Bei N°. 27 Eerst OfflciöeiB Ki Geweeste I Weekmarkt i" B0IT8 S( Desc Ceirant ▼an n dt we het per j a f 175 OU, de ter: ;d bi A. In *t btfzjjn ran zyn en kort maar dat 1 met bet naar de is te aan i niet We mder t aao Er te en i. die den onderzoekt lomas, AbL laar stoe- ie. •ond zette' ma. gez» ider iron •verfd, doen. 1900 is hy i een verni ehad en 7 op te j eommi dien post mt daari De er my salari helft een adres van den Hebben de leden dat de brandwi ■keert, is det op het stadhuis, daar. Die men den rommel die :e maken, maar zy -tegengewerkt. Dat rarins toen ik brandmeester ook die ran de tegenwoordige. van den i, dan is het uit. H A. Schreuder: Alleen hierbfl, bö den veercommissaris en d» enten ir P. Greup: Ik heb die zaak van i af mrêvemaakt. keurmeester is indertijd verbe- rordening gevraagd en, bet reeds herhaalde, hff op den voorgrond geld, maar verheterim heeft de Gemeenterai )com- alles, jmeen te srpen m de s Kooiman: Ik ben rerk pens; tegen mfi it sti op. dan niets ten, aan de jrdt. toen ik 3 zitting om te maar Weth. lus het worden uifg“’ on« te willen In afwachtii wordt voorgf uit te trekker. Wie verlangt het woord daarover? Kunnen de leden zich daarmede vereenigen Aangenomen. Bq volgno. 100 (onderhoud van poorten, I d. hecht. v. S. te Vianen, idem, f 8 boete, subs. hecht. C. P. te Leksmond, idem, tot f 15 boete, subs. 8 d. hecht. J. de K. Jz. te Jutfaas, idem by ie her haling. tot 3 dagen hecht. Wegeus bet 1 ■■■anaer der Ooarant” raa W ber 1900 NIET Het ■■miner Mbe C«nr*at” December gewenen t(Jd, T«a W»e«»dag 5 schijnt *P Dia» Veer dit laatet evenalo verige J NIEUWJAA ■Mgesemen te M (eah van regel meer 5 lezeadlBg der dit uninmer tet SI December a. D genoeg be- ifin er over brengen het iet salaris te veer in schuld historisch het volgende f 286 en wel over hebben de c van die sooi permitteert trekt voor i van in de - bedoeld U. De beer Van Willenswaard komt met het denkbeeld om in beginsel vast te stellen dat hy een vast salaris beeft, maar hy heeft een vast salaris; en dan wil hq hem be noemd hebben voor één jaar. maar hy is al benoemd, hy behoeft dus niet meer be- BURGEMEESTER Schoonhoven maket jaar de Tweede Ken de gewone Weekma op Dwnderdag Ji Burgemeester en V V ingelicht. De beer H. A. Schreuder: Maar of de toi nu al gedaan is en het stadhuis gei dan is er toch zeker verder iets te moet tenminste wel heelemaal niets doen zyn, wil men buizen, torens poorten enz. onderhouden voor f 100. De voorzitter: Het Raadhuis hoort daar niet onder; het is alleen de groote torenen de toren van het stadhuis. De heer H. A. Schreuder: En dan de huizen? De voorzitter: Die hooren onder hoofd stuk 10, art. 5 (Bezittingen.) De heer H. A. Schreuder; Is de toren voor hoofdstuk 10 bestemd? Het stadhuis is toch ook voor den openharen dienst Ds heer J. W. Valk: In het jaar 1907 komt er niets aan de orde wat nieuw is, als alleen in Gelkenes wordt et voor de veerlieden een wachthuisje gemaakt »n het dak van de doodgraverswoning moet her steld worden. De voorzitter: Dat hoort daar niet op. De heer J. W. Valk: Nu, ook dat hoort er niet op, dan komt er alleen op een kaaimuur De voorzitter: Die hoort er niet De heer J. W. Valk: Dus er is nieuws voor dien post. De voorzitter: Ik zal den heer Schreuder inlichten. Er staat bq «niet in andere hoofdstukken begrepen,” en nu staan die huizen enz. op andere hoofdstukken. De heer H. A. Schreuder; Dan dient het beter omschreven te zyn. want waarom staat er dan „huizen” bh, wanneer er geen buizen onder voorkomen? De voorzitter: De gemeente kon bezitster zyn van buizen, die voor openbaren dienst bestemd zyn. als voor een kantongerecht. De heer H. A. Schreuder: Het formulier is gemaakt zóó ingewikkeld, dat geen mensch er met zfin gewone verstand uit wfis kan worden. Gelukkig dat er nog raadsleden zyn. die een buitengewoon verstand hebben. Bq volgno. 101 (onderhoud van straten en pleinen) zegt: de heer A. A. Graves Kooiman: Toen ik dit op de begrooting zag, heb ik mytelf af gevraagd wat moet het, met het oog op den toestand, waarin op ’t oogenblik onze straten en pleinen verkeereo, met f 150 voor onder houd worden? Er is zoo’n machtige boel aan onze straten vooral te onderhouden, dat ik gedacht heb. dat daarvoor heel wat grooter som moest worden uitgetrokken, temeer daar het by de vorige rekening was f 43708 terwyi het voor dit jaar geraamd is op f 300 ao nu ji te geven. Ik stel alleen voor om in beginsel hem een vast salaris toe te kennen en dan wil ik verder wel uitspreken hoeveel myn idee is. De heer J. W. ValkDie geschiedenis van die vleeschkeur heeft een eigenaardig ver loop. In 1900 is hy aangesteld op f150, in 1901 beeft er een verniewing vm de verordering plaats gehad en in 1903 is hem ontslag verleend, omdat de verordening niet goed werkte. Een regeling had in 1905 plaats en toen kwam er een andere verordening met een verplichte keuring. Toen heeft de heer Mogendorff aan de heeren Greup en Lazonder gezegd, dat het hem meer te doen was om een goede keuring te hebben, en dat hem dat meer waard was dan geld. Maar een dienaar is zyn loon waard en tpen is door den Raad het salaris bepaald met die halve opbrengst van de keurloonen. Eigenaardig is echter, dat die ambtenaar nooit eenig scbryven daarvan heeft gekregen en dat hy dat dus maar weet uit de ver slagen van den Raad in de Schoonhovensche Courant; nooit is hy officieel aangesteld en dat vind ik bet eigenaardige van de zaak. Hy borduurt steeds op de verslagen van de Schoonhovensche Courant. Dan nog. in plaats dat hy een mandaat «e uitbetaling krygt, krffgt hy nooit mandaat. Eerst beeft hy daarom eeps sigerd om het zoo maar te ontvangen, r toch heeft hy toen maar geteekend, >t de ontvanger zeide: doe bet maar, het niet klaar. In orde is bet gezegd moet worden, een treurigen toestand verl uitsluitend en alleen hier hier is de schuld en niet scheu doen alles, om van er is nog iets goeds te maken, worden in elk opzicht t was mfin ervi was en dat is Beeds sedert een jaar zyn de appèlboekjes hier on het stadhuis met het verzoek die ‘ren. ma«r er gebeurt niets aan. J. W. Valk: De heer Schreuder Ove Engeland heeft gedaan om aan Tran jaar geleden te Ver ken. Transvaal zal stuur komen. Trans In Transvaal zullen Kamers. Een ervan Vergadering, wordt en de kiesdistricten er veel kans is voor in deze Kamer de o andere Kamer, de veel minder leden eerste vyf jaar nog noemd, daarna zal van verkiezing wol er verschil van a Kamers komen mo vereenigde vergader de absolute meerd Zoodoende krygt dt ring een groote mi flinke meerderheid deze steeds haar zin Twee punten eve de toestemming de vereischt wordtle. d werkkrachten in Zu in hoeverre de ree beperkt zullen zyn. Vooral het eerste wicht. Van lie verb Chineescbe koelies, d over Zuid-Afnka is wydereu. In eens Regeering dit blqkb; magnaten worden m Maar in beginsel u leend op afschaffing krachten voor de m Zooals te begrypei de Grondwet vry go len het grootste ver1 heid der Boerenleidt Regeeringsvorm. Tot bear, niet geheel Regeeringsvorm no bestuur is, waarop t In het Eogelsche raadslagingen over begonnen. Geiyk m huis alle amendeme ■Lords” op deze w verworpen. En voo opnieuw wil beraad werd aan de Reg tegemoetkomingen z den beiangryk mot het Hoogerhuis er i De Regeering hee: om aan het verlani tegemoet te komen ■chryven dat aan ei zullen worden verle godsdienstonderwys dat de onderwijzers, twee dagen per we godsdienstonderwys Het Huis der „I stellen nog niet dat Bomen, doch verdi tegemoetkomingen behandeling, welke de wet, ook na Regeering aangebra Nu deze poging beide Huizen te v bet ontwerp wel mo De Franache I te hebben van het die de mis lezen zo voldaan te hebben, ta thans duideiyk toch de ateuwe w torens on.) zegt: de hoer H. A. SchreuderBy dezen post wil ik even in herinnering brengen, dat ver leden jaar die post geraamd is op f 150 en dat die juist in deze vergadering met f 75 is verhoogd, dus gebracht op f 325, terwjjl die nu op f 115 wordt geraamd. De voorzitter: Mag ik u even deze inlich ting geven, dat u over 't hoofd ziet, dat dit jaar de groote toren is geschilderd en het Raadhuis opgeknapt, wat nu niet behoeft De heer H. M. den Uyi: In de verordening van de vaste commissie staat, dat die begroo- ting haar eerst tot onderzoek wordt aange boden. Dat is niet gebeurd. Wat is daarvan de oorzaak? De voorzitter: Dat is niet gebeurd; ik heb daarop ook al attent gemaakt, maar moet het antwoord daarop schuldig biyven. Do heer H. M. den Uyi: Dat is nu iets, dat door die commissie behoorde te geschie den. Waarvoor is die dan opgericht? Alleen om baar te gebruiken om naai pen te kyken, dus als stoep commissi» De commissie van fabricage is er, om dat gedeelte van de begrootiog te onderzoekt evenals het flaancièel beheer eerst aan commissie van financiën gegeven wordt. De heer J. W. Valk: Vroeger, t ook in de commissie van fabricage had, werd ook ik eens opgeroepen hooren wat op ’t programma stond, bet was een wassen neus: Burg, en regelen de zaak naar de financiën, di is het paard achter den wagen. Nu ik met het opzicht belast ben geweest, ben ik in staat te zeggen dat het urgent is, maar het ligt niet aan my dat ae commissie niet is opgeroepen. De heer H. M. den Uyi: Wanneer het een wassen neus is, dan is het wiste, dat de commissie van fabricage wordt opge- doekt, vooral als zy als kwajongens wordt behandeld. De voorzitter: De bedoeling met de missie van fabricage is natuuriyk om i wat de openbare werken van de gei betreft, aan haar oordeel te onderwei en daaruit volgt de de deskundige, diei gemeente Burg, en Weth, toevoegt, vroeger de architect, straks de opzichter, de rechter hand moet zyn van de commissie van fabricage. Nu hebben we geen opzichter. Misschien heeft dat ook bygedragen dat het over *t hoofd is gezien om hoofdstuk 5 van de be- grooting in banden te stellen van de com missie van fabricage. Niet dat wy oordeelen dat die leden niet bekwaam zyn om er over te oordeelen, want zy zyn minstens even bekwaam ah Burg, en Wetb. De heer H. M, den UyiIk kan my niet herinneren, dat ik ooit een rapport heb gezien van de commissie van fabricage over de begrooting. De heer J. W. Valk: Het schynt dat nu fabricage en het toezicht van de gemeente dit jaar een onder onsje geworden is. want fabricage vergadert altyd over de stukken. Ik ben ais opzichter niet zoo gevoelig, dat ik niet mee vergaderd heb. De voorzitter: Het verwondert my nu toch werkeiyk als de wethouder Valk, die dat speciaal voor Burg, en Weth. op zich genomen heeft, zich gaat uitgeven voor opzichter, die aan den leiband moet loopen van de commissie van fabricage. De heer J. W. Valk: Neen, houd mfl ten goede, ik zou de commissie van fabricage kunnen inlichten en op de hoogte brengen van dingen, die den leden niet bekend zyn. Nu durf ik te zeggen, dal ik wel niet formeel door den Raad ben aangesteld, maar ik weel de dingen net zoo goed als een opzichter. Maar dat de heeren my thuis gelaten hebb an, daar ben ik dankbaar voor. De heer H. M. den Uyi: Een architect of opzichter wordt er bygeroepen voor het technisch gedeelte. Nu heb ik ook wel eens aan bouwen gedaan, dus weet ik het even goed als de heer Valk; h| is toch geen opzichter, dus natuuriyk dat we hem er niet by geroepen hebben, dat zou te bespot- teiyk zyn. De voorzitter: We zyn afgedwaald. De heer Valk is wethouder en geen opzichter en we waren dus niet in de gelegenheid om een opzichter op te roepen om inlichtingen te geven. Hy treedt op qua Borg, en Wethen dus wanneer de commissie van van fabricage inlichtingen verlangt, ronden zy die kunnen vragen aau Burg, en Weth., en dan is het best mogelfk dat uit het college van Burg, en Weth. een wethouder wordt uitgenoodigd om die inlichtingen te geven. De heer H. A. Schreuder: Is het niet wenscheiyk om le overwegen, dat wy dezen h°t^f7tt verhoogen? Dit jaar was De voorzitter: Ik heb u daarover reeds 'gelicht. ramen de heeren f 150. De voorzitter: We hebben op ’t oogenblik f 125 uitgegeven en nu hebt u aan den eenen kant geiyk, dat er meer te doen is, maar dat kan onze stratenmaker niet af. U zult gezien hebben een post van f 2700 voor steenen, duo wanneer de Raad dien voteert, dan wordt daarmede ook die post verlicht en ^kunnen de noodige verbeteringen plaats Wordt vervolgd. KaatMferecbt Uitspraak in strafzaken Donderdag 18 December 1906. Veroordeeld: G. M. te Jaarsveld, wegena jachtovertreding, tot 2 m. f 10 boete, subs. - m. 4 d. hecht., met verbeurdverklaring en bevel lot uitlevering van 2 hazen, by niet- uitlevering of nietbetaling van f 1 voor elkeu haas te vervangen door 1 d. voor iedere verbeurdverklaring. P. v. d. B. te Benschop, idem, vryge- sproken. H. D. te Leerdam, idem, tot f 5 boete, subs. 3 d. hecht. D. P. te Hagestein, wegens visochery-over- treding, tot 2 m. f 1 boete, subs. 1 m. 1 d. hecht, met verbeurdverklaring van het in- beslag genomen kuilneL A. U. te Everdingen, wegens overtreding der motor- en rywielwet, tot fl boete, subs. 1 d. hecht. H. S. te Vianen, wegens atroopery, tot f 0.50 boete, subs. 1 week tuchtschool. H. B. te Vianen, idem, bevolen dat de schuldige zonder toepassing van eenige straf aan zyn ouders zal worden teruggegeven. G. C. H. te Vianen, idem, vrygesproken. A. v. d. H. te Vianen, idem, vryge- sproken. G. v. S. te Hagoslein, idem, vrygesproken. L. v. V. te Leerdam, wegens zonder daartoe gerechtigd te zyn in October loopen op weiland, vrygesproken. G. de K. te Ameide, zonder daartoe ge rechtigd te zyn loopen op grond die bepoot is en in October op weiland, tot f 3 boete, subs. 1 d. hechtenis. a. H. K. en b. H. M. U. te Utrecht, wegens zich te zamen op een in beweging zynde hondenkar berinden, ieder tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht. J. P. de V. te Acquoy, wegens zich met een persoon op een in beweging zynde honden kar bevinden, tot f 1 boete, subs 1 d. hecht A. S. te Hagestein, wegens te Everdingen zich na gezetten tyd in een herberg bevinden, tot f 8 boete, subs. 1 d. hecht. H. J. V. te Leerdam, wegens openbare dronkenschap, tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht C. v. A. te Gameren, idem, tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht. P. T. te Gorinchem, idem, tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht. T. Khuisvrouw van E de J. te Asperen, idem, tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht. E. de J. te Asperen, idem, tot f 1 boete, subs. 1 d. hecht. D. Z te Leerdam, idem 1 maal, tot I maal f 1 boete, subs. 1 maal 1 d. hecht A. S. te Waalwyk, idem, tot 1 boete, subs. 1 d. hecht. T. K. te Leksmond, idem, f8 boete, subs. 1 d. hecht. P. K. te Leksmond, idem, tot f 1 boete, subs. K. 2 d. I Het was hem alleen it vaste dat praatje cent, het innen is waar, aventen. maar Hy geeft hun af te zyn. by te werkei De heer J. overdryft De heer H. A. Schreuder: Neen, ik over- driif niet. (Rumoer). De voorzitter: Laten de heeren een voor ean spreken. De beer J. W. ValkEr is heelemaal geen eenheid en dat is de aanleiding geweest dat ik gezegd heb: ik stel my niet verant- woordeiyk daarvoor, omdat er zoo spoedig mogeiyk een geheele reorganisatie moet plaats hebben. Maar dat er ook in het college van brandmeesters geen eenheid is, dat is ook waar; de spraken zyn ook daar verdeeld. Als het daar één was. dan moest men in een drom optrekken naar de secretarie of den burgemeester en zeggen: verschaf ons dat. Maar dat.is niet gebeurd, dat deed er geen een. Men kan niet alles schuiven op Burg, en Weth. Het is een urgente zaak, wellicht dat dit jaar nog de verordening voor de brandweer komt. De heer H. M. den Uyi: De heer Valk zegt, dat ze niet eenparig naar het stadhuis zyn gegaan. Maar waarom niet? Omdat ze overtuigd waren, dat ze geen gehoor zouden krijgen, dat heb ik van de brandmeesters zelf. De heer H. A. Schreuder: Het is best mogeiyk, dat die heeren het nu niet eens zyn, maar er is een tyd geweest, dat zy het wel eens waren, maar toen hebben ze even min een bres kunnen schieten bq Burg, en Weth. De brandweer is een onding. Eerst moet Schoonhoven afgebrand zijn, en dan zal je een verordening in 3 dagen krflgen. De heer G. J. Niekerk: Is die commissie voor verordeningen er niet meer Die heeft nooit iets te doen en daarom zou ik voor stellen, dat die verordening gesteld werd in banden van de commissie voor verprdepingen met straf. De voorzitter: Ik geloof, dat die zaak nu lang genoeg besproken ia. De heer J. W. Valk: Als er brand kwam, dan zou, zonder brandweer, niemand ontbre ken om den brand te helpen blusscben, ter- wyi als de spuiten geprobeerd moeten worden men niet wil pompen, maar als er brand is mankeert er geen. De heer P. van SonsbeckIk wensch dat de Gemeenteraad van Schoonhoven ten spoedigste zorgt voor de brandweer en dat elk inwoner by brand steun kan verwachten van den kant van de gemeente. Den beer H M. den Uyi: Wanneer er een nieuwe organisatie komt, dan mag er ook wel een brandpiket komen. Ik heb het bq- gewoond by den brand by Sassen dat er geen spuit te zien was. Als er geen piket is, dan loont men maar over de slangen. De voorzitter: Ik wil nog even herhalen wat ik gezegd heb. Wy beoogen een vry- willige brandweer. De Scboonbovenaars willen niet gaarne gedwongen worden: zij willen bet of zy willen het niet. Toch moeten we bedacht zyn dat we een ver plichte brandweer hebben van weerbare ingezetenen en dat zy dien dienst verrichten. Als zy voort willen maken, zal het niet aan Burg, en Wetb. liggen of aan de commissie voor strafverordening, maar misschien elders. Den heer Den Utjl wil ik ook zeggen, dat hy niet beducht behoeft te zjjn voor dat brandpiket, want wq krygen dat vanzelf. Door een te verwachten wyziging van de landweerwet zullen de Burgemeesters wel bevoegd worden een afdeeling op te roepen. Ik zal het voorstel van de commissie nu in rondvraag brengen, om dien post met f 140 te verhoogen. Wordt aangenomen met 7 tegen 3 stem men tegen de heeren P. Greup, J. W. Valk en A. Kuyienbnrg. Ry volgnn. 9t (onderhoud lantaars) zegt: de beer P. van SonsbeekIk zou een lans willen breken voor enkele gedeelten van de gemeente, die tameiyk verlicht zyn, maar waarvan de lantaarns treurig onderhouden worden, en die wel iets te wenseben over laten. Ik geloof, dat de gascommissie daarby betrokken is en daarom zou ik baar willen aanbevelen het oog op enkele lantaren» houden en beveel ik het onderhoud bedoelde commissie aan. De voorzitter: Zooals de heer Van Sons- beek weet, is de kwestie van straatverlich ting een onderwerp van openbare veiligheid, waarvoor Burg, en Weth. hebben te zorgen die worden weer geholpen door de commissie van de gasfabriek en die regelt wat er te doen is. De voorzitter van de gascommissie wil u misschien er op antwoorden. De heer J. W. Valk: Ik vind het eigen aardig, dat men nota neemt van lantarens die vuil zhn, maar men kan toch wel begrij pen dat ik *t liefst had dat er geen spatje op was, maar by lantarens is dat niet moge- iyk met die spinnen enz. Toch moet ik topgeven, dat er meer zorg aan had besteed moeten worden, a ligt aan de drukke werkzaamheden overgaan van de oude fabriek i nieuwe. Maar ook zat by de gascommissie voor om een anderen toestand te krygen, ook dat opsteken kost vee) te veel naar den arbeid, dat moest in één hand. Ook het schoon maken. De garcommissie kan niet alles in een dag doen, doch het zal wel volgen. By volgno. 95. (Keuring van vleesch enz.) zegt: De voorzitter: Er is keurmeester ingekomen. daarvan kennis genomen? j heer C. L. van WillenswaardIk heb straks al over gesproken, maar het is gebleken dat de keurmeester een vast iris heeft van f 50 en vervolgens nog de ,t van de keurloonen en nu beeft hy zelf my er over gesproken, zooals ook in dat *res staat, dat hy gaarne een vast salaris i krygen. voor my adrt^ *°Ik voor my voel daar veel voor. Hy is ambtenaar en als hfl het keurloon ontvangt, dan zegt men: *t is f 0,25, dus voor hem f 0,121/ï verdienste. Dal is niet zoo aange naam en daarom ben ik ook voor een vast salaris. De beer G. J. Niekerk: Ik ben bet ook volkomen met den beer van Willeoswaard eens en steun dat voorstel. Het biyft het zelfde hoe dat geld uitgegeven wordt, want de gemeente mag er niet aan verdienen dus wat geeft het, of hy het ontvangt als tan tièmes of als vast salaris. Waarom dat voor hem zoo is gedaan inder- tyd? Dat was als prikkel door te bepalen, dat, hy de helft van de opbrengst krqgt. Ik geloof echter, dat wy geen klachten heb ben, dat by zyn plicht niet doet en daarom zou ik hem een vast salaris van f 300 willen geven, maar er aan vastknoopen „wanneer de opbrengst der keurloonen dit toelaat”, want wanneer die minder bedraagt, dan krygt hy dat niet. De heer C. L. van Willenswaard: De heer Niekerk zegt, dat by myn voorstel steunt, maar ik stel niet voor om hem f300 salaris GKKEIGD MIEUWM. Een droevig ongeluk gebeurde Zaterdag ochtend achter Scbulpbrug aan de Weesperzyde te Amsterdam, Een schuiten voerder, die zich by het in beweging brengen van zyn vaartuig aan de spoorbrug vasthield, kreeg van eeu passeerenden trein een klap tegen bet hoofd, welke zoo hevig was, dat de man onmiddellqk dood was. P. Leenderts, nachtwaker aan de Bloemmarkt te Amsterdam, was door het gure weder in zyn wachthuisje, dat hy vanbinnen gesloten had, met het gezicht boven een pot met houtskolen gaau zitten. Nadat men hem vermiste, werd genoemd huisje door de politie opengebroken en men vond aldaar bet lyk van L, die door kolen damp was gestikt Alcohol en Weerstandsvermo gen. Vele onderzoekers als Koch, Mocard en Roux, Thomas, Abbot, Goldberg e. a. z|p door experimenten op dieren, eenstemmig tot het resultaat gekomen, dat de alcohol het weerstandsvermogen tegen infectiestoffen vermindert. Prof. Dr. Laitinen te Helsing fors is pas onlangs door uifgebreide proeven tot dezelfde slotsom vekomen. Hy gebruikte niet minder dan 556 proefdieren (honden, konynen, vuineesche biggetjes, kippen, duiven muizen). Deze voerde hy gedurende •teren of langoren tyd (1 dag tot 6 i 7 md.) met verschillende, soms zeer kleine hoeveel heden alcohol en entte ze later met verzwakte en virulente miltvuurbaeillen. tuberkelbacil len en diphterievergif in. Een ander deel der proefdieren diende natuuriyk voor de conti öle en leefde onder geheel dezelfde omstandigheden. Van de met alcohol gevoerde dieren werd een veel grooter deel bet slachtoffer der infectieziekten, dan by de normaal gevoerde contröle-dieren het geval was, hoewel by alle dieren dezelfde hoeveelheid infecliestof gebruikt was. „Door deze buitengewoon moeieiyke en gedeelteiyk zeer omslachtige dierproeven”, zegt Prof. Laitinen, „heb ik de vaste overtuiging gekregen, dat reeds door betrekkelyk zeer kleine hoeveelheden alcohol het normale weerstandsverm»)gen van het dieriyk organisme tegen infectiestoffen vermindert”. Jachtvermaak. Als wordt aan de „Asser. Ct.” gemeld Veel hadden zy gelezen en geboord over het jagen. Zooveel zelfs, dat zy besloten ook eens aan die edele sport te gaan doen. Daartoe togen in de vorige week vader en zoon naar de markt en kochten voor de somma van 28 ets. eene reeds halfdoods kip. Deze werd mede naar huis genomen en het beeslje, dat de rol van „wild” zou vervullen, in den tuin losgelaten. Vader, den polsstok ter hand genomen, en zoonlief voorzien van geweer en weitasch, trokken alsnu „te velde” om op het edele wild te agen. De kip werd, nadat herhaalde malen iet in dit geval „niet-doodend" lood was gevallen, eindeiyk door een welgemikt schot aan een vleugel getroffenzq vloog met een laatste inspanning van krachten over eeu heg en kwam in buurman's tuin terecht. Doch ook daar zou zq geen rust vinden van de onvermoeide Nimrodszonen, wier jachtlust nu de hoogste spanning bad be reikt. Papa zette met zyn polsstok fluks het beestje achterna en kwam eindeiyk hals over kop ook den heg over en zoo was het nu reeds bijna driekwart doode beestje spoedig in *sjagers handen gevallen. In triomf trok men naar huis, waar moe der de vrouw vader en zoon na hun moeite vol en zoo ruimschoots beloond jachtavontuur op een kop koffie met koek onthaalde. Aldus geschiedde de vorige week in het jaar 1906 in Drenthe’s hoofdstad. voor de een i gewei maar omdat anders komt echter niet. Nu heeft hy ontvangen de helft van de keurloonen, maar nog geen salaris. Ik weet niet hoe hy dat ontvangt, per half jaar of per jaar, maar er zit iets duisters in. Om kort te gaan, Schoonhoven vergroot er niet op, de keuring voor de kazerne is er niet meer bq en daarom zou ik voor stellen f 250 en niet f 300. De heer C. L. van Willenswaard: Myn voorstel rou luiden, om den keurmeester Moirendorff te benoemen voor één jaar op f 250 vast, dan kunnen we zien hoe dat zaakje marcheert. Bevalt bet goed, dan kunnen we hem voor vast benoemen, maar dan zyn we ook het volgend jaar vr|j. De heer G. J Niekerk: Ik begrflp i wat de heer van Willenswaard bedoelt, kunnen zien, dat de opbrengst is f386, zon de kazerne, en daar de gemeente er niet mag verdienen, is f 3<M) niet te veel. De voorzitter: Het is f 288 geweest. De heer H. A. Schreuder: Wanneer wy. zooals in dit. geval, een tot dusver gevolgd prikkelsysteem gaan opheffen, moeten we dat zelfde dan ook niet doen bij andere ambtenaren, als den veercommissaris, de politie agenten enz? Die zyn toch ook onder dat prikkel- systeem? Of het een, of het ander: prikkelsysteem, óf het heelemaal verlaten. De beer J. W. Valk: Wanneer voorstel van den heer Van Wilenswaard aannemen, De h'’er maar niet politie agei De heer het begin Door den w_ tering van de verordening gevraagd en. zooals myn collega bet reeds herhaalde, hff stelde op den voorgrond volstrekt niet het geld, maar verbetering van het werk. Toen heeft de Gemeenteraad de verordening gewyzigd en stelde zyn salaris vast op f50 benepens de helft van de opbrengst der keurloonen. Of dat goed door den secretaris behandeld is, daar blijf ik buiten, maar nu heeft die verordening bewerkt en het eerste jaar opgebrrebt f 286. De helft daarvan f 50 is dus voor hem f 200. Sinds dien zijn de ontvangsten der keur loonen verminderd: de kazerne, die een groote klant was, is er af. Nu ben ik er niet voor en nooit voor geweest om af te wffken van den gewonen regel, maar iedere betrekking leent zich piet voor een prikkel- systeem, maar wel die. Hy is ook keurmeester voor verschillende dorpen in den omtrekzffn ambt brengt meê, dat hy onophoudelijk uit is. Hfl betaalt 365 maal *s jaars aan de boot geld, dus is hy dan van huis. De eenige prikkel voor iemand, die zoo dikwffls van huis is, is dat hy betaald wordt voor zyn werk. Ik vrees met grond, dat hy anders altyd absent is; en wat moet er dan van terecht komen? Dan komt er niets van terecht. En waarom f 300, waar de man zelf ge zegd heeft, dat het niet was voor bet geld maar voor de eer van de raak. Verleden jaar heeft hy nog geen f 200 gehad en daarbj komt, dat het *t volgend jaar beduiden» minder zal zffn en dan wordt het nog een post, waar de gemeente geld op toe moet betalen. De heer G. J NiekerkDan trek ik myn voorstel in. want dan ben ik verkeerd in gelicht. Er is my gezegd, dat f 300 salaris goed kon en dan schoot er nog f 40 over. De voorzitter: Ik zal u inlichten. De heer A. A. Graves KooimanIk boor de heeren redeneereodat wanneer sin den heer Mogendorff een salaris van f300 wordt gegeven, het een schadepost voor de ge meente zal zffn; maar dat kan ik volstrekt niet vindan. want één van beide is waar: óf de keurmeester is een leugenaar, óf de keuring heeft opgehracht tegen de f 400, en wanneer man zich er dan op grondt, dat de gemeente geen voordeel er van mag trekken, dan is het geen schade vnor de gemeente, want wanneer het salaris f300 is, dan schiet er nog pl.m. f 80 over. Ik vind, wanneer hy zyn plicht vervult zooals tot heden, dat hy genoeg man van karakter is om dan ook zffn plicht te biyven doen; dat hy dan die zaak niet zou behar tigen. daartoe acht ik hem niet in staat en we kunnen dat dus ook niet op den vonrgrond zetten. Er is een macht geredeneerd, dat de beer Mogendorff gezegd zou hebben, dat hy het ook wel zonder geld zou willen doen; maar wanneer hji nu pertinent verklaart, dat dat een leugen is en dat nooit heeft gezegd aan Burg, en Weth., dan zou ik wel eens willen weten wat daarvan waar is, dat hq voor de eer al die koeien en varkens zou gaan keuren. Ik stel voor, om den keurmeester een vast salaris te geven van f 300. De voorzitter: We hebben die kwestie nu al jaren achtereen gehad en biyven in eeu cirkelgang rondloopen, waar we niet uit komen. Maar er bestaat misverstand. Verleden jaar heeft die verordening niet over het geheele jaar gewerkt, zoodat die opbrengst niet ten grondslag kan dienen. Die was toen ze is nu reeds f 353; bet is dus de f 300. Gedeputeerde Staten opmerking gemaakt, dat het een >rt van belastingen is, die niet ren dat de gemeente daarvan profijt andere doeleinden, daar mag niets van in de gemeentekas biyven; er wordt niet bedoeld tot den laatsten cent, maar om de middelen te versterken. noemd te werden. Hy heeft een vast salaris van 50 en dat wordt verhoogd met de helft van de opbrengst der keurlonen, die het vorig jaar f 264,05 bedroegen. Dat hy voor zffn persoon liefst een vast salaris heeft, dat kan ik best begrypen. Ik zou het ook onaangenaam vinden wanneer overal, waar men komt, die sterrö'ype uitdruk king gebezigd werd: dat is weer zooveel in 't vesljeszakje. Dat is niet aangenaam voor een ambtenaar, die gerangschikt kan worden onder de hoofdambtenaren van de gemeente. Of de opbrengst nu f 300 is of minder, dat doet er niet toe, de ervaring zal leeren dat dat hooger wordt, ondanks dat de kazerne er sf is. Misschien zal de opbrengst dit jaar wel In,* waarom de Staten wel eens innen zeggen: dat gaat niet. grond zou ik durven adviseeren op f 300 te brengen; en al opbrengt er nu al eens iets biyven, och, wat doet dat er toe; by de andere ambtenaren gaat men dat toch ook niet op een goudschaaltje wegen. Da boofdzaak by enkele leden is de vraag, of er voldoende prikkel is. Ik zou dat niet gaarne betwyfelen; ik geloof niet dat de titularis zoo’n karakter beeft om nu de keuring te laten, waar de Raad het in zyn hand heeft om te zeftgen: wy kunnen dien ambtenaar niet gebruiken. Om nu te zeggen, dat we hem telkens voor een jaar benoemen, dat is ook niet aanbevelenswaardig. Men moet niet vergeten, dat we wel een klein beetje inscbikkeiyk mogen zyn tegen over den titularis; hy is de eenige bier in de gemeente. Als het hem eens minder aangenaam gemaakt werd, kon het wel eens gebeuren dat by er voor bedankte; en dan moet men niet zeggen: „o, dan zoeken wfi elders er één”, want dat is niet zoo gemakkeiyk en dan zouden we ver stoken zyn van de keuring, waarop wy nu vertrouwen. Ik geloof dat het aanbeveling verdient om aan zyn wennch gehnor te geven. De beer H. M. den Uyi: Hy moet nu dat keurloon zelf ophalen. Bljjft dat onder die f 300 salaris zoo. ja of neen? Moet by dus voor die inning biyven zorgen? De voorzitter: Ja. De heer C. L. van Willenswaard: Dus dat is begrepen onder dat salaris van f 300? De voorzitter: Ja. De beer J. W. Valk: Ik heb die zaak van den heer Mogendorff onderzocht en ten slotte, om een eind aan die zaak te maken, beeft hy zelf gezegd, dat hy met een vast salaris van f 275 tevreden was. Dat was het laatste woord, dat hy tegen my gezegd heeft. Het was hem alleen maar te doen niet zoo zeer om dat vaste salaris, maar dat by niet telkens dat praatje behoefde te hooren van die t2Vi Ook wat u zegt van Hy liet dat doen door de dat gaat van zyn salaris af. f 13 per jaar. om van dat innen _w_. Met. f 275 vast was by als keurmeester tevreden. Nu ga ik niet zeggen, dat hy f 300 moet hebben, want wanneer de Staten zeggen, dat de keurloonen minder moeten opbrengen, dan kan dat ten goede komen aan de slagers en dus daardoor aan de burgerij. De heer G. J. Niekerk: Denzelfden heer Mogendorff heb ik gesproken een uur vóór dat de Raad begon en toen heeft hy my bfl hoog en laag bezworen, dat wanneer hij geen f 300 salaris kreeg, by dan bedankte. Hy heeft mq ook nog gesproken van een brief, dien hy n, mffoheer Valk, geschreven heeft, maar hy had er geen copie van by zich om my te laten lezen. Dus dan spreekt hy tegen een ander anders. Maar als hy dat gezegd beeft, dan stem ik daarvoor. De heer A. A. Graves het met den heer Niekf. heeft hff ook f 300 gezegd. Maar wat staat er in zyn rekest, hoeveel vraagt hy daarin? De voorzitter: f 300. De beer A. A Graves Kooiman: Daar heb ik meê te maken. De voorzitter: Die zaak is nu i sproken; ik zal dus de discussii sluiten en ik zal in omvraag verzoek van adressant, om h< brengen op f 300. De heer G. J. Niekerk: Na bet gezegde van den heer Valk hier in de publieke ver gadering. dat hy hem als Wethouder beeft gezevd, dat hy het voor f 275 wil aanvaarden, zal ik er tegen stemmen De heer J. W. Valk: In *t byzyn van zyn vrouw heeft hü het my gezegd. Het adres, in rondvraag gebracht, wordt verworpen met 6 stnmmen: vóór de heeren H. A. Schreuder, A. A Graves Kooiman, P. van Sonsbeck en A. Kuylenburg. De voorzitter: Nu is aan de orde het voor stel van den heer Valk om het salaris te bepalen op f 275. De heer C. L. van Willenswaard: Ik trek mijn voorstel in en steun dat voorstel. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen met 7 tegen 3 stemmen; tegen de heeren P. Greup, A. A. Graves Kooiman en A. Kuyienhurg Dn beer J. W. Valk: Mijnheer de voorzitter, u zult wel zoo goed zyn hem hiervan bericht te doen toekomen, opdat hy van deze be noeming kennis krygt. De voorzitter: Zoodra van de Staten de begrooting goedgekeurd is terngg*>komen. By volgno. 97 (subsidie Groene Kruis) zegt de voorzitter: Er is een adres, waarbij het bestuur van het Groene Kruis in aanmerking vraagt te komen voor subsidie. Burg, en Weth. hebben gemeend f 50 daarvoor te moeten uittrekken. Kunnen de ledenzfchdaarmede vereenigen Dan is dat aangenomen. Zoo is er ook een adres ingekomen van het bestuur van de Bad- en Zweminrichting. Burg, en Weth. hebben naar aanleiding daarvan het volgend rapport uitgebraebt: „Tydens het heerschen der typhus in den afgeloopen zomer zyn er meermalen in uwe vergadering stemmen opgegaan, die de wenscheiykheid betoogden, dat het zwembad naar een meer geschikte plaats werd over- gebracht. Men vond vrfi algemeen dat de tegenwoordige plaats minder geschikt is. omdat bet bassin in verbinding staat met de verzamelplaats van asch en vuil; beter werd bet gevonden de zwem- en badplaats te brengen tusschen de kribben in de rivier de Lek. Wy zfio mede van gevoelen, dat de tegen woordige zwemplaats minder geschikt is en zouden ook gaarne zien, dat zy naar tusschen de kribben werd overgebracht. Ten einde dit te bevorderen, stellen wy u voor het bestuur van genoemde inrichting mede te deelen, dat het Gemeentebestuur gaarne zoude zien, dat bedoelde verplaatsing tot stand komt en dat de gemeente bereid is, naar evenredigheid daarvan in de kosten te willen bydragen. Het bestuur kan dan 'Igennodigd plannen daartoe aan en inzenden. ....ing van de resultaten daarvan •T’esteld do post voor memorie M».” af is. f wo zy» zouden ku» Op dien het salaris mocht de beneden de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 5