ffl Bericht 1906. Eerste Blad. N°- 2780. Zaterdag 22 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. (Multi iBMISgflFllÊBl Gemeente Neheeaibeven. Weekmarkt Schoonhoven. NIEUWJAARWENSCHEN aangenemen tegen den pr(Js van 25 Cents van 1—5 regels, eiken regel meer 5 Cents. BO 1T8MLAND. Overxielat. BIB NHBL AN D. E COURAN De*e (aurant bestaat uit 3 Bladen. regens overtreding tot f2 boete, subs. dem, tot f 1 boete, de etn, f 8 boete, subs. dem, tot f 1 boete, m, f 3 boete, subs. em, tot f IS boete, b, idem le her ten, in lag b De van i ,e hop, idem, vryge- lem, tot f 5 boete, rede drong de heer ing van de positie der mso n i goed- ■ie historisch het volgende den voet a slechte, in werd. was afgehandeld, he lming op den volgen- aag, lagde. ■laging op SI Dec. Tot schatter der re der personeels dexe gemeente is i van tetters aangewezen do ivoren te Amoido. inent, 1 samengesteld: I Z. de Jong, voorzitler, J. A. Verboom, 1 secretaris, en M. van Nes, penningmeester. doch was, tegen Gouda gemeente i sche lugei Groot Dorsmai W. spreker lien deze om de mislukt, zal ingetrokken. ”{jnt genoeg priesters, it van 1881 der Kerk io thans duideltyk genoeg gebleken, en nu toch de nieuwe wet op de uitoefening van huidige Z. t die het boorde, j i we dan j elaf op te itt" is ilrum F, wegens zich met igingzdude honden- >te, subs. 1 d. hecht gens te Everdiogen n herberg bevinden, hecht. wegens openbare ate, snbs. 1 d. hecht dem, tot f 1 boete, en bevreesd heeft, waan na «hoop quaestie ider hevif te Utrecht, wegens in beweging ztynde Ier tot f 1 boete, tens viaochery-over- te, subs. m. 1 d. daring van het in rust eerst verzekerd wart der lichtingen van de mi Dat netoog in hoofdzaak Tydeman op ons leger aandn genomen maatregelen konden worden opge- nomen. Scherp bestreed de heer Marchant de rtue van den beer Van Karnebeek en ver klaarde tevens, dat zgn party geen enkele poging gedaan had om den Minister te drin gen in een richting, die schadeiyk voor onze defensie zou zyn. H(j stelde bovendien een motie voor, waarin de Minister uitgenoodigd werd de wachten voor de Kamer in te trekken. Nadat nu nogmaals de beweerde verval- setting der Handelingen besproken was, iaruit bleek, dat voor opzet geen bewys vinden was, besprak de Minister van Financiën een persooniyk feit. Hy be treurde het. dat de heer Van Karnebeek gezegd had, dat de Minister van Oorlog zich a 1 maal, tot 1 maal l d. hecht. tem, tot 1 boete, E de J.te Asperen, 1 d. hecht, dem, tot f 2 boete, 'oerde dieren werd at slachtoffer der normaal gevoerde was. hoewel by telheid infectiestof 3ze buitengewoon zeer omslachtige Laitinen, „heb ik regen, dat reeds line hoeveelheden andsvermogen van gen infectiestoffen Als t." van 1 Januari, by het w Meteorologisch In stituut te De Bildt benoemd tot directeur, M. A. Hartman, thans adjunct- ï:r::‘BUT der afdeeling „Waarnemingen te land”, en tot adjunct-directeur, Dr. C. Schoute, thans tgdeigk assistent by ge- In T*l«. 1 I' O...TJ tgdeigk directeur der ingen ter zee”, de titel gk directeur by die iuuwb, teluk gebeurde Schulpbrug aan de im, Een schuiten- beweging brengen poorbrug vasthield, ten trein een klap zoo hevig was, dat achtwaker aan terdam, was door 'achthuisje, dat hy met het gezicht ikolen gaan zitten, le, werd genoemd ngebroken en men L, die door kolen- die 1901 afscheid na de Leidsche te brengen. Ds. Van der hy echter te BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven maken bekend, dat, nu dit jaar de Tweede Kerstdag op Woensdag valt, de gewone Weekmarkt zal worden gehouden op Denderd»K M7 December 1®OO. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. SGHOOHHOVfflSG Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. Wegens bet Kerstfeest zal het ■■miner der „Neheenhevensebe Oearant” van Waenadag30 Decem ber 1900 NIET verschijnen. Bet nummer der „Hchesnfasven- •ehe Cwwrant” van Zaterdag 29 December 1900 verschijnt ep den gewenen HJd, dech het nummer van Waensdag 2 Jauuari 1907 ver- schUnt ap Dinsdag 1 Januari a. a. Veer dit laatste nammer werden evenals verlgejaren, Inzending der ad verten tiën veer dit nummer tet niteriyk Maandag SI December a. s., nam. 4 nrea, DE UITGEVERS. irstandsvermo- als Koch, Mocard Goldberg e. a. zyn lieren, eenstemmig »n, dat de alcohol Bgen infectiestoffen zitinen te Helsing- lit gebreide proeven ien. Hg gebruikte oefdieren (bonden, ijes, kippen, duiven de hy gedurende (1 dag tot 6 i 7 md.) eer kleine hoeveel- iter met verzwakte Hen. tuberkelbacil- Een ander deel tatuuriyk voor de r geheel dezelfde ;ens strooperfl, tot >k tuchtschool. n, bevolen dat de ng van eenige straf bu teruggegeven, lem, vrijgesproken, men, idem, vryge- dem, vrygesproken. geus zonder daartoe Jctober loopen op zonder daartoe ge-, p grond die bepoot land, tot f 3 boete, prof. dr. S. D. van Veen, hoogleeraar te Utrcht. H. M. de Koningin is beschermvrouw van het congres; Z. K. fl. de Prins der Neder landen, eere-voorzitter; de ministers Kraus, Van Raalte, Rink en Veegens en de burge meester van ’sGravenhage- E. C. baron Sweerts de Landas Wyborg, zyn eereleden. Naar „Het Volk" meldt is er Zaterdag te Rotterdam opgericht een bond van arbeiders in het visschersbedryf. Aan wezig waren afgevaardigden van de reeds bestaande vereenigiugen van visschers te Aïnmerstol, Puttershoek en 's-Gravendeel, alle drie dezen zomer opgericht. Het doel dezen bond wordt omscbreven in program van akfie, dat in ’t kort bevat streven naar ioonsverhooging, verbete- 'ing, die veelal nog al wat laat, een wetteiyke regeling van rusttyden (hoe noodig dit is, j weet dat op sommige 100 uren per week i en geboord over dat zy besloten ort te gaan doen, re week vader en kochten voor de reeds halfdoode itr huis genomen d van „wild” zou isgelaten. Vader, omen, en zoonlief weitasch, trokken het edele wild te 1 herbaalde malen odend" lood was n welgemikt schot zy vloog met een achten over een tn’s tuin terecht, een rust vinden irodszonen, wier spanning had be te polsstok fluks ram eindelijk hals en zoo was het t doode beestje gevallen. huis, waar moe- n na hun moeite- nd jachtavontuur r onthaalde. rige week in bet Fdstad. had laten bevreesd maken en toen gecapi tuleerd heeft, waarop de eerste verklaarde, dat hy na afloop der beraadslagingen op deze quaeslie zou terugkomen. Onder hevig rumoer, zóó dat de voor zitter dreigde de vergadering te zullen op heffen, zette de heer Marchant zyn rede voort, (Waaruit we alleen weergeven sprekers verklaring, dat het thans tegen de reactie op militair gebied ging. Alsrtu kwam de heer Troelstra aan het woord. Als de linkerzyde zich als de rechterzgde gedragen bad, dan zou hare stemming revolutionnair genoemd geworden zyn. Hg toont aan, dat de Minister van Oorlog dezelfde gebleven was als het vorige jaar. De wyziging van dezen bewindsman was echter geen hervorming, geen wyziging in een systeem. Daarvan maakten zgn tegenstanders nu gebruik. De Minister had de afschaffing bg de wet moeten vaststellen, nu gold ze slechts voor ééa jaar. Op dit punt zou hy echter de Regeering Steunen. Trouwens, ondanks de miliioenen, daaraan besteed, was het leger slechts kanonnen- vleesch. De MinistéF zeTf^was te geïmpro viseerd, doch geen hervormer. Spreker zeide ten slotte tegen de begrooting te zullen stemmen, na het schandaal van Maandagavohd. In de avondvergadering van den dag kwam de Begrooting van Waterstaat aan de orde, waarover geen algomeene beschou wingen gevoerd werden. De heer Van Doorn vestigde de aandacht op de gedeelte- lyke afsluiting en drooglegging der Zuiderzee en wees tevens op de quaes'ie der automo bielen, de heer Van der Velde gaf eenige wenken in verband met de Delilandsche zee wering, de heer De Ridder viel den Goud- schen afgevaardigde by, terwgl de volgende spreker, de heer Troelstra, zich nog scher per over de automobilisten uitliet en heer Smeenge diens voetspoor volgde. Dit onderwerp werd nog behandeld door de heeren Van Heemstra, Van Wyn- bergen, Tydeman en Lely. terwyi de heeren Smult, Tak en Ter Laan een paar andere onderwerpen terloops aanroerden. Toen werd de vergadering gesloten. ‘•«op-toogwMi ebt u aan den eenen r te doen is, maar er niet af. U zult ▼an f f700 voor Raad dien voteert, k die post verlicht Brbeteringen plaats Wordt vervolgd. t Vlaaaa. wn^Donderdag Jaarsveld, wegena 1. f 10 boete, subs, beurd verklaring en i 1 hazen, by niet- j van f 1 voor eiken 1 d. voor iedere h 20 Dec. Ten raadhuize dezer is verpacht de tol aan het Goud- rypad. ^schreven werd door de heeren P. de te Alfen, voor f 1100 ’sjaars, W. B. 'in te Reeuwyk, voor f 1025 ’sjaars en W. Hoogendooru te Krimpen a/d IJsel, voor f 950 ’sjaars. Door de afdeeling „Gouda” der „Hol- landsche Maatschappg van Landbouw” zal een adres aan den gemeenteraad worden ge richt met verzoek een verordening in bet leven te roepen op den verkoop van melk en melkproducten. Mej. S. C. A. C. J. Schouten alhier is te ’s Gravenhage geslaagd voor het examen Nederlandsche Taal en Letterkunde, middel baar onderwys. Gorincliem, 19 Dec. De heeren J. H. C. van der Beek (voorzitter), P. J. Dingemans, F. F. W. Kehrer, en G. van der Mast, leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, hebben als zoodanig ontslag genomen. Alblaanerdana, 20 Dec. Heden werd van de werf der naaml. veun. Scheepswerf v/h. Jan Smit Czn. te Alblasserdam, te water gelaten het stoomschip „Hakon VII”; dit stoomschip heeft een lengte van 279 voet en 9 duim, een breedte van 42 voet 0 duim, een diepte van 23 voet 0 duim, by een draagvermogen van 3650 ton op summer freeboard. Machines en ketels voor dit stoomschip zgn vervaardigd by de Kon. My. „de Schelde" te Viissingèn. *Berkenw«»iide, 20 Dec. De leden der zang^ereemgiug „Vriendschap" hielden j.L Dinsdag hunne gewone jaariyksche vergauè- nng. De leden van het bestyur, de heeren A. J. Scheer, D. de Bruyn, H. W. Both, G. Berko uwer en F. H. de Visser Jr. werden allen met groote meerderheid herkozen, terwgl uit de rekening van den penning meester bleek, dat de uitgaven, wegens af Be taling van het tooneel en de viering van het tienjarig bestaan der vereeniging, zeer g waren, en er toch nog een batig saldo van f 46,86Va. Den eersten Kerstdag zullen de leerlin gen der Zondagsschool onder leiding van Dr. L. A. van Langeraad, predikant te Lekkerkerk, en met welwillende medewer king der zang vereeniging, in het kerkgebouw het Kerstfeest vieren. Een prachtige kerstboom zal worden opge* richt en het programma bevat vele echoone liederen, die of door de leerlingen of door de leden der zangvereeniging zullen gezongen worden. Bovendien zullen de leerlingen vele versnaperingen en geschenken ontvangen. “Krimpen a/d IJsel, 20 Dec. De afdeeling „Krimpen a/d IJsel en Omstreken" van den „Boud van Nederlandsche Ouder wijzers” benoemde in haar laatste vergadering den heer J. A. Verboom tot afgevaardigde naar de te ’s Gravenhage op 28 en 29 December te houden algemedne vergadering. De heer M. van Nes werd tot plaats vervanger aangewezen. Bg de behandeling van den besebrgvings- ---’—jwezen bg welke voorstellen i een bindend mandaat had. leene stemmen werd het bestuur Voor 1907 is dit als volgt By Koninklgk besluit van 19 Dec. 1906, no. 35, heeft het Hare Majes teit behaagd, met ingang van de wet van 1 8 December 1906 (Staatsblad no. 296) in werking zal treden, met uitrekking van het Koninklgk besluit van 6 Februari 1901 no. 9, aan HoogstDerzelver Gemaal, Zgne Koninklgke Hoogueid Hendrik Wladimir Albrecn Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, enz., enz., zitting te verleenen in den Raad van State. Bg Kon. besluit van 18 dezer zgn, met ingang van 1 Koninklgk Nederlandsch 1 van zyn het ring der huisvesting, te wenschen laat, arbeids- en r blgkt we), als men visschergen ongeveer wordt gewerkt). Men besloot krachtig propaganda te maken onder de vakgeuooten om ook' hen in de organisatie te krygen. 'Als plaats waar de bond zal gevestigd zyn werd Ammerstol aangewezen, dat eveneens het dag. bestuur zal kiezen. Aansluiting by het vakverbond zal later overwogen worden. Dinsdag j.l. overleed te Leiden op 69 jarigen leeftgd Ds. H. P. Schim van der Loeff, sedert 1902 emeritus-predikant bg de Remoustrantscbe Broederschap. Ds. Schim van der Lotff werd 20 Nov. 1837 te 's Hertogenbosch geboren, waar zgn vader predikant by de Ned. Herv. Gemeente was. Zelf ook voor het predikambt opgeleid, werd hg in 1861 candidaat tot den H. D. In 1862 aanvaardde bg zgn eerste ambt by de Ned. Herv. Gemeente te Abbenbroek, vertrok van daar in 1865 naar Bergen op-Zoom, waar hg bleef tol 1880. Toen ging hy tot de Remon- strantsche Broederschap over en werd by de gemeente van Gouda beroepen. In 1892 verwisselde hg deze standplaats met Leiden, waar hy op bet einde van 11 40 jarigen evangeliebediening i’ Hg smaakte het voorrecht gemeente tot grqoten bloei Twee jiar geleden onderging Lotff een ernstige operatie, die boven kwam. Vele jaren heeft hy het ambt van secretaris der commissie tot de zaken der Remonstrant- sche Broederschap bekleed. In de Broeder schap stond hy in hoog aanzien. De collecte in het aartsbisdom (Utrecht) voor het verkrygen en inrichten van een klein-seminarie te Kuilenburg heeft ongeveer een ton gouds opgebracht. zouden worden, terwyi hy zelfs artikel 16 met f 300.000 vermeerderde, om aan veler wensch ten aanzien van het torpedomateriaal te voldoen. Men stelle zich nu de verbazing van eenigen, de ergernis van anderen voor. De heer Talma trok nu zgn motie in, de heer Troelstra ging heftig tegen deze volte face te keer, hierin door den heer Drucker gevolgd. Daarentegen verdedig den de heeren De Savornin Lohman en Van Gyn de nieuwe voorstellen van den Minister. Ten slotte stelde de heer Marchant voor, om artikel 15 met 1680.465 te ver minderen, welk amendement met 55 tegen 39 stemmen verworper Nadat de begrooting sloot men de eindstemi den dag te bepalen. Dien dag kwam eerst de Begrooting van Oorlog aan de beurt. De heer D u y m a i klaarde dezen bewin< steunen, niet om partg-i zaken-quaestie. De ree verleden jaar trouw gee aan deze zyn zetel te alleen om het blgvend ged diens geheele beleid stond over den Minister. men over den minder leger, waarby nu nog gedeelte werd ingekr waarde van het leger minderd tot een bedei anderen was spreker van toestand op 1 April 1907 ztyn. Niets had de Minister tol dekkiuj mobilisatie gedaan. Deze rekende d.. op de Lmdweer, die spreker een ganiseerden troep heette! Dit was een ernstige grief tegen de regeering. het meegeven van de geweren, die_bed( zullen worden werd afgekeurd, verklaarde dete sp-eker, onder bravo’s der rechterzgde, dat hy den Minister niet steu nen kon, niet uit politieke oogmerken, maar om bet belang van het Vaderland. Ook de heer Van Idsinga sprak zyn besliste afkeuring uit over de quaestie van het blgvend gedeelte en stelde toen in overleg met den heer Marchant de volgende motie voor: „De Kamer, van oordeel dat de zaak der be- oordeelingsiysten en de behandeling der mili tairen een afzondeeiyke bespreking vereischt, gaat over tot de orde van den dag." Toen nu de heer Talma politieke bgoog- merken achter deze motie zocht, wilde de heer Van Idsinga zich terugtrekken, de heer Marchant, die medevoorsteller liet de motie niet los, welke met 54 I 23 stemmen werd aangenomen. Alsnu z-'tle de heer Ar uiteen. Dit was zoo voorgesteld,' dat met den Minister zou medegaan, indi beslist verklaarde, dat door diens maatregel geen desorganisatie van het leger zou ont staan, want onnoodige verzwaring van finan ciële en persooniyke lasten wenschte spreker niet. Onverautwoordeiyk zou het dan ook zyn 4000 menschen in dienst te houden, die óf moeten rondsk*nteren óf diensten moeten verrichten, die ook burgers kunnen ver- i richten, zeide spreker. Voor deze zyn rede beëindigde, werd de Marine-begrooting 1907 met 55 tegen 30 stemmen aangenomen. In 't vervolg zguer Arts o. m. op verbeterii onderofficieren aan. Ds heer Van Dedem weet aan het con- centratieprogram der linkerzyde de huidige bezuinigiagswoede. Scherp was de criliek van spreker tegen den Minister, wapen der cavalerie in den grond Om onze defentie te verdedigen, hadden meer aan een klein doch goed leger, aan een groot en ongeoefend leger. Ook spreker droog op verbetering van de positie der onderofficieren aan. Verschilleode leden voerden dien dag nog het woord. De heer Van Asch van I Wyck, die zich tot een enkele opmerking bepaalde, de heer Van Viymen, die zich verzette tegen de afschaffing van het biy vend gedeelte, de heer Passtoors, die op de schade voor verscnillende miliciens wees ais gevolg van de derde herhalingsoefening, de heer Van denBorch, die vrg theatraal den maatregel des Ministers af keurde, de heer Ter Laan, die een motie voorstelde ten gunste van het weduwen- en weezen- pensioen van onderofficieren en minderen, de heer De Stuers, die liever een klein en goed leger had dan een groote „bende”, de heer De Waal Malefyt, die betoogde, dat de landweer niet in staat was de mobilisatie te dekken, de heer Van Karnebeek, die den Minister al even scherp critiseerde en ten slotte de heer Van der Zwaag, die van een „delirium militaire” gewaa Toen werd de verdere beraadsli den volgenden dag bepaald. Woensdag besprak de heer Thomsoi den maatregel van den Minister in goei keurenden zin en bewees dat onze cavaleri tegen het Duitsche gedeelte, dat aan onze grenzen staat, niet opgewassen kon zyn. Voorts wees hy op vroegere uitlatingen van Dr. Kuyper in verband met een volü&leger en herinnerde er aan, dat in 1903 orde en reu na de oproeping iilitie. werd door den heer Eland gesteund, terwyi de heer* algeheels reorganisatie vau rong, waarin dan ook de thans ■egelr J-J - - Engeland heeft thans den eersten stap gedaan om aan Transvaal te geven wat 4lA jaar geleden te Vereeniging werd afgespro Ken. Transvaal zal weder onder eigen be stuur komen. Transvaal krggt een grondwet. In Transvaal zullen worden ingesteld twee Kamers. Een ervan genaamd: Wetgevende Vergadering, wordt door het volk gekozen en de kiesdistricten zyn zoo verdeeld, dat er veel kans is voor het Boeren-element om in deze Kamer de overhand te krtigen. De andere Kamer, de Wetgevende Baad, uit veel minder leden bestaande, wordt in de eerste vyf jaar nog door de Regeering be noemd, daarna zal over de verdere wgze van verkiezing wórden beslist. Wanneer er verschil van meening tusschen beide Kamers komen mocht, dan zullen zy in vereenigde vergadering beraadslagen en zal de absolute meerderheid beslissend zyn. Zoodoende krygt de Wetgevende Vergade ring een groote macht; wanneer daar een flinke meerderheid wordt gevonden, kan deze steeds haar ziu doordrgven. Twee punten evenwel zgn er, waarover de toestemming der Engelsche Regeering vereischt wordtle. de invoering van vreemde werkkrachten in Zuid Afrika; 2e. de vraag in hoeverre de rechten van inboorlingen beperkt zullen zyn. Vooral het eerste punt is van groot ge wicht. Van lieverlede wil Engeland de Chineesche koelies, door wfe zooveel ellende over Zuid-Afrika is gekomen, daaruit ver- wydereu. In eens durft de Engelsche Regeering dit blqkbaar met aan. De Rand- magoateu worden nog naar de oogen gezien. Maar in beginsel is dau toch uitzicht ver leend op afschaffing van Chineesche werk krachten voor de myuen. Zooals te begrypeu is, zyn de Boeren met de Grondwet vrg goed ingenomen. Zg stel len het grootste vertrouwen in de werkzaam heid der Boerenleiders onder den nieuweren Regeeringsvorm. Toch is men, hoewel dank baar, niet geheel voldaan, omdat deze Regeeringsvorm nog niet het volle zelf bestuur is, waarop het volk recht heeft. Iu het Eugelsche Hoogerhuis zyn de be raadslagingen over de onderwyswet opnieuw begonnen. Geljjk men weet heeft het Lager huis alle amendementen, door het Huis der „Lords” op deze wet gemaakt, „en blok” verworpen. Eu voordat nu het Hoogerhuis opnieuw wil beraadslagen hoe te handelen, werd aan de Regeering gevraagd welke tegemoetkomingen zg wilde doen; deze zou den belangrgk moeten zgn, anders treedt het Hoogerhuis er niet in. De Regeering heeft toen verklaard dat zy, Om aan het verlangen van het Hoogerhuis tegemoet te komen, geneigd is om voor te Khry ven dat aan enkele scholen voordeelen zullen worden verleend voor het geven van godsdienstonderwys en voorts toe te laten dat de onderwyzers, behalve het schoolhoofd, twee dagen per week buiten de schooluren godsdienstonderwys mogen geven. Het Huis der „Lords" heeft deze voor- ■tollen nog niet dadeiyk in behandeling ge nomen, doch verdaagde die om eerst de tegemoetkomingen te overwegen. By de behandeling, welke kort daarop volgde, werd de wet, ook na de wyzigiügen door de Regeering aangebracht, verworpen. Nu deze poging der Regeering beide Huizen te verzoenen is mish het ontwerp wel moeten worden iut De Franache Regeering schgr to hebben van het vervolgen der die de mis lezen zonder aau de wel voldaan te hebben. De houding thans duideiyk genoeg geblekt den eeredienst in aantocht is, heeft het ver- baliseeren van de overtredingen der priesters weinig doel meer. De Regeering wil die wet dan ook zoo spoedig mogelgk afhandelen. Zondag hebben er te Rome (Italië) ern stige betoogingen plaats gehad tegen den Paus, vóór do Fcanschen. Op het Ckmpo di Fiori verzamelden zich eerst eenige honderden men schen, die echter langzamerhand tot een paar duizend aangroóiden. Een cordon troepen hield de menigte van het Franesisch paleis af; pogingen om bet cordon te verbreken mislukten. Door de gespannen verhouding met Frankryk heeft men op het Vaticaan nog weinig aandacht gewyd aan de houding van het Centrum in den Daitsciaea Ryksdag. Ware dit niet zoo, dan zou zeker door den Paus getracht zgn hier bemiddelend r treden. Volgens het „Berliner Tageblat men over bet optreden van het Cent in Rome zeer verontwaardigd. In Duitschland spreekt men over het feit der ontbinding van den Rgksdag weinig meer. Iedereen maakt zich gereed tot den thans komenden stembusslryd. Men spreekt van een bondgenootschap van het Centrum met de sociaal democratie. Kwam dat tot stand, dan zou de nieuwe RQksdag oog sterker staan tegenover de Regeering dan du vorige; dan staat de regeering ook weder voor dezelfde moeilgkheid. In de Hpaausctae Kamer vroegSiriano aan den Minister van Koloniën om 1000 man meor naar Tanger (Marekkw) te zenden. De Minister evenwel antwoordde, dat er geen vrees behoefde te bestaan voor ver wikkelingen, er aan toevoegend, dat volgens van den Spaansghen gezant ontvangen in lichtingen, bet diplomatische corps te Tanger besloten heeft Raisoeii uit Tanger te ver jagen. Er wordt ook benefit dat Raisoeii, door vrees bevangen, in de bergen vlucht, zeggende dat het hem niet mogeiyk is tegen alle volken te vechten. In Basland heeft alweder een ernstige aanslag plaats gehad. De aanslag was gericht op admiraal Dubaesof. De admiraal wandelde in een der tuinen van het Taurisch paleis, toen drie personen in den tuin drongen: twee zetten zich op een bank, vanwaar zy alle gangen des admiraals konden nagaan; de derde stelde zich verdekt op. Toen de admiraal langs hem heenging, vuurde bg, doch miste. Maar vóór dat de begeleiders van Dubassof hem hadden kunnen grgpen, vuurden de twee anderen drie schoten en wierpen toen een bom. Dubassof werd aan den voet gewond; twee daders werden gegrepen nadat zy nog eens geschoten en tóg een bom hadden geworpen. Zg weigeren bun naam op te geven. In het blad van den Franschen socialist Jaurès wordt beweerd, dat een groep Frausche Financiers aan de Russische Re geering een voorschot van 200 millioen francs willen verstrekken. Jam ós protes teert daartegen en verlangt een onderzoek door den Ministerraad. Hy acht het on duldbaar dat het Republikeinsche Frankryk geld zou verstrekken ter onderdrukking van de vryheid van bet Russische volk. Uit Persië wordt aan de „New York Herald” gemeld, dat de Sjah alleen nog in het leven wordt gehouden door voortdu rende morphine-injecties. De Kroonprins is met groot gevolg te Teheran aangekomi en heeft de teugels van het bewind handen genomen. Uit Uhina wordt een „postzegel schan daal” gemeld. Voor een waarde van hon derdduizend gulden heeft men, door het laten betalen van overwaarde, ontvreemd. Hoe dat mogelgk is? STATEN-«EN EK AAU TWEEDE KAMER. Maandag 17 December werd de beraad slaging over de motieTalma hervat. De heer Van Vlgmen vond, dat de Minister in zyn memories door helderheid heeft uitgeblonken. Alleen betreurde hy het, dat deze bewindsman te weinig voor aan bouw wilde besteden. Het oordeel der pers kon in deze niet wegen. Spreker zou gaarne een schip van 7000 ton voor Nederland en een voor Ind<ö tevens willen. Hy zou tegen de motie stemmen, daar by het aangevraagde schip van de regeering wilde hebben. Onder gelach bedankte de Minister van Marine yoor de welwillende(?) wyze, waarop zyn plannen besproken waren. Alle sprekers werden op den voet gevolgd. Uit diens rede geven we slechts, dat de Minis ter verklaarde meer torpedomateriaal te willen aanschaffan dan al zyn voorgangers. Wat het aangevraagde schip betrof, het was in den Russisch-Japanschen oorlog geble ken, dat in den zwaarsten stryd juist de schepen van het aangevraagde type niet ont redderd werden. Wei had de heer Hugen- holtz sprekers plannen belacheiyk gemaakt, maar mannen van levenservaring in deze Kamer zuilen wel meer ervaren bebben.dat het gemakkelgk is ernstige en goede plan nen belachelijk te maken, zeide spreker. Van zyn vlootplan kon niets af. Wel ware het wenschelgk een groot schip voor Indië op de Rijkswerf te bouwen, maar wy wisten niets zekers omtrent een grootere door vaart- wijdte van de Oosterdoksluis le Amsterdam. Ten slotte besprak de Munster de pensioen- quaestie—Pescbke, in verband met welke uak de beer Thomson in den loop hel debat de volgende motie voorstelde. „De Kamer, afkeurende dat de Minister van Marine gehandhaafd heeft een beslissing, waarby opzettelyk een voorsenrift van een by bestuursmaatregel vastgesteid reglement niet is opgevolgd, en na herhaalden aan drang der Kamer weigert herstel van het daarby bedreven onrecht te bevorderen, gaat over tot de orde van den dag.” Het voorstel des voorzitters, om d' ze motie later te behandelen, werd vervolgens aan genomen. In den loop van het debat, waarin beur- i telings de motie—Talma werd aanbevolen en aangevallen, wyzigde de Minister du arti- i kei 15 zyoer begrooting aldus, dat de aau- gevraagde gelden voor den aan bouw van een i 'Tieabeven, I huurwaarden ten behoeve belasting dienst 1907 in i door het college heer A. van Stai ts zga standpunt ür. Cb. directei land”, i Schoute, thans tgdeigk assistent by ge- melde instelling, en is aan Dr. J. P< van der Stok, thans afdeeling „Waarnemir verleend van tgdeiyl instelling. By Kon. besluit van 19 dezer zgn benoemd: met ingang van 1 Januari, tot burge meester der gemeenten Everdingen en Hageslein, C. J. M. Noorduyn, secretaris dier gemeenten; met ingang van 1 Januari, tot burge meester der gemounte Jutphaus, W. F. Smits. Bg Kon. besluit van 19 dezer is: lo. aan den kolonel J. A. D. de Fremery, commandant van het 2de regiment vesting artillerie, krachtens de artt. 39, punt 2 b en 40 der wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 89) met ingaug van 1 Januari 1907, onder teekening van pensioen, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend; 2o. het bedrag van het pensioen vastgesteld voor den kolonel De Fremery, voor noemd, met toepassing der art. 1, punt 3, 19 en 20a der wet van 9 Juni 1902 (Staats blad uo. 90), op f 1725 ’s jaars. By Kon. besluit van 18 dezer is aan F. A. R. A. baron van Ittersum c. i., te Utrecht, pp zgn verzoek, eervol ontslag verleend als Hoogheemraad van het hoogheemraadschap van ueu Lukdgk beueden- dams en den IJsseldam, provincie Utrecht. Mr. M. P. Sipkes, griffier by het kantongerecht te Vianen, staat op de voor dracht voor kantonrechter te Terneuzen. De directeur-generaal der pos teryen en telegrapbie maakt bekend, dat, met ingang van 24 dezer a.sde openstellings- uren op werkdagen van de posttelegraaf- en telephoonkanioren te Ammerstol en IJsel- steiu en de hulptelegraafkantoren te Ben schop en Bergambacht, geregeld zyn als volgt Ammerstol, 7.30 tut 12.30, 1.30 tot 3, 5.30 tot 7; Btmschop, 7.30 tot 1130, 1.30 tot 3, 5 30 tot 7; Bergambacht, 7 30 tot 12.30, 1.30 tot 3, 5.30 lot 7; IJselsteio, 7.30 tot 11.30,1.30 lot 3,5.30 tot 7 (Greenwichtgd). Het bepaalde omtrent de openstelling op Zon- en feestdagen biyft onveranderd. Aan het gebouw van het prov. bestuur van Zeeland te Middelburg werd Dinsdag j.l. aanbesteed het verbeteren van de sleephelling voor sluisdeuren, het bouwen van een yzeren deurenloods en verdere bgkomende werken langs de oostzyde van de buitenhaven te Hansweert, beuooreude tot de werken van het Kanaal door Zuid-Beveland. Raming f $1000. Minste inschryver de beer W. A. Veèbrugge, te Gouda, voor f 21400. Reeds nu kan worden gemeld dat op tweede nationale congres voor Zondags rust, dat op 24 en 25 April a.s. te 'sGraven- hage gehouden zal worden, o.a. als sprekers zul len optreden de heerenprof J. D. J. Aengei hoogleeraar aau hel Grooi-Semmane te War- moud; dr. D Bos, lid van de Tweede Kamer dr. E. Laurülard, emeritus predikant te Am sterdam; mr. J. A. N, Paiyo, hoofdcommies I ter gemeente-secretarie te 'bGraveuhage; prof. dr. P. H. Ritter, hoogleeraar te Utrecht; I A. S. Talma, lid van de Tweede Kamer en w_ en teëne vergader^. van Nes werd rngei au de brief werd aange’ de afgevaardigde Met algemee herkozen. V< >er van Twist ver- idsman niet te kunnen ‘“•redenen, doch om de rechter^yde heeft hem gesteund, waardoor hy te danken had. Niet ideelte, doch om o.vud spreker tegen- Niet ten onrechte klaagde Ier goeden geest in het kwam, dat bet blgvend irompen. De gevechta- "ir werd daardoor ver- «enkelgke hoogte. Met oordeel, dat de onhoudbaar zou .king der daartoe gedesor- dan ook Ook lorven Ten slotte ;ebeele beleid root

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1