te Ml, oops, GOUDA. EN, andere Oude Optelen m asch en viUiis. K80ÖSI, lenmaker, ioncurrent", kho ven. OfficiëGle KennisEevuiÊen. 5 JIT, ifisen. 1910. N°. 3109. [A”. Nieuws- en Advertentieblad voor Zmd-Holland en Utrecht. i IEREN, lem, erdam. nk. Aanbesteding. Woensdag 23 Februari. Schoonhoven. SRS! ËRK. ten LENAAR. REES, skenHgraaf. tos, I ZESSEN, Drogist. jps, OUDA. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. id. I S. W. N. VAN NOOTFN te Schoonhoven. Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. ïkh., Spui 153, lOg st iraen voor zoo- gel ;ent( acht de i Dn. de Vrij. .V IS. ii 19 de nt 1>Q de imeente te 's-Gra’ secretaris buiten het parle- genornen oin de ;e lijke i in /ARDEN* J rugbaar bij ITMAN. goed adres IHOVEN: 14,-. i: ekt voor Henenz. de iltaten, in f 1.-. let!!! vlugger dan ver- ne op de Gemeente Schoonhoven. uitgestoken •urgemeester f voor den t men de(n) mieuw >U dit j i gewoi ()p,nn IIG als gewoon verkrijgbaar bij SGHOONHOVERSCHE COÜRAHT. moet recht gehouden worden, 1 gedraaid. ïrlyn moet horizontaal zjjn. 8o. Het kind moet in lichte mate steunen Igende noodig: zitten op een goed .BANDEN, en tegen hoogste partij, t gaat n.l. bijzonder >or de ’ichten. aan egd, ‘ien ing rich '”,*i presentiegeld i bijwonen der vergat missiën en afdeehng Uitvoerig zetten l toekennen van t de Blasiusstraat bij hel station Amsterdam voor de som van Hedenmiddag >r een ho. brug ii vai igspartjj heeft, ge- ngste verkiezingen ..s enkele dagen ‘-1- -*•■■■tnmingen j partijen 1 274, De de zijn 1< enten gebr i uit de udel en privé 1 lang termijn, oor le en 2e Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens4 uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maan Ien f 0,75. Franco per post door het geheele rijk 0,90. Men kan zich abonnee run bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. genoemd wor- hetwelk aan w hel pro- ing, is uitgeloofd: lanzienlijk bedrag, nen, gemeentebe- anderen voor dit ‘renwagen en nieuwe; een n nieuwe Kar; broodwagen i Mallejan, bg ii Rijtuighandel ÏJT» AM. I in de hand. rt zijn hartelijken Jubbeld voor de fistel in de hand, tijd veel last en ilotte hem dwong die meteender- adt hij ten zeerste teldranken te NNIK, m. Monnikendam. k rugbaar bjj in een keuken ge die daar aan ’t len ternauwernood aan i Manchester zijn vele ligd. Te Liverpool is knaap gedood door een afgewaï Ook in Frankrijk hebben z niet sneeuw en hagel gewo schade veroorzaakt, vooral in Hérault, Ain, Maeon, Te Dyon en Vilar zijn treinen onlspoi door de sneeuw en te Bordeaux is een circus omvergewaaid. Op verscheidene plaatsen zijn mensehen gewond door vallende sleeden en stukken hout. n i s t e r v miliciens, .1 voor herl rapenen komen en ue gunstige bepi •chten, minstens twee r ig van opkomst een BURGEMEESTER ?n WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op Donderdag 3 Maart 1910. des middags 12 uur, in het GEMEENTEHUIS aldaar, in hel openbaar, in twee perceelen aanbesleden: a. De levering vau 100 M3. Onderlioudsgrliit en 50 M*. fijne GriiIn. te leveren op den loswal aan de Tol. b. Het vervoeren van 150 M3. Grata, 1OO karren Koolaech, OO karren Steenpuin20 karren Zand en 5000 Strantsteenen. Het bestek ligt vanaf heden op de Secre tarie ter inzage. Inschrüvitigsbiljetlen op zegel veel perceel a betreft voorzi en van monsters worden franco ingewacht bij den Burge meester vóór het uur van aanbesteding. Nadere inlichtingen verstrekt deGemeenle- Opzichler. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. „T. O. G." nog meer- én en met toenemend veler wensch. $streei Kers, 21 Febr. De heer Joh. de Winter mocht heden een zeldzaam feest vieren. Op 21 februari i860 trad hij in dienst bij de metselaars-firma De Brujjn alhier en nu is hij heden gedurende vyftig Prijs der Ad verten tiönVan 1 tot 5 regels Iedere regel meer ƒ0.10. Groote letters naar,plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tut Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advei tentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. ■MMMWBBgvnan'i i ia h—iiw-ii leerdam, 21 Febr. Tot hoofd 1 voor in. u. 1. o. alhier is benoemd Meer le Zutfen. tenagavond dit seizoen Genoegen", vroolijkheid Bureau voor Scheep, drie te Rotterdam. Doel: h idviezen en het ontwerpen van pl a gebied van schee1 bezorgen vrn exp«. van Duur comité der e Utrecht heeft, prov. bestuur t der Roomsch' J’ 1 tot efen conferentie, v<. ..opalen dag le Utrecht met het oog op de ->r leden der Prov. Staten (recht. voor de alge mee .....g van den Vrjjz.-Dem. Jlond (Hemelvaartsdag) bevat, behalve :ing der reeds gemelde motie, ook t 2 het voorstel van het hoofd- ’ren en met veel toewijding firma werkzaam. Dat hij ge- deze halve eeuw zich de algemeene t verwerven, bleek reeds op lit zijn herhaalde her ig gedurende 18jaren, otabel en voor ttvee Ioonhoven makel nieuw-vastgesleli Reinigingsdier.:*. vnilniM driemaal, van nen tenminste éénmaal geschieden dat het ophalen van asch en vuilnis zal plaats hebben des DiiiHdngs. Donder- dag* en Zaterdag*om de andere week des voormiddags in het gedeelte der ge meente gelegen ten Oostendes namiddags ten Westen van de Haven; dat de faecaliën-tonnën des WociiMlaga in den voormiddag zullen worden opgehaald dal deze werkzaamheden zullen geschie den door twee beambten, die hunne komst door ratelen zullen aanduiden. Belanghebbenden worden uitgenoodigd de vergaarbakken voor asch en vuilnis tijdig vóór het ophalen gereed te hebben bij de deur hunner woning. Schoonhoven, 21 Febr. 1910. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. •woestbaar is. nu instructie den re vol u- die naar een ondersoek in le 'jrduisleringen door ing overleden. Men dat hjj vergiftigd is. U een weinig on- tijd moet zjjn kamer GEMENGD NIEUWS. Vermindering van vergun ningen. Naar het Centr.-Bureau van den „Volksbond tegen drankmisbruik” ons meldt, hebben over ’t geheele land tot half Februari 34 gemeenten, op grond van art. 4 (2—4o) der Drankwet, verlaging aangevraagd van het maximum der vergunningen. Dit aantal moet zeker gering worden genoemd, als in wordt gehouden dat dit wetsartikel gemeentebesturen een doeltreffend in de hand geeft, om te geraken meeste gemeenten uit een Hint van bestriding van het drank- iruik zeer wenschelijke vermindering van het aantal „vergunningen”. Door den heer C. J. van der Loo, schoolarts te Zaandam, is eenigen tijd ge leden in eene vergadering van de plaatse lijke commissie van toezicht eene voordracht gehouden over de schrijfhouding bij de schoolkinderen. De commissie besloot die voordracht te laten drukken en aan alle onderwijzers een exemplaar daarvan uit te reiken. Voor een goede schrijfhoudii heer v. d. Loo het voïf’_J~ -• lo. Het kind moet passende schoolbank. 2o. Het schrijfboek moet liggen in mid- den ligging of hoogstens 10 gr. naar rechts. 3o. De helling van het schrijfboek moet bij middenligging 25 d 30 gr. bedragen, op dat de grondstreep loodrecht komt op den ta felrand. Bjj ligging 10 gr. naar rechts moet de helling van het schrijfboek 15 gr. zjjn met den tafelrand. Tusschen deze twee uitersten kunnen velerlei variaties gemaakt worden. 4o. De voorarm moet op het tl rusten. Bjj het scbrjjven mag regel maken door óf te draaiei steunpunt van voorarm óf d( in zijn geheel geregeld iets verplaatsen. 5o. Het kind moet recht in de bank zitten; de linkerarm kan ongedwongen op het tafelblad rusten. ,6o. Het hoofd m; niet of bijna niet 7o. De schoudei 8ö Hd nillu tegen de rugleuning. irvan i gen, heeft in Groot-Brittanniö st bijzondere hevigheid gewoed. V, in Ierland, is zelfs een locomo- Iwee wagens van den spoorwegdijk werden daarbij geen mensehen verkeer op de lijn is Gouda, 21 Febr. Aan den heer H. J. Nederhorst Jz. alhier zijn bij onderhandsche aanbestedingen opgedragen de navolgende werken lo. het maken van den onderhouw eener Graansilo aan de Maashaven te Rotterdam voor de som van f (>1200. 2o. het uitvoeren van de spoorhulp en diverse werken voor een te bouwen tunnel tegenover W. P.,4e f 13900. 3o. hel maken der fundeering van een schoorsteen, ketelhuis en machinekamer voor de melkfabriek „Aurore” aan de Ad miral iteilskade te Rotterdam. Eenige jqngens alhier hebben dief stal gepleegd in de R. K. jongensschool. Na over een muur te zijn geklommen, wisten zij in het schoolgebouw te komen, waar zjj van verschillende plaatsen geld wegnamen. Ze waren in het schoolgebouw geen onbekenden: wegens wangedrag waren ze van die school weggestuurd. Ook uit het gebouw der R. K. Zuster school hebben dezelfde jongens geld wegge nomen. Hier wisten ze door insluiping binnen te komen. De politie heeft proces verbaal tegen hen opgemaakt. Ds. T. Sap, predikant bij de Geref. Gem. alhier, heeft voor het beroep le lerseke bedankt. 't oog aan de middel tot een in de oogpunt van misbruik zeer eeniging mag als en de voor het eerst en tevredenhe het in het eerste waarin de ongel"1'1’5, voor sommige 1: werd, voorname!) hun aard en vooi vroegen, vertolkt en tot het laatste applaus dat na deel viel. Het i of de im spelletje, door opgi zeer in scherm stukje i De stemming liet niets te wenschen over en na een opgewekt hal dat de ineesten tot twee uur bijeenhield, ging ieder bevre digd huiswaarts. Dat de vereeniging nullen moge optredei succes is voorzeker v ^Streefkerk. De BritHChe regeerinj, Ijjk men weet, bjj de jongste de overwinning behaald. Pas geleden hebben de laatste stemmii' plaats gehad. Het staat nu met de part in het Lagerhuis als volgtliberalen arbeiders 41, Ieren 82, unionisten 273. eerste drie parijjen vormen samen regeeringsmeerderheid, althans wanneer niet het bekende woord: „nog zulk een overwinning en wjj zijn verloren” ook hier bewaarheid wordt voor de liberale Daarvoor is wel eenige vrees. Het met de onderhandelingen niet I voorspoedig. Er komen zelfs vot regeeringspartjj onrustbaren<h^>eric. Eerstens zouden de Ieren de regeering voorloopig hebMffl opgezegd omdat zjj eerst met het Hoogeriiuis willei afrekenen en eerst daarna begrootin1 willen behandelen. De regeering stelt z‘u. voor juist andersom te handelen. In de tweede plaats wil ook de arbeidersparin er niet van weten de begrooting af te doen voordat met de Lords is afgerekend. En ten derde zou Koning Edward niet gezind zjjn, zjjn medewerking le geven om de macht van het Hoogerhuis te verminderen. Het ziet er dus voor de regeering van Minister Asquith alles behalve rooskleurig uit. Of de heer Asquith deze crisis zal doorslaan, valt nog niet te zeggen. Eerst als de troonrede publiek zal zjjn, kan er een oplossing komen in deze moeilijke om standigheden voor de Britsche regeering. Een telegram uil Frankrijk meldt, dal de 87 op de „Sinea" achtergebleven schip breukelingen toch nog gered zijn. Op welke wijze wordt nog niet vermeld. De Fransehe regeering is reeds lang van pl^in om hel leger in Algérië te versterken met gekleurde troepen. Tegen het gevaar, dat daardoor ontstaan zou, waarschuwde het kamerlid Carpot. Hij acht het een zeer gevaarlijk middel, omdat de bevolking van Algérië zelf nog niet betrouwbaar is. Van verschillende zijde is reeds vroeger legen dit plan der Fransehe regeering gewaarschuwd. Een groep Fransehe parlementariërs brengt een bezoek aan Kunland. Zoodra zij op Russisch grondgebied gekomen waren, hebben ze den Czaar een telegram gezonden, om hem hun eerbied te betuigen en de vriendschap van Frankrijk voor Rusland. De Russische pers begroet de Franschen allervriendelijkst en zegt dat de vriendschap BURGEMEESTER en WETHOl DERS van Schoonhoven maken bekend: dat volgens de nieuw-vastgestelde Verordening op den ?nst het ophalen vananchen privaatton- per week "zal tafelblad men den ^...aien om het loor den voorarm iets naar rechts te van Rusland en Frankrijk onverv De Petersburgsche rechter vai. Boertsef (niet te verwarren met tionnair-spionnen-ontmaskeraur), Kazan gezonden was om een oud< stellen betreffende de vqi de intendance, is plotselin vermoedt en vertelt rond g De Duitsehe Keizer is een weinq gesteld. Gelijk zoovelen in dezen tijd de Keizer wegens influenza zjjn k houden. De kiesrechtbetoogingen hesbon op sommige plaatsen een kwaadaardig karakter aange nomen. In Frankfurt werd gevecht tengevolge van Hergert, den socialist!! menigte was daarover dat ze op de politie begon le schieten. De politieagent, die Hergert vasthield w< met een degenstok bedreigd en kreeg tegc- Ijjkortjjd peper in de oögen. Toen schoot hjj. Weldra daarop ontving de politie bevel er met de blanke sabel op in té gaan. Ze sloeg echter alleen met de platte sabel, maar toen een agent een steek in den rug kreeg, waardoor zijn long werd gewond, maakte de agenten gebruik van hun vuur wapenen. Van uit de huizen werd mot bierflesschen en scherven naar de politie geworpen. De botoogers hadden scherpe en groote steenen in de zakken. Er werden bjj dit gevecht circa driehon derd mensehen gewond. Het is dus terdege raak geweest. Opmerkelijk is het dat hel asyl voor dakloozen dien avond bijna ledig was. In Berlijn worden in en ment strenge maatregelen orde te handhaven. De storm, waarvan wjj ook hier te lande en Ierland met Te Cloony, lief met tw gewaaid. Er gewond: maar het gestremd. Te Birmingham is de schoorsteen van een groot restaurant omvergewaaid en door het dak in een keuken gevallen. Vijf inen- schen, die daar a'an ’t ontbijt zaten, ont kwamen ternauwernood aan den dood. Te Manchester zijn vele gevels zwaar beschadigd. Te Liverpool is een elf-jarige knaap gedood door een afgewaaid brok steen. zware stormen med en groote .a het Rhónedal, in Opper-Savoie, enz. zijn treinen ontspoord Alblas? der school de heer R. H. van der *Auimer*tel21 Febr. Zat< had de laatst* vergadering in plaats der vereenigipg „Nut en De avond was geheel aan dc gewijd. Zang en voordrachten wisselden elkaar af, besloten met een geanimeerd bal. *ArkeI, 21 Febr. De handel in aardap pelen blijft nog steeds traag, slechts enkele partijtjes worden geleverd. Men besteedt thans f 2,75 il f 3 per H.L. SIHeskeiiNgraaf, 21 Febr. Met ingang, van 1 Maart treedt alhier de nieuw» post dienst in werking. De verzending geschiedt alsdan twee keer 's daags naar station Sliedrecht, te weten ’s morgens 4.55 en 's avonds 3.20 uur. De kantooruren zijn van 811, 121 2—3 en van 6—7 uur ’s avonds. *Giesen<lain, 18 Febr. Mejuffrouw Jerschaveek alhier, klerk op het post- en telegraafkantoor te Hardingsveld, is tegen 1 April als zoodanig overgeplaatst naar Gorinchem. - Voor korten tijd werd door het bestuur van den polder Giesen-Oudebenedenkerk als l|ode benoemd do. gemeente-veldwachter G. de Heer. In de instructie voor onzen politieagent komt 'evenwel een art. voor, waarin hot hem verboden wordt, betrekkin gen aan te nemen, zonder goedkeuring van Burg, en VVelh. Aangezien nu de Burge meester meent, de aanneming van het bode schop te moeten ontraden, heeft De Heer zich genoodzaakt gezien, te bedanken. Thans heeft het polderbestuur opi vergaderd en benoemd W. Borsje. - De metselaar J. Zanen, aannemer van het houwen van de barak met magazijn voor „Het Groene Kruis”, heeft zich mot goedvinden van Burg, en Welb. als zoodanig teruggetrokken. Aannemer is nu geworden de timmerman A. van 't Verlaat te Har dingsveld. root-Immers, 21 Febr. In de Vrydag gehouden vergadering van den gemeenteraad waren alle leden tegenwoordig. Na lezing en goedkeuring der notulen en medudeeling van een ingekomen goedge keurd raadsbesluit, werd de door het bur gerlijk armbestuur ingediende rekening over het jaar 1909 nagezien en goedgekeurd. Het kohier van den hoofdeljjken Omslag, dienét 1910, werd vastgesteld. Een adres van de Directie der Naam- looze Vennootschap „Stoombootdiensl op de om vergoeding voor het door het gebruik maken van de brug dezer (schap, welke behalve naar het ‘nhoofd toegang geeft naar de -raven haven, werd tot een volgende ;ring aangehouden. niets te verhandelen zynde, sloot Wegens het o.v e r 1 ij d e n v a n d e vorstin van Schaumburg-Lippe, tante van II. M. de Koningin-Moeder, zal het hof, met ingang van 19 dezer, voor veertien dagen den lichten rouw aannemen. H. M. de Koningin-Moeder heeft voor Haar Huis een lichten rouw voor den tijd van 6 weken uitgeschreven. Bij Kon. besluit van 19 dezer is Dr. H. Schokking, predikant l>u de Neder- duitsche Hervormde Gemeente te 's-Graven- hage, benoemd tot lid en secretaris der commissie tot de zaken der’l’rotestantsche Kerken in Nederlandsch- Oost- en VVest- Indië. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat de ihiliciens, die dit jaar voor de laatste maal voor herhalings-oefc- iifjngen onder de wapenen komen en gebruik willen maken van ue gunstige bepaling om thuis te overnachten, minstens twee maanden voor den dag van opkomst een daartoe strekkend verzoek moeten indienen. Alsdan wordt bij gunstige beslissing, niet op logies in de kazernes gerekend. De Staatscourant No. 42 bevat o. a. de statuten der naamlooze vennoot schappen Technisch Bureau voor Scheepvaart, en Industrie te Rotterdam. Doel: hel geven van adviezen en het ontwerpen van plannen op het technisch gebied van scheepvaart en industrie, hol bezorgen vrn expertises en het uitoefenen van agenturen in den uitgebreidsten zin. Duur: tol 31 December 1939. Kapitaalf 10.090, verdeeld in 20 aandeejen van f 500, waarvan 4 geplaatst en volgestort. De vennootschap wordt be heerd door een directeur. Voor de eerste maal is benoemd tol directeur de heer P. A van Halewnn, scheepsbouwkundige le Krim pen a/d Lek. Naamlooze vennootschap „Olso-Spaarlicht Maatschappij" te Utrecht, bewilligd bij Kon. besluit van 25 Janauri 1910, met een kapitaal, groot f 100.000, verdeeld in 100 aandeden elk van 1000, waarvan 45 aandeelen zijn Kcplantsl. Gedelegeerde1 commissarissen zijn de hoe ren A. L. Akkerhuys en P. Voorn. De vennootschap heeft ten doel de exploi tatie van den Olso-spaarhrander door verhuur en verkoop in het Koninkrijk Nederland en zyn koloniën, eu den handel in alle mogelj verlichtings- en ver.warmingsartikelen den ruimsten zin. Gedep. Staten van Zuid-Hol- land hebben hun goedkeuring onthouden aan het gemeenteraadsbesluit, waarbij op de geineentebegrooling voor dit jaar een post werd gebracht van f2500 voor het toekennen van presentiegeld aan de leden voor het bijwonen der vergaderingen van raadscom- >ngen. ii Ged. St. uiteen, dat het bedoelde presentiegelden ide rw ij ze res aan de R. K. jielstein is benoemd mej. L. van te Kamerik. S. van Dorp, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Zegveld, is beroepen le Bodegraven. Nationale BloementcutooiiNtelliug ll«Urlem 191». Het jcbeuaah pek bloemenstad. Het vyfligjarig bestaan der Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur wordt in de gemeente Haarlem als een bijzonder plaatselijk jubileum beschouwd, ofschoon deze vereeniging, weliswaar van ouds te Haarlem gevestigd, toch vertakt ia over drie provinciën en hare werkzarfinheid uitstrekt van West-Friesland tot de Zeeuw- sche eilanden. De Gemeente Haarlem heeft op meer dan één wyze ondubbelzinnig blijk gegeven van hare ingenomenheid met het feest der bloembollenkweckers. Niet alleen stond zij gedurende een vol jaar het terrein voor de tentoonstelling af, met de daarop staande muziektent en gedoogd»! zij de onttrekking aan het openbaar verkeer van eenige hoofd wegen door den Haarlemmerhout, maar bovendien stichtte de gemeente éen fontein voor het Paviljoen, die bijzonder goed in den aanleg der tentoonstelling past. Ook stelde zjj een waarborgsuhsidic tot een maximum van f 5000, beschikbaar en ver leende zy der tentoonstelling tegemoetko mingen in den vonn van kosteloöze electrische verlichting, enz. De provinciën Noord- en Zuid-Holland loonden evenzeer, de economische belangen aan de tentoonstelling Verbonden, volkomen in te zien, door het schenken van waar- borgsubsidiën van f 5000,en f 4000,— terwijl de Regeering een subsidie van f 2000,— toezegde in een eventueel te kort. Maar ook van belanghebbende en belang stellende zyden is men de tentoonstelling zeer genegen. Reeds zeer spoedig was een waarborgkapitaal van f 20.000,— byeen, waarover evenwel slechts zal worden beschikt bij onverboopten tegenslag. De opzet der geheele tentoonstelling, die zonder eenig winstbejag en met geheel welwillende medewerking der cominissiën van uitvoering wordt ondernomen, is, dat zij bare eigen kosten dekt. •Van die kosten inoge hier o den een bedrag van f 18.000,—, het1 eereprijzen en medailles, volgens gramma der tentoonstelling, is uil waartegenover staal een aan; reeds door overheidsperson sturen, vereenigingen en ;i doel beschikbaar gesleld. De hoogste eerepryzen, welker bestemming nog moet worden vajtgesleld,zynde medailles van liet Koninklijk Huis; in de eerste plaats de Gouden Medaille van I^re Majesteit de Koningin, maar ook de gouden en twee zilveren medailles van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en de twee zilveren me dailles van Z. K. II. (len Prins der Neder landen, Hertog van Mecklenburg, den Imogen Beschermheer der Tentoonstelling. Reeds is gemeld, dat Z. K. H, de Prins de opening der tentoonstelling met zijne tegenwoordigheid zal vereeren; thans is ook bij het hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur het bericht ontvangen, dat 11. M. de Koningin- Moeder voornemens is de tentoonstelling te beaoeken. h. i. in strijd zou zyn met art. 58 der Ge meentewet. Het provinciaal c anti-rev. partij in de provincie naar „De Nederl.” meldt, ’t der chrisl.-hist. party en dal Kath. party uitgenoodigd welke op een nader te bep zal worden gehouden m a. s. verkiezing voor in de provincie Utrecht. De agenda voo- vergadering van den 5 Mei (Hen bespreking d nog als punt bestuur De vergadering draagt het hoofdbestuur op met bet centraal bestuur van het Alg. Ned. Werkl.-verbond overleg te plegen over de beste wijze, waarop nauwere samen werking tusschen heide bonden is te verkrygen. Tot o n d School te LJsfci den Berg Ds. jaren onafgebroki bij dezelfde firm: durende deze h-1’ achting mocht velerlei wyze, o. a. ui benoeming tot ouderling zijn benoeming lol nol jaren tot kerkvoogd. Natuurlijk ontbrak het hem ook heden niet aan bewyzen van waardeering. ’s Mor gens ontving hij bericht dat het H. M. de Koningin behaagd had, op voordracht van den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, hem te begiftigen met de Eere- medaillo van Oranje-Nassau in zilver. Des namiddags werd hem een verguld zilveren medaille op plechtige wyze uitgereikt uit naam'van het departement „Nieuw-Lekker- land” vnn de maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen”. Dat de leden der firma De Bruijn niet achterbleven met van hun erkentelijkheid te doen blijken, sprak van zelf en ook de kerkeraad bood hem een bijbel aan als souvenir. De jubilaris, die nog steeds met ijver in verschillende betrekkingen werkzaam is, had den wensch uitgesproken, dat niet veel drukte zou gemaakt worden van zyn feest, maar moest toch vele ge.lukwenschen in ontvangst nemen. Heeft hy mogen onder vinden, dat men zoowel in als buiten Streefkerk verdienstelijke burgers weet te eeren, het is aller wensch, dal hem nog vele jaren zullen geschonken worden om de hem toevertrouwde belangen op eervolle wijze te blyven behartigen. 19 Febr. Iets niet alledaagsch. Hedenmiddag kwam een haasje vluchtend voor een hond zijn toevlucht zoeken onder de brug in de „Glijbaan” alhier. Johs. Spin hoven van Polsbroek in (Te nabijheid zijnde liep op het vermoeide beest toe, kon het zonder eenige moeite krijgen en zonder tegen spartelen op zyn armen nemen. In de woning van den koopman W. Verwaal bin nengebracht, werd het dier wat afgedroogd en in een mand met hooi ter ruste gelegd. Eenigen tyd later ging men met de mand hel veld in en liet het dier los. Naeensrond gekeken le hebben en geen hond bespeurende, deed het, zeker van blijdschap over de herkregen vrijheid een paar sprongen in de lucht, legde zyn lepels in den nek en vloog zonder zijn redder te bedanken, als een pijl uit den boog het veld in, om wie weet hoe spoedig, zy het dan door geen hond, woêr naar het leven te worden gestaan. Waddiiigsveen21 Febr. Bedankt voor het beroep bjj de Ned. Herv. Gem. alhier door Ds. B. van der Wal te Hasselt (O.). *Zeveuhaizen, 21 Febr. Nu voor een stampvolle zaal werd er Donderdag 16 dezer een uitvoering gegeven bij A. van Reeuwijk, uitsluitend voor werklieden. De heer en mevrouw Timmermans van den Haag lieten het publiek schateren van lachen. Uitste kend bevielenHet menschelyk hart, Ringel- rijen, een soldaat als keukenmeid en vooral Hij moet met zijn bed naar den zolder. De pianist was boven allen lof. Het klucht spel: Een half uur bij den kapper werd goed afgewerkt. - Toen onze vroegere dorpsgenoot J. L. met vrouw en H/g-jarig zoontje in de vorige week de reis van Rotterdam naar hier per motor „Schieland" deed, werd door eenige jongens met een steen een ruit der motor boot ingegooid, waardoor het ventje door glasscherven verwond werd. De knapen werden achtervolgd en gegrepen. De politie werd gewaarschuwd. Lek”, c publiek Vennootschap, welke stoombootenhoo,'d toegang pas gegraven haven, vergadering aangehouden. Verder niets te verhai.«J de voorzitter de vergadering. *Nieuwerkerk a/(l IJsel, 21 Febr. De rüksveldwachler J. W. Drost alhier is met den eersten Maart a. s. overgeplaatst naar 's-Gravenhage. Toen de werkman, tevens koopman, L. v. B. in de vorige week 's morgens bij zijn twee drachtige zeugen kwam, bemerkte hy tot zijn grooten schrik, dat de een dood lag tengevolge van een diepe wond tusschen oor en oog, en de andere een oog was. Terstond deed hij bjj den bu aangifte, ’t Is een heele slag inrtn en het is te hopen, dat dader(s) zal snappen. "Ouderkerk n/d IJsel, 21 Febr. In de Zaterdag gehouden raadsvergadering werd het kohier van den hoofdeljjken om slag voor 1910 vastgesteld op f 3994,20, met een heffingspercentage van 1.68, tegen f 4996,95 in ’t vorig jaar, met een percen tage van 2.1. Het kohier loopt over 227 aangeslagenen. Naar aanleiding van een ingekomen adres, werd besloten aan de op te richten vereeniging „het Groene Kruis" kosteloos tot wederopzegging ten gebruike af te staan een leegstaand vertrek achter in het gemeentehuis, dat gemakkeiijk voor magazijn is in te richten. Tot lid van het’ burgerlijk armbestuur werd herbenoemd de heer VV. Spoormaker. Stolwijk, 21 Febr. Voor een tamelijk goed bezette zaal had Donderdag j.l. in het lokaal van den heer P. L. Bonter de aange- kondigde uitvoering plaats der tooneelver- nT. O. G.” alhiër. Die uitvoering ,.3 goed geslaagd worden beschouwd vereeniging waarin enkele leden, die 1 it optraden, mag met genoegen leid daarop terugzien. Waren eerste stuk, „Haar Gustaaf' gelukkige voorliefde van ouders sommige hunner kinderen gewraakt Ijjk de hoofdrollen die door irdracht de opmerkzaamheid ook de andere rollen werden goed het geheel hield het publiek geboeid. Getuige ook hel élk bedrijf den spelers ten iel. nastukje „wenken van het noodlot inkwartiering", was een aardig blij- op en top een soldatenstukje dat 'ewekte voordracht en den inhoud den smaak viel, zoodat toén het i zakte ieder het betreurde dat het uit was. ..-age- het een slraat- i de arrestatie van ischen leider. De zoo verontwaardigd, ;gon le schieten. --_.Cl.-_l itieagent, die Hergert degenstok bedreigd in de irop ontving ike sabel met

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1