Zaterdag 5 Februari. N°. 3104. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. 1910/ 4 chten. BUITENLAND. BINNENLAND. V. Tot. in. V. XOl. 3: 6lt 6031244 41 58 99 ‘g 682 661 1343 28 51 79 'g 4- 10- 7-}- 8 sajJJes n. 30 vr., tot. 66. H. Februari zes maan' beklaagde van het .3 i4 >9 »3 1801 1876 1888 meer het orden, vóór V. 12520 332 746 i voorbereiding ;stuk aan. ekers gen gezi bij» in banl lens liair 4 '6 3 Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomm. Telefoon-nr. 10. een ige- de Deze i voor de slechts De spoed Zuiden g her ig ver- hoe SCHOONHOVENSCHE COURAKT. maal paar 1 als igen, pro- diappii en :pt; ihikbaar wezig ai Jhr. Mi van de Ui ing op 31 Dcc. taal 542. ig der gei i hadden Januari Maart Januari December 1872 December 1882 j eens 'iften toe en uit igen van jld van e peil 9 M. 50 jwone punt van 3 dezt lig korps, I luitenant uien tot voor de i n i s t e r en Van belas- En waar M. >r. Door de be- W. Göbell tot „ing van notabel vacant. In z(jn ;r F. Duhel met stemmen waren Jr., 8 7 7 6 6 6 meer te o. 6 vr. a. 24 vr. 1751 1651 3402 164 175 339 „lynen van •den, daar r luid gelach, dat de irop geen cent gaf. irden de algemeene e Staatsbegrooting u. 7 vr. o. 32 vr. lan te Gouda, weg( f 5 boete, subsidi schryven goedgekeui 1910, vin inzake af- het pr< Desk wenschte nog eens te het in den wind slaan der industriëelen. Een ie was de hoofdvoorwaarde B naar ig met 1587 1476 3063 1 gesloten, drie m en we hadden en en een drie- t879 het water begipt men om jand Ier bevolking in geboorte met ging met 53 m. door overlyden ertrek met 72 m. 1 Jan. 1910: Iversum p te dragen, dat Jat vertalingen en tot lagen prys ver in vreemde talen inde werken of ver- i wetenschap istuur of door 13410 26179 799 1592 6 12611 24587 neerderd is met In werd de heer lid voor 1’ diens geloofsbrieven waren goedgeki De voorzitter wenschte dei Roëll en de Kamer geluk mét d. noem ing. Na regeling der werkzaamheden werd de vergadering tot den volgenden dag ver daagd. Dien i ons Ho( zijn det Parijs 31 Dec. 1909 wijst evenwel •egen bij de 9e 13598 26551 188 372 n. 39 vr., tot. 88. •erminderd met estaat uit 275 m. root, oud 24 j. irnpen, oud 12 j. er, z. van C. de in. Cornel is, de Ruiter. en en M. de Vos. r, oud 21 j. en - D. van den oud 33 j. om, oud 79 1, [k. A. Muil- P. Bezemer. titgen. van M. Berg, oud 43 j., J. Borg, oud Een leven- A. H. Matse esheuvel, oud 53 j., echtge- Vis, oud 79 X, Een levenloos der Kraan en 1652 1588 3240 er 1908 bedroeg Tot. 24884 708 1459 1772 1665 3437 21 14 35 venl. geboren 2. bevolking gedu- k, oud 66 j. -26 Jan. ana Petronella, 5. van E(jk. i G. Oekerse. J. van Rhyn van J. van der ierritje Jacoba, og. Leendert en J. van der van J. Hooger- Lena Adriana, V. de Vries.— Ben en B. M. s, z. van J.C. er. Klaas r en T. Malie- z. van W. A. Herin, van i plaats van die wegens inkt had en werd be de Bruin. aanteekenii de laatste de mat getuigt rege„,« 1885 1888-580 1891-603 1894-628 1897-481 1900-560 n 1903-908 1906-637 1909-672 •‘Piipekop, 3 Febr. Tot lid van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur is herbe noemd de heer J. Nederend. Svliellulnen, 3 Febr. Mej. M* C de Man |lhier is benoemd tot tydelyk onder wijzeres aan de openbare lagere school no. I te Hardingsveld. Waddingmveen, 2 Febr. Tot predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier is beroepen Ds. B. van der Wal te Hasselt, die van 22 Juli 1900 tot 2 Juli 1905 reeds het predikambt te dezer stede vervulde. «iWillige-l.nngerak, 2 Febr. Onze geachte predikant Ds. H. Bruyel hoopt Zondag 13 Februari a.s. den dag te herdenken, waarop hy vóór vyf en twintig jaren de Evangeliebediening aanvaardde. Den 15 Februari 1885 werd hy te St.-Johannesga c.a. (Friesland) bevestigd, vertrok van d««r in 1889 naar Steenwykerwold en is sedert 4 Juni 1893 in (fyze gemeente werkzaan£ Voorzeker zal (iet den algemeen geachten en beminden jubilaris dien dag niet aan bewyzen van belangstelling ontbreken. 'Zevenhuizen, 2 Febr. Alhier is een jongelmgsvereeniging opgerichl onder den naam „Eben-Haëzer’Z{j telt 15 leden. Tot bestuursleden zijn gekozen.de heeren A.Paul, eerste voorzitter, L. Brouwer, tweede voor zitter, J. Verburg, eerste secretaris, J. Bos Dz. eerste penningmeester, T. Merbis, tweede secretaris. Pas is er eenig ijs in het water of de jongens moeten de sterkte er van beproeven. Zoo was er gisteren een vyftal op een sloot aan het dansen. Een hunner, een vijf- riern Imam. 1 J I Jan. ntonius, z. van stendorp. ud 25 j. en N. 654 610 1264 jken 8. M. V. Tot 1642 1595 3237 STAND. —19 Jan. i A. Hasrnan en ie Cornelia, d. i P. Lodder. Kloe en C. den d. van J. ïf. Johannes, z. van iMeerkerk. lis en J. Breed- v. d. Perk en Simon, z. van an Eiburg. weduwe, van J. z. van M. van van J. Terlouw j bevolking be- uit 390 m. en 9 m. en 8 vr. p. Overleden 5 15 m. en 21 vr. i op 1 Januari Aantal huwe- gaan uitvoerig froote verkiezingsstrijd ■sn er niet geheel over gewonnen heeft. stembus, doch niettemin beschikt ■"lering over een meerderheid van tels, de Ieren weggerekend. De Ieren in den stryd tegen het Hoogerhuis der Regeering. 't Is dus nu wat er met het Hoogerhuis moet mrden. News" zegt: „De Lords moeten en doen zfi dat niet, dan moet er wat de staatsrechtsgeleerde zijn boek noemt „een essentieel a iwoordig staatsrechtelyke volgens dewelke ais de Peers i den zin van het Lagerhuis te m van de Kroon moet verwachten jratand der Lords vernietigt .„..w^fliing van nieuwe Peers." |VaJ?: m°et weer klimaatver- vertrek uit i denkt dat len zal gaan gezondheid de heer Van Nierop de middelen voor de verzekeringswetten langs „lynen van ge leidelijkheid” wilde vinden, daar consta teerde de Minister onder luid gelach, dat Nederlandsche Bank daan Na re- en dupliek wen beschouwingen over de gesloten. Voorts werd nog Hoofdstuk II z. h. s. aan genomen, waarop de beraadslaging over Hoofdstuk IV (Justitie) begon. De heer Van der Feltz wenschte regeling inzake de uitreiking van aang“- teekende brieven aan minderjarigen, de heer Van Basten Batenburg bestreed de ongunstige meening omtrent de rechts pleging en de procedure bij den centralen raad van beroep, de heer Van Leeuwen besprak de questie der verbetering der crimineele statistiek, terwijl de heer Kist den laalsten spreker beantwoordde. Ten slotte werd de verdere beraadslaging op den volgenden dag bepaald. Overzicht. ilie watersnood had, toen het irscheen, zyn hoogtepunt was toen reeds 1.59 M. is het water aldoor meer het water weg- jn allerwegen de schade de overstrooming is 'Bleske nagraaf, 31 Jan. In de ge houden zitting voor inschrijving der Natio nale Militie hebben zich v(jf jongelieden aangemeld. ‘Dalem, 31 Jan. Voor de nationale militie lichting 1911, hebben zich alhier 15 jongelingen aangemeld, n.l. 7 uit Vuren en 8 uit Dalem. Twee hunner hebben reden tot vrijstelling opgegeven. Gieaendani3 Febr noeming van den heer V kerkvoogd, was de betrekki) bij de Ned. Herv. Gem. vi plaats is gekozen de heer 49 stemmen, terwijl 5 stemmen waren uitgebracht op den heer W. A. Laprense Jr., burgemeester van Giesendam. Clieaeiiflani, 3 Febr. In de Zaterdag avond gehouden vergadering van de werk- liedenvereeniging „Samenwerking” werden tot bestuursleden herkozen de heeren G. J. Hommerson Gz. voorzitter, G. van Gelder en T. Bongen. Tot commissarissen van het begrafenisfonds werden gekozen de heeren H. de Leenwerk, C. Smit en B. de Keizer. Groot-Ainmers, 2 Febr. In de Vrydag gehouden vergadering van den ge- rneenteraad werd, na lezing en goedkeuring der notulen, mededeeling van een ingekomen inzake Rijksuilkeering, van de irde gemeente-begrooting voor i een goedgekeurd raadsbesluit en overschrijving, benevens van roces-verbaal van kasopneming gedaan, loten werd tot feet doen van af- en overschrijvingen op de gemeente-begrooting, dienst 1909. Na afhandeling van nog enkele zaken van huishoudelyken aard, werd de ver gadering door den voorzitter gesloten. Het wekelijkache busje ten behoeve van het burgerlijk armbestuur alhier heeft in het afgeloopen jaar f 116,84 opgebracht 'Lekkerkerk, 3 Febr. Het aantal ingeschrevenen voor de nationale militie bedraagt voor de eerstkomende lichting M. Van dezen heeft één reeds eigen dienst en hebben acht redenen van vrijstelling wegens broederdiensl opgegeven. Nieuwerbrug, 3 Febr. In de Maandag avond gehouden vergadering der Vereem- ging tot Werkverschaffing, alhier, waren slechts zeer weinig leden aanwezig. Uit bot verslag van den penningmeester bleek, dat in het jaar 1909 de inkomsten hadden bedragen f 63.44',' de uitgaven f 62.70, zoodat er een batig saldo is van f 0.73. Tot com missarissen worden herkozen de heeren H. Vyfhuizen, P. Brunt Hzn, f Elten en P. Brunt Pzn. In de den heer W. van Dam C.Jzn., drukke werkzaamheden bedan_. door de Vereeniging tot eerelid noemd, werd gekozen de heer D. de B. De Vereeniging telt thans 63 leden. Nieuw poort, 2 Febr. Tot gemeente veldwachter alhier is door den Commissaris der Koningin in deze provincie benoemd B. T. Wilstra, thans in gelyke betrekking te Gendringen. Ouderkerk a/d IJgel, 3 Febr. De machinist van den Polder „De Nesse” heeft ing gehouden van de uren, diehy 25 jaren dienst heeft gedaan by ■"ichinale polderbemaling. Dat lystje uigt zeer nauwkeurig van de mate van „enval in die jaren. I. 885-540 uren. 1886-605 uren. 1887-570 uren. 1889-495 1890-590 R 1892-727 1893-596 1895-607 1896-587 1898-471 1899-618 1901-637 1902-437 1904-493 1905-742 1907-472 1908-563 ipen 64 mannen 1 de kazerne. kken en 2 echt- bericht, zijn er in Korea weer een twintig tal Japansche kolonisten door de inboorlin gen omgebracht. De vermoedens, dat de Koreanen zich opnieuw tegen het Japansche gezag willen verheffen, vermoedens, ge rezen na den moord op prins Ito door een Koreaan, worden hierdoor bevestigd. Of Japan nog langer zal dralen met zyn repres- sailles? De Franseli^ vorig overzicht vei bereikt. De Seine gevallen en sedert gevallen. Maar, hoe trekt, hoe meer mei ontdekt, die door veroorzaakt. Nu ontdekt men op hoevele plaatsen de grond is verzakt, hoeveel huizen, vooral onder de bogen der brug van de lyn Bastille—Vincennes, op 't punt van in storten staan. Uit een politierapport bly'kt dat door de overstrooming in heel Parijs slechts 2 mtm- sclien zyn ouigekomen. Stellig mag dit gunstige feit in dezen gevaarlijken tijd voor een groot gedeelte op rekening gezet wor den van de toewüding der politie, militairen, zeelieden, brandweermannen en verdere beambten. De edelmoedigheid, door het Fransche volk betoond, is werkelijk zeldzaam te noemen. Arme werklieden, die den ge- heeleu dag bezig waren om het water af te schutten, om noodlijdenden te helpen, wei gerde» alle betaling ten bate van de over stroomden. Het personeel eener fabriek wil een week lang eiken dag een uur over werken om het loon daarvoor 329 francs te geven aan de slachtoffers. Vele gezinnen bieden aan kinderen der noodlijdenden op te nemen. Kortom, ieder doet wat om te helpen. By duizenden en nog stroomen de gift"’' komen betuiging dikwyis vergezel Het hoogste peil bereikt, was V M. t waar het gewone peil 2 M. 59 bedraagt. Op datzelfde punt zün bij vorige vloeden de volgende peilstanden v Februari 1658 1799 Februari 1749 8 Januari 1892 8 ;en. predikant by de Ned. Herv. Hendrik-Ido-Amoacht is beroepen ds. S. Ronner te Oud-Beierland. Ds. W. Bieshaar, predikant bji de Ned. Herv. Gem. te Zetten en Andelst (Gelderland), heeft voor het beroep naar Bodegraven bedankt. By Kon. besluit van 1 dezer is, met ingang van 3 dezer, benoemd, bjj zyn tegenwoordig korps, tot eerste luitenant, de tweede luitenant G. Dekker van het 4e regiment veld-artillerie. Het komt den minister van oorlog wenscheiijk voor, tegemoet te komon aan het verlangen van vele ouders met Be trekking tot het ter kerke gaan op Zon- en feestdagen, van hun minderjarige zoons, die in militairen dienst zijn. Dientengevolge heeft de minister bepaald, dat indien door hen, die de ouderlyke macht of voogdij uitoefenen, bij het indiensttreden van hunne minderjarige zoons of pupillen, het verlangen wordt te kennen gegeven, dat dezen •egeïd de godsdienstoefeningen hunner tindte, op de hiervorén bedoelde dagen bijwonen, die minderjarigen^ voor zoover de belangen van den dienst zulks toelaten, onder geleide van den oudste in anciënniteit of rang, daarheen zullen te brengen zijn. Zondag 13 Februari a.s. zal de heer C. J. M. Noorduijn, burgemeester der gemeenten Everdingen en Hagesteyn, zyn 25-jarig burgemeesterschap viferen. De M a a t s c li a p p ij „T o t N u t va n 'l Algemeen” zal haar 124ste algemeene ver gadering houden op Woensdag 18 Mei, te Amsterdam, onder leiding van inej. Meta A. llugenholtz. De nieuwe voorstellen van het hoofdbestuur zijn de volgende; 1. het hoofdbestuur te machtigen, een herziene en vermeerderde uitgave van het Nederlandsch volksliederenboek te bezorgen; tot dat doel voor 1919 -11 beschikbaar te steilen een bedrag van f 2290. 2. Het hoofdbestuur te machtigen, aan elk der beide algemeene vergaderingen van 1911 en 1912 te verbinden een samenkomst, de eene van bestuurders van departe mentale volksbibliotheken, de andere van bestuurders van departementale be waarscholen, en daarbij de keuze van de prioriteit aan het hoofdbestuur te laten: voor bedoelde samenkomst in 1911, be schikbaar te stellen een bedrag van f1099. 3. Het hoofdbestuur te machtigen, op voorwaarden, zijnerzijds vast te stellen, deel te nemen in het waarborgfonds van de Centrale Nutseredietbank, gevestigd te Breda, tot een bedrag van f 2999. 4. liet hoofdbestuur te machtigen, op zynerzyds vast te stellen voorwaarden, gelde- lijken steun te verleenen aan departementen, welke in hun kring de huisvlijt wenschen te bevorderen; voor dat doel in 191911 beschikbaar te stellen een bedrag van f 509. 5. Het hoofdbestuur op te drag'1” paganda te maken voor de Maalsel haar werk; door woord en geschrift"’ voor dat doel voor 1910—11 bescL» te stellen een bedrag van f 2099. Voorstellen van departementen zijn: Van het departement Schoonhoven de algemeene vergadering verzoekt het hoofdbestuur een onderzoek in te stellen naar de mogelükheid, om vanwege de Maat schappij I°t Nut van 't algemeen een rei zende bioscope te exploiteeren, in dien zin, dat overal waar zulks in Nederland mogeiy'k’ is, leerrijke films vertoond worden, en naar aanleiding van dat onderzoek, vóór den tyd, dat voorstellen ingediend moeten worden voor de algemeene vergadering van 1911, aan de departementen een rapport aan te bieden, zoo mogelyk vergezeld van voor stellen. Van het departement Hilvi aan het hoofdbestuur op het zorge of bevordere, di worden uitgegeven en tot lagen prys krygbaar gesteld van in vreemde I verschenen of verschynei handelingen op het gebied van of kunst, die door het hoofdbes éene zijnerzijds te benoemen commissie voor algemeene ontwikkeling dienstig geoordeeld worden. Voor dat doel voor 1910—11 beschikbaar te stellen een bedrag van f 2990. Van het departement Rotterdam: de algemeene vergadering stelle voor de Nat. V. v. d. volkszang een bedrag beschik baar van f 200, ter tegemoetkoming in de kosten, om aan de harmonie- en fanfare korpsen ii| ons land de partituur met de beuoodigde partijen te verstrekken van enkele der voornaamste volksliederen. Van het departement Jelsum-Cornjuin het hoofdbestuur op te dragen, in het vervolg de begrooting van inkomsten en uitgaven der Maatschappij zoo in te richten dat daarop' voorkomt eey sluitpost voor „onvoorziene uitgaven", waaruit volgens de wet, met machtiging der algemeene verga dering, kan worden ;.f- en overgeschreven. Naar aanleiding van de door de gezondheidscommissie te Bodegraven ge vraagde voorziening, omdat de raad der gemeente Zevenhoven geen gevolg gaf aan haar advies tot onbewoonbaarverklaring van een zevental woningen in laatslgenoenide gebeente, hebben Gedeputeerde .Maten van Zuid-Holland thans z,es dier woningen alsnog onbewoonbaar verklaard en, voorzoover be treft de zevende, de voorziening van de gezondheidscommissie ongegrond verklaard 1 in het lokaal ti* Brielle samengekomen, --- 1 wonen het van Brielsch-NL r Stolwijk. igen van Gezang 91 vers 1 en 2, hem in gevoelvolle woorden, ling van Johannes 17 vers 6—17 afscheid genomen van bestuur, catechisanten en leden, hun M. V. Tot. 1553 1449 3002 59 48 107 160 168 328 welke de raad dier gemeente weigerde onbe woonbaar te verklaren, is, op het beroep van de gezondheidscommissie te Gouda, door Gedeputeerde Staten voorts ook alsnog onbewoonbaar verklaard. In de Dinsdag j.l. te ’s-Graven- hage gehouden zitting van den Hoogen Raad werden o.a. behandeldzes cassatieberoepen van J. B., directeur eener zuivelfabriek, door den kantonrechter te Sliedrecht en de recht bank te Dordrecht tot geldboete veroordeeld wegens het te Bleskensgraaf doen bevaren met door mechanische kracht voortbewogen vaartuigen van boezemwateren in het water schap Nederwaard, in stryd met het be- Irekkelijk reglement, zonder vergunning van het belieerend bestuur van het waterschap. In deze zaak, waarin was aangevoerd dat in de dagvaarding meer of iets anders werd ten laste gelegd dan de betrekkelyke water- schapsverordening verbiedt, doordien de dagvaarding zich niet hield aan de terminolo gie van de verordening, en dat hier van ééne voortgezette handeling zou moeten gesproken worden in plaats van verschillende overtredingen, was door den raadsman van requirant eene memorie van cassatie inge- diend' welke evenwel niet binnen den gc- stelden termijn was ingekoinen. In verband met dit laatste en omdat hij zijnerzijds geen gronden voor cassatie aan- wezig achtte, concludeerde advocaat-generaal Ir. Rethaan Macaré tot verwerping beroepen, litspraken 28 Februari. - In de Dinsdag j.l. gehouden zitting van de arr. rechtbank te Rotterdam werden o. a. veroordeeld: A. T., 22 jaar, schippersknecht te Krimpen a/d IJsel, we gens mishandeling, tot f 5 boete, subsidiair vyf dagen hechtenis en zijn beide kameraads, J. R. en W. M„ 21 .jaar, schippersknecht, heiden te Krini|*n a/d IJsel, die een handje qieegeholpeii hadden, ieder tot eenzelfde straf. J. v. d. M., 30 jaar, scheepsjager te Gouda, wegens diefstal, tot zes maanden gevange nisstraf. De tweede beklaagde in deze zaak, R. P., 24 jaar, sjouwerman te Gouda, werd vrijgesproken. M. L., 18 jaar, koopmi dierenmishandeling, tol vyf dagen hechtenis.. B. v. D., 29 jaar, suikerfabrikant te Utrecht, wegens beleediging van een spoorweg ambtenaar, tot f 19 boete, subsidiair tien dagen hechtenis. B. R., 35 jaar, losse werkman te Gouda, wegens vernieling, tot 115 boete, subsidiair vijftien dagen hechtenis. T. v. d. V., 42 jaar, werkman te Ouder kerk, a/d IJsel, wegens mishandeling, tot f i' boete, subsidiair een dag hechtenis. Voorts werden o. a. de volgende zaken behandeld: In de zaak tegen I), de V., 26 jaar, arbeider te Jaarsveld, vervolgd wegens mishandeling, werd nog één getuige gehoord, waarna het O. M. ter zake van mishande ling f 15 boele, subsidiair dertig dagen hechtenis eischte. J. v. d. M., 30 jaar, scheepsjager te Gouda, die niet verschenen was en tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld werd wegens diefstal, had in den nacht van 12 op 13 De cember den agent van politie Negrijn te Gouda uitgescholden. Eisch: veertien dagen gevangenisstraf. Onder een geinoedelyk, landelyk „goeie morge m’nheeren" komt J. den Braven, tapper te Haastrecht voor de tafel om te vertellen, dat hij op 20 November door D. de V., 26 jaar, arbeider aldaar, in zijn café met een billartqueu op den arm was ge-e slagen. Omdat getuige mededeelt dat beklaagde en de andere getuige wel iets later komen zullen, „omdat het zoo mistig was”, wordt deze zaak tot half twee uitgesteld. Uitspraken15 Februari. Het vonnis van den kantonrechter te Gouda, waarbij H. M. F. M., 34 jaar, koop man en kastelein, veroordeeld was ter zake van drankwetovertreding, werd na gedaan beroep vernietigdopnieuw rechtdoende spra'; de rechtbank den beklaagde vry. In de Woensdag gehouden zit ting van de arr. rechtbank te Amsterdam, werden o.a. veroordeeld: Een heier uit Gouda, die op 1 Oct. j.l. een beschonkene een woonark te Uithoorn f 30 aan ikbiljetten had ontroofd, tot vier maanden gevangenisstraf, en een arbeider uit Ameide, die daarvan f 29 ten geschenke had aange nomen, wegens heling tot drie maanden gevangenisstraf. Een en ander overeen komstig den eisch van het O. M. Dinsdag j.l. had de installatie plaats van den heer A. Sinnema, van Al- blasserdam, als hoofd der Christelyke school te Hendrik-Ido-Ambacht (Steenkuil). De voorzitter der schoolvereeniging dacht by deze gelegenheid het droevig lies door het overlijden van het vorig hoofd den Heer 11. Klftn, die nog geen drie volle jaren aan de School mocht arbeiden. Na de installatie verbond de heer A. Sin nema zich aan leerlingen en ouders eerst- genoeraden wijzend op hun bestemming laatstgenoemden op het noodzakelijk ver band tusschen school en huisgezin. Verder volgden toespraken van de heeren G. VV. van Klaveren, hoofd der Christelyke school H.-I-Ambacht (Kerkstraat); Th. de Ruig, hoofd der Christelyke school te Al- blasserdam; J. van der Molen Tzn., lid der Tweede Katner, schoolopziener in het ar rondissement Hillegersberg: terwijl Ds. H. H. Schoemakers, predikant der Geref. Kerk te Alblasserdam, een ernstig slotwoord sprak over „De kinderen zijn een erfdeel des Heeren". Deze sloot, na het het zingen van Psalm 72 11, de plechtigheid met dankgebed. Een groote schare, leden van den Nederlandschen Protestantenbond, was Zondagavond in het lokaal op het Maarland te Brielle samengekomen, om voor de laatste maal bij te wonen het 'optreden van Ds. D. Boer, van Brielsch-Nieuwland, voor zyn vertrek naar ■J*~,~!JK Na het ziiq werd door naar aanleiding en 29—23, oud-bestuui jb bereikt: 8 M. 81. 8 75. 33. 15. 39. 95. 85. «I. Januari 1879 6 20. Thans nu het water meer en meer terugtrekt, begint men te spreken van maatregelen oin voor het vervolg dien ge vaarlijken vjjand te keeren en zulke over- stroomingen te voorkomen, door verbetering van den waterafvoer van Parijs, kanalisatie van den Seine, enz. Wie weet of men er niet ingenieurs byhaalt uit ons vaderland, waar men van ouds de kunst verstaat om het water te weren. Ook is men al druk in (Je weer met maat regelen tot ontsmetting vin de plkatsen die overstroomd zijn geweest, om te waken tegen ziekten, die het gevolg v^n de ramp konden zyn. De overheid heeft zelf de leiding dier ontsmettingsmaatregelen op zich genomen en allerlei voorschriften voor de eigenaars en bewoners der huizen Uitgevaardigd. In den DuitHclien Rijksdag is een incident voorgevallen. Ge^voonlyk gaat het in den Ryksdag nog al kalm toe, doch dit maal was het een ongewone opschudding. Een der afgevaardigden, de heer van Olden burg, had het bij de begrpoting van oorlog ook over de oifioieren en hun positie en liet zich tot deze ontboezeming verleiden: „Op bevel des Keizers (can een luitenant met tien man den Rijksdag sluiten.” De voorzitter riep den afgevaardigde niet terstond tot de orde, wat een hevig tumult in den Ryksdag verwekte. Men schreeuwde en maakte op allerlei wijze een lawaai, zoodat niemand meer verstaan werd. Toen eindeljjk de voorzitter kalmte had gemaakt, verklaarde hy den zin van Oldenburgs woorden niet goed begrepen te hebben. Velen namen zulks den voorzitter zeer kwalyk en verweten hem, den Erfprins von Hohenlohe, dat hy toegelaten had den Ryks dag te vernederen en den persoon des Keizers in het debat te betrekken. De woordvoerders der verschillende partijen uitgenomen de conservatieve, d. i. de partij van Von Oldenburg, keurden diens woorden ten scherpste af. De socialisten riepen den voorzitter toe, dat hy af moest treden om dat hy de waardigheid van den Rijksdag niet hoog kon houden. De bladen geven uitvoerige beschouwingen over het voorgevallene en laken het in den voorzitter, dat hy niet krachtig tegen den spreker optrad. De Eugelwclie bladen den uitslag van de gr na. 't Lijkt alsof meL eens is wie nu feitelyk De oppositie 'heeft 199 vóór de stembus, d> de Rege«i'z~ - 120 zetels, de len staan in den aan de zyde de vraag gedaan w< „Daily toegeven datgene gebeuren Dicey in zijn bo deel van de tegem beginselen”; volgei weigeren doen, mei dat zij den wedei door de benoeAiii.0 De Czarin van RiinI minder gezond zyn, door' de andering, ontstaan door het Lyvadia naar Petersburg. Men de Czarin spoedig naar het Zuid< om herstelling barer wankele j te zoeken in zachter klimaat. Prinses Louise van België is hoogst verbolgen, ymdat haar schoonzoon, Hertog Ernst Günther van Sleeswyk-Holstein, haar onder curateele wil laten stellen, ten einde haar te beschermen tegen de aanvallen harer crediteuren. Prinses Louise zegt dat ze heele- -1 geen schulden meerheeft. Nu ja, nog een kleintjes, eigenlyk niet zoo zeer schulden wel moeielykheden waarvoor ze een schikking moet treffen. telegram uit Tokio medewerking en vrienschap. Daarna werd gezongen Gezang 11 vers 1, 2 en 6, en hield hy een rede, naar Johannes 1 vers 5, «r van getuigende, dat hij steeds getracht had licht te brengen in de duisternis. Na het zingen van Gezang 57 vers 9, werd door Ds. D. E. W. van Weel, van Nieuw-Helvoet, tot den vertrekkenden Jeeraar een hartelyk woord van dank gesproken voor alles, wat hy in het belang van de afdeeling had gedaan en werd hem op de wyze van Gezang 160 een zegenbede toegezong( - Tot Gem. te I (lag betuigde de voorzitter van jogerhuis namens de Eerste Kamer welneming met den watersnood te Parys en verzocht den Minister van Bui- tenlandsche Zaken onze deelneming aan de Fransche regeering over te brengen, van welke opdracht deze zich met bijzondere voldoening zou kwjjten. Daarna werden na goedkeuring van een paar handelsovereenkomsten met Zweden en Montenegro de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting geopend. De heer Hovy verklaarde byzonder ver trouwen te hebben in het optreden van dit Kabinet. Tot de bespreking van enkele onderwerpen overgaande, constateerde hy, dat de voorstanders van het byzonder onderwys in het gelyk gesteld waren. Thans was er by het openbaar onderwijs niet alleen een anti-godsdienstig, maar ook een anti-nationaal streven. Wat de eeds- questie betrof, men moest de aanroeping van Gods naam blijven handhaven, hoezeer misschien de eed kan worden beperkt. De heer Waller besprak den financiöelen toestand, die langen tyd rooskleurig was. In de twee jaren 1999 en 1919 stonden wij immers voor een tekort van 24 millioen. Het opleggen van nieuwe belastingen moest zooveel mogelijk vermeden worden. Voor de sociale verzekeringswetten moesten de benoodigde gelden uit de invoerrechten bestreden worden. De heer Stork waarschuwen voor hel van de adviezen bloeiende industrii voor onze volkswelvaart. Men streve een duurzaam goede verstandhouding de arbeiders. Aan ambtenaren-Kamerleden moesten z.i. geen wachtgelden worden toegekend. Voorts werd aangedrongen op een grondige her ziening der Ongevallenwet. Spreker kon zich niet vereenigen met het standpunt der regeering om de landbouw-ongevallenver- zekering voorloopig te laten rusten. De heer Van der Does de Wi 11 ebo is drong op een afzonderlijk regeling van de questie uer pensionneering van de commis sarissen van politie aan. regeling zou weinig drukkend zyn financiën van het land, daar hel om 72 ambtenaren ging, heer Breebaart drong op bij de voorbereiding van 'zee-vraags De heer Reekers zag met genoegen, dat deze regdering het eedsvraagstuk wilde oplossen, doch ontwikkelde vele bezwaren tegen geheele afschaffing van den eed. Voorts besprak de heer Van Njerop den financieelen toestand. Hy betreurde de voortdurende stijging der gewone uitgaven. Alle departementen hadden daartoe bijge dragen. Vooral Binnenlandsebe Zaken door de onderwijsbijdragen voor het bijzonder onderwys en aan de gemeenten. De vraag bleef, of we niet teveel ambte naren hadden aangesteld, niet te weelderig bouwden en niet te kwistig waren met bij dragen aan het onderwijs en aan allerlei ondernejningen over het gansche land. Met het consolideeren van het tekort be hoefde de regeering geen haast te maken, want zy leende goedkooper bij de Neder- op de geldmarkt. nieuwe middelen wilde spreker voteeren vóór hy wist, wat de ouderdoms- kering zou kosten. heer Staal stond stil bij de militaire lestie, waarbij hy een afwacbtende hou- g aannam. De defensie behoorde buiten "olitiek te staan en spreker hoopte, dat lister van Marine zich noch door zijn btgenooten, noch door propagandisten laten leiden. Anders zou het een ramp vloot zyn. adering werd daarop tot den vol- laagd. 2 Februari werden de alge- aouwingen over de Staatsbe- hervat. Laan besprak de staatspensio- hij uitvoerbaar en eenvoudig achtte7 Wat de defenlie betrof, de arbitrage- verdragen juichen, maar handhaving De Mini Zaken beai. kers. Lang st( en hij waardeerde billykheid, die uit Staal sprak. Voor een neutrale preekei bundel was spreker niet te vinden, deze evenmin tot bevordering van d( heid der motie diende als de neutrale school. Het geloof moest op de vloot gebracht worden n.l. het geloof van alle godsdiensten, hef ongeloof kwam er van zelf wel! Tat de eedsquaestie betrof, afschaffing den eed wenschte de regeering niet. facultatief stellen van den ambtseed behoefde, echter geen groote bedenkingen te geven. Thans werd de heer Vermei lid van de gemengde commissie stenografie gekozen, waar' de M_. van Financiën de heeren Waller Nierop beantwoordde. Aan nieuwe tingen kon raen niet ontkomen. ST AT EN-GEN ER AAL. EERSTE KAMER. de zitting van Maandag 31 Januari eerHoéll, het nieuw benoemd Noord-Hol land, beëedigd, nadat fsbriëven waren goedgekeurd. den heer diens be- voorzitter en Ig d.v. /.ulke door verbeti ys, KHI reet of duizenden alle landen deelneming, ook ryke giften. tjjdens dezen vloed aan de Pont Royal, 1 2 u zün tndei rege .Jende o_ landsche Bank, dan Geen nieuwe mi voteeren verzekerii De L quaec*' ding no de polil de Mini ambtg' zal lw«v voor onze v De vergadering genden dag verdii Woensdag 2 F meene besch( grooting De heer r-- neering, die hij uitvoerbaar en eenvoudig achtte. Wat de defenlie betrof, de arbitrage- verdragen namen toe en dat was toe te juichen, maar toch moesten we voor de onzer neutraliteit gereed zyn. ister van Binnenlandsche intwoordde de verschillende spre- lond hy bij de defensie stil de welwillendheden en de rede van den heer een neutrale preeken- spreker niet te vinden, omdat n tot bevordering van de een heid der motie diende als geh hel igeloól Wat van Het ondervonden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1