Tandarts J. J. CBAI1, KINDER- en JONGEHEERENKLEEDING maatschappij „DE FAAM". OPRUIMING I l MOuO poid Uien A. G. Fijn van Draat, Barprvmta isiiïisr ral» AggiolD, SicpiLioMit, ROTTERDAM. NERSTFEESTVIERING t, Feestgave Nieu wjaarscoll ecte Kerstfeestviering Kerstfeestviering Kerstfeestviering De Magazijnen van A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven, beklante Melkzaak, Bloemenkast, Weihnachtstollen, Aanbesteding. Publieke Verkoop BOOM EN. Speciale Kleingoedbakkerij. HV* Wij garandeeren Coupe, Fournituren en Afwerking. J.R.H.vanWILLENSWAARD, Westhaven 163, GOUDA. KAMERS Terstond gevraagd: Een JQNGEN Nieuwjaarwenschen (Bedelen) Zit verder hat Tveede Blad. Advertentièn. at 25-jarige Ecbtvereeniging BEDELEN HAASTilfiCHT en VLIST maakt bekend, dat het HlfiUWJAAR- WËNSCUhN tegen en op 1 Janu ari a. s. en volgende dagen langs de hnizen, zoovel door in gezetenen als door niet- ingezetenen, VfiRBODEN is. A. E. SCHOUTEN. The Ywis School of English. brengen wij eene reusachtige collectie DEMI-SAISONS, OVERJASSEN en JEKKERS. Wilt U zich volgens de nieuwste mode kleedengoed passende en aangenaam zittende goederen tegen extra lage prijzen koopendan bezichtige men de Étalages en hezoeke HET GOEDKOOPST SPECIAALHUIS in HEEREN- en KINDERKLEEDING VOOR ALLE STANDEN, ingericht op Arnerikaanscheu grondslag. Elk kleedingstuk, dat niet aan de hoogste eischen beantwoord, wordt steeds vergoed. Hera Mode-ArtikelenOndergoederen, GEBRS. BERVOETS. hoek Heerenstraat, HOEDEN EN PETTEN. Stolwijk. Remonstr. Geref. Gemeente Gereformeerde Kerk A, J. VROLIJK, GEREFORMEERDE KERK Zondagsschool te Langerak, te NIEUW POORT, Zangvereniging „HARMONIE" Nieuwerkerk a/d IJsel. OITVOÊRINS Zangvereniging „Vriendschap", Berkenwoude. UITVOERINGEN „Kunstliefde en Vriendschap" te A ME IDE. UITVOERING Na afloop BAL „OEFENING en UITSPANNING" te Molenaarsgraaf. UITVOERING 4' UITVOERING Zangvereen. „EXCELSIOR" te Giesen-Oude kerk Fanfnrecnrps „EXCELSIOR" te Groot-Ammers. UITVOERING Zangvereniging „EUPHORIA" te Lekkerkerk UITVOERING Na afloop BAL. UITVOERING te AMMERSTUL „DE JEUGDIGE ZANGER" „DE WOUDKONINGIN" WINTERMANTELS, KINDERMANTELS, COSTUUMROKKEN, BLOUSES, DAMES-BONTJES, PELTERIJEN, ONDERROKKEN en verdere WINTER-ARTIKELEN. met de Kinderen der Zondagsschool „Eonicé" te Schoonhoven, zuilen beide KERSTDAGEN en NIEUWJAARSDAG GESLOTEN ZIJN. TE KOOP: Een nieuwe Bergvijzel TE KOOP. TE KOOP: HA VEN B 61, SCHOON HO VEN. Kleine Kerstkransjes, Fijne gevulde Kerstkransen, BEKROOND Stoomkoekfabrlek, Kerstfeest-N ieuwj aar. A. VAN GROOTHEEST, MET DE A. S. KERSTMIS: WEIHNACHTSTOLLEN. V. H. DOESBURG. Te KOOP of te HUDR te Nieuwerkerk a/d IJsel OUDEWATER. FRIEDRICH BRAND, NIEUWE PLET- EN DRAAOMOLENS. mil ui^uouiu-iu 1UW1U1I, ln Mnbeule-, Elaen- en Matenheat, ln alle afmetingen, wardtoi franc# tb als afgeleverd dear C. VAN DER HEK. tevens overheerlijke Kerstkransen, SACHSISCHE THURINGER WEIHNACHTSTOLLEN, KersttimpjesKerstkransjes L. C. VERROEN, Lopikerstraat 414, Schoonhoven. -Albluutrwurd e« TUrhecren. 21 Dec. De handel ia kus gaat redely k, prgs iets loomer; boter vaat ia handel ea prflamen besteedt thans in deze streken voor kaas f 26 50 k f 30,50. zware partjjtjes tot f 31 per 50 kilo. Goeboter f 0,75, wr woiboter f 0,676 per ft kilo. 'Amelde, 20 Dec. Heden-avond vierde de afd. „Ameide e. o." van den Ned. Prot, Bond het Kerstfeest voor de leerlingen en belangstellenden. Het was goed dat door het uitgeven van toegangsbewtfEen de toe. vloed eenigstins was beperkt; de zaal be- vatte wat zij eenigszins bevatten kon. Een prachtig verlichte boom in het midden, het pubhek daarom heen, de kinderen met ver rukte gezichten vooraan, het bracht alle aan wezigen onder een vriendelijken, goeden in druk. Op eenvoudige, gevoelvolle wgze deed de godsdtenstonderwjjzeres mej. Haumersen na het uitspreken van een gebed en nadat een paar liederen door alle aanwezigen, en het „Eere z(j God" door eenige dames waren gezongen, eerst het bekende kerstverhaal. Daarna klonk het lieve kindergezang en wer den de kleinen onthaald. Vervolgens werd aller aandacht geboeid door een toepasselijke vertelling. Dat de spreekster „bet oor" had Van jong en oud bewees de groote aandacht gedurende haar spreken. Nadat de kinderen Dog eens waren getracteerd en met geschenk jes warenjbegiftigd, eindigde de bijeenkomst met een gezamenlijk aangeheven lied, waarna de voorzitter eenige hartelijke woorden sprak en voor zoover die dank brachten aan mej. Haumersen, daar vonden die woorden zeker weerklank iq de harten van alle aanwezigen. Een woord van dank ook aan het einde van dit verslag aan allen die hebben mee gewerkt tot het welslagen van deze Kerst feestviering. *AmaientaI, 20 Dec. Door den Raad dezer gemeente zjjn benoemd tot waagmeester de gemeente-veldwachter Bos, tot gemeente geneesheer voor den tjjd van twee jaren, Dr. N. W. Bouman, arts te Bergambacht. Herbenoemd de aftredende leden der commissie tot wering van schoolverzuim. Voorts is het salaris van den gemeente ontvanger onder nadere goedkeuring van Ged. Staten gebracht op f175. Het suppletoir kohier van de hondenbe lasting en van den hoofdelijken omslag is respectievelijk vastgesteld op f3 en f 116,84. Blijkens achterstaande advertentie zal alhier de uitvoering plaats hebben van de Operette „de Woudkoningin", terwijl als slot wordt gegeven „de Goede Dwergjes", Waar deze Operette, overal waar ze werd opgevoerd, een uitbundig succes behaalde, waar zelfs bladen als „het Handelsblad „de Telegraaf", „Het Nieuws van den Dag" e. a. uitstekende recensies gaven over de waarde van „de Woudkoningin" als Kinder operette, daar twijfelen we geen oogenblik, of ook hier zal de uitvoering een genotvollen avond verschaffen, waaraan ook „de Goede Dwergjes" met hun luike manieren zeker het hunne zullen bijdragen. Men heeft alhier bjj de straatverlichting de proef genomen met petroleum-gloeilicht. De proef raag uitstekend geslaagd beeten. 'Bergambacht, 21 Dec. By de op 1.1. Woensdag avond, door den alhier ge vestigden notaris J. P. Mahlstede gehouden rerkooping van twee huizen en eeue party bouwgrond, was de gezamenlijke opbrengst f 2340. In de op gisteren-avond gehouden ver gadering van het bestuur van het leesge zelschap „Bergambacht", alhier, werd door den secretaris-penningmeester rekening en verantwoording gedaan van zjjn beheer over het afgeloopen jaar. De rekening sloot met een batig saldo van f 45; deze werd goed gekeurd en den secretaris penningmeester dank gezegd voor z^u gehouden beheer. Vervolgens werd herbenoemd tot secretaris- penningmeester de heer H. Bezemer en werden vastgesteld de boeken voor het vol gend Jeesjaar. 'Bleskensgraat, 20 Dec. Door den Minister van Landbouw, Ngverbeid en Handel ia afwijzend besemkt op een verzoek van den heer D. M. Korporaal alhier, om eea rund volgens zgne meeuing igdende aan chmsche tuberculose door het Rflk te doen overnemen, aangezien het daaaraan met Ijfdende was. Door den Minister van Waterstaat is gunstig beschikt op een adres van het ge meentebestuur om binnen deze gemeente een bulptelegraaf kantoor ea bulptelbfoon- kantoor te doen vestigen. 'Glesendam21 Dec. Woensdag-mor gen vergaderden de ingelanden vatifd«« polder .Giesea Oude Benedenkerk" ofipds secretarie. Het aantal aanwezigen was zoo groot, dat geen zitplaatsen geaoeg beschik baar waren. De buren waren zoo welwillend hunne Bloeien af te staan. Na veel wikkeu en wegen werd besloten tot herbouw van den onlangs afgebranden molen. 'Glesen-Uudekerk, 21 Dec. Woens- dag 2en Kerstdag geeft het gemengd koor „Excelsior" haar vierde uitvoering. Na eenige Caugnummers zal een tableau met zang: „GeDed tu den Slag" gegeven worden; ver- pteegsters van 't Roode Kruis zullen zich op 't tooneel vertouuen, verbindende ge- wonde krijgslieden; kanongebulder en ge weersalvo's worden in de verte gehoord. Vervolgens zullen een paar tooneelstukjes en een drietal voordrachten door de vrouwe lijke zoowel als de mannelijke leden dor vereeniging worden opgevoerd. Vele dorpelingen zijn door een inge- waudsEiekte aangetast. De oorzaak hiervan wordt toegeschreven aan 't gebruik van be dorven Giesenwater. In sommige gezinnen zijn alle hmsgenooten lgdeude. "üra.i-iuimeri, 20 Dec. De loteliug dezer gemeente van de heating 1807, die bij de laatst gehouden loting het dienst plichtig nummer 2 trok, is door den militieraad voor den dienst bjj de Nationale Militie afgekeurd. 'Grnat-Ammers, 21 Dec. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de omstreken de kaas gekocht tot f 31,50. Zwaardere soorteu tot f 33 de 50 K.G. De handel is over het algemeen vlug. "Haastrecht, 20 Dec. Dinsdag avond gaf de muziekvereniging „Prima Volta" hare uitvoering voor begunstigers en kunst lievende leden. Een uitgezocht programma werd ten geboore gebracht. Onder de verschillende nummers noemen we: La GracieuBe (ouverture) van O. Metra.: „Veruge" (wals) van Berger„La Mattcicbe", (Marche populairevan Borel- Clerc; „Prin- tania" (Mazurka) van Tnuillier. Ter afwisseling kregen we nog een paar nummers te hooren van leerlingen der ver- eeniging. Hunne vorderingen waren zeer merabaqr. Een aardig nummer was: „Abdijsiroop", een parodistisch Mannenkoor, waarin de kwaliteiten van dit zoogenaamd universeel geneesmiddel werden opgehemeld. D4a in gezwollen accoorden, dan weer in recitatieven boorde men den lof verkondigen van ,'t vklooster Sancto Paulo." Het was met dit al een moeilgk stukje muziek, dat op aan houdend applaus nog moest worden herhaald, In 't bjjzonder hebben we genoten van het spel van den directeur den beer J. G. Arentz, die zQn meesterschap over de viool weer bewees in zgne voordracht van Rode'a Concert No. 1\ eea .Elégie ea eea „Ré/euse" van Beriot. Toen was de aandacht gespannen I Vermelden we tevens, dat door een plot selinge ongesteldheid van den accompagna- teur, de pianopartjj door Mevrouw bereid willig en toen onvoorbereid werd op zich genomen, wdardoor z(J de vereeniging en het publiek zeer aan zich heeft verplicht. „O, Suzauna," die iemand overal vervolgt, nacht en dag, in huis eu buiten, besloot het programma. De heer H. E. Knappert sprak een woord van dank. 'Krimpen a/d Lek, 21 Dec. De beer H. Kapieiu, die, als naar gewoonte, zgu klan ten ging bezoeken, kwam op het ert van de Wed. Kroon, waar hg door den hond werd aangeschoten en ernstig m de hand gebeten. Geneeskundige hulp, welke hoogst noodzake- Igk was, werd verleend door Dr. N. J. van Dam, die de wonden uitbrandde en daarna een verband legde. De schipper A. Slingerland, in dienst by den heer F. J. Mguliet, had het ongeluk over boord te vallen. Eon eiadweegs werd de man met den stroom meegevoerd. Geluk kig werd hg door eenige werklieden opge merkt, die hem met een bootje naroeideu en het genoegen mochten smaken hem nog intgds te grgpen en van een auders wissen dood te redden. 'Langerak, 19 Dec. Naar wg vernemen, zullen ue leerlingen der Zondagschool alhier dit jaar op Douderdag 27 dezer weer prettig het Kerstfeest vieren. Ouder leiding van den directeur den heer B. H. van Breuk, zullen zg de scboone Kerst Cwftate van £*tha. van Rennes uitvoeren, terwgl de zaugvereeni- ging „Crescendo" weder hare welwillende medewerking zal verleunen, zoodat we ongetwgfeld weder een genot vollen avond tegemoet mogen zien. Zie verder de adver tentie in dit BladI 'Lekkerkerk, 20 Dec. Volgens ach terstaande advertentie zal de zang vereeniging „Eupbonia" op Douderdag den 27sten a. e. naar eerste uitvoering in dit seizoeu geven. Herinneren we ons de laatste uitvoeringen van „Eupbonia", dan durven we haar een talrgk bezoek voorspellen. A lea werker It a/d IJnel, 20 Dec. Maandagavond j.l. kwam bg den water molenaar H. B. een achtjarig knaapje aanloopen, dat schgnbaar was verdwaald. Nadat de molenaar den kleine eerst goed had laten eten, bracht hg hem bg deu burgemeester, die den jongen ondervroeg. Veel kon men niet van hem te weten komen, alleen dat bg in Rotterdam woonde. Met den trein van nalf negen werd bg dan ook daarheen gebracht, waar bg reeds vermist was. 'Aleawpaert, 21 Dec. Woensdag 26 Dec. (2ue Korstdag), des avonds 6uur, zullen de leerlingen van de Zondagsschool der Herv. Gemeente alhier, onder leiding van Ds. E. D. G. v. d. Horst en zgn mede- onderwgier J. Baron Wz., het Kerslleest vieren. Dank zg de milde bgdragen der inge zetenen, zullen de ieerliugeu dan onthaald worden eu geschenken outvangeu, terwgl een versierde eu verlichte Kerstboom in het keik^eoouw zal opgericht worden. 'Ouderkerk a/d IJ «el, 19 Doe. Even als vorige jaren is de Nieuwjaars commissie ten raaanuize saamgeroepen, ten einde nare maatregelen te nemen voor de algemeene ïueaineiiüg van gelden, ten bate ouzer be- hoefugen, in den loop der volgende week te houden. Tegelgker tgd is bg bekendma king verzocht Nieuwjaarsdag met aan de deur te geven en de collecte zelve naar vermogen te steunen. Wie ïu de commissie zitteu, weten maar al te goed, hoe het geld, als men met de uitreiking aanvangt, als uit de handen vliegt, hoe spoedig de bodem der kas zicb zien iaat en hoe gaarne men nog wat meer zou willen geven. Mogen de ïugezetenen dit bedenken, waar de meesten hunner een zoo bg uitstek goed jaar üebben gehad. Is bun Nteuwjaarsgave lu overeen stemming met de ontvangen zegeniugeu, dan voorwaar zullen ook onze benocfiigea reden erlangen tot bgzoudere dankbaarheid. 'Oudewater, 20 Dec. Heden avond had in het lokaal „Rebobolh" door de meisjes- vereeaigiug „Martha" een uitdeeiing plaats aan de kiuderen der Zojdagsacuoot van be hoeftige ingezetenen. Aan ieder van hen wer den kieediugsiukken uitgereikt, welke door de leden der meisjes vereeniging waren ver vaardigd. Een woord van dank mag aan de vereeniging niet onthouden worden en ook met aan hen, die de zaak met nunne gelden steunden. Gisterenavond vergastte de Rederg- kerskamer „Borger" zgne kunstlievende leden met hmsgenooten in de concertzaal van het Lótet „Doelen" weder met een zgner gezellige avonden, zooais wg van haar steeds gewoon zgn. Opgevoerd werd „Jouge Har- leu", blgepel in 3 bedrfven van Marcellus Eaiaats, opgeluisterd door nel muziekgezei- scnap „Vau 't Kruis". Een flink Oezette zaal, waarin het puoliek op verschillende wgzeu, ook door het appiuudiseeren, toonde dat men genoot. Vooral de damesrolieu waren in uitstekende banden; eu og het scheiden was ééu roep: Zoo'n avondje verlangen we nog eens in dit seizoen. 'Pafst»raek, 18 Dec. Door het Alge meen Bestuur dezer gemeente werd beden 738 pond versch gesucut spek uitgedeeld aau 31 behoeftige gezinnen. De kleiuste porties waren 1(1, de grootste 35 pond. Bg elke porue werd een gutden gevoegd. "Palsbraafc, 20 Dec. ludeop gisteren gehoudeu zuinig van den militieraad is de loteliug Jan vau Dgk (no. 1) wegens lichaams gebreken ongtiBcmkl verklaard, zoodal zullen worden opgeroepeu J. Blegenherg (Hoenkoop), Gernt de Pater, Adnanus van den Wgngaard en Teuuis Huisman. 'Mtreefkerk, 20 Dec. Alhier is opge- ricQl eea veenoudersvereemgiug, genaamd „Onderling Belaug'" tellende 19 ledeu. Het bestuur bestaat uit de heeren: As. de Jong, voorzitter, J. C. Verbot ff, vice voorzitter, J. L. Kiegn, secretaris, Joüs. Kgkaart, vice- secretaris en Johs. de Jong, penningmeester. Reeds is een bestelling van igukoekeu gedaan. ernstigen aard, dat door haar tegen beklaag de werd geëischt 3 geldboeten, ieder van f 100, subs. 3 X 30 dagen heebtenis. De kieviten en het weer. Men meldt uit Twello: Als een bjjzonderheid kan gemeld worden, dat gisteren over het naburige Terwolde een koppel van ongeveer 20 kieviten vloog. Aangezien do dieren beteren weervoor- spellers zQn dan de menschen, ziet men hier in een zeker teeken, dat de winter uietetreng zal zgn en wg in de eerste maand althans geen harde vorst kunnen verwachten. (Zutpb.Ct.) In de buurt van Poseidon Rush, dichtbij Taraguella in Australië, zgn den laasten tgd tal van betrekkelgk groote goudklompen ontdekt. Den 17en dezer wer den er weer twee groote gevonden, de een van 373 onsen, de ander van 967 onsen. Aliaap vui Publieke erkwaplngeu Vau Uursereude Uaedereu, De uitslag van de openbare verkooping op 17 December j.l. door notaris H. A. Ballot te Molenaarsgraaf gehouden, ten verzoeke van J. Eikeienboom c. s. te Brandwgk, van huis eu akker te Brandwgk, is, dat perc. I (het huis) toegewezen aan deu heer L. van Tugi Wz. voor f 1016 en perc. II (de akker) voor f 510 aan den heer A. Blokland, beiden te Brandwgk. UEMKIWD NHJEUWM. In de Fagelatraut te Amster dam is Wuensdagocuieud een 75 jarig man dood in zgn slaapkamer gevonden. Bg nad de gaskraan laleu openstaan, en kwam dus door verstikking om het leven. Op het West-Nieu wl and te Rotterdam is ontvreemd een bruin karton nen doos, geadresseerd aan mevrouw A. N. den O., te Bolnes. De doos bevatte o. m, een boa van bruine en witte struisveeren, een witte damesjapon, een neteldoekschen onderrok, een geuioemde «gaal, een witten mantel, zakdoeken, enz. Voor het kantongerecht te Heerlen stond dezer dagen terecut Dr. H., van Uerzogenrath, bescnuldigd van het niet aangeven van door beta behandelde typhus- gevallen te Eggelaboven. Het 0. M. achtte dit feit van zulk een NlillMNIlUWk. Scbeeulierea, Ml l)ec. t Het onderzoek naar de geoefend heid van lotelingen die dingen naar het be wijs van militaire bekwaamheid of geoefend heid zal worden gehouden te Gouda op 11 Januari 1907, des voormiddaga 10 uur in de kazerne te Gouda. f Tot deelneming aan bet onder zoek ter verkrüging van een bewgs voor militaire bekwaamheid of lichamelgke ge oefendheid, dat in Januari a. s. zal worden gehouden, hebben zicb 3 personen uit deze gemeente aangemeld. t De levering van varkensvleeBch enz. alhier len behoeve van de Instructie- Compagnie, voor bet tgd vak van 1 Januari 1907 tot en met 80 Juni d.a.v. is toegewezen aan den beer H. de Vaal te Scboonboven, en wel voor depavolgende prgzen, als: Gerookt en verscb spek f 0.68 per K.G., varkensvleesch f 0,80 per KG-, varkens gehakt f 0.70 per K.G., verscbe worst f 0,74 per K.G. reuzel f 0,70 per K G. f Aan de universiteit te Leiden is bevorderd tot doctor in de rechtsweten schap de heer J. Greup, geboren te Schoonhoven, op academisch proefschrift, getiteldDe toepasselijkheid van de Grond wet op de Nederland8cbe Koloniën onderzocht. t Met ingang van 21 December 19U6 is benoemd tot hulp telefoniste op bet post- en telegraafkantoor alhier mej. R. Besier te Schoonhoven. t Voor de betrekking van onder- wgzer aan de openbare lagere school le soort albier hebben zich 3 sollicitanten aangemeld. fOnze vroegere stadgenooteznst er J. da Lange, thans verpleegster ra het St.-Joris Gasthuis, deed met gunstig gevolg het 3e gedeelte van examen A 1, diploma „Zwarte kruis." t Door bet Geref. Schoolbestuur van Ouddorp (Z.-Ü.) is aan den beer K. HeDsens, architect albier, opgedragen bet ontwerpen van een bouwplan voor een te bouwen school met 7 lokalen. f De Christeigke Jongedochters- Vereemging „Tryfosa" heeft deze week baar jaarlgksche uitaeeiiog gehouden van de door bare leden in bet afgeloopen jaar vervaar digde kleediagstokkeu. Zjj bad net voorrecht aan i 70 behoeftige gezinnen ruim 180 stuks ondergoederen te kunnen uitreiken en den dank der armen daarvoor in te oogsten. Dat bet deze werkeigk nuttige vereenigiDg, hoe ook m stilte arbeidende, niet aau steun moge ontbreken en het baar gegeven moge zgu nog veie malen in het koude jaar gel gde onze minder met goedereu bedeelde sladge- nooten met warme kieediugsiukken te kua- nen verrassen, is voorzeker aller wenscü. j t Vrgdag-Avond U. had in het Hee ren Logement de aangekondigde Bioscope- voorstelling plaats van bet „Leger des Heils", Voorafgegaau door een welgeslaagde kinder- I voorstelling, wérden ten 8 ure voor een I talrgk publiek de prachlige levende en stille beelden vertdÜnd, onder leiding van staf- kapitein Schuurman. Reeds spoedig werden droeve levenstoo- neelen voor bet oog getooverd, dikwgls als gevolgen van drank en spel. De eerste ge achiedeois „Kleine Jan, het zoontje van den mgowerker" bepaalde ons bg bet sterven vau een kleinen jongen, en duidelgk werd de smart geteekend van die brave ouders in die schamele but, docb ook hoe zg zich ge troost mochten heeten, doordat eea Eugel hun lieven „Jan" had opgeuomen en bracht naar beter sferen, als een verloren schaap gezocht en gevonden door den Herder. Dit werd in een 2e nummer nog duidelgker vertoond. Bg de beelden, vol heldere be lichting en prachtige kleuren, werd als solo gezongen „Ds negen en negentig." Een andere interessante geschiedenis volgde op dit zangnummer; „Een Keist- avond" of „De liefde vergaat nimmer." Door woord en beeld werd deze geschiedenis vol leering en ernstig vermaan toegelicbt. Weer kreeg de aangename verteller eenige rust, doordat een trio een mooi zangnummer het booren, natuurigk door beelden ver- duideigkt. Onder het humoristische gedeelte van bet programma werden zeker de lachspieren der bezoekers het meest in beweging gebracht, toen „Als bet gezin ontwaakt" een aller- koddigst „kiekje" gaf ia den buiseigken kring. Ea waarom werd zoo gelachen? In 't kort als volgt: Twee kinderen, een jongen en een meisje, met echt ondeugdende, guitige ge- zicbteu, staan 's morgens vroeg op. Ze willen de meid eens „te pakken" nemen. De melkkan, juist door den melkboer gevuld, drinken ze leeg en vullen ze weer.... met inkt. De meid, zekér gewoon eerst de melk te proeven, krggt baar verdiende looa. liet een gezicht vol inkt loopt ze toornig weg. Onderlusichea laten de guiten de poes een meeiionnetje omtrekken, alles „werk verschaffing" voor de dienstbode. Maar 't is nog niet erg genoeg. Poes wordt daarna in een zak gestopt en in bet fornuis gezet. Siel u voor, boe de meid schrikttoea bjj het aanmaken van 't fornuis een „levende* zak op hsar komt aanspringen. Wat een angst doorstaat zg 1 Gelukkig komen „mgn- heer" en „mevrouw" vanwege bet „vreese- igke" leven baar te hulp. Die verdediging tegen dat „leelgke" beest, de boosheid van „mguheer" en „mevrouw", maar boreaal dat doen der kinderen „alsof er niets gebeurd is" nadat ze weer ouder de dekens „gekropen" zgn, leverden een allervermakelgkst schouwspel. De humor werd weer gevolgd door ernst. Verschillende momenten uit de gelgkenis van den Barmhartigen Samaritaan werden prachtig weergegeven, zoo óók de uitzending en weder-aankomet der Reddingsboot. Het was een scboone avond, rgk aan afwisse ling van proza en poëzie, want tbaus hoort men een zeer aandoenlgk verbaal, in dichtvotfm, van „Willy's roos". Na nog eenige prachtige levende beelden iu kleuren phoiographie uit het leren van Mozes, waarvan vooral de aandacht trokken „Mazes in bet biezen kistje" en „de aan bidding van bet gouden kalf", terwgl als slotnummer eeu trio bet lied „Rots der Eeuwen" deed hooren, toegelicht door de daarbg passende stille beelden. Het is niet te zeggen, welk een indruk zulke beelden op den meusch maken kunnen, 't Was dan ook doodstil in de zaal en zeker speet bet allen, dat ten precies 10 uren de heer Scbuu.mau dezen voor velen genot- vollen avond sloot. 't Was te vroeg! En toch niet te vroeg; vergeten we niet dat ook in deze bet Leger des Heils een hooger doel voor oogen heeft. Dat doel is zeker bereikt, want onder ernst en luim bemerkt men hoe het Leger des Heils arbeidt, gesteund door de machtige factoren van „geloof, hoop en liefde" en daardoor werd een diepe indruk gemaakt, die niet licht zal uitgewischt worden. Mocht ge nog eeDs weer naar Scboonboven komen, Bioscope-brigade, uw succes zal verzekerd zgn! t Woensdag-namiddag omstreeks 4 uur had iu de Koestraat een ongeval plaats. De koetsier J. Snel. in dienst bg dó firma wed. Uondorff Block en Braet, kwam met een geladen wagen aanrgden. Op een gegeven oogenblik brak de achteras en door den schok kwam den bergder op de straatsteenen terecht. Daar hg de leidsels nog in de hand had, werd hg een eind voortgesleurd omdat bet paard voortliep. De stalhouder C. den Hoed Wzu., bet gevaar ziende waarin Snel verkeerde, bood direct de behulpzaame band en hem mocht bet gelukken bet paard, dat zeer mak was, te grgpen en tot staan te brengen, waardoor verdere onheilen werden voorkomen. Gelukkig kwam Suel met eenige lichte kneuzingen aan arm en been er af. FEB 1ELEUKAA1 Tweede Kamer. Na toezegging door den Minister van Oorlog van alle gegevens, ter juiste beoordeeliug vermindering big- veud gedeelte, waardoor bg gedeelteigk de rechterzgde bevredigde, is de Oorlogsbe- grooting aangenomen met 60 tegen 38 stemmen. Bg Kon, Besluit is op zgn ver zoek aan Mr. A. E Schouten, met ingang van 1 Januari 1907, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeenten Haastrecht en Vlist. VERVOLG OER NIEUWSTIJDINGEN- Van 1 Januari af zullen worden ingevoerd binnenlandscbe postwissel-formu lieren met aaagebeebt bericht van betaling. Tot gemeente-architect te Vianen (Z H.) is benoemd de Heer S. Feikema, te Apeldoorn. Ganda, 21 Dec. De burgemeester van Rotterdam heeft met ingang van 21 dezer tot schrgver bg de politie aldaar benoemd den beer P. N. van Vliet, albinr. 'Alblawserdam, 21 Dec. Als notabelen der Ned. Herv. Gem, alhier zgn herkozen de heeren Corn. Smit en Joh. JoDker Sr. V I.SSGHl-JHlJ-BJiKiUHÏtrf. 'Ammentwl, 21 Dec. Van Zaterdag 16 tot en met Vrgdag 21 December zgn albier ter markt aangevoerd tl nieuwe of winter- zalmeDprgs per Vi kilo f 2,10 k f 2,75. "2* rallngem, 21 Dec. Deze week werden ter markt aangevoerd 22 winterzalmen, prijs f f,15 A f 2.95 per 5 ons. M AUK 1BKHIOHTKJN Bodegraven, 18 Dec. Kaas. Aangevoerd 187 wagens, te zameo 7959 stuks, wegende pi. m. 47.214 kilo; le soort Goudscbe f31.50 i f3160, zwaardere f32.50, Ie soort f19 50 A 30,50. Derby-kaas, le soort f34,—, 2de soort t—i—; Edammer-kaas, le soort 131,50. te soort f Handel matig. lAoada, 20 Dec Kaas, le qual. f81,a f32.50, le qual. f 28 a 30.— zwaardere fAangev. 42 partgen. Handel matig. Boter. Aangevoerd 1040 stukken van >/t kilo, handel reielgk; prgs der goo-fl,45 A 1,60 en weibotcr f 1,30 A 1,40 per kilo. Batterdaaa18 Dec. Aangevoerd 50 paarden, 1038 magere en 612 vette runderen, 297 vette en 133 nuchtere kalveren, graskalveren en 248 biggen. Koeien en ossen 26 tot 40 ct., kalveren 40 tot 55 c. per V» kilo. Melkkoeien f 125 A f 290, kalfkoeien f 160 A f320, stieren f 80 A f 250, pinken f 45 A f 130, vaarzen f 75 A f 175, alles mager vee biggen f 7,— A f 13,—, paarden f 40 A f 130. ««^••■hwvww, 19 Dec. Boter, le qual. 65 ct., 2e qual. 60 ct per half küo. Kaas f 27 a f 30 per 50 kilo. Vette kalveren 27 a 30 ct. per Va kilo. Vette varkens 21 a 23 ct. per half kilo Biggen 1 9 a f 11 per stuk. Eieren f 6,50 per 100 stnks. Weerdea, 19 Dec. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 213 partgen, prgs van Goudsche le soort 1 31,— A f33,—, 2e soort f 29,— a f 30,60, zwaardere f 31,— f Edammer le soort f 2e soort f a f per 50kilo. Handel redeigk. Dageigks te consulteeren van 4 uur Uitgezonderd Vrijdag* gedurende Octó- ber, November en December. W Ondergeleekende beveelt de bü de o Heer DE* HOEDKoestraat Schoonhoven, ten zeerste aan. K. J. VAN DAMME. GEVRAAGD: good bekend mei het m*k«n van visschers- garen, door W. VISSER, Touwslager A omental. bg A. PELT, Korle Weistraat, Schaan- aavea. mgmr MOcbt de COMMISSIE, die zicb ten doel stelt om de armen met de Kerstdagen ook een te geven, bg baar inzameling van giften bg veel belangstelling ook veel teleurstel ling ondervinden, in den avond van den dag werd zg vcrbigd met een gift van WUfllS Galden voor het doel dat zg tracht te bereiken. Is zg d«nk schuldig aan hen, die dan wel hebben willen steunen, in tegenstelling van velen die om verncbillende redenen zich van steun onthielden, inzonderheid brengt zg dank aan den Heer VALK, die, als Wethouder bekend met de goede bedoelin gen der Commissie, in de gelegenheid was om een gift van vgftig gulden te verkrggea voor de collecte. Wellicht, dat nog anderen de Commissie met piflen willen verbigden, gaarne zullen die in ontvaDvst genomen worden. Hoe ruimer de geldmiddelen, hoe grooter de Kerstgave en boe schooner de gedachte te hebben medegewerkt, om ook de minder bedeelden in onze gimeente een heerigk Kerstfeest te doen viêren. De Leden vau bet Burgerlijk Armbestuur. Schoonhoven, 21 Dec. 1906, De BURGEMEESTER van Anaeide en Tlenbnven maakt bekend, dat het tegen, op en na 1 Januari e. b. in die gemeenten WEBBODEN is. Anaeide, 22 December 1906. De Burgemeester voornoemd, H. WAN EETEN. De BURGEMEESTER van fireel- Aumen maakt bekenddat het BliBUEMLUME NT AND. Bcbuou beven. Van 18—21 Dec. Gebaren: Pieter Cornelia, z. van A. Bruin eo M. B. Sligter. op I Januari a. s. langs de buizen, zoowel door ingezetenen als niet-ingezetenen, binnen die gemeente is verbeden dat voor de behoeftige ingezetenen op den M7sten deser maand door eens Commissie eene inzameling van gelden zal worden gehoudenten einde uit de op brengst daarvan op den Oudejaarsdag eene buitengewone bedeeling te houden. Groot-Ammers, den 6. December 1906. De Burgemeester voornoemd, O. V. d. STOK. JU Den 30steo December a. s. hopen onze geliefde Ouders 2 ADRIAN US VAN DER DUSSEN 3 M en JU Hf AALTJE VERBURG |K Üt bun S 3 ,e herdenken. IK m Huo dankbare Kinderen. Hf CapeJJe e/d IJ sol, 17 Dec. 1906. Jgi D« Heer en Merruuw LIJKLEMA Kooiman geven kennis van de geboorte eener Dochter. Grouw, 20 December 1906 Heden overleed, tot onze diepe droef heid, ons geliefd Zoontje FOP BEBTCS, <n den aanvalligen leeftgd vso 2 jaai ■n 4 maanden. A. J. RIJKAART. H. RIJKAART den Boon lardingsveld, 19 Dec. 1906. De BURGEMEESTER der Gemeenten Molenaarsgraaf en Brandwijk maakt bekend, dat het (in den vorm van Nlenwjaarwensobea) tegen en op 1 Januari a.s en volgende dagen langs de buizen verbaden ls. Meleaaarsgraaf, 10 Dec. 1906. De Burgemeester der Gemeenten Molenaarsgraaf en Brandwijk, H. A. VAN DER HOEVEN. Haastrecht, 17 Dec. 1906. De Burgemeester der Gemeenten Haastrecht en Wll»t( pya Directeur: 5jjs Mr. JOSEPH EWE (Lond.), 'OS ia te spreken itderen Maandag en SS Donderdag Hótel» DEN HOED*', vgg Privaat- bn Klaslesseu bg contract. Proefles vrj. /sö Alle brieven aan den Directeur SS 240 BleekersslngelUssda. gg Als gewoonlgt zal de Nieawjaarn* cellecte in de gemeenten LOPiK en JAAHSWELD vóór den Sisten De cember a.s. worden gehouden. Deze collecte ia ingevoerd om het lastig Nieuwjaarwenschen langs de buizen te vervangen. Wg bevelen deze collecte dringend aan, opdat de Commissie door milde bgdragen in staat gesteld wordt op onbekrompen wgze aan onze behoeftige mede ingezetenen eene uitdeeiing te doen. Leplk, 15 December 1906. K. WINK, Burgemeester ENORME KEUZE VOOR DE AFDEELING WINTER-OVERJASSEN van f 4,05 tot f 42,-. WINTEK-JEKKERS van f 2,00 tot f 18,-. DEMI-SAISONS van l' 8,90 tot 35,—. C0STUUMS van 4,75 tot f 44, REGENJASSEN (gummi en torrentproof). PANTALONS van f 1,10 tot f 12,—. ULSTERS van f 7,50 tot f 28, 7 Vergelijk» *uze prijzen. MaxazUn«n 8SEEKZVHHJ.K, »PKI IMM»U\ RAMPEN. De BURGEMEESTER van StdwUk maakt bekend, dat, ais gewoonlgk, de NteawjAarsccllccte zal gehouden wor den in ae Kerstweek en wel op WrU<tug 88 •f Zaterdag 39 December m. s. Wg bevelen deze Collecte ten zeerste aan opdat de Commissie aan onze behoeftige mede ingezetenen een ruime gave zal kunnen ter hand stellen. Tevens verzoeken wgom aan de z.g. Nieuwjaarwenscbers NIET te geven. StelwUk, 18 Dec. 1906. De Burgemeester, (was, get.) J. E. 1MMINK. te Mcheenheveu. GODSDIENST OEFENING op Weens- ilg 30 December 19410 (2den Kerst dag), v.m. IüVï uur, ouder leiding van Dr. W. J. LENTE, Predikant le Leiden. SCHOONHOVEN. GODSDIENSTOEFENING op Dinsdag en Weeasuag (len en 2>-n Kerstdag), 's voorm. 9Vi en 's avonds 6 uur, onder leiding van den Heer Van SCHEVEMNCEN. Ouderkerk a il Usel. Zsidsg 38 December, voorm. 9»/* uur en 's avonds 6>/« uur: du Heer H. UIENSCH van Veenendntl. Dinsdag 35 Deceasberle Kerst dag, voorm. 9*/« uur en s avonds 6'/s uur eo Weeasdag 35 December, 3e Kerst- 4»*v vooi m. 9s/» uurbeide dagen de Heer H. H1ENSCH, vau Veenetidaal. in de REM. GER. KERK TE SCHOONHOVEN, Dinsdag 35 December a. s., des avonds tu O uur. Het KERKGEBOUW is ge- opend te 5Vi uur. Teegang uitsluitend voor Laden en Donateurs der Gemeente, Ouders en Huis- genooten van kinderen die op de Zondags school gaan, eu zg die hebben bggedragen. Recht op plaatsen kan men dmn avond niet doen gelden. HET BESTUUR. door de LEERLINGEN der met welwuiende medewerking der Zang vereeniging „CRESCENDO" aldaar, op Daaderdag 37 Dec. a. s in de KERK der Ned. Herv. Gemeente. Aanvang 's avonds 7 uur. PROGRAMMA'S (tevens bewgs van toegang) tgn aan den ingabg A 85 QL verkrggbaar. door de Lecrliagea der Zeadags- ■cheel, in de HEKV. KERK ep 36 Dec., des avends 6V« aar. Toegang voor niet-Iugezetenen 10 Cts. per persoon. KMp- De Zondagsschool Vereeniging W*W „TIMOTUIUS" te NlfiLW- PuuBi betuigt baren dank voor de milde gaven voor bet Kerstfeest ontvaDgen en worden allen uitgenoodigd bet feest bg te wonen op den 8den Kerstdag in de CHR. GER. KERK, 'b avonds om 6 uur; Spreker de Heer H. C. BINEE, van Gouda. Het Bestaar. te •P deu aösieu becember 1906 (2aen Kerstdag), des avonds ten 7 ure, in het Vereemgiugsgebouw vau deu Heer G. VAN REEUW1JK op het Dofp. f V Entrée ÖO Cents. PLAATSKAARTEN te bekomen bg den Penningmeester, deu Heer L. DEN TUOM. Aon het Gebouw worden in geen geval toegangsbewgten afgegeven. op Zaterdag 33- en Wacnsdag 36 December a. s-, des avonds te 6Vt uur, in het SCHOOLLOKAAL. NRT* Ter afwisseling worden opgeroerd de Toooeplslukjes „De Baren", door Justus van Maurik en „De Wlag ap 't dab", door W. N. Pzypers. Een beperkt aanfai toegangskaarten k 56 Ct. verkrggbaar bg de leden van bet Bestuur. ZANGVEREENIGING op Dinsdag 85 December a. s. (eersten Kerstdag), 's avonds 8 uur, in de Zaal van Gebrs. DIEPENHORST aldaar; afgewisseld door eenige Voardrachten en een Tablean-Vivant. ZANGVEREENIGING op Woensdag 36 December 1966, dis avonds te 7 uur, io het SCHOOL GEBOUW. Entrée f 9,56. DKR op Waenttdag 36 December a. s. des avonds te ttmlf seven. Kaarten, vóór Woensdag genomen, geven recht op een besproken zitplaats. Verkrggbaar bg 't Bestuur en bg A. MUILWIJK te falenen- Nleu«rkerk. 's Avonds aan de zaal wordenzoolang de voorraad strektook Kaarten h 50 Cent verstrekt. HET BESTIJ UK. ep den 36sten December 1906 (2en Kerstdag), des avonds 6Vi uur, ia de OPENBARE SCHOOL. EtT Het Programma zal afgewisseld worden door Teerdrmchten. Entrée 35 Cents. Directeur de Heer J. H. DHEES te Krimpen a/d Lee. op Donderdag 87 December 1906 io „DE GRüOfE BOER". Bureau geopend 6Vi uur. Aanvang 7 uur. HT Entrée f 6,50. VAN •p Vrfidag 88- eu Zaterdag 99 Dcc. SUB., in de SCHOOL Aauvaug 7 uur. OPEBETTE: van Mart. Schuil. Tot slot: „DE GOEDE DWERGJES" van Dalcroze. Begeleiding Piano-Strgkkwintet. Entrée: Vrgdag 0,75f Zaterdag f 0,50. Plaatsbespreking k ,10 Cts. vanaf 26 Doe. bg P. ZANEN Ar. Ter Boekdrukkerg van S. ie W. N. VAfl NOOTEN to Schoonhoven wordes ÏOO Ni aam kaartj es, op helder wit carton, in net etui, geleverd voor slechts 64» CEATM. Op fyn bristoi carton in luxe-étui VAM AF HEDEN VAN ALLE in de School voor CHR. VOLKSONDERWIJS: •p 36 December (3en Kerstdag), aanvang 4Vs en 7Vs aar; op Donderdag 37 December, aanvang 8 aur. HEI' BENTCCB. - Voor hen, die bggedragen hebben, zgn kaarten verkrggbaar len Kerstdag, van 2 tot 4 uur. in bovennrpnoprnde School. met fctoel. Ta bevragen bg C. GKAVLLAND te Ntalwgk, Benederheul. Geen enk'le reuzen gramofoon Al beeft zg nog zoo'n stentortoon, Kan ooit den wareu lof verkouden, Aau TUOMSON-PUDÜINGEN verbonden! Prgsvraag 23 Dec. 1905. Te bevragen Nleanpoort. bg A. KOOIJMAN, cn 400 bas TOPSTUKKEN I bg CHR. STREEFKERK te Amelde. KOEK- en BANKETBAKKERIJ Dsgeigki verkrijgbaar GROOT EN KLEIN GEBAK, Appelbsllen, Nanc(|z0Ubr*o<l)e« ear. jj/*- Ruime keuze CHuCOLADE TABLETTENBONBONS en BRUIDSUIKERS. Vraag Cacaa-Unlaa, i) 35 Cents per Ou*. met GOUDEN- eu OPGERtCHT ZILVEREN MEDAILLES. 1820. Hofleverancier, NCHOOXHOVEV. KERSTFEEST - NIEUWJAARSFEEST. 1, AkiUAUM AAUAUUIAUUMJUU, BOTERLETTERS, BOTEHBANKET, APPELBOLLEN, SAUCIJZEN, SPRITSLETTERS, E'GROOT en KLEIN GEBAK, PASTEITJES enz. v.-_afc I Jleleetd wardt verzacht de bestel-, iingen veer den vreegiv|4lig ap te S6T6B. Door langdurige or gesteld beid wordt ter overname aangebeden een flink tegen Februari, die eeo goed bestaan oplevert. Franco br lelt. L G, bij den Boekb. A. JONGENEEL, tJourta. Wegens vertrek ter evername aan gebeden een groot 10 Meter, breed 4 Muter, met Ver warmingstoestel, ook een gedpelte Bloemen, Piaute» en Zaadkast, voor elk aannemelfik bod. Te bevragen en te zien bg A. I. V\ EEKHOUT, Tuinman te Krimpen a/d IJsel. THÜRIN9ER SACHSISCHE SNEEUWBALLEN, APPELBEIGNETS.SPOORBANKF.T. Mayd- lauder en Mescovtsch ttehak, CHO COLAT BATONS, vroote en kleine TAARTEN en KERSTKRANSEN enz. enz. Dagelijks versch. Aanbevelend Haven, Schoenhoven. Machslsche en Thürlnger greete en kleine Kerstkransen, A ppel bellenNaacU sen .Letter banket, ens. LopikerstraatMcheenhoven. Het BESTUUR van den polder Berg ambacht zal op Zaterdag 5 Januari 1907, voormiddags 10 uren, in het POLDER HUIS aldaar, aanbesteden: A. Het onderhonden gedarende ses Jaar der Watermolens, be nevens de Geboawen van het StoomgemaalBraggen, Slalsen en verdere Polderwerkea; B. Het ses-jarig onderbond, bene vens de vernleawlng der Zeil en Touwwerken van bevenge- noende Molens. Bestek sub A verkrggbaar 50 Cts. bty den Voorzitter van den Polder, die tevens inlichtingen geeft. Bestik sub B ter lezing in bet Polder huis tu Bergambacht, beide vanaf Maandag 24 December a. s. Verder zgu voor beide perceelen inlich tingen te bekomen bg den Fabriek van den polder, den Heer ROOZENDAAL te Over- SUngeland. Namens het Polderbestuur, De Schout, yA. yAN DER STBAATEN. aau 's Graven weg, hg de R. K. Kerk aldaar EEN NIEUW GEBOUWD met SCHUURTUIN en ERF, zeer geschikt voor een Koopman of om stil te leven. Te bevragen bg L. SCHEIJGROND, Mr. T mmerman te Uoudersk. Op Woensdag 9 Januari 1907 zulieu publiek, bg opbod en afslag worden verkocht in het Hó tel KONINGS, des voormiddags 11 uur: 46 np stam staande WILQK- BOOKEN ea 1 dit* PÖPULIEB, teebeheerende aan de Gemeente Voorwaarden ter lezing ter Secretarie op Werkdagen van v.m. 10 tot n.m. 1 uur. Burgemeester en Wethouders vso Oudewater, A. L. WICHERS, Burgemeester. A. JONKHEID, Wethouder. verkrggbaar in den Boekhandel van VAN NOOTEN, Schoonhoven. AM -TERM AMMAOHINF.F tBUIEK, Kartlwlzer.trut Telef. 11708. opfer. 1810. l£enlge F.brikint in Nederland een: Alle voo'komende reparaties vlug en biilgk. Opzuiveren der walsen saadier altgleelen, volgens nteawste tysteem. Stadhnlabrug, NCH'IUUHOVEI. ■K*» Maandag 34 December a. s. zal, evenals eiken Zaterdag, bg mg vurkrggbaar zgn eu vel9 andere soerten Klelagaed. Minzaam aanbevelend,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2