Woensdag 16 Maart 1910. N°. 3115. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland. en Utrecht. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. ■nieling van eens de volgende 'g) (5 Schoonhoven ver der ienh dub taande •ige ja: Kantoni vond op 1. us, uit papier te te I Wf i op deze voor c’ ihou- ook dat 200 i zant >opig huis epalen rorden Polsbroek een voor onder- idwegen in mndheidscoin- Je over 1 909. kennisgeving red i k a n t <selt, heeft schikt, noch werken en rende toestand van getrof- 50 pCt. te ien aan ge- >e berekend Frankrijk. Een schandaalzaak heeft in Parijs heel wat opzien verwekt. De heer lez, regeerings-liquidateur der goederen, gbehoorende aan de ontbonden geestelijke onder ver- ,.45 millioen Hy was reeds binnenland- itscourant de die over 1910 »men voor een van lupu op gvegeld *k vóór April a. s. tot *3n. 2 Februari. Evenals vorige jaren stelde het bestuur van Schoonhoven houden der vergadering"1 te Sehóonhoven lóós een verwarmd het gemeentehuis ter Commissie. De rekening dragende in o -tgaven f Ido aan van f 468,43Vs. smg goed In hospitalen plaats is er geweei ook in sluitend GEZONDHEIDSCOMMISSIE. In de openbare vergadering van den 22. Februari 1910 werd door de Gezondheidscom missie, ingesteld voor de Vereeniging van "“meenten, welke haren zetel heeft te schoonhoven, behandeld en vastgesteld verslag van hare bevindingen en handelingen 4'ww‘ uiteen en kwaïn tot de ..?n moet trachten m, zonder eenzijdig te letten op I der arbeiders of werkgevers, lag 15 Maart aldus besloot men beraadslaging worden voortgezet. tmissie tot stichting eener ling voor de gemeen! trim pen a/d Lek en Kriin|i vegadering van pening daarvan v. R., i telijk ‘P van f beide laagschrift in van 70 pCt. r 1909, op idelendt het behoud van vi Op voorstel van zal den besluit wc By rondvraag de wenschelyi van beenbreuk by gebouw een voetbi Overweging van ó,v het bestuui Bü .Wiener algemeine Zeitung” zeer hartelijke briefwisseling tusschen Keizer Wilhelm en zou besloten zijn, nu ichen de beide Hoven om dezen zomer in nille” te ontmoeten, is een jeeft zijn Dr. Karl brief van de heeren S. van den W. M. Boerkoel, houdende ig, dat zij de benoeming f van sch< le Vrydag j. 1. gehouden zit- de arr. rechtbank te Dordrecht o. a. de volgende vonnissen uitge- inen deel --v - tfen t 2 „De ling”, Deil; 3 „Volharding", Noor- 4 „le Regiment Vesling-Artillerie”, 5 „Zaandyks fanfare”, Zaandyk; ■k, 11 Maart. Vergadering dezer gemeente op Vrydag voormiddags lOVa uur. den voorzitter, tevens behalve het lid M. wor ien gelezen en 3 inede- tot lid van loolverzuim 8CHOONHOVENSGÏÏE COURANT. - I UiTO.vi VAX S. 4 W. N. VAN NOOTEN Schooxhovxx. 4nter<x>mm. Telefoon-nr. W. Kantongerecht te VIANEN. Uitspraken van 5 Maart 1910. G. M., P. H., B. A. v. S, W. v. O., J. J. V. d. B., L. F., P. J. v. 0., D. t. Z., C. v. T., R. V. en A. N. te Leerdam, overtreding leerplichtwet, ieder f 3 of twee dagen. A. N. tè Leerdam, idem, f 1 of een dag. M. te Langeruk, vernieling van eens •rs goed, vrijgesproken. G. en J. Ik B. huisvrouw van J. G. i te Papendrecht, beleediging, ieder of een dag. te Papendrecht, brandstichting, twee jaar en zes maanden. Ds. S. van Dorp, predikant by de Ned. Herv. Gein. te Zegveld, heeft het beroep naar Bodegraven aangenomen. Ds. B. van der Wa 1pr bij de Ned. Herv. Gem. te Haas een beroep ontvangen naar Oud-Beierland. Ds. W. Bies haar, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Zetten, heefteen beroep ontvangen naar Eemnes-Buiten. Ds. D. M. Boonstra, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Montfoort heeft voor hel beroep naar Hasselt bedankt. >or t lid Dr. T. Beekenkai als i." de jaarl vergader» door de C missie, ingesteld voor de gemeenten, welke haren Schoonhoven, behandeld -o- het verslag van hare bevindingen en handelingen in het jaar 1909; Hieraan ontleenen wij het navolgende: Personalia en Huishoudelijke Zaken. De Commissie was bij den aanvang van het verslagjaar aldus samengesteld: C. J. M. van den Braak, te Schoonhoven, voor zitterMr. P. A. Greup, te Schoonhoven, se cretaris Dr. N. W. Bonman, te Bergambacht; Dr. T. Beekenkamp, te Gouderak; J. van der Leeden, te Ouderkerk aan den IJsel; C. Nugleren, te'Ameide; Th. Jansen, te Haastrecht. De leden C. J. M. van den Braak en Dr. N. W. Bouman, volgens den rooster op 1 Juli 1909 aan de beurt van aftreding, werden door den commissaris der Koningin als zoodanig herbenoemd voor den tyd van vijf jaren, met aanwyzing van eerstgenoemde tot voorzitter. In de samenstelling der Commissie kwam sedert in het afgeloopen jaar geene wüziging. Als deskundige voor het woningonderzoek werd de Commissie wederom bijgestaan door den heer C. Kok Wzn., te Ammerstol. Gewone vergaderingen werden gehouden beurtelings te Sch oon hoven en te Berg ambacht, op 2 Februari, 27 April, 25 Mei, 29 Juni, 24 Augustus, 28 .September, 26 October en 21 December. De openbare vergadering vond plaats op vooi srd zoo Londen sluitend door en voor 5 De directrice verklaai gever van een der blad< enkelen mannennaam in onzt Ver. Staten. Een i» den nacht bij een dame in New-York aantal ju weel en stelen. Hij kwam slaapkamer, maar vond tot zijn schi dame niet in slai”* een bad te neme het mensch schril Z\j viel begrei Hij was een nobel mensch, al washy een dief, riep om hulp, haalde de bezwijmde uit het water, wikkelde haar in dekens, bracht haar by en wilde juist kalmpjes heengaan, toen de politie binnenkwam en hem pakte. „Ai!" zei de dief, „dat heb je ervan: je kunt niet tegelyk vrouwen uit het water halen en juweelen stelen!” het perceel wijk C no. 120, bewoond door A. A. Spru(jt, is thans geweken verklaard. Krimpen a/<l Lek. 14 Maart. Mej. G. van Halewijn alhier is te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen nuttige hand werken. •’Lekkerkerk, 15 Maart. De milicien Teunis de Lange alhier, de vorige weck te Gouda ingelijfd bij het le regiment vesting artillerie te Gorinchem, is thans voorloopig als ongeschikt voor den dienst naar gezonden teneinde op een later te be| dag door Gedeputeerde Stalen te wt herkeurd. De comn drinkwaterleiding voor de gemeenten Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJsel heeft in hare vegadering van 12 dezer besloten, dat de opening daarvan zal plaats hebben op 31 Maart a.s. Alsdan ondergaat de commissie bovengenoemd eene naamsverandering en zal zij heeten: commis sie van beheer eener, Van de pl.m. 1900 gemeenten zijn er veer 800 aan het jrdag-avond door den Nederhorst Jr. alhier ge- eding voor het uitbreiden van het Centraal Israelietisch Oude Mannen en Vrouwenhuis alhier waren de volgende biljetten ingekomen: J. van Gent te Gouda f 6620: J. Slegt M. B. Schouten Duijm te Gouda Gouda f 5644; f 5575; M. de Jon, IJsel f 5370 M. van Tok te Slolwijkersluis f 4798; Gouda f 4589. Aan den laagsten inschryver is het werk gegund. Giesendam, 14 Maart. By de te Dordrecht gehouden inlijving van lotelingen uit deze gemeente werden ingedeeld bij het korps Pontonniers te Dordrecht, Arie van Houwelingen, Adriaan van Ziiylen en Cornells Verschoor; bij het 6e regiment infanterie te Breda, Matthys State, Adriaan van Houwelingen en Johannes Jan Ooms; bij het 3e regiment infanterie te Bergen op Zoom, Huibert Hagenaar, en bij hel 3e regiment vesting artillerie te Gorinchem, Pieter Erkelens. In de gehouden vergadering van de schietvereeniging „Prins Hendrik” alhier is met algemeene stemmen besloten deel te nemen aan den provincialen schietwedstrijd te Delft van 27 Maart tot*4 April a.s. en uitgeschreven door de schietvereeniging „Generaal Joubert” aldaar ter gelegenheid van baar tienjarig bestaan. - De besmettelyke ziekte diphteritis in meer te behandelen zynde, sluit de •r de vergadering. •Polsbroek, 14 Maart. Op de ter visie liggende lyst van stemgereehligde inge landen van den polder alhier, komen de namen voor vau 63 stemgerechtigden, te zamen uitbrengende 1196 stemmen. De miliciens M. Maayen en VV. Sluys uit deze gemeente, de vorige week ingedeeld, zijn beiden le Amersfoort geplaatst. De eerste bij het 1ste regiment veld-artillerio en de tweede by het 5e regiment infanterie. Heeuwijk, 14 Maart. De kieviten vangers C. J. en A. B. alhier zyn Woensdag morgen gesnapt. De politie had zich ver scholen onder een hoop ruigte op een eilandje in den Sluipwykschen plas, en juist op dit eilandje stelden de vogelvangers hun net op, waarbij lokkieviten op roeryzers. •Streefkerk, 14 Maart. De lotelingen H. Slotboom en C. Noorland alhier zijn ingedeeld bij het regiment Grenadiers en Jagers te ’s-Gravenhage. Waddingaveeu14 Maart. Tegen Woensdagavond was een spoedeischende gemeenteraadsvergadering belegd, uitslui tend ter behandeling van het voorstel van gekozen tot coöperatieve eze vacature W. Verburg Gouda, 14 Maart. De afdeeling „Gouda en Omstreken" der Maatschappij van Land bouw hield verleden week alhier een ver gadering ter bespreking van de wensche- lykheid' om al of niet adhaesie te betuigen aan het door de Neflerlandsche Vereeniging van Kaashandelaren bij het gemeeente-be- stuur van Gouda in te dienen verzoekschrift ter verkrijging van een vast aanv&ngsuar voor de kaasmarkt en dit te stellen op acht uur. Met groote meerderheid van stemmen werd besloten geen adhaesie te betuigen. Door den heer C. van Veen werd daarop voorgesteld le verzoeken het aanvangsuur te bepalen op zes uur. Ook dit voorstel werd met groote meerderheid verworpen, zoodat de vergadering zich uitsprak voor L„» k_l J - „ry aanVang9UUr> i di>n heer A. van Wynen gemeenteraad van Gouda van dit rorden kennis gegeven. J-.-iag pleitte de heer L. Verkerk u lykheid om, ter voorkoming h!j varkens, aan het Waag- etbrug aan te brengen. dit denkbeeld werd door ir toegezegd, de Dondei architect H. J. houden aanbesteding o. en te Gouda f 5964,78: J. J. f 5676: P. Bokhoven te P. de Jong Jzn. te Gouda M. de Jong Azn. te Ouderkerk a/d 5370; G. M. Peelers te Gouda f 5000: te Gouda f 4872; J. de Bruijn j Amesz te der bestrijding toegekenu, 's Rijks kas en f 408,18. In het 1 1 de Gommiss» vorige jarcz, oogenblik v° verslag hart hebben volde De rekening en verantwoording over het dienstjaar 1908 kon om dezelfde reden ook nu weer niet plaats hebben vóór het daarvoor by de wet vastgestelde tijdstip. Het lid Dr. T. Beekenkamp werd aange wezen als afgevaardigde der Commissie naar de jaarlijksche vergadering van het Nederlandsch congres voor openbare Ge- zondheidsregeli ng. Algemeene Beschouwingen. Op grond van de haar verstrekte monde linge en schriftelijke mededeelingen, en van haar persoonlyk onderzoek en ervaring concludeert de Commissie, dat de algemeens gezondheidstoestand in haar district in het afgeloopen jaar gunstig is geweest. Van invloeden van buiten het ambtsge bied der Commissie uitgeoefende bedrijven op de volksgezondheid binnen haar district is haar niet gebleken. Toestand van water, bodem en lucht EN HETGEEN TOT VERBETERING DAARVAN IS VERRICHT. Lekkerkerk. In de bestaande anti- hygiënische toestanden, in vorige jaarver slagen in den breede omschreven, kwam nog geen verbetering. Aangetien ook in het afgeloopenjaar over dezen onhoudbaren toestand klachten in- kwamen, met name van verschillende be woners van de Achterstraat, werd besloten nogmaals de medewerking van den inspecteur W. van Boven, met wien de Commissie vroeger reeds oen onderzoek ter plaatse bad ingesteld, in te roepen. Met voldoening kan evenwel worden vermeld, dat de Raad thans in principe bereid is, tot maatregelen, die tot een geleidelijke verbelering kunnen voeren. Stolwyk. Ten einde de verontreiniginir van den Gouwvliet en de aldaar gelegen slooten te doen ophouden, werden de eigena ren van de by Stolwykerslui8 staande De minister van sche zaken noodigt in de Staat! besturen van de vereenigingen, in aanmerking wenschen te koi rijkssubsidie tot bestrijding hun daartoe strekkend^ op j geschreven verzoek de Koningin te richtei Bij M inistiHeële beschikking zyn de quitantiën wegens salaris, af te geven door onderwijzers en onderwijzeressen aan bijzondere scholen, vrijgesteld van het recht van zegel. De Staatscourant bevat o. a. wüzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap „De Gorinehemectie ffenlP’' te Gorinchem. Onder voorzitterschap vanden heer L. de Groot, secretaris der gemeente Noordwyk, hield de afdeeling Zuid-Holland van den Nederlandschen bond van gemeente ambtenaren te Leiden hare jaarlijksche vergadering, die door ongeveer 40 leden werd bijgewoond. Op voorstel van het bestuur werd besloten om de agenda van den bond ter verkrijging eener wettelyke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren voortaan te behandelen op de algemeene vergadering. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat de inkomsten hebben bedragen f 2052,93 en de uitgaven f 1709,73, zoodat het batig saldo bedraagt f 343,30. De secretaris, de heer A. R. Veenstra, bracht het jaarverslag uit, waaruit bleek, dat het aantal leden met 61 is vermeerderd en thans 525 bedraagt, benevens 67 buiten gewone, 2 eere-leden en 4 donateurs. Bij acclamatie werd besloten de afdeeling Limburg een huldebetuiging te zenden voor haar krachtig optreden inzake het ontslag van een gemeente-ambtenaar te Kerkrade en afkeuring uitgesproken over den plaats vervanger, die deze vacature wilde vervullen. Een voorstel, door een der leden gedaan, om op voorbeeld van den bond van Nederlandsche onderwijzers te trachten een vertegenwoordiger van de belangen der gemeente-arabtenaren in de Kamer te ver krijgen, vond geen by val. Men vreesde daardoor op het glibberig pad der politiek te geraken. Het fanfarekorps „Excelsior” te Vianen heelt de vereereude mededeeling ontvangen, dat door H. M. de Koningin en Z. K. II. den Prins der Nederlanden elk eene groote bronzen medaille en door H. M. de Koningiu-Moeder eene groote zilveren medaille als eere-prüzen voor de a. s. con coursen zyn beschikbaar gesteld. Aan de concoursen zullen vereenigingen deelnemen: Afdeeling Fanfare. Mei Hemelvaartsdag Vierde afdeeling: 'S 1 „Wilhelmina”, Sleeuwük, directeur W. J. Philipse; 2 „Sirena”, Vryhoeven-Capelle, directeur A. Stravers: 3 „Excelsior”, Ènnelo, directeur C. W. A. Mooy 4 „T.A.V.E.N.U.”, Schoonhoven, directeur J. A. Frommélt; 5 Excelsior”, IJselstein, en 6 „Kunst na Ar beid”, Ho.uten, directeur J. G. Coljèe; 7 „Crescendo”, Nieuwenlyk, directeur C. A. Walraven: 8 „Arnhemsche Postfanfare”, Arnhem, directeur H. Franzen Jz. Derde afdeeling: 1 „Nijkerks Fanfarekorps”, Nykerk, direc teur N. A. H. Janssen: 2 „Voorst”, Voorst bij Zutfeli, directeur A. J. v. d. Berg: 3 „Eensge zindheid”, Heukelum, directeur A. 11. Stool. Tweede afdeeling: 1 „Volharding”, Deil, directeur J. H. ter Braak; 2 „B. Mol’’, 's-Graveland, directeur J. J. Schuitmaker; 3 „Excelsior”, Leksniond, directeur E. H. Rietzs :hel4 „Volharding", Noordeloos, directeur A. H. Stoot. Eerste afdeeling: 1 „le Regiment Vesting-Artillerie", Utrecht, directeur F. van Lint. Afdeeling Uitinuntentheid: 1 „Zaandijks fanfare", Zaandijk, directeur Jan Vet; 2 „De Eendracht”, Den Ilp, direc teur P. Pranger: 3 „Diemer fanfare", Die men, directeur P. Swager. Aan het Marschconcours neir* 1 „Voorst", Voorst by ZutL VolhardiP"” nnilt 3 Vnlhnrdi deloos; 4 „le Regiment Vesting-; Utrecht; 5 „Zaandyks fanfare", 6 „Diemer fanfare”, Diemen. MT ATEN-G E.NERA AL. TWEEDE KAMER. Donderdag 10 Maart zette de heer Duys zyn rede voort over de sociale verzekeringen. Nogeens herhaalde hy dat op tendentieuse wyze geageerd werd tepen de Ryksverze- keringshank en op dezelfde manier reclame gemaakt werd voor de risico-overdracht en de particuliere maatschappijen. Vast stond dat men overal rondvertelde, dat de Ryks- verzekeringsbank zoo duur was en dat, als bleek, dat het tarief van de Bank inderdaad goedkooper was, men aandrong op verhoo- ging der premie. Daarna werd nogmaals het beleid van den Minister gecritiseerd. De heer De Klerk wenschte propaganda voor Staatspensionneering onder het volk, daar deze Minister pensionneering zonder premiebetaling in stryd met Gods woord achtte. Nadat nu het ontwerp tot regeling van het militair onderwys z. h. s. was aan genomen en de heer Marchant had weten te verkrygen, dat diens motie in zake een onderzoek naar 's lands defensie alsnog aan de agenda werd toegevoegd, besprak de heer Tydeman de sociale verzekeringen. Spreker vroeg hou hof met de herziening der Ongevallenwet stond. Er waren reeds 5 partiëele wijzigingen geweest en nog twee waren aanhangig. Als de Minister de Rijks bank, als centraal orgaan zou laten bestaan, als dubbel instituut van schadebepalend en administreerend lichaam, dan was de Tiel- sche afgevaardigde niet door het beleid des Minister bevredigd. Voorts leverde .hy een betoog van de goede werking der risico- overdracht en bestreed de rede van den heer Duys, die op hem spreker den indruk gemaakt had, dat hier een ambte naar stond, die er zich in verheugde, dat hy nu eens eindelyk op voet van gelijkheid met zijn Minister kon debatteeren. De heer Duys: Dat is een geineene insinuatie. De heer Tydeman: En een ambtenaar, die vau de gelegenheid ruimschoots gebruik maakte. De heer D insuniatie. kunnen ven De heer meerderheid der Kamer verzekering was. I' minder zou er van komen. Al zou spreker aan stelsel de voorkeur geven kans zien de regeering er iw Maar de Minister moest van uitgaan en deze afgevaardigc niet, of de eerste had zoo'n Daarvan wilde hy eehter gaan nemen. Allen, die aan de medewerkten, moesten zich plaatsen op standpunt van recht en billykheid, niet eenzijdig standpunt. De heer Van Vliet zette het standpunt van Patrimonium slotsom, dat men de wettel le verbeterei de belangen Dinsdi zou de 1 Burg, en Weth. om de kinderen, door het overleden echtpaar van der Plaat nagelaten, in een gesticht te doen opnemen. Na eenige discussie werd, op voorstel van den heer H. van Drimmelen, besloten, Burg, en Weth. op te dragen, zooveel mogelijk maatregelen te nemen, dat bedoelde kinde ren niet ten laste van de gemeente komen. - De dag der verkiezing voor den ge meenteraad, ter voorziening in de vacatures, ontstaan door het ontslag nemen van den heer J. G. W. Naber en het vertrek van den heer J. C. van der Torren, is -vastgesteld op 21 dezer, terwyl eventueel noodige stem ming en herstemming is bepaald op 1 en 13 ApriL Voor fiet herstellen en verbeteren van van de telegraaflijn langs den spoorweg tusschen Amsterdam en Nieuwersiuis, be nevens het bijspannen van twee draden aan een dezer lynen was laagste inschryver de heer P. van der Berg, alhier voor f 3700. •Zevenhuizen, 14 Maart. Zondag zou de hengelaarsvereeniging -De Eersteling" op de Rotte een wedstryd houden. Een tachtigtal leden was per stoomboot van Rotterdam aangekomen. Niet lang duurde hun genot, want de politie vroeg naar hunne vergunning. Slechts enkelen konden daar van bewijs vertoonen. Twee bestuursleden kregen proces-verbaal en de gansche schaar trok spoedig af. De heer I. Havenaar is lid van het bestuur van, de vereeniging „Ons Belang”. Dez( was ontstaan, doordat de heer Vv als bestuurslid had bedankt. gemeente- voor het ringen, voor zoover deze plaats vonden, belange- en verlicht lokaal van beschikking van de !~j over het dienstjaar 1908, be te ontvangsten f 1431,83 en in uitgaven f 963,391/g, wees dus een voordeelig saldo aan van f 468,43i/s- In de vergadering van 29 Juni werd de begrooting voor hét kalenderjaar 1910 vast gesteld. Het bedrag, dat volgens deze raming, ingevolge het bepaalde by art. 28 Gezondheidswet, aan de commissie ter harer uitgaven moet worden na aftrek van de bijdragen uit u in de toelage aan den secretaris, vau het saldo vau vorige jaren, beloopt belang van de goede orde herhaalt oissie ook nu weder hare klacht van iren, dat sommige gemeenten op het i van de vaststelling van dit jaar- -re hydrage over dit jaar nog niet laan, ning •krl_ v leel wat opzien 5 Duez, regeerings-liquidateur toebehoorende aan de ontbon orden, is in hechtenis genomen denking van niet minder dan 4 francs gestolen te hebben. C,-- een jaar geleden afgezet, omdat er groote onillistbeden ontdekt waren in ztfn beheer. Gelijk zich denken laat i» er groote be- weain* ontstaan over deze zaak, waar ay in veVbadd met den pas gevoerden stryd over de congregatiën, een eigenaardig licht werpt op de politiek der regeering, die de schei ding van Kerk en Staat door voerde. In de Fransche Kamer heeft de socialist Jaurès er over geïnterpelleerd. Hu consta teerde, dat drievierden der congregatie» door de hquidateuren is ver duisterd en hy verzocht den Minister deze «reheele zaak openbaar te maken. Minister Caillaux heeft zulks in zyn antwoord op Jaurès’ rede beloofd. Intusschen gaat het proces tegen den ontrouwen liquidateur voort. De man erkent met groote brutaliteit dat hy gestolen heeft zooveel hy kon. Moeiiyk was het niet, zei hy, want men vroeg hem nooit rekening en verantwoording. Hy heeft goede sier gesla gen van het^ldus gestolen geld. Hy hield er verschillende maitresses op na. DuitHClilaud. De Berlynsche politie- president Jagow, die door de socialisten zoo aardig om den tuin geleid werd, heeft een verklaring gepubliceerd. Hy zegt daarin best geweten te hebben dat het Treptow- park waarschynlyk niet de plaats der groote wandeling zou zyn, waar het centrum der stad daarvoor later bestemd was. Er waren daarom slechts 500 politie-agenten in het park, alle overigen in het centrum der stad.’ Dat de politie zoo kalm optrad in de „Thiergarten" was alleen om de arglooze wandelaars die per ongeluk in het gedrang waren gekomen te sparen, „'t Kam waar zyn,” zeggen de Berlyners. „doch in den regel maakt de politie niet veel bezwaar en hakt er spoedig op in.” In den Rijksdag is de weigering van pre sident Jagow, om de wandeling te houden ook ter sprake gekomen. Verschillende sprekers van de rechter zijde, van het centrum en van de nationaal- liberalen verdedigden de rechtmatigheid en de wenschelykheid van Ja^ow’s optreden, terwyl vryzinnigen en sociaal-democraten er een schending van de wet op het recht van vereeniging in zagen. De regeering kiest echter geheel de zyde van Jagow, die volgens haar, juist had in gezien dat er geen onschuldige wandeling, maar een echte demonstratie op touw gezet was. Volgens de heeft er een - plaats gehad Koning Edward. Er alle misverstand tussi ruimd is, familie” te ontin hoofdstad i: Weenen hfcv sr verloren. j .zyn loopbaan begop. teester van Weenen Tyke inspanning trots de tegen- i eerst in 1897 toe- Lueger was toen jede burgemeester, ds eerste fungeerde. op By Kon. besluit van 10 dezer is benoemd: in de provincie Zuid-Holland: tot hoogheemraad van het hoogheemraad- de Vyf Heerenlanden, A. W. de Leeuw Schoon re woerd. on. besluit van 24 Februari tsblad no. 74) is ingetrokken het besluit van 21 Februari 1893 (Staatsblad no. 49), houdende regeling der jaarwedden van de beambten der ryksveld- wacht, zooals dit is gewijzigd, laatstelijk bij koninklyk besluit van 29 Februari 1905 (Staatsblad no. 79); en zyn de jaarwedden van de beambten der rijksveldwacht vast gesteld als volgt: a. voor dedistricts-commandanten, tevens inspecteurs der ryksveldwacht, op ten minste veertienhonderd gulden en ten hoogste twee duizend galden (1400 a t 2000). b. voor de-ryksveldwachters-rechercheurs op ten minste negenhonderd en ten hoogste twaalfhonderd gulden (f 900 a f 1200: c. voor de ryksveldwachters, brigadier- majoor, op ten minste achthonderd vijf en zeventig gulden en ten hoogste negenhon derd gulden (f 875 it f 900) d. voor de ryksveldwachters, brigadier, op ten minste achthonderd vijf en twintig gulden en ten hoogste achthonderd vijftig gulden (f 825 h f 850); e. voor de overige ryksveldwachters op ten minste zevenhonderd gulden en ten hoogste zevenhonderd vijftig gulden f 700 A f 750). Bepaald is dat de regeling geacht wordt in werking te zijn getreden met 1 Januari 1910. D,e arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage heeft, ter vervulling der vacature van kantonrechter le Leiden, opge maakt de navolgende alphabetische lijst van aanbeveling: Mr. C. van LookerenCampage, substituut-officier van justitie bij de arron- dissements-rechlbank te 's-Gravenhage; Mr. J. Klein, kantonrechter te Gouda; Mr. H. J. Ladenius, kantonrechter te Almelo. Duys: Dat is ook Gij meent thans roorloven. Nolens constateerde, dat de Kamer voor verplichte Hoe meer stelsels, des te i de verzekering terecht een ander ren, hy zou geen r toe te bekeeren. 'an een vast plan irdigde twijfelde i vast plan, rne iets ver- verzekering :h plaatsen op het l,:ii:tLk..M Op De voorzitter brengt ter tafel en doet voorlezing van de volgende ingekomen stukken: lo. een Berg en deeliug, de commissie tot wering aannemen; 2o. een besluit van Gedeputeerde Stalen, houdende goedkeuring van de geraeente- rekening over 1908; 3o. een adres van het hoofdbestuur van het genootschap voor „Landbouw en Kruid kunde” te Utrecht waarin wordt verzocht bij de benoeming van onderwijzers bij gelyke aanspraken, die personen te willen laten voorgaan, die in het bezit zyn van een landbouwakte 4o. het proces-verbaal van de gehouden kasopname bij den gemeente-ontvanger 5o. een brief van de commissie tot wering van schoolverzuim, houdende mededeeling, dat lot voorzitter en secretaris zyn herbe noemd de heeren W. M. Boerkoel en D. J. van Buyswijk; 6o. een verslag omtrent hetgeen door de commissie tot wering van schoolverzuim is verricht in 1909; 7o. het verslag van de gezoódi missie te Wijk bij Duurstede c Alle stukken worden voor ken aangenomen. Op voorstel van Buq met algemeene stemmen lo. afwyzend te beschikken zoek van den heer A. de J school alhier, om hem als vei het gemis van een tuin een C. 't L., D. K. te Leerbroek en A. H. R. te Leerdam, overtreding visschery, ieder f 5 of twee dagen. J. B. te Hagestein, overtreding woningwet, 2 in. f 5 of twee maal vier dagen. L. v. Z., C. K., C. V., A. V., H. 1 W. S. en N. 't W. te Leerdam, nacht burengerucht ieder f 5 of drie dagen. J. d. iM. le Hei- en Boeicop, J. A. K. en P. T. te Vianen, overtreding motor- en ry wiel reglement, ieder f 3 of twee dagen. G. J. K. te Gorinchem en J. A. G. te Amsterdam overtreding spoorwegreglement, vrijgesproken. C. v. P. en T. H. d. B. te Leerdam, over- tredii^ palitieverorikning Leerdam, ieder L. v. Z. te?eerdam, A. v. B. te Kedichem M P. M. B. te Leerdam, openbarodronken- scbap ieder f 1 of dag. L. v. d. H. zwervend, idem, drie dagen bij herhaling. J. H. T., zwervend, idem, 14 dagen. J. G. B. te Everdingen, overtreding jacht wet, f 1 of een week tuchtschool. ziet, dus niet weet welke vereeniging op treedt. In verband hiermede zal de volgorde der deelnemende vereenigingen eerst vast gesteld worden op den dag van het con cours, een paar minuten vóór de wedstryd eener bepaalde sectie aan vangt. Raad van Beroep (Ongevallen*- verzekering) te Dordrecht. Zitting op Maandag 14 Maart 1910. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken: Johannes Muilwyk te Alblasserdam mist tengevolge van een ongeval voor een groot deel het gezichtsvermogen van het rechter- waarvoor hem door het bestuur der «verzekeringsbank eene rente werd toegekend naar 15 pCt. invaliditeit, ingaande 13 December 1909; De plaatselijke commissie bedoeld bij artikel 86 der Ongevallenwet 1901 aldaar diende hiertegen een klaagschrift in en vorderde eene uitkeering vin 70 pCt. van 13 tot en met 18 December 1909, op grond dat getroffene door den behandelenden ge neeskundige verboden was zyn gewoon zwaar werk le verrichten. De Raad oordeelde daar getroffene op 13 December noch volkomen gescH1'* k volkomen ongeschikt was tot i er nog geen voorloopig blyve..d. was ingelreden, de invaliditeit v fene op 13 December 1909 on moeten stellen en kende mitsd'u troffene voorloopig eene rente loi naar 35 pCt. van zün dagloon per werkdag, ingaande 13 December 1909. Aan H. H. van der Wolf te Gouda werd diens vordering, tol toekenning eener voor- loopige rente naar 25 pCt. invaliditeit voor zijn zoon G. van der Wolf aldaar ontzegd, op grond dat de Raad oordeelde dat het gemis van den linkerpink geen meerdere in validiteit meebrengt dan 10 pCt. zooals door het bestuur der Rijksver#*keringsbank te recht is beslist. Behandeld werden de volgende zaken: Naamlooze vennootschap Stooinsleepvaart- maatschappij „Delianna II” te Dordrecht; L. P. Timmers te Rotterdam: R. de Bres le Dordrecht; Allen tegen het bestuur der Ryksverze- keringsbank. In deze zaken zal 28 iMaarte. k. uitspraak worden gedaan. In d ting van werden o. sproken G. andei heiden f 0,50 J. R. uit den weg geru. Kronberg elkaar „en In OoMtenrUk'i groot man overleden, burgemeester Lueger Lueger had toen hy slechts één ideaal: burgeme^ te worden. Met ongeloofli heeft hij dit doel bereikt, werking des Keizers, die ee- gaf en hem benoemde. reeds eenige jaren tweede burgemeestei terwyl een „Strooman” als eerste fungeer.' Hij heeft Weenen groot gemaakt waariyk grootsebe wyze. Weenen was als „millioenenstad” achter- lyk, toen hy burgemeester werd, maar hij maakte daar spoedig een eind aantramnet, electrische verlichting, waterleiding, alles werd verbeterd, gemoderniseerd, en buiten de stad uitgebreid steeds verder het land in, omdat Lueger redeneerde, dat waar trams ryden en electrisch licht brandt spoedig ook huizen komen en verkeer ont slaat. Zoo breidde Weenen zich onder zyn beheer op fabelachtige wyze uit. Lueger gaf er niets om hoeveel de zaken kostten. Was er geen geld voor noodzake- lyke of nuttige uitgaven, dan leende hij het. Gedurende zün burgemeesterschap is Weenen’s schuldenlast met eenige tientallen miilioenen vergroot. Lueger redeneerde, dat als hij het geld gebruikte voor de vermeerdering van het economische leven der stad, het meer dan zijn rente opbracht. De Czaar van Rusland durft tegen woordig weer in Petersburg te rijden of te loopen. Dezer dagen, toen de Keizer een rütoertje maakte, kwam zyn rytuig in bot- met een tramwagen. T Liep gelukkig af, maar de Czaar was erg geschrokken. Engeland bestaan tegenwoordig len, scholen, enz., waar uitsluitend >r vrouwen. De mannen worden streng mogelijk. Nu is er een -bank opgericht, uit- vrouwen. irde aan een verslag- len„Wy willen geen nze boeken hebben.” inbreker wilde in 7 een ^elen. Hy kwam op de •t vond tot zyn schrik de laap, maar juist bezig om -- nen. ’t Is te begrijpen dat "“nsch schrikte, toen zy den dief zag. id flauw. De dief bemerkte dat en *ep dat ze zou verdrinken. was een nobel mensch, al riep om hulp, sr, wikk< by en de Afdeeling Harmonie. (Tweede Pinksterdag 16 Mei). Vierde afdeeling: 1 „De Harmonie”, Nunspeet, directeur O. Kröning; 2 „Stafmuziek van het Jongl. Matrozenkorps Jong Nederland”, Rotterdam, directeur H. Kusters. Derde afdeeling: 1 „Advendo”, Hellendoorn, directeur L. H. Sommer; 2 .Concordia", Wyk bij Duur stede, directeur H. II. van Dam Gz.3 „Nooit Gedacht”, Renkmn, directeur H. Franzen Jr. 4 Christelijke Muziek-Vereeniging „Wilhel mina”, Apeldoorn, directeur J. J. Sterk. Tweede afdeeling: I „Meppeler Harmonie", Meppel, directeur O. Krönig 2 „Crescendo", Utrecht, directeur F. C. Th. Rehl. Eerste afdeeling: 1 „Gorinchemsehe Harmonie”, Gorinchem, directeur J. 11. ter Braak; 2 „Concordia", Vlaardingen, directeur L. van der Tand; 3 „Aurora", Leerdam, directeur I. J. Ger ritsen; 4 „Walra”, Valkenburg (L.), direc teur L. Dautzenberg. Afdeeling Uitmuntendheid: 1 „Seinpre Crescendo”, Almelo, directeur L. Sommer; 2 „Crescendo", Bussum, direc teur D. J. N. Gunters; 3 „Excelsior", En schedé, directeur F. G. Leistikow. Aan het Marschconcours wordt deelge nomen door. 1 „Walram", Valkenburg (L.); 2 „Concor dia”, Vlaardingen; 3 „Meppeler Harmonie”, Meppel; 4„Crescendo”, Utrecht;5Stafmuziek van het Jongl. Matrozenkorps „Jong Neder land", Rotterdam. Genoemde vereenigingen tellen ruim dui zend werkende leden. De jury zal stipt geheim worden gel den tot den dag van den wedstrijd; zal de jury zoodanig worden opgesteld, zij de muziek wel kan hooren, doch niet een vuile u alles te enz. perceelen in de drie op dit oogenblik onge- buizennet verbonden of hebben de toezegging tol aansluiting gegeven. Moerkapelle, 13 Maart. In de laatst gehouden vergadering van het kerkbestuur der Ned. Herv. Gem. alhier is besloten de levering van een nieuw kerkorgel op dragen aan den orgelfabrikant Dekker Goes. Het zal echter nog geruiinen tyd duren, voordat de werkzaamheden een aanvang zul len nemen. Behalve aan den wedstryd van den bond van gemengde zangvereenigingen „Eéndracht maakt macht” op 3 Augustus 1910 te Sliedrecht, zal de zangvereeniging „Zang en Vriendschap" alhier nog deelnemen aan de nationale wedstrijden te Rotterdam op 16 Mei (tweeden Pinsterdag) en te Zoe- terraeer-Zegwaard op Woensdag 6 Juli 1910. •Papekop, 10 Maart. De landbouwer v. S, had Dinsdag het ongeluk met paard en rijtuig in de wetering te geraken. Zelf wist hij nog tijdig van den wagen te springen, terwijl paard en voertuig door inmiddels toegeschoten hulp weer op het droge werden gebracht. ••Polsbroel van den Raad 4 Maart 1910, des Tegenwoordig met secretaris, alle leden, de Heer. De notulen goedgekeurd. rg. en Weth. wordt *n besloten ken op een Jong, hoofd irgoeding voor lie jaarlyksche tegemoetkoming van f 30 te verleunen 2». de woning voor den gemeente-genees- heer wederom voor den tyd van zes jaren in te huren tegen denzelfdeu huurprys, f300 per jaar 3o. aan het waterscha] subsidie te verleenen houdskosten van de deze gemeente; 4o. aan de leden van de commissie tot wering van schoolverzuim elk f 4 en aan den secretaris f 12 toe te kennen voor gehouden byeenkomslen in 1909; 5o. aan den ryksveldwachter W. de Vries en den gemeenteveldwachter .1. Spinhoven elk een gratificatie van f 25 lot te kennen voor gedane nachtdiensten in 1909/ Een verzoek van Dr. Baart de la Faille om de lantaarns des nachts te laten door branden wordt aangehouden lothet volgende seizoen. Niels ii voorzitter schap Jz., te - By Koi 1910 (Staats! koninklijk 1 (Staatsblad

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1