1910. N°. 3100. Zaterdag 22 Januari. Pulp fval den prijs. Nieuws- eu Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. THIM, (zoonhoven. MAAG- G siroop, na- ar lang te- esiuiddelen V BUITENLAND. Overcicht. BINNENLAND. dat ver den d af, en ’t gebit zullei 20 Jan. B0 661 st. van A. van in de de de wederverkoo- ieste Apothekers. eerder Jong, in r :n le Gein, te hij zyn vacatui en heei A. van range* f n O. van ze het Fransch* door niema..ó Dec. s, z. ^.adjjk «n 500 *Jjaar) en 830 schil te i het irdom 8GHOOMOVEN8CHE CUlRA’IT. Uitgave van S. 6c W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. Benavento munter, iding en Toen de 1909 omen, 1011de- Uitge- iwaarde 17 st. meerderheid op wel S ling met de Ab- 1 8Ü gevoelt U en krijgt gij de steld uit de iineester laan, sub- besluit van 19 dezer is de Gjjselaar, met ingang van amd tot burgemeester der jn. Ier, die even luw reeds uit West maas aan het een reg te ituurljjk was, alles I Dec. n. „eerenJ. G. C. L. J. Jaspers st. en J. J. van ng van ind” zal Hemelvaarts- ircum. I de vrijzinnige party nog al verwondering. De Gjjselaar *::i. tlc.in.i. ed. van A. Hoorn Booij en G. van »r Kleij en W. en S. Verwey. jker. D. Boere auns en A. C. M. waar te verlar""" De „Dai het kwadi nederlaag 47 punt moeten verkr” i van *n, de i den Harskamp, oud de Jong, - M. J. de p, idel, oud 79 j., op de heeren J. de Dr. B. J. Broekhuizen Werf 54 st. Zoodat Roest, oud 81 j., er Graaf. P. tere, oud 23 m. kind van C. de In de Maandag van den Raad dezer .enoernd tot lid van lijk Armbestuur de werd aan den heer !:r aan de openbare verzoek, met ingang -vol ontslag verleend. icitanten voor deze GEMENGD NIEUWS. van Rotterdam, 1908 totaal bedroeg 1909 vermeerderd met 31 December j.l. 202.628 mannen en jaan en iooI. Om kwart bezig buiten pl.m. tronen in de E. Drost. schiet- beslag 1 dan J op van shier oude of en toonkunstenaren. ngwetcom missie, inge- hoofdbestuur van den „Volks- een onder- idh slechte woningen en verkeerde inoreele toestanden. Zij heeft zich tot ‘de verschillende afdee- lingen van den Bond gewend met de vol gende vragen: lo. Zijn u feiten bekend, die een onmid- delljjk verband aantoonen tusschen een slechte woning en treurig moreele toe standen? 2o. Zy commissie tot rérzuim in deze immissie in het 1 bjjeen hoefde I Als een op het gebied van mderdom kan worden barbier W. Verboom deze week iemand iren heeft zonder bril. 'orden gevoegd, dat zich verheugen mag ten, namelijk nog '90 jaar, die ook verkeer. Van het bezorgen van couranten en brievén was geen sprake. In verscheidene havens konden de stoom- booten niet aanleggen, omdat men niet be hoorlijk zien kon door het gedwarrel der witte vlokken. von. ging verga De der beide gadering i aanwezige aan Rotterdam) de Gerefoi en gewichtige J. Runia, van bevestigd doo leidema, van I le twee oudere zoontjes van het des middags uit school thuis kwa- >nden zij in het woonvertrek hunne ->p den grond liggen, />oed, en op eenigen af- van vier maanden, met nd aan het hoofde, dat p gescheiden was. nes, dat de stervende land hield, had zy haar -ichzclf uên hals af- istateert de commissie door de leerplichtwet ilbezoek in onze gemeente getuige en beklaagde scheidde, zjjn hand, waarin hij het mes hield, niet ver genoeg door de latten kon brengen. Het feit had plaats op 3 October j.l.. ter gelegenheid, dat tengevolge van een te maken boedel scheiding 'door een landmeter de erven van beklaagde en Dekker werden opgemeten, waardoor eene woordenwisseling tusschen hen was ontstaan. Nadat beklaagde had geroepen: „je hebt me allang gezocht,” ging deze zijn woning binnen en keerde daaruit oniniddellyk terug. Met een mes begaf hy zich toen naar de heining, alwaar getuige aan de andere zyde stond. Het O. M. i-equireerde twee maanden ge vangenisstraf. Als verdediger trad voor beklaagde op de heer Mr. K. K. Douw van der Krap, advocaat te Dordrecht. De Utrechtsche rechtbank had een landbouwer uit Langerak tot zes weken gevangenisstraf veroordeeld, wegens be dreiging met misdryf legen hei leven. Hy zou op 12 Juni j.l. tot tweemalen op 150 M. afstand een met scherpe pati geladen buks hebben afgeschoten ;ehoudei Gouda, 20 Jan. Bij de Woensdag ge houden stemming ter verkiezing van twee leden van den gemeenteraad werden uitge bracht in District I. Aantal kiezers 919. Uitge bracht 673 stemmen. Van onwaarde 12 st. Geldige 661 st. Volstrekte meerderheid 332 st. Uitgebracht werden Jong Hz. 362 stemmen, 245 st. en E. van der gekozen is de heer J. de Jong Hz. District II. Aantal kiezers 745. bracht 553 stemmen. Van om Geldige 536 st. Volstrekte 269 st. Uitgebracht werden op de heei Kamphuizen 194 stemmen, 253 st., J. L. Belonje 25 st. der Pauw 63 st. Zoodat herstemming moet u-uben tusschen de heeren L. J. J. G. C. Kamphuizen. een wonde, 19 Jan. zeldzaamheid op het geb hij hoogen ouderdom kan "“meld, dat de oud-bt.'_ «..hier, oud 931'2 jaar, nog heel goed den baard afgeschoi gebruik te maken van een Nog kan hierbij w< onze kleine gemeente in drie zeer oude menschi een van 96 en een van ancta Paulo, is eesmiddel dat •dijsiroop bezit itgeputte orga- 1 weer nieijwe waardoor de >in werkzaam 'alen, die door n ontstonden, iroop het weer- liaam verhardt, bdijsiroop alle bloedsomloop i, slechte spjjs- en en dergelijke i Uithoorn ver- n Cornelia van turende eenjaar leed, die zoohe- 'Ikander kromp, n dm de en moest en van de pyn.J’ ij dikwijls zijn verrichten van reinig, le.d aan i slapeloosheid, voelde hij zich naar bed gegaan en ik vreesde >rden. Wat hjj niet te zeggen warme stoom, allemaal niets. IJNIROOP! r Sancta Paulo, ^ram f 1,van 000 gram f 3,50. KER, Van Alke- 0 Jan. artina, d. van Roozenboom. van H. L. van hnina, d. van W. Petronella Maria, I. Breedveld. in en J. van Dijk, ars, oud 50 j. 57 j., echtgenoote W. Boeren, oud :erhout. A. E. e van J. Pot. 8 j., weduwnaar iloos aangegeven Kranendonk. Dec. ran C. Akerboom d. van T. van ir Woensel. d. van W. de abeth, d. van - Aaltje, d. v .aan. - Johanna, I. Faaij. - Alida, na. Mietje, d. uten. Frederik Wilhelmina, M. van Dijk. Boer en G. van larna moest zich verantwoorden de melk- Willem H., wonende te Papendrecht, beschuldigd van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Cornelia Dekker aldaar, althans opzettelijk dezen* te hebben bedreigd met doodslag, door met een mes inft de hand onder het zeggen der woorden „ik zal je doodsteken,” te steken in de richting van den buik van C. Dekker, zynde de uitvoering van het misdrijf niet volvoerd tengevolge van de omstandigheid, dat C. Dekker op het juiste oogenblik terugweek of dat beklaagde, die voor een latten heifiing stond, die de erven van leerrede als predikant Scherpenisse. intreerede, 40 vs. 68. Men schrjjft „De Rotterdammer”. Zondag was voor de Gereformeerde Kerk alhier blijde en gewichtige dag. Des morgens werd Ds. J. Runia, van Coevorden over gekomen, bevestigd door den consulent Ds. R. Heidema, van Heinenoord, met een leerrede naar aanleiding van den tekst in Efeze 2 vs. 19—22. Den bevestigden leeraar werd toegezongen Psalm 134 vs. 3. Des middags verbond onze nieuwe herder en leeraar zich aan de gemeente met een predikatie naar aanleiding van 1 Cor. 1 vs. 23 en 24. Een overgroote schare vulde bet kerkgebouw; genabuurde zusterkerken hadden afgevaardigden gezonden. Aan het einde sprak een der ouderlingen namens gemeente en kerkeraad Ds. Runia toe, en verzocht de gemeente Ps. 105 vs. 24 te zingen. iemand, die aan as als hij, door as, en dit deed s met de Abdjj- koefit toen een en depothouder Na den inhoud droop te hebben eeselijke maag- evoelde hjj zich itlusl was terug ei weer verteren en verkwikkend. geleden dat hij og noot eenigen •had heer Van Wün- iezing heeft be- .zaamheden weer Men maakt dus jjk veel tijd ver- ook geld voor rwijl de Abdjj- e genezing heeft in flesch sleëhts). aren geleden is rden is genezen, ng niet tijdeljjk, ras. geneesmiddelen ruik van andere en deze slechts invoeren, „seft weder ‘“n nieuwen zenuwaanval gehad. Zjj bleef Irie uren aaneen buiten bewustzjjn, drie loctoren trachtten haar weder bij te brengen, bleef dc Keizerin nog half slapenden toestand, k thans de regeering houdt zooveel mogelyk treft geheim. Officieel j gezondheidstoestand md is! rtog van i als valsche i ‘ïhtscheii „etalen. •rzocht, ontdekte zjj i vertrek, waarvan «*en en een volledige voorschjjn beiden zeer flink zjjn en bij lezen of werk hun bril niet noodig hebben. Groot» A miner«, 20 Jan. In deze gemeente hebben zich 22 jongelingen voor de Nationale Militie, lichting 1911, doen inschrjjven; vier hunner meenen redenen tot vrijstelling te hebben, en wel drie wegens broederdienst en een wegens eigen dienst. 'Hekendorp, 19 Jan. gehouden vergadering v«» geineènte werd o.a. ber“D het Algemeen Burgerlijk heer J. Kramer en A. Rothfutz, onderwijzer lagere school, op diens ve van 1 Februari a.s., eervol Tevens werd besloten sollii vacature op te roepen. Langerak, 20 Jan. In den nacht van Zondag op Maandag zyn in de pasgebouwde woning van C. de G., in de „Waal” alhier, enkele ruiten ingeworpen. Zooals bekend is, brandde in het midden van het vorig jaar de woning van De G. geheel af; tegen zijn vrouw werd, als verdacht van brandstichting, door de rechtbank te Dordrecht U/2 jaar gevange nisstraf geëischt, doch ten slotte werd zjj vrijgesproken. Vermoedeljjk staat deze vernieling van ruiten nog in verband met den in het vorig jaar plaats gehad hebbenden brand. Voor de lichting 1911 der Nationale Militie hebben zich in deze gemeente niet minder dan 18 jongelingen aangegeven, waarvan er slechts één, wegens gebreken, vermeent reden tot vrijstelling te hebben. Voor de overschietenden een mooie loting dus! Uit het verslag der wering van schoolverzuim in deze gemeente bljjkt, dat de commissie in het jaar slechts drie maal bjjeen hoefde te koi gedeelteljjk tot het afdoen van huisho lijke “zaken, gedeelteljjk om een drietal overtreders der leerplichtwet op hunne ver plichtingen te wyzen. Van deze drie ver scheen er echter geen een, zoodat alle drie schrifteljjk op hunne verplichtingen werden gewezen. Met voldoening cons in haar verslag, dat het getrouw school’ wordt bevorderd. 'Nfoerkapelle, 19 Jan. Woensdag morgen is in de ringvaart in de onmiddel lijke nabijheid van het dorp een vaartuig gezonken, beladen met cementen regen putten. Het ongeval werd veroorzaakt, doordat een der strijken, waarlangs gelost werd, brak; en een zware ring viel en het vaartuig kantelde. Weldra togen werk lieden van den aannemer Dekker te Zevenhuizen aan 't werk om ’t vaartuig met z’n inhoud weer boven water te bren gen. Heel gemakkelyk ging dat werk echter niet, zoodat wel een paar dagen noodig zullen zjjn om alles op zjjn plaats te krygen. Het vaartuig is eigendom den heer Jongenburger te Waddingsveei regenputten waren voor rekening van metselaar Bontenbal te Zevenhuizen. Moordrecht, 20 Jan. In de Zondagavond gehouden vergadering van de Rooinsch- Kalholieke kiesvereeniging „Recht en Orde” werd, wegens vertrek van den Zeereerw. heer pastoor Th. Ebbinckhuizen, het eere- voorzitterschap aangeboden aan den Zeer eerw. heer J. M. A. Bots, pastoor dezer parochie, waarmee Z.Eerw. genoegen nam. De rekening van den penningmeester sloot met een batig sa|.do van f 0,66. De aftredende bestuursleden, de heeren J. van Gennep en J. H. Carlier, werden her kozen en namen hunne herbenoeming aan. Als spreker trad op de Weleerw. heer J. Dujjmel, oud-kapelaan dezer parochie, met het onderwerp: „Wat altjjd een zicht baar wonder- blijft”, waarin de geachte spreker op duideljjke wjjze de beteekenis van het Pausschap uiteenzette. **Nie«wpoort, 20 Jan. Ter inschrijving voor de Nationale Militie, lichting 1911, hebben zich in deze gemeente acht jonge lingen aangegeven, waarvan er twee wegens broederdienst, en een wegens gebreken ver- meenen redenen tot vrijstelling te hebben. Voor de vacante betrekking van ge- meente-veldwachter alhier hebben zich 19 sollicitanten aangemeld. Polsbroek, 19 Jan. In den laatsten tijd vermiste de veehouder Schenkel te Benschop telkens kippen. Men dacht aan roofdieren. Maar nu dezer dagen opeens zes stuks tegeljjk verdwenen waren, kwam hem de zaak toch verdacht voor. De rijkspolitie van hier en Benschop op onderzoek uitgaande, vond al spoedig den dader, een zekeren J. te Polsbroekerdam, die voor het arrestantenlokaal te Benschop volledig bekende. Eenige kippen werden in beslag genomen. ^Ouderkerk a/d IJwel, 18 Jan. Op Vrijdag 14 Januari hield de afdeeling „Ouderkerk a/d IJsel” der vereeniging „Volksweerbaarheid” en de schietvereeni- „Joubert” hare gewone jaarljjksche fadering. heer J. H. Spoormaker, voorzitter vereenigingen, opende de ver- mei een welkomstwoord tot de iwezige leden, waarna hij hulde bracht 1 den afgetreden secretaris, den heer W. F. G. L. Driessen, aan wiens werk zaamheid de vereeniging voor een groot deel haar bloei dankt. Uit hel jaarverslag bleek, dat het leden tal van 55 tot 64 gestegen was en dat het aantal donateurs zeven bedraagt. Verder bleek, dat nu de zomerschietoefeningen op de “chietbaan van den heer A. M. Hoogendijk 1 Nieuwerkerk plaats hadden, beter be- >cht werden dan andere jaren. Eensdeels dit te danken aan de omstandigheid, dat sinds de laatste reglewients-wjjziging ook personen uit andere gemeenten lid kunnen worden, maar anderdeels ook hieraan, dat deze oefeningen dit jaar onder militaire leiding stonden. Er werd dan ook besloten dit, zoo mogeljjk, ook dit jaar weer te doen plaats hebben. De aftredende bestuursleden de heeren J. Visser, A. M. Roos en P. M. Hoogendijk werden herkozen. DaaT laatstgenoemde de betrekking echter niet aanvaardde, werd De volledige uitslag der Eugelache verkiezingen is nog niet bekend. Dageljjks worden er in verschillende districten stem mingen gehouden en np eens wint de eene, dan weer de andere partjj eenige zetels. Tot dusver is de regeeringsparty, dat is die der liberalen met de arbeiderspartij en de Ieren, aan de winnende hand. De unionisten evenwel hebben ook verscheidene voordeelen behaald. Volgens de laatste opgaven is de stand aldus: unionisten 120, ministriéelen 146 (liberalen 97, arbeiders-partjj 21, Ieren 28). Alles bijeengenomen hebben de conser vatieven thans 42 zetels op de miniatriéelen veroverd. Dat Ijjkt veel, doch als men bedenkt dat om de meerderheid in het parlement te verkrijgen de conservatieven 168 zetfels moeten winnen van de 413 ver- kiezingen, welke nog te wachten staan, dan is reeds met vrjj groote zekerheid te voor spellen dat de regeeringspartjj het winnen zal, zjj het ook met een vrjj wat kleinere meerderheid dan die in bel oude parlement. De groote Engelsche bladen spreken bjjna eenstemmig deze zelfde meening uit. De „Times” zegt: Overal is het gevecht heet en de stemming druk geweest. Maar men moet toegever dat er tot dusver nog geen versneld* stjjging van de winst der unionisten is waar te nemen, geljjk we wel zouden ingen. „Daily News” vindt natuurljjk dat prachtig gaat. „Maandag was een le dag voor de voedsel-belasters! Huh ^laag is verzekerd! Zjj bleven Maandag punten beneden het getal, dat ze hadden _jeten bereiken om *een meerderheid te verkrjjgen Ook de „Westminster Gazette” is van meening dat, „als er iets zeker is in de politiek, bet thans duideljjk is geworden, dat de unionistische partjj alle hoop moet laten varen op een herwinning van de macht, als gevolg van deze verkiezingen; om een meerderheid te verkrygen van slechts twee zetels, hadden de conserva tieven ongeveer de helft van alle liberale- en arbeiders-zetels in Engeland moeten veroveren, en ze hebben nog geen vierde deel gewonnen.” Volgens het Fransche blad Liber Parole” zou door niemand den uitslag der Engelsche verkiezingen met meer spanning verwacht worden dan door den Keizer van Duilscbland. Een nederlaag der unionisten- zou een schitterende overwinning voor hem zyn. De Frans Zaken is geTnterpell tusschen de openbai schoppen. Daarby weten dat het gods de school aldoor wordt Briand antwoordde, inderdaad geschieddt beklager De Mil - By Kon. Jhr. Mr. N. C. 1 Maart, benoei gemeente Leiden Bij Kon. besluit van 18 dezer is benoemd tot kantonrechter te Alphen Mr. J. de Bergh, thans griffier by het kantongerecht te Oss. De directeur-generaal der poste ryen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 1 April, geene quitantiën en wissels meer ter invordering per post zyn toegelaten, waarop geschreven of gedrukte mededeelingen voorkomen, welke met den inhoud van de quitantie of den wissel geen verband houden, tenzy voor die mededee lingen het by de <Vet verschuldigde port der brieven of der gedrukte stukken door middel van een op het formulier gehecht frankeerzegel is verantwoord. Uit Gorinchem schryft men aan de „N. R. C”: Jhr. Mr. Nicolaas Charles de Gyselaar werd 21 October 1865 te Gorinchem geboren, waar zyn vader hpofd was van de nog be staande bankiersfirma De Gyselaar en Co. Hij bezocht de inrichtingen voor openbaar onderwys alhier en studeerde vervolgens aan de Leidscbe academie. Tot voor eenige jaren bekleedde de heer De Gijselaar geen openbaar ambt, hjj was toen het hoofd der Bankiersfirma. Enkele jaren geleden werd hij door de rechterzijde gekozen als Christeiyk-Historisch lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het district Gorcum. Inderlyd wekte die candidatuur bij -1 eenige verwond* Jhr. De Gjjselaar behoort dus tot de Christelyk Historische partij; wy kunnen hieraan toevoegen, dat politieke dryvery hem ten eenenmale vreemd is. Te Gorcum is de heer De Gjjselaar zeer populair, zoodat men hem noode ziet ver trekken. Mede omdat men zelden tevergeefs een beroep op hem zal doen, indien er hulp moet worden verleend. De heer De Gyselaar heeft niet gesollici teerd naar het ambt, doch is daartoe aan gezocht. Te Utrecht, waar hy tüdelyk vertoefde, is overleden Dr. L. P. Walburgh Schmidt, die te Rotterdam jarenlang als arts gevestigd is geweest. Den laatsten tijd woonde hij te Hasselt. De heer Walburgh Schmidt was lid van het hoofdbestuur van den Volksbond tegen drankmisbruik, nagenoeg van de oprichting van dien bond af, en is met y ver werkzaam geweest op ’t gebied van maatschappe- lyk werk. De gemeente-secretaris van Woerden, de heer II. Hengeveld, is Dinsdag avond op 62-jarigen leeftijd plotseling over leden. H. M. de Koningin-Moeder schonk f 60 aan de Maatschappy „Apollo”, onder steuningsfonds voor oude of gebrekkige tooneel- 1 De woni steld door het bond tegen Drankmisbruik”, stelt 1 zoek in naar het verband tüsschl landbouwer uit Lanp“ ingenisstraf veroor ig met misdryf teg» 12 Juni j.l. tot tweern afstand een met schi a 1 buks hebben afges. richting van den veldwachter Bij de in eersten aanleg gehouden proeven was gebleken, dat uit de in genomen buks een projectiel niet meer c 100 meter werd weggeschoten en dat 100 pas met het wapen een schjjf 5 1.40 M. nauwelijks was te raken. Eet was niet ten laste gelegd poging tot eenig misdryf tegen het leven, doch bedreiging, in welk geval voldoend is, dat vrees ont staat, dat een der misdryven in art. 285 genoemd, is gepleegd. Bij de onlangs gehouden behandeling voor het gerechtshof te Amsterdam werd een nieuw deskundig onderzoek en het dagvaarden van nieuwe getuigen gelast. Dinsdag diende de zaak andermaal. Nadat de getuigen waren gehoord nan de advocaat-generaal Mr. Dr. Joselin d* Jong zijn requisitoir. Spr. was met de Utrechtsche rechtbank van oordeel, dat hier terecht bedreiging is ten laste gelegd. Beklaagde had den wil en de veldwachter is onder den indruk gekomen van de be-' dreiging, voldoende gronden om te kunnen veroordeelen. Getracht is de onbetrouw baarheid van het proces-verbaal van den rijksveldwachter aan le toonen, doch uit het getuigenverhoor is volgens spreker gebleken, dal het eiken toets kan doorstaan. Mitsdien eischte de advocaat-generaal be vestiging van het vonnis. De algemeene vergaderin het Nederiandsch Jongelingsverbon dit jaar gehouden worden op Hé dag te Zwolle. Het eere-comité is samengest heeren: Mr. I. A. van Royen, burgei van Zwolle, eere-voorzitterDs. A. de Haan, predikant, voorzitter; Mr. H. de Bie, sub- stituut-griffier; Mr. G. W. baron van Dedein, lid der Tweede Kamer: Dr. H. Franssen, lid der Eerste Kamer; C. B. Rojjer, en Jhr. Mr. A. A. van Teylingen, allen aldaar. De 31ste Jaarcollecte (de Unie- collecte voor de School met den Bybel, verleden jaar gehouden, heeft in totaal opgebracht f 91.064,351/2, zynde f 34,94 hooger dan in 1908. Totleden van het hoofdbestuur der „Unie van Christelijke Onderwjjzers en Onderwijzeressen in Nederland" zyn her kozen de aftredende heeren G. Ipema te Amsterdam en C. den Hartog te Dordrecht. -Ds. J. A. Hoekzema, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Leerdam, heeft een beroep ontvangen naar Hilversum. De heer R. Steenbeek, candi- daat te IJselstein, werd Zondagmorgen door Ds. J. E. Klomp, van Hoog-Blokland, met een leerrede oyer 2 Tim. 4 2 bevestigd bij de Ned. Herv. Des middags hield _v_ waaraan ten grondslag lag Jjs. u feiten bekend, die een onmid- delljjk verband aantoonen tusschen een goede woning en gunstig moreele toestanden? De propaganda, door de Neder- landsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken „in het afgeloopen jaar gevoerd, heeft het ledental aanmerkelyk doen stygen en wel van 7750 leden en 500 adspirant-leden (personen van 15 tot 18 jaar) op 1 Januari 1909 tot 10.242 leden adspirant-leden op 1 Jajiuari 1910. In vyf jaar tijds is het ledental meer dan verdubbeld, van 4950 op 10.242. In de Vrydag j.l. gehouden zit ting van de arr. rechtbank te Dordrecht werden o. a. de volgende zaken behandeld: De 19-jarige landbouwer Cornelis v. d. B., wonende te Brandwijk, was beschuldigd in den avond van 14 November j.l. nadat hy in de herberg van Pellikaan te Bleskens- graaf had vertoefd, o.a. met Paulus van der Graaf, dezen, toen beiden zich huiswaarts begaven, te hebben opgewacht en met een mes hem over de kleederen te hebben ge sneden, waardoor de demisaison en jas van v. d. Graaf werden beschadigd. Alvorens de sneden werden toegebracht, had v. d. B. onder het zeggen: „ik zal mjjn mes nog eens wetten,” werkelyk zyn mes tegen een muur aangezet. Waarschynlyk was die handeling van beklaagde toe te sclyiiven aan jaloezie, omdat v. d. Graaf in de herberg zou hebben gezegd, dat hy, die aan de voorbereidende militaire oefeningen had deelgenomen, wanneer hij door zijn examen kwam, maar vier maanden behoefde te dienen en dan van zijn moeder een fiets ten ge schenke zou krijgen, hetgeen beklaagde als een verwijt tegen hem beschouwde. Het O. M. requireerde twaalf dagen gevangenisstraf. Da* boer ische Minister van Binnenlandsche lleerd over den stryd ire school en de bis- werd de regeering ver- Isdienstonderwys buiten It bemoeilykt. Minister dat, wanneer zulks geschiedde, men zich slechts te m had bij den Minister. inister van Onderwys kondigde voorts een nieuw stel wetten aan ter bescherming vap de openbare en tot contröle op de vrije scholen. In Parys is weder een politie-agent aan gevallen en ernstig verwond door drie straatboeven, z.g.n. „apachen”. Zy werden na een yverige vervolging gevat en in arrest gezet. De Duitsche bladen zyn zeer ontstemd over het ontworpen gewyzigde tarief in Frankryk. De „Freisinnige Zeitung” b.v. schryft, dat door dit tarief de Fransche markt geheel gesloten zal worden voor de meeste Duitsche producten. Allerlei midde len van weerwraak zouden genomen worden als Frankryk hooger tarieven zou De Czarin van Rugland he* een nieuwen zenuwaanval gehad, drie uren aaneen buiten bewust: doctoren trachtten haar weder by te Langen tijd daarna in half wakenfien, Als steed? geeft ook thans geen bulletins uit en 1 ■alles wat het hof beti deelt men mede, dat de der Keizerin bevredigen» De Spaansclge Hert* is in hechtenis genomen Hy voerde een proces tot ecl kon de proceskosten niet bet justitie zyn kasteel doorz een zorgvuldig afgesloten de deur werd opengebroken en een volledige valsche münterswerkplaats te voorschyn kwam, o. a. een kist met half afgewerkte vyf-peseta-stukken. In Marokko broeit bet weer. De Mooren zyn hun Sultan Moelei-Halid alweer zat. Toch willen zij Abd-el-Azis ook niet terug. De verslaggever van „le Matin” meldt dat de Mooren nog geen persoon op 't oog hebben. Hafid, zoo verzekert de correspondent, doet niets dan feestvieren. Byna eiken dag huwt hy een andere vrouw, terwijl hy de vorige ten geschenke geeft aan zijn groot- vicier of andere ministers. Hafid komt niet meer buiten zyn paleis en neemt geen deel aan de vergaderingen van den ministerraad. De erfenis van wülen Koning Leopold va,? Relgië valt verbazend mee. Zyn dochters krygen nu al samen 90 mil- hoen francs. Onder de nalatenschap moet een aanzien lijk bedrag aan Kongo-aandeelen zyn gevonden, door den overleden Koning be stemd voor de Koburger-stichting. De arts, die den stervenden Koning ge- i opereerd heeft de bewerking duurde 1Ó minuten, heeft een nota ingediend van 100.000 francs. De Vereeuigde Staten zyn met een dikke laag sneeuw overdekt, van het Yellowstonepark tot Boston, van de Cana- deesche grens tolde Missisippi en Arkansas. Te Chicago, New-York en elders had men een zeer hevigen wind by de sneeuw, die Zaterdagavond al 18 uren achtereen aan ’t gallen was. In de voorsteden 'konden duizenden menschen de deur van hun huis niet openen door de sneeuw. Men moest er in de drukste straten tunnels graven door de sneeuw voor het allernoodigste De bevolk ing die op 31 December 1! 411.635 zielen, is in 6148 en telde dus totaal 417.783, en 215.155 vrouwen. tDe firma P. Sluis, handelaar ster in pluimvee- en vogelvoeder te Am sterdam, geeft een brochuretje uit, dat zy op aanvraag gratis toezendt, en waarin omtrent voeding, verzorging, huisvesting, voortteling enj ziekten van pluimvee, maar by zonder van hoenders, een belangryke en duidelijke handleiding gegeven wordt. Ook omtrent nut- en sierrassen worden in het boekje eenige bijzonderheden gegeven. Te Amsterdam wilde.Woens dagmorgen een 'veertienjarig meisye te Watergraafsmeer op de in beweging zynde Gooische stoomtram springen. Zii viel en geraakte onder de tram. Haar beide beenen werden afgereden. In deerniswekkenden toestand werd het kind naar de ouderltyke woning in Watergraafsmeer vervoerd. In het gerechtsgebouw aanden Noordsingel te Rotterdam is aangehouden de 33-jarige J. B., verdacht zich te Dordrecht te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van drie gouden armbanden, ter waarde van f 100. Door een familielid werd hy opgemerkt, en zich achtervolgd ziende, vluchtte hy het g*yechtsgebouw binnen. Te Zeist heeft zich de vorige week een vreeselyk dramt afgespeeld. De opperman. M. van de K. woonde met zyn 37-jarige echtgenoote en drie kinderen van acht en zeven jaar, het jongste van vyf maanden, aan de Schaerweyaelaan aldaar. De man was Vrydagmorgen naar zyn werk gegaan en de beide oudste kinderen naar school. Om kwart voor twaalf uur was de vrouw bezig buiten de wasch uit te hangen en maakte zy nog een praatje met een buurvrouw. Toen d« echtpaar des middags men, vonden zij in het moeder uitgestrekt op badende in haar bloed stand hun broertje v een vreeselijke wont schier van den romp Met een scheerm* yrouw, nog in de ha jongste kindje en toen zichzelf den gesneden. De vader, die even daarna thuis kwam, vond zyn vrouw reeds gestorven. Als aanleiding tot deze vreeselyke daad wordt genoemd het verval, waarin het gezin was gekomen, doordien de man dezen winter lang zonder werk was geweest Schuld en andere huiselijke zorgen, door armoede ont staan, moeten de vrouw tot dit uiterste hebben gebracht. In een brieQe, door de ongeluk kige achtergelaten, nam zy afscheid van haar man en twee andere zoontjes. De ongelukkige was 37 jaar. Plaatselyke autoriteiten waren spoedig aanwezig. Nadat Dr. Tjeenk Willink den dood had geconstateerd, werden de lijken van moeder en kind naar de Algemeene Begraafplaats overgebracht. De deelneming in bet lot van het onge lukkige gezin is groot en algemeen. Uit het Ryksopvoedingspesticht te Zeist zijn wederom twee meisjes ont vlucht; door uitklimming hebben zy zich uit het gebouw verwyderd. Ze heeten J. C. M., oud 17 jaar, en M. B. v. S., oud 18 jaar. Ze Zijn gekleed in blauw katoenen japon met hooge schort, zonder hoofddeksel. De eerste is het vorige jaar ook al een keer ontvlucht, de ander is een meisje uit een woonwagen. De politie doet yverig na- spo ringen. in rijn plaats de heer A. van Vliet gekozen terwijl in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer Driessen, werd ver kozen de heer A. van Walsum van Krim pen a/d IJsel. 20 Jan. Op het verzoek van een 30-tal ingezetenen dezer gemeente gericht aan Z. E. den Minister van Land bouw, om in weerwil van het verbod van artikel 21 a en c der Wet van 13 Juni 1857 Staatsblad no. 87, tot regeling der jacht en visScherij, ontheffing te willen verleenen tot het vangen, dooden, vervoeren, enz. van kieviten op de riethoeken in dg Sluipwük- schg plassen, hebben adressanten thans be richt ontvangen van voornoemden Minister dat, gezien de desbetreffende ingekomen rapporten, geen termen aanwezig zyn om aan hun verzoek te voldoen. *Stolw0k, 19 Jan. Door de commissie lot Wering van schoolverzuim zyn de heeren D. de Koning en K. A. J. Klerks herbe noemd, de eerste als voorzitter, de laatste als secretaris. l'Door het breken der waterstoep ging dezelr dagen de zestienjarige D. K., die aan het Ivafen wasschen was, met al wat zich op *Je stoep bevond aan den Tentw* watqr. Op haar gegil schoot men natui te hulp om te redden, wat te redden en werkelyk mocht men er in slagen, weer behouden boven te brengen. Waarder, 20 Jan. Ds. P. de Looze, predikant bij de Ned. Herv. Gem. alhier, heefti een beroep ontvangen naar Brakel. ’Zevenlinizen, 20 Jan. De voordracht ter benoeming van een onderwyzeres aan de openbare lagere school no. 2, bestaat wegens het bedanken van eenige personen der yorige voordrachten thans uit de dames P. van Beek, LangerakG. de Pyper, Maar- sen; M. C. Coeland, ’s Gravenhage. Zaterdag is alhier overleden, in den ouderdom van 71 jaar, de heer S. Bos, Heemraad van den Tweemanspolder. Zondag j.l. werd inde Remonstrantsche gemeente de driehonderdjarige gedenkdag van ue indiening der remonstrantie her dacht]. Als voorganger trad op Ds. Oldeman van Delft. De afdeeling „Zevenhuizen” der Holland- sche Maatschappy van Landbouw heeft een wedstrijd geopend tot het inleveren van musschenpootjes. Zij die voor 15 Mei de meeste inleveren krijgen pryzen van f 6, f 4 en f 2. st., Pan plaats hebbei Jaspers en J. 'Berkem groote z< krasheid gen alhi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1