Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. EN, ONIEN 1910. Zaterdag 12 Februari. N°. 3106. Eerste Biad. ing. 93, JEST, s, TERDAM. PÏ VROUWENRECHT EN BURGERLIJK WETBOEK. BINNENLAND. BUITENLAND. Overwicht. nez, IS; JM Pz. LGT; ers, oud 82 j., 1 burg, oud 69 j. lan]’ <le’ UI vin I ■Ufnidi da I '«.y I Pene Courant bestwwt uit a bladen. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. febracht. Kamer op voorstel van c. s, tot een vergadering in IWER; «NEP; JT; ■E W00N- el kad. be- 861,862, Gemeente s, oud 74- j., G. Schouten en Tel. 7419. SCHOONHOVBNSGHE COURANT. tvoe- ruisi- zjjn de ijzigmgen richt.) jebeuren zal? •an een versli Gazette" dbeid leger in is aange- lerwys in idschool lens, namens W. DONKER Februari uur, aan te (TER; A; Ier de voorzittei noodig verder in tandeld zou worden, ing van _J Keil naburig land ons doen weten ons indien wij ons met met van ;geb, ndige a d IJwel. (‘zaagde >ut) liggende waard. Te )EN BERG te elwerk, 2 k,4 Lood> erk. en teekening ,25 en bestek verkrijgbaar rs besj vervol Sickenga en in een .paar ond« de heer Van .reff betwistte, Prijs de/Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer flMO. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlyk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven. worden slechts 2-maal in rekening gebracht. (boden waren. e repliek werd dit hoofdstuk ifdstuk XII (onvoorziene uit- e juichte het voor ding van de uit len de heer inderptaag. bespraken de •h van Dra- hikte ;:"“ten, Maesen de imfln- jn dan igheid L de Pm •de, oud 27 j. Mabdaniël, oud •n W. de Lely, inbacht). J. van Elk, oud L. Burger, acht), en C. M. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Dat de beweging ten gunste van de bur- gerrechteljjke gelijkstelling der beide ge slachten, dus ook tot opneming in de landswetten van het beginselkiesrecht en verkiesbaarheid der vrouwen, dat die beweging bestemd is om, geljjk zoo menige andere, ter oorzake van afnemende be langstelling te verflauwen en dood -te loopen, gelooven wjj niet. Daarvoor is zij te ernstig aangevangen en wordt zjj met te veel volharding voortgezet. Wel schjjnt de voldoening aan den vrouweneisch niet zeer spoedig ophanden, vooral niet in ons land, waar op wetgevend gebied de stroom ongeveer stil schynt te staan, maar men kan toch niet wetende ge schiedenis van dezen tjjd gaat snel en is niet zonder verrassingen. Het is waar, het cijfer der vrouwen, die zich voor deze zaak aangetrokken gevoelen, is nog klein in vergelijking met haar geheel aantal, doch is hetzelfde niet gezegd kunnen worden van elk streven, dat toch op een goed doel was gericht? In elk geval, door twee moeieljjke perioden is de actie voor vrouwenkiesrecht reeds been: eerst die der minachting, daarna die der bespotting. Als nu maar niet ook de tegenstand zich terug gaat trekken en er voortaan het zwijgen toe doet, want dat zou de wrjjving wegnemen, die een prikkel, een opwekking van de krachten is en de propaganda ten goede komt. De vrouweljjke voorstanders van de rechts gelijkheid z|jn in Ijaar argumenten het sterkst, als zjj zich beroèpen op de haar betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Een zeer groot aantal menschen hebben dat wetboek nooit in handen gehad, en zouden wellicht een uitdrukking van verwondering niet terughouden, als zjj hoorden wat er o.a. staat in art 160: „Hij” (de man) „bestuurt de goederen aan de vrouw persoonlijk toe- behoorende, tenzij bet tegendeel zjj bedon gen",— en in art. 163„De vrouw, al is zjj zelfs buiten gemeenschap van goederen getrouwd, M van goederen gescheiden, kan, zonder by stand van haren man in de akte, of zonder z|jne schriftelyke toestemming, niets geven, vervreemden, verpanden, verkrijgen, het zy voor niet, het zij onder een bezwarenden titel”, om van andere voor de vrouw druk kende bepalingen, vooral het huwelyks- goederenreebt en het optreden in rechten betreffende, niet te spreken. Geen wonder dat de ontwikkelde, haar eigen persoonlijke waarde gevoelende vrouw daartegen in verzet komt. Het wordt dan ook trouw en algemeen gedaan, en meestal op een wjjze, die aan duidelijkheid niet te wenschen overlaat. Als de spreekster op een vergadering haar grieven tegen die wettelijke achterstelling aldus uitdrukt, dat zjj zich hierdoor op gelijke lijn voelt ge plaatst met kinderen, met idioten en krank zinnigen, met onder curateele gestelden, met, veroordeelden, dan kunnen wjj wel het woord „overdrijving” op de lippen ne men, maar is dakrmee uitgemaakt dat er in de bewering geen waarheid ligt? Wel is het ook waar, dat hier de natuur gaat boven de leer, en dat de practyk er minder bar uitziet dan de theorie. „De vrouw is verplicht de man overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zjjn verblijf te houden” dat staat er; maar zyn de ge vallen van onredelfjken dwang, ook dan wanneer de vrouw tegen die haar opge drongen verblijfplaats gegronde bezwaren heeft, zoo menigvuldig? Ziet men het niet vaak geschieden, dat voor een voordeel be lovende overplaatsing wordt bedankt, juist omdat de vrouw, wegens gezondheids- of andere reden, tegen de verandering opziet? En zoo gaat het ook met het beheer van en de beschikking over de,goederen; men kan wel, met de letter van de wet in han den, aUerlei mogelijkheden, verschillende voor de vrouw ongunstige gevallen uitden ken, waarbij de rechtvaardigheid ver te zoeken is, maar of die zich veelvuldig voor doen, zal dan nog zeer de vraag zjjn. In het algemeen zijn onze zeden beter dan onze wetten. Doch eigenlijk doet er dat niet toe. Het staat geschreven, de stempel van het recht is gedrukt op de wettel|jke verklaring der vrouwelyke minderwaardigheid. En daar wordt tegen opgetornd. Waar de vrouwenbeweging niet afstuit op wettelyke voorschriften, slaagt zjj veel CTAmalrlrnliilmr Ta da vrm.ur an. n W. Verdoold z. van K. Vonk d. van F. Stop- lelia, d. van J. Arie, z. van Molenaar. brink en D. A. Voets en R. de den Heuvel en o i van Koloniën en werden aangenomen, waarna de van landbouw enz. een beurt izen afge- voor dat reus- twee schouw- i fraaie len zyn. sten, die en, tegen lirstarief. vallen sommige beroepswerkzaamheden nog buiten baar bereik, men kan er gerust op gaan dat zjj die wel lang'zamerhand zullen veroveren, althans, wy herhalen het, als er geen wetsartikelen in den weg staan,— want deze op te willen ruimen is een haast bovenmenschelyk streven. Wie zou voor niet veel meer dan een kwarteeuw een voorstelling gehad hebben van de plaats, door haar thans reeds ingenomen in de wetenschap, in de uitoefening van weten schappelijke beroepen, hebben wy niet pas de eerste vrouweljjke civiel-ingenieur zien promoveeren, bjj het onderwys, den handel, de administratie? Men geloove maar vrjj, we zjjn daarmee nog lang niet aan het eindwaarschjjnl jjk zullen de vrou wen nog verborgen vaardigheden aan den dag leggen, die de mannen wel noodzaken, voor haar het .veld te ruimen. De vrees, dat op de arbeidsmarkt in het algemeen, ook daar waar de wetenschappelijk opge leide zich aanmeldt om voor zyn werkver mogen een billjjken prjjs te bedingen, de concurrentie overweldigend zal worden, moge geenszins denkbeeldig zjjn, als dit verschynsel zjjn noodlottige uitwerking zal doen gevoelen moet men ook middelen trachten te vinden om het kwaad te over winnen. Preventief daartegen te willen ageeren door voor het vrouweljjke deel der gegadigden den toegang af te sluiten, schynt niet rechtvaardig. Doch laten wjj niet treden buiten de grenzen, door ons opschrift gebakend. Invloed uitoefenen op een wettel jjke her vorming, die een eind maakt aan de ach- teruitplaatsing van de vrouw, het tot stand komen eener zoodanige hervorming bevorderen, dat is van de kiesrechtbeweging het voorname doel. Men voert daartegen aan, dat het een en ander ook wel zonder haar directe mede werking kan gebeuren. Als de mannen meer en meer overtuigd worden van de onhoudbaarheid van een onrecht, dan zullen zjj het wel doen verdwjjnen. Is niet me nige verbetering in het aanzjjn getreden, ook zonder dat zjj, wier belangen daardoor meer tot hun recht kwamen, daar iets voor gedaan hebben? Het sterker op den voor grond dringen van het billijkheidsgevoel zal ook hier tot de gewenschte gevolgen leiden. Best mogeljjk dat er menschen zyn die dat gelooven. Och, aan dat warmer gevoel twjjfelen wjj niet. Als er eens werd rond gevraagd, ,hoe men het vindt, dat een ge huwde vrouw weerloos staat tegenover haar onverlaat van een man, als deze zelfs het door haar verdiende huishoudgeld ver brast, en meer zulke allerzotste en diep betreurenswaardige dingen, dan zouden van de tien mannen minstens negen dat ten sterkste veroordeelen. Maar daarmee zjjn wjj er niet: de wet, in dit geval het Burgerljjk Wetboek, moet herzien worden, en de wetgevende vergaderingen, door en uit mannen samengesteld, zjjn daartoe niet bjj machte. Voor de herziening van dat zelfde Eerste Boek is een Staatscommissie aan het werk geweest, en zjj heeft, als wjj ons ten minste wél herinneren, haar arbeid voltooid, haar voorstellen zjjn in handen der Regeering, en zjj komen niet verder, zullen misschien nooit verder komen, noch liberale, noch clen'Cale ministeries he'bben bewezen dat bun de zaak der her ziening ernst is. Zal het nu anders worden, als de vrouwen het kiesrecht hebben, straks zelve zitting nemen in ’s lands vergaderzaal, misschien ook regeeringszetels innemen, in elk geval gelegenheid krjjgen om voor de door haar gewenschte hervormingen het initiatief te nemen of de noodige stappen te doen? Er is op dit oogenblik evenmin reden om het te verwachten als om het te betwjjfelen. Maar zooals het tegenwoordig gaat, kan het moeieljjk slech ter; over hoeveel en hoe belangrijke her vormingen ook wordt gepraat, o, gepraat in het oneindige! er komt niets van eenjge beteekenis. Misschien dat de vrou wen, zich zacht spiegelende aan anderen, het beter zouden aanleggen, en zelfbebeer- sebing genoeg zouden betoonen op) haar aangeboren en door oefening ontwikkeld oratorisch talent te beteugelen. En ja, dan zou er wellicht ook eenmaal een nieuw Burgerljjk Wetboek komen. «rns, Ikbanden. loogatraat, NTATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. Maandag 7 Februari was de begrooting van Financiën «aan de orde. De heer Waterschoot van der Gracht drong op verbetering van de traktementen der landmeters aan, waarop de Minister van Financiën antwoordde, dat op zjjn begrooting slechts tracternents- verhoogingen waren voorgesteld, die drin- De Engelache Ministers hebben na den jongden verkiezingsstrijd oenigen tyd verlof genomen. De een ging naar het zuiden, de ander naar het vasteland, een derde g^ukkaigker. I. de vrouw nog' uiteeelo h".“' *!len spraak dat ze elkaar met ontmoeten zouden, ten van zekere ambten en bedieningen, Men wilde nu eens niets van de poliljek gekeurd. Ook de begroetingen Suriname werd*»* begrooting kreeg. De heer Von Fisenn nemen toe tot wetteljjke regel gifle van grond aan landbouwers Reekers besprak o.m. de nonvlii In ’t vervolg der zitting b— heeren Sickenga en Bosch k este in een .paar ondergeschikte puntej terwjjl de heer Van der So mb re ff betwistte, dat do Staatsr exploitatie in Limburg duurder zou zjjt de particuliere. De heer Stork kwam op zjjn bekend thema terug: de hoogt* administratiekosten ten bureele der R. V. Bank. En ten slotte besprak de heer De Jong een in te voeren kaasmerk in dien zin, dat de kaas dan ook den naam van den fabri kant zou moeten bevatten. Daarna werd de vergadering tot den vol genden dag verdaagd. De Dordréchtsche Courant deelt bijzonderheden mede van het bezoek, dat Z. K. H. Prins Hendrik Zaterdag aan Dord recht zal brengen. Te 10 u. 40 m. komt de Prins aan het station. Te 10 u. 55 m. is Z. K. H. bjj de brug over het Wantjj, welke door hem zal geopend worden. Daarna gaat de hooge bezoeker om 11 u. 10 m. een kjjkje nemen op een zandzuiger en baggermachine der firma A. Bos Pzn., om daarna te 11 u. 25 in. tegen woordig te zjjn bjj de kiellegging op de nieuwe werf der firma Bijvoet. Tien minuten daarna wordt de boottocht ondernomen, waartoe men aan de noordzjjde van „de Staart" aan boord gaat. 12 u. 5 m. stapt de Prins aan den aanleg steiger der „Thor" weer aan wal en begeeft zich dan naar de Openbare Leeszaal, waar waar hjj 12 u. 20 m. aankomt. Dit bezoek duurt 20 minuten, waarna de Groote kerk wordt bezichtigd, Te één uur rijdt Z. K. H. naar het stad huis, waar het noenmaal wordt gebruikt. 2 u. 35 m. gaat de Prins de fabriek der firma Lips Bzn. bezichtigen, om zich van daar naar het station te begeven en te4u. 30 m. deze gemeente te verlaten. De boven vermelde plechtigheid wT-kiel- legging bestaat daarin,1 dat de Prins een bord waarop de naam van het schip en de datum der kiellegging aan den kielbalk vastspjjkert. Vroeger kwam deze ceremonie veelvuldig voor, thans is die gewoonte zoo goed als in onbruik geraakt. --De officier van gezont eerste klasse P. Wjjga van het 1( Nederiandsch-Indië te Soerabaja, i wezen voor het geven van ondt_ verbandleer bjj de burger-avom aldaar. Teneinde daaraan de noodige publiciteit te geven is door Gedeputeerde Staten, op uitnoodiging van den 'minister van Oorlog, ter kennis van de gemeente besturen gebracht de bepaling, dat in 1910 bij wjjze van proef bjj de infanterie, ves- ting-artillerie en genietroepen aan de verlof gangers van de militie voor zoover deze voor de derde (laatste) maal voor herha lingsoefeningen onder de wapejpen zullen komen, alsmede aan de milicien-sergeanten der lichting 1909, voor zoover zjj zulks ver langen, zal kunnen worden vergund om buiten de kazerne te overnachten, mits bun woning (vaste of tjjdeljjke) in of nabjj de garnizoensplaats gelegen is en de vergun ning geen aanleiding geeft tot het afleggen van zoodanige afstanden, dat daardoor in vloed wordt uitgeoefend op den goeden gang van den dienst en van de oefeningen, ten gevolge van buiten deze opgedane ver moeienis. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben aan de Rotterdamsche maatschappij voor sanitair vervoer te Rotterdam, welke maatschappij zich ten doel stelt Rotterdam van doelmatige zieken transportmiddelen te voorzien, vergunning verleend, met hare automobiel alle voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen gesloten verklaarde wegen in de provincie Zuid-Holland te berjjden, doch alleen in zooverre het noodig is om van den niet afgesloten weg te komen aan de woning van den te vervoeren patiënt en daarna weer te gaan «aar den dichtst bjjgelegen, voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen niet afgesloten weg en onder eenige voor waarden betreffende het passeeren van rjj- en voertuigen, rjj- en trekdieren of vee, H. M. de Koningin-Moeder zond een gift van f 25 aan Ds. E. Krop veld, emeritus-predikant der Geref. Kerk te Kra- lingen, als blijk van belangstelling in den arbeid van het Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus". H. M. en ook IL M. de Koningin en Z. K. H. de Prins deden een waardeerend schrjjven toekomen wegens het plaatsen van scheurkalenders in kazerne en op sche pen, met dankbetuiging voor het aangeboden jaarverslag. De zangvereeniging „Nieuw Leven" te Slikkerveer heeft besloten deel te nemen aan de concoursen te Bergambacht met Hemelvaartsdag en te Bolnes ep den tweeden Pinksterdag. In de Dinsdag j.l. Behouden zitting van de arr. rechtbank tl Rotterdam werden o. a. veroordeeld: J. K., 47 jaar, broodbakker te Langerak, wegens mishar« deling, tot f 15 boete, subsidiair vijftien dagen hechtenis; A. de J., 22 jaar, werkman te Gouda, wegens mishandeling, tot f 25 vjjf-en-twintig dagen bech- Jaar, landbouwer te Haas- 5 van mishandelingwerd iren. korte repliek "loofdstuk «T Igekeurd. urn de begrooting van Marine sr Van Wassenaer van Ro- gaf in overweging een wisselprüs loven voor de kanonniers van de lo’s ter aanmoediging van het schieten, er Von LOben Seis vroeg bescher men, zoolang de forten le heer Hovy bepleitte rbelering voor de onderofficieren bjj irine, terwjil de heer Staal nog eens reekenbundel in het debat bracht. i nis ter van Marine de 1 en aangetoond had, dat mjjnen in de Noordzee in .jtbaar en te gevaarljjk zou i begrooting goedgekeurd en tot Dinsdag d. a. v. verdaagd, ram de begrooting van oorlog Voorst tot Voorst be- in het leger en in het verband met het bekende In dit geval had volgens "«bron de uitvoerende i de rechterljjke geplaatst, tte spreker een verbetering unenten. hooren. Dezer dagen keerden allen in Londen terug en nu zal binnenkort de eerste Ministerraad gehouden worden, waarin dan de plannen zullen gemaakt worden voor de a. s. parlementsopening. Den 21en van deze maand heeft die opening plaats. Wat er dan gebeuren zal? Het moet aan een verslaggever van de „Westminster Gazette" gelukt zjjn den heer Lloyd George, Kanselier van de schat kist te ondervragen op 't oogenblik dat Z.Ex. in Londen terugkeerde. „Zeker,” zeide de Minister, „we gaan ven zwaar werk ondernemen, maar we zjjn zeker van ons succes; allereerst gaan we nu de Lords op hun plaats zetten/’ Hoe dit zal gebeuren wordt in den huidigen Ministerraad be handeld. In den te houden Kabinetsraad moet ook een nieuwen Minister van Binnenlandsche Zaken worden gekozen, daar Herbert Glad stone als gouverneur naar hot Vereenigd Zpid-Afrika gaat. De Daitsche bladen geven nog uitv'u'- rige beschouwingen over het nieuwe Pn sche kiesrecht. Over 't algemeen bladen met de onbeduidende wjj? niets ingenomen. (Zie vorig overzi De „Vossische Zeitung” zegt: „De enkele verbeterinkjesder zoogenaamde herziening zyn de moeite niet waard. Het is een akelig, armoedig ontwerp: het geeft hun, die om brood vroegen, steenen en wanneer het wet wordt, dan blijft er precies evenveel behoefte aan een modern en behoorljjk kiesrecht in Pruisen en een rechtvaardige verdeeling der kiesdistricten.” En het „Berliner Tageblatt": „Slechts met een mengsel van brandende schaamte en gloeiende verontwaardiging kan men deze ongehoord bekrompen be palingen lezen, waarmede de heer Bethmann Hollweg het Pruisische volk tot politiek verantwoordelijkheidsgevoel denkt op te voeden. De socialistische „VorwArts” schrjjft boven zjjn artikelen: „De oorlogsverklaring”. Dat zegt genoeg. In het Pruisische Huis van Afgevaardig den is geprotesteerd tegen het geval van mevrouw Schönebeck. Geljjk men weet is deze officieuse vrouw, verdacht van moord op haar man, vrijgesproken wegens ontoe rekenbaarheid, zonder rechterlyk vonnis. Daartegen komt mén op en vraagt: zou dit ook gebeurd zjjn met een gewoon mensch? Nu het iemand uit hoogere kringen geldt, wordj zjj gewoon vrijgelaten. Tegen deze klasse-bevoordeeling moet het volk in ver zet komen. De socialist Liebknecht hield een rede voering van 31/2 uur lang, waarin hjj o. a. zeide, dat de beklaagden in Pruisen voor sommige rechtbanken soms het gevoel heb ben voor de wolven te zijn geworpen. De Minister zeide eenvoudig op deze rede niet te zullen antwoorden, omdat,het een pro- paganda-redevoering was. De Kamer juichte den Minister luide toe. lliiNlaiHl wil een luchtvloot gaan bouwen. De parlementaire commissie voor de ver dediging des rjjks heeft zich er vóór verklaard en de regeering verzocht zoo spoedig mogeljjk de noodige maatregelen te nemen voor het inrichten van luchtscbip-havens en andere benoodigdheden voor een eskader van luchtschepen. Uit Brest (Frankrijk) wordt bericht, dat aan boord van den kleinen kruiser „Friaat” van het Marokko-eskader vjjftig matrozen vergiftigd zjjn door het eten van bedorven bussenvleesch. Tot dusverre is er echter geen sterfgeval voorgekomen. Uit België en^jlil Frankrjjk komen berichten van nieuwe otwatroomingen ten gevolge van de zware stortregens en het smelten van sneeuw op de bergvlakten der Fransche en Belgische Ardennen. Het is nu de vjjfde maal reeds dat in dezen winter België hoog water heeft. De Seine is weer onrustbarend aan 't stjjgen. De Sone bjj Ornaus is op eens 1.70 M. gerezen. De Meurthe by Nancy 1.80 M. Geljjk zich begrjjpen laat, zyn de bewoners der geteisterde streken vol angst dat het nog eens zoo erg zal worden als het geweest is. Er zwerft in Parjjs tegenwoordig een geheimzinnige misdadiger, eefTsoort „Jack the Ripper”. Hjj heeft het echter niet op meisjes maar op knapen en jongelingen begrepen. Men hoorde van verschillende aanslagen. Vermoedeljjk is het een krank zinnige. Ver.Ntaten. TeNew-York,in Broadway, wordt een restaurant gebouwd, dat, naar men verwacht, het grootste restaurant ter wereld zal zjjn. Er worden zeventien groote hui: broken om plaats te maken achtige gebouw, hetwelk ook burgen zal omvatten, die door een bovengang met het restaurant verbond) Er zal plaats zjjn voor 6000 gasl door tien keukens verzorgd worden matigen prjis, niet tegen millionnai. Op het dak wordt' een groote, met glas overdekte jjsbaan ingericht, die ook dienst zal kunnen 'doen als balzaal of voor het geven van tooneelvoorstellingen en con certen. In Augustus zal het groote restaurant vermoedeljjk al worden geopend. ingei boetr fen hechtenis; A. Gouda, wegens boete, subsidiair tenia; E. B., 35 trecht, beklaagdl vrygesprokemjf gend gebc Na een benevens Heel gaven) goedge! Daarna kwal aan de beurt. De heei sande uit te torpedo de heer ming van onze zeegat er nog niet waren, dt lotsverbetering voor de Marine, terwijl de den preekenbunc Nadat de Mi- sprekers beantwoord het strooien van mjji oorlogstjjd te kost zjjn, werd deze de vergadering Dien dag kwu in behandeling. De heer Van sprak den geest officierskorps in Bredasche geval. - spreker Minister Sabi macht niet boven Ten slotte bepleitl der offlcierstracteme- D* heer Van Lamsweerde vroeg, welk verschil er was tusseben een gewone mis handeling en een duel. Men moest tegengaan dat iemand, die een duel weigert in het leger doodverklaard wordt. Scherp werd het duel door spreker veroordeeld als een onbeschaafd middel: een vuistrecht. De heer Staal besprak het tweeploegen- stelsel en het instituut der vierinaanders. De vestiging van 2 comnagniën vesting artillerie in Geertruidenberg werd afge keurd. De cavalerie had te Venlo en Roer mond moeten bljjven. Daar had zjj steeds direct kunnen inobiliseeren. Voorts was spreker een voorstander van een snelle afwerking van de stelling van Amsterdam. Ook verklaarde hjj ten slotte een tegen stander van een ofneiersbond te zyn. De heer Van den Biesen bepleitte een spoedige afwerking van de Amsterdamsche stelling, terwjjl de heer Van Lttben Seis de houding van Minister Sahron in het Bredasche geval streng gispte. Wat de kustverdediging betrof, het was z. i. onjuist het nieuwe geschut te gaan plaatsen op alle oude versterkingen. Voorts achtte de heer Van Leeuwen het bill jjk, dat aan enkele gemeenten subsidie werd gegeven voor het verrichten van bij zondere diensten ter uitvoering van de Militiewet, waarna ook de heer Van der F e 11 z het Bredasche géval ter sprake bracht. Alsnu trad de Minister van Oorlog op, om de verschillende sprekers te beantwoorden. Hoewel deze de historische beteekenis der Amsterdamsche stelling niet ontkende, waren z. i. de omstandigheden in zoodanig gewjjzigd, dat niet in de eerste plaats verlies van onze neutraliteit kon verwacht worden, maar schending daarvan. De schending was mogeljjk aan het Zuid-Oosten en aan het Westen. Daartegen moest in de eerste plaats gewaakt worden. Na re- en dupliek werden de oorlogs- en vestingsbegrootingen goedgekeurd en een aanvang gemaakt met de begrooting van Waterstaat. Daarna voerden nog de heeren Van der Feltz en Van Basten Batenburg het woord, alvorens de vergadering tot den volgenden dag verdaagd werd. Woensdag 9 Februari werd door den Voorzitter medegedeeld, dat de behan deling der Waterstaatsbegrooting moest worden uitgesteld wegens ongesteldheid van den betrokken Minister. En dus kwam nu de begrooting van Buitenlandsche Zaken aan de orde. Eerst geleek het, alsof er een storm zou opzetten. De heer Van Heeckeren van Keil herinnerde aan een nota door hem tjjdens het tot standkomen der Noordzee- entente ingediend, de heeren De Jong en Bloembergen bt*spraken de benoeming van den Rjjks-consulent te Londen en de héér Hovy bepleitte steun aan de Neder- landsche scholen in het buitenland. En toen kwam de Minister van Bui tenlandsche Zaken aan het woord, om vooral den eersten spreker van dezen dag te beantwoorden. Hjj achtte openbare bespre kingen van diplomatieke onderhandelingen ongewenscht. Als de heer Van Heeckeren, zeide de Minister, met een concrete vraag zal komen,dan zal ik hem ronduit beantwoorden. Indien de Minister dé vragen, door dien oud-gezant gedaan, aan de Kabinetten te Berlijn, Londen en in Scandinavië had voorgelegd, zou diens prestige juist ge schaad zyn. Op deze scherpe woordenwisseling volgde de mededeeling van den heer Van Heecke ren van Keil, dat deze bereid was in comité den naam te noemen van hem, die een klacht uit Holland bjj den koning van Zweden had ingebracu* Daarna besloot de den heer Hovy c comité generaal. Kort daarna deelde echte- mede, dat de zaak zoo openbare vergadering behandeld zou w Nog volgde de bekende mededeelii den heer Van Heeckeren van (Jat de souverein van een* 1 eenige jaren geleden had land te zullen bezetten, int het oog op een eventueelen oorlog Engeland niet in voldoenden staat tegenweer stelden. Hierop vroeg de Minister, wie die sou verein was, maar daar op dpze vraag natuur- lijk het antwoord niet Jam volgen, werd de begrooting van buitenlandsche zaken goed- orzi jrdei

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1