TU taa Prffa, ta fa fa.-» fa-tan. falli„„» - - - - H Tnta, t Cnz. 1 Mt 1-* rar vu Ni. f--". CróMnMn ImWirrdsm i. H >f d» vtrpiumg mafemKsi hehow we pteicW te 1 vu dra Bead, nlj A. C BCri 1 Etiiil *ii Zee. mdgplihf De hwr Va ree de brtodweer roll. Dra zal A vu nji oe vwo fhevd .m du* ra m de wsrkWfkhml hst hsWndeerd ra DE GBfSj J BaastrecEt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3