Esne Boummnini Lt. AYA-NI, 14000 pnd Mieii A. N. VAN ZESSEN, Openbare ianbBsteii te GOUDA Wei- en Hooiland Een klein kind! gezond Kippenvoer G. WIENTJES, UITVOERING UITVOERING Schoonhoven - Cnlemborg.l Or. Rubardt's Nerven-Elixer Knoopt dat in uw oor! N°. 3779. Woensdag 19 December. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. WADDINXVEEN; Een Huis met Schuur, Openbare Vrijwillige Verkooping. Wilge-, lepe-, Kerse- en andere Boomen, SCHOONHOVEN, alsmede het RIJS- en HAKHOUT. HANDNAA1MACH1NE Door grooten voorraad: te Haastrecht. OPENBARE VERGADERING Dr. A. H. OORT, „OEFENING en OITSPANNING" te Molenaarsgraaf. Zangvereniging „Vriendschap", Berkenwoude. UITVOERINGEN Zangvereniging „HARMONIE" Nieuwerkerk a/d IJsel. het eenig afdoend middel tegen bleekzucht, bloed-l armoede, hartkloppingduizeligheidkoude handenI en voeten, ruggepijnademlooslieid bij de geringstel bezigheden, aanhoudende hoofdpijn, oorsuizingen,! maagziektenzenuwziekten enz. enz.heeft een aan-| genamen smaak en geeft verrassende uitkomsten. en bij den Hoofddepóthouder voor Nederland J Prijs f 1,25 per flacon, per 6 flacons voor f 7,- Maatschappij tot Verkoop van Holpmeststoffen te Dordrecht De ABDIJSIROOP, Centraal-Depót L L AKKER, Vu Alkeuudestr. 11, SittenbuL Gemeenteraad van Schoonhoven. de NOTARIS N. F. CAMBIER VAN NOOTEN ral op Donderde g .900 in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt aldaar, telkens des ▼oormiddags ten 11 ure, in bet openbaar veilen en ver- koopen met SCBTCJUR, KAAPBERG, 5 roeden HOOIBERG en diverse perceelen (waarvan een gedeelte uitmuutend geschikt is om verveend te worden), alles in den Oostpolder aan het Weegje b(j de Ringvaart en aan de Zuidkade bg de Gouwe onder benevens ERF en TUIN aan de Zuidkade aldaar, een en ander te zamen groot 16 HECTAREN, 91 AREN, 12 CENTIAREN. In 7 perceelen en in cotihbinaties. De perceelen 1, 2, 3 en 5, zgnde de Wo ning met ongeveer 12 Hectaren Land, zgn verhuurd aan L. TIMMERMAN te Waddinx- veen voor f 1000,— per jaar; de Landerijen tot 1 December 1907 en de Woning tot 1 Mei 1908. De perceelen 4 en 6, groot ongeveer 4V» Hectaren, zgn verhuurd aan A. HÓUDIJK te Gouda voor f 330,— per jaar tut 14 De cember 1909; en het Huis aan de Zuidkade is ver huurd voor f 1,50 per week. Te aanvaarden bg de betaling der koop penningen op 28 Maart 1907. Te bezichtigen: de Landerijen dagelijks en de Gebouwen 3 werkdagen vóór den dag der veiling en der verkooping van 10—12 en van 2—4 ure en op den verkoopdag van 9—11 ure. Breeder bij biljetten en notities, te ver krijgen ten kantore van genoemden Notaris van 13 December a. s. af, bij wien tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Deurwaarder J. VAN IPENBURG te Schoonhoven zal, Damens den Burgemeester van Schoonhoven, op Vrijdag 28 December' 1906, 's morgens te 11 nar, te Schoonhoven, wm csntant geld, verkoopen: staande te a/d. z.gLangewal, TrompertswalHalve Maan, Algemeene Begraafplaats en Meent; KDe verkooping zal aanvangen a/d. z.g. Langewal achter den n en alles in tgde afgenummerd te zien zijn. kan er op werken. Voor den prijs van 98 gulden een piksplinter nieuw buogarm met prachtige luxt-kast, alle apparaten en- 8 jaar garantie. Gratis te bezichtigen bg W. VERMEULEN, Karte Uraeneudaal 4 te «OUDA. Speciale aanbieding van (gemengde Gent, Tarwe enz.), per 50 Kilo, ruim mud, ƒ8,50 franco iedere laats door boot of Bpoor te bereiken, zak ibegrepen. Bg 5 zakken tegelijk 15 Cts. per zak goedkooper. Wie 15 zakken ineens bestelt vuor den vollen prjjs, krijgt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel aan GOUDA. Kutengerecbi te Slledrecbt. Uitspraken 6 Dec. Arie van de G., schilder Streefkerk, overtr. arbeidswet, f 0,50 of 1 d. Jacob M. en Jan K., beiden te Sliedrecht, visscherjj-0vertr., no. 1 f 5 of 2 d., no. f f 8 of 1 d. Barend van H., Goudriaan, idem, f 1 of 1 d. Leendert van den H., Sliedrecht, orde verstoring en dragen van een wapen, f 8 en f 1 of 2 d. en 1 d., met bevel tot terug gave mee. Willempje S., Goudriaan, overtr. leer plichtwet, f 1 of 1 d. Willem N., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Willem van de G., Sliedrecht, idem. f 1 of 1 d. Franciscus Xaverius Jacobus Pleun V., Rotterdam, overtr. spoorwegregl., f 1.50 of 2 d. Teunis D., Hardingsveld, overtr. motor en rjjwielwet, f 1 of 1 d. Cornells M., Streefkerk, idem, f 2 of 1 d. Hendrik B., Molenaarsgraaf, idem, f t of 1 d. Hendrik van den B., Giesendam, idem, f2 of 1 d. Arie van der T. en Cornelia R., beiden te Papendrecht, spelen met geld, ieder f 1 of 1 d., bevel tot teruggaaf geld en dobbel- eteenen. Maria Phemona M., zonder bek. woon- of verblgfpl., overtr. politieverordening Nieuw- poort, f 2 of 1 d. Broer v. A., Montfoort, idem Goudriaan, f 0.50 of 1 d. Johannes B., Sliedrecht, overtr. prov. regl. op de wegen en voetp., f 2 of 1 d. Marinas de K„ Groot-Ammers, idem, f X f 1 of 1 X 1 d. Leendert N., Sliedrecht, straatschenderij f 15 of 8 d. Leendert V. en Gerrit V., beiden te Slie drecht, burengerucht, ieder f 8 of I d. Cornelia 0., Lopik, dronkenschap, I X fl VEREF.NIGING „ONS IS DE TOEKOMST" in lint Gebouw van dnn NEDERLANDSCHEN PROTESTANTENBOND Dwnderdag 36 December 1900, des namiddags te half acht uur, waarin de Heer Eerste Geneesheer aan het Sanatorium „Rhgngeest" bg Leiden, eeoige mededeelin- gen zal doen over den: „Invloed van alcohol op lichaam en geeel". TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. Z \NG VEREENIGING op Woensdag 36 December 1906, des avonds te 7 uur, in het SCHOOL GEBOUW. Entrée f 0,56. op Zaterdag 33- en Woensdag 96 December i, des avonds te 6l/i uur, iu liet SCHOOLLOKAAL. ■9" Ter afwisseling worden opgevoerd de Tooneelstukjes „De Baren", door Justus VAN Maurik en „De Vlag op 't dak", door W. N. Peypers. Een beperkt aantal toegangskaarten 56 Ot. verkrijgbaar bjj de leden van het Bestuur. te •p den SOsten December 1906 (tden Kerstdag), des avonds ten 7 ure, in het Vereenigingsgebouw van den Heer G. VAN REEUWIJK op het Dorp. Entrée 50 Oents. PLAATSKAARTEN te bekomen bg den Penningmeester, den Heer L. DEN TOOM. Aan bet Gebouw worden in geen geval toegangsbewijzen afgegeven. TE KOOP. Te bevragen bij A. KOOIJMAN, Nlenwpoort. Terkrilibur b(J: L. DE HAAS. Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN. Brandwijk; Mej TRAPMAN, Goudriaan; T. de GROOT, Ameide; JAC SPEIJERMeerkerk; C. van STEENIS, Noordeloos; D. RIETVELD, Leksmond; R. VERMEULEN. Laugerak; G. van der Werken, Ammerstol; A. van LIMBORGU, Opperduit; K. den BOOVI, Krimpen a/d Lek; JOH. den OUDEN, Nieuw Lskkerland; Wed. T. AMSING, Alblaaserdam; E. HILGEMAN, Streefkerk; C. G. van den BERG, Bergambacht; J. L. VLOT, Oud-Alblas; W. van REES. Blsskrasgraaf; JOH. van der HEIJDEN. Jaarsveld; T. KASTELEIJN, Benschop M. de HEER. Pofbroek; Wed. D. VER WOERD, Vlist; A, R. van den BERG, Stolwgk; A. van WALSUM. Ouderkerk a/d IJssl; A. C. SCHOUTEN. Krimpen a/d IJsel; P. C. PESSELSE, Gissen Oudekerk G. van ZIJL, Giesen-Nieuwkerk DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zwldplaapwlder zijn voornemens op Dsnderdag 19 Jan wart 1907, des namiddags te ÏUA uur, in „DE ZALM" te «•ada, bü enkele inschrijving, in het openbaar aan te besleden: Het nitvaeren van vernieuwingen en repnrntlën aan benevens bet onderbanden van de Machine- ge bauwen, WaningenSlnlaen, Brnggen, Duikers, Scheringen en verdere Kunstwerken des Palders, gedurende de jaren 1907 tat en met 1910. In drie perceelen en diverse massa's. Het BeBtek is verkrijgbaar, op franco aanvraag en tegen betaling van f 1,—. bjj de Boekhandelaars J. VAN BENTUM 6c ZOON te «eudm, vanaf 15 December 1906. Ialichtingen geven Dijkgraaf en Heem- reden voornoemd, zoomede de Hoofdopzichter des Polders L. EXALTO te Haardracht. HET BESTE ZENUWMIDDEL, niirril DAAD ,eKen zenuwziekten, verdrijft prikkelbaarheid, over- UnrCILDAAn spanning, slapeloosheid, hoofdpijnenz,, enz. Par flncan 60 Cant. Te Gaudu verkrögbaar bg: WOLFF 6c Co.; te Lsngarak bg T. VER MEULEN; te IJsalstaln bfl H. v. AMERONGEN en A. v. AMERONGEN; te Bergambacht bij v. d BERG en A. BLANKEN; te Graat-immers bij B. BRAND; te Ottoland bg J. de KLUIJVERte Cabnuw by G. v. d. HOEK; te StalwUk bg A. R. v. d. BERG; te «andrlann bg Erven TRAPMAN; te Palebraakardnm bg J. P. KASTELKUN. Aanvragen om wederverkoop te richten aan Dr. BUBABDTs Haafddapét vaar Nedarlnnd, te Waardan. Opgericht 1898, levert onder openbare cójtrole der Rgkslandbouwproefslations: eebt Dnltsch Tham slnkkanmaal, merk „üx Ster", Kallsautan, Phasphntan, Guna's enz., zoowel voor Land- als Tuinbouw. Vraagt ook circulaires over Pbosphorzure Kalk, Poeder voor Bordeauxsehe Pap en Sprenkelaars. Agenten: de Hesren D. W. VAN BEUSEKOM te Haankaapen T. VAN BEUSEKOM te Laplkar-Knpal, bg wien gratis inlichtingen, Brochures en Circulaires verkrggbaar zgn. HORLOGE ZILVER pliada of 2 X 1 d. Gerard R., Amsterdam, idem, f 1 of 1 d. Dirk K. en Dirk vaa B., beiden te Slie drecht, idem, ieder f 5 of 3 d. Jacob G., Sliedrecht, idem, 2 x f 8 of 2 X 2 d. Marinus Eliza L, Sliedrecht, idem, f 6 of 3 d. Cornelia Pieter R., Sliedrecht, idem, f 6 of 3 d. Jacobus K., Sliedrecht, idem, f 15 of 8 d. Kommer de J. en Leendert N., beiden te Sliedrecht, idem, no. 1 f6 of 8 d., no. f f 16 of 8 d. Jacob V., Sliedrecht, idem bg herh., 2 X 2 w. Klaas S., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Wouter Adriaan van S., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d; Arie B., Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Pieter V., Giesendam, idem, f 2 of f d. Dirk Willem K., Sliedrecht, idem, f 8 of 2 d. Cornelia H., Sliedrecht, idem, le herb., 3 d. Jacobus O., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Cornelia de J., Sliedrecht, idem, f 3 of 2 d. Pieter B., Sliedrecht, idem 2e herh., 6 d. Krgn B., Sliedrecht, idem 2e herh., 6 d. Arie Teunis K., Sliedrecht, idem, f3 of 2d. Jan M., Sliedrecht, idem ie herb., 3 d. Jan NSliedrecht, idem, f 8 of f d. Cornelia P., Jan W. en Willem Arie B., allen te Sliedrecht, ordeverstoring, ieder f 6 of 2 d. Arnoldus B., Bleskensgraaf en Willem K., Brandwgk, idem, f 5 of I d. burgerlijke stand. Alblaaaerdum. Van 21 Nov.—6 Dec. Geboren: Bastiaan, z. van A. Eenhoorn en A. Koolmees. Maria, d. van E. Boon en F. Verloop. Jan, z. van A. Markenstein en N. Verschoor. Tennis, van A. de Waard en M. Middelkoop. - Pieteruella, d. ran G. van Veen en T. Schippers. Lgsje, d. van D. C. Vastenhout en L. de Vos. Getrouwd: D. Laanbroek, oud 85 j. en E. Jonker, oud 30 j. F. Koster, oud 27 j. en L. de Gilde, ond 21 j. Overleden: E. van Sehagen, oud 86 j., weduwe van A. van Vliet. Bennehep. Van 1—80 Nov. Geboren: Getint Catrina Jacoba,d. van H. de Bruin en J.H. Stobbe. Willebrordus, z. van A. Baars en J. Hendrikse. Gerarda Johanna, d. van G, Boere en H. Klever, Getrouwd: J. de Kruif, oud 80 j. en C. Meerveld, oud 27 j. C. Weztland, oud 24 j. en A. Grift, oud 21 j. Overleden: M. J. Baars, oud 16 d. J. W. Baars, ond 17 d. G. Hoogendoom, oud 68 j., eebtgenoote van Joh. Schinkel. Giesendam. Van 17-24 Nov. Geboren: Cornelia, d. van J. Verschoor en B. Hnizer. Jan, z. van G. van der Hoff en C. J. de Jong. Overleden: H. den Breejen, oud 18 m. Greet-Amnzers. Van 1—80 Nov. Geboren: Arie, z. van H. Daim enJ.C. van den Berg. Dirkje, d. van J. Ooms en J. van Donk. Annigje Pietertje, d. van G. Vonk en A. Tromp. Bastiaantje, d. van A. Pek en J. Roeendaal. Maria Wühelmioa, d. van J. de Groot en J. Benschop. Jan, z. van A. Spelt en R. Spelt. Getrouwd: J. Schenkel, oud 22 j.(won. te Lopik) en M. M. C. Vonk, oud 26 j. Overleden: A. Prina, oud 5 m. G. van der Ham, oud 8 m. G. den Boer, oud 6 m. J. Spelt, oud 2 d. R. Spelt, oud 80 L, echtgenoote van A. Spelt. Heenkeep. Van 1 -80 Nov. Geboren: Govert, z. van A. v. d. Berg en L. A. Baron. JMrflTeld. Van 1—80 Nov. Geboren: Johan, z. van W. W. Hol en J. Aantjes, Krgntje, d. van J. F. de Gier Hoort en luistert naar den raad uwer vrienden, zg meenen het goed met u. Leest met aandacht hetgeen zg u te vertellen hebben, het volgt hieronder: De heer JACOB GOSMAN Jr., Van Spgkstraat 11, Amsterdam, leed tengevolge van inflaeana aan een verscbrikkelgken hoest, waar hg niet kon afkomen. Eetlust bad bg niet. Nadat bg 8 flacons AMgalreep gebruikt heeft, die hg haalde bg A. LUCASSEN, Prinsen gracht 246, is bg geheel genezen. o— De Heer G. J. OFFERMAN, Lange Leidsehe Dwars straat 52, Amstkrdam, leed geruimen tjjd aan kenuwd* heden. Hoeaten deed bg veel. Na het gebruik van de Ab4(Jsiraap, Klooster Sancta Paulo, is bg geheel hersteld. 0 Het is de Heer G. FOORENS, Nipponatraat 31, Leiden, die een jaar lang aan een har4nekklgen heeat heeft geleden en door eemge fleechjes AMgalreep geheel van zgn hoest bevrgd is. -_0_ De Machinist D. VAN DER WEL te Spwkxnisse leed aan een kardaekklgra kaant, waar hg niet kon afkomen. Hg transpireerde des nachts. Hg k door het gebruik van 2 flacons Abd()nlraap genezen. o De heer A. v. d. BOGAARD te Volkel schrgft ons, dat hg twee maanden lang een hevigen bnent gehad heeft, die hem zeer veel pgn veroorzaakte. Hg is door één flesch Abdgilreep genezen. o— De Heer A. H. BUN1NG, die het beroep van schilder uitoefent, woont Hamerstraat 28, Den Haag. Deze heer had tengevolge van een gevatte koude ees baant bekomen, waarvan bg dag en nacht last had. De ademhaling was beklemd, 's nachts transpireerde hg. Slapen deed bg weinig; hoe hg zich ook keerde of wende, moest h| hoesten. Hg kocht een flacon AMUsIraap bg don Drogist DE WAAL, Herderinnestraat, en is door enkele lepels door dit middel genezen. klooster Sancta Paulo, voorkomt do tering, geneest bronchitis, verouderde eo verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpgpontstekingpleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakiogenbloedspuwingen, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prgs f 1,—f «n f por flacon. Verkrggbaar bg A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven A. C, FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven, G. van osn WOUDEN te Lekker zerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. tab REIS te Blbsunsgraat; J. SCHUTTE te Molwaarsmaan C van ZESSEN te V uilend am; T. TERLOUW te Gouduaab; M. v. HOUWEUNGEN te Gin J. ZONNEVELD—Pm te Hoon aam; C. BROUWER te Mezrkere; G. BOUWMEESTER te Tmntm; P. G. J. de JONG te Ameidi; G. COLJE te Lorn; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Gkoot-Ammem T. MOLENAAR te Lexmokd; R, VERMEULEN te Labbekak; K. VAN DAM te Bergambacht Wed. J. VUUK te Kbimten a/d IJ»; C. VAN WIJK te Oudbwaikm; Firma WOLFF A Co. te Gouda H. d. DOOL te Sukdrbcht, Boveneinde; C. VAN STEKNIS te NooBDELooe; FRANS VAN DAM te Gouderae; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pt, Oudebebbk a/dU. W. DONEER, Krimi-km a/d L C. C. VAN GENNEP te Mooi L. POT te Nieuw-I.beeebi.anp; Mej. KORTE WEG te Alblasbbkdam; Wed. F. AMSING te Alblajsc E HILGEMAN te SrESSmu; C. SPELT te Nikuwtooet; F. J. BATS U Stolwue; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Catelle a/d LIeel; G. ELSENAAR, Drogist to Suedugh; W. J. VAN DAM, te Haabtkbcbt; G. DEN HOED te Bemenwoude. en C. Lakerveld. Hendrik Cornells, z. van a. van T. Verhoef en E. van Wingerden. i Getrouwd:A. V uwer, oud 23 j. (won. te Rotterdam) en A. W. de Bruis, oua 22 j. S. Manefelder, oud 21 j.en M. Vat, oud 23 j. Overleden: M. J. van Erkel, oud 64j., C. van der Vlist en J. Verweg. Hendrik, e. van W. Kers en F. Lakerveld. Johannes, z. van A. Benschop en W.Verbeg. Agatha Cornelia, 4. van T. Tan Bensekom en C. A. Verbree. Jacobus, x. Tan J. Kroeftum en G. Hoogendoom. Getrouwd: T. Hoogendoom en M. de Wgmao. Overleden: C. de Jong, oud 7 j. Krtaapea a/4 IJsel. Van 1—80 Nov. Geboren: Jannipje Pietertje, d. van L Honkoop en P. Ros. Adrians, d. van J. Jansen en B. A. Goudriaan. Frederik, e. van H. Kort en L. Oudenaarde. Dirk en Paulas, zoons van J. H. Steur en A. Stuurman. Cornells, x. van J. H. Vugk en G. ten Holt. Trgntje, d. van A. D. van der Zgde en A. Stolk. Maria, d. van A. van der Hek en M. de Jong. Arina Johanna, d. van J. Buga en A. J. Bloot. Johannes, z. van T. Gouwens en M. H. Middelkoop. Arie Cornelia, z. van M. Stolk en A. J. Donker. Getrouwd: G. Loeve, oud 14 j. en C van der Giessen, oud 22 j. C. A. Sparre- boom, oud 30 j. en D. Verhoek, oudMj.— IJ. Twigt, oud 27 j. en M. J. Verhoek, oud 28 j. Overleden: B, Stolk, ood ruim3m. P. Steur, oud 4 d. M. J. Rietveld, oud 16 m. C. van der Doe, oud 8 m. C. Koomen, oud 67 j., echtgenoote van J. Boer. Lai|erak. Van 1—80 Nov. Geboren: Jannigje, d. van J. Sterren burg et Z. Versteeg. Meawerkerk a/4 IJ. Van 80 Nov.-14 Dec. Geboren: Ggsbertus, z. van J. A. van Genderen en W. de Wild. Leendert, e. ▼an H. Kar reman en K. van Roogen. Martinua Johannes, i. van H. W. Ekelsschot en M. Winkel. Dirk, z. vzn P. Both en L. Berkouwer. Marius Johan, z. van M. Molenaar en T. van den Dool Floria, eehtgen. van C. Blom. A. van den Heuvel, oud 6f j., echtgenoot van de Leede. H. van Rg, oud 76 j., weduwnaar van W. de Bruin. D. Both, oud 2 d. II w.-JLakk*rftaa4. Van I Not.-1 Dec. Geboren: Johanna Elisabeth, d. van J. Busink en P. de Haas. Cornelia Leendert, e. van B. Vooraluga en J. M. Meerkerk. Joostje Josina, d. van P. J. Breger en M. Blonk. Maria, d. Tan J. C. van Wgnenen M. Vollebrecbt. Hendrik, z. van'A. de Linge en G. van der Beek. Aartje, d. van M. Schild en A. Ooms. Eleonora Jannette, d. van J. Slot en N. Ghialain^ Getrouwd: A. den Ouden, oud 28 j. en A. van der Velde, oud tl j. -*■ T. Schippers, oud 26 j. en P. Slagboom, oud 117 j. G. D. Mak, oud 14 j. en H. Noorlander, oud 10j. B. van Lambaart, oud 14 jen C. Houweung, oud 16 j. - W. H. Dorst, oud 80 j. en J. Oversteeg, oud 87 j-, weduwe van H. de Regt. Overleden: A. Maurice, oud 4 m. A. Kerkhof, oud 17 j. Oa4etr»*er. Van ff No?.—6 Deo. Geboren: Jan, z. van H. Megtr en W. Wolfenbuttel. O verleden: P. van Maver, oud 7S j.» ec'-i genoote van Ph. van Dopperen. P. H. B. Bjbrjbr, oud 11 m. - P. J. Kruisheer, oud AP jV eehtgen. van P. J. Muntendam, eerder wed. van A. van Ameide. J- Spekangder# oud 7 m. HeaheTei. Van 1-80 Not. Geboren: Tenntje, d.vanG.vanMiddeP koop Me. ea B. van 'foor. Adriaan, m. ran N. Hegkoop en A. Vonk. Getrouwd: H. Veen, oud 17 j. It van Kemp, oud 89 j. BHOVEBSCHE COURANT. Umuvi ra* S. k W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercoms}. Telefoon-or. Ik WAM HIKE EN DAAR. Oorlog. „Het Huisgezin" (Katb.) schrgft: „Het is in de pers niet meer een regen, maar een stortvloed van artikelen over den Minister van Oorlog. Hie Welfl hie Waibüng! galmen de lenzen, en de strgdbglen gonzen door de lacht. Met groot geochreeaw wordt het hoofd ran Minister Staal gevraagd, en men zal er ala bet moet. niet voor terugdeinzen, alle negen Ministeriöele hoofden aan de politieke guillotine over te leveren. Minister Staal en zgn collega's hebben natnurlgk ook hun verdedigers, die er al minder malsch op los slaan. Ala dat zoo moet doren tot de oorlogs- begrootiog aan de orde komt, dan loopen we groot gevaar van een binnenlandschen oorlog." „Ooetergo" (lib.) schrgft: „Het grenzenloos onbillgke van den be- «taanden toestand, die duizenden jonge mannen onder de wapenen, van hun huis en ban werk hield, zonder noodzaak, heeft Minister Staal nu ingezien en hg wil er een eind aan maken. Hg wil het big vend gedeelte grooteodeels afschaffen. Hg wil t brengen 6650 op 2650 man. Hg wil 4000 jonge mannen vrgstollea vso schrobben, dweilen, koken en poetsen en naar hun huisgezin zenden, om weer deel te nemen aan het werk in de borger maatschappij. „Hg wil 4000 jonge mannen van een on- noodigen dwangarbeid van 4 maanden ver tossen. Hg wil dat de natie 4000 man schappen 4 maanden korter behoeft te onderhouden, zonder vergoeding voor vrge huisvesting, kleeding en voeding, en een daggeld fan 10—10 eesten. Hg wil een bezuiniging invoeren van 200.000 guides." En verder: „Het behoeft geen betoog aan welke zgde wg in deze staan. Elke hervorming, die verbetering is, juichen wg toe. Eo dat is bet opheffen van bet big vend gedeelts zeker. Wg bopen dan ook van harte dat Minis ter Staal niet zal wgken voor de krachtige pressie die op hem wordt uitgeoefend. Doch dat hg zoo on verwrik baar zal big ven als het metaal, waaraan hg zgn naam ontleent. Al wat iu Nederland dienen moet zai hem er dankbaar voor zgn." „De Standaard" (a.-r.) heeft vototrekt geen voorliefde voor het blgvend gedeelte; het blad zal den dag zegenen, waarop de orga- atoatie zóó kan worden ingericht, dat er, loeder „blgvend gedeelte", een behoorlgke weermacht boel 't jaar door aanwezig kan zgn. Ook de Minister stelt in uitzicht de mogelgkbeid van zulk een organisatie, maar die organisatie is er nog niet en daarom had nu oog bet „blgvend gedeelte" moeten blg- ▼en. Dat na zegt „de Standaard" tegen die coosequentie in, bet blgvend gedeelte zoo goed als omhals wordt gebracht, nog eerde Eroepen, die bet wintergarnizoen zullen vor men, aangewezen zgn, daartegen gaat ons bezwaar. Waarbeen gaan wg, vraagt het (ond lib „Utr. Dagbl.", als er geen blgvend gedeelte to en een staking ala in 1903 weer uitbreekt „De Standaard" zegt ook niet te kunnen gedoogen, dat in de gevaarlgkste maanden van het jaar de Regeeriog van bet land niet zon kunnen beschikken over de noodige mid delen om rnst en orde te handhaven, en zoo goed als zonder gewapende macht te zgn. „De Maasbode" (r.-k.) zegtWg moeten in dra soldaat een „gewillig werktuig" hebben tegen de roode democratie, zoowel in als holten het leger. „Het Vaderland" (lib.) wil ook de sociaal democratie gaarne bevechten. Met argumen ten evenwelniet met kogels. Met persoon lijke offervaardigheid voor het gemeen belang; niet met bajonetten. Met soldaten kant ge sociaal democraten dooden, maar de sociaal- democratie niet. Het leger, gegroeid nit het volk, dient, als [volksorgaanderhalve, ter verdediging van het eigen volksbestaan tegen buiten- landschen overval. Niet voor den burgerkrijg. Daartegen is een ander arsenaal voorhanden. Een arsenaal met slechts een wapeneoort: sociale recht vaardigheid. Daarmede doodt men de sociaal- democratie weL Het wapen is dos verkie- selflk boven het bot geweld dat „De Maas bode" preekt. Voor de dageigksche orde op straten en wegen kunnen dan de agenten en veldwachters zorgen. Die hebben daar van allicht ook meer verstand dan op socia list en jacht gedrilde soldaten. Verscheidene bladen meenendat het „blgvend gedeelte" noodig is tot dekking der grenzen bjj mobilisatie. Wat de „N Arab. Ct." (lib.) te belachelijk vindt om het ia ernst te Wweren. „In geval van mobi lisatie zgn alle lichtingen in 24 uur bg hun korpsen gearriveerd; en nu zon gedurende die 24 our, tusschen de afkondiging van het beeluit tot mobilisatie en de aankomst van den laatsten milicien bg zgn korps, dat armzalig handjevol lieden, bet blgvend gedeelte genoemd, dat verspreid is over het geheeie land, den vfand moeten tegenhouden Acht de Staat het noodig in geval van mobilisatie enkele boofdtoegangen langs de grenzen af te sluiten, om te beletten, dat kleine rgandelgke a/deelingen ot patrouilles deze overschrgden, met bet doel de opkomst der militie in de grensdistricten te belem meren, of wil men in vredestgd steeds een gewapende politie-reserve bg de band heb- ben, met bet oog op rast verstoringen, dan dient de Staat daarvoor speciale korpeen vrg willigs ra te bestemmen of andere voor zieningen to treffen, meer doeltreffend dan het aanwezig zgn in de kazernes van een handjevol miliciens. Onzedelgk echter is bet van den Staat deze laaten te leggen op een zeer gering deel der manneigke bevol king en onder de klinkende lenze van dek king bg mobilisatie, in de werkelgkbeid het blgvend gedeelte te gebruiken als politie- reserve bg rustverstoring en om in de ka zernes steeds over goedkoope werkkrachten te beschikken." „De Gelderlander" (katb.) zegt: „De tegenkanting op de maatregelen, door Minister Staal genomen, spruit goeddeels voort uit een kleven, in militaire kringen, aan de oude sleur, waarin nog gebruiken zgn op te merken, die nit den tgd van Na poleon I enzelfs van prins Maurits dagt eekenen! Zoo scbgnt men bet in verschillende gar nizoenen vreeselgk te vindeo, dat er soms korporaals zullen dienst moeten doen als soldaten in het gelid. Is dit wezenlgk zoo erg voor het korpo raals- „prestige" Bg de Koloniale Reserve is dit toch zeer gewoon! Heden-ochtend nog cage o we een detachement, waarin bgna evenveel korpo raals als soldaten „als soldaat" dienst de den, onder commando van. een anderen korporaal. En herhaaldelgk komt het voor, dat bg dit kranige korps sergeants als gewone sol daten in het gelid mee-marcheeren. Toch doet dit niet in het geringste af breuk aan het prestige dezer onderofficie ren, integendeel; en is de Koloniale Re serve een korps, dat in militaire waarde ▼bor geen enkel infanterie-garnizoen behoeft onder te doen." „Een drama". De afschaft!og van bet blgvend gedeelte bg de bereden wapens deed den inspecteur der cavalerie besluiteu tot ontslagaanvrage. Naar aanleiding hiervan schreef „De Neder lander" (chr.-hist.) onder bovenstaand op schrift „Er waren twee partgen, die bjj de stem bus loslippig bezuiniging op defensieuitgaven beloofden, zonder te weten waar die bezni- niging moest worden aangebracht. Er was een Minister van Oorlog, die weinig aan politiek gedaan had en die in gulle lachbui Uitbarstte, toen deze grauwe blinde bezuini gingsleus hem in de politieke arena voorge houden werd. Er waren vele persorganen en parlemen taire strgders. die den Minister duidelbk maakten, dat bg „geen flauw beeef ran zgn politieke positie" had. Er was een Minister van Oorlog, die het lachen verleerde, voor politieken druk be zweek, en naar het oordeel van niet-verpo- litiseerde deskundigen het leger desorgani seerde. Er was een inspecteur der cavalerie, die zich jarenlang zeer verdieostelgk had ge maakt voor het leger, een man van ernstig plichtsbesef en groot verantwoordelgkheids- gevoel, die in dezen gedeaorganiaeerden toe stand de verantwoordelgkheid voor de hem toevertrouwde belangen niet langer kon dra gen, en met opoffering van geld en toekomst eee hem geliefden werkkring vaarwel zegde. Er waren bladen, die dezen gewonden held, gewond in zgn positie, omdat hg de stem van zgn plicht volgde, en gewond in zgn hart, omdat neergehaald werd wat hg had helpen opbouwen, den ezelstrap nagaven. Er waren organen, die hem „politieke partgscbap" verweten, hem, den soldaat, wiens werk door schendende politieke hand was afgebroken. Er was een Minister van Oorlog, die zich haastte den inspecteur te doeu vallen en den nobelen ernst van diens daad niet bleek te kannen waardeeren. Er is een land, welks defensie door dit politiek gedoe in gevaar komt. Zg er straks een Kamer, die rekenschap weet te vragen zonder aanzien des persoons, en weet te trrffdn waar het noodig is. De „N. Arnh. CL" (lib.) verhaalt nu de volgende „klacht": „Er was een psrtg, die zich heftig verzet had tegen de militaire lasten en daarom zelfs een regeering hielp omverwerpen. Toen die party, verbonden met bare vroe gere tegenstanders, zelve aan de regeeriog kwam, dreef zg de militaire uitgaven op tot omrekende hoogte. Er was eeo volk, dat er genoeg van kreeg, te zuchten onder dien militairen druk, waar van niemand de noodzakelgkbeid wist te bewgten. Dat volk joeg de partg met hare bond- genooten naar buis en deze waren daarover erg verstoord. Toen kwam er een Minister van Oorlog, die beloofde te zullen bezuinigen, doch alleen wat bg mogelgk achtte. Deze Minister was vreemd op het politieke vaarwater; toeo nu de weggestuurde bond- genooten dit merkten, deden zg als eertgds de strandroovers en beproefden het regee- ringsschip door valsche seinen op 't strand te zetten, om het te kunnen bemachtigen. Toen de Mioister begreep, dat de seinen valsch waren, was bg voortaan op zgn hoede, wat de politieke strandroovers zeer teleur stelde. De Minister nu deed wat bg beloofd had en begon tal van bezuinigingen iu te voeren, wat zeer naar den zin van bet volk was, dat in hem begon te vertrouwen. Dit maakte de politieke atraodroorera oog toorniger en zg beraadslaagden, wat te doen om den Minister en het regeeringsschip te doen stranden, alvorens het volk zich voor goed van de bondgeDOoten zon afwenden. Er was een inspecteur der cavalerie, die meende dat alles wat wks, behoorde te big ven. Hg wilde niets *et«n van bezuiniging of van vermindering van militaire lasten, omdat bg nooit geleerd had te luisteren naar de stem van 't volk. Toen nu de politieke strandroovers boorden van dien inspecteur, die liever zgn ontslag nam, dan de bezuiniging door den Minister ingevoerd te helpen uitvoeren, hieven zg een vervaarlgk geschreeuw aan, roepende dat het land in gevaar was, nu 4000 manschap pen vier maanden vroeger naar huis gezon den werden. „Zg zuilen niet meer leeren koken, dweilen, schrobben, poetsen en de minderen zgn van het Deutsche Mili'*-!" riepen zg met groote verontwaardiging en zg dachten door luid geschreeuw den Minister te intimideeren. Maar deze had het politieke vaarwater bestudeerd en wist nu zgn koers. Hg lachte de politieks strandroovers nit en ging zgn weg. En bet volk voelde zgn vertrouwen in de regeering versterken en om alle reden tot klagen weg te nemen, zond het ter vervanging van de 4000 jonge mannen, die tbais noode konden gemist worden. 4000 oade vrouwen, die haar levenlang gekookt^ gedweild en ge boend hadden en deze schrobden er lustig op loe. Zoo werd het vaderland weder gered". INGEZONDEN. Buiten veronhooordclq khdd der Redactie. Geachte Redacteur I Sta mg toe den heer P. H. Pelser te ant woorden op zgn batelgk stnkje, voorkomende in nw blad van 12 December j l. Eeoige oogenblikken heb ik geaarzeld te antwoorden op dat onwaardig gedoe, doch ter wille van de Oaderlinge Verzekering antwoord ik. Reeds in de vergadering te Lopik gehouden bleek mg. dat de heer P. minder kiesch durft optreden. Nanwelgks aan het woord gekomen zei spreker, dat de geachte secre taris van den Boerenbond reeds veel voor den Boerenbond heeft gedaan en ook nu weer bereid was dien te heipen, terwgl hg zelf hem altgd beeft gesteand en dit na weer gaarne zal doen. Dit nu gaat m. i. te ver. Ook de toon. door den heer P. over zgn verschil van gevoelen met Jbr. Mr. de Wgkerslooth de Weerdestego, lid van Ged. Staten van Utrecht aangeslagen, liet veel te wenschen over. Verder is door hem gewgd: „de boeren alleen hebben gezond verstand: heeren heb ben wel verstand, maar geen gezond ver stand." Dat is boerenbedrog, evengoed als zgo bewering omtrent de „Oaderlinge Verze kering." „De Boerenbond wil," zegt spreker, „een fonds, dat winst geeft, in plaats van premie te betalen aan het Rgk." Dit laatste heb ik voor on mogelgk ver klaard, zelfs voor bet geval zich geen enkel ongeval voordoet. Jaarlgks immers moet het aardige sommetje van f 1100 voor administratiekosten betaald worden. Door mg zgn de boeren geen „onbeschaafde menschen" genoemd. De heer P. schgnt ze daarvoor wel te bonden, volgens zgn spot taal. Alleen sprak ik tngn vrees nit, dat de arbeiders, wanneer bet ontwerp wet is ge worden „in deze minder beschaafde streken" zullen meenen, dat ze gered zgn. zoodat er veel meer ongevallen zullen komen dan werd voorgesteld. De heer P. sprak van een enkel ongeval in den booiboow en dat zich misschien nog wel eens iemand in de vingers zou sngden. De boeren, zegt spreker, tullen wel zorgen dat ze geen ongeval bekomen, want die zgn niet roekeloos. Daarop beb ik aangemerkL dat niet vol doende met den arbeider gerekend wordt. Omdat de spreker de landbouwers te veel paaide, maakte ik de tegenstelling scherp. In dit verband was, naar mgne meening, de gewraakte uitdrukking niet ongepast. Besdhmafd toch, beteekend „goed onder wezen". „ontwikkeld". Bovendien heb ik uitdrukkelgk verklaard, dat mgne bedoeling niet was iemand te beleedigen. van welke verklaring de heer P. geheel zwffgt. Hoe zou ik ook als landbouwerszoon zóó beleedigend kunnen sprekeD. Wanneer de besproken wet in werking mag treden, dan zal de juistheid mijner woorden op gevoelige wg ze aan het verstand gebracht worden. Aan het gesprokene over de geneeskundige behandeliog der ongevallen geeft de heer P. eene zeer scheve voorstelling. Tevens geeft hg blgk, dat hg volstrekt niet weet, hoe de Ongevallenwet 1901 werkt, en volstrekt niet begrgpt hoe een ongeval volgens die wet moet behandeld wordeo. Ik zou te veel plaatsruimte moeten vragen om hem dat voldoende aan zgn verstand te brengen. Door mg is niemands naam en ook geen enkele plaats genoemd. Wat hg daarvan zegt, is op zgn zachtst genomen or juist. Sprekers redeneering (dit is staande de vergadering door mg ook gezegd) was ge heel gebaseerd op: „misschien." „mogelgk" en „ik meen," ja zelfs zei hg woordelgk: „we hebben nog geen vaste basis" en „het zgn allemaal dingen, die zoo wat zweven." Daarom ook wenschte ik, dat de boeren het gesprokene kalm zouden overwegen. Zoo is eigenlgk de toedracht van de zaak. Let wel! Des heeren Pelser schrgven is geplaatst met goedvinden van het bestuur van den Boerenbond; dat stemt dus toe, dat de boeren alleen gezond verstand hebben. 't Is fraai! De heer P. heeft ze bg den neus. Met den heer Pelser wensch ik niet verder van gedachten te wisselen. U, geachte Redactie, betuig ik gaarne mgu hartelgken dank voor de verleende plaatsruimte. Inmiddels beb ik de eer te zgn. Uw dw. W. A. DE GROOT. Lopik, 13 Dec. 1906. Naar aanleiding van bet ingezonden stuk uit Cabauw in uw blad van Woensdag j.l. vroeg men mg meermalen of ik door den heer Pelser in de haren wordt gevlogen. Integendeel symphatiseer ik met de flinke, ondernemende boeren, die reeds zooveel wisten tot stand te brengen, waarom ik het niet goed lezend puMiek even wil mededeelen, dat de aangevallen persoon niemand meer of minder van mg is dan een naamgenooL werkzaam ter secretarie mijner vorige woonplaats. Ik zou dit schrgven achterwege hebben gelaten, ware het niet, dat ik de directeur beu van de onderlioge brandverzekering voor Vlist c.a., en deze verzekering schade zou kunnen worden berokkend, aangezien bigkbaar door bedoelden persoon minachtend over zgo medeburgers is gesproken. Dank, mgnheer de redacteur voor de opname. Hoogachtend A, DE GROOT, Gem.-Secr. Haastrecht, 4 Dec. 1906. Hemtelllmfs- Yacaatle-Kslsale* vsar Kinderen. Er is geen land in West-Europa, waar betrekkelgk zoo weinig kinderen worden gezonden naar herstellings- en vacantiekolo- nies als Nederland. Deze kolonies meer speciaal Gezondheids-kolonies genoemd, om dat over 't geheel alleen de zwakke kinderen verpleegd worden, komen nog altgd in ons land sporadisch voor, terwgl zg bg onze naburen reeds jaren burgerrecht hebben gekregen. Pargs bezit 81 vereenigiogen, die zich met dezen tak van liefdadigheid bezig houden en die jaarftfks 4 pCL der schoolbevolking, 4000 kinderen, naar buiten zenden. De grootste en meest gezaghebbende Fransche bladen, zoowel als de locale pers, wgden voortdurend hoofdartikelen aan deze uitne mende instellingen en houden het pabliek steeds op de hoogte van de gunstige uitkomsten. Toch is geen land beter geschikt voor de uitzending van zwakke kinderen dan het onze, waar de grootste afstand naar het heerlgke Noordzeestrand, naar hei en dennen nog zeer gering ie. Gelukkig is ook bier een ontwakend gevoel van belangstelling duidelgk merkbaar. Het aantal eomité's wordt steeds grooter en het Ceatraal Genootschap voor kinderherstelling en vacantie-kolonies maakt het aan de kleinste plaatsen mogelgk een Vereeniging voor Gezondheidskolooies op te richten. Dit Genootschap tracht door geheel Neder land afdeelingen te stichten. Deze afdeelin- gen feitelgk zelfstandige vereenigiogen houden zich bezig met de keuze der kinderen nit eigen omgeving, met het toezicht op de kleeren; zg houden voeling met de ouders en brengen de gelden bgeen voor de verpleging van hnn eigen kinderen. Voor de verpleging zelve zorgt het hoofd bestuur. Höt bouwt of huurt tehuizen, die bet inricht en in exploitatie brenvt, onder ledetoezicht der afdeeliogen. Het zorgt voor een verpleging, zóó gunstig en econo misch als de omstandigheden znlks ver oorloven. Door een weldoordachte wgze van verpleging zorgt het er voor, dat steeds het karakter van 't gezinsleven bewaard blgft, zelfs wanneer 40 of meer kinderen in één huis bgeen zgn. Iedere dame heeft haar troepje. Het Centraalgenootscbap en zgn afdeeliogen geven een voorbeeld van de meest gezonde vereeniging van centralisatie en décentrali- satie. Het streven van het C G. wordt gaande weg meer begrepen. Dit bewgst de onge kende vooruitgang in dit jaar. Het aantal afdeelingen steeg van 5 tot 25. Deze zonden in den afgeloopen zomer 26t kinderen naar de 3 koloniehuizen van het C. G. In 1905 bedroeg het aantal verpleegden 31. Toch waren de meeste afdeelingen pas in het vorige jaar opgericht en nog niet voldoende georganiseerd. Het bouwfonds, voor korten tgd slechts 4600 pld.. bedraagt nu 25000 gld. Op 27 Oct- j.l. werd de eerste steen gelegd voor een koloniehu's. dat met de beste inrichtingen op dit gebied kan wedgveren. De sympathie, waarmee dit eerste gebouw wordt begroet, belooft veel voor de stichting van meerdere tehuizen, die dringend noodig blgken. De resultaten van het afgeloopen seizoen waren schitterend, al waren de huurhuizen primitief. De gewichtstoenamen waren ver rassend en telkens komen uit de afdeelingen de meest gunstige berichten over den zedelg- ken en lichamelgkeu vooruitgang der kinderen. De geleidsters, voor het meerendeel leer lingen en oud leerlingen van de School voor Maatschappelgk werk te Amsterdam, waren ten volle berekend voor haar taak, die op offering, bekwaamheid en toewgding eiecht. Voor de harmonische ontwikkeling van het C. G. moest nu ook het aantal leden en begunstigers vertiendubheld zgn. Dit bleef helaas statiounair. Het oprichten van nieuwe afdeelingen moet zoo gemakkelgk mogelgk worden gemaakt, bet uitzenden ran kinderen zoo goedkoop mogelgk. Dit jaar betaalden de afdeelingen 80 ct. p. d. en p. k.. geneeskundige behandeliog inbegrepen. Hiervan wordt de huishouding enz. betaald. Maar voor den bouw, voor de buren, de meubileering en inrichting van bet steeds toenemende aantal koloniehnizen en ten slotte voor een rustelooze propaganda moet het hoofdbestuur zorgen. Alles teekent een voortdurende, snelle ontwikkeling van bet C. G. Het aantal af deelingen en het aantal' nit te zesden kin deren kan in 1907 weder veel en zeer veel grooter zgn. Maar dan is noodig, dringend noodig, dat het C. G. zgn leden en begunstigers niet b(J 10-faIIen. maar bg 10-dnizenden telt. Veel wordt gevraagd, maar het wordt gevraagd ter wille van het zwakke kind. Alg. secretaris is Mr. L. N. Roodenberg, Banstraat 2. Den Haag. Alg. penningmeester Th. M. Ketelaar, Ceintuurbaan 286, Amsterdam. Gedelegeerde v. h. H. B. bg de verpleging en propaganda is ondergeteekende. A. C. BOS. EgmoDd aan Zee. Vergadering op Woensdag 6 Dec. 1906, n.m. 1V« uur. (Vervolg van No. 2778.) Bg volgn. 88 (premie brandweer) zegt: De heer H. A. Schrender: De fioancifiele commissie meent, dat het niet wenschelgk is om dien post op f 100 te brengen, omdat men daarmede niet geholpen De kosten van verleden jaar waren f 237. Verleden jaar hebben Burg. en Weth. gezegd, dat zg die verordening zonden her zien, nu is die nog niet herzien en ik zie niet in. waarom die post weer op f 100 gebrecht moet worden, terwgl we zeker weten dat we tekort komen. Het is ook niet zeker, dat waaneer er een reorganisatie plaats gehad heeft, dat minder zal kosten; misschien koet het evenveel, misschien zelfs meer. Het gaat er toch niet om ook, om de kosten op de brandweer uit te sparen, maar wd om haar zoo goed mogelgk te doen zgn. Wanneer de Raad zegt, dat de brandweer moet worden herzien, dan is bet niet de bedoeling om f 150 daarvoor minder nit te trekken, maar om baar zoo goed mogelgk te krggen. opdat de brandweer, als het gereed is, beter zg dan tot dusverre. De voorzitter: Bg Burg. eo Weth. zat voor niet om een raming te maken wat de toekomstige brandweer zal kosten, want dat zal misschien hooger zgn dan hier is aange- geven, maar Borg. en Weth. stellen ziet» het tegendeel voor, en wel op dezen grond, dat na de kosten van art. 1 uitsluitend bestaan uit vergoedingen, die eigenlgk heel vreemd zgn. allemaal kleine belooniogen en bureaubehoeften en lokaalhuur ra verterin gen, die kannen vervallen. En na hebben we gemeend, dat als we nog f 100 raamden en niet f 237. daarin niet ligt opgesloten dat we niet met een reorganisatie zonden komen, maar juist wel. Ik wil wel zeggen, dat er zit bg ons voor om te trachten eeu vrgwillige brandweer te krggen. maar voor zoover die niet bereikt zal kannen worden, moeten wg er op bedacht zgn dat er ook een verplichte brandweer blgft bestaan en die zullen we reorganiseerea. We moeten dus een verordening hebben. Ook al krggen we esn vrgwillige brandweer, dan blgft die verordening in het archief liggen tot die noodig is. want wanneer we een vrgwillige brandweer krggen, dan kan het bestuur daarvan maar niet doen wat het verkiest, zonder aanraking met het ge meente best nar. Wg moeten het toehinde hand hebben. Daarom is er f 100 uitge trokken. Blgkt das in den loop van 1907 dat we niet zoover gekomen zgn, dan kannen we nog met een voorstel komen om dien post te verhoogen. Maar om nu k priori te be- strgdeu iets wat voorzit om niet te doen, dat kan men niet verlangen. Ik zoo dus ad viseer en om dien post zoo te laten. De heer H. A. Schrender: Ik zon hierin méégaan, wanneer het van 't jaar voor bet eerst was; maar in het afgeloopen jaar is verlaagd met hetzelfde doel en toen hadden ook Borg. en Weth. die bedoeling. En nu geloof ik wel, dat zg heel veel werk hebben, maar ze zgn er nu nog precies zoover mede als vandaag voor een jaar. Eo moeten we nu een post op de begrootiog brongen, waarvan we vooruit weten dat die zeker overschreden wordt? De begrootinff is toch al een eigenaardig ding. De heer Greup heeft zooeven nog gezegdwat komt het er op aan of we meer noodig hebben. Waarvoor zitten we dan hier, vooral wanneer we tevoren zeker weten, dat we dien post moetea overschrgden? De heer J. W. Valk: Er zit bg mg als wethouder dit voor, dat ik al een jaar lang begrepen heb, op inlichtingen van deu ópper- brandmeester. dat al bet geld. dat bier gegeven wordt, van nnl en geener waarde is voor het brandweren. Daarom heb ik aangedrongen op een andere verordening en die zal ook wel komen en dan vlei ik mg, dat de organisatie beter zal zgn en het Schoonhoven minder geld zal kosten. Het is mg gebleken, dat bg de brandweer het geld wel opgemaakt wordt en verteerd, maar dat bet niet ten goede komt aan de organisatie zelf. Door den opperbrand- meester zelf is mg gezegdindien het moge lgk is. doek de brandweer dan zoo spoedig mogelgk op. Dat betreur ik. Maar het neemt niet weg, dat de Burgemeester, mgu collega en ik haar zoo spoedig mogelgk weer op de been rallen helpen; das ga ik mede met wat de voorzitter reeds zeide om dien post zoo te laten. De voorzitter: Verlangt de voorzitter van de commissie van flianeiën, dat ik haar voorstel in rondvraag breng? De heer H. A. Schrander: Ja, mgobeer de voorzitter. De heer P. van SonsbeekTot mgn leed wezen verneem ik, dat het fiiancUhl ge deelte niet in orde is, maar ook de brand weer zelf. Bg mogelgken nitslaanden brand, dat hier toch ook kan gebeuren, hoe is dan de toe stand van de brandweer, kan die dan flink optreden De heer H. A. Schrender: Die toestand is trenrig. m«er dan treurig. De heer P. van Sonsbeek: Naar mgn oordeel moet daar in de eerste plaats op gelet worden, en daarom zon ik gaarne van Burg. en Weth. antwoord krggen op dera vraag: kannen onze medeburgers bg brand steno verwachten van de brandweer? De voorzitter: De heer Van Sonsbeek wil gaarne vernemen van Borg. en Wetb., hoe de toestand is van bet brand wezen en ik hoor al zeggen: trenrig. De organisatie moet beter worden en daarom is het voorstel, om voor 1907 niet zeo'n post nit trekken. Ik heb zooeven ge zegd op welke wgze wg daarmede voor den dag znllen komen. Dat de organisatie te wenschen overlaat, daarvan zgn wg overtuigd, zeker, en het materiéel hebben we getracht te verbeteren door het besluit van den Raad, om 3 jaar achtereen telkens 1 slangenwageo aan te schaffen, maar de moeilgken punten van de begrooting brachten ons er toe, om telkens dat terug te nemen en dat geld te gebraiken. De heer Van Sonsbeek vraagt na cate gorisch, hoe de brandweer werkt. Dan zal ik van mgn bevoegdheid gebrnik maken en allen oproepen en dan moeten zg aan dien oproep beantwoorden volgens de wet Maar de moeilgkheid bestaat hier altoos, omdat er bgna dagelgks rantatiën zgn door weg gaan en vestigen, dat hondt niet op. Hoe dat kader daar zelf het oog op houdt weet ik niet. De beer H. M. den Ugl: Ik heb er den brandmeester zelf over hooren spreken, dat bg de menschen niet weet. Zg kunnen die Igst ook niet zelf bghouden, dat moet van wege het gemeentebestuur geschieden. De voorzitter: U hebt wel geigk, maar ik kan mg niet berinneren, dat ooit een van de heeren brandmeesters daarnaar ge vraagd heeft. Eenmaal is er een verwezen naar de secretarie, maar ik geloof niet, dat dat voor dat doel was. De heer H M. den Ugl Dit jaar hebben ze allemaal ban ontslag nog willen vragra. De heer H. A. Schrender: Wanneer ar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4