N t 1910. N°. 3121. Nieuws- en Advertentieblad voor Ztiid-Holland en Utrecht. f. en, i. Woensdag 6 April. l”; 1. X" Ms. aen ke s! te L. O”, - m. an, ds, ra- g" BINNENLAND. BUITENLAND. ‘91, SCfiOONHOVEIfSCHE COURANT Intercomm. Telefoon-nr. 20. geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. pelei derf nog tweeden wa idei er de aan uitg i. van van oed 23 ieuw- shad, rtH| >i|ni ii Miül i n«i.i ui i S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgevers. het de den 5. Mei t concours t n kwaad oorbanden. werd ir, be- Ik systeem, n. e artikelen morge f 0,71. yr„ abonneeren by alle Boekhandelaren, Agenten van *r, een i den twee §Lel hield school ondei heer in de Uit de iivuuJD l mast niet af 3 Er Van med< d0p' veriar vragei merk e prys Bruyn, i derde m een pak echte melk 8 met ver- Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddagt 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënvoor 3-maal plaatsing opge- k a/d Usel. •g- srk.. )ven. kerdam. ht. :ht. rr. tapel. t eerste bijeenkomst van de ingestelde Staatscommissie voor etsherziening wordt in den loop laand, omstreeks in de tweede helft, Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele ryk f 0,90. Men kan zich sren by alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. -I oiuene Krq luseum, j van Eml van genoei week tot en geexposeerd bin vei “ante collectie dooi len. ititie J tot rzetten. kroonprins iet een Amerikaansch .deling dezer zaak (ove- ig) worden ook brieven mnprins aan zijn )ft het volgende ig werd den heer I’. i Kamer, die (Uête een ander ten Een van hare eerste werkzaamheden zal zyn het vaststellen van een reglement van orde voor hare vergaderingen. De Centrale anti-revolutionaire kiesvereeniging te IJselstein heeft besloten, de vier aftredende leden der Provinciale Staten in haar district, de heeren E. G. Wentinck (antirev.), G. van Hagendonk, baron de VVyckersloot en Schilte (de laatsten OPQWuw candidaat te stellen, in geval de R.-K. Centrale hetzelfde beslui i ueemi. In een te IJselstein gehouden vergadering van de Roomsch-Katholieke kiesvereeniging werd onlangs, zooals gemeld is, met 32 tegen 12 stemmen de volgende motie aangenomen «De algemeene vergadering der R. K. Centrale Kiesvereeniging in het kiesdistrict Wjjk-by-Duurstede van oordeel, dat ver'..w..di de partyen ter rechterzjjdi Breukelen en Wyk-bjj-Di hebben, in den - voorkomen, als coalitie; noodigt het bestuur van den Algemeenon bond van R.-K. kiesvereenigingen in Neder land beleefd uit, zich in verbinding te stel len met de hoofdbesturen van de Staats partijen ter rechterzijde, ten einde reeds nu te geraken tot een vast accoord omtrent de verdeeling der door de coalitie te bezet ten zetels in de Tweede Kamer.” Thans wordt medegedeeld, dat de Roomsch- Katholieke Centrale vereeniging van Wjjk- by-Duurstede de motie heeft verworpen. H. M. de Koningin heeft eenkost- bare pianino geschonken aan een viertien- jarig meisje uit het arme Hollandsche gezin Springer te Antwerpen, dat haar kost ver dient met vioolspelen en zingen in de café’s aldaar. Twee meisjes zyn op het Koninklijke Vlaamsche Conservatorium, het een op de viool-, het ander op de klavierklasse. De laatste, de kleine pianiste, die verbazende vorderingen moet maken, werd dezer dagen met het Koninklijk geschenk verblyd. H. M. de Koningin schonk aan D. Pellikaan te Woudrichem (Oudendijk) een bedrag van f 15, om daarvoor verster kende middelen te koopen. De directie van den Koninklij ken Maildienst schrijft: Naar aanleiding van de berichten, welke w(j uit Lorierit en Nantes ontvingen, betref fende het vinden van aangespoelde voor werpen afkomstig van ons stoomschip «Prins Willem II" werd door ons aan kapitein P. C. van der Graaf opgedragen, ter plaatse een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek heeft thans plaats gevonden en heeft ons de overtuiging geschonken, dat de „Prins Willem 11", na op 23 Januari j.l. Ouessant gepasseerd te zyn, gebleven is in den orkaan, die van 23—29 Januari met hevige kracht gewoed heeft. De oorzaak van de ramp is ons niet bekend. In de Vrydag j.l. te Utrecht ge houden openbare terechtzitting van den Cen- tralen Raad van beroep (Ongevallenver zekering) had de uitspraak plaats in het hooger beroep van de Rijksverzekeringshank /tegen uitspraken van den Raad van Beroep te Utrecht, houdende bevestiging der be slissingen van de Bank, waarby de onder nemingen van Gebr. v. S. te Breukelen- Nyenrode, J. v. Z. en D. v. Z. te Jutfaas en J. en T. K. en H. R. te Lopik, met ingang van 1 Juli 1909, op grond dat daarin wordt uitgeoefend het verzekeringsplichtig bedrijf van hoepelmaker zonder krachtwerktuig, zyn ingedeeld in klasse 17 met toewijzing van gevarencijfer 17, welk laatste cijfer de Raad echter wijzigde in 14. De Centrale Raad vernietigde de uitspraken en bevestigde de beslissingen der Bank. In de jongste hoofdbestuurs- vergadenng van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd een bespreking gehou den over het „kaasmerk", waartoe waren uitgenoodigd en ter vergadering aanwezig de heeren K. de Boer Cz., voorzitter van het Kaascontrölestation Noord-Holland en Dr. A. J. Swaving, inspecteur in algemeenon dienst by de directie van den Landbouw. interes te woi Met veel zorg samengesteld door de Tu berculose Commissie van de Vereeniging „Het Groene Kruis” mocht de expositie te Rotterdam en te Bodegraven reeds zeer veel belangstelling wekken en is wel bewezen, dat uit een bezoek aan het Museum veel leering valt te trekken. Bovendien zal tydens de tentoonstelling een voordracht worden gehouden, welke bij eenkomst voor een ieder toegankelijk is. Byzonder gewenscht is het, dat ook de vrouwen die voordracht bywonen, daar juist de vrouw in het gezin in zoo groote mate de bestrijding der tuberculose kan bevor deren. Een bezoek aan die tentoonstelling wordt ten zeerste aanbevolen aan allen, die ge voelen, dat het nuttig en noodig is (door toepassing van hygiënische voorschriften) de lijdende menschheid voor veel ellende te be waren. Het en van werklie 12 en 2 uur. Leden en d< van de Zuid-1 Groene lz— vryen t< "irhoudingen als tusschen 'jle in de districten u iij-Diiiirstede bestaan vervolge niet meer mogen zynde gevaarlijk voor de Bijna geen gezin heeft niet een of meer leden by deze vreeseljjke ramp verloren. Oostenrijk. Een paar dagen geleden is de stad Weenen plotseling en onverwachts na een paar weken van voorjaarsweder, door een sneeuwstorm overvallen. Tegen 10 uur ’s avonds daalde de thermometer, die den gehee- len dag hoog had gestaan, tot op het vriespunt en het begon zoo zwaar te sneeuwen als in jaren niet was gebeurd. Na verloop van een uur lag de sneeuw drie voet hoog in de straten. Het rytuig- en tramverkeer werd ónmogelijk en de treinen konden niet vertrekken of de stations binnenkomen. Er waren geen arbeidskrachten om de straten schoon te maken en er woei een geweldige storm. Zoo zyn vele inenschen gedwongen geweest den geheelen nacht in restaurants en koffiehuizen te blyven tot den volgenden morgen, toen de storm be daarde en het begon te dooien. In het IlritMche Lagerhuis wordt de strjjd tegen het Hoogerhuis voortgezet. De regeering heeft vastgesteld dat het debat over de veto-moties op z'n laatst den 14en April afgeloopen moet zyn. Daarna zal terstond een wet worden ingediend, waarin de inhoud der moties belichaamd wordt. Bij Kon. besluit van 1 dezer is, met ingang van 2 dezer, benoemd tot burge meester der gemeente Giesendam W. A. Laurense Jr. De eerste nieuw ingestelde Grondwetsherzienin dezer maa verwacht. Een van hai zyn het vasl orde voor hi 'Noordeloos, 4 April. Vanwege de afdeeling „Noordeloos" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw trad Vi avond j.l. in het café van den heer Vonk alhier als spreker op de heer A. A. Neeb, Rykslandbouwleeraar voor Zuid-Holland, met het onderwerp «Fok- en Contrólever- eenigingen”. Duidelijk en klaar werd door den spreker het nut en voordeel daarvan in het licht gesteld, vooral werd er op gewezen, dat in deze streek dient gefokt te worden het zuiver zwartbont veeslag, en indien er gekruist wordt met Friesche of Noord-Hollandsche stieren, en daarvan vooral te zorgen voor eerste soort exemplaren, aangezien er anders veel kans bestaat meer terug dan vooruit te gaan. De voorzitter zal zeker wel de tolk der aanwezigen zyn geweest, toen hjj den speker dank zegde voor zjjn leerzame rede en de hoop uitsprak, dat het oprichten eenerfok- en contrölevereeniging alhier, het gevolg daarvan zou zyn. Na afloop der vergadering werd nog door eenige aanwezigen van gedachten gewisseld om te trachten tot het oprichten van een dergelyke vereeniging te komen. 'Streefkerk, 31 April. In de j.l. gehouden raadsvergadering is benoemd tot plaatsvervanger van den hulptelegraaf- kantoorhouder, de heer W. L. Schippers alhier. -op. een lid dergi hoven, in dt teren, zyn g bouwkundig' bouwki J. lloogenboezem Cz. Metselvak: Eerste prys niet toegekend; tweede KI. Verwaal, tweede b. C. Kwa- kernaak, tweede c. J. Stoppelenburg. Schildersvak: Eerste prjjs P. v. d. Wou den Jz., tweede A. C. van Zoest. Wagenmakersvak: Tweede prys C. Stop- mburg. MachinevakTweede prys J. van Leeuwen, Befkenwoude. Van de jongste leerlingen verwierf nog een eersten prys G. v. d. Voet en een tweeden prijs A. Ligthart. De vereeniging heeft door het behaald succes getoond, dat z(j recht van bestaan heeft en ten volle waardig is gesteund te worden. Het streven: jongelui in de maat schappij, door goed onderlegde vakkennis vooruit te brengen, verdient aller waarde ring. Het bestuur, de onderwyzer en de lee lingen mogen met voldoening op hun wei terugzien. kwinond, 4 April. De vorige wei het suppletiefonds der ChristelHl »r leiding van den voorzitter den J. van Mazyk, zyn jaarvergadering Christelyke school. de rekening van den penningmeester, den heer C. Versluis, bleek, dat ruim f500 aan schoolgeld door de vereeniging was uitgegeven. Met een woord van aanbeveling door Ds. J. J. Steinhart, predikant by de Geref. Gem. alhier, en den heer J. Schakel, hoofd der Christelijke school, werd de vergadering, na dankzegging, gesloten. Meerkerk, 4 April. By de Vrydag gehouden verhuring van landerijen ten overstaan van Notaris P. Sichterraan, was de opbrengst als volgt: voor het diaconie- armenfonds der Ned. Herv. Gem. f 2728, tegen f 2604 in 1909, de Ned. Herv. Kerk f 870, tegen f914 in 1909, de algemeene armen f 308, tegen f 290 in 1909, de polder Blommendaal f 106, tegen f 110 in 1909. Voor de gemeente Meerkerk f 40, tegen f 43 in 1909. ‘Nieuwerkerk a/d IJnel, 4 April. DmsdngavQndwerd in het cafat,De.Zwaan.” «au uen neer G. van neeuvqjK voor uen heer C. van Leeuwen, wagenmaker alhier, in perceelen aanbesteed het bouwen van een huis, bestaande uit twee woningen. De uitslag was als volgt 1. Timmerwerk: T. van Vliet, f 1439,50; C. van Leeuwen, f 1420 en G. van der Sterre, f 1370,25. 2. Metselwerk: P. de Wit, f 1596; H. C. de Wit, f 1527; A. Looye, f 1498 en T. van Vliet, f 1429. 3. Smidswerk: Vis, f56,50; E. Visser, f 49,96 en A. Dijksman, f 49,50. 4. Verfwerk: L. Vente, f215,—; Wed. G. van Erkel, f201,80; Wed. L. van Reeuwfik, f 199,— en K. Visser, f 159. 5. Lood- en Zinkwerk: J. Sterk, f80,—. De inschrijvers zyn allen inwoners der gemeente. Aan de laagste inschrijvers is hst werk gegund. loordeloos, 4 sling „Noordeloos' van Landbou’ het café preker op iwleeraar derwerp Duideif nut teld, werden uitvoerige discussies gehouden, de bekende plannen der Regeering werd ledeeling gedaan en toelichting gegeven. tecia&l werd bHMgd, dat de Regeering, wettelijke sanctie van een kaasmerk ingendê, moet beginnen deze sanctie te wen voor één merk, en wel voor het merk „volvet". In de te Utrecht gehouden ver gadering vap den Bond van Christelijke Normaallessen zyn tot leden van het bestuur gekozen de heeren C. de Vries (Leerdam), D. van der Valk (Schoonrewoerd), H. Wagen- voort (Utrecht), H. J. Emous (Amsterdam) en D. Gelderman (Leerbroek). De heer Van Buuren, uit Dordrecht, die lid was van het voorloopig bestuur, werd benoemd, doch trok zich terug. Aangenomen werd een motie, waarin het bestuur uitgenoodigd werd te onderzoeken, of er behoefte bestaat by de Christelijke Normaallessen gemeenschappelijk kostbare leermiddelen aan te schaffen. Te Dordrecht worden den 5 en 16 Mei a. s. muziekwedstryden gehouden, uitgeschreven door „Pro Patria”. Reeds hebben veertig muziekgezelschappen zich voor deelneming aangemeld. Van H. M. de Koningin, van H. M. de Ko ningin Moeder en Van Z. K. 11. den Prins der Nederlanden zyn groote bronzen medailles ontvangen. Ook de gemeente Dordrecht schonk een goudeii en een zilveren medaille. Voorts zyn ontvangen van de afdeeling Dordrecht van „Vreemdelingenverkeer" twee zilveren en twee bronzen medailles; het Kamerlid, den heer P. J. de Kanter fraaie groote zilveren medaille, van kapitein-commandant van Pro Patria zilveren medailles, van den oud-commandant, den heer A. Roest Jz. te 's-Gravenhage, een zilveren medaille, van de directie van het „Dordtsche Nieuwsblad” een zilveren me daille. Ook de afdeeling Dordrecht van Volksweerbaarheid heeft een zilveren me daille toegezegd. Op 11 April a.s. wordt te Go.uda in de Avondschool voor Ambachtslieden aan de Houtmansgracht geopend het Tuberculose Museum van de Zuid-Hollandsche Vereeni- ^'llet’^useum^begeleltf dodr zusrer M. Meerkamp van Embden, lid van het Hoofd bestuur van genoemde Vereeniging, zal al daar die week tot en met Zondag 17 April d. a. v. geexposeerd blüven en verdient deze sssante collectie door een ieder bezocht ►r de Overslckt. FrMlirUk. Met een buitengewoon een parige eenstemmigheid heef! de Fransche Kamer een wet aangenomen, waarover reeds langen tyd gesproken werd. Met 560 tegen 4 stemmen is n.L de wet on de ouderdoms pensioenen aangenomen. Alle partyen gingen dan ook samen, geen enkele uitgezonderd. Nu is echter daarmede nog geenszins de raak in orde. De ouden van dagen zullen er vooreerst nog niets van merken, dat hun een pensioen verzekerd is. Zij profi- teeren er nog niet van. Want er is voor de uitvoering dier wet een som noodig van circa 150 millioen per jaar. Dit geld is er niet alleen niet, maar bovendien zit Frankryk voor een tekort van 200 inillioen, zoodat er vooreerst niets van de uitvoering der wet komen zal. Hoe het dan toch komt, dat desondanks de partüen zoo eenparig de wet aannemen Eenvoudig omdat er een politiek belang achter zit. Als straks de Kamerver kiezingen komen, wil elke party aan de kiezers kunnen zeggen: „Ook wy hebben voor de ouderdomspensioenen gestemd." Er is zelfs geen tydstip bepaald, waarop de wet in werking moet treden. Het staat dus thans zoo in Frankryk: de wet is er de pensioenen kunnen zich noch zeer lang laten wachten. Ook het verhoogde tarief van invoerrech ten is door Kamer en Senaat aangenomen. Vooral België wordt door dat nieuwe tarief getroffen en men beraamt in Brussel reeds plannen om zich tegenover dit optreden van Frankryk te verzetten. Het zal een tarievenoorloR worden, waarin het eene land tegen het andere zich beijveren zal de arti kelen en producten van elkander te belasten en alzoo elkaar afbreuk te doen. Intusschen zien de Belgische fabrikanten wel in, dat zjj meer aan Frankrijk te verliezen hebben dan Frankryk aan België. Zy hopen dat de Kamer de beraamde plannen van wraak niet zal goedkeuren. Een Duitsch® trein van Hamburg naar G«nua naby MOhlhoim op- ouu train ln«t soldaten, die van Paasch verlof terugkwamen, gereden. De machinist van den luxe-trein had niet opgemerkt dat het sein op onveilig stond en reed zoo met volle kracht op de militairen trein in. Vier wagens werden vernield. De passagiers der achterste wagen waren terstond dood. De tweede van achter af is niet zwaar beschadigd, inaar de derde en de vierde van achteren, die in elkander schoven, zyn geheel vernield. Meer dan 20 soldaten verloren het leven en velen zyn zeer ernstig gewond, 't Was een ontzettend schouwspel, schrjjfl een passagier van een electrischen trein, die een eindweegs even wijdig met den spoorweg reed, toen de treinen met elkaar in hosting kwamen. In een ondeelbaar oogenblik zagen wy een ruïne van wagens, waaruit de bebloede lichamen te zien kwamen. Met ontzettende moeite werden de arme soldaten, die nog leefden, uit hun benarde positie bevryd en met een extra-trein naar Keulen vervoerd. Van de ongedeerd ge bleven passagiers hebben velen hun spraak vermogen door den schrik verloren. De verantwoordelijke redacteur van het socialistische blad de „Vorwflrts" is tot een maand gevangenisstraf veroordeeld, om dat hij in zjjn blad heeft opgeruid tot een verboden bijeenkomst. Het geldt hier de bekende „wandeling" in de Thiergarten. De redacteur verdedigde zyn schrijven en hield vol niets ongeoorloofds te hebben gedaan. Zyn artikel had tot opschrift: „En tochl” Daaruit reeds leidde de Officier van Justi" zyn bedoeling af, om zich tegen het verbod het houden der byeenkomst te ven Een vriend van den Duitschen Kr< voert een proces met Aü bankier. In de behandt"_o t il rigens van geen bajang) worden voorgelezen van den Kroonprii vriend. Een daarvan heef. merkwaardige slot: „Hier gaat alles zyn gewonen gang,” schrijft de Prins. „Ik heb myn jaarlyksche verkoud heid en Cecilie (de kroonprinses) ook. Myn escadron bevalt my best, eigenlijk veel beter dan myn compagnie, ofschoon de onderof ficieren van het eerste garderegiment beter waren. Laatst heb ik twee uur lang met Bülow gesproken. Papa is nu ook zeer vriendelyk jegens my. Wy zyn veel dichter tot elkander, gekomen en voor een paar «lagen hebben we lang en breed over politiek ?iepEirOke?‘ We<d je, ik had tot dusver altijd het gevoel, alsof ik een zeeman was e[, K9ch,pLen toch.... kan men elk oogenblik aan het roer moeten komen.” Italië. De uitbarsting van de Etna vuurt nog vqort. Men schat dat de vul kaan nu ongeveer 70 inillioen kub. meter lava en andere stoffen uitgeworpen heeft. Vier moedige onderzoekers, waaronder twee journalisten, hebben zich dicht by den groot- sten krater gewaagd en in de omniddellyke nabyheid daarvan den nacht doorgebracht schuilende in een klein hol. Toen zij terug kwamen zagen ze er verschrikkelijk uit, geheel met asch overdekt, met gezwollen oogen en op verschillende plaatsen ge schroeide kleederen. Zy verhalen dat hun tocht zeer indrukwekkend was en dat zij telkens in doodsgevaar verkeerden. De slachtoffers van de ramp in Hon garije, waar in een danszaal honderden menschen verbrandden, zyn voor een groot deel onherkenbaar geworden, 122 dooden *Ün onherkend begraven in één groot graf. Met groote moeite heeft de overheid ein- d®Wk inenschen gedwongen om de kuil van V M. x 6 M. te graven. De lieden van het 90rP gevoelden zich er niet toe in staat, uocn het werd hoog tyd dat de lykenhoop opgeruimd werd; de honden uit den om- trek w«r®n er haast niet af te houden. Museüm zal geopend zyn van 10—5 5—7 uur tegen betaling van f 0,25; ieden en hunne vrouwen gratis tusschen r. donateurs der Afdeeling Gouda 2-Hollandsche Vereeniging Het Kruis hebben voor hun persoon toegang. Te Utrecht is Donderdag 1.1. de door de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk bijeengeroepen Diaconale Con ferentie gehouden, welke zeer druk be zocht was. Aanwezig waren ongeveer duizend perso nen, onder wie de vertegenwoordigers van 310 diaconieën. Om elf uur opende de voorzitter Ds. H. A. Leenmans, uit Harlingen, tevens pre sident der Synode de conferentie met gebed. In een korte openingsrede verwelkomde hij allereerst den vertegenwoordiger van Minister Th. Heemskerk, den heer Mr. L. Liebaert Peerbolte; voorts de vertegenwoor digers van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (de nee- ren Mr. W. H. de Beaufort en Dr. J. Th. de Visser), en den heer L. J. van Wyk, als vertegenwoordigende het „Tijdschrift voor armenzorg en kinderbescherming”. Vervolgens herinnerde spreker, dat deze conferentie, iets nieuws in de kerkelyke wereld, saftmgeroepen is op voorstel van den secretaris der Synode, welk voorstel op prae-advies van de kerkelyke hooglee- raren Van Nes en Mallincrodt, met 17 van de 19 stemmen werd aangenomen. Het doel dezer conferentie was zeide spreker het vraagstuk der kerkelyke armenzorg, ook in haar verband tot de bur gerlijke en particuliere armenzorg terdege onder de oogen te zien, teneinde haar in overeenstemming te brengen met de eischen van den tegenwoordigen tyd; te onderzoeken of ook verbeteringen behooren aangebracht te worden, en, zoo ja, welke middelen daar toe het best kunnen dienen. Voorts uitbreiding te geven aan de kennis van de diaconale zaken; van de methoden der hulpverleening; van de middelen ter voorkoming en bestrijding van armoede, opdat gebroken worde piet verouderde ge woonten en afkeurenswaardigen sleur. Algemeene bekendheid te geven aan het geen in de klassen Alkmaar, Hoorn, en Edam en elders geschiedt, opdat het mis- I schien tot navolging diene. de voordracht ter aanbeveling van rezondheids-commissie teSchoon- de vacature van den heer C. Nug- geplaatst de heeren C. Nugteren, cundige te Ameide en C. A. Verhejj, cundige te Elshout. De Fanfare-vereeniging „Oefening kweekt Kunst” alhier, is voornemens op Hemelvaartsdag, den 5. Mei a.s., deel te nemen aan het concours te Dordrecht en te Giesendam. Woensdag- 23 en Zaterdagavond 26 Maart j.l. gaf net Fanfarekorps „Oefening kweekt Kunst" zyn uitvoeringen in het Bondscafé van den heer W. de Jong. Het korps heeft, als naar gewoonte, getoond, dat door oefening de kunst wordt verkregen, daar de verschillende muzieknummers uit stekend werden gespeeld en blük gaven van den goeden yver en de toewyding van de leden en hun bekwamen directeur. Een woord van lof mag daarvoor niet onthouden worden. Ook de toehoorders getuigden, door hun daverend applaus van den goeden in druk, dien de verschillende nummers maak ten. Ter afwisseling werden voordrachten gehouden door den heer Candel uit Dor drecht, „karakter-komiek”, die zeer in den smaak vielen van het publiek. Directeur en vereeniging hadden met deze avonden veel succes. Beide gezellige bijeenkomsten werden met een geanimeerd bal gesloten. Benschop, 4 April. De heer J. Dyk alhier is geplaatst, als no. 1 op de voor dracht ter benoeming van een onderwyzer aan de openbare lagere school derde soort, Puntenburgerlaan, te Nykerk. Giese n da ui, 4 April. Donderdag werd onze gemeente bezocht door c’ Staalman, oud-lid der Tweede in verband met de. ingestelde enqi 'Giesen-Ondekerk, 4 April. Zater dagavond, omslreeks zeven uur, had de broodbakker Buizert, wonende te Giesen dam, het ongeluk naby de Kalehoeve alhier met zyn kar, bespannen met twee honden, in een buitensloot van de Giesen te ge raken. Spoedig kwam hulp opdagen, waar door de drenkeling op het droge gebracht. Van den inhoud der kaï, staande uit brood, kleingoed en thee, was een groot gedeelte door het water beschadigd. $Gou«lerak, 4 April. Op de voor dracht ter vervulling van een vacature in de gezondheids-commissie te Schoonhoven, ontstaan door het periodiek aftreden van den heer C. Nugteren, zijn door Burg, en Weth. dezer gemeente geplaatst de heeren C. Nugteren, bouwkundige te Ameide, en J. J. Rupke, burgemeester dezer gemeente. Door de commissie tot wering van schoolverzuim is herbenoemd lot voorzitter de heer D. Tom en tot secretaris de heer A. Berman. "Hoenkoop, 4 April. Dat men ook met een oud paard een ongeluk kan kry'gen ondervond de veehouder v. R. uit Lopik. Hij bevond zich met zyn 20-jarig bruintje, bespannen voor een tilbury, ter hoogte van den Rolafweg alhier, toen het paardlschrikte voor een stuk papier, dat langs den weg lag, en met alles in de sloot terechtkwam. Door spoedig toegeschoten hulp wist men alles weder uit het water te krygen; het tuig moest echter worden doorgesneden en ook was een boom van den wagen gebroken. Iloog-Bloklaiitl, 4 April. Tot onder wijzeres aan de openbare lagere school alhier is benoemd mej. L. H. Beket. 'Krimpen a/d Lek, 4 April. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer J. J. Wepster, slaagde te Amsterdam voor onderwyzer in handenarbeid, diploma A. 'Lekkerkerk, 4 April. Woensdag j.l. is van de scheepswerf der firma J. van Lim- borgh Zonen met goed gevolg te water gelaten de eerste aldaar gebouwde schroef- sleepboot Terstond daarna is de kiel gelegd voor een motorboot, groot 45 last, voor reke ning van schipper C. Broere te Capelle a/d Usel. De boot zal worden voorzien van een zuiggasmotor van 25 P. K., vervaardigd door de heeren van Kuy en van der Ree, machinefabrikanten te Rotterdam. Op tweeden Paaschdag des middags te twee uur hield de teekenvereeniging „Door oefening Kennis", onderwyzer de heer van den Houwen, van IJselmonde, een ten toonstelling van door de leerlingen ver vaardigde teekeningen. Bij een rondwandeling door de zaal werden we onwillekeurig getroffen door de netheid, waarmede de teekeningen vervaardigd wa ren en onwillekeurig vatte de gedachte post: „De onderwyzer dezer leerlingen moet uit stekend voor zijn taak berekend zyn”. De jury, bestaande uit de heeren: A. B. Swets en J. de Jong Jz. alhier en A. den Boer, van Nieuw-Lekkierland heeft een moei lijke taak gehad, maar zich uitstekend daar van gekweten, De leerlingen waren naar de vakken en den ouderdom in groepen verdeeld en hierna werden de bekroningen bepaald. De uitslag is de volgende: Timmervak eerste groep: Eerste prys D. v. d. Graaf Pz.; tweede a. J. de T Berkenwoude, tweede b. G. Slyk en J. Baas te Beiersche (Stolwijk). Tweede groep: Eerste prys met eervolle vermelding C. Sljjktweede a. L. Noorde- graaf, tweede b. F. de Waard. Derde groepEerste prjjs A. Potuyt, tweede Voortsbezwaren uit tespreken, inlichtingen in te winnen, opdat er ook classicale en provinciale conferenties Uit volgen, en opdat deze kerkeljjke armenzorg geen gevaar loope werd rongen te «%Mt n ffnor de alge- ineene philantropie van het terrein, dat toch allereerst haar terrein is. Onze kerk, waarin jaarlijks vele millioenen in 1908 meer dan vier millioen *voor armenzorg worden besteed, mag niet achteraan komen of blyven. Hierna gaf de voorzitter het woord aan Ds. D. Eilerts de Haan. Ds. D. Eilerts de Haan, predikant te Heiloo, leidde in„de vragen, die met betrekking tot de diaconale armenzorg aan de orde komen". De heer J. R. Snoeck Henkemans, uit ’s-Gravenhage, sprak over: „Het eigen aardig karakter der Diaconale armenzorg en haar samenhang met openbare en bij zondere instellingen voor armenzorg. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, te Utrecht behandelde de vraag: „Wat kan er gedaan worden om de diaconale armenzorg over eenkomstig de in het reglement voor de Diaconieën aangegeven hoofdbeginselen beter aan haar doel te doen beantwoorden?” Na voorafgaande bevestiging van Ds. A. H. de Klerck, van Ridderkerk, hoopt Ds. S. Ronner, van Oud-Beierland, op 1 Mei a. s. zyn intrede te doen by de Ned. Herv. Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht. De bevestiging en intrede van Ds. J. A. Hoekzeina, van Leerdam, als pre dikant der Ned. Herv. Gem. te Hilversum, zyn bepaald op Zondag 8 Mei a.s. Als be vestiger treedt op Ds. N. P. E. G. van Uchelen, van Hilversum.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1