Mts, els, vast werk. MBOHG. MEISJE, gevraagd tegen i PASTORIE te nshuis. EN, 1910. Zaterdag 15 Januari N°. 3098. leider lecht, Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ode, rmeel. leider, F "E EN: >artijen tfval, de prU*en. id, ftjes, j Tiende weg. KNECHT, en met alle boe- GROOT, OP: LASBRIK, Ook een nieuwe EN te koop, bij (H'DEX, mwaker, LBLASSERDAM. "f BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. DS, QQ raat Gemeenteraad van Schoonhoven Intercomm. Telefoon-nr. 20. TOOR Stolwijk. i om terstond in tijdslij). j „onder a. s. een over- Ik heb die niet Ik kan iederen en ri een flinke, verkrijgt men gegeven voorstel zijn deel- En dat kost eenez, van van niet icdedeeling ledgekeurd 9, >rac G. J. Niekerk: i, oud 76 j., Maar er zijn i| Brieven franco, STKANTOOR te ?niet i en met ISEL. plaatsvervangend-lid- P. A. Vingerling te der noodige >r huurwaar Over dat-in-de-wacbt-zilten- ik al zeer veel moeten hoo rns zes tot Ithans des laas. ■asius. i D. Tak. 26 j. en De vier i naam! ter ver een een 8CHOONHOVEKSCHE COURAHT UtTOAVB vas S. 4 W. N. VAN NOOTEN TB ScHooraovss. aven 29, Gouda. Kilo. j 500 K°. franco i aim RAAGD: i van het werk opgemaakt 62 3 wegens mis- 36 overtra de plaatse- r verlangen, i. Wie ver- os aangegeven Veensma. Dec. dat het faal, inaar j van de op 26 gezien losse ipvatting. laste van „Jensl Daar verdei sloot de voorzitter Door Burg. is aan den te Groot' rijksveldwachter L. H gewoon f- gratilicati *Langer gehoi eriug van ter en s i^ijl en 1 n, die in het i, zullen later, de oud 24 j. en - J. C. Ver in Oosterom, .au, goed ‘woon ■Igens w_ Met ir dikwijls dagdienst _jren deelde de Minister uit en tot de bevolking toespraak, waarin hij de de Spaansche vriendschap nvoor >r Noor- behan- ie doen, jadering). er dus iederen d. van L. Boer Pieternella, (T. P. Pullen. Dekker Mets en van A. 13 Jan. In haar •ring werd door de van schoolverzuim de heer K. Hakke- misatie met vier agenten. I het mij zijn wanneer de leden willen médedeelen, die ik beantwoorden of te weer- n; de hoofdzaak is, dat de Raad de middelen toestaat om den burge- gelegenheid te schenken, te doen >odig acht om de verordeningen ■n naleven. op het dienstbaar r jlitie voor de Rijks- Rijk daarvoor geen cent oon heeft, gei ende melken Vrije woning i RIMPEJi A/D IJsf uggezonden. WIJK (Z.-H.). Schoenmakerij, vraagt tegen am in. in beeft aan West-Terschel- spreekt vanzelf, dat dit nog geen et voorstel kan zijn. Mijn bedoeling lede wasl alleen, in beginsel de taak le politip in algemeenen zin aan te atdienst door gewone m Herik, oud 72 j. - J. van ink, oud 41 j. ins, oud 63 j. j., weduwe van G. Kujjpe rs, een week meer. De en 48 nacht- Mr. E. S. Hollander, advocaat en procureur te Rotterdam, kantonrechter-plaatsvervanger aldaar (eerste kanton); Mr. J. Klein, kantonrechter te Mr. H. M. G. Kloppenburg, kaï te Leiden. Door ciën is i verleend ment „Doi Nijverheid ihter te Gouda; intonrechter een moe- zich be- vier tot 10, Het Britzche I matie van Koning I ontbonden en vandi kiezingen. Echter verkiezingen bjj dat zijn er ditmai 1 Dec. Hoogendoorn. in 1—31 Dec. K. Verhoef en i, 2. van VV. k. Cornells en A. Zwarte- •tui ven berg en ook de v< uitrusting totaal gevonden. n dienst heb ik mede >n worden. Ik wilde even lieuwe regeling met bedoeling was, een die wat meer te op de anderen hield, it eerste of tweede Wie houdt nu ispecteur! liekerkNeen, dat nu een beetje hooger vel het hoofd van ...óLtsen ’s avonds en wie is ’t dan, waar __omoéten? Daarom zou ik j, een hoofdagent aan te stellen contróle. •zitter zegt, dat 't van zelf spreekt, J moet zyn. Laat de raad 'j de begrooting brengen voor sur. Dat is zoo’n deftige jr t< punt hooren? U spreekt er van, dienst niet j op den dag gev zal het dan volj n de toekomst zijn mst zal toch zeker en i Bij Kon. besluit van 11 dezer is benoemd tot griffier by het kantongerecht te Ridderkerk Mr. H. F. W. Jeltes te ’s-Gravenh&ge, werkzaam ter griffie van het kantongerecht aldaar. De arrondissements-rechtbank te Rotterdam, heeft, ter vervulling der vacature van kantonrechter aldaar, (tweede kanton) opgemaakt de navolgende alphabe- tische lyst van aanbeveling: en M. M. A. P. de - Sophia, d. van van Dalen. i C. Vermaas. A.Heinsius.— isen en oud ituursleden werden gekozen de heer W. ILSlobenvoor heer D. Duyin. igerak, 13 Jan. In de Dinsdag vergadering van den gemeenteraad waren alle leden tegenwoordig. Na lezing der notulen werd mededeeling gedaan van een ingekomen goedgekeurd raadsbesluit, van een sehryven in zake rijks- uilkeering, benevens van hel aannemen hunner benoeming door de leden der Com missie tot wering van schoolverzuim. Begoten werd tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeente-begrooting van het dienstjaar 1969. >r niets te verhandelen was, de vergadering. en Weth. dezer gemeente I-A miners gestationneerden .uier L. Rietveld, wegens buiten- gepraesteerde politiediensten, een tie van 10 toegekend. ""rak, 12 Jan. In de gisteren avond gehouden vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim werden tot vqojz.it ter en secretaris herkozen de heeren "X. HT^ül en B. H. van Brenk. W aardor, 13 Jan. Ds. J. F. van Hul- steyn, predikant bij de Geref. Gem. alhier, hoopt Zondig 27 Fe.br. a. s. zijn intrede by de Geref. Kerk te Terneuzen te doen. Als bevestiger zal optreden Ds.- R. Hamming, van Zaamslag A. e "Zevenhuizen, 12 Jan. Uit de 14 sollicitanten naar de betrekking van onder wijzeres aan de openbare lagere school no. 2 aan de Rotte, is de volgende alpha- betische voordracht opgemaakt door Burg, en Weth., in overleg met den arrondisse- ments-schoolopziener de dames: Van Beek te LangerakVan Bergen, DelftDijksman, Gouda; Kooinen, Delft. irs, r», taariiN, nikbauden. Hoogstraat, kM. verandert met den tijd. Een gemeente als Schoonhoven kon het vroeger met één agent afdoen, en op de secretarie met den secre taris alleen, maar die tyden zijn niet meer. Er is nu heel wat meer werk dan toen. Om een voorbeeld te geven der politie: er zjjn dit jaar o processen-verbaal, waarvan 26 dryven, dus justitie-zaken, en dingen in strijd met de wet of lijke verordening. Dat moet allemaal geschieden en deld worden en dat moet de politii (De heer P. Greup verlaat de vergat De heeren zullen begrijpen, dat dagelijks veel werk te doen is en i dag brengt natuurlijk weer ander werk mee. Dit jaar nog, behalve de 62 processen- verbAai, 269 rapporten en brieven geschre ven, dat is dus 2X331 stukken, daar deze in duplo geschreven moeten worden. De heer G. J. Niekerk vragen, of het met de ni“” vier politieagenten, uw I hunner aan te stellen, zeggen had en toezicht r bijvoorbeeld een agenl klasse. Een stem: Een inspn' De heer G. J. Nivw.. niet direct, maar een die e is. De burgemeester is wc_ de politie, maar er moet 's nachts i ook contróle zyn ze -zich vervoegen n er voor zyn, voor de coi De voorz.i dut er contróle post op inspecteu Een stem (De heer P. Greup komt wedei gadering). De voorzitter: Dus het zou om den naam wezen. Maar de Raad heeft te kennen te willen mede gaan, wanneer mijn niet zoover strekte als in 1901. Wanneer de Raadsleden meer zal mij dit hoogst welkom zyn. langt nog het woord? De heer J. Kortland: Vóór ik mijn oor deel over uw plan zeg, zou ik graag eenige inlichtingen willen hebben. Misschien wilt u wel zoo goed zyn mij die te geven. (De heer G. J. Niekerk verlaat de ver gadering). Onder meer zegt u: „Er moeten zyn 60 uren dienst in de 24 uren met vier politiemannen, dus elk heeft dienst, door elkaar genomen, vijftien uren,” maar even verder zegt u: „de maximum diensttijd is twaalf en de minimum diensttydis negen uur. Eén van beide lykl my onmogelijk. Daarbij zullen in de veertien dagen zes vrye nachten zijn, maar er staat niet bij, hoeveel vrije dagen en ook niet hoeveel vrye Zondagen. Tevens zegt u: Zondagen buiten rekening gelaten. Bedoelt u daarmee, dat die er niet zijn Ook zegt u„er moeten behoorlijke rusttijden zijn.” Waar vindt men die rust tijden als er vyftien uur per dag dienst gedaan wordt? De voorzitter: I nakomen der cont schriften voor de huishoudii theorelisc doch Ik Iauaa nachtdic uur, zoi Dec. z. van A. de braham Maria, van Mierlo. en H. Aantjes. i, oud 42 j., en M. de Groot, BoIiicn, 13 Jan. De Commissie tot Wering van Schoolverzuim alhier heeft lot haren voorzitter gekozen de heer C. de Borst, hoofd der school, en tot secretaris de heer W. A. Kalkman. Dinsdag is de ooievaar op zijn nest op de buitenplaats Ten Donck alhier terug gekomen. Het beest is zeker in de war. GiPHpn-Nieuwkerk, 13 Jan. Zater- dag-avond vergaderden de leden van het fanfarekorps „De Bazuin" in de openbare school. Tot voorzitter werd bij acclamatie her kozen de heer C. van Zyil. Herkozen werden de heeren II. Kloek als secretaris en P. Bos als penningmeester en gekozen in de plaats van den heer A. van der Koppel, de heer J. Schakel, en als bibliothecaris de heer C. Slob. **Groot-Amuiers, laatst gehouden vergadei commissie tot wering benoemd: tot voorzitter steegt en tot secretaris de heer J. de Kouwer. In het afgeloopen jaar behoefde slechts twee keer een overtreder der Leerplichtwet voor de commissie te worden opgeroepen om op hunne verplichtingen te worden ge wezen; wat bewyst dat de Leerplichtwet op het schoolverzuim in onze gemeente een gunstigen invloed uitoefent. Tot het doen der noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde van per- ccelen voor de personeele belasting zijn door den Directeur dor directe belastingen voor het jaar 1910 aangewezen de heeren A. H. de Joncheere, inspecteur der directe be lastingen le Gorinchem, en J. van Zijverden, ontvangeivder directe belastingen te Ameide. Hoornaar, 13 Jan. Maandag-avond vergaderde in het café van den heer Timmer alhier do afdeeling „NoordeloosHoornaar” van het algemeen Nederlandsch werklieden verbond. Tot bestuursleden werden Hoornaar deloos de ♦♦Ijani gehouden uec. oud 24 j. en ken en met boe- J. v. i». LINDE, /d IJsel. De voorzitter: ’t Is er vanmorgen ^ij- gekomen. De heer H. M. den Uyl: morgen niet hier zijn. De voorzitter: Dat spyt me. De heer H. M. den Uijl: Ja, dat kan wel De voorzitter: Nu „wordt het maximum aanlal diensturen van de politie bij dag elf, wal thans dertien en een half is, en acht voor den nachtdienst. Verder by dag negen, vijf of vier, en bij nacht zes, en heeft elke agent om de veertien dagen geen nachtdienst te verrichten. De dienstregeling op zichzelve breng ik niet in bespreking. Ik heb alleen aange geven wat mij het beste dunkt voor een behoorlijke orgai 4 Aangenaam zal hun bedoelingen trachten zal te leggen noodige meester de wat hij noodig a behoorlijk le doei Ik wys hierby tevens maken van de gemeenlepol politie, terwijl het Rijk d vergoeding geeft. Wie verlangt het woord? De heer P. van Sonsbeek: Mynheer de voorzitter! Ik zal geen beweringen maken omtrent het politiewezen en ook geen ver onderstellingen of deze organisatie al of niet goed zal zijn. Ik wilde alleen, dat u my eenige vragen beantwoordde. Met de nieuwe regeling worden de nacldwachls gelyk af geschaft, maar vallen dre dan ook in de termen van het wachtgeld? De voorzitter: Ja, want ze genooien in het pensioenfonds. De heer P. van Sonsbeek dan de gemeente? De voorzitter: Dat kost de gemeente de helft van htfn jaarwedden, gedurende vier jaren. De heer P. van SonsbeekEn dat gaat uit de gemeentekas? De voorzitter: Neen, uit bet pensioen fonds. De heer P. van SonsbeekDan is het me wel eons opgevallen, dat, wanneer ik Zon dags vroeg uit de veeren was, de wacht geheel onbezet was. Zal dal nu verande ren? Zal bij deze organisatie de wacht allyd bezet zijn? De voorzitter: Ja, van 's morgei den volgenden morgen zes uur, all zomers. De heer P. van Sonsbeek Waarhei ten de inwoners van Schoonhoven z geven, wanneer er 's morgens van zes uur iets gebeurt? Schoonhoven is no" al rustig en het gaal meestal heel goed, maar zonder politiehulp mogen we toch niet zitten. Dit zijn twee vritgen, die ik, in verband met de nieuwe regeling, wilde doen. De voorzitter: In den winter gebeurt het 's morgens wel van zes tot zeven uur. U zult het misschien in October getroffen heb ben, dat er geen politie van zes tot zeven "uur aanwezig was, toen slechts één agent, even als nu, dienst deed. De heer II. M. den L'yl: U zegt, wachtgeld uit het pensioenfonds gat artikel 4 zegt, dat zulks ten laste gemeente komt. De voorzitter: Dat is mijne o] Het pensioen komt natuurlijk ten. I het gemeentelijk pensioenfonds. De heer II. M. den Uijl: Tol dat is uit geput.... De voorzitter: De titularissen, pensioenfonds gevestigd blijveh, z als het fonds eenmaal is uitgeput, wat bedoeling is van ’s Raads verordening, uit de gemeentekas pensioen ontvangen, wat trouwens op hetzelfde neerkomt. De heer H. M. den Uijl: Bij de nieuwe gelegenheid, volgens uw voorstel, dal u een verslag fioeint, komen volgens uw idee dus vier politieagenten, twee voor den dag en twee voor den nachtdienst. Maar dan blijft T toch hetzelfde als nu! De voorzitter: Neen, u hebt me niet begrepen. Ik heb nu twee agenten en wil er nog twee bij benoemen, zoodat ik er dan vier heb, die doorloopend dag- en nacht dienst verrichten. De heer H. M. den Uijl: Goed, maar dan zyn er toch maar altijd twee in functie en dat is nu ook zoo. Ik blyf volhouden,dal we ook met de nieuwe regeling geen behoorlijk toezicht zullen hebben. De heer, contróle De voorzitter: Dat is een opmerking, die ik ineen besloten zitting kan beantwoorden. De heer II. M. den Uijl: U zult 't met me eens zijn, dat we er twee op den dag houden en twee 's nachts. Dat is nu ook zoo, we hebben er nu ook twee. Ik weet niet wat er nu voor verschil in is. De voorzitter: Het verschil bestaat hierin, dat we nu. twee agenten hebben, die te lang in dienst zijn, en geen beboorlüke rust tijden hebbenkorden er twee bijdan wordt dat anders en kan de politiedienst beter betrouwbaar worden uitgeoefend. De heer II. M. den Uijl: Dat is allemaal goed en wel, maar er zijn er dan toch maar twee le gelijk in dienst! De voorzitter: Per uur, ja! er toch steeds vier in dienst. De heer H. M. den Uijl: En dan zit er weer een den heelen dag in de wacht te sehrjjvi n. 't Blijft krek hetzelfde, precies gelyk als nu. De voorzitter: sehryven, heb il I ren. Dat is een zeer aanstootelyk iets. Alles Ik heb bedoeld tot het itróle op 's Raads voor- voor de orde in de gemeente- ling te moeten uiteenzetten, dat ch 15 uren zouden vereischt worden, ;h met 12 uren kan worden volstaan, heb dit tot 11 uur teruggebracht, zonder 'ienst, de minimum dagdiensttyd is 9 onder nachtdienst, verder met 8 of 6 uren nachtdienst, 4 of 5 uren dagdienst. (De heer G. J. Niekerk komt weder ter vergadering.) Een agent doet gedurende 6 X 11 uur dagdienst, zonder mee tweede 54 uur. De derde 24 dag- nachturen en de vierde 30 dag-en 36 uren. Mag ik nu uw tweede De heer J. Kortland dat nachtwakers hun kunnen doen, omdat zij i werk hebben. Maar hoe uw meening in d*' vyftien uren dienst i voorkomen, dat ook nacht- op elkaar volgen. Wy staan dan dus voor hetzelfde geval, voorzitter: Ik heb den dienst over achtereenvolgende weken verdeeld, zóó dat ieder om de vier weken denzelfden dienst doel en gely'ke rusturen heeft, zonder een geheelen vryen dag te hebben. Heele dagen vry, gaat nu eenmaal niet met vier agenten. Zondags wisselt het aamal uren dienst in 24 uren van 3 lot 12. Heeft u nog meer? De heer J. Kortland: O ja mynheer de voorzitter! U zegt verder nog, dat de dagpolitie niet verzwakt mag worden door administratie van het stadhuis. Gebeurt dat dan nu wel? Ik vermeen gezien te hebben, dat één politieman juist werk heeft aan administratie voor werkelyk politie zaken. Ik heb verbaasd gestaan over de hoeveelheid schryfwerk, die hier door de politie wordt afgedaan, en die niet op het stadhuis behoort, maar voor een groot ge deelte bij den hulpofficier van Justitie in deze gemeente, in dit geval dus bij den heer Van Sloten. En wanneer al dat schrijfwerk bij de politie blijft, waaraan dus byna een man werk heeft, hoe moet dan de rond gang geschieden door een man, zooals u in het begin van uw plan aangeeft? De voorzitter: Het schynt, dat des hee ren Kortland’s memorie nu te kort schiet. De hulpofficier Van Justitie maakt geen processen-verbaal op van feiten, die de diensten conslateeren. Misschien weet de heer Kortland het heler en wil hij mij wel inlichten. Dat de politie veel werk deed, dat tot de gemeente-administratie behoort, geschiedt nu niet meer, ihaar gebeurde vroeger zeer dikwijls: inzake wükmeester, marktmeester (ofschoon nimmer als zoodanig benoemd), hondenbelasting, keurbelasting. De heer H. M. den Uyl: En de post dan? De voorzitter: Die behoort tot de per soonlijke diensten van den burgemeester en dat is bovendien alleen des Zondags. De heer J. Kortland: Ik heb nog meer! (Hilariteit). Ik wilde u namelyk nog iets op Woensdag 22 December 1909, 's namiddags twee uur. Vervolg van No. 3097. De voorzitter: Aan de orde is het onder werp politie. De Raad heeft mij op 3 November uit- genoodigd voorstellen tot reorganisatie van het politie-personeel te doen. Ik heb toen te kennen gegeven daartoe bereid te zijn, wanneer ik a priori wist, geen munnikken- werk te zullen doen. Naar aanleiding daar van heb ik een beredeneerd verslag inge diend om de uitbreiding van het politie personeel aan te toonen, dat bij de leden gecirculeerd heeft. Het concree hiermede was] alleen, van de politie in alg wyzen en den nachi Lagerhuis is by procla- Edward thans officiéél ■Jaag beginnen de ver- alleen nog waar de _v enkele candidaatstelling, —imaal 67. De groole stryd is dus ten einde gebracht. Vanaf heden mogen de Lords-leden van het Hoogerhuis niet meer aan den verkiezingsstryd deelnemen. Dit berust op een oude gewoonte: zoodra het Lagerhuis ontbonden is verdwijnt tegelijk het Hoogerhuis. En dan mogen de Lords niet meer spreken Nu, heel erg is dit niet, want er is heel wat gesproken door de Lords, die anders vrij onverschillig zyn voor de politiek. Zij hebben het woord gevoerd in meer dan - 250 vergaderingen, wat voor hun doen zéér veel is. Tegenover de regeeringspartü zegt het echter nog niets, want die hield inéén week 20.000verkiezingsvergaderingen. Reusachtig is ook de reclame voor vele candidaten gemaakt. B.v. een verlicht lucht- sepip met telkens den naam van een candi- daat in verlichte letters of een meters hoog aanplakbord met den aanbevolen naam in kolossale afmetingen, enz. enz. Thans is aan alle drukte een einde en wacht men in groote spanning den uitslag af. De PriilNiNclie Landdag is door Keizer Wilhelm zelf geopend met een troonrede, waiarin de a. s. kiesrechtsuitbreiding wordt aahgekondigd. In Pruisen verkrijgt men tegenwoordig f)eer gunstige resultaten met de bestrijding van tuberculose. De geduchte ziekte ver- mipdert van jaar tot jaar. Prof. Freinhal voorspelt op grond der statistieken, dat in 1950 nog slechts enkele gevallen van die ziekte zullen voorkomen. Bijna zeker is de verloving van denderden zoon van Keizer Wilhelm Prins Adelbert met Princes Patricia van Connaught. In twee vorstelijke paleizen heeft brand gewoed. Eerst in dat van Griekenland. Hier werd het grootste gedeelte van het prach- «rflfï'TftCIige paleis te Athene vernield. Koning, Koningin en Prinsen hielpen by het blus- schingswerk. De Koning spande zich zelfs zoo in, dat hy na afloop van den brand in onmacht viel. Vele kostbaarheden zyn gered, doch ook heel veel is verbrand, circa voor een waarde van millioen. In het paleis van den Raggfaeheu Grootvorst Nicolaas te SL-Petereburg ont stond hrand in een znvleugei van het paleis. Vandaar é|oeg de brand over naar een carage van automobielen. Hier stond ook een bak met 20 K.G. benzine, welke ont plofte. Twee menschen werden hierdoor gedood. De brand verspreidde zich toen zoo snel, dat in een kwartier de geheele vleugel in lichte laaie stond. Door het smelten van electrische gelei- dingsdraden ontstond er kortsluiting en het geheele (jzeren dak van het bijgebouw werd met electriciteit geladen. Verscheidene be dienden, die over het dak wilden vluchten, kregen een schok en vielen neer, toen zy het wilden betreden. Zij moesten door brand weermannen niet isoleerschoenen er af worden gehaald. De schade wordt geschat op 420.000 gulden. De wachtmeester Farace, de Frauache cavalerist, die te Verdum getracht heeft de mannen van zyn escadron te dooden door vergif in hun eten te doen, heeft aan den kolonel van zyn regimenteen brief geschre ven. waarin hy z(jn misdrjjf bekent en aan al de kameraden vergiffenis vraagt. „Het was,” schryft hij, „om van een lasti- gen schuldeischer, Thomas, af te komen, dat ik beproefd heb de vergiftigingen, in Oostenryk gepleegd, na te volgen. En ik bedacht helaas niet, dat ik behalve Thomas ook de andere manschappen van het escadron zoy dooden.” De Pary'sche rechtbank heeft een 70-jarigen man, die sigareneindjes verzamelde om met den verkoop daarvan een schraal stukje brood te verdienen en die deswege door de regie werd vervolgd, omdat de Staat het uitsluitend recht van den tabaksverkoop heeft, veroordeeld tot een geldboete van 200 fr. met opschorting" van de straf, omdat hel een eerste misdrijf gold en tot 600 fr. schadevergoeding aan de regie. Uit Portugal wordt bericht dat er een listig uitgedacht complot is ontdekt, tegen het leven van den jongen Koning Manuel gericht. Geljjk men weet werden diens vader en oudste broeder twee jaar geleden door moordenaarshanden vermoord. Ruim 40 verdachten zyn in hechtenis genomen. De SpaauMclie Minister van Oorlog is n^ar Marokko gegaan om met eigen oogen den toestand van het Rif gade te slaan. Hij ontving in zijn tent ook hel 1 4en ondergebrachte opperhoofd der Mooren, Vy,>de Leeuw der Woestijnen” genaamd. Dezen dreigde de Minister met den toorn van Spanje als hij weer mocht probeeren op te staan tegen het nu gevestigde I Spaansche gezag. Onder de kindei later speelgoed hield bij een /.jvoordeelen van a 7 aantoonde. Een 'I^urkseh millionnair heeft een som van1 f 1.150.000 geschonken voor het ^stichten Van een Turksche academie van wetenschappen te Constantinopel. Die aca demie, welke zich in de eerste plaats het Ontwikkelen van de Turksche taal ten doel zal stellen, wordt gevormd naar het voor beeld der Fransche „Academie". Zij zal uit 24 Turksche, Arabische en Perzische leden bestaan. den Minisler van Finan- vrijstellingi van invoerrechten voor alle op de door het departe- )ordrecht" der Maatschappij van 2 van 30 April lot 16 Mei te houden tentoonstelling van electriciteit in woning en bedryf in te zenden goederen, welke daar niet verkocht worden. Door de Staatsspoor en de H. IJ. S. M. worden van de op die tentoonstelling ge- exposeerde artikelen geen retourvrachten gevorderd. De heer A. M. van Gastel, land meter bij het kadaster, thans te Gorinchem, wordt met 1 Mei a. s. verplaatst naar Zierikzee. De griffier by den Raad van Beroep Ongevallenverzekering te Dordrecht maakt bekend: lo. dat door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland eérvol ontslag is verleend aan A. Vingerling te Gouda, als lid-werkgever; 2o. dat van rechtswege in zijn plaats is getreden zyn plaatsvervanger R.U. Jongen burger te Gouda; 3o. dat tot diens p werkgever is benoemd Gouda. In de Maandagj.l. teGorinchem gehouden vereenigde vergadering van het waterschap „de Overwaard” herinnerde de voorzitter er aan dat het dien dag juist 40 jaar geleden was, dat de heer J. Aantjes Dz. te Ottoland als heemraad van het wa terschap werd beöedigd. Spreker bracht den jubilaris dank voor al hetgeen hij indie vele jaren voor het waterschap heeft gedaan en bood hem namens hel waterschap tot souvenir aan dezen dag een canapé aan. Zeker is het de wenseh van allen, die by het waterschap zijn betrokken, dat het den heer Aantjes gegeven moge zijn nog lang zyne belangrijke functie te bekleeden. In de Maandag gehouden ver gadering van den Raad der gemeente IJseistein werd in beginsel besloten aan de maatschappy tot bouw en exploitatie van gemeentebedryven, te Utrecht, voor den duur van 40 jaar concessie te verleetien tot exploitatie van een gasfabriek en een drinkwaterleiding, onder voorwaarde dat door genoemde maatschappy aan de ge meente voldoening zal worden verschaft betreffende eenige punten der voorloopige concessie-voorwaarden waarmee de gemeen teraad niet kan accoord gaan. H. M. de Koningin het Willein-Barendsfonds te W Jing f 100 geschonken. Ook van Z. K. H. den Prins en H. M. de Koningin-Moeder kwamen onbelangrijke giften in. Te M o n t f o o r l heeft de heer A. C. Bestebreer secretaris van de afdeeling Montfoort van het „Genootschap voor Land bouw en Kruidkunde in de provincie Utrecht”, eene rede gehouden over: „Aan sluiting bij de Utrechtsche Onderlinge", nader toegelicht door mr. H. Th. Geerlings, chef van het bijkantoor te Utrecht. Staande de vergadering traden eenige personen als deelnemers toe tot den kring Polsbroek (secretaris de heer C. J. Erkel, aldaar), en tien personen tot den kring Montfoort, waar het pestuur gevormd werd door de heeren L. A. van den Berg Sr. te Willeskop; A. C. Bestebroer te Montfoort, en W. H. Lekkerkerker le Willeskop. In de Dinsdag j,I. gehouden zit ting van de arr. rechtbank te Rotterdam werden o.a. veroordeeld: H. W., 25 jaar, losse werkman te Schoonhoven, wegens diefstal, tot zes maanden gevangenisstraf. M. Sch., 37 jaar, landbouwer te Capelle a/d IJsel, wegens dierenmishandeling tot f 25 boete, subsidiair tien dagen hechtenis. H. v. D., 18 jaar, werkman te Moordrecht, wegens bedreiging, tot drie dagen gevan genisstraf. Voorts werden o.a. de volgende zaken be handeld: G. H. B., losse werkman bij Gouda, lag op 25 October dronken op straal. Een juffrouw, die hem aldus liggen vond, waar schuwde de jwlitie, en deze, zich over den man ontfermende, poogde hem mede naar het bureau te nemen. Zonder moeite scheen dit niet te kunnen gaan; de man was er blijkbaar niet van gediend, door slaan en schoppen had hij van zyn onwil doerfliTyltwjK Eischdrie maanden gevangeni/straf. P. H., 32 jaar, fabrieksarjHiitrer te Rot terdam, bekende op iüOctober naar D. Riet veld te Capelle a/d IJsel, te hebben geschopt en hem te hebbeiy uitgescholden. Of hy Rietveld geraakt liad, wist hy 'niet, maar de getuigen zooveel te beter. Zij hadden gezien, dat de schojp goed aankwam. Als excuus gaf beklaagde op, dat hy door Riet veld onrechtvaardig was behandeld.- Gerequireerd werd f 25 boete, subsidiair dertig dagen hechtenis. J. Bak te^afolwnk, ging op 1 October zijn zwanen vangen, die naar een rietveld van P. R., 55 jaar, bouwman te Stolwyk, gezwom men waren. In deze bezigheid werd hij door R. gestoord, op zulk een wijze, dat hij deswege een klacht bij' de justitie indiende ter zake van beleediging. Mitsdien stond P. R. terecht. Hij ontkende Bak te hebben uitgescholden en beleedigd, beweerde daar tegenover door Bak te zyn geslagen. Deze ontkende het laatste, maar hield vol belee digd te zyn, zo$ erg zelfs, dat hy daardoor in het dorp minder wordt aangezien. Omdat zyn goede naam door beklaagde was aan gerand, eischte hij van hem f 30 schade vergoeding. Het O. M. achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en eischte tegen beklaagde f 10 boete, subsidiair veer tien dagen hechtenis. J. Struik te Moerkapelle vermiste c September een paar schoenen. Aange: zijn knecht, J. E. v. B., 25 jaar, een 1< werkman, even te voren zyn dienst verlaten had, verdacht hij dezen van dien diefstal/ Hy sprak er den veldwachter over en déze ontmoette beklaagde in een herberg, terwijl hij de schoenen droeg. Eisch drie maanden gevangenisstraf. Er diende bij J. Benschop te Hekendorp een meisje, op wie twee jongelieden uit Oudewater het oog hadden. Van wie ze was wisten ze nog niet, zooals een hunner heden verklaarde. Om echter zekerheid te krijgen, zouden ze er maar eens op uitgaan. Ongelukkigerwijs kozen ze echter een zeer ongunstig tijdstip. Niet alleen toch dal ze eenigermate „onder den invloed” waren, maar bovendien kwamen ze op 3 October ’s nachts om ongeveer twaalf uur eerst bij den boer aan. Het hek, dat het erf van den weg scheidt, was natuurlijk al gesloten, en de familie lag al lang te bed. Voor de verliefden was dit geen bezwaar. Ze wis ten op het erf te komen en klopten aan. Toen evenwel de boer niet van zins bleek op te slaan en hun te woord te staan, had den ze onder het uilen van bedreigingen alle ramen en luiken zoowel van het woon huis als van den stal, zoodanig met hunne vuisten behandeld, dat later eenige ruiten gescheurd bleken. Benschop was eindelijk naar de politie gegaan, maar toen deze kwam, waren de verliefden beiden al afgedropen. Het meisje, heden als getuige gehoord, ver klaarde hare hand gegeven te hebben aan den eersten beklaagde. De verkregen zeker heid is dus voor den tweeden in twee op zichten noodlottig geworden. Eisch tegen J. H., 22 jaar, ketelmaker, en J. E., 24 jaar boerenknecht, ieder een maand gevange nisstraf. Uitspraken over veertien dagen. agenten te doen vervullen, tegen de zeer billyke belooning, die thans bestaat, per jaar f 500, twee verhoogingen van t 50, na vyf dienstjaren f 50 en na tien dienstjaren f 100. De post op de begrooting, f 750, voor de nachtwachts, komt dan te vervallen. Door nog twee agenten aan te stellen, zal, behalve Voor trakteihent, ook de vergoeding voor kleeding en uitrusting moeten worden ge raamd, en in totaal het tekortkomende moeten worden Een staat van gelegd. De heer H. M. den Uyl: gezien.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1