DaBoflvusvoitci, Wanhoop! Misdaad! KANTOORBOEKEN. EotterÈu-Sclioonbora-Trisviji-GÉiori 11 It I. ST01HDB IIP 0! 11. BLOOKERS CACAO, feJAU SMWlllWSIB MIIIB (II Zilmlii S! Dniln lil. - N' i?8l E.Br^ndsm^ HET PAND, WOONHUIS, Diverse Houtwaren, EXTRA-DIENSTEN DAALDERS KASTANJES De HOFSTEDE Waddinxveen. Oud-Alblas. Waddinxveen, de Wanhoop nabij zijn zij, die zwak en lijdende Misdaad aan zich zelf pleegt ieder, die tot wanhoop gedrevenals zijnde ongeneeslijk verklaarddan nog niet zijn toevlucht neemt tot AT A-NI, het krachtigst en zekerst werkend geneesmiddel van den tegenwoordigen tyd. GOUDA, Kleiweg E 85. J. T. SWARTSENBURG. Stoombootdiensten Nienwjaarsdag GEEN dienst. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Zorgvolle Moeders! 9MR. P. A. &ÜEUP, A. LOKKER, Rotterdam, Rijtuigen. Oude IJSSELSTEEN Kunstmeststoffen KOFFIE en THEE. J. BURGHART, gezond Kippenvoer s. WIENI JES, Tweede Blad. Voorloopig Bericht. De Notaris MtT I. MOLENAAR „Graan voor VLsch", Wei-, Bouw- en Klaverland, REEUWIJK. Woonhuis mJ De Notaris Mr. I. MOLENAAR Vrijwillige Openbare Verkooping. Krimpen a/d IJssel, Inmiddels uit de hand te koop. Openbare Vrijwillige Verkooping. 64 Wilge-,4 lepe-,Kerse en andere Boomen, SCHOONHOVEN, alsmede het RUS-en HAKHOUT. BERICHT VtH INZET. 16 Heet., 91 Aren, 12 Centiaren, Een nette, flinke Bovenwoning, eerste kwaliteit ROOKVLEESCH. C. A. PRUIJT, zijn, vele doktoren en professoren geraadpleegd hebben, vele medicijnen hebben ingenomen en niettegenstaande dat alles geen verbetering in hun toestand zien. A Y A-NI, dathoewel nog kort in Nederland ingevoerd, reeds liet redfflïddol VOOr V0l6 lijdenden is geweest, is verkrijgbaar a f 1,25 per flacona f 7,- per 6 flaconsbij den Hoofd- depöthouder voor Nederland A. N. VAN ZESSEN, Schoonhoven-Culemborg, KENNISGEVING! Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag, 24 25 26 EN 27 DECEMBER 1906: Uit SCHOONHOVEN 's morgens 6'/, aar en 's avonds 7 nor. Uit GOUDA 's morgens 9'/4 nar en 's avonds 9'/, nnr. Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26 December e. li: Nieuwjaarsdag (1 januari 1907)GEEN DIENST. REEDfiRIJ OF DE LEK, Slikkerveer. Directie te Schoonhoven. (P De Salonboot „JOHAN IU" zal op Dinsdag 25 December Kerstdag) gewone Woensdagsdienst varen: Op Voensdag 26 December (2en Kerstdag) gewone dienst. FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Kenze uit meer dan 80 stnks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen »T EENVOUDIGE BOERTJE A"™' W. J. VAN DAM, Kassier en Commissionnair in Eflecten SCHOONHOVEN, Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no- 4495, Effecten, Coupons, Meten, Hypotheken en Assurantiën. de prijs van een BUS inhoudende twee pond een zuiver poeder van cacao. NOOIT LÓS verkrijgbaar. TE KOOP: UTRECHTSCH WAGENTJE D. GBOENEVELD, Schoonhoven. Rijtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent". C. VAN ZIJLL, gedroogde PULP, EET VERROEN's J. BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek. J. ESHUIS, Rotterdam. Door grooten voorraad: GOUDA. Uemeentmxad van Schoonhoven. BII1BILAHD. te Waddinxveen ral te Kniida, op nader te bepalen dagen, uur en plaats, in het laatst van I Jnnnarl of begin van F«e- bruart 1807, ten verzoeke der Eigenaren, publiek verkoopen: omvattende BOUWMANSWONING c. a., benevens diverse perceeleu uitmuntend, goed bewerkt, deugdelijk bemest bjj elkander, zeer gunstig liggende in den Achterwfbehen Pwlder, vlak by het Dorp, te ter grootte van ruim 58 HECTAREN, waarvan ongeveer V» WEI- of KLWER-, i/i BOUWLAND. Infirmatifin geeft genoemde Notaris MOLEN\AR ten zynen kantore, wyk D, no. 8, te Waddinxveen. i Waddinxveen zal, tengevolge van 3 Insolventie in 't f«illissement L L. J. SM-IT te Heen«vijk, in het •pen baar ver keepen: Op Woensdag 16 Januari 1907, 's morgens ten elf ure, io het Koffl «buis van C. BLONK Pzn., te HeeuwUk (l)orp): bestaande uit WOONHUIS met VERVERS- WERKPLAATS, Wyk No. 16, met Schuur, groot stuk open Grond, Tain of Erf, allergunstigst gelegen aan den Nieuw- dorper Weg, ia het Dorp, binnen de ge meente BeeawUk, vlak bg de R. C. Kerk en de School. Kad. bekend io Sectie B, No. 1558, groot 1880 vlerk. Met? ra. Betaaldag 1 Maart 1 .Q(V7 Aauva&rdi-Dg 1 April Te bezichtigen 12, 14, 15 Januari 1907, van 9—12 en van 2-5 uur; 16 Januari 1907 van 9—11 's morgens. Nadere informatiëo geeft Notaris Mr. MOLENAAR genoemd. De Notaris H. M. DE VOS te C*pelle a/d IJsH-l zal by veiliogop Woensdag 2 Januari 1907, en bg tonwyzing op Woeuadug 9 Januari 1907, telkens 's voormiddags 10 uur, in bet Kolfieiinis van J. VAN DER PLAS te Krimpen »/d IJssel, wegens vertrek vau den eigenaar, in het openbaar verkoopen: Me. 1. Een hecht, sterk en goed onder houden voorzien van Waterleiding met Pomp, get. A 214, met SCHUUR, ERF en OPEN GROND, binnendijks te kad. Sectie A, uo.2734ged., groot ongeveer t A.60 Ceut. Ken. 2 ft 7. ZES perceelen OPEN GROND, met gedeelte halve sloot, ge schikt ter bebouwing, geleguu te Krim pen a/d IJssel, achter perceel no. 1, ieder groot ongeveer 1 A., 30 Cent. Me. 8. Een perceel TUINGROND, gelegen als voren, achter- en ten zuidoosten van perceel no. 7, kad. Sect je A, nos. 1708 en 1709, samen groot 7 A., 30 Ceut. Eu na. V. Een perceel TUINGROND, gelegen als voren, achter- en ten zuidoosten van perceel uo. 8, kad. Sectie A, no. 1702, groot 13 A., 60 Cent. Te aanvaarden: Het Huis op 1 Maart 1907 of eerder en de perceeien nos. 2 A 9 op 1 Februari 1907. Betaling 1 Februari 1907. Nadere iulichtingeu zjjo te bekomeu ten kantore van genoemden Notaris. H. VAN DER WOUDE, Deur- waarder te Slikkerveer, is voor- U£JL nemeuB om op Donderdag 27 December 1906, des n/oi. èèa uur (mits het ys den aanvoer niet verhin dert), op bet Dorp te OBd-Albl«s, publiek, ft contant, te verkoopeu: als: PLANKEN, DELEN. BALKEN, PALEN, RAMEN. DEUREN, BINUIEN, RIBBEN, SCHUTWERK .-n«. Do Deurwaarder J. VaN IPENBURG te Schoonhoven zal, namens den Burgemeester van Schoonhoven, op Vrydag 28 December 1906, 's morgens m te 11 te Schoonhoven, om contant geld, verkoopen: staande te ili. tg. Ungew.l. Tromperti.ll, H.Ire Maan, Algemeene Begraafplaats eo Meent; De verkooping zal aanvangen HRV a/d. z.g. Langewal achter deu TT.urioran en «Uee in t(<l» efgenummerë t. tien M|d. aan het einde vau het Weegje, by. de Ringvaart, met Landerijen, ia den Oostpolder onder benevens bet HUI8 c. h. aan de Zuid- kade aldaar, te zimen groot op 20 December j.l. geveild ten overstaan van Notaris N. F. CAMRIER VAN NOOTEN te Gouda, zyn ingevet als volgt: Perc. 1 op f 9500. Perc. 4 op f 5700. 1 n n 6600. Verhoogd met 2Ö0 f bis 2850. Perc. 5 op 2850. 3 500. 6 .2300 7 1000. De afslag, combinatie en toewynng biyft bepaald op Donderdag 27 December as, 's voormiddags elf ure, in bet Hó'el .DE ZALM' te (Jende, tot welken tyd verhoogingen worden aangenomen tegen genot vau 10% van de verhoogsom. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. op gezelli/en stand in de Koestraat te 8cbeenheven, bestaande in vier nieuw behangen en geschilderde Kamers met Zolder en Meidenkamer, van (Jias- en Water- leiding voorzien; «ladelifk te aanvaarden. Te bevragen bg den Eigenaar C. B. VAN BAAREN, Oude Haven alhier. Door deze maakt Onder getekende aan zijn klanten beker,d, dat hy weer voor zien is van Dat tg geen afnemers of loopers langs den weg heeft dan zgn eenigen Weder- verkooper J. BOON, a/d Klndcrdyk, Aanbevelend Pa&rdenslachteryLekherherk. en l»U <le bekende wederverkeepers J)e Ondernemer, J. A. C. DE GOEIJ. M.B. Vanaf 1 Jannari 1907 zullen er geen Ketenra meer nltgegeven werden, dech ulUluHend ENKELE REIZEN verkrijgbaar z(|n, tegen OO (ent» de perse»n. De Hitgegeven Beteara z(Jn geldig tot 1 Mei 19(17. DIENST ALS OP WOENSDAG. pMTMaandagen 84 en 81 December >06 dubbele Marktdag te Betterdam. DIENSTREGELINGEN OP AANVRAAG GRATIS. Van Bcheonbeven naar Betterdam Rotterdam Scheen hoven a. 7.— nar en n.i 9.15 i. 18.80 aar. 5.80 Eerste eu eenjge speciale Rywiel- ru Motorenbande'. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rywieleo. Levert met steeds stijgend succes de bekende f en verder alle bekende merken. m"t of zonder Vrgwiel en Velgremmen. mm» Met twee en drie versnellingeu tegen billUke prjjsverboeglng, flWv en voer belanghebbenden gratie ter bepreevlug. BONDSBUWIELHEBSTELLEB I" KLASSE. beeft aan duizenden l(jders hunne zoo kostbare gezondheid bergevor. Laat valsche schaamte U niet terughouden DE MIDDELEN VAN 'T BOEBTJE aan te wenden. Dat zou verbazend dom zyn. BALSEM VAM *T BOEBTJE voor rheumatiek, jicbt, podagraspierverrekkiugen verstuikingen, brand- en snywonden, kneuzingeuenz. Prjjs 4ü ets. per pot. ftlBOOP VAM 'T BOEBTJE is voor croup, kiukboest, borst- en longlgders, asthma, verkoudheid, keel- an luchtpypaandoeoing g««d waard. Prys per 1/2 flacon 85 c!s.per 1/1 flacon 50 ets. Verkiijgbaar te: Schoonhoven, A. C. FIJN VAN DRAAT. Nieuwland, G. A. VER- DUIN Arkel, P. v SCHEE. AlblasskrdamAs. DE BOEK, Wed. J. DE WAAL. Ammebstol, A. BLANKEN. Bodegraven, C.4.SCHEER. BleskensgraafW. v. REES. Benschop, M. v. BERG. Bergambacht, A. BLANKEN, GeOr. v. D UUOL. Boskoop, A BlONK. Gorinchem. W. ZON, Drogist. Goudriaan, T. TERLUUW. Giksen- Nieuwkerk M v. HUÜ WENINGEN. Gieben üudkkerk, P. C. PESsELSE. Groot- Ammers JOH v MAURIK. Gouderak, A. BEIJEN. Hoornaar, A. ZüRN. Gouda, 2 r VLIET. - Haastrecht. M. BAKKER. - Leerdam, LAMB. v. WIJK. - Meerkerk W. BROUWER. Molenaarsgraaf, J. SChUiiE. Nikuwpoort, C. v CAMI'tS. - Oud Alblas, J. L. VLOT. - Uudiwatm. 0. v. WUE Kuuwim, M. T. HAGEN. Suidhicht, A. DE DOES. STMiroM, E. HILGEMAN. - Srnwira, A.H v. D. BERG. Vuuajtoam, C. v. ZESSEN. - Ziïiahüiim, 1.1. UIX DEN BOGEKÜ. Wilt ge veer aw Breedwlnnera een krachtig weerstaudbiedenden maaltgi be reiden, kiest tegen nermale prjjzen de prachtige en puik kokende Bruine- eu Witteboonen, Capucjjners, Groene- en Kroon Erwten en Parel-Erwten voor Erwtensoep.— Groenten voor Erwtensoep. Veer aw ktaderen met den komenden ysgang: Vcrkade's Kors'jea en bet geliefdkoost Taai. Taai! Voorts nieuw aangekomen: Prima Krenten eu Rozyoeo met en zonder pit, Frauscbe- en Californische Pruimendanten. Prachtige bmyraa-VUgea. Heeatmlddelea. Biscuits in soorten, Cacao en zoste Chocolade. Vrucbten»yn eu Alcobol-vrye Likeuren. Heeriyke gedroogde AppeleD. Molenaar's Kindermeel. Verkade's Qjoe Koeksoorten eu Bepcbuit. Nacht- en Theelichten. Voor Administratie en Correspondentie met de jaarswisseling: Alle soorten Boeken, fijn Papier en Enveloppen, goede en goedkoope Euveloppen tot verspreiding van Circulaires en Rekeningen; Verfinkt en Schrijf inkt in soorten. Laudbeawcra! Vergeet niet, zoo noodig, de Geneesmiddelen veer nw Vee, als: Rloedmiddel, Kwalsterpoeder, Zalf voor Kwade Spenen, Droespoeder, Haarlemsche Olie, Abdy«-iroop, enz. enz. „DE VERSCHEIDENHEID", HAASTRECHT. neemt gelden ft Veer één maand vaat drie maanden w» één laar depeil te: 8 8V» 8 8M» IN Belast zich met den aan- en verkoop vau Eflecten, op de biouen- en buiten- landsche beurzenverzilveren van Cenpena, het sluiten van Beleeaingen enz. Neemt gelden rn depealte, op voordeelige voorwaarden. Geeft veeracbotten eu bedrUkapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier en bankkapitaal, tegen biliyke rente en zeer aannemelijke voorwaarden, speciaal wat betreft het geld voor Hypotheken op Lnnderyrn. Verleent zyee bemiddeling om geld voor andereu insolide Hypotheken te beleggen. Sluit Verzekeringen op bet leven, tegen Oagelnkkea en Invaliditeit eo tegen Itrandachadeook op beurspolis. ƒ1.50 Een nieuw aolied met zakkende ramen en Coll assenDrie gebruikte TILBURY'S in de olie, waaronder zoo goed ala ni' uween nieuwe KAAS- BRIK; een solide ge bruikte TENTWAGEN in de olie; Twee HITTENWAGENTJES; Twee ENGELSCUE KARREN; verschillende Onderstellen en gebruikte Assen, Wielen, Veeren enz.,tegen civielen p'jjs, by Te keep een weinig gebruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een gebruikte TILBURY en twee KAASBRIKKEN. Een WAGEN geschikt voor Molenaar ent., by L. VAN ZEVENHOVEN, SMEDERIJ en WAGENMAKERIJ, KatteaaiagelGOUDA. TE KOOP. Om op te ruimen een party OUDE IJSSELSTEEN te keep, voor een zeer lagen prijs. Te bevragen by C MOHR, Mr. Metselaar te Onderkerk a d IJaeel. in alle soorten wederom tegen concurree- rende prijzen verkrijgbaar by Gleaeu-N lenwkerk. Tevens verkrggbaar in balen van 50 Kile k f 5,50 per 100 Kilo. Maandag, Weeaadag, Vrijdag en Zaterdag TWEEMAAL DAAGS VERSCH. Braandaaanrantle I.evenaveraekerlng Lyfrenten Ongelukken verzekering; Verzekering velgena de Onge vallenwet van lOOl; Artaen-Pelia (Fatnm); Paarden- en Veeverzekerlng; Verzekering tegen Hagelalmg. Tarieven en inlichtingen by AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkryg- baar te Schoonhovkm by E. C. v. d. ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k f 1JW per 5 ons. VAN NELLE'S VERPAKTE Verkrygbaar by in den „Olifant" te bebeenheven. PUIKE, ZELDZAAM GROOTE te bekomen bij Kaasmarkt h.«k Gedempt. BetenlMt, Oencnrreerende prUzen. Speciale aanbieding van (gemengde Gerat, Tarwe enz.), per 60 Kilo, ruim mud, ƒ8,50 franco iedere plaats door boot of spoor te ben ikeu, zak inbegrepen. By 6 zakken iegelijk 15 Cta. per zak goedkooper. Wie 15 zakken ineens bestelt voor den vollen prQs, krygt 16 zakken gezonden. Zendt postwissel san Vergadering op Donderdag 6 Dec. 1906, n m. UU uur. (Vervolg van No. 1779.) By volgno-102 (wegeu en voetpaden) zegt: De heer B. A. Schreuder: In 1905 is daarop nitgegeven f 285.69, terwyi voor dit jaar •eo belangry ke versterking van de geraamde som beeft moeten plaats hebben, en nu zegt men het te kunnen met f 150. Men kan wel een begrooting maken die klopt en ten slotte met nog f 1000 minder, want, zooals de beer Greup zegt, wat geeft het of het er boven gaat? De boer J. W. Valk: Mag ik den heer Schreuder eens inlichten, als by zich een weinigje wil kalmeeren? Een seheepjs and minder scheelt f 150 en wanneer men een opzichter krygt, die goed voor de zaak is, als hfl last werken op de wegen en dat zit by Burg. en Weth. voor om daarop acht te slaan dan heb ben we niet meer geld noodig daarvoor. In plats nu dat toe te juichen en zich durover te verbiyden, begint men oos daarover lastig te vallen. Het begint my te schemeren voor m(ju aangezicht. De beer H. A. Schrander: Een scheepje and kost f 150, dus nn er f 160 voor is uitgetrokken, kunnen we op al onze wegen en voetpaden één scheepje and krjjgen voor het geheel* Jaar. We scheppen onze voeten over, maar moeten toch heel dankbaar zyn, dat onze wegen zóó prachtig onderhouden worden, dat we met één scheepje zand kunnen volstaan. De beer P. Greup: Ik moet myn ver wondering te kennen geven over het rapport van de commissie van financiën. Het ver trouwen in Burg. en Wetb. beantwoordt niet san de discueeifio, in 't bijzonder door den voorzitter van de commissie van financiën gevoerd. De beer J. W. Valk: Ik beb behoefte om te zeggen, dat de heer Schreuder er niets van weet en dat zeg ik op grond van de praetyk. We hebben van 't jaar gehad een schip grind, waarvan er nog ligt Eo wat de heer Schreuder zegt over wegen en voet paden, wandel dan eens naar Gouda; men mag de wegen en voetpaden bezien, met talk weer zyn ze heusch niet slecht. Toen we vroeger 2 schepen hadden, moest men op den Havenstraatscben Wal nog springen. De Oude Singel, die grind heeft gehad en zand, ziet er zeer netjes uit, terwfil men er vroeger tel de enkels in het slik liep. Ik durf den beer Schreuder uit te noodigen om eens meé te gaan. Maar er moet gewerkt worden, anders komt men nog alecht met 10 schepen uit. De heer A. A. Graves Kooiman: Ik geef den beer Schreuder volkomen geiyk met de op- en aanmerkingen die by maakt. Wat de heer Valk zegt, dat de wegen uitstekend in orde zyn met een scheepje zand of grind, misschien in 't idee vsn den beer Valk, maar wauoor me* mot een nuchter oog de paden nagaat, dan moet men zeggen dat die zaak niet in orde is. De heer Vslk noodigt den heer Schreuder nit om eens naar Gouda te wandelen, maar wy hebben bier alleen te maken met het eindje naar de Voornebrug. En laten we dan daar eens been gaan, dan zullen we verklaren met de hand od ons bart dat de weg niet in orde is. Ik zal dan wel van bem te booren krygen, dat ik or goon verstand van heb, maar dan heb ik on een lotgenoot aan den beer Schreuder, dia kan het dan ook niet zien. Maar betzy ik er verstand of geen ver stand van heb, cooals de opzichter zegt, het is schandelijk. Er is geen grind op gebracht, tenminste die doorvoor noodig is; ik bedoel siet vsn dst grind, dot u met een peperbus strooit moar zwere grind. Het is bsspotteiyk om, zooals de wegen er uitzien, doorvoor slechts f 150 nit te trekken. De boor P. ven Sonsbeek: Ik heb een poor beuren booren ageeren tegen dien post van f 156 en ik sto verbaasd er over, dat zy zoo daartegen ingaan, want wanneer er goed werk verricht wordt, ben je er van af. Er is werkeiyk goed werk verricht, ook op 't, gebied ven wegen en dat terwyi een jaar of drie terug 100 kar grind groot formaat gestort werd op de wegen van Schoonhoven. De heer H.A. Schreuder: Erkennende, dat ik ar geen ventend ven heb, zoo heeft het van 't jaar toch gekost f 250. Ik heb niet beweerd, dat ze daarvoor niet goed in orde waren, maar bet heeft nu gekost f 250 en nn wordt er gezegd, dat men het met f 150 kan doen, volgend jaar misschien met f 50 en over 2 jaar krygen we nog geld toe. De heer P. van Sonsbeek: Wanneer het eenmaal goed is gedaan, dan beeft men een volgend jaar minder noodig. De beer P. Greup: M(jn collega Valk, die zich zoo met allen lust gewyd heeft aan de belangen van Schoonhoven op dit gebied, wordt nu bier zoo afgebroken. Ik heb jaren lang den vorigen architect zien werken en nog wel van naby als wet houder, maar ik heb meermalen betreurd zooveel zand als er doelloos onder hem werd verwerkt. Nu tracht de beer Valk het naar zyn beste weten te doenby maakt er geen bezwaar tegen en dat ben ik met hem eens, dat door de werkkracht, die nu aangewend wordt, men niet de helft noodig heeft. Het spyt me dat hier zooveel stem men tegen hem opgaan, in plaats van waar deering voor bet werk, waaraan hy zyn tyd opoffdrt. Ik kan niet nalaten, na al wat ik van naby zag, daar eens aanmerking op te maken. De heer H. A. Schreuder: Ik moet my ernstig verzetten tegen de conclusies, die de beer Greup trekt. Niemand denkt er een de waarde te verkleinen van wat de heer Valk voof de gemeente doet, maar we hebben het hier over de begroot ing. Waa neer ik een voorstel doe om een post op de begrooting te verhoogen, dan ontzeg ik den heer Greup bet recht, om daaruit cooclusiea te trekken, die er niet uit te trekken zgn. De beer P. Greup: Dat moet ik wel; by heeft het my uitgelegd; als u bet nu afkeurt, dan verwerpt u het idee dat w(j hebben. De heer A. A. Graves Kooiman: In ver volg op hetgeen de beer Schreuder zegt, vermeen ook ik, dat de som van f 150 lang niet voldoende is. Wanneer men nu zegt, dat de wethouders het alleen weten, dan kunnen wy wel naar buisgaan en kan de gemeente door 3 leden worden geregeerd. Eu daar by, waarom zou ik geen critiek mogen uitoefenen? Wanneer bet op leeren aankomt en op wyze lessen, dan heb ik bet van den heer Valk gelord om critiek uit te oefenen op de hand' ^ö^van Burg. eu Weth. Waar men 16pnt, oogst men storm. Er is niets belbc*ngends geweest in onze rede- neeringeo, maar wanneer men zich warm n»zkt, wordt men heftig, doch dat beteekent niets, daar zfln we aan gewend. De voorzitter: Ik sluit de discussién hier over en zal in rondvraag brengen het voorstel van den beer Schreuder, om dien post met f 150 te verhoogen. Hierby staken de stemmen, zoodat het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde komt. Tegen bet voorstel waren de heeren P. Greup, J. W. Valk, C. L. van Willenswaard, r.T,#n Sonsbeek en A. Kujjlenbnrg. Bjj volgn. 107 (onderhoud van havens) zegt De heer P, van Sonsbeek: Ik wenschte wel eens van den wethouder van publieke werken te vernemen, of hy tevreden is over het onderhoud der sluisdeuren en de aan- verwante kaaimuren. Tot myn groot genoegen heb ik gezien dat deze laatste opgeknapt zyn, maar het onderhond der sluisdeuren, gelet op de hooge kosten, gaat dat volgens de instructie voor den havenmeester? De voorzitter: Is er nog iemand die het woord verlaagt? De heer H. M. den UH1: Ik wil er alleen op wyzen, dat vroeger alleen in buitengewone gevallen en het nn geregeld een lage water stand is. Is er niets aan te doen, dat het b. v. aan den kant uitgebaggerd wordt. Nu moet men precies in het midden van de havens biyven, b. v. in de Voorhaven. De heer J. W. Valk: Eerstens heeft de heer Van Sonsbeek gevraagd, of de behande ling van de sluisdeuren in orde wordt ge- honden. Ja, er wordt degeiyk orde op gebonden. Burg. en Weth. hebben de veerlui opge dragen en daar wordt hnn iets voor ge geven - om ze af te schrappen en te teer en en na te zien en af te boenen als het noodig is, en wat de vloeddenren betreft, dat is opgedragen aan den havenmeester en die doet het ook. Die zaak is das in orde en als nu de heeren Den Uyi en Schreuder uitgeredeneerd zyn, dan wil ik ook over het water wat zeggen. De heer Den Uyt is misschien bang, dat de schepen omver zullen vallen, maar geen nood. Onze havens hebben boven de havens, zooals die bier aan de Lek zyn, ontzettend veel voor. Bergambacht alleen heeft een goede haven, maar in de overige plaatsen ayn ze slechter dan in Schoonhoven. Zóó liag kan het water niet zyn, of in de buitenhavens kunnen nog diep geladen schepen binnenkomen, ook op den Tol. Alleen in de binnenhavens bleef men wel eens zitten, maar het is nn zoover her- steld, dat belanghebbenden gezegd hebben, dat er niet meer grond uit behoeft, want wanneer men over den dorpel van de visch- brug kon, dan kou men ook naar Lopik. Begint men aan den kant uit te diepen, daar weet men dat ik 3 jaar geleden dat hoogstens afgekeurd heb, want wanneer we dien grond weghalen, dan ziet men de kaai muren op paaltjes, andere weer hebben fundamenten. Zoolang die fundamenten in den groDd zit ten, zal er geen verzakking plaats hebben. De voorhaven is ingevoegd en volgeraapt by laag water, ook de kolk van de sluis is hersteld Voor de rest geloof ik, dat we verbiyd kunnen zjjn met wat we hebben. De voorzitter: Verlaagt nog iemand het woord Dan gaan we door. By voIdo. 113 (Veer over de Lek) zegt: de heer P. van Sonsbeek: Ik ben nog niet voldaan over de contröle op het veer, een ieder kan getuigen, dat het half werk is. Een controle, die goed uitgevoerd moet worden, moet heel anders in elkaar zitten. Daarom wenschte ik een oogenblik daarby stil te etaan en een verbeterde contróle te geven. Ik heb daarvan een klein ontwerp gemaakt en ik hoop, dat n het in ontvangst wilt nemen. Ik zou f 200 besteed willen zien voor een contróle-huisje, want zooals bet op 't oogenblik gaat, deugt het niet; een gemeentebedryf moet gecontróleerd worden en de gemeenteraad eischt een conti óle, die aan volmaaktheid grenst. Ik beb een ont werp gemaakt en er zal nog wel veel aan mankeeren. maar ik ben er zeker van dat ze veel beter is dan nu, maar misschien iets duurder. We zouden f 200 moeten uittrek ken voor een contróle-huisje, dat onmisbaar is voor de contróle. De voorzitter: De heer Van Sonsbeek beeft ontworpen een ander soort contróle dan er op 't oogenblik voor de inning der veergelden bestaat. Het spreekt vanzelf, dat ik dat ontwerp, dat ik heelemaal niet ken, niet klakkeloos kan aanvaarden Het spyt my, waar de begrooting 14 dagen ter visie heeft gelegen, dat ze my niet vroeger is ter band gesteld, dan hadden Burg. en Weth. er keónis van kunnen nemen en op hun gemak overwegen. Dat is nu wat lastig. De heer P. van Sonsbeek: Ik zeg niet, dat de gemeente dat nu al in werking moet laten treden, maar aanvaard bet op papier, opdat men er zoo spoedig mogeiyk nota van neme. Ik wenschte het voorstel ter tafel te bren gen, om f 200 beschikbaar te stellen voor een contróle-bnisje, of om de contróle te verbeteren en nu heb ik een ontwerp ge maakt op papier, wat myn bedoeling is om die te verbeteren. De voorzitter: Ik zit er al op te wachten. De heer P. van SoDsbeekAls 't u belieft, mynheer de voorzitter. De voorzitter; Burg. en Weth. hebben wel degeljjk overwogen, of we de contróle niet aan het wachthuis kunnen doen, maar dan moet die ook aan den overkant zyn. De heer P. van Sonsbeek: Noen, myoheer de voorzitter, dat is niet noodig. De voorzitter: Dus zou het«dan gevonden kunnen worden, dat alleen aan dezen kant zoo'n huirje komt. Aangezien het echter geen verandering breogt in dien post, dank ik u voor het indienen en zal ik het by Burg. en Weth. ter overweging geven. De heer P. van Sonsbeek: Maar ik wilde toch wel f 200 vast stellen om de contróle te verbeteren. De voorzitter: Dat kan later, dat gaat nu niet. De heer P. van Sonsbeek: Ik hoop dat er nota van genomen wordt, dat er betere contróle komt. De voorzitter: Dat zal. By volgno. 144 (jaarwedde onderwyzers) zegt: De voorzitterEr ia een adres van onder- wjjzers betreffende de jaarwedden. Hebben de heeren daarvan kennis genomen Daarop is een advies uitgebracht door Burg. eu Weth., luidende: „Wg hebben gemeend ook omtrent dit adres u te moeteu adviseeren, afwijzend op bet verzoek te beschikken. In November 1905 is bg het verzoek om tegemoetkoming in de pensioens bjjdragen (wat een indirecte salaris-verhooging zoude zyn) duidelQk ge bleken dat ook uwe vergadering van oordeel is. dat de wedden der onderwyzers voldoende zjjn geregeld." Zooals de Raad weet zya de jaarwedden naar aanleiding van de wyzigingen in de onderwyswet met iogang van 1902 nader geregeld en onder goedkeuring van Gede puteerde Staten vastgesteld, terwyi er om de 10jaar een herziening moet plaats hebben. Straks beb ik al medegedeeld, dat we in een volgende vergadering met een wyeiging zullen komen, om te voorzien in sommige gevallen; het afwyzend besluit van den Raad destyds om by te dragen in de kosten van het pensioensfonds heeft den doorstag gegeven om niet te komen met een voorstel om de jaarwedden te verhoogen. Verlangt ook iemand het woord? De heer A. A. Graves Kooiman: Ik heb dat adres van die onderwyzers eens met ernst nagegaan en my afgevraagd of dat verzoek van die heeren zoo onbiliyk is. Denkt fry van ja, dan zal ik trachten hen zoo goed mogeiyk te vertegenwoordigen, en nn weet ik wel, dat wanneer die zaak, zooals zy voorgesteld wordt in het adres, in haar geheel genomen wordt, ze volstrekt geen kans heeft om aangenomen te worden, maar toch zou ik willen voorstellen om dat aan vangssalaris van f 550 te brengen op f 600 en dan zon ik nog veranderd willen zien, dat er in plaats van in 20 jaar tyd f 250 verhooging wordt gegeven, dat b.v, in 5 jaar tyd is, want het gaat toch niet op om 20 jaar onderwyzer te moeten zyn, eer zy tot f 750 tractement komen; en dan zou ik ook het maximum-salaris willen verhoogen tot f 800. Dat stel ik voor otn beo tegemoet te komen, hopende, dat het door den Raad zal worden aangenomen. De voorzitter: De heer Kooiman stelt voor, om het aanvangssalaris van f 550 te brengen op f 600, het maximum op f 800 en dat de verhooging niet tot 20 maar tot 5 jaar wordt uitgestrekt. De heer H. A. Schreuder: Mag ik dan als conclusie mededeelen. dat een jong- mensch van 23 jaar als onderwyzer dan f 800 zal hebben, terwyi we zooeven van een ambtenaar, die ouder is dan 23 jaar, eindeiyk het salaris op f600 hebben gebracht. De heer A. A. Graves Kooimao: De heer Schreuder trekt daaruit de conclusie, dat van iemand, die ouder is dan 23 jaar, het salaris pas tot f 600 is verhoogd. Ik draai de zaak om. Een onderwyzer kan beginnen op zyn 18e jaar met f 600. Wat is er nu voor bezwaar tegen, dat dit man op zyn 23e jaar f 800 heeft? Ik vind bet wel ongelukkig, dat de ambtenaren ter secretarie zoo slecht beloond worden en ik ben dan ook een van de eersten om die te verhoogen, dat is gebleken by de wedde voor den bode. Maar dat heeft met deze zaak niets te maken. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord Ik moet hier dezelfde opmerking maken, die ik zooeven ook gemaakt heb en die is ook bier zeer ad rem, n 1. dat Burg. en Weth., met een dergeiyk ingrijpend voor stel, niet in de gelegenheid z|jn geweest dat voorstel te overwogen, waar by hen beeft voorgezeten afwyzend te beschikken op bepaalde motieven. Hot komt my voor, dat het moeieiyk is, om het op dit moment af te doén. Ik geloof niet, dat een van de heeren de gegevens bezit om dat te overzien en ik moet rond uit 'zeggeD, dat Burg. en Wetb. dat ook niet kunnen. I{et is een enorme wyziging. Er is een geheele regeling van jaarwedden io art. 8 en aangezien we een wyzigiDg dezer dagen ter tafel krygen, stel ik voor, dat bet voorstel dan ter tafel komt. De heer A. A. Graves Kooiman: Daar kan ik my goed mede vereenigen. De voorzitter: Kunnen de heeren zich daarmede vereenigen? Dan gaan we door. Aan het slot van Hoofdstuk VII (onder- wy») zegt de heer A. A. Graves Kooiman: Mag ik het woord eens, mynheer de voorzitter, over een onderwerp dat er niet op staat, maar er wel op hoorde? Ik heb n.l. verleden jaar in den Raad ge zegd, dat er op de begrooting ook een post behoorde te worden uitgetrokken voor klee ding en voeding tan het arme schoolkind. Wat is daar tegen? In zeer veel Gemeenteraden is men tot het inzicht gekomen, dat het nuttig en noodig was in 't belang van het volk en ik zon niet weten, waarom dat hier niet zou zya. Hier in onze gemeente komt het wel niet druk voor dat het noodig is, maar het komt wel degeiyk voor; en daar waar de wetgever vry- gevig is om dat in de begrooting te brengen, daar moet de Gemeenteraad, die bet recht en goed meent met het arme schoolkind, zorgen, dat zoo'n post ook niet ontbreekt. Verleden jaar heb ik bier voorgesteld om Burg. en Weth. uit te noodigen om zulk een post op de begrooting te brengen, maar de Raad verwierp dat voorstel. Niets is echter verandeiyker dan de mensch, en daarom heb ik ook weer den moed gevonden en ik acht het mgn plicht, om een dergeiyk voorstel weer te doen, n.l. om Burg. en Weth. uit te noodigen voor het volgend i «ar rekening daarmede te honden en voor 1908 een post nit te trekken voor kleeding en voeding van bet arme schoolkind. Ik heer G. J. Niekerk: Ik steun ten volle dat voorstel. Wanneer de wet de kinderen naar school zendt en men ziet hoe ze daar zitten, dan heeft men medeiyden dat die kinderen zoo op school komen. Het is daarom beslist noodig dat de Gemeenteraad eenig geld daarvoor bestemt; het komt ten goede aan het onderwgs. Het behoeft ook zoo'n groot bedrag niet te zyn. De heer H. A. Schreuder: Ik ben er tegen. Ik meen, dat we met evenveel recht als voor schoolvoeding en kleeding zouden moeten zorgen voor pantoff-ils, baden, enz. en ten slotte hebben de ouders niets meer te doen dan hun kinderen Maandags naar school te sturen om ze dan Zaterdags weer thuis te krygen. Als we daaraan beginnen, dan is het eind tr van verloren; daarom ben ik-er tegen. De heer A- A. Graves Kooiman: Ik dacht dat daar, waar het gaat over zulke ernstige zaken want het gaat over kinderen en dat is geen kleinigheid, en dat moest men voelen tot de diepste diepte, wanneer men zelf kinderen heeft men die zaken ook ernstig zou behandelen, vooral waar het gaat over het arme schoolkind; en nu begrypt de heer Schreuder wel, dat het niet de bedoeling iB om die kinderen maar te koesteren en te verkwikken, zoodat ze niet meer naar huis toe willen, maar om in het noodige te voorzien. Wanneer er werk- loozen zyn, die geen eten hebben voor hun kinderen en hen toch even liefhebben als als ik en u. om die menschen eenigszins te helpen, dat is ook de bedoeling van den wetgever geweest. Het zou eeu zeer nuttige zaak zyn, dat bent u toch met my eens. Wat behben die kinderen minder voor dan de uwe? Niets. Daarom moest u mede werken eu daarom is ook myn voorstel. En wanneer bet niet uitgegeven behoeft te worden, dan zal ik God dank zeggen, want dan is Schoonhoven in een gnnstige conditie. Ik kan er niet mede komen, wanneer het een feit is, maar er komen toeh gevallen voor, dat het noodig zou kunnen zyn, dat hebben we gezien met die kinderen van Weverwyk. Daarom zal een Gemeenteraad, die het goed met de kinderen meent, de ouders ontlasten van de zware taak om die kinderen kleeding en schoeisel te geven en ik hoop, dat de Raad myo voorstel zal aannemen. De heer H. A. Schreuder: De heer Kooiman komt telkens met zoo'n vreeseiyke tirade op dat „arme" schoolkind: maar als er dan werkeiyk zoo arm zyn, laten we dan wat by elkaar leggen, dan kunnen we dat van eten en kleeding voorzien, maar laten we dat niet doen uit de gemeentekas. Wil m»n dat dus, dan zal ik gaarne medewerken. De heer A. A. Graves Kooimao: Wanneer ik dat met een vreeselyke tirade zeide, mynheer Schreuder, dan was dat ondoor dacht. Ik zit hier niet om te preeken, te snauwen, te Bchelden en te bjjten en ze hebben my nooit zoo precies nagedaan. Wied u maar in uw eigen tuin'je op het gebied der welsprekendheid. Ik wilde in omvraag brengen of de Raad dat op de begrooting voor bet volgend jaar wil brengen. De voorzitter: De heer Kooiman wil het beginsel door den Raad uitgemaakt zien, of Burg. en Weth. een post zullen aanbrengen voor voeding en kleeding van schoolkinderen, die daaraan, volgens de wet op den leerplicht, behoefte hebben. Dat gebenrt in vele ge meenten. De heer H. M. den Uyi: Ik wil alleen nog zeggen, dat in veel gemeenten ver- eenigingen zjjn, die daarvoor zorgen, en wanneer die niet by machte zjjn, dan kan men om subsidie aankloppen. De beer A. A. Graves KooimanDe heeren begrypen het niet; ik heb alleen voorge steld, om by de volgende begrooting daar voor een post op de begrootiog te zetten. De voorzitterIk zal het voorstel van den heer Kooiman in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 8 stemmen; vóór de heeren G. J. Niekerk en A. A. Graves Kooiman. y volgno. 127 (Berwaarschoot) zegt: e voorzitter: E<- is een adres van het hoofd der Bewaarschool ingekomen. Burg. en Weth. hebben daarover het vol gend advies uitgebracht: „Wy stellen u voor afwyzend op adres- sante's verzoek te beschikken. Zjj geniet thans eenè wedde van f 550 benevens vrye woning, welke belooning ons thans nog vol doende schjjHt." De Raad herinnert zich, dat een jaar tevoren haar jaarwedde verhoogd is gewor den en het uitzicht, dat de werkkring klei ner zal worden door vermindering van kin deren, die naar elders zullen gaan, heeft Bnrg. en Weth. geleid om er afwgzend op te beschikken. De heer P. van Sonsbeek: Ik wenschte een voorstel ter tafel te brengen om haar jaarwedde met f 60 te verhoogen en das op f 600 te brengen, De voorzitter: Verlangt iemand het woord over dat voorstel? Dan zal ik het in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met 6 tegen 4 stem men; tegen de heeren P. Greup, G. J. Nie kerk, J. W. Valk en A. Kuglenburg. Bg volgno. 128 (subsidieteekenscbool)zegt: de heer J. W. Valk: Ik meen dat de commissie van floancién gerapporteerd heeft omtrent de subsidie van de teekenscbool, dat we een volledige rekening courant moe ten hebben, opdat de gemeente, die subsi' dieert, verneme boe die uitgaven geschieden. Dat staat in het rapport van de commissie van financiën. Ik wil er dit nog wel by voegen. Vroeger was de subsidie f 500 en later met de dryf- klasse is die verhoogd met f 200. Ik zal het hier niet doen, maar ik zou kannen bewjjzen, dat men het ook kan doen met f 500, ook met de dryfklasse er by, dus dan zonden die f 200 overbodig zyn. Dat zal meer biyken wanneer we een gespecificeerde rekening ontvangen. Wanneer we die dus krygen, ga ik meé met het rapport van de commissie van financien. De h"er A. A. Graves Kooiman: No be- gryp ik van die zaak totaal niets. Ik ben my niet bewust, dat door het bestuur van de teekenscbool iets gedaan is, dat niet in orde is; nog meer ben ik overtuigd, dat wy die f 200 hoog en hoog noodig hebbendus dat wy het met f200 minder zouden kunnen doen, zou de heer Valk my eens moeten bewyzen. Wanneer de heer Valk zegt, dat hjj is in- gelicht, dan is hy verkeerd ingelicht. De eer Valk begeeft zich op glad ys; de bron, waaraan hy zich gewaagd heeft, is niet heel zuiver. En wat de rekening betreft, het doen van rekening en verantwoording van de teeken scbool is altyd gebeurd door den heer Greup, oaten eersten wethouder, die penningmeester is. Ik heb altyd gedachtdie zal wel weten dat het goed ie. De Staten krygen precies eenderhand zoo'n rekening. Maar wanneer de heeren liever de gespecificeerde rekening ontvangen, och, die kunnen ze ook krygen, als ik maar zeker weet dat ze die nakjjken, dus ik zal dat vragen aan den penningmeester en dan ben ik zoo bang niet, of de beeren zullen die hebben. Ik zal dus de compli menten overbrengen, dat beloof ik. De heer H. A. Schreuder: Ik meen even te moeten toelichten het rapport van de fiDanciëele commissie. Ik geloof niet dat het de bedoeling geweest is van de fioancifiele commissie om ook maar de geringste inbreuk te maken op b<-t bedrag van de subsidie voor de teekerschool, in tegendeel, ik geloof dat wy overtuigd zyn, dat de teekenscbool hier in Schoonhoven zeer nuttig werk doet Dat de gemeente f 700 subsidie geeft, zal wel zoo biyven, totdat belanghebbenden gaan inzien welk helaDg zy er bjj hebben. Maar waar de gemeente f 700 subsidie geeft, daar meent de commissie dat het niet meer dan bitlgk is, dat dergelgke vereenigingen zich zelf rekenplichtig achten aan den Raad. Het bestuur moet bet niet opvatten alsof er ook maar eenig bljjk van wantrouwen bestaat, of de gedachte „jullie zullen bet wel niet noodig hebben," maar by de commissie heeft voorgezeten, dat zy behoort reken plichtig te zgn aan den Raad. De heer A. A Graves Kooiman: De heer Schreuder weet zeker niet, dat de teeken- school een reglement heeft en dat daarin staat, dat wy jaariyks aan den Raad over leggen de rekening en de begrooting. De hfer H. A. Schreuder: We bedoelen wat uitvoeriger. De heer A. A. Graves Kooiman: Altyd heeft de Raad het voldoende geacht zooals de penningmeester dat gedaan heeft. We zulleo het echter in gedachten houden. Het bestunr zal het dan wel doen, want er staat geen halve cent op die Diet ver antwoord kan worden. De voorzitter: Heeft de financieele com missie een voorstel gedaan? De heer H. A. Schreuder: Zjj heeft alleen haar verlangen te kennen gegeven, dat de tee kenscbool rekening en verantwoording doet. De voorzitter: Dus we kunnen bet daarby laten? De heer H. A. Schreuder: Ja, mynheer de voomtter. De beer J. W. ValkDan stel ik bet voor, f 700 vertegenwoordigt eeo kapitaal van f 16000 f 17000. De voorzitter: Ik geloof niet. dat uw ziens wijze juist is. Wel kan de Raad, wanneer er subsidie aan verbonden is, inzage van de rekening verlangen, maar het gaat niet op om het zoover uit te breiden, dat men rekening en verantwoording moet hebben en haar rekenplichtig maken aan den Raad. Ik dacht, dat men tevreden zou zyn nu de voorzitter van de financieele commissie zegt dat de wenscb was er een te ontvangen, terwyi de voorzitter van de teekenscbool toegezegd heeft, det by volkomen bereid ia daartoe: maar om hen nu te dwingen tot iets wat in bet reglement voorkomt, dat de kooinkiyke goedkeuring heeft vereischt^ gaat niet. Maar de heer Valk heeft het voorgesteld eo ik zal het das in rondvraag brengen. Wordt verworpen met 5 stemmenvóór de heeren P. Greup. J. G Doesburg. J. W; Valk en P. van Sonsbeek, terwyi de heer A. A. Graves Kooiman afwezig was. By volgno. 135 (subsidie armbestuur) zegt: de voorzitter: Deze oost zon aanleiding seven tot vehoogiog. Ik heb jnlst dezer ijagen van den voorzitter van het armbestuur gehoord, dat er weer een arme zal moeten worden verpleegd in het oode mannenhuis: de voorzitter: De Raad heeft echter onlangs een besluit genomen ten opzichte van de subsidie, welk besluit nog niet van Gedepu teerde Staten is teruggekomen. Dus dat krygen we naderhand. By volgno. 137 (Kamer van Koophandel) zegt de heer H. A. Schreuder: Ik acht het niet goed, dat er subsidie gegeven wordt, zooder dat we er iets van weten. Zoover my be kend is heeft nooit de Kamer van Koophandel rekening en verantwoording gedaan. Ik aeht die subsidie veel te laag, maar al was ze nog lager, er dient verantwoording fan ge daan te worden. De voorzitter: Ik meen, dat de Kamer van Koophandel ook niet rekenplichtig is aan den Raad; het zyn presentiegelden voor de leden en bureaubehoeften. Maar waar de Raad wel aanspraak op heeft, dat is op de rekeningen de voorschriften zyn, dat wanneer de rekening gedrukt wordt, zoo'n gedrukt exemplaar moet gezonden worden aan den Commisearis der Koningin. De beer J. W. Valk: Ik vind het wel eigenaardig, dat de commissie telkens met het „wenscheiyke" voor den dag komt, dat is niemendal, dat zyn schema's waarbjj men geen grond heeft om te belanden en geen land om mee te bezeilen. Of ze zyn reken plichtig, óf ze zyn bet nietmaar wenscheiyk of moeten doen, daartusschen is nog een machtig verschil. De voorzitter: Verlangt de voorzitter van de commissie van financiën nog het woord De heer H. A. Schreuder: Neen mynheer de voorzitter. Na afhandeling van volgno. 188 zegt: de voorzitter: Dan slnit ik voor vandaag de vergadering die we morgenmiddag znllen voortzetten. Zooals bekend, heeft zich inder- tyd een comité gevormd tot het laten be werken van een geschenk van ingezetenen van Ned. Iadië aan H. M. de Koningin. De in Den Haag door het comité gevormde commissie, onder leiding van luitenant- generaal Boet je, is Dinsdag-namiddag in de gelegenheid gesteld het geschenk der inge zetenen van Ned.-Indifi, bestaande uit een ten paleize ingerichte zaal in Indisehen styi, aan H. M. aan te bieden. De commissie, die zich van dio taak by H. M. kweet, bestond uit de heeren: luitenant generaal Boefje, voorzitter; Mr. De Meester, Minister van Financiën, oud-vice- president van den Raad van Isdië; den gep. vice admiraal Stokhuvzen; kapitein ter zee Cohen Staart, Minister van Marine; Abeodanon, oud-directeur van onderwys, eeredienst en nyverheid: Carpentier Alting, emeritus predikant in Ned.-Iodië; Van Lawick, oud-hoofddirecteur der enttnrns; Van Delden, gewezen chef der firma Beyense en Vinjon te Batavia; Kruseman, gewezen redacteur van het dagblad de „Java Bode" te Batavia. Tevens bevond zich daarby de heer Van Es, hoofd-ingenieur in Ned. Iodie met verlof hier te lande, wonende te Dslft, ontwerper der zaal, en onder wiens leiding de uitvoering van de inrichting van het vertrek beeft plaats gehad. H. Mdie de commissie in de Indische zaal zelf ontving, liet zich over alle btfionder- heden van dit eigenaardige huldeblijk door den leider van het werk, den heer Ven Es, inlichten. Teneiude de Indische Kamer te kunnen vervaardigen, zyn twee salons op den rez-de- chaussée in het paleis tot één zaal vereeoigd. Het vertrek is bekleed met een djattikanten betimmering. Het plafond is versierd met beeldhouwwerk naar motieven van den Boeroe-Boedoer-tempel. Da parketvloer is met een mozaïek tapyt eveoeeüs in houtfiguren, belegd. Bronzen en steenen beelden op voetstukken doen het Indische karakter nog meer uit komen. Midden in de zaal zyn opgesteld twee vitrines, bevattende modellen in fiïigraine van gebouwen op Sumatra's westkust, zeer kostbare brocaatweefsels door dames van Javaansche grooten vervaardigd, klewanga en andere zeer interessante voorwerpen, voorbrengselen van Indische huisvtyt en kunstnjjverheid. Van het rjjk gebeeldhouwde caisson plafond hangen lampen van Oosterschen vorm neer. Dit koloniaal geschenk verrykt thans het paleis met een zuiver «gebootste Indische kamer, die tevens een collectie Indische curiositeiten bevat. Gedeputeerde Staten van Znid- Holland behandelden Maandag j.l.: de voor ziening van de Gezonheidscommissie zetelende te Bodegraven, tegen het besluit van den raad der gemeente Oudewater, dd. 22 Oct. 1.1., waarby is beslist dat er geen termen zyn tot onbewoonbaarverklariog van een achttal perceeien aldaar. Reeds in Maart 1906 was geiyk uit het hierover door bet lid ven Gedep. Staten den heer Krap uitgebracht rapport bleek eene onbewoonbaarverklariog uitgesproken. In Juli was die weder opgeheven in ver band met verbeteringen welke zouden zyn aangebracht. Volgens de gezondheidscommissie en den inspecteur vau de volksgezondheid waren in werkeiykheid evenwel geen noemens waardige verbeteringen aangebracht, doch was alleen uiteriyk iets verbeterd en waren de woningen nog in onbewoonbaren staat. Wel achtte de inspecteur het mogeiyk dat de woningen door bet aanbrengen van ver beteringen bewoonbaar zgo te maken, maar ten opzichte daarvan was geen ernstige poging gedaan en zonder dwang verwachtte

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3