Bericht N°. 2781. 1906. Zaterdag 29 December. Eerste Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. NIEUWJAARWENSCHEN JAARSWISSELING. BINNHHLAND. 8TATBN4IKNEBUL TWEEDE KAMER. nogmaals den fhebbenden, die Jaren wardea De Df van niet >rd I Dese Ceurant bestaat wit a Bladen voor belofte van diei wezen dor zaak niets veran- :hts Jen Die doch laarvoor d. Ben it uit te 14 dezer herbenoemd tot lid wering van schooi- 1 Jan. a. s. in. ■asaer van Woensdag 8 1807 xal ep DinsdaK a. a. de i Ni WOMOfflfflE CÜBRffl uuuaeqain Limburg Styrum Ue aio Uc iuvycuaaiuuu uouiuuu.u uuou renliik de nationale ydelheid of Van X jjj traarlt müt WftCl 1 en verdedigde de zich tegen de ■adat bq eerst de a hem tegemoet slechte weder r zaak van de gei Volgei zich alhier bq A. Dullemoi Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 20. mger en duur de J. Schep, Verhoef, ■awgeltjli, 81 deser, u w.euwe Gelukkig eerst lister I had, De Rtm, in, Van Vuuren iep, 27 Dec. Door den Raad dezer gemeente is in zqne op gehouden vergadering van de commissie tot verzuim ue neer A. Sille, die op volgens den rooster moet afïrudei 17 uec. Bq de op 20 deze, geunUdeu «eiKloziug Van een Kei kvoogd en twee notabelen in nei Kerkbestuur van de Ned. Herv. Uameeute aluiur zqu nerKOZen de hoeren W. 81ou Ai., W. Rietveld en A. Vroom. *£«aplaf 17 Dsc. Da vergadering uitge- schrevun door de opncotere vau de onder* lings brandverzekering te Lopik, wil goed waren de hoeren H e n n en Van historisch). Vervolg en siot in het volgend nommer. Bq Kon. besluit is benoemd tot gewoon noogleeraar in de faculteit dsr wis en uatuuiKuude aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onderwqs te geven in de natuur kunde, Dr. J. R. Kuonen, noogleeraar aan ue Uui versnelt te Duudee. i Bq Kon. Besluit van 21 dezer zqn, met ingang van 1 Januari 19u7, bq den waarborg en de oeiascmg der gouden en Zilveren werken benoemd: tot commie* stempelaar te Amalerdttü, D. Het Janaari 1 ver*chU"en. Eveaal* rerige veer <lt ■«■■«r Mngenenaen tegen den prU* van 85 Cent* van 1—5 regela, eiken regel meer 5 Centa. Inaeadlng v.p. ■••dra alterlUk tet Maandag I nam. 4 «ren. DE UITGEVERS werking eener onder* tschappü uiteengezet, “i werden gedaan en be ulden personen traden als Op voorstel van eenige -j-rkiezingran mensohenlevens wordt gespeeld. Is het 1 d* verdediging aan het woord wonder, dat wy hy de verwelkoming van het nieuwe jaar den wensch uitspreken, dat het een jaar des vredes moge zyn, en dat het ons in staat stelle, in overeen stemming en samenwerking met andere volken, krachtig te arbeiden aan hetgeen j de algemeene welvaart kan bevorderen? Inzonderheid voor ons vaderland spreken wy dien wensch uit. Het heeft ook in het afgeloopen jaar zyn weder waardigheden gehad, denken wy slechts ann de overstroomingen, die een deel van het grondgebied zouden verzwolgen hebben als wy niet krachtig aan het werk waren gegaan om de schade te herstellen! Maar wy hebben toch in meflig opzicht reden tot dankbaarheid, als wy terugzien op den bloeieuden toe stand onzer- voornaamste bestaans middelen. Zy de opvolger een brenger van veel goeds, voor land en voor Koningin, voor heel onze natie in haar verscheiden heid van toestanden en belangen; drage het by tot versterking van de banden eener eenheid, die inzonderheid van een klein volk de kraqht uitmaakt. Moge de zegen van vrede en van welvaart ons deel zyn. Niet het persoonlijke alleen houdt ons bezig in het uur van scheiden; wanneer wy ons een beeld trachten te vormen van het jaar dat heengaat, bedenken wy ook wat het geweest is voor elke gemeenschap waarvan wy deel uitmaken. Wy stellen van den vertrekkende de balans samen, plaatsen winst en verlies tegenover elkander om te zien of wy met ea» vermeerderd saldo den nieuwen jaark- gemoet kunnen treden. Dg 'jSunsch overzicht kan niet anders ^n zeer vluchtig zyn, ook om dat de plaats, die elke gewichtige ge beurtenis ten slotte sal innemen in de In 't nachtelyk duister heeft de over- gang plaats, en als weldra het twaalfuurs- klokje Zyn klanken heeft doen hooren, is er weer een mylpaal afgelegd op den levensweg. Het is veler gewoonte, dat oogenblik wakende door te brengen met het huisgezin, vaak ook met het ge zelschap van familieleden of vrienden het schyut wel, of de menschen dan meer dan ooit behoefte gevoelen aan elkanders byzyn; of ernstiger by hen is de begeerte om banden, die door afstand en verschil van levensrichting gevaar loopen van los te rakenweer wat nauwer aan te halen. De winter feesten dragen het karakter van her- eeniging, en dat doet Oudejaarsavond met minder dan Kerstmis. Dat samenzyn in afwachting van het plechtig oogenblik der jaarwisseling geeft ook aanleiding tot het verlevendigen van de herinneringen aan hetgeen het scheidend jaar heeft gegeven en wat het heeft ontnomen, en dan treedt vooral de gedachte aan de vergankelijkheid van alle aardsch bezit op den voorgrond. Hoe vaak toch is het gebeurd, dat wy in dergelyk oogenblik moesten zien op een ledig geworden plaats, een jaar te voren nog mgenomen door een geliefde gestaltedat weemoed den boventoon voerde in het herdenken van de ge schiedenis van het jongst verleden! Maar ook de blyde veranderingen wor den met dankbaarheid in het geheugen teruggeroepen, vervulde wenschen, met goeden uitslag bekroonde onder nemingen, behaalde overwinningen en afwending van gevreesde gevaren. Elk afzonderlijk menschenlevenvan hoe weinig beteekenis ook voor de wereld historie, is er tpch een deel van, een druppelzoo men wilin den eindeloozen en machtigen stroom, maar die niettemin het zyne toebrengt om dien te vormen. En als het licht, dat uitstraalt van de lamp op den Oudejaars avond, het tafereel, hetwelk zich voor ieders geestesoog ontrolt, met een helder sehynsel overgiet, dan kan het niet anders of wy ontvangen den indruk, dat wy een belangrijk oogenblik door- loopen. Op de grens der jaren is de voor naamste vraag, die ieder tot zichzelven heeft te richten, met deze, welke ervaringen het laatst beleefde aanbood, maar welwat zy van ons. gemaakt hebben; met door de lessen zelve, maar door haar invloed op hart en verstand van den leerling wordt haar waarde bepaald. Is ons leven, ook by het klimmen der jaren, dat hier de krachten vermeerderde of daar, waar het hoogte punt was overschredenbeperkingen op legt, is ons leven ryker aan inhoud gewordenis het een opgang naar hooger gebleven, werd het meer en meer gestemd in den toon der alge meene menschenliefde Hebben de wederwaardigheden,die wy ondervonden, de worstelingen, die wy hebben moeten voeren, de inspanning met welke wy ons een weg moesten banen door de groote en de kleine inoeielykheden, ons ■zachter doen oordeelen óver de naasten, ons nauwgezetter gemaakt in het be waken van eigen karakter en waarde, ons nader gebracht tot het Och, er zyu menschen voor vragen nooit ryzen, die er reeks der feiten, eerst later met eenige juistheid kan worden bepaald. En ook, i wat is eigenlyk een jaar, zoo kort van duur dat wy aan zyn einde ons byna niet kunnen voorstellen dat het weer voorby is, in de keten der eeuwen, en hoe betrekkelyk gering is zyn inwerking l op den gang der beschaving, dat is van de veredeling van het menschengeslacht! Indien het waar is, dat deze niet kan geschieden zonder strijd, dat de rust stilstand beteekent, dat beweging de voorwaarde is Van den vooruitgang, dan moeten wy gewis aan het jaar dat henenging een belangrijke plaats toe kennen in de geschiedenis der twintigste eeuw. Wel bleef het bevryd van die ontzaglijke worstelingen op het oorlogs veld. aan welke wy in den laatsten tyd gewoon zyn geraakt en die de ver houdingen der volken w'yZigen, by welke herinnering wy tevens den wensch uitspreken dat de krijgsgeruchten, in de laatste dagen vernomen, zullen ver stommen voorb de zekerheid, dat van gewapend optreden geen sprake zal zyn, maar op het gebied van den geest werd de stryd, die tevens de politieke handelingen beheerscht, met scherpte gevoerd. Wy denken hier aan het groote conflict tusschen kerkelyke heerschappij en staatsgezag, schier overal in ons werelddeel, zy het niet altyd in dezelfde vormen en met gelyke leuze gevoerd; een stryd, wellicht onvermy- delyk, maar’s waarby het toch is te be- I treuren dat twee machten, die elk voor zich krachtig zouden kunnen bijdragen tot verhooging van geestelijk en van stoffelijk welzyn, nog niet de wjjze hebben ontdekt waarop zy, zonder elkanders gebied te betreden en de haar gestelde grenzen te overschrijden, rustig haar taak kunnen volbrengen. Wy denken ook aan den stryd van anderen aard, die het oostelyk deel van Europa in beroering brengt, waar de autocratie zich hardnekkig blyft ver zetten tegen het binnendringen der nieuwere denkbeelden van zelfregeering, terwyl tegelykertyd de laagste harts tochten gelegenheid vinden om in het gewoel van die worsteling bevrediging te verkrijgen. Met spanning hebben wy de ontwikkeling gadegeslagen van het groote drama, dat daar wordt afgespeeld, en waarvan niemand nog den afloop durft voorspellen. Wy hebben daar te doen met acteurs van ongeWende kracht; wy aanschouwen de uitbarstingen van een woest politiek en sociaal fanatisme, dat in doodsverachting zyn gelyke niet heeft; wjj zien een volk, nog altyd ver- keerende in een toestand van onwetend heid, thans opgezweept floor de ellende van een niet menschwaardig lot, in ruw verzet tegen de overheerschende machten aanbotsen. Wat daar in wording is,'heeft waarlijk geen gemakkelyke geboorte. In overeenstemming met de heftige bewegingen in het leven der volken scheen in het eerste gedeelte des jaars de uitbarsting der natuurkrachten, waar door in de westelyke helft van de aardoppervlakte twee machtige steden op verschillend tijdstip, voor een groot deel in puin werden geworpen. Eigen aardig toekende zich in die gebeurte nissen en wat haar vergezelde de heden- daagsche stryd van goed en kwaad; terwyl byna op denzelfden dag, dat de vlammen uit de neergeslagen gebouwen opstegen, plannen van herbouw werden gemaakt en dus de onvervaarde geest kracht zich uitsprak, terwyl van alle kanten milde gaven toestroomden om tot het herstel der geleden schade by te dragen en alzoo de gemeenschappe lijkheid van het leed getuigenis aflegde menschelyken adel, zag men de gemeenheid der hebzucht in verschillende vormen te voorschijn treden; hier, in het gewaad van rondsluipende roovers, die te midden van de tooneelen van jammer op buit aasden daar, meer in het geheim, in de gestalte van hooggeplaatsteudie van het geld, tot ondersteuning bijeengebracht, een deel aan de bestemming wisten te onttrekken. Die tegenstellingen, die veel scherper schijnen te worden naarmate wy voort schrijden op den weg van hetgeen men de ontwikkeling noemt, ontdekken wy overal, en het jaar dat ons verlaten gaat gaf er weer treffende bewyzen van. Wy denken aan de steeds krachtiger optredende vredesbeweging, die in tal van edele mannen en vrouwen haar voorstanders en woordvoerders vindt; aan de besliste verzekeringen, die de leiders van de machtigste volken^gaven dat de vrede hun boven alles dierbaar is, dat al hun streven daarheen gericht is, om de onderlinge verhoudingen der natiën zoo vnendschappelyk mogelyk te doen zyn, en daartegenover de eischen, in elke Volksvertegenwoordi ging gesteld, om aan versterking der wapening, vooral ter zee, de grootst mogelyke offers te brengen. Wy denken aan de zorg, in alle beschaafde lauden aangewend om menschenlevens, die verloren dreigen te gaan, door betere verpleging, door bestryding van ziekten, door afwending van ongerechtigheden op het gebied der volksgezondheid te behouden, en de luchthartigheid, waarmedeals de zoogenaamde nationale eer. eigen' 1 seinucnt, Donderdag 20 December werd de alge meene beraadslaging over de Begrooting vau Oorlog voortgezet. In een meesterlijke rede, vol gloed overtuiging voorgedragen, ——•*-*••'—•- Minister van Oorlog aanvallen op ziju beleid, na leden bedankt bad, welke gekomen waren. Eerst besprak bq eenige ondergeschikte punten, door de leden in het debat aange voerd. Vervolgens brak bq bet werven van vrq willigere af. De booge premies brengen slechts minderwaardige individuen, die bet land in dubbelen zin bestelen. Niet mihder dan 109 mannen deserteerden. Dus moeten we den militiekant uit, zeide spreker. Toen verdedigde bq de landweer tegen de vele aanvallen, daartegen gericbt, al gaf nfj toe, dat er ook nog beel wat ontbrak. Hare oefeningen waren niet slecht, al beging ze de fouten van elke nieuwe instelling. Wat de dekking der mobilisatie betrof, reeds Minister Bergansius bad de landweer daartoe bestemd. Wat meer zeide, de Minister stond borg, dat zq deze taak op zich zou kuoueu nemen. Immers, hare taak zou zqu te zorgen, dat, in iqd van naderenden oorlog, onze mobilisatie ongestoord zou kunnen voort gaan. Het moesten detachementen infanterie zqu, die de cavalerie konden steunen, infanterie moest niet manoeuvreeren, slechts vaste punten innemen. Daa: was geen groot kader noodig. Ais onze troepen geformeerd zouden zqn, was de taak der cavalerie en landweer gedaan. Alleen in de eerste uren moet de laatste aan de spits gaan. Voor de mobili satie had de Minister dus het blijvend ge deelte niet noodig. Daar bfj ze bovendien niet met groot verlof gezonden had, kon bq ze dus dadeiqk terugroepen. Er waren nu reeds maatregelen genomen, om de landweer, zoo noodig, oumiiideiiqk munitie te ver- HCüaffjü, doch die maatregelen moesten geheim blqven. Nadat hq verschillende andere te nemen maatregelen opgesomd en de aangekondigde ontwerpen tol wqziging der militie- en landweerwetten besproken had, kwam hq er rond voor uit, dat het den weg vau hel mifitieleger uit moest. En daarom wilde bq de dienstplichtigen opleideu tot militie- offleieren. Nog andere maatregelen Waren in voorbereiding. Ufj zou een veldleger scheppen, om uit te rukken onder eén diviaie-generaal. Geen uitrukken meer vau wapens ufzonderlqk. De drie wapens moesten in één baud komen. Langzamer baud zou de Minister een totale reorganisatie tot stand willen brengen. Voorts toonde bij, hierbij het voorbeeld van den grooten Oranjevorst Willem III in 1672 volgend, aao, dat ons leger een be kwaam mauoeuvreerend optredend leger moest zgu, m staat zieb gemakkelqk ver- plaatsen. Maar bet leger .moest groot genoeg zqu, om uiet door den vqaud omsingeld te kunnen worden. Daarom moest het leger worden uiigebreid. Voor dal doel moesten we bet volk tot bet leger breugeu eu zqn belangstelling wekken. Daarvoor was alge meene dienstplicht noodzakelqk. Wat de geweren bq de landweer betrof, bleek bet, dat ze niet goed behandeld wer den, dan zouden er in de groote steden op* slagplaatsezi moeten komen. Daarna werd de heer Stuers op zqn plaats gezet, die beweerd had, dat ons leger een prulleboel en een bende was. Daartegen protesteerde de Minister heftig. Door zulke woorden zouden we in het buitenland alle gezag verliezen. Aisnu besprak spreker zqu verhouding tegenover den inspecteur bmeoing. Deze had de tWeestrqd in de kazerne gebracut door zqu bekende circulaire aan alle hoofd- uLicieren vau zyu wapen. Hq vroeg een maand verlof, omdat bq, ging bq er aan stonds uit, zqn pensioen met verdiend had. Toen de Minister hem zoo noodig bad, bad hq geen verlof mogen vragen. Dat alles deed t>8 echter te goeder trouw. In zqn afscheidsbrief aan den Minister schreef nq dezen, dat bet hem leed deed, dat van du zaak een politieke quaestie gemaakt was. lutusscitm, de Miuister achtte zich ver plicht net met nuodzakuiqke m bet leger te verwqderen, om tot zqne reorganisatie te komen. Zelfs de meest conservatieve bewindsman zal dien weg opmoeten. Voik eu leger moeten édu worden. Niemand heeft spreker vrees aaugejtagd of gedreigd, daarom betreurt hq de scherpe crnieK van den heer Van Karueoeek. een meester in de rechten had hq ver* het geding treedt, met del de«e niet ion eeroordMlen, eddr waarue ideaal wie die dus ook geen antwoord op zullen zoeken en dan toch tneenen dat zy iets voor hebben op degenendie er zich wel mede bezig houden. Wy, die er anders overdenken, misgunnen hun geenszins dat gewaande voordeel en wy zegenen den 'Oudejaars avond, die tot deze nabetrachting roept. essaieur te Leeuwarden; tot commies stempelaar te Rotterdam, F. W. J. de Saiu, commies stempelaar te Am sterdam tot commies stempelaar te Leeuwarden; lies stempelaar tu Rotter- leden een bestuur. Tot directeur Kooi, notaris, I de heer H. Verburg, gemeenl bouwman en tot leden van heeren A. Aan»jas, D. de bouwlieden alhier en de- - bouwman te Willige-Langerak. De beer Kooi verklaarde niet te kunnen besluiten het directeurschap te accepteeren, bq wenschte zich eenige dagen ie beraden. «Meerkerk, 27 Dec. De zangvereni ging „Crescendo” gaf op 20 dezer in de zaal van mej. RomeQn weder eene uitvoering. De zaal was goed bezet. De 7 zangnummers werden naar genoegen van het publiek uit gevoerd en ook de operette: „Oost Weet, thuis best” vond algemeene goedkeuring. De vele jeugdige krachten in aanmerking genomen, kan de vereeniging zeer tevreden zqn over deze uitvoering. Na afloop was er een gezellig bal, waarbq de heer Olman uit Rotterdam, die ook tusschen de zangnum mers voor afwisseling zorgde, zqne muzikale gaven ten beste gaf. **Jïie«wp»»rt, 27 Dec. In de op 20 Dec. gehoudeu vergadering van den gemeente raad werd, na goedkeuring der notulen, mededeeling gedaan van de goedgekeurde gemeeute-begrooting, dienst 1907. Am den gemeente-bode A. vanderMooren werd met ingang van 1 Januari 1907 als zoodanig eervol ontslag verleend, en tevens besloten, den nieuw te benoemen gemeente veldwachter tevens als gemeente-bode aan te stellen. Nadat nog genomen was eea besluit tot af en overschrq ving op de begrooting van 1905, werd de vergadering gesloten. •M*«rdel*e«, 27 Dec. Bq de op 20 dezer gehouden verkiezing van 3 notabelen bq de Nederl. Herv. Gemeente zqn als zoodanig de aftredende leden, de beeren K. de Groot, P. Bikker en C. Slob, herkozen en is tot kerkvoogd herbenoemd de beer C. Kooqman. Oude water, 27 Dec. Donderdagavond 18 Dec hield de weleerw. heer Da. Steinhart van Schoonhoven, in de Geref. kerk alhier een rede ia het belang der zending. Jammer even wel, dat bet kerkgebouw maar ten deeie ge vuld was. Door Zqn Eerw. werd op aangename en ernstige wqze op de roeping die op de gemeente rust gewezen en werden enkele belangwekkende mededeeiingen gedaan over den arbeid en bet doel der zending. Het was wellicht de grootste oor* jeringe opkomst. ins geneeskundige verklaring doet r een geval voor van diphteritis _w __"z~jnt. Molenwal A 60. Lqder diens 5-jarig zoontje. Teuraam, 27 Dec. De vergadering van de leden der afdeeliug Alblasserwaard” der „Huil. Maatschappq van Landbouw** ten huize van BI. v. d. Vlies was slecht bezocht. Slechts 18 leden waren aanwezig. De heer H. Voorspuq van Gront-Ammers opende de vergadering en deelde o.m. mede, dat de gemeente Streefkerk f 20 beschik baar stelde voor vuur en licht aan den land- bouwcursus. De firma Spakler en Tetterode is bereid een spreker naar de vergadering der afd. te zenden. Het schrifteiqk rapport over de vergade ring in zake kaascontrole van den heer K. Versteeg wordt voorgelezen. Hierna wordt besloten de Haagsche tentoonsteliings-com- missie met hoogstens f 25 te steunen. Den heer A. A. Neeb, landbouwleeraar te Dordrecht, wordt verzocht te Giesen-Nieuw- kerk te spreken over de vraag: „Hoe kan onze afdeeling het nuttigst werkzaam zqn.” Tot correspondent der onderlinge Brand waarborg maatsch. der Holl. Maatsch. v. Lindbouw wordt bq acclamatie gekozen de heer T. Kooqman Pz. te Giesen-Nieuwkerk. Hierna volgde de boeiende rede van den beer Attema uit Nqmegen over melasse- voeder, waarna de vergadering wordt gesloten. *P«lHbr«elz, 27 Dec. Het zesjarig dochtertje van den metselaar H. alhier wilde Zondag de sterkte van ééa nacht qs beproe ven. *t Gevolg was, dat ze kopje-onder haalde in een breeden, diepen vliet, waaruit ze wel hevig verschrikt, doch gelukkig nog springlevend door de moeder werd opgehaald. Het vqtjarig zoontje van den veehou der J. L. alhier bevond zich j.l. Dinsdag met zqn moeder op zolder. Hq zou de trap af gaan, stapte mis en brak een been. «Slikkerveer, 27 Dec. Den 19en dezer ia met goed gevolg van de werf der firma Wed. C. Boele en Zonen te water gelaten het stalen rQnachip „Morgenster VI” groot 550 last, gebouwd voor rekening van den heer C. Helliox te Bonn. Oomiddeliqk daarna is de kiel geLgd voor een rqnschip groot 1300 last, te bouwen voor buitenlandsche rekening. De jeugdige werkman L. v. had hedeu *t ongeluk door de mist glqden en in de Maas te vallen. De jonge ling zou gewis verdronken zqn, zoo met de baas H. W. de angstkreten gehoord had. Deze snelde toe en had nog juist *t geluk den jongeling van een wissen dood te redden. •ölwlwUk, 27 Dec. In de laatstgehouden vergadering van Burg, en Weth. werd voor den dienst 1907 tot doodachouwer, tevens belast met het verrichten van vaccination, aangewezen Dr. H. G. Jonker, terwqj tot ambtenaar ter secretarie werd benoemd de bw K. Muck, ^mMaixcitnapr tlkMi bezocht. De vergadering noodigde l heer H. C. Kooi uit om belanghebbenden, die de eerste bespreking niet bewoonden, in te willen lichten omtrent de w^ze van werken eener onderlinge verzekering tegen brand gevaar. De heer Kooi gaf aan de uitnoodiging gevolg. Hq stelde voorop dat hq op uit noodiging de vergadering bq woonde en geenszins daar was om tot deelneming aan te zetten. Wel was aan de brandwaarborg- maatschappq, waarvan bq vertegenwoordiger was, medegedeeld dat hq het directeurschap op zich had genomen van de Lopiksche onderlinge verzekering, doch niets was minder waar. Vervolgens werd de r linge verzekering-maati Verschillende vragen v- antwoord. Verscheiden personen deelnemers toe. Op voorstel v leden werd overgegaan tot de verl een bestuur. Tot directeur werd gekozen de heer H. C. tot secretaris penningmeester rg, gemeente ontval leden van bet best With en 1 heer H. Daarom was i ijpanc lön dubbf Wat de c lichting 1905 was 31 Oct. j Ivf naar huis gezonden in *t geheel 144 man i Op 1 April 1907 gaat de rest, zeide spreker. I □oor cqfers bewees bq, dat daarmede de I westand onveranderd gebleven was. Bovcn- >ljen had generaal Smeding zelf verklaard, <ht het gros der ruiters in 4 maanden vol- •loende geoefend was, zoodat de Minister 'ij mobilisatie met geoefend personeel op »klle sterkte zal kunnen uitrukken. *Z?o bad en slotte alle punten be- sproken, alle bedenkingen weerlegd. Recb scheen alleen de heer Arts hem te wilh steunen. Evenals de gladiator, die de arena binnentreedt en vóór zqn dood het „Ave Caesar” roept, zegt spreker, indien men hem niet meer vertrouwen wil: „ik groet u; ik ben bereid te vallen voor mqn innige overtuiging en voor mqn beginsel." Stormachtige bravo’s links volgden op deze keurige rede. Alsnu volgden de replieken, die weinig beteeketiden. Na de gloedvolle rede van den Minister zonk al het volgende in bet niet. De heeren De Waal Malefqt, Talma, Van Dedem, Eland, Van Vlijmen en Schaper namen dien dag nog aan de replieken deel. Vooral de laatste wist de toestand in bet leger zoo te schilderen, dat de leden voortdurend moesten lachen. Ia de avond vergadering werd de beraad slaging over de Begrooting van Waterstaat voortgezet. Nadat de heeren Zqlma en Van Wifbem nog een enkel woord over de tweede aidteling gesproken hadden, be antwoordde de Minister van Waterstaat de verschillende bedeokicgen, die in *t midden gebracht waren. Voor 't overige werden verschillende plaatselqke belangen besproken, die we niet noodig achten weer te geven. De vergadering werd verdaagd toen de haven te Harlingen besproken was. Vrqdag d. a. v. werd de algemeene beraad slaging over de Oorlogsbegrooting voort gezet. De heeren De Stuers, Van Karnebeek, Duymaer van Twist en Ter Laan repliceerden, alvorens de regeling der werkzaamheden was vastgesteld. De heeren Heemskerk, Drucker en Van Sasse van IJ saeIt stelden voor den ge beden nacht door te gaan en de begrooting van oorlog af te handelen. Dit voorstel werd met 50 tegen 25 stemmen aangenomen. Aan de hervatting der beraadslaging over de oorlogsbegrooting namen verder deel de heeren Tydeman, Lohman, Arts en Thomson. Daarna stelde de haer De Beaufort vast, dat hq den Minister gaarne en volkomen zou steunen; voorts verweet de heer Mar chant den heeren Van Karnebeek en Talma, dat zq de politiek in deze quaesne gemengd hadden. Vervolgens stelde de heer Troelstra een motie in verband met het blqvend ge deelte voor, die hq later weer introk. Nog voerden de heeren Heemskerk, Kolkman en Passtoors het woordal vorens de Minister van Oorlog dupli ceerde. Zoo ging bet nog eemgen tqd voort. De heer Talma kwam weer met een niei motie zqn medeleden verrassen, zou de behandeling hiervan later volgen. Emdeiqk werd, nadat de Mini voor het laatst alle leden beantwoord algemeene beschouwingen gesloten. 'iadat nu de beer Lohman verklaard had niet genoeg te zqn lugehcht over de maat regelen, welke de Minis r wenschte te nemen, eu dat hq daarom tegen de begrooting zou stemmen, vroeg de heer Tydeman, zich hierbq aansluitend: lo. Of de Minister bereid was de maat regelen tot wegzeuding van bet biqvend gedeelte bq de bereden wapens met 1 April alleen dan tot uitvoering te brengen, indien alles goed kan worden mtgevoerd. 2o. Of deze voornemens was aan de Kamer tqdig mede te deeien, vóór 1 April, wat zqn voornemens waren. De eerste vraag, zeide de Minister, heb ik reeds bevestigend beantwoord en toen hq nu ua een korte pauze toezegde, dat hq alle gegevens ter juiste beoordeeliog van de venuiudering vau het blqvend gedeelte tqdig zou verschaffen, was het gevaar be zworen. Toen werd de begrooting van Oorlog met 60 tegen 38 stemmen aangenomen. Vóór stemden: lo. Alle vrqunnig democraten. 2o. Alle unie lioeralen, 3o. Alle oud-iioeralen, behalve de heer Van Karnebeek. 4o. Da beeren Loeff, Kooien, Vau Nispen lot beveuaer, Janssei Wicbem, Passtuors, Fruylier, Van en Kolkman (üteu kaïnuiieken). 5o. De hearen Luiman, Vau Dedem, De Visser, Van Wasieuaar vau Catwqck, beuok- kiug en Bylandt (alle Christel, historiscneu). 6j. De neeruu Oama en Talma (beiden anU-revoluiiouan lu 't geheel uus 42 leden der linker- en 18 leden der rechterzgde. Tegen slemdeu lo. De suciaal-democraten en de heer Van Karnebeek, te zameu 8 leden der Uukerzqde. 2o. 30 lenen der recnlerzqder waarvan bqua alle auu revolutionairen. Tot nut geriuge veroaztug der Kamer om geen ander woord te klazen stemde de neer Taima ua zqu viuuigen aanval op den Minister.,,, voor dieua begrooting, oischoun de vage belofte van dieu bewiuda- man aan het w derd bad! Afwezig (liberaal) (Christel, f 1 van met klein geweest was. A. J. A. Bondai spreker zqn ambtgenoot van _jel dankbaar. cavalerie betrof, 1/3 van de -o. jj met klein ver- in *t geheel 144 man J. Lucassen, commi dam. Bq Kon. besluit van 21 dezer is, op zqu verzot-k, aan Mr. A. E. Schouten, met ingang van 1 Januari eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeenten Haastrecht en Vlist. (Verbeterd bericht.) Door het Provinciaal Bestuur te Haarlem is aanbesteed: Het uit voeren van bagger werk in zqkanaal C van het Noordzeekanaal. Raming f 10 600. Minste inschrqvers de heereu L. Volker Az. te Sliedrecbt en P. A. Bos te Gorinchem, voor f 7700. In een op 20 dezer te Amster dam gehouden vergadering van machine- fabrikanten is opgericht de onderlinge Risico-Vereeniging van machiuefabrikanten, aangesloten bq de Centrale Werkgevers Risico Bank te Amsterdam. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren J. F. Huls wit, directeur der Haarlemsche machinefabriek, v/o. Gebrs. Fi- gé3, te Haarlem, Murk Leis Jr., directeur der Machinefabriek „KindeidqK” te Ktuderdqk, en G. Rueb, directeur der Macoiuefabnek „Breda”, v/n. Backer en Rueb te Breda. De vereeniging zal haar werking aan- vangen op 1 Januari 1907. In de Vrqdag 21 dezer te Utrecht gehoudeu open nare lerecntzittiug van den Centralen Raad van Beroep (Dugevallenver- zekering) betfi o.a. de uitspraak plaatsgehad in het hooger beroep van de plaatselqke commissie te Scnoonhoven tegen de uitspraak vau deu Raad vau Beroep te Dordrecht, waarbq, met vernietiging eener besliseing van de Bank, aan K. de G. te Ammerstolis toegekend eene rente vau f 0,50 per werkdag, ter zake van eeu ongeval, tengevolge waarvan bq verkeert in de positie van iemand die éeu oog kwqt is. De Ceulraie Raad vernie tigde de uitspraak eu bevestigde de beslis sing vau de Bauk waaroq getroffene eene route van f 0,30 per werkdag werd luegekeud. In de op Vrqdag 21 dezer gehou den zitting der arr. recutbank te Dordrecht zqu o.a. veroordeeld: A. P. V. eu J. v. D., huisvr. A. P, V., te Krimpen a/d Lek, mishand., vrqgesproken. J. O. te Sliedrecbt, huisvredebreuk en mishand., 2 maanden. L. 8. en G. P. te Hendrik-Ido Ambacht, strooperq met behulp vau eeu vaartuig, ieder f 2 of 1 d. H. M. H. te Bolnes, eenvoud, beleed., f 2 of 1 d. Wegens beleediging van Peter de Ruiter, te Siiedrecut, was gedagvaard Willem W., arbeider aldaar. Deze had De R. op 19 November j.ltoen beiden in een kanaaltje voor ue O.iersiuis ouder Sliedrecht, m hUu bootjes op nel scautteu lagen te wachten, eeuige beieedigeude woorden toegevoegd. Eisen 14 dagon gevangenisstraf. Op de volgende algemeene ver- gaderiug der vereentgiug van hoofden van scholen in Nederland wenscht bet hoofdbe stuur ter sprake te brengen bet godsdienstig karakter der openbare schooi. Het mocht het hoofdbestuur echter niet gelukken daarvoor eea inleider te vinden, die bereid was op den Zaterdag vóór Paschen op te treden. Daarom stelt het hoofdbestuur voor, deze maal de vergadering te stellen op den Dinsdag ua Paschen. Prof. Dr. M. A. Gooszen te Leiden zal dit jaar, Wegens het bereiken van den 79-jarigeu leefiqd, moeten aftreden. De syuode der Ned. Herv. Kerk is tegen 8 April iu buitengewone vergadering bqeen- geroepen om een nieuwen kurkdqken hoog- ieeraar ia zqu plaats te benoemen. De com- missie van voordracht die een drietal in- dient bestaat uit 7 orthodoxe en 4 moderne leden, zoodat Prof. Gooszen waarscüqaiqk een orthodox opvolger zal krqgeu. AiblttMMerda tu, 24 Dsc. Donderdag- avoud j 1. gal de Gur. zaug vereeniging „Azaf”, ouder directie Van den heer W. C. Burg graaf, eeue uilvoenugiudezaal „de Harmonie" alhier. Deze uitvoering werd guopeud met bel ztiigeu vau Psalm 195 1. Ds voor zitter der vereeuigiug, ue heer Verheq, sprak eeu gebed uit en verwelkomde de aauwuzi- gen uierna met een toepasseiqk woord. Het was eeu funk programma. Niet min der dau 17 zauguummsrs waren er op aan- gegeveu. Over 't geaeel werd er zeer goed gezongen eu 't liet aau zuiverheid Vau maat eu toon mets te wenscuen over. Meu kou goel bemerken dat er weer eeu andere directeur was. Het geheel sprak vau goede leiding eu studie. Vuur du verecnigiug is uet te hopen dat zq nog jaren üuu directeur moge benouden. Mol uauKgubed eu het zingen van gezang 180 1 werd déze avond gesloten. Amelde, 24 Dec. Ds. M. van Grieken, pteUiaaui ng de Ned. Horv. Gem. alhier, beeft voor net beroep naar ’s Gravendeel bedaukt. •Menschep, 27 Dec. Aangezien de hou ders dor nummers 8 (D. G. Kasteleqo) en 1U (G. A. Lommen) voor de nationale militie zqu algckeuid, zal uo. 11 (B. de Ridder) uug wuiiiw upge oopou, 'ule»eu-Aleu»»aera, 27 Dcc. Bq de te Guiiucdom gtUuüden Keuring voor de Nationale Muuiu zqu van bier afgekeurd de ioteaugeu A. Hamorpacut, E. Hamerpacbt, A. de Groot, V. Rietveld eu W. de Komng, waardoor de loteliug A. Mmlwqk met no. 9 (het hoogste nummer) nog onder de wapenen moet komen. •Mwenh«r*" gemeente iden huis

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1