Bericht r tm Waenedag 3 zal o Dinsdag a. n. Vijmlï flor Advurtratili. N°. 278: De Zilversmeden Boerenknecht, met Kerstmis of later, goed kunnende melken. P G by W VAN VLIET Pz., Maardrecht. Dienstbode WESSANEN <fc LAAN, Wormenreer. OPGERICHT 1733. KOIHKLUKK FABBIEKKM. DENKNECHT, Zilversmeden. Zilversmid. Dr. BLAUD’S STAALPILIEN AROMATISCH STAALTINCTUUR. Dienstbode, Huishoudster, NIEUWJAARWENSCHEN aangename» tegen den prU« van 30 <Jent« van l—5 regels, eiken HELPRIG KLEIN, Nlontfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Vollen-, Gestikte- en Moltondekens. J. ZIELSTRA, Een Schippersknecht bij J. MUDDE, Schipper, Lekkerkerk. H.H. Hakkers! Tweede Bakkersknecht, P. G. b(j P. MUL, B-oodbakker Ouderkerk a/<l IJuel Een net Dienstmeisje, van 14 tot 18 jaar, melken onnoodig, bjj G DE BES, Koopman te Langerak b'z. Lee. MINERVA, Lange Weistraat A 197, Methaan hevea. Mej. Th. HART. LIJNZAAOKOEKEN, GEVRAAGD een Keuken- en een Tweede Meisje, JAARSWISSELING. De ABDIJSIROOP, Centraal-Depót LI. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. SC lanci die b« te van kas srme (ader de Wed. verlies ia penningmeester als aecundolid. 1 Ook werd ia deze vergadering besloten en i gaan sleepboot te Dort te ketel worden J. Koopman verouderde en alziekten Een r Toces is 1. Een scheiding van aal binnen een een gevraagd, goed op de hoogte met drij ven, a/d !ing kruideniers- keerde over het ividend aan de peae Cawrant txwMuU alt 8 Bladea Eerste Blad. met ge- ipletoir 14 aan- ,*n zeer i plaats, tegen bleed arm eede, bleeksweht en wak te, aanbevolen door de voornaamste H.H. Medici. tegenover elkander om met ee» i jaark' P. G, boerenstaoG een kind. Bureau van Mevrouw 8ch»»»hr meé naar I den OUDSTEN te Groot-Ammers MO) JEN AAR te J^xmomd; R. VERMEULEN te Lamgerak K. VAN DAM te Bergambacht; iegelijk, 1 deser, benoemd met i onderwgzer aan OoltgensplaaL om te luis- I die Db. J. N. te houden. De —aren kon Het Jaaaarl 1807 vereehUBea. Evaaala verige jarea warde» vaar dit M»»OT 1 een voorloopig >der zgn beheer zgnde i er een batig saldo f 50. Daarna werd Met 1 Februari a. s. of vroeger wordt gevraagd een vastB Bonrtito, goed kunnende melken is vereischte. Adres L. BROERE JACx., B-. uwman op het Dorp te Lekkerkerk. een H. van ine en H. i aftreding weren J. Klo. “wel de heer ulMlj leeft (jó jaren iren he irnaar, i van den :he houtver brachten *04.15. f 39,-, 83,-, 40,-, SO,—, fr n. stat; id. kapok f 34,—, ,V7,59, >3^0, 40,-. Zending rembanra. Vrij zicht. eren herkor i, tot not ir I. de KlerL W. Slob, die tot notabel gi ■j te sluiten, -svergaderinr, Maandag 24 een de heeren P. A. Versloot i mishan- maanden gaf ais >nder den uj gehan- JOHANNA SCHREURS (volgens portret). de courant van de wondi nog eens te beproeven. Ik kocht een flacon te Roer niet alleen als vroeger. Niet het persoonlijke alleen houdt ons bezig in het uur van scheiden; wanneer wy ons een beeld trachten te vormen van het jaar dat heengaat, bedenken wy ook wat het geweest is voor elke gemeenschap waarvan wy deel uitmaken. Wy stellen van den vertrekkende de balans samen, plaatsen winst en verlies cm te zien of wy vermeerderd saldo den nieuwen -*• gemoet kunnen treden. "JRinseh overzicht kan niet anders ^n zeer vluchtig zyn, ook om dat de $laate, die elke gewichtige ge- baurtenw ten alotte aal innemen in de Zeer aan te bevelen tegen bleek macht en bleedarm «ede, voornamelfk voor vrouwen en jeugdige meisjes. Westhave». heek we, GOLD*. GEVRAAGD: Gevraagd tegen half Februari, wegens dienstplicht eon Gevraagd eeu v.p. aaadra m< Kaaadag 31 aam. 4 area. DE UITGEVERS _Jner vindt bjj zgn thuis- -'u„. In een 1 ziek op deintje ter Gevramgd, tegen 1 Febr., eene nette boven de 18 jaar. Wasch buitenshuis, van g. g. v. Adres: J. H. ZWART, in Granen. Waddingeveea. Tegen 1 Februari a. s een nette inruti b, MOGENDORFF, Ryki-V»- arts, Schoonhoven. Terelaad af later gevraagd^ regel meer 3 Ceata. laoeadiag •- v. aiterlük tat de beroemde Planeet kundige, Handlijnen- en Gedachtenleznrps. eenig en zonder concur rentie op dit gebiedis nog dagelijks te ■preken Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe j Merk ^rrZB e» „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplema Parijs 1900. l«e«eu Gaode» Medaille». by de Steam beetreederU „deIJsel” een flinke om opgeleid te worden voor Muurman. Brieven met uitvoerige inlichtingen te zenden aan de DIRECTIE te Genda. - Vo veertien gedaan tot bouwer te Terbri Stukken brandei tracht te werj De lanste mi uur. Een dag' melken, bemerl van den hord, stukken vuur berg, terwfil in het hooi lag. Met ■lw<’r L' 'ö°- aftredende leden van school ver- .amatie herkozen. Bezoojjen, H. van Enuweo, C. Jongenburger, i enG.j. de meerderheid i bestuur om afwijzend te op een verzoek van den I hoofd der school D om den i die VUIJK te Keimfbn a/n IJbel; C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Suedrecht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Gouderak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nieuw-Lkkkkrland: Mej. KORTE WEG te Alblasserdam; Wed. F AMSING te Alblasserdam; E. HILGEMAN te SrRwrKKPK C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stoiwui; I J. AI,ES te Zevknhuoen P. GOUDRIAAN te Capeixb a/d IJsel; I G. ELSENAAR, Drogist te Suedrecht; W. J VAN DAM, «e Haastrecht; G. DEN HOED te BKauNwd I pum P ayf p. TAM N®«tM, pcMOW<«»»« merkwaardig echtschei- I diogsproces is in de stad Kansas in Amerika gevoerd. Een honderd-en-vjjfjarige echtge- vroeg scheiding van haar zeven en- I negentig jarigen man. op grond van.... on- trouw Beter laat dan nooit. I De bijna 80-jarige rustend onder- wijzer van het Christelijk bijzonder onder wijs, de heer D. van Dalen, te Brielle, is i-j ingang van 4 Januari als i de Christelijke schooi te (Hdbi Zoo vo^i, mog«Hk gevraagd mh Meid-Huishoudster, van den boerenstand, b(j een man alleen vau middelbaren leeftüd. Zfl. die meer on een goede behandeling letten als hoog salaris, hebben de voorkeur. Adres W. BROERE Hoeksche Sluis, Bergambacht; echter liefst in persoon zich aan te melden. Wegens huwelijk der tegenwoordige ter stond gevraagd een boven de 40 jaren, liefst uit den nstand bij een Heer (rentenier) met Fr. br.onder No. 28, aan *t dit Blad. SCH A LIJ—Tieleman te ■•vea vraagt, om met Mei Rotterdam te gaan, P. G., van goede getuigen voorzien. hjj dan ook geen verbetering. H(j conclu deerde., daarom tot gegrond-verklaring van het beroep en dus tot het alsnog onbe woonbaar verklaren van de woningen. De burgemeester verdedigde het raads besluit, aanvoerende dat er wel degelijk verbeteringen waren aangebracht, er voorts op wijzende dat het voor de bewoners moeiljjk zou z(jn andere woningen te be komen, op grond van financieels bezwaren, en dat dientengevolge die bewoners by onbewoonbaarverklaring ten laste der ge meente zouden komen. De beslissing van Gedep. Staten volgt later. Bfi den gemeenteraad van Har- melen is ingekomen een ontwerp voor een paardentram tusacben Harmelen en Utrecht. De ontwerper is de heer A. J. Krieger, ingenieur te Amersfoort, die een bedrag van f 65.000 berekent voor kosten van aanleg, Een commissie uit den raad zal dit plan onderzoeken. Naar de .Tijd” verneemt, is aan de pas opgerichte vereeniging tot stichting yan R, K. Herstellingsoorden voor longlijders en zwakke kinderen door een geestelijke te gedaan van een i katholiek in N.- m van f 1001) en om b|j den Zuid-Hollandschen Bond van gemengde zangvc-reeningen aan t’ -•-**— Als afgevaardigden naarde Bonds te houden te Rotterdam op December 1906. werden gekozt D. G. v d. P(jl voorzitter en I directeur. •Oud-AIblas, 19 Dec. Donr den inspec teur van Volksgezondheid Dr. Den Houter is de be smettelijke riekte „Febris Typhoïdea” alhier epidemisch heerschende verklaard. $$8t»lwUk' <0 Dcc. Het „ondersteu- nings comité” alhier hoopt even als andere jaren wtêr te collecteeren voor Nieuwjaars gift. Der k baar voor hetgeen zij vorige keeren mocht ontvangen, hoopt zij dat de gegoede burgerfj zich wederom niet onbe tuigd aal laten. Hetzelfde comité zal vermoedelijk nog maals dezen winter om een gift aankloppen. Haar kas is uitgeput, en aangezien het zoo menig keer voorkomt dat hulpbehoevenden bij bestuur aankloppen om hulp b(j ziekte als anderszins, hoopt het comité, dat dan rykelfjk zal worden gegeven. Het is te begrijpen dat mingegoeden liever by het ondersteunings comité een gift vragen, dan bij erkende arm best arme” gaan is voor vel *Waddingavec», dag is ten raadhuiz houden van de levering durende het tijdvak 1 Ji Laagste inschrijver was yzer alhier met f 7,90 levering is aan hem gegund. Heden is alhier een raadsvergadering gehouden. Afwezig waren de heeren Jonk heid, Van der Breggen en J. C. van der Torren. Na de mededeeling der ingekomen stukken werd behandeld het verzoek van de lantaarn opstekers om loonsverhooging. Vol gens hunne mededeeling verdienen zy nog geen 10 cents per uur. Hierop werd over eenkomstig het advies van Burg, en Weth. ■fwjjzend beschikt, daar zy volgens door Burg, en Weth. overgelegde berekeningen once veer 20 cents per uur verdienen. Een door Burg, en Weth. ontworpen nieuw reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad, werd behoudens e«ne wijziging i onveranderd vastgesteld. De met 1 Januari a.s. der commissie tot wering zuim werden alle by acclai Het zyn de heeren A. van I Drimmelen, A. van Eruwbd, C. Jongenburger, I C. C. Regt, J. de Ruyter en G. J, Slothouber. I Over een voorstel van de meerderheid van het dageiykscb bestuur om afwyzend te be- iken op een verzoek van den heer C. Regt, hoofd der school D om den leeflgd i de kinderen die de openbare scholen len bezoeken op vyf jaar te stellen, staak- de 'stemmen. Het nemen van een be sluit werd tot eene volgende vergadering uitgesteld. Vervolgens werd tot onderwyzer met ver plichte hoofdakte aan school B (Brug) be noemd de beer L. M Timmerman te Loenen a/d Vecht. Behalve de benoemde waren voor gedragen de heeren F. van Burken en D. Maarse. Zonder discussie of hoofdelijke stemming werden daarop onveranderd vmstgeeteld eenige voorstellen van het dag. bestuur tot af- en overschrijving op verschillende posten der begrooting voor 1906 en tot verhooging dier begrooting. Vooris slaakten de stemmen over een voorstel tot verhooging van bot maximum van het aan hoofdelgk-'n omsLg te h^lL n bedrag met f 2000. Ook hierover zal der halve in eene volgende vergadering eece beslissing moeten worden genomen. Do eommisaie van financiën vond eene verhooging met f 1000 voldoende. Daarop werd op voorstel vau den voor zitter zonder discussie of hoofd' Igke stem ming afwijzend beschikt op een verzoek van den Bond van Ned. Onderwyzers (afd. Gouda e. o.) om de jaarwedden der onderwijzers verbonden aan de in deze gemeente zgnde openbare scholen, te herzien en te verhoogen. Eindelijk deed de heer G. Alblas, wijzende o. a. op de gemeenten Woerden en Bode graven, waar een gasfabriek goed rendeert, mededei lii g, dat het zijn voornemen is in de volgende vergadering eeu voorstel te doen in betrekking tot de verlichting. Daarna werd in eene vergadering sloten deuren vastgesteld het supi kohier van den hoofd, omslag met it it7.84ifc. FABRIEK VAN ZILVERWERKEN, MolslaanDelft. Gevraagd een HALFWAS H. C. VAN GFELEN. Schoonhoven. Direct gevraagd een ZILVERSMID en een JONGEN by W. KRUIJT, Lopik'-rstraat. Schoonhoven In ’t nachtelyk duister heeft de over- gang plaats, en als weldra het twaalfuurs- klokje 6yn klanken heeft doen hooren, is er weer een mylpaal afgelegd op den levensweg. Het is veler gewoonte, dat oogenbhk wakende door te brengen met het huisgezin, vaak ook met het ge zelschap van familieleden of vrienden; het schyut wel, of de menschen dan meer dan ooit behoefte gevoelen aan elkanders byzyn; of ernstiger by hen is de begeerte om banden, die door afstand en verschil van levensrichting gevaar loopen van loa te rakenweer wat nauwer aan te halen. De winter feesten dragen het karakter vau her- eeniging, en dat doet Oudejaarsavond met minder dan Kerstmis. Dat samenzyn in afwachting van het plechtig oogenbhk der jaarwisseling geeft ook aanleiding tot het verlevendigen van de herinneringen aan hetgeen het scheldend jaar heeft gegeven en wat het heeft ontnomen, en dan treedt vooral de gedachte aan de vergankelijkheid van alle aardsch bezit op den voorgrond. Hoe vaak toch is het gebeurd, dat wy in dergelijk oogenbhk moesten zien op een ledig geworden plaats, een jaar te voren nog ingenomen door een geliefde gestalte,dat weemoed den boventoon voerde in het herdenken van de ge schiedenis van het jongst verleden! Maar ook de blijde veranderingen wor den met dankbaarheid in het geheugen teruggeroepen, vervulde wenscheu, 1 met goeden uitslag bekroonde onder- nemingen, behaalde overwinningen en afwending van gevreesde gevaren. Elk afzonderlijk menschenlevenvan hoe weinig beteekenis ook voor de wereld historie, is er tQch een deel van, een druppelzoo men wilin den eindeloozen en machtigen stroom, maar die niettemin het zyne toebrengt om dien te vormen. En als het licht, dat uitstraalt van de lamp op den Oudejaars avond, het tafereel, hetwelk zich voor ieders geestesoog ontrolt, met eeu helder schynsel overgiet, dan kan het uiet anders of wy ontvangen den indruk, dat wy een belangryk oogenbhk door- loopen. Op de grens der jaren is de voor naamste vraag, die ieder tot zichzelven heeft te nchten, niet deze, welke ervaringen het laatst beleefde aanbood, maar wel, wat zy van ons. gemaakt hebben; niet door de lessen zelve, maar door haar invloed op hart en verstand van den leerling wordt haar waarde bepaald. Is ons leven, ook by het klimmen der jaren, dat hier de krachten vermeerderde of daar, waar het hoogte punt was overschreden, beperkingen op legt, is ons leven ryker aan inhoud gewordenis het een opgang naar hooger gebleven, werd het meer en meer gestemd in den toon der alge- meene menschenhefde Hebben de wederwaardigheden,die wy ondervonden, de worstelingen, die wy hebben moeten voeren, de inspanning met welke wy ons een weg moesten banen door de groote en de kleine inoeielykheden, ons zachter doen oordeelen óver de naasten, ons nauwgezetter gemaakt in het be waken van eigen karakter en waarde, ons nader gebracht tot het ideaal? Och, er zyn menschen voor wie die vragen nooit ryzendie er dus ook geen antwoord op zullen zoeken en dan toch meenen dat zy iets voor hebben op degenen, die er zich wel mede bezig houden. Wy, die er anders overdenken, misgunnen hun geenszins dat gewaande voordeel en wy zegenen den Oudejaars avond, die tot deze nabetrachting roept. oopt rden ingegoeden Hei tnifé een gift i._«, ..sturen, want „Daar den jlen een zware weg. 20 Dec. J.l Ziter- huize eene aanbesteding ge- i levering van petroleum ge- Januari—1 Aug. a.s. i de heer A. Hard- i per 100 Liter. De I und. Wanneer de longen verstopt zgn door het siym dat vast zit en zich geen uitweg kan banen, ontstaan er benauwdheden. De longen wordm dan door het veelvuldig botsten geforceerd, wat zeer gevaarlgk is. Men dient daarom de longen te ont smetten door ze te zuiveren vau bet overtollige siym. Het eenige goede geneesmiddel daarvoor is de h» kende Ab4U> Rir»»p, klooster Sarcta Paulo. De ABDIJSIROOP doet de fluimen gemakkeiyk opgeven en geeft nieuwe kracht aan de longen. Da ABDIJSIROOP heeft door hare merkwaardige werking duizenden personen genezen, die door borst- of long ziekten waren aangetast. Het volgende schrijven van eene dankbare moeder, Mej. H SCHREURS te Haelen by Roermond (Valkenvluchl) ontvingen wy niet lang geleden: «Myn dochtertje Johanna,” aldus vangt zy aan, .was ten gevolge ran een longontsteking meer dan twee jaren hangerig, kort borst ig enz. Wy hadden reeds vele middelen aangewend om baar te genezen, doch riet» mocht baar baten. Ik las in lerbare werking der AbdU»ir»»p en besloot dit middel iproeven. Ik kocht een flacon inden Drogistwinkel van LEENARTS Ploemers rmond en werkelijk tot myn groote biydecbap heeft de Abd|Jnlr»»p mfin dochtertje genezen, doch zy is weer even levenslustig en vroolgk Ik geef u gaarne bet recht myne verklaring openbaar te maken.” klooster Sancta Paulo, voorkomt de tering, geneest bronchitis, veroud verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpüpontsteking, pleuris, keel kinkhoest, longontsteking, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prfls per flacon f 1,—, f 3,— en f 8,50. Verkrijgbaar by A. N. van ZESSEN. Drogist te Schoonhoven A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; G. van der WOUDEN te Lekkerurk; G. S. ROSS ie Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraae j. Schutte te molenaarsgraaf; C. VAN ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudrjaan; M.v. HOUWELINGEN te Giesem-Nieüwk., J. ZONNEVELD-Piek te Hoornaar C. BROUWER te Mkkrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhoven; P. G. J. de JONG te Amktoe; G. COWE te Lopik: G. v. D. HOEK te Cabauw Jb. p: T. Ml 31’0” x 11'2 ing 750 ton, ebouwd voor luonos Aires Machine en geleverd door Crabtree een ernstige ion worden □eren, dat I ■er in den Je hoog- in dit of st bjj deze I te merkei andere wend. man Pz. betoogden t beginsel der ysclub bevordering der De voorzitter, het biei zgnde, vraagt de vergadering e nu het kasgeld ruim f300 bedi beschikbaar te m< ling en verbetering mot tegen 6 f>w wordt ’t bestuur g* wedstrijd een scL. doen houden. Aan de beurt van aftreding als bestuurs leden waren de heeren J. Kloek Sr. en A. v. d. Heuvel. Hoewel de beer Kloek zich, wegens vergevorderden leeftijd, niet meer beschikbaar stelde, werd hjj toch, op voorstel van den beer Van Ginkel, by acclamatie herkozen en de zaal dreunde, toen de voor zitter de benoeming aannam. Ook de beer A. v. d. Heuvel werd bö acclamatie herkozen. Na de gratis-verloting van 5 prgzen. n.l. een paar schaatsen, drie paar eendvogels en een kistje sigaren, werd de vergadering door den voorzitter met een woord van dank voor de trouwe opkomst gesloten. Headrlk-Id»-Ambacht, 20 Dec. Van de werf dar firma Jonker Stans alhier is Zaterdag j I. te waterirelaien de Steambarge no 37. La Platence 175’0” X 31’0” X li'f, draagvi rmogen op 10-0 diepgar ingericht voor zand vervoer, gel de Company La Platence te Bi gecUsseerd 100 A. I. Lloyds. ketel worden Co. Ltd. te Yarmouth. De kiel is gelegd voor bouwen voor den beer Dordrecht, waarvan macbii vervaardigd door den beer te Dordrecht. 5$ Kinderdijk, 10 Dec. Zaterdag-avond j 1. gaf de zangvereenigiDg .Eupbonia” van Alblasserdam. onder leiding van den directeur, den heer J H. Drees te Krimpen a/d Lek, eene openbare uitvoering in bet Sociëteitsgebouw. De heer J. I’ Hoen, voorzitter der veree niging, opende den avond met een welkomst woord. Het achttal zangnummer», die daarna ten gehoore werden gebracht, deden der veree niging en den directeur alle eer aan. Zoowel zuiverheid van toon als maat liet niets te wen- schen over. Inzonderheid werden „Het geuzen vendel op den tbuismarsch”, „Zomermorgen” en „Een Zondag in ’t gebergte” prachtig gezongen, wat het publiek ook door een krachtig applaus niet onbeloond liet. Ter afwisseling werden nog een kluchtspel en bljjspel met een paar voordrachten door leden weergegeven, welke byzonder in den smaak der aanwezigen vielen. Door den voorzitter werd deze uitvoering gesloten, waar der.e een woord van dank bij uitsprak aan mej. Drees voor de hulp, de vereeniging bewezen. Een geanimeerd bal was het slot van den gezelligen avond. 'Meerkerk, 20 Dec. De voorloopige vergadering van de joog-liberalen werd j.l. Vrgdag-avond door een tweede gevolgd. Nog negen nieuwe leden traden toe. Het bestuur, dat nu gekozen werd, bestaat uit de heeren J. Ver voorn (voorz.) G. P. Bikker (sec.) A. Sterk (pennrC. van Yteren en en G. Kok Gz. De vereeniging draagt den naam: „De jong liberale propaganda club”. De vergaderingen worden gehouden op de eerste Maandagavonden van elke maand. Het reglement, dat het voorloopig Be- sluur ter tafel bracht, werd aangenomen en zal spoedig, gedrukt, voor de leden ver krijgbaar zyn. Mwwrdrecht, 18 Doe. lu de boven zaal ten huize van den heer N. den Braber waren gisteren-a vond een groot aantal belangstellenden bgeergekomen om te luis teren naar de voordrachten, Drost alhier, zich voorstelde I keuze en voordracht der stukken ware- van dien aard, dat men zich kostelgk amueeecen. En dat deed men dan ook, getuige menige gulle lach, die werd gehoord, ofschoon ook uit enkele stukjes et of wyze trek uit bet leven ko vernomen. We meenen te mogen constateen deze gratis voordrachten-avond zeer geest is gevallen en hopen dat d< geachte spreker moge besluiten een volgend winterseizoen het niel enkele pioef te laten. •Meerkapelle, 20 Dec. Na afloop van de gewone repetitie van de gemengde zang- 1 vereeniging „Zang en Vriendschap” alhier, 1 werd Zaterdag 15 December een algemeens ledenvergadering gehouden. Het ledental is van 35 tot 50 De penningmeester deed een vooi verslag van de onder zf" gelden, waaruit bleek, dat in kas was van ongeveer i ov. uaarua wera b--~— overgegaan tot verkiezing van drie bestuurs- no<>le leden, die volgens bet reglement aan de beurt van aftreding waren. De uitslag van deze stemming was, dat de aftredende leden herkozen werden en wel de heer D. G. v. d. Pyi als voorzitter, de heer A. P. Bril als --en de heer W. Hoogerdyk ook in deze gemeente verboden. Ouder gewoonte maakt de Nieuwjaars commissie aanstalten tot het (ommelen van bydragen voor een Nieuwjaars-feeatgave, aan daarvoor in de termen vallende ingezetenen. Blgkens de in dit nummer voorkomende advertentie is de zangvereeniging „Kunst liefde en Vriendschap” alhier voornemens op den Isten Kerstdag avond eene openbare uitvoering te geven in de zaal van gebrs. Diepenhorst. De zangnummers zullen afge- wisseld worden door eenige voordrachten en eindigen met een tableau vivant; na afloop hiervan zal bal worden gebonden- Wy mogen verwachteh. dat „Kunstliefde en Vriendschap” ons, hetgeen ze reeds dik wijls deed, weer een gezelligen Kerstavond zal bereiden, en we raden ieder aan deze uitvoering te gaan Ml wonen. Blenkensgraaf, 19 Dec. Een geacht ingezetene de heer A. Slingerland is na een langdurig lyden overleden in den ouderdom van 60 jaar. De overleden be kleedde 25 jaren lang het wethouderschap en vele jaren bet ambt van polderscbont. *H»«rnaar, 20 Dec. Gisteren had in het café van den beer D. Baron alhier de jaarlgkscbe hout verpachting plaats. De 20 perceden brachten te zamen op de som van f cetr. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk alhier werd gisteren herkozen de beer C. van Houwelingen, tot notabel werd her kozen de beer I. de Klerk en in de plaats van den heer W. Slob, die mede aftredend was, werd tot notabel gekozen de heer G. de Jager. OicMMn-Wleawkerk, 20 Dec. Vry. dag j 1. hield de ysclub „de Giesen” in het café Verheul alhier bare algemeene verga dering, welke door 50 leden bezocht, was. De voorzitter, de heer J. Kloek Sr., opende deze vergadering en sprak den wensch uit, dat. nu niettegenstaande de vele zachte winters het ledental (75) stationair blijft, wy toch dezen winter eens van de welvoorziene kas mogen profileren. Dit gaf den heer G. van Zqll aanleiding om op ken dat de kasgelden ook wel voor festiviteiten -^konden worden aange- De secr etari» en de heer F. Kooy- len echter hierop dat het jlub (werkverschaffing en yssport) dat niet gedoogt. I hiermede volkomen eens »ring evenwel verlof JO ..^draagt, om f 25 “logen stellen tot vergroo ■ing van de muziektent, wordt stemmen toegestaan. Voorts gemachtigd om als eersten ::hoonrydery met paren te en zwakke kinderen dooi Amsterdam de toezegging gift van f 2250, door een Brabant een gift geschonkeL door een dame te Utrecht een van f 500. In de op Vrydag 14 dezer gehou den zitting der arr. rechtbank te Dordrecht zyn o.a. de volgende vonnissen uitgesproken: J. de T. te IJselmonde, overtr. bonden belasting, f 6 of 1 dag. P. v. d. O. te Alblasserdam, wederspannig- heid, 1 maand. S. K. buisvr. A. K. te Alblasserdam, diefstal, trttgesproken. J. A. te Sliedrecbt, vernieling anders goed, vrygeeproken. Voorts werd nog behandeld de volgende zaak: In den avond van 24 November j.l. werd bruiloft gevierd ten huize van J. v. d. Vlies, te Sliedrecbt, wiens zoon dien dag wa» gehuwd. De feestelijkheid werd opgeiuisterd door harmoDicamuziek. De arbeider Jan O., al daar, in beschonken toestand langs den weg komende, nam op het hooren der muziek zyn zwaai naar de deur dier woning en trad onaangediend binnen. Op dronke- mansmanier feliciteerde by den vader van den bruidegom, waarop de vader hem uit- noodigde, den volgenden dag terug te komen, dan kon by wel een borrel, en des- verlangd wel twee borrels krggen, wyi het EU een familiefeest was. Jan O. deed alsof hij het niet boorde en wilde werkeiyk plaats nemen aan tafel. Na herhaalde vriendeiyke uitnoodigingen, om nu te ver trekken, weigerde hy beslist been te gaan, zoodat hy ten slotte met geweld buiten de deur werd gezet. Onder die bedrgven sloeg O. met een zyner klompen in het rond en de ouders van den bruigom benevens de vader der bruid, liepen menigen gevoeligen slag op. *t Spreekt vanzelf dat de feest vreugde geheel was verstoord. Ter zake van huisvredebruik en deling, werd tegen den bekl. i gevangenisstraf gevorderd. Bekl. verontschuldiging op, dat by one invloed van alcoholische dranken deld had. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem. te Utrecht is beroepen Ds. E. B. Couvée te Schiedam. 20 Dec. In de op Vrydag j.l. gehouden raadsvergadering waren slechts 12 van de 19 raadsleden tegenwoordig. Itigekomen was o. a. bet rapport van de raadscommissie, belast met het nazien van het tot beden gehouden beheer der nalaten schap van de dames Van Iterson. Onder alguneene instemming bracht de heer Herman een woord van hulde aan den voorzitter voor de wyze, waarop deze de zaak hetft afgewikkeld. Van den diatrictsseboolopnener kwam in een verzoek, den cursus to» opleiding voor de hoofdakte niet op te htffin. Eervol ontslag werd verleend aan mej. M. P. P. Wgnrox als onderwyzerea aan de eerste burgerschool voor meisjes; aan mrj. E. Schaiy, onderwijzeres aan de tweede burgerschool voor meisjes, en aan den heer A. L. v. d. Linden, onderwyzer aan de o. 1. school no. 8. Tot tydeiyk leeraar in de wiskunde aan het gymnasium werd benoemd de heer J. E. Édie te Rotterdam. Aau het bestuur van het hulp vrouwen- comi'é van het Nederlandscbe Roode Kruis werd een lokaal in bet gasthuis afgestaan voor het houden van een cursus in ver bandleer. Goedgekeurd werd het voorstel om met de Goudsche Telefoon-Maatscbappy een overeenkomst aan te gaan inzake de alar- meering van de brandweer by brand in den nacht. Daarna besloot de Raad met 8 tegen 4 stemmen aan den beer A. J. Krieger, inge nieur te Amersfoor», met afwgking van zyn plan Station Markt Westhaven Oude Veerstal, voorloopige concessie voor den aanleg en de exploitatie vau een paardentramweg Station- Markt Ooslhoorn Nieuwe Veerstal te verlee- nen. Uitdrukkelijk werd daar by bepaald, dat de voorloopige concessie vervalt, wan neer niet binnen ééo jaar bet verzoek om een definitieve concessie, door de noodige bescheiden en teekeningen toegelicht, zal zyn ingediend, als wanneer, zooals de voorzitter tegenover de tegenstander» deed uitkomen, de definitieve concessie voorwaarden ook zullen worden overwogen en vastgeeteld. De heeren Vergeer, Derelmen en Muglwyk, tegenstanders, wilden de elec- trische centrale afwachteu en dan van gemeentewege een electrische tram aanloggen, wanneer daaraan inderdaad behoefte bestaat. Een verzoek van A. Stolwyk om de IJssellaan door bybouw te mogen verlengen, werd onder zekere voorwaarden toegestaan. De Goudsche coöperatieve broodbakke- rg en verbrmksvereenigiug „Ons Voordeel" mag zich in voorldurendeu bloei verheugen. Dit bleek in de jl. Zaterdagavond gehouden ledenvergadering uit het verslag van den secretaris. Het leden-aantal voor de bakkery klom tot ruim 1900. De totale uitgaven be droegen f 125.849,62 en de inkomsten f 1*8 077,*3Vi, zoodat er een winst is gemaakt van f 22.127,811*. De goederenvoorraad (by het sluiten van 't boekjaar) vertegenwoordigde een bedrag van f 10.267.031/», zoodat de totale winst f 31*9*85 bedraagt De winst wordt geheel aan de leden uit gekeerd. Voor dit jaar is het 20V» procent van het verbruik, welk dividend hoofdzake- iyk in brood wordt verstrekt. De tegenwoordige pryzen der grondstoffen maken het mogeigk, dat het brood met 1 cent wordt verlaagd. Bovenstaande heeft alleen betrekking op de afdeeling bakkei (jDe afdeeling kruideniers waren met ruim 1*00 leden afgeloopen boekj tar een dii leden uit van 14>* procent. *Amelde, 21 Dec. Tot deskundigen voor de opneming der waarde vau het mob'lair, ten behoeve der heffing van de personeele belasting in deze gemeente voor het j »ar 1907, zgn aangewezen de heeren A Ijzerman te Leerdam en A. Beuders Wz. te Gorinchem. Zooals uit eene advertentie in dit blad blgk*, is het Nieuwjaar-bedelen aan de huizen schik I van willt ten uiti dat ergi lot de vi werd in eene vt iren vastgestel 1 den hoofd, omsli slagen op een bedrag van f 1 Daarop is de vergadering gesloten. 6EMKMGD MIEVWB. Dinsdagsmorgen is de veekoo- per A. Z., van Capelle a/d IJsei, op de vee markt te Rotterdam plotseling ineengezakt en, na in een café te zyn binnengedragen, overleden. Men schryft uit Katwyk »/Z. aan het „LDbl”: De sterfte onder de kinderen is hier de laatste weken ontzettend. Wy vernamen dat niet minder dan 57 kinderen in zeer korten tyd zgn overleden, terwyi nog een *00 tal ziek moeten liggen. De bewaarschool is reeds moeten gesloten worden. Ook op de andere scholen zyn vele ledige plaatsen Er doen zich ontzettende toneelen voor. Een vader, die naar het kerkhof was om een zyner kinderen te begraven, vindt by zj] ‘u komst een tweede kind overleden, huisgezin liggen drie kinderen een oogenblik, dat nog een ki we eld komt. Gelukkig kan men op eeoigen vooruitgang wyzen. Het ruwe weer is in dezen ook van invloed geweest. f* Lxten we hop^n, dat met gunstiger weer onze gemeente weer van deze ramp wordt verlost. Dinsdag-middag zjjn in den Franschen Bazaar te Rotterdam aangehou den J. van O. en C. de J., twee vrouwen uit Cuilemborg, die betrapt werden op dief stal vau petten, galanterieën enz. Het ge- stolene verstopten zij in de binnenzakken I van haar capemantels. De beide vrouwen zgn naar het politiebureau in de Lange Torenstraat gebracht. or de tweede mi dagen tyd, werd een poging brandstichting bg een land- ‘iregge, onder Hillegersberg. mde briket heeft men ge- rpen in een gevulde hooiberg, naai j I. Zondag avond c. a. 5 iggelder die in den stal zat te srkte onraad door het aanslaan Naar buiten gaande zag hjj op den grond bij de hooi- een ijzeren pannetje nog heet “in meent den laagbarti- deze misdaad op het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4