I 1 i I s löls M, 1910 Zaterdag 8 Januari N°. 3096. de echt, I Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OfflciöelB KBnnis£BVMeii. echt, *1 iider, n en met boe- lid, nden r veer. EN. mmiwaren. -.93. «I istbade, >1 Waddinxveen r I „DE IJ8EL” y ide, 6 “I* H Sa ub ui ■i Schuldvorderingen. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonleven f om terstond in Telefoon-nr. 20. i) iwt aan De r vyanden; liteits-kas uit- In zyn huish Iseoi de. gauw by •EN UIJ1. we, ook vervolgd. STEM- DI STRICTER In bond Bij de aankomst iversohot van Grootvorst 88 I 188 of eerder een Bergambacht. KZWAGERGz., 28V 177 180 245 -27-2 125 1023 440 85 800 117 381 117 235 260 68 110 102 87 03 208 79 301 127 112 117 355 Q 53 - iri eene flinke koken. Adres Maessingel 140, SCHOONHOYEBSCHE GOMT f 1 Uitgave van tarif F. S ‘n. niet ge len tege- 4 2 5 3 eb neu idir' gev ;oed Gemeente Se hoon hoven. 151 3:i 111 38 41 90 470 136 61 242 83 253 52 156 204 58 M 55 68 63 187 53 174 97 men “"•1 Justiti» id tegen t.cl irbij de 9 2 predikant, Ds. Hogius, uit Streefkerk, aldaar zyne intrede deed. per- 1 den (oren, “een, Irieven franco, PKANTOOR te 6 Jan. Bij de Vrijdag femeente- 1 inschry- de heeren weg ging echter zyn wist zich Zv.i t bereids toe- stallei geëist De toef Rits, r rechtbi LAN: es, lelt. N K, lureau, Gouda. ting werdt wagei lelinj 6 39 I 81 1 71 van af- en over* ■begrooting voor gemeen ie-be in ontvangs I. v. d. LINDE, IJSEL. s Directie: B 118. Sf W. N. VAN NOOTEN1 te Schoonhoven. Intercomm; Totaal In bet geheel werden uitgebracht 6829 stemmen. Aantal geldige stemmen 6688. Alzoo gekozen Mr. J. B. L. C. C. baron de Wykerslooth de Weerdesleyn. zijn ar- 1 diefstal v. d. Z. n in zyn ve d. en Weth. zullen in ty behooren te doen, inderen vraagt bekwame ie kaasmakerij, 1 van den P. G. Nieuwerbrug ien die v Kamer zt ste zooi Pril loof_ Carv< Kei gekozen, de Bruijn n J. 133 144 69 207 231 35 553 304 .n 84 128 95 79 56 10 44 47 19 30 21 26 130 30 28 29 167 164 1411 3683 3005 Ho»gt4trMt, van het Michael Benschop Beusichem Bunnik Buren Buurmalsen Cothen Gulemborg Driebergen Hoenkoop Houten Jaarsveld Jutphaas Langbroek Lopik Montfoort Odük Oudenrijn Polsbroek Rijzenburg Snelrewaard Schdlkwyk Tuil en ’t Waal Vreeswyk Werkhoven Willeskop Willige-Langerak Wijk bij Duurstede IJselstein riyk het adres irvallen. 1 vroedschaps- 7 dan ook, en irden van deze elasten, om op in te dringen, temden vóór, inge, die ver ten als de niet ;ezegd hadden, aanwezig was jeld te worden, lan hadden de g protest „met oen rekenen”. we iets ver- n II. K. H. Schoonhoven, elangryke feit needeelen. iding dan ook geweest, dat ;oed als niets spreekcel in 1909 werden gevoerd, 'ond hield iging van jaarver- Gem. te Zeven- (Noord-Brabant) zal 24 Januari in, dat 300 jaar geleden haar eerste ergadering van 'oedkeuring dc lan van een idsbesluit, ‘roering, 3r benoeming door de ■ing vanschoolvei iet doen van I post Van onvoorziene oen van af- en overschi nte-begrooting voor hot tegrootini ijst en 1 op te merken 'gedeeld heb- J was, maar 1 zich eenigs- n, hoe het er an P. G., door inchbm, Groot een van een op den Zi •htoffers ral LGD: meid, tl. k,liefst nit anig werkzaam. RTSENBURG’s AAN: er no. 16, aan Ie v gaan voor, hen te machtigen deze zaak te brengen en als nieuwe geschikt persoon te vinden, bezwaar werkelijk rejdt en de woning geen ander gezi.. zullen Burg. met de gezor De heer r zeggen, hen,.— st’_"'_ aan den Sin( verlangen werkelijk ziet er daai man zou er wanneer tegemoet dien zin, Burg, en ïdedeelen. gedaan, maar int onafh’anke- t zoo jaar en 494 uiiale verbindingen met viermaal en van België gen aakt rkerk. 6 Jan. In de Bruin, die bedankt den raad van toe- Boerenleenbank, is 9 Houweling. Door ns goedkeuring der besloten de rente aoogen met 4 pCt. 1*6 Jan. In de Rensen len keer reeds n wy beweerd loven zooveel het schjjnen, tot nu toe is aen), dat dit ;eboden. 3 penningmeester ver- eloopen jaar, waaruit saldo van f 17,50 '9 reiskas f 20. bestuur van den Amerikaanschen sbond heeft in een oproeping zijne ..ioen leden aangespoord, gelden hij jen voor een fonds ter bes'tryding 1st”, die den arbeiders het van vereeniging verbiedt en van de arbeiders en van het land" XVordt genoemd. De Staal-trust antwoordde op het manifest met het uitdeelen van 2 injliioen dollars als Nieuwjaarsgratificatie aan haar pers neel. Maar de arbeidersbond beschou’ die mildheid alleen als een poging om een kleine minderheid der arbeiders over te halen de groote meerderheid te helpen onderdrukken. Te New-York, waar men, uithuiziger dan by ons, veelal het nieuwe jaar op straat en ia de koffiehuizen begroef, zyn Vrydag- middernacht ruim een millioen mensehen in de straten op de been geweest, en in de laatste paar uren van het oude jaar hebben koffiehuishouders en restaurateurs, naar men berekent; 5 inilioen dollars ontvangen aan verteringen der feestvierders. t het voors oenigen? De heer II. M. den Uijl: Als we eerst de gezondheidscommissie raadplegen, moet de zaak tegen den grond. Die is er gauw bij om 't af te keuren. De heer J. Kortland: Als de gezondheids commissie dat 't beste oordeelt, zullen in 't belang der gezondheid, daartoe wel verplicht zyn. De voorzitter: Burg. deze zaak doen, wat zy Uitslag van de Donderdag 30 December 1909 in het kiesdistrict Wijk bij Duurstede gehouden stemming ter verkie zing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Allen, die iets tê vorderen hebben van gemeente Schoonhoven over 1909, worden verzocht hunne Nota's spoedig in te zenden aan het adres van den Burge meester. Schoonhoven, 8 Januari 1910. De Burgemeester, VAN SLOTEN. rkwikkelyke oorden door- il onverant- 'en lezer te zen, dan wy 3deeld. dan genoeg wordt, 3at ere rekesten men zün van ij hierboven waren de Czaar en Czarin met al de leden der Keizerlyke familie tegenwoordig. In plechtigen optocht werd bet van het Station te St.-Petersburg naar de Peter- en Pauls- kerk gebracht. De Czaar en de andere vorsten liepen in den stoet achter den lijkwagen. Al de straten waar de stoet doorlrok werden- door kozakken én politie bewaakt. Er werden verscheidene huisr.oekingun ge daan in woningen aan den weg van den stoet en er zyn vele verdachten in hechtenis genomen. x In de Ver. Staten gaat nu van twee kanten de strijti tegen de trusts aanvangen. President Taft zal een boodschap inzake de Trusts aan den Senaat zonden. Eerst hebban de groote spoorweg-maatschappyen nog een onderhoud verzocht, waarvoor de President de boodschap acht dagen heeft uitgesteld. Ook de arbeiders maken zich op tot den strijd. Het Arbeidersl l1! millio te dragen voor f van de „Staal-trus lidmaatschap „een vyand land” ^ordt niet gek notitie het bewaren. maatregelen zyn. indien tbreken. Of de misdadige aanslag in Frankrijk ook aan revolutionnairen moet toegeschre ven worden, is niet bekend. Daar werden in een koienmyn by Saint-Étienne in een der mijngangen vijftien bouten stutpalen half doorgezaagd, blykbaar met de bedoe ling om een instorting le veroorzaken, die vreeselyke gevolgen had kunnen*ifeblien. Het booze opzet werd nog bytyds ontdekt en verydeld. De mynwerkersbevolking is Woedend. Het gerecht zoekt naar de schul den Fransch journalist heeft in Barce lona een vrouw gesproken, die zich herin nert Napoleon gezien te hebben. Zij heet Dolores Estrutegui en is thans 106 jaar oud. In haar jeugd was zy in de buurt van Sara gossa en toen die stad door de Franschen belegerd werd, heeft zy tweemalen Napoleon van naby gezien. Sedert 1852 woont ze in Barcelona en werd daar in een gesticht opgenomen, doch ze gaat nog eens per week I uit en ontvangt dan van verschillende par ticulieren kleine giften, waarvan ze dan tabak koopt voor haar zoon (89 jaar oud), die ook in een gesticht leeft. Het is eindelijk gelukt de daders van den spoorwegmoord op mevrouw Gouier te ont dekken. Het zijn inderdaad twee soldaten geweest, die volgens het getuigenis van medereizigers waren gezien toen zy in de coupé stapten, waarin de dame had plaats genomen. Zij hebben reeds volledig bekend. De dame was hun geheel onbekend toen zy haar in een trein ontmoetten. Zy heb ben haar samen vermoord, haar juweelen gestolen en het lichaam üit den trein ge worpen. Het Pruisiscli Koningshuis telt weder a verloofd paar meer onder haar leden, ins Friedrich Wilhelm van Pruisen, jong- 1 zoon van Prins Albert en kleinzoon van inses Marianne der Nederlandenu is ver- >fd met Prinses Agathe van Ratibor en rey. Azer Wilhelm maakte aan het familie- diner op 1 Januari die verloving bekend. De Groothertog van Saksen-Weiinar- Eisenach is te Meiningen met groote plech tigheid in het huwelijk verbonden met Prinses Karola Feodora van Saksen-Meinin- gea, een kleindochter van den regeerenden Hertog. De Groothertog heeft ter gelegenheid van zyn huwelijk een amnestie uitgevaardigd, waarby alle gevangenisstraffen onder de twee maanden en geldboeten onder de 300 Mark worden kwijtgescholden. Italië. De Paus is betrokken in een erfenis-proces. Een schatryke aartsbisschop Adami, die onlangs overleed, heeft den paus millioen lire vermaakt. De nabestaanden erklaren echter het testament voor ongeldig, nidat de aartsbisschop kindsch was toen ij het maakte. Het plan bestaat om in Pompeji zelf een root museum in te richten, waarin alles zal worden verzameld wat in de bedolven stad der oudheid is gevonden. In Griekenland wordt de militaire bond oppermachtig. De kamervoorzitter ontving op 1 Jan. (niet het Grieksche nieuw jaar, dat op 13 Jan. valt) een schryven van dien bond of „liga”, waarin geklaagd wordt over de vertraging in den arbeid van de Kamer; de begrooting, de belastingwetten en de militairen wetten zouden vóór de feestdagen niet gereedkomen, en daarbij kon de liga zich niet neerleggen. Zy verlangde daarom een onafgebroken voortzetting der Kamerzittingen, zoo noodig, tot na de feest dagen; een aantal wetsontwerpen, waarin de officieren byzonder belang stellen - hel zyn er 27, werden afzonderlijk genoemd als urgent. Maar bovendien moest de Mi nister van Binnenlandsche Zaken Trianta- phyllntos aftreden. Het kabinet kreeg een etmaal beraad om hem los te latenwilde men dat niet, dan zou het geheele Ministerie gedwongen worden heen te gaan. Het geheele kabinet bood toen ontslag by den Koning aan. Het kostte Koning George heel wat moeite om de Ministers te over tuigen dat zy thans niet mochten aftreden. Ten slotte stemden zy toe en treedt nu alleen die van binnenlandsche zaken af. De Kamer zet nu met spoed haren arbeid voort. Rusland. stoffelijk over J. Dolk, voorzitter, W. H. Slob, eerste sécrb- isr J. van der Koppel, tweede secretaris, Slob, eerste pen lung meester, J. Kwaker- naak, tweede penningmeester. - Gedurende jhet jTsy- 1909 is aan het hulppostkantoor alhier in de Rijkspostspnar- bank 'fngelegd een bedrag van f 8326,40 verdeeld pVoi* 119 inlagen. *Krinipeii a/d IJsel, 5 Jan. /tan den, heer B. Koker Jz., burgeine istes dezer gemeente, is als zoo'danig een verlof ver leend voor den tijd van drie maanden. Gedurende dien tijd zal het burgemees tersambt worden waargenomen door den •endyk eerste wethouder, van het burgerlyk arm'bestuur id de heer C. ’Boer. •1 van de commissie tot wering in deze gemeente J. van der Weele,. VV. Swijnenburg, J. G. gqmeente-bode A. Mewijnse uikomstig zijn'^Verzoek, met van 1 Februari, als zoodanig eervol verleend. 'ederom zullen enkele hoornen, welke zulk een dichten kring om. onze gemeente vormen, onder den bijl moeten vallen, het laatst van het vorig jaar verkocht, heeft men thans een aanvang gemaakt met’ het rooien van een zestiental zware hoornen, staande op den Zuidoosterwal. De eerste slachtoffers zijn dezer dagen gevallen: in hun val verscheidene dier reusachtige reigernesten medenemend, waar van een paar een karrevracht vol vuilnis opleveren, en binnen enkele weken zal weer op één der hoeken van onze gemeente het zware hout !zijn vei'dwerfen, om voor jeugdig groen plaats (,e maken. Voor een rtiet-vakmau is het haast onbe grijpelijk, hoe men deze groote hoornen door het afhakken van alle wortels op twee na, op ('en te voren aangewezen plaats kan doen vallen. Voor vakmenschen schijnt dit echter gemakkelijk te zijn. Het busje ten behoeve van he.t Burger lijk Armbestuur in deze gemeente heelt in het afgeloopen jaar f 21,91Va opgebracht. 'Polsbroek, 6 Jan. De alhier gehouden Nieuwjaarscollecte heeft opgebracht f 124,70, dus f 4 minder dan verleden jaar. Genoemd bedrag is verdeeld onder 36 gezinnen. De heer A. van 't Hoog te Benschop 'zou Nieuwjaarsdag even naar Bergambacht rijden. Zijn hit dacht er evenwel anders over. Op den Siangenweg gekomen, liep her dier eensklaps met de kar den diepen Kerkvliet in. Hij zelf wist nog bytyds uit het karretje le springen en kwam met een natten voet vrij. Met spoedig toegeschottëii hulp, was alles gauw weer op het droge. De man was evenwel zóó geschrikt, dat hij zijn reis niet kon voortzetten. Het omstreeks driejarig zoontje van A. ,v. S. alhier viel al spelende boven van een brug in de diepe Voorwetering. Op het hulpgeroep van een paar andere kleinen kwam de kuiper M. alhier aansnellen, wien het na eenige moeite mocht gelukken, met een rijf het knaapje op het droge te brengen. Het kwam er dus nog met een nat pak en den schrik af. Waddingsveeu, 672” gehouden aanbesteding van het ge onderhoudswerk voor 1910, waren i vers voor perceel I (timmerwerk) d< De jaarwisseling heeft in Npanje aan leiding gegeven tol ontevredenheidsbetoo- gingen der bevolking. In -Barcelona en overal in het noordoosten van Spanje was de bevolkin^opgeroepen tot een gezamen- lyk optreden. Nu Maura, de vorige Premier gevallen is, blyft iric-u aandringen op het ontslaan van alle politieke gevangenen en niet minder op het herzien van Ferrer’s proces. De leiders hadden liet volk ouge- hitst tot een algeineeüe werkstaking, doch dit is niet gelukt; op sommige plaatsen had de notitie het zeer volhnndig om de orde te bewaren. Overal werden uitgebreide genomen om terstond gereed de werkstaking nog mocht - Aan het Centraal bureau der Staatsspoorwpg-Maatscbappij le Utrecht is aanbèsteed: Bestek no 1204. Het maken van grondwerken en het wijzigen en uit breiden der schoeiingen langs de Kruisvaart op het station Utrecht. Begrooting f 7000. Ingekomen 19 biljetten. Laagste inschrijver de heer II. J. Nederhorst, te Gouda, f5840. B ij het hoofdbestuur van he t Centraal Genootschap voor vacantiekolonies is door bemiddeling van een makelaar le Amsterdam voor het nieuwe Koloniehuis één gift ingekoraen van f 18.000. Domheer P. N. Leguit, architect te Alkmaar, is met den bouw van het nieuwe koloniehuis belast, dat óf te Egmond aan Zee óf te Katwyk aan Zee zal gevestigd worden. Een beslissing in dezen is nog "°- nomen, doch kan binnenkort wordi moet gezien. Ip de Dipsdag j.l. gehouden zit- van de arr. rechtbank te Rotterdam ien o. a. veroordeeld: K. G. S., 51 jaar, _T mmaker te Gouderak, wegens mishan deling, tot 5 gulden boete, subsidiair tien dagen hechtenis. M. J. B„ 28 jaar, arbeider te Hillegersberg, wegens diefstal van een horloge met ket ting, tot zes weken gevangenisstraf. A. de J., 41 jaar, klinker te Krimpen a/d Lek, wegens mishandeling, tot 10 gulden boete, subsidiair vijf dagen hechtenis. J. v. d. V., 60 jaar, landbouwer te Gouda, wegens eenvoudige beleediging, tot één gulden boete, subsidiair één dag hechtenis. In de zaak tegen den 34-jarigey koopman en kastelein II. M. F. M. te Goada, werd- door de rechtbank een nader onderzoek ge last en dit bepaald op Dinsdag 18 dezer. Voorts werd o. a. de volgende zaak be handeld De landbouwer A. de Raadt te Waddings- veen vermiste den 2den December j.l. uit zyn schuur eenige landbouwgereedschappen, toebehoorende aan een paar van zyn ar beiders. De verdenking van dezen viel op den 43-jarigen arbeider J. aldaar, dien hij als lossen werkman dienst had, omdat zooals getuige ver klaarde het meer voorkwam dal v. d. Z. als hij een borrel op had, zyn vingers niet van een anders goed kon al houden. De Raadt ging op onderzoek ujt en vond de vermiste voorwe"*'"" van G. Vis, die te hebben gekoc„_. Deze laatste bekende volmondig; als ver ontschuldiging voerde hij aan, dat hytoen hij den diefstal beging, min of moer suf was, doordat hij den dag te voren nogal stevig had gedronken. Dit werd bevestigd door den caféhouder D. van Niekerk, bij wien hij dien dag verscheidene malen drank had gebaald, en tevens by een dier gelegen heden een glazen karaf voor de helft met bitter gevuld had medegenomen. Tenminste kort na het bezoek van beklaagde werd de karaf vermist en bij een onmiddellyk inge steld onderzoek ten huize van beklaagde gevonden. De officier schilderde beklaagde als een man, die voortdurend misbruik maakt van sterken drank en daardoor zyn huishouden ongelukkig maakt. Zyn vrouw had hem zelfs, het huis ontzegd. Wegens beide dief- "en werd zes maanden gevangenisstraf jcht. toegevoegde verdediger, Mr. F. S. M. refereerde zich aan het oordeel der Jank. Naar men verneemt, is door den officiej van Justitie te Tiel hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank aldaar, waarbij de twee mannen, verdacht van diefstal met braak, gepleegd op de Culemborgsche boot, werden vrijgesproken. Dr. A. M. Brouwer, predikant by de Ned. Herv. Gein, te Meppel, benoemd tot rector der Nederlandsche Zendingsschool te Rotterdam, heeft die benoeming aange nomen. De Ned. He bergen (2 herdenken, - 84 f 3 88 355 3 188 1 595 8| i3t 6688 |r‘‘ Giesendmn, 6 Jan. In de plaa(s van den heer S. van Harten, die als kerkvoogd bij de Ned. Herv. Gem. van Giesendam en Neder-HardingsveltJ bedankt had, is gekozen de heer J. W. Göbell alhier, terwijl in diens plaats tot voorzitter van notaben gekozen werd de heer P. de Jong Pz. alhier. ^Giesen-Niepwkerk. 6 Jan. Aan het hulpteiegraaf- en telefoonkantoor alhier werden gedurende het jaar 190.9 verhan deld 2185 g( sprekken en 494 telegrammen. Van de internationale verbindingen^ met Duitschland werd tweemaal gebruik g Giesen-NieuwL plaats van den heer C. de had als voorzitter van zicht der Coöperatieve I benoemd de heer P. van het bestuur is, behouden algemeene vergaderiög, der spaargelden te verh( Glesen-Oudekerkf 6 Jan. In uu vorige week had Dr. Rensen het ongeluk, in het Kalehoeve alhier te water te geraken. liet ongeval werd veroorzaakt, doordat juist by het passeeren van een hittekar het weer spannige dier dw(ars over den weg gil?” staan. De drenkeling behield echter zyn tegenwoordigheid ’van geest en wist zich zelf op het droge te helpen, zoodat 1 geschoten hulp overbodig bleek. Door den slechten toestand van den Damschen weg en wellicht ook tengevolge van de duisternis bad Zondagavond de heer V. van Giesendam het ongeluk, per fiets te water te geraken. Gelukkig had hij een vriend bij zich, die in allerijl toeschoot, en met veel moeite zyn makker wist te redden, waardoor deze met een bemodderd pak en den schrik vrij kwam. "Groot-Am mors, 5 Jan. Gedurende het jaar 191)9 werden aan het hnJptelefaon- kantoor alhier ontvangen 926, en verzonden 701 telegrammen; totaal 1627. In de jaren 1904, 1905, 190», 1907 en 1908 waren deze cijfers respectievelyk 1182, 1513, 1521, 1801 en 1496. Sedert de oprichting der den Joop der maand October niet minder dan 384 gesprekken Haastrecht, 6 Jan. Maandagavc de roomsch-katholieke kiesvereenig._o Haastrecht, Vlist en Stein hare jaarver gadering. Uit het verslag van den peningmeester bleek, dat er een tekort is van ongeveer f 16. De aftredende bestuursleden, de heeren J. van Diemen, Adr. Streng en B. Steenkamer, werden bij acclamatie herkozen. Hoog-Blokland, 6 Jan. Gedurende het jaar 1909 is aan het hulppostkantoor alhier in de rijkspostspaarbank ingelegd een hedrag van f 4199,60 en terugbetaald f 4449,83, terwijl 10 nieuwe boekjes Werden uitgegeven. Hoornaar, 6 Jan. In de Donderdag avond gehouden jaarvergadering van de zangvereenigiug „Hoornaar” werd, na af handeling van eenige huishoudelijke zaken, tot eerelid benoemd de heer G. de Bruijn, destijds penningmeester der vereeniging, wien tevens, bij zijn vertrek naar Assen, een cadeau werd aangef"J’~ Vervolgens bracht de slag uit over hel afge bleek, dat er een batig aanwezig was en in de Tot bestuursleden werden herkozen de heeren F. Slob, W. II. Slob en J. Kwakernaak, en gekozen, in de plaatSu van de heeren G. de Bruijn en C. Rietveld, wegens vertrek, de heeren J. Dolk en J. van der Koppel. De functiên werden verdeeld als volgt: heer N. Hoogei Tot lid va is herbenoemd Tot leden van sëhoolverzuim^zyp herbenoemd de heoren A. A. van Walsum, Kerger en C. Maat. ^LiiiiKei-uigcwelde. 5 Jan. In het afgeloopen jaar werden aan het’ hulppost kantoor alhier 300 inlagen voor de spaar bank gedaan, bedragende f 7184,61 en 48 terugbetalingen, bedragende f 6869,80. "IiCkkerkerk, 6 Jan. De nieutvjaars- collecte op den eersten Kerstdag alhier ge houden heeft opgebracht f 488,45, tegen f’188,73 in het vorige jaar. Aan levensmiddelen is dit bedrag op oudejaarsdag den behoeftigen uilgereikt. Elk jaar vermindert het aantal van hen, die zich daarvoor aanmelden. Van het vorige jitar slonk dit wéér van 49 op 37 personen terug zoodat er ruim werd bedeeld. 'MI<3erkerk, 6 Jan.' De bedienden van bakker S. zouden Maandag hunne gewone bestellingen te Leerbroek afdoen. Op den Kanaaldijk ont noptten zy een man en een hond, die een schip voorttfrokken. De hit schrikte hiervoor, sprong op z(j en kwam onder aan den dijk, in den put terecht. Per soonlijke ongelukken hadden niet plaats, doch de wagen en zijn inhoud wérden zóó danig beschadigd, dat men een ander rijtuig en ook een ander paard moest halen, -om de onderbroken reis te kunnen voorzetten. Toen Dinsdagsmorgen om half zeven de landbouwer G. K. alhier met een zwaren, met varkens beladen wagen, de dorpsbrug opreed, braken een paar Jmuten, waardoor de wagen met zoo’n hevigen smak op de brug viel, dat de omwonenden er door ge wekt werden. Gok hierbij hadden geen persoonlyke ongelukken plaats en werd de reis meteen ander vbertuig vbortgezet. Moordrecht, 6 Jan. Voor het depar tement „Moordrecht on Gortderuk” van de Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen” trad Dinsdagavond op mevr. Flothuis Van Dommelen van Rotterdam met fragmenten uit bet drama in zeven bedrijven, getiteld: „Lioba” van Frederik van Eeden. Met een toon, passend aan den tragischer! inhoud van dit stuk, wist spreekster hare hoorders den geheelen avond te boeien. De voorzitter, Dr. P. W. Mari, dankte haar voor de gegeven voordracht, waaruit zoo’n*' hooge poëzie sprak, en uitte den wensch, dat zij dezen winter nog menigke :r. elders met hetzelfde succes zou mogen optreden. "Nlenwpoort, e 5 Jan. In de heden gehouden vergadering van den gemeanteraad werd, na goedkeuring der notuléfl mede- deeling gedaan van een ingekommi goed gekeurd raadsbesluit, van een schryven inzake ryksuitkeering, benevens van het aannemen hunner benoeming door de leden der commissie lot wering van schoolverzuim. Besloten werd tot het doen van betalingen uit den post Van onvoorziene uitgaven, en het doen van af- en overschrijving op de gemeente-begrooting voor hot dienstjaar 1909, terwijl de gemeente-begrooting voor den dienst 1910 in ontvangst en uitgaaf werd verhoogd. Aan den werd, overeei ingang 1 ontslag W< W. de Bas, A. H. van der Starre, G. den Hoed en A. vfln Vliet, respectievelijk voor f 874, f 635,' f 580 en f 888,88; Voor ceel II (metselwerk) de heeren'H. van Berg, Van der Starre, Koster A-Co., H. Kc G. A Illa's, K. Sekeiis en C. Roggeveen, respectievelijk voor f517, f596, f592, f555, f 360 en f 518,50;'.voor perceel III (verf- werk) G. G. J. van der Zwaard, H. Kempkes, A. van der Bijl en T. Ververs, respectie- velAlj voor 136,50, f 198, f ,148 en f,119; voor perceel IV (smidswerk) II. Glasbeek, J. de Ruiter en Gebrs. de’Rooiï, respectie velijk voor f 51,37, f 63 en f 64.90. Hét werk werd aan de laagste inschryvers ge gund, behalve perceel II, dat voor f 517 aan II. van den Berg werd gegund. 8p Woensdag 22 December’1909, ’s namiddags twee uur. Vervolg van No. 3995. De* heer J. KortlandMijnheer de voor zitter! Het wil mij voorkomen, dat De Jong in zijn adres niet geheel en al ongelijk heeft. Ik heb de zaak nog eens overdacht en dan lijkt het mij wenschelyk toe, het besluit uit le voeren, met bijvoeging, dat, wanneer in 1910 de gracht nóg niet uitgebaggerd of schoongemaakt is, het vischwater dus weer zoo weinig winstgevend is, door welke om standigheden ook, en daardoor voor den adressant dirê we/ei; een groot gedeelte van zjjn winst verloren gaat, De Jong van zyn pacht te ontheffen. De vooriiitter: Het antwoord Jpng is in dien zin medegedeeld. De heei;, J. Kortland: Ja, in maar ik wilde er op wyzen, dat Weth. hem zulks ook moeten med De voorzitter: Dat is ook gedat we moeten tegenbver adressant onafhai lyk blijven, ’t Is beter, dat ’t blijft ’t nu is. De heer J. Kortlahd: ’t Was myn be doeling niet om tferug te kornen’op het besluit; ik 'wil hel hierbij ook laten, maar in 1910 weer zien. De voorzitter: Verlangt nog iemand het woord De heqr H. M. den Uijl: Laten we ’t nu houden ZborJ**t’ is: over een jaar kunnen wc weer zien. Ik vind het nog al moeilyk le spreken en te besluiten over iets, dat over een jaar gebeuren kan. De voorzitter: Verlangt niemand meer het woord 't Is dus de bedoeling van den raad, dat door te zwijgen het adres is afge wezen. De. ojunie van den heer Kortland kan Volgend jaar weer ter sprake komen, maar dan kan eerst afgewacht wordeïi de redenen, die door adressant wel ingediend zullen worden. Op het adres wordt dus afwüzend beschikt'? Wordt dat goedge vonden (Wordt zonder hoofdeljjke stemming goed gekeurd). De voorzitter: Aan de orde is het adres van J. Verslujjs omtrent de huur eener woning, 't Is dezelfde vraag als van den vorigen adressant, namelyk om de huur Uover te doen aan een ander: „Neemt met verschuldigden eerbied de vrjjheid, de ondergeteekende, Jacob Verèiuis, wonende in perceel no. 6485, gelegen aan den Ouden Singel alhier, zich tot UWelEd. Echtb. Heeren te wenden, met een eerbiedig verzoek, daar ondergeteekende genoemd perceel met daarbij aangrenzend land, in eigendom toebehoorende aan de gemeente Schoonhoven, gehuurd heeft voor den tyd van zes jaren, welke ingegaan zyn den 15. April van het jaar 1908, maar daar onder- geteekende na eenige weken woonachtig te zyn geweest, in genoemd perceel begon le sukkelen met twee zijner kinderen en daar tot op dit oogenblik nog voortdurend mede sukkelt, genoemde kinderen wordeh geneeskundig behandeld door den WelEd. Hooggeb. Heer, den heer Dr. Groesbeek alhier, en daar wy ’t sukkelen van onze kinderen, of de oorzaak van hun ziekte niet anders kunnen toesehrijven, dan door de ongezonde behuizing in meergenoemd per ceel, reden, waarom ondergeteekende, als mede zijne vrouw, UWelEd. Achtb. Heeren beleefd verzoekt om ontheven te mogen worden van de verplichtingen, omschreven in het meennalen genoemde contract, in- gaande 1 April 1910, waarop met goedvinden van UWelEd. Achtb. Heeren, op laatstge- melden datum huis met daarbij aangrenzend land, zullen aanvaard warden door M. Buyenze, landbouwer le Stolwijk. En neemt mitsdien beleefd de vry’heid UWelEd.'Achtb. Heeren verzoeken op zijn verzoek in te willen )e voorzitter: Burg, en Weth. stellen >r, hen te machtigen deze zaak ten einde brengen en als nieuwe huurder een Wanneer Uet len van bestaan had, ongezond is, zou daarin ook zin kunnen huisvesten, maar en Weth. in overleg treden gezondheids-commissie. eer P. van Sonsbeek: Ik wil even dat ik adressant laatst gesproken heben van zelf hadden we het over ver schillende dingen, en ook over zyn woning Singel. Het leek mij top, dat zyn wel gegrond was; hy heeft wel reden tot klagen, want het ir heusch niet florisant uit. De dolgraag willen blijven wonen, men hem dan ook maar wat wilde komen en eenige verande ringen en verbeteringen aanbrengen, ’t Is heel rnooi gesproken van Burg, en Weth., maar ze, moesten er maar eens een visite gaan maken, ’t Is een heele nette man. Ik zou Burg, en Weth. aanraden in dien geest le handelen. De voorzitter: Kunnen de heeren zich met het voorstel vai» Burg, en Weth. ver- een y0 torwerpen terug in de schuur verklaarde ze van beklaagde >cht. kende >erde hij ar teging, r.. den dag

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1