everen Wei a N». 3099. 1910. Woensdag 19 Januari. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Zessen, jotheker, i - Culemborg. ,40. 4 1 IE i mdelen in: rtikelen, degings-artikelen, en, :en, n, en, in alle soorten, ar r i,ae, I ID ZESSEN, van verschillende i >1 in gen van roene Krul»", 'en-Culemborg. e «preek- en pas BINNENLAND. ENEVELD Jz., NDEL IN: m-, Beuken-, Noten-, hout, Aiijnstokken. DUTZAGERIJ. mpen a d Lek. IJKE MAAG- 'ELLING Gemeenteraad van Schoonhoven BUITENLAND. Overzicht. Intercomrn. Telefoon-nr. 20. iardo ii de K., Delft, met 3; un, 2; 't Pot, Goud arievenng, aankwam, 1 «r?' dat in kas aanwezig I verschil irom ra- S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. van verklaard. ;even i jwoonl rs te lesie- ch omzet steeds ii. Aan den _,:_:~den, waarin erwijs op hei we net he rn. Zulk wr dat geval i i stem zelve wel meentelykt a genoodij, W. P. Rui hap .ui is nu moeten worden, temeer hoorde opgaan, betwyfe- ng, dat deze wachtgelden Is betaald kunnen wor- HOOffiOVfflfflï COÜRAHT. vermeerderd, leden. ich rn a n gelega- i 1'2000, aag f2000, teGorcum te Gormin teesmiddelen van andere slechts der ver- sn, f 5. of men. Uyl: En de onder- ^....^orn ver- '"ielis van turende eenjaar i leed, die zoohe- >mp. moest pijn. op een jongmensch, ikhuis had geholpen vl de heer V. verze- it biljet werd tenij A. W., f 7 subs. 3. Ie groep boseh. met 2 winstp. 2e groep: 2. J. Coster, wapenwet, jurd verkl. Irecht, overtreding houden van hondei andere i 10 tot _vikt over ter waarde van •werven van een zoo was alleen moge)ijk van radium in den in Portugal. Dat eeri vryen dag. .eeren mor* zoodat - aan zijn si zittinf wer sj*r< ting, W. negen mi W. H. ing met de Ab- gy gevoelt U en krygt gy de Leerdai zonde. A. herb. L. N., mieurecn princ. hecht. 3 d. »r de statistiek E. de Voogt, -oocretarie van a lonk, hoofd- ■retarie van Am- irgemeester en J. Mijs, burge- kennis gegeven dat ten heeft geen gevolg isie tot e pcrcee- trziening C. J. v. f 2 subs. J. V., herh., princ. hecht. 3 L. L., Goudriaan, dt 3 d. h. («iesendnui, 17 Jan. Door een tweetal alhier wonende schippers werd verleden week aangifte gedaan, dat uit hunne vaar tuigen, liggende in’ deze gemeente, waren ontvreemd een drietal dekens, een bord, een schaal, wat spek, kaas, suiker, brood enz., welke goederen door de politie bij een schipper uil Sliedrecht, zekeren J. v. d. W., die met zyn vaartuig in de nabijheid aan het hoepels laden was, werden gevonden in het vooronder en in beslag genomen, waarna proces-verbaal werd opgemaakt. ♦•Groot-A imneri, en Weth. dezer ger geslationeerden rijl veld, wegens bui politiediensten, toeg J tar het aantal winstpunten gelijk m len en 2en prijs geloot. geslaagde wedstrijd is nauwe- r, de deelneming was zóó enorm, oogen hl ik er materiaal te kort Door het bondsbestuur krachtig y _.)r het clubbestuur van „D.D.”, in wier keurig clublokaal de wedstryd plaats had, was hierin echter spoedig voor zien en vlot liep deze door zijn omvang zoo moeilyk te regelen wedstrijd van stapel. Te Oosterbeek is V rjjdag mor gen overleden, til jaar oud, Ds. 1. van der Valk, predikant bij d,e Gerei'. gemeente aldaar. De overledene, die vroeger té Rotterdam, te Delft en te Scheveningen predikant is geweest, was vooral bekend door zijn arbeid onder de visschers op de Noordzee. Hy was ridder in de Oranje Nassau-orde. Ds. H. Smeding, predikant hy de Gerei'. Gem. te IJselmonde, heeft voor het beroep naar Kokhuizen bedankt. Bij Kon. besluit van 13 dezer is bekrachtigd de aanstelling door het bestuur der St. Jtadboudstichting Ie •Utrecht, van .1. Th. Beysens, als hoogleeraar voor den leerstoel, gevestigd vanwege die stichting bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwys te geven in de logica, de meta physics, de zielkunde en de ethica. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft eene commissie ingesteld, teneinde van advies te dienen nopens de vaststelling van modellen voor de persoons kaarten of bladen en betreffende het door het centraal-bureau voor de statistiek ont worpen Koninklyk besluit betreffende eene gewijzigde bevolkings-adininistratie. Tot leden dier commissie zyn benoemd de heeren: Mr. II. VV.'Methorst, directeur van het centraal-bureau voor te ’s-Gfavenhage; Mr. N. J. hoofdcommies ter geineente-seci n; J. W. van VVagtendi ter gemeente-secre' H. A. Aalfs, hm van Vries en M. ris overgt nber zijn inde gp val len van Woerden 1 te Waddings’ typh., te Reeti’ merdam 2 en te Boskoop 6 diphteritis. gesloten. In de Vr ij dag te Utrecht gehou den openbare terrechtzitting vaneen Cei.tra- len Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) had de uitspraak plaats in het hooger beroep van I). 1’. A. v. O. te Gouda tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende bevestiging der be slissing van de Rijksverzekeringsbank, waarbij zijne onderneming - waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van handelaars, daaronder niet begrepen het winkelhouders- bedrijf, met krachtwerktuig - ingaande 1 Juli 1909 is ingedeeld in gevarenklasse 36, met toewijzing van gevarencijfer 43. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak wat betreft de indeeling in gevarenklasse 36, vernietigde die voor hel overige en wees, met vernietiging te dien opzichte van de beslissing der Bank, gevarencijfer 34 toe. Prijs der A d verten tiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco ui ter lijk tot Dinsdags- en tot Vrij dag s-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche, Advertentiënvoor 3-maal plaatsing opge geven, worden s'e< hts 2-maal in rekening gebracht. (aarden te Uithooi t haar zoon Cornt, hoorn, gedurende gkrampen L.2, in pijn in elkander kroi wit atn een duodeen i gaan liggen van de -g, dat hy dikwijls zijn iet kon verrichten van H(j at weinig, leed aan ng en aan slapeloosheid, i ópstond voelde hy zich 's avonds naar bed gegaan ik en ziek en ik vreesde r zou worden. Wat hjj heeft is niet te zeggen: idelenwarme stoom, et 'hielp allemaal niets, e ABDIJSIROOPI 2 d. h. D. B., Sliedrecht, idem, f 10 subs. 3 d. h, W. G., Sliedrecht, idem, f 2 subs. 2 d. h. r 1 N., Stad aan 't Haringvliet, idem, 2 d. h. Sliedrecht, dronkenschap by 5e n<* henht w. ioudriaan, dronkenschap, f 12 subs. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco pet post door het geheele jijk 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. betreffende maat^ögiJen tegen den handel in vrouwen en mmsy'es aangekomen. Vegetariërs zjn invnschen. die.... de schoc' aken. Dat heeft althans de président vim den „Schoen- en Laurzen- inakersbond” Ie New-York in een vergade ring van dien bond verkondigd. Tenge volge van het toenemen van het vegetarisme, zeide hy, wordt er veel minder vee geslacht en dat is natuurlijk van invloed op den marktprijs van het leder. Als een andere oorzaak noemde hij voorts de uitbreiding der automobielen-industrie, die jaarlijks 300.000 huiden noodig heeft. Kiintongvrecht 8LIEDREUHT. Uitspraken 13 Jan. 1910. A. C. v. d. H., Berkel en Rodenrijs, overtr. motor- en rywielwet, f 10 subs. 10 d. h. C. N., Streefkerk, jaehlweloverlr., f 10 subs. 2 d. h., verbeurd verkl. geweer en haas pf betaling van f 15 en f 0,50 subs. 3 d. en 1 d. h. G. K., Papendrecht, overtr. i f 20 subs. 10 d. h., met verbet revolver en patronen. Sliedrecht, overtr. leerplichtwet, d. h. A. W., Sliedrecht, idem, f 7 subs. 3 d. h. N. A. d. T., Hardingsveld, idem, f 3 subs. 2 d. h. A. J. M. L. L., Dordrecht, A. H. 1. K., Leerdam en A. K., Alblasserdam, rywiel zonder licht, ieder f 2 subs. 1 d. h. d. J., Sliedrecht, dronkenschap, 4e princ. hecht. 3 w. N., Sliedrecht, dronkenschap bij herh., •inc. hecht. 3 d. W. V., Langerak, dronkenschap, f 3 subs. de Abdijsiroop, na* een jaar lang te le! geneesmiddelen td. Klooster Sancta Paulo.is pende geneesmiddel dat is. De Abdijsiroop bezit -enschap uitgeputte orga- Zy geeft weer nieuwe t lichaam, waardoor de •n wederom werkzaam oor de kwalen, die door iet lichaam ontstonden, de Abdijsiroop het weer- an hel hebaam verhardt, est de Abdjisiroop alle slechten bloedsomloop laagziekten, slechte spys- zenuwpijnen en dergelyke **I.<auKerak, 17 Jan. .De heeren A. II de Joneheere, inspecteur der directe belas tingen le Gorinchem, en J. Zijverden, ontvanger der directe belastingen te Ameide, zyn door den directeur der directe belastingen voor het jaar 19(0 aangewezen tot het doen der noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde van perceelen voordepersoneele belasting. •♦Nleiiwpoort. 17 Jan. Tot het doen der noodige opnemingen tot vaststelling der huurwaarde van perceelen voordepersoneele belasting zyn door den directeur der directe belastingen voor het jaar 1910 aangewezen de heeren A. H. de Joneheere, inspecteur der directe belastingen te Gorinchem, en J. van Zijverden, ontvanger der directe be lastingen te Ameide. In het jaar 1909 werden aanhethulp- telegraaf kantoor alhier, ter bezorging binnen deze gemeente, ontvangen 234 telegrammen gedurende de voorafgaande jaren 1908,1907 en 1906 bedroeg het aantal respectievelijk 276, 241 en 197. IVoordeloo», 17 Jan. In de Donderdag avond gehouden vergadering van het besftuur der afdeeling „Noordeloos” van „Het Groene Kruis” bleek, dat de afdeeling in 1909 be stond uit 147 leden. Hiervan bedankten, na betaling der contributie over 1910, vier leden, waarvan één wegens vertrék naar elders. Verder traden acht nieOwe leden toe, zoodat het ledental met vyf vermeerderd is. Donderdag j.l. had I’. V., knecht bij den landbouwer W. A. B., het ongeluk, ler- wyl hy bezig was met houthakken aan den kant van een sloot, met ladder en al itfhet water te vallen. Hoewel de sloot nog al breed en diep was, wist hij op het droge te komen, en kwam zoodoende met den schrik en een nat pak vrij. Ouderkerk ii/d I.IsêT, 17 Jan. Ds. D. B. Hagenbeek, predikant by de Geref. Gem. alhier, heeft voor het beroep naar Zwartsluis bedankt. ^Stolwijk. 19Jan. Blykensachterstahnde advertentie zal op Vrijdag 21 dezer alhier als spreekster optreden de bekende Neeltje Lokerse, die in Zeeuwsch eostuum komt verhalen, veelal uit eigen ervaring, welke treurige zedentoestanden in onze samen leving beslaan. Zij komt met klem op tegen al wat die toestanden bestendigt en daarom moet zulk een optreden ieders bewondering wekken. Ongetwijfeld zal deze bewondering ook hiör velen en vooral ook door vrouwen doen besluiten deze lezing bij te wonen. Streefkerk, 17 Jan. Tot voorzitter en secretaris der commissie B tot wering van schoolverzuim alhier zijn respectievelijk herbenoemd de heeren B. van As Jr. en P. de Jong. •Zevenhuizen, 15 Jan. In de op Woens-» dag j.l. door de afdeeling „Zevenhuizen en omstreken" van de Hollandsche Maalschappi van Landbouw” gehouden vergadering is to bestuurslid gekozen de heer D. van ’der Spek- te Moerkapelle, in plaats van den heer W. L. Preuijt, die niet meer in aan merking wenschte te komen én herkozen tot secretaris de heer J. A. Vos. Er werd besloten een boerenleenbank op te- richten. Ten einde, dat doel te bereiken, besloot de vereeniging zich te wenden tot den heer Van der Hurk, hoofdinspecteur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, met het verzoek een lezing te houden om die zaak nader toe te lichten. De bijenteelt is in 1999 zéér n&deelig geweest voor bijenboeren: De eenigen byen- hoer alhier had vorige jaren een stal van 80 korven. Doordat de bijen niet genoeg hebben kunnen verzamelen is vóór den winter dat getal geslonken tot twintig. op Woensdag 22 December 1909, ’s namiddags twe$ uur. Vervolg van No. 3098. De voorzitter: In 1901 heeft de Raad van Schoonhoven myn voorstel tot uitbreiding der politie niet aangewild. De heer Lazonder vreesde, dat ik dan verder zou gaan. „Je zult zien, dan komt hij nog met een in specteur”, heette het. De heer C. L. van Wiiienswaard stelt voor, een zesden nachtwacht aan te stellen en verder een persoon, die één dag per week het schrijfwerk verricht. De voorzitter: Als ik den heer Van Wiiienswaard goed begrepen heb, dan wil hij, dus al het schrijfwerk door éénzelfden persoon doen verrichten. Maar dat gaal niet, dat is onmogelijk. Wanneer een agent een verbaal moet ópmakeif, dan kan dat niet door een ander gedaan worden. De heer C^L. van Wiiienswaard: zou te regeltm zyn door eert v""-*- Die den heelen dag survyilleeren moet, zou des nachts vrij moeten zijn, zoodat hij èf den heelen dag èf den avond aan zijn schryf- werk besteden kon. De voorzitter: Ik kan zulke regeling van den dienst niet in bespreking gaan brengen. Wanneer de Raad my niet bevoegd of bekwaam genoeg acht om den dienst naar behooren te regelen, dan moet hij liet hooger gezag daarvan spreken. De heer P. van Sonsbeek: Ik heb den heer Kortland met attentie gevolgd, ik heb me zelf ook al eens afgevraagd, of de toe stand met één agent niet even goed zou zijn, ja of neen. In vei”! opzichten ga ik met uw voorstel mee. De openbare ge bouwen en de kerken maken in deze plaats de laatste jaren een campagne mee, dat 't meer dan bar is; de inenschen doen wat zij kunnen, maar de baldadigheden gebeuren toch. Het hek van de kerk wordt vernield, de daken en muren besteenigd, en de ruiten, die de laatste jaren werden ingegooid, zyn talloos. i hy dat iemand, die aan lende was als hij, door neten was, en dit deed ook eens met de Abdy- m. Hij kocht toen een bij den depothouder thoorn. Na den inhoud n Abdijsiroop te hebben de vreeselüke maag- n en gevoelde hjj zich Zijn eetlust wasterug- n voedsel weer verteren eer goed en verkwikkend, ee jaar geleden dat hij heeft nog nooit eenigen iwaal gehad dat de heer VanWiin- ige genezing heeft be- jn werkzaamheden weer atten. Men maakt dus vreeseljjk veel tijd ver- jgevolg ook geld voor ling, terwgl de Abdy- *r snelle genezing heeft van één flesch slechts), twee jaren geleden is Vyngaarden is genezen, genezing niet tjjdelyk, •zaam was. andere gem jij gebruik D helpen deze Merkelbach (r.-k.). Limburg: Jhr Mr. L. H. L. J. van der Maessen de Sombreff (r.-k.). Men meldt, dat er in den a. s. zomer in de Lekstreek fortmanoeuvres zullen plaats hebben, waardoor ook de Neder-Betuwe en het land van Buren inkwartiering zullen krygen. Te Vianen is Donderdag offi cieel de gemeentelyke waterleiding geopend. Onder de genoodigden waren o. a. aan wezig dr. W. P. Ruijsch, hoofdinspecteur, en Jhr. G. de Graeff, inspecteur van de volksgezondheid, benevens de voorzitter en enkele leden van de Gezondheids-Commissie gezeteld te Gorinchem. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Mr. J. G. Patyn, was tot zyn leedwezen ver hinderd te komen. De watertoren is gemaakt van gewapend beton door dê Kon. Ned. Betonfabriek van Waning Co. te Rotterdam, de buizen zijn gelegd door A. van Duren le Giesendam. De boringen zyn verricht door de firma De Boer Co. te Leeuwarden. Op een diepte van 109 M. is water in voldoende hoeveelheid aangetroffen, dat zoo wel bacteriologisch als scheikundig voldoet aan de eisehen, welke men stelt aan zeer goed drinkwater. Hel hoofdbestuur van hel Cen traal Genootschap voor Vacanliekolonies, heeft beslist, dat het nieuwe koloniehuis te Egmond aan Zee zal gebouwd worden, in de onmiddellyke nabijheid van hel-Ker- dyk-liuis. IL M. de Koningin heeft de volgende giften geschonkenf 25(1 aan de Maatschappij tot opvoeding van weezen en ajidere minderjarigen in hel, huisgezin Zandbergen; f 50 aan hel Heidetonds te Leeuwarden, dat ten doel heeft, arme heidebewoners des winters aan een schaap te helpen, voor welk doel II. M. de Koningin- Moeder eveneens f 50 schonkf 15 aan .1. BI., venter te Hees, als bijdrage voor het aankoopen van een hond en f 25 aan H. Boele te Oudewater, die destyds aan de olieslagerij aldaar een letsel bekwam, ten gevolge waarvan hy tot werken niet meer in staat was, welke gift bestemd is otn daarmede een bandel te beginnen in galan terieën enz. Mevrouw de wed. Hirs< te Gorinchem heeft het volgende teerdaan de Loge te Gorinchem aan de Sophiastichting in Den IIaa° aan de Roomsch-Katholieke armen te f 300, aan de Israëlietische armen t< f 500, aan het Hervormd Diaconiehuis f300. In de vergadering van de Ge- zondheids-commissie te Bodegraven werd vooreerst mededeeling gedaan van hetgeen verricht is door het dageljjksch bestuur ter uitvoering van in de vorige vergadering genomen besluiten. Tot de ingekomen sl ukken behooren o.a. staat van jwrsonen aan wie serum voor ratten en muizen is verstrekt; missive van Ged. Staten in zake het geven van vacatiegelden aan de leden der commissie; afschrift van besluiten tot verbetering en onbewoonbaarverklaring van perceelen te Reeuwykmissive van Rietvelden Barwouts- waarder, waarhy advies gevraagd wordt over het verleenen van uitstel tot verbetering van sommige perceelen. Door Zevenhoven is 1 de gemeenteraad besloti te geven aan het advies der commisf onbewoonbaarverklaring van enkele len; wordt besloten hieromtrent voor<. te vragen bij Ged. Staten. Van den bond van handelsrëizigers Zwolle is ontvangen een verzoek om adliat betuiging aan een lot den Minister van Binnenlandsche Zaken gericht adres tot wjjziging der woningwet, met het oog op het verkrijgen van meer toezicht op de inrichting van hótels, die door nauwe gangln, vele trappen enz. gevaar opleveren by brandwordt besloten aan het verzoek te voldoen. Door de sub-commissie voor levens- en genotmiddelen is overgelegd een concept- ineik-verordening; n i bespreking wordt deze verordening vastgesteld en besloten deze aan de besturen der grootere gemeenten in het ressort aan le bieden. Rapport wordt uitgebracht door de sub-commissie voor het woningonderzoek aangaande de woningen te Waardor en Rijnzaterwoude, die voor verbetering of onbewoonbaarverklaring in ufherking komen; de«oinmissie vereenigt zich ryet de conclusie vq/i deze rapporten. Het concept-verslag over 1909 wordt door den secretaris overgelegd. In December zijn aangegeven de navol gende gpvallen van besinettelijke ziekten, le Woerden 1 roodvonk en 2 diphteritis, ween 1 roodvonk en 2 febris iwyk 1 diphteritis, te Zwam- te Bodegraven 1 roodvonk, 1 febris typh.f 1 roodvonk en Daarna wordt de vergadering 1. G. van Zoen, Delft, ■r, Gouda, met 2 winstp. Derde klasse. le groep: 1. M. J. Koldijk, Amsterdai met 2; 2. A. J. Venney, Gouda, met 3. J. Berk, Zoeterwoude met 2 winstp. 2e groep: 1. T. K. Stephan, Utrecht, met 3; 2. J. A. Klein, Delft, met 2 winstp. 3e groep: 1. J. M. Ztiydam, Gouda, met 3; 2. W. J. van ’t Pot, Gouda, met 2 winstp. 4e groep: 1. J. J. Sterkenburg, ’s Hage, met 2; 2. P. v. d. Eist, ’s Hage, mét 2 winstp. 5e groep: 1. W. Boekhoven, Gouda, met 3; 2. Mr. P. A. L. Mac Lean, 's Hage, met 3 winstp. Daar waar 1 staat, is om li Een beter lijks denkbaar, dat op een or bleek te zijn. L gesteund, dooi in wier keu „t plaats had, was zien en vlot liep it 17 Jan. Door Burg, imeente is aan den alhier .•yks veld wachter L. Riet- wegens buitengewoon gepraesteerde ^Rijdiensten, een gratificatie van f 20 toegekend. Een der dagen van de vorige week had de zoon' van den kaaskooper V. alhier zijn jasje in het kaaspakhuis opgehangen, dit weer aantrekkend, vermiste hij uit een daarin zich bevindende portefeuille een bankbiljet van f 10. De verdenking viel O' dat dien dag in het pak met kaaswegen. Hoewel kerde, zoo het biljet werd teruggegeven, hij er geen werk van zou maken, bleef de verdachte ontkennen; aan den inmiddels ingeroepen gemeente-veldwachter gelukte het echter, den dader tot Itekentenis te brengen. Het brieQe kwam uit een van diens klompen te voorschijn. Van het gebeurde werd proces-verbaal opgemaakt. Hei- en Boeieop, 17 Jan. raad dezer gemeente is een adres gezondei voorzien van 112 handteekenjngen, verzocht wordt om Christelyk ondei de openbare lagere school. Hoornaar. 17 Jan. Vrijdagavond ver gaderde in het café van’den hefcr J(ÏÏpimeK alhier de Wilhelmina-Vereeniging. Door het vertrek van den heer G. de Bruyn was er een vacature,' en w*erd besloten twee bestuursleden te kiezen^ Gekozen werden de heeren J. Dolk en X. van Kleef, zoodat hel bestuur nu bestaat uit zeven leden. Besloten werd, ty'dens een te houden feest, de vorige commissarissen bij acclamatie te herbenoemen. j,Medegede(*ld werd, dat was een bedrag van f 199. Het ledental was met vier De vereeniging telt thans 67 roepen. Eer reeds onder d krygt 6 miili< die een gezame 4 miilioen, alli ontvangen de mililpen. De jonge Köning is y verigaan het bestudee- ren der staatszaken. Koning Leopold liet hem daar totaal onkundig van. zoodat de Prins er vóór zyn troonsbestijging niet meer van wist dan ieder ander particulier in een invloedrijke positie. De EngelMche parlementsverkiezingen zijn begonnen met de verkiezing van Cham berlain by enkele candidaatsstelling. Op verschillende plaatsen worden nog van beide partyen candidate)! verkozen verklaard. Echter is er nog niets op deze verkiezingen af te gaan. Eerst als de stemmingen aan den gang zyn, valt er iets van den vermoedelyken stand der partijen te melden. Te Londen zal, naar men bericht, eerst daags een Radiutn-bank voorGroot-Britannië worden geopend. Die bank zal, tegen een billyke vergoeding, aan artsen en f-J—- mannen der wetenschap radium van 100 milligram uitleenen. Zy beschik een hoeveelheid radium tv, f 600.000. Het ven groote hoeveelheid door de ontdekking omtrek van Gnarda ii. o^.. De Londensche bacterioloog Sir A. E. n right heeft niet, gelijk eerst werd bericht, (■en serum tegen influenza, maar een methode van inënting tegen influenza uitgevonden. Genoemde dokter, die directeur is van het vaccinotherapeutisch laboratorium van het St Mary-hospitaal te Londen, heeft met die inënting oen aantal gelukkige uitkomsten verkregen. Het bericht over een beraamden aanslag tegen den jongen Koning van l’ortugnl blykt overdreven te zijn geweest. Een schild wacht voor zyn paleis had een schaduw gezien en terstond werd toen een nauwkeu rig onderzoek ingesteld, maar niets ver dachts ontdekt. Deze geschiedenis schijnt opgeblazen te zyn tot een ontdekt complot, enz. Docb men is reeds bedaard en nie mand gelooft in Portugal meer aan een gevaar, dat den sympathieken jongen Koning zou bedreigen. Het AinerikauuHctie Huis van Volks vertegenwoordigers heeft het wetsontwerp chandelii xebt cn ersteld arug. Ciooslcr Sancta Paulo, n 230 gram f 1,—, van van 1000 gram f 3,50. I. AKKER, Van Alke- <iain. ebekende wederverkoo- Q de meeste Apothekers. Spreker zou er voor zyn, de stadswerkers tot onbezoldigde politie-agenten aan te stellen, wat door hem een stap in de goéde richting genoemd wordt. Met den heer Kortland gaat spreker in zooverre mee, dat het ook lem gewenscht voorkomt, den dienst met ■én agent te verrichten. De heer J. Kortland: Ik wil den heer Van Sonsbeek even antwoorden, dat ik daarvan in 't geheel geen vooorstel heb ge maakt. Het is wel besproken, maar dan moet u ook het verband mededeelen'. De voorzitter: Den dienst met één agent doen? Dat gaat niet, tenzy men alles wil afschaffen en het stelsel van-je-doe-maar- bestendigen. De heer P. van Sonsbeek Dat is toch een voorstel van den heer Kortland? De heer J. Kortland: Wel neen; u neemt het gezegde uit zijn verband. (De discussies verloopen eenigszins in onderlinge besprekingen.) De heer H. A. Schreuder: Mynheer de voorzitter! Zooals u weet, ben ik sterk voor heter politietoezicht. Nu lijkt het me toe, dat de meerderheid dat eveneens is, maar geheel goed ingèlicht is men nog niet en ook ik zou gaarne betere gegevens heb ben. U hebt het voorstel ter visie gelegd, maar ik geloof, dat nog maar weinigen het voldoende begrepen hebben; ook voor mij is niet voldoende aangetoond, wat de financieele gevolgen voor de gemeente zullen zijn. Mynheer de voorzitter, neem dit voor stel terug, opdat u in de»gelegenheid zift om vollediger, meer gedetailleerde inlichtingen te geyen, zoodat de Raad met volkomen kennis Aan zaken zal kunnen oordeelen. In een volgende veigadering; wanneer de Raad beter rioegerust is, kunt u er naar myne meening verzekerd van z(jn, dat het voorstel aangenomen wordt.. Ik stel daai voor, het voorstel tot een volgende vergf- dering aan te bonden, zoodat dan ieder gelegenheid heeft zich die inlichtingen, die hem gewenscht voorkomen, te verschaffen. Maar dan verwachten we ook van u een afdoende, duidelnke regeling, opdat w“ weten wal het plan zal kosten, ergo: mtv hoeveel de desbetreffende post op de grobting verhoogd zal moeten wordei een voorstel acht ik gewenscht. De voorzitter: Hier is het! De heer H. A Schreuder: Ik heb ’t niet gezien. De voorzitter: Ik heb in mijn beredeneerd verslag duidelyk doen uitkomen, wat deze organisatie de gemeente zal kosten. van de nachtw'achts, die op wachtgeld worden gesteld, komt een post vry van f 750; de jaarwedde bedraagt f 500 en dus voor twee personen f 1000de toelage voor kleeding is groot f60, wordt voor twee f 120, dus samen f 1120. De begrooting wordt echter verlicht met ,f 750, zoodat het een verschil geeft van ongeveer f 400. Dit jaar verkeeren we in veel betere con ditie door de verhooging van den hoofdeiyken omslag, die in de komende jaren niet noodig zal zjjn, maar dan hebben we ook geen f 2000 aan de fabriek terug te geven. Wanneer de Raad nu met myn plan kan meegaan, zal ik het voorstel doen, dat voor ma ligt De heertH. M. den Uyl stelt voor, lot stemming over te gaan. De heer H. A- Schreuder; U weet, dat uil den boezem der vergadering de vraag gedaan is, of het wachtgeld uit het pensi oenfonds betaald wordt of uit de gemeente kas. Dat zyn dingen, die wel degelyk onder de oogen gezien moeten worden, temeer waar ik stemmen hoorde opgaan, betwijfe lende of uwe meening, dat deze wachtgelden uit het pensioenfonds betaald kunnen wor den, juist is. De voorzitter deelt mede, welke personen nog deelgenooten in het pensioenfonds zyn, waafonder ook de nachtwachts behooren. De heef H. M. den Uyl: Al is hy geen lid, kan een ambtenaar dan toch wachtgeld kriigen? De voorzitter: Wel n< Dé heer H. M. den wjjzers dan De voorzitter: Dat gaat buiten de gemeente om, dat is bij de wet geregeld. De heer H. A. Schreuder: U lwb4-ttw- voorstel weloverdachtuit de discussies blykt, dat zulks met den Raad nog niet het geval is, en wat my betreft, vóór ik mijn stem aan dit voorstel geef, wil ik mij zelve wel degelyk rekenschap geven, of uwe opinie over die wachtgelden juist is. Ik heb mijn bezwaren gezegd; wanneer in deze vergadering over het plan gestemd wordt, zal ik er mij vierkant tegen verklaren. De voorzitter: Wanneer de toestand zóó blyft als nu, werp ik de verantwoording van my af. Acht jaar geleden werd reeds de wensehelykheid uitgesproken en de nood zakelijkheid ervan ook ingezien, dat het aantal agenten aangevuld moest worden, maar toen heeft de Raad, zooals ik reeds gezegd heb, dat voorstel niet gewild, in afwachting van de exploitatie van de tram in 1903, dus zes jaar geleden. Nu zitten we er nog op te wachten en is ook de toestand van de politie nog slimmer geworden. Bij de behandeling van de begrooting heeft de Raad my verzocht opnieuw een voorstel te doen, mits ik niet zoover ging als toen, wat ik erg vriendelyk vond. Heeft men my nu toch munnikenwerk laten doen, dan zal ik wel verplicht zijn, hooger macht te hulp te moeten roepen. Ik oordeel vier agenten noodig te hebben. De Raad komt nu allerlei be zwaren' aandragen, die niet den minsten invloed kunnen uitoefenen op de organi satie zelve. Wat de flnancieele bezwaren betreft, ik weet niet of het college van dagelijksch bestuur het wachtgeld oordeelt betaalbaar te zyn uit het pensioenfonds, dan wel uit de gewone kas, maar dat kan zoo’n u:l niet uilmaken. ’t Schjjnt echter. Frankrijk. By de begrafenis van den -jA.iiUeagent Deray, die In net gevecht met den boef Liabouf oin het leven kwam, zijn toespraken gehouden door aanzienlijke per sonen, welke een helder licht laten vallen op den toestand in I'ary's. De voorzitter van den gemeenteraad Garon bracht hulde aan den doode, die gevallen was by het trouw vervullen van zjjn plicht. Voorts wees de spreker op het bedenkelyk toene men der misdaden in Frankrijk, vooral in Parjjs. „De maatschappij,” zeide hy, „wordt méér en meer bedreigd door een leger des kwaads; hoelang zal er nog edel bloed vloeien onder het mes van moordenaars? Wanneer zal de bedreigde maatschappij zich willen verdedigen De Prefect van politie Lépine noemde Parys een toevluchtsoord van bandieten en de wetten zyn te zacht voor hen. Doch laat ons vertrouwen op de openbare mee ning en inmiddels op onzen post blyven. De bladen wyzen met nadruk op den ge vaarleken toestand in Parjjs. „1’ Temps" zegt: „Parys zal juichen wan neer de Augiasstal der misdaad, die het tot zjjn schande binnen zyn muren bergt, wordt schoongemaakt en waardoor het zulk een treurig liguar maakt in de oogen van het buitenland.” Er kwamen in de laatste dagen weer ge durig storingen in het electriciteitsbedrijf in Parys voor. Men gelooft algemeen dat de machtige „Koning Palaud", de leider der arbeiders, die nog niet weer in dienst is gesteld, daar de hand in heeft. Met Palaud en anderen is nu onderhandeld en voor- loopig zyn de arbeiders tevreden gesteld, ook door de belofte dal overwogen zal worden of men Pataud weer in dienst zal nemen. Men hoopt nu dal er een einde zal komen aan de storingen, die al zooveel last veroorzaakten. Het Pransche legerbestuur heeft nu ook besloten tot den aankoop van een luchtschip van het styve systeem. De groote Dultache luchtschipper Zeppelin is in een proces gewikkeld. De gewezen werktuigkundige Böhler, die bij het groote ongeluk te Echterlingen zyn been verloor, eischte van den Graaf een schadevergoeding van 10.000 Mark in eens, y een jaargeld van 4000 Mark en 4009 Mark voor geneeskundige behandeling. Deze j eisehen zijn als te hoog afgewezen en nu be- handelt de rechtbank te Stuttgart deze zaak. Op verzoek der inwoners van Kleef heeft de Duitsche Keizer besloten den ouden Zwanenburcht, waarvan de toren nog in wezen is, te laten herbouwen. Die burcht, waar, volgens de overlevering, de „Zwaneridder" (Lohengrin) aankwam, was oudtyds. het verblijf der hertogen van Kleef, soms ook van de Hohenzollerns. Ihj wordt in de geschiedenis hel eerst vermeld in bet jaar 1020. Er zyn te Berlijn, volgens het rapport der inkom sten-belasting, niet minder dan 1256 millionnairs. De rykste is aangeslagen I voor een vermogen van f 25.500.000; twee i anderen van 25 miilioen en een vierde van 20 miilioen. De nalatenschap van wijlen Koning Leopold van IlelgH1 is nu reeds zoover geregeld dat de advocaten van Prinses Louise de schuldeischers der Prinses hebben opge- m gedeelte der erfenis wordt nn r de drie dochters verdeeld. Elk >.ioen, zoodat de schuldeischers, •-•nen lijke vordering hebbe n van les uitbetaald krygen. Later drie dochters ieder nog 14 Rotterdam commies I sterdam; secretaris meester van Middelharnis. Het Staatsblad no. 358 bevat een besluit van den 8sten November, hou dende vaststelling van de onderscheidings- vlag voor II. K. H. Juliana, Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg. Deze vlag is een langwerpige vlag van oranjekleur, waarvan de hoogte b/6 van de lengte bedraagt, driehoekig uitgesneden over V3 van de lengte van de vlag; in vier vak ken verdeeld door een staand vierarmig kruis van Nassausch blauw, tey breedte van Vb van de hoogte der vlag, het midden van het kruis liggende op V12 van de lengte der vlag, gerekend van de broekzijde; in het midden van het kruis een medaillon van oranje-kleur, ter middellijn van 3'i< van de lengte van de vlag, waarop geplaatst Ons wapen zooals dit is vastgestcld hy het Ko ninklijk bevuil van den lOden Juli 1907 (Staatsblad no. 181), nader gewijzigd by het Koninklijk besluit van den 13den Juli 1909 (Staatsblad no. 271); hét schild gedekt met de Koninklijke Kroon; in het bovenste oranjeyak aan de broekzijde een jachthoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel, beslagen van zilver (Oranje); in het onderste oranjevak aan de broekzijde een aanziende stierenkop met afgerukt halsvel van sabel, gehoornd van zilver, getongd van keel en gekroond met eene driebladige kroon van goud (Mecklenburg.) Voor de dit jaar te houden Eerste-Karnerverkiezingen zijn aan de beurt van aftreding de na te noemen leden, door de Provinciale Staten der volgende provin ciën afgevaardigd: Groningen: R. P. Dojes (1.). Friesland: Jhr. Mr. P. J. van Beyma (I.). Drente: Mr. E. Pelinck (1.). Overysel: D. W. Stork (1.). Gelderland; J. E. N. baron Schimmel- penninek van der Oye van Hoevelaken (a,-r.) en Mr. VV. H. J. Th. van Basten Baten burg (r.-k.). Utrecht: Jhr. II. P. C. Boseh van Dra- kestein van Nieuw-Amelisweerd (r.-k.). Noord-Hol land: Mr. W. F. van Leeu- weh (1.). Mr. E. N. Rahusen (1.) en het lid, dat 25 Januari a,s. gekozen zal worden in de vacature-Mr. S. A. Vening Meinesz. Zuid-Holland: Jhr. P. M. G. von Fi- senne (r.-k.). Mr. J. D. C. baron van Hee- ckeren van Keil (a.-r.) en Dr. P. J. F. Ver meulen (r.-k.). Limburg: W. Hovy (a.-r.). Nöord-Braban t: Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois (r.-k.) en W. In de Vrydag j.l. gehouden ting van de arr. rechtbank te Dordrecht *rden o. a. de volgende vonnissen uitge roken: J. R. te Papendrecht, brandstich- hervatling onderzoek gelast. G. te Dordrecht, poging tot doodslag, taanden. te Sliedi ordening op het 1 één dag. M. v. I. huisvrouw van L.,S. te Papendrecht, mishandeling, vrijgesproken. D. H. te Papendrecht, heleediging, vrij gesproken. In den nationalen één daag sche<, behaakwedstrijfl, Zondagj.l. gehouden te ’s-Gravenhage, heeft de Schaakclub „Mes- semaker" te Gouda een goed figuur gemaakt. Zes leden dier club, waaronder de 78-jurige J. Foster, hadden zich opgemaakt ten stryde en alle zes verwierven prjjs. Hieronder de uitslag: Hoofdkiasse. le groep: 1. Dr. .1. F. S. Esser, Amster dam, met 2 winstp.; 2. Jhr. H. Striek van Linschoten, ’s-Hage en 3. Dr. H. Mees, ’s-Hage. 2e groep: 1. B. Kies, Leiden, met 2 2. H. Stelfelaar, ’s-Hage met 2; 3. W. van Kooy, Voorburg, met 2 winstp. Eerste klasse. le groep: 1. P. Bonman, ’s-Hage, met 2; 2. J. H. Jansen, Rotterdam, met 2 winstp. 2e groep: 1. G. Fontein, 's-Hage, met 21)2: 2. P. J. Tack, Schoonhoven, met 2 winstp. 3e groep: Mr. J. Belinl'ante, 's-llnge, met 2; 2. A. J. Schilt, Gouda, met 2 winstp. Tweede klasse. 1. Joh. Alders, 's-IIertogen- 3; 2. M. Lakerveld Gouda, met

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1