Burgers van Schoonhoven! Een BataML J. COSTER en Zonen, Gouda, KLEEDII7Q flflflRMBflT Nieuws van den Dag, Prins, enz., p»i Bram, AFSLAG ROOMBOTER. CONTINENTAL BAND. BOELHUIS noiu HOOI. UITVOERING Groot Concert, Verversknecht Dienstbode, een Huishoudster, Kaasstremsel, Kaaskleursel, Boterkleursel, Goudkleur Extra. Wielrijders! Één woord uitgesteld Wei-en Hooiland, Een Tentwagen GRONDWET a 10 Gaal S "irfriiiM. WifwMnMkfa&r Vervilg der NieinrstjjdingeB. 3^»^z"idHo,l""i'ïm'r 1 "'"VÏ'rVril Dankbetuiging. Dankbetuiging. Raadsverkiezing Candidatuur- PEERBOLTE. OPENBARE VERGADERING DEBAT VRIJ. Adverteritiën. VERGADERING Afdeeling „Nieuwerkerk a d IJsel, Capelle a d IJsel en Omstreken" de Heer P. A. VAN DRIEST, Cymnastink- en Schermvereeniging „ADOLPH SPIESS", TE SCHOONHOVEN. DUO MULLER, Na afloop BAL. PRINSES JULIANA, W. C. VAN DER KOP A.J*. „T.A.V.E.N.U.", LUCIËN, uit Rotterdam, en Mevrouw LUCIËN—Roessel, SCHOONHOVEN. - NA AFLOOP BAL. - N. V. Alblasserdamsche Waterleiding. CENTS PER POND. COSTER'S Stremsel en -Kleursel. Continental Caoutchouc Gutta-Percha-Compagnie. AMSTERDAM. PRINSENGRACHT 1Q77. pnD£B-L£IDinGVfln-&EPROEFD-£R^R£n-CPUP£üRS ËnMUEDEn £cftoticbgnEnq?lsche'l Franse he -enj DuitscheSto e.r7. BENSCHOP Dinsdag Twaalf April IÖI0, Notaris DEN BLEKER Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA Notaris J. J. A. MONTIJN, ABONNEMENTEN OP HET S. W. N. VAN NOOTEN, GOUDERAK, 23 Hectaren, 9 Aren, 11 Centiaren, Inmiddels ook uit de hand te koop. Uit de hand te koop: met LAND en BOOMGAARD, Wonen te Meerkefk. Te koop aangeboden: KAASMAKERIJ haalt U hg ANTON COOPS, Kaasstremsel. Kaaskleursel. Salpeter. Preserver. Komijnzaad. Kruidnagelen. Ctottdft, 4 April. - De heer S. D. Boon, stationschef alhier by de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft Vrjjdag j.l. onder vole bljjken van belang stelling den dag herdacht waarop hy 40 jaren geleden in dienst trad. Reeds vroeg heerschte er aan het station een feestelijke stemming. De vlag'wapperdé ef> het hooldgebouw. Te half-twaalf werd de algemeen geachte jubilaris op xün bureau door bet personeel ontvangen, waar hij iu zeer waardeerende woorden werd toegesproken door den adjunct- stationschef, den heer Rouman, die hem namens het personeel een fraai geschenk aanbood. Zichtbaar aangedaan bedankte de heer Boon voor het bewijs van hulde. Vanwege de maatschappij kwamen de chef van dienst der exploitatie, de heer Everts, de inspecteur Kiveron, de adjunct-inspecteur Luntermans en de hoofdcommies Van Velzen den jubilaris gelukwenschcn. 's Namiddags hebben een deputatie uit de gemeente, regenten van het Vertymigd Wees- en Aalmoezeniershuis, leden van de Kamer van Koophandel en een groot aantal inge zetenen den heer Boon gecomplimenteerd. De jubilaris ontving verscheidene bloem- stukk en en ook vele gelukwénschen van elders. pe heer L. G. J. Verberne alhier is benoemd tol onderwijzer aan de St.-Jozef- achool, Haarlemmer Houttuinen 24, school van het kerkbestuur van de parochie „Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis" te Amsterdam. •Alblasserdam, 4 April. Op initiatief van Burg. en Weth. dezer gemeente worden pogingen in hel werk gesteld, om het postvervoer van Papendrecht naar hier per automobiel te doen geschieden. Een adres ter ondersteuning van dit verzoek by den directeur-generaal der posteryen en telegrafie circuleert bij de ingezetenen. By J. R. ontstond een begin van brand, doordat een aantal kleedingstukken te dicht bij het fornuis hingen, waarvan er eenige verbrandden. Het vuur was men weldra meester. 'Annerstol, 4 April. De leden der zangvereeniging „Aurora" hebben hun di recteur, den heer P. Zn tien Az. alhier, als bljjk van waardeering een prachtige, ebben houten muziek kast aangeboden. •Arkel, 3 April. Vrijdag leed deze ge meente eeu gevoelig verlies door het overlijden van een barer verdienstelijkste burgers, den heer J. de Jong. De over ledene was gedurende ruim 22 jaar lid van den raad en bekleedde de laatste jaren de betrekking van wethouder. Rovendien heeft de heer De Jong gedurende tal van jaren in verschillende fanctiën de belangen der Ned. Herv. Gem. behartigd; tot aan zjjn overlijden was bjj kerkvoogd. Zjine nagedachtenis zal bjj Arkei's burgerjj dan ook in dankbare herinnering blijven. •Benschop4 April. Vergadering van den- gemeenteraad op Woensdag 30 Maart j.l. Tegenwoordig met den voorzitter, tevens secretaris, alle leden, behUlve ttet lid W. Oskam, wegens zieltte. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Worden behandeld de volgende ingekomen stukken le. Een brief van Gedeputeerde Staten, houdende mededeeling, dat de Rjjksbjjdrage voor het lager onderwas in deze gemeente Voor dit jaar is bepaald op f 4275. 2e. Verslag van de Gezondheids-commissie te Wük bjj Duurstede over het jaar 1909. 3e. Opgemaakt jaarverslag over omtrent den toestand dezer gemeente. 4e. Een brief van den heer Alb. Poot te IJselstein, waarin deze ontslag neemt als fcir Voor," een en amrer voor kennisgeving aan te nemen, waartoe wordt besloten. Benoemd wordt tot gemeente-opzichter de heer T. de Bruin te Polsbroek. Wordt besloten, met algemeene stemmen, goed te keuren de rekening van het algemeen armbestuur, aan Ontvangsten bedragende f 1726,67, uitgaven f 782,71V», batig saldo f 943,951/g. De voorzitter brengt verslag uit van zjjn in de vorige vergadering aan den heer A. Lekkerkerker G.Azn. toegezegd onder zoek inzake het ontslag van den wegwerker C. Verwejj. Na breedvoerig debat over deae zaak shrit de voorzitter hierover de-discussie. 'Besloten wórdt tot bet doen van eenige af- en overschrijvingen op de begrootingen voor 1909. De voorzitter brengt ter tafel twee ge zegelde verzoekschriften, met memorie's van toelichting, van de heeren A. Franke, hoofd der openbare lagere school no. 1 en H. de Bruin, gemeente-veldwachter, waarin beiden vragen om een nieuwe ambtswoning. Ter behandeling van deze zaken sluit de voorzitter de openbare vergadering. Na her opening wordt besloten deze zaken tot een volgende vergadering aan te houden. De voorzitter sluit de vergadering. Hel- en Boelcop, 4 April. Wegens vertrek uit de gemeente heeft de heerD. J. den Hartog ontslag gevraagd als lid van den gemeenteraad en van het college van zetters. 'Hekendorp, 4 April. Vrijdagmiddag ontstond ten huize van den smid J. Kramer een begin van brand. In liet dak der smedery brandde een gal, terwyl ook vele Sannen het moesten ontgelden. Door de inke hulp van velep slaagde men er in de vlammen meester te worden. Hoe de brand ontstond is totaal onbekend. Toen de timmerman Vermeer verleden week een bezoek bracht bjj den veehouder Van Vliet, had hü Zijn rijwiel tegen de hooiberg gezet. Huiswaarts willende keeren kwam hy tot de onaangename ontdekking dat zün stalen ros verdwenen was. Direct deed bjj bjj de Rijkspolitie aangifte en al eenige dagen later werd het op den Jut- faaschen weg in beslag genomen. Tegen den dader, een gewezen zeeman, is proces verbaal opgemaakt. 1 •♦Krimpen a/d IJsel, 4 April. Tot commissaris der spaarbank, instelling van het departement „Capelle c.a." der Maat schappij „Tot Nut van 't gekozen de heer P. Hailing in de plaats van den heei wegens vertrek bedankt had. Het eerste zeeschip. Heden, Maan dag, is met goed gevolg van de werf der firma A. J. Otto en Zonen alhier te water gelaten een stalen cargoboot, lang 1200", [ebouwd voor rekening vup den heer Jos. instant te Londen. Direct daarna zal de kiel gelegd worden voor een passjgiersboot, lang 120'G", even eens voor Engelsche rekening. lieerbroek, 4 April. By de Dinsdag avond j.l. gehouden stemming ter verkiezing van bestuursleden van het Christelijk fan farekorps „De Bazuin", zijn herkozen de heeren W. Hjjtaftop, A. Morelissen, J. Baa9 en P. Brak band, respectievelijk voorzitter, secretaris, peningmeester en bibliothecaris, en gekozen tot algemeen secundus de heer T. Bikker in de plaats van den heer Adr. Morelissen. r, De heeren J. Oskam en H. Hoog werden herkozen tot commissarissen. ••Eekkerkerk, 4 April. De uitslag van de door Burg. en Weth. alhier op Zaterdag 2 April j.l. gehouden aanbesteding van de verbouwing der school voor M. U. L. O. is als volgt: Voor het timmer-, metsel-, verf-, smids- on loodgieters-werk in massa is het laagst ingeschreven door A. Borsje, timmerman alhier, voor de som van f 2375. Voor de banken en diverse schoolmeubelén door C, J. Neveö voor f 330. De gunning wordt voorbehouden ter goed keuring vau den raad. •Nieuwcrbrug, 4 April. Tot hoofd der ChiBteljjke School alhier is, met ingang van 1 Juni, benoemd de heer Chr. de Bouler te Utrecht, die deze benoeming heeft aangenomen. De publieke verkooping van een koffie huis-inventaris, waarbjj ook eon goedloopend biilard, bracht j.l. Donderdag de kapitale som op van f 7. Het was een faillisseinents- verkooping. In het buisgezin van Van 't Hof alhier heeft zich opnieuw een geval van Febris Typholdea voorgedaan. Van den koopman J. d. V. zjjn Maandag j. I. twee koeien, zeven kaWeren en één schaap verbrand, wjjl deze dieren door miltvuur waren aangetast. •Nieuwerkerk a/d IJsel, 4 April. In de vorige week hield het bestuur der afdeeling „Nieuwerkerk a/d IJsel c.a." def Holland sere maatschappij van Landbouw een ver gadering ter afdoening van eenige huishou delijke zaken. Het voorstel van een der leden om aan den heer A. van der Dussén te Capelle a/d IJsel een dankbetuiging te zenden, vergezeld jnet een klein bewjis van erkentelijkheid, voor de moejte, welke bjj zich getroost had om den grootm beer der afdeeling op de laatstgehouddPvoorjanh?- tentoonstelling te Rotterdamse doen oxpb- seeren vond algemeen bjjval. Het was bet bestuur zeer aangenaam en vleiend, dat het dier den eersten prjjs had behaald. Besloten werd nog in de maand April een leden-vergadering te houden, ook toeganke lijk voor niet-leden, waarin als spreker hoopt op te treden de heer P. A. van Driest te Rotterdam (zie achterstaande advertentie). Hoewel het al laat in den tjjd is, willen we toch hopen, dat de vergadering druk bezocht zal worden. Het onderwerp is voorzeker voor den landbouwer van veel belang. *Nieuw-Eekkerland, 4 April. Wan neer het voorjaar in het land komt, het groen allerwege ontspruit en de trek vogels het zuiden terugkoeren, dan ont waakt by velen ook de reislust weer. Dan wordt ook weer aan schoolreisjes gedacht. Zoo ook. bjer. Donderdag j.l. reeds maakten de kindereer der hoogste klas van de eerste openbare lagere school, onder geleide van het hoofd der school, den heer 11, J. D, Bakkes, en zyn echtgenoote, een tochtje naar 's-Gravenhage. Door ieder hunner waren wekelijks eenige centen opgespaard, zoodat de reis door hen zelf kon worden bekostigd. Het weer dat zich 's morgens.dreigend liet aanzien, klaarde spoedig op en hield zich verder op den dag goed. Om half acht ver trok men per Lekboot naar Rotterdam en van daar met den trein naar 's-Gravenhage. Waren sommige kinderen nog nimmer in Rotterdam geweest, door bijna niemand van hen was nog ooit 's-Gravenhage bezocht. Geen) wonder dus, dat zij oogen te kort kwamen, om al het vreemde en merkwaar dige (te bezichtigen. Achtereenvolgens wer den jbezocht de ridderzaal, de vergaderzaal der Eerste en Tweede Kamer en de gevan genpoort. Daarna ging het naar de uit spanningsplaats „De Bataaf' in de Scheve- niniuubf knonhiaa umnr do «mrdftn onthaald en naar hartelust eenigen tyd konden spelen. En toen weer naar den trein èn naar Rotterdam. Per Lekboot keerden allen 's avonds hoogst voldaan huiswaarts. Dat de kinderen hadaeif genoten, bewezen hun stralende oogen én bun opgewekte verhaiéh. 'oord van dank aan den heer H. J. oogen én Een Hv< D. Bakkt es en zjjn echtgenoote voor hnu moeite, .ipag aan dit verslag zeker niet ont breken. ••Nieuwpoort, 4 April. Aan B. T. Wilstra, vroeger gemeente-veldwachter te denderen, thans als zoodanig alhier, is een commissie als onbezoldigd Rijksveldwachter verleend. •Ouderkerk a/d IJuel, 4 April. In de Zaterdagmorgen gehouden raadsvergade ring werd, na mededeeling der ingekomen stukken, onderzocht en goedgekeurd de rekening van het burgerlijk armbestuur over het dienstjaar 1909, bedragende in ontvangst f2012,04 en in uitgaaf f 1531,71. De gemeente- begrooting over 1909 werd gewjjzig(F*en ver volgens wörd het stembureau benoemd voor de aanstaande verkiezing voor de Provin ciale Staten. Daar onze vereeniging „Het Groene Kruis" zich o. m. ten doel stelt het ver schaffen van moi Ned.. zjjnde verplegingsmateriaal gratis af te staan aan „Het Groene Kruis". Het reglement der vereeniging heeft de vereisebte goedkeuring van bet hoofdbestuur verworven. ♦•Papekop, 4 April. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd het kohier van den faoofde- rastgi t. T« instructie van het onderwijzend Sersoneei aan te vullen met de bepaling, at het personeel in deze gemeente woon plaats moet hebben. •Polsbroek, 4 April. Zaterdag j.l. konden de milddadige inwoners alhier eens weder ooggetuigen zjjn, hoe hun gaven besteed worden. Een zoogenaamd koopman in papier, alias bedelaar, had van de ont vangen centen zooveel aan Bacchus geofferd, dat zjjn beenen hem niet langer dragen konden en hij bjj den weg neerviel. Voor 's mans veiligheid werd hij door de rijks- eu gemeentepolitie in het arrestanten-lo kaal gebracht om daar zjjn roes uit te slapen. Wanneer toch zullen dn menschen hier, evenals in de omliggende gemeenten, be sluiten niet meer aan de deur te geven? De schuit voer tegen een steenen brug. Door den schok tuimelde de schipperszoon A. t B. van hier, hals over kop in de diepe shaffen van verplegingsartikelen aan ouver- ïogende ingezetenen neeft de diaconie der ea. Herv. Gem. besloten het in haar bezit f'iT -,T. T-. yken omslag voor 1910 vastgesteld; hét percentage bedraagt 23/i pCt. Tevens werd besloten de voorwetering. Gelukkigkon hij al zwemmende den WXl bereiken, zoodat hy er nog met een nat pak en den schrik afkwam. Slikkerveer, 3 April. Vrüdag 1 April was het vyf en twintig jaar geleden dat de heef J. do Zeeuw, brievengaarder alhier, bjj de posterijen in fuijctie trad. •Tienhoven, 4 April. Tot tydelüke Bode dezer gemeente, in de plaats van den veldwachter K. Bareraan, die bedankt heeft, is aangewezen de heer A ut. de Boer A.Czn te Ameide. 'A - tr J"' •Varen, 4 April. De lotelingeh dezqr gemeente van de lichting) 1910, A.de Bruin, W. Mijdam, D. Schalk, zijp ingedeeld bjj het 3e regiment vesting-artillerie te Gorinchem en H. van Mourik by het regiment huzaren te Venlo, terwijl B. de .Groot (vier maan- der) in Mei zal ingedeeld gorden. In de plaats van den^heer C. van de Giessen, die bedankt heeft; is tot lid van de commissie! tot wering vanVcbpolverzuim alhier gekozen de heer G. Muilenburg Ce. Dl steppen der kalkzanfsteenfabriek „Loevestein" «alhier vinden zóóveel aftrek, dat, hoewel men dag en nacht werkt, aan directe aan vraag.niet geregeld voldaan kau> 1 ApiÜlj'wÏGiisJüg-1 middag omstreeks drie uur ontdekte men brand in het pand, bewoond door de gezinnen Van Wilgen en Dulleineije^ aan het Dorp alhier. Hoewel! de brandweer der eerste afdeeling spoedig ter plaatse aanwezig was, kon men niet apders dan de aangrenzende gebouwen trachten te sparen, waarin men gelukkig slaagdel Een kleine hoeveelheid huisraad van de bewoners, wier inboedels niut tegen brand schade verzekerd waren, kon nog worden gered. De oorzaak van den brand is geheel onbe kend vermoed wprdt, dat het begonnen is bjj den schoorsteen. •Zevenhutzeik, 2 April. Voor de be trekking van hoofd der openbare lagere school no. 2, aan! de Rotte, hebben zich acht sollicitanten aangemeld. Bjj de jongste volkstelling is gebleken, dat onze gemeente 12317 inwoners telt De fanfare-vlireeniging „de Kleine Trompetter" zal on Hemelvaartsdag deel nemen aan het patiouati concours te Hardingsveld. Twee personen Waren Maandag-middag in een roeibootje in de Ilennipsloot aan het spelevaren. „Toen de motorboot er aan kwam, wildefl Zé! zich laten mee slepen, met het gevolg; da^het bootje omsloeg «n beiden te water gfy>«en. W. v. M. redde zich spoedig, doch A.TV. geraakte onder de schuit, zoodat het .mlpeite kostte hein te redden. Kantongerecht GOKI.MUEM. Terechtzitting van 29 Maart. A. V. te Hoog-Blokland, G. B. te Giesen- Nieuwkerk, W. B. te Noordeloos, L. v. E., M. A. de L., L. P. de M., W. F. E. te Gtf- rinchein, II. d. A. te Vdgelswerf, motor- en rijwielreglement, ieder tfl of 1 dag. S. B., W. P. C. en H. v. VV. te Hertojjnen, dronkenschap, ieder f 2 of 2"dagen. W. K. te Gipsendara.lD. C. B. te Gorin chem, P. A. v. K. te Arlcel en J. v. W. te Herwjjnen, idem, ieder f\3 of 3 dagen. I), v. S. te Hardingsveld, idem, f 8 of 3 dagen. 1 C, K. te Gorinchem, idem, f 15 of 3 dagen. J. II. d. M. te Gorinchem, idem, 3 ra. f5 of 3 m. 8 dagen. B. V. te Gorinchem, idem, 3 dagen. A. W. v. G. te Gorincbenji, idem, 14 dagen. GEMENGD NIEUWS. Vrijdagavond zyp te Rotter dam, onder toezicht der pomtie, de landver- huizers ingescheept aan poord van het stoomschip „Cam paft ia", liggende in de Rijn haven aldaar. - Uit de Rotjp te Roi^ej^laip.zyn ten nadeele van «ton aannemer, den neer A. J. N., uit CoudnL drie heipalen gestolen. De fotograaf V. te 's-Herlogen- bosch heeft bekend< dat lijjl in de jaren 19051906 ongeveer tien biljetten van tien gulden heeft vervaardigd; in 1939 een stuk of acht a tien van f 40 met twee verschil lende clichés, zoodat dit düs twee seriën zijn; in Januari 1910 een drietal yalscbe biljetten van 60 gulden, die reeds alle drie iu beslag zjjn genomen; deze waWen gemerkt K. W. 21. Hot origineele biljet, waarnaar deze foto is genomen, is, dauk de scherp zinnigheid en tact der justitie, ook reeds *a^éri&ir"int*Januafi 1910 een! biljet van f 100, dat in Amsterdam door Delmée werd uitgegeven, en ook reeds in beslaglisgei door de justitie. In het algemeen zjjn alle biljetten van hooger bedrag door -Delmée uitgegeven voor gemeenschappenijke reke ning van beiden. I In aanmerking genomen hët bekend psychologisch verschijnsel, dat een be klaagde by eerste bekentenis nooit met de volle waarheid voor den dag koibt, is het vermoeden gewettigd, dat V. zich! nog wel schuldig zal bekenneu aan de vervaardiging van eenige ujoerdef» biljetten. H«t| vowfcir ondefip^k oyitfObb Dplraée te Amsterdam zal voortgezet .worded de zaak mét V. is algewikkeld. nadat Te Euschedé is Zaterdagmorgen hjj het graven van een fundameotslouf voor kolenloodsen aan de fabriek Noorderhagen der firma Van Heek eu Co., de 30-jarige ongehuwde arbeider Kloosterman, afkomstig uit Karnoen, door instortenden grond be dolven. Hjj werd tien minuten later leven loos uitgegraven. Te Njjmegen isMaandaej.lleen kind van dertien maanden, terwjjl de mbeder afwezig was, in aanrtiking gekomen mei een brandeude kachel eu verbrand. De moeder vond bij haar thuiskomst een verkpold Ijjkje. In de Friesche gemeente Het Bildt zjjn Vrjjdag een man en een vrouw getrouwd, die in 1829 en 1830 zijn geboren. Te Utrecht heeft zich weder een geval van gasverstikking voorgedaan. De bewoonster van een perceel in ae oi stad stak een gascomfoor aan, dat op taiel stond en met een gummislang was verhor den met de lamp, r Zjj zette zich daarr neder in een stoel' om te wachten totdkt het water op het comfoor zou gaan koken; intusschen viel zjj 'in slaap. Het schjjnp dat de slang niet voldoende stevig aan was beyestigdi'kyant tijdens dip sli OllW i heel gas gevuld. Toen dl andere huisbewoners! het onraad bemerkten, was tiet reeds te laat. lyn slaa| de slang van de lamt geschoten en heelVTzioh het vertrek meL dft andere huisbewoners! lamp van de juffrouw De juffrouw bleek reeds overleden. Genees kundige hulp kon niet meer baten. De eerste luitenant der rijdende artillerie Jhr. Calkoen uit Arnhem, beeft Zaterdag-namiddag het ongeluk gehad, dat zjjn paard bjj de vossenjacht op de heide achter Rosendaal er van doorging en kwam tc storten. Hjj geraakte bij aier val onder het paard en werd in bewuste- loozen toestand naar het ziekenhuis te Velp overgebracht. Het paard van luitenant Calkoen had in een konynengat getrapt, en was aldus ge struikeld. De toestand van den patiënt is nog zorge lijk. Men vreest dat de ruggegraat is belee- digd en vooreen lichte harschenschudding. Nu de tjjd nadert, waarop het rywiei weer kilometers gaat vreten, verdient wel eens te worden gezegd, wat de ervaring is der Dultsche schoolartsen aangaande bet wiel rijden. Prof. Leubuscher te Meiniügen heeft in het groote percentage gymniasten, dat bljjkens school-geneeskundig onderzoek aan hartstoornissen lijdt, aanleiding gevonden, om de kiassèö op d|*evarën van het o?e*- theilungen an die ERern" opkrachligfl Wpe er tegen te waarschuwen. Steeds luider en talrijker „'worden; de stemmen, die zich tegen het wielryden van knapen en njMsjes beneden dë J4 (ja zelfs beneden de, 17 en 18) jaar verheffen, daar deze sport aan het zich nog jn wasdom bevindend^ hart te taooge eischfen stelt. In f dezen rid uit zich Sanitatsrat Altschul te Praag; en Dr. Reek te Brunswjjk zegt op ronwz van een rjjke ervaring als schoolarts, at,.'Eoo men al aan kinderen beneden dé IA jaar toestaat te fietsen, dit dient te ge schieden onder voprtdurend toezicht van iea met de gevaren vertrouwd volwassene. Vooral dient er op gelet, dat groote tocbtftn vermeden, en kleine alléén langzaam, bjj ricblige adelnhaling en in de opgerichte houding ondernomen worden. 1 April. 't Liep Vrijdagochtend tegen het koffieuur toen een onzer bekende veeartsen te 's-Gravenhage tyerd opgebeld. Of hjj eens gauw in 't Noordeinde wou komen kijken, daar stond al een heelen tyd een paard op twee beenen en de andere twee konden ze maar niet naar beneden krygen! De veterinair antwoordde, dat hjj zou komen, doch vroeg op welke hoogte het was en uiet wien hij sprak. Ja, kom u maar gauw," luidde bet ant woord. „U zult het vanzelf wel zién. Men ziet het al in de vertel" „Is dat paard van u?" «Ja." „Maar inet wien spreek ik dan?" „Met Willem den Zwjjgerl",.,. vereeniging Adolfh Vr(j<lng in het Nutsgebouw een uitvoering, waarbij het duo Muller, HolJandsche karakter-komieken, eenige nu miners ten beste zal geven. De uitvoeringen dezer vereeniging hebben voor het Sehoonhovensche publiek altijd fi<B?wf..UlraCta en onaetwjjfeld mag 't wnrann, dal ook Vrijdag t.s, weder ft* ¥>>rte mllnn bjjwoiir" rste ««jeant r h .hV. ,1.*1 41 InslrncUe-Confyagnie 1' Zondag STADSNIEUWS. MchoouhoYe*, 5 April. fin de heden-middag gehouden Raadsvergadering werden: lo. benoemd tot leden van het stembureap voor de verkiezing vau een lid van den gemeenteraad op Donderdag 7 April a.s„de heeren P. Greup en C L. van Willenswaniid Czn.; tot hunne plaatsvervangers de heeren A. Kuylenburg en J. Kortland en tot plaats vervanger van den voorzitter (den burge meester) de beer P. van Sousbeek; 2o. afwijzend beschikt: a. op het adres viui J. Ponsioen en anderen, houdende verzoek tot bestrating van den Soldatenwal, met dien verstande, dat het verzoek bjj de be handeling van de begrooling 1911 opnieuw ter sprake zat komen b. op het adres van P. de Jong, waarin hjj volgens artikel 64 van de verordening, betreffende de volkshuisvesting in beroep komt van de hem door Burg. en Weth. ver leende voorwaardelijke vergunning tot het bouwen van een woon- en winkelhuis; c. op het adres van B. H. Driesen inzake den aankoop van grond achter zjjn erf; 3o. gunstig beschikt op het verzoek van C. A. Scheepmaker tot het aanbrengen van een waterstoep aan de Oude Singejgracbt, tegen een jaarljjksche recognitie van f0,50. 4o. verleend een subsidie van f 10 aan het congres van „Het Groene Kruis", als hy drogen in de kosten voor de te Utrecht te houden tentoonstelling, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der vereeniging; 6o. goedgekeurd, na wjjziging, de voor waarden voor de levering van gas. f De heer J. C. Pellenberg heeft zijne benoeming tot onderbrandineester aan- g intomen. t Bedankt-vpor bet beroep naar de Gereformeerde Kerk B alhier en Willige- Langerak door Ds. W. Veder te Breukelen. f De jongeheeren L. Diepenhorst te Ameide en M. Scheer te Polsbroek, leer lingen van de school voor meer uitgebreid lager onderwjjs alhier, worden, met ingang van t Mei a. s., geplaatst op de Kweekscnöoï te Nyinegen. De heer Albert Vogel, van 's-Gravenhage, heeft Vrfjdag-avond in het Nutsgebouw een voordracht-avond gegeven en zich allereerst doen hooren in „Jean Marie", drama in één btdrjjf, in verzen van André Theuriet. wet wem een Kracht heeft de talentvolle declamator dit draina in de natuurlijk klin kende, vloeiende vertaliug van J. L. Wert- heim vertolkt I Met zyn streven oin het dramatische zoo scherp uiogeljjk te om lijnen, vermocht de heer Vogel volkomen succes behalen. Op zeer treffende wyze heeft hy „Jean Marie" veraanschouwelijkt, zóó zelfs, dat nu en dan een stille ont roering onder het auditorium merkbaar werd. Als tweede nonnner volgde het voor hem door Joban de Meester geschreven mono drama „De Maecenas". Een romantisch getint verhaal, dat een kunstenaar, een zanger, aan een vriend doet over dingen, die iu de» wel oyerwogyu voordracht van den heer Vogel zeer geboeid hebben. Iq zjjn verhaal deelt de zanger mede, hoe hjj ten buize van een ryk koopman, die den inaecenas uithangt, tjjdens den weel- derigen maaltjid eerst vermoedt, daarna zekerheid heeft in zjjn gastheer, den man voor zich te hebben, die het leven van zjjn, des kunstenaars, vader verwoest heeft, dun man, die zijn moeder (voor haar huweljjk actrice) aan haar echtgenoot ontroofde en zijn vader ruïneerde. Hoe hy tot die ont dekking kwam? Bjj intuïtie, instinctmatig. Immers, het eenige wat hjj zeker wist, was, dat de gastheer blauwe oogen had, en dat zjjn vader jaren geleden eens in zijn tegenwoordigheid een man ontmoette (een ontmoeting, die op den toenmaligen knaap een diepen indruk maakte) die ook blauwe oogen had. Hieruit ontwikkelt zich bjj hem, als hjj op het bewuste diner is, een vermoeden, dat gaandeweg tot een "XTlöf Cte h|| n. h^. diner, bjj likeur en fijne sigaren, zich in tfin hoog heid van artiest over den hoon, ziin vader door den benepen geldman aangedaan, ge- w roken heeft. Die stjjging van vermoeden tot zekerheid- bjj de herkenning heeft de heer Vogel roet ingehoudenheid en joist gendeg schakeering uiterst'knttp doen uitkomen. Hoe zuiver kon men hierbjj den omvang waardeeren van dit natuurtalent, dat alles aas zich zelf en aan de lessen der praktjjk dankt. Welk een kracht en verbluffende Ver scheidenheid van klanken in dit volkomen beheerscht orgaan. Alles, elke wending,1 elke kleine bijzonderheid, tveet die stem met een bewonderenswaardige gemakkelijk heid te teek en en en te kleuren. I Neen, bet is geen te stoute bewering 1 wanneer we zeggen, dat er wel niemana !in de zaal is geweest, die niet volkomen geboeid geluisterd heeft naar die stem, Uie van oogenblik tot oogenblik zwol, in kracht van uitdrukking toenam, tot het was alsof het niet meer hooger, schooner kon, terwjjl dan telkens toch nog gewel diger en aangrijpender kwam, zoodat ten slotte de dingen en de wezens als zichtbaar op on3 toekwamen en voor ons stonden, ^la de pauze werd door dfen heer Vogel een aantal voordrachten ia het Duitsch gelegd, terwyl het programma besloten werd met het bekende blyspel van Frits Beuter; „Jochem Pezel", in de vertolking waarvan de declamator zich voornamelijk hield aan zjjn gunst van nabootsing, in welke virtuose kunst hjj het tot een perfectie heeft gebracht. Déi begaafde spieker heeft zich van dp zij&f des pnhliokfT eet» niÜ geriDge mate ymi waardeering veizekeid: mei Keel aari- aacht' werd do heer Vogel den geheelen avoml gevolgd en herhaaldelijk toegejuicht, a&d het slot langdurig en met groote warmte. Naar wjj vernemen zal de heer Vogel in het kWende 9eizoen alhier weder als declanwnr optreden. f .Blyl^ens achterstaande adver tentie geeft de gymnastiek- en scherra- IWkantator Sehoonbove»" LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN geadresseerd aan onbekenden over dè 2^'helft der maand Maart 1910: Brieven: P. v. d. Waajj, Wageningen. N.B. Aan de afzenders wordt aanbe volen hun naam en adres op de stukken te vermeldenopdat deze bjj onbestelbaar- heid kunnen teruggegeven worden. Bjj Kon. besluit van 2 dezer is, met jngang van 16 Mei, benoemd tot direc teur van het postkantoor te Leiden, M. C. Hennequin, thans directeur van het post en telegraafkantoor te Gouda. Bjj Kon. beslu'lt va» 26 Maart zjjn benoemd: in de provincie Zuid-Holland tot hoogheemraad van bet hoogluiemraad- seh»|>^van SchieJand, Chïk Sue! Ri Mqor- tot hoogheemraad van het hoogheemraad schap van de Alblasserwaard met Arkel buneden de Zouwe, J. Kloek te PeUrsum. Bjj resolutie van den Minister van Financiën zjjn, met ingang van de 394ste Staatsloterij, benoemd: tot collecteur der Staatslotery te Amster dam, Jhr. H. A. A. Meyer, thans collecteur der Staatsloterij te Gouda; tot collecteur der Staatslotery te Delft, M. D. J. Baronnesse van Slingelandt aldaar en te Gorinchem, W. A. Reddingius te Leeuwarden. H. M. de Koningin-Moeder beeft aan het bestuur der vereeniging „Het Buitenland" te Amsterdam doen toekomen een gift van f 100. - Z. K. H. de Prins der Neder landen is voornemens in het laatst dezer maand een bezoek te brehgen aan de eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Rot- tummeroog. Bjj dit bezoek zullen de redding stations op b?ide eerstgenoemde eilanden in oogensehouw worden genomen. Prins Hendrik zal op Schiermonnikoog de gast zijn van graaf BornMorf en van dit eiland af Ameland en RoHummeroog bezoeken. x. -j- De Kemekntvan fterin- cWem Mtoww Inl'te'guan op de^ aanbieding van den directeur van het pensioenfonds yoor burgerlyke ambtenaren om een kapi taal van ten hoogste f245.000 te vent rekken, k 3"s pCt., tegen den koers van 97 pCt.; deze leening wordt aangegaan ten behoeve der waterleiding. Door het overlfiden van Mr. J. baron van Pallandt te Waardenburg, die vruchtgebruiker was vaU legaten van wylen Baron van Lynden, vroeger wonende op Lynderstein te Beetslerzwaag, zullen deze legaten nu tot hunne bestemming kotnen. De Weesinrichting te NeerboBch krügt f 500.000, de Reddingsmaatscbappjj te Amsterdam r 2U0.Ü00; hel Diaconessen- huis te Leeuwarden f 30.000. Het buitengoed „Lyndenstein" wordt inge richt voor gasthuis van minder geforlu- neerden uit den deftigen stand, de recht zinnige richting toegedaan. De hulpkerk en de christelyke school te Beets krygen ook legaten. Het dienstpersoneel krijgt nu pensioen. By de komende Provinciale Sta tenverkiezingen wenschen zich niet meer herkiesbaar te stellen de heeren P. C. Evers, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het district VGraveuhage, die in Juli 80 jaar hoopt te worden; A. C. Volk er, lid der Provinciale Staten, van Zuid-Holland voor het district Dordrecht, '..m De bond van VrjjzinUife Pro- paganda-vereenigingen in de districten Slie- drecht en Gorinchem, beeft Zondagnamiddag een algemeene vergadering gehouden, waarin aanwezig waren afgevaardig4en van de afdeelingen Gorinchem, Giesen-Nieuwkerk e. o., Noordeloos-Hoornaar, Ameide en Leenlam. De voorzitter, Dr. J. H. M. Falkenbagen, zette in zyn openingswoord het doel der vergadering uiteen, n.l. bet voorstel tot wederaansfuiting by1 dén bond van Vryzin- nlge propaganda-vereenigingeo in Nederland. De heer I. H. J. Vos, uit Amsterdam, voorzitter van genoemden bond, was ter vergadering aanwezig om di/t punt in te leiden. Het resultaat van4 dj?, vergadering was, dat niet algemeene stemmen besloten werd, weer tot den algenieenen bond toe te treden, mits deze tegemoet komt aan zekere financiëeie bezwaren, die oorzaken van afscheiding zyn geweest. Met een woord tol opwekking voor de komende Statenverkiezingen sloot de voor zitter de vergadering. De vergadering ran vertegen woordigers der Christelyke partyen ui de provincie Utrecht heeft, naar „De Tyd" ijiéldt, besloten in verband met dp aan staande Staten-verkiezingen, alle aftredende leden der christelyke partyen niet alleen te steunen, doch wanneer een dier leden zich niet herkiesbaar stelt, zyn zetel te laten aap die Christelijke party, welke hy vertegenwoordigde en den nieuwen can- didaut van de Christelyke party met alle kracht te steunen. Donderdag 26 Mei a. s. zal te Utrecht eene sociale conferentie gehouden worden, uitgaapde van het Néderiandsch 1 Werkliedenverbond „Patrimonium", den Christeljjken Natiónalen Werkmansbond en het Nedeiiandsch Luthersch Werklieden verbond. Het voorzitterschap zal worden waargenomen door Dr. P. A. Klap, uit Am sterdam, met wien in de commissie van uitvpering zitting hebben de heeren :P. van Vliet, J. van der Molen, A. Noordhoff, K. A. Grondijsr Dr- J- Tl». de Visser, P. J. Nahujj- sen, 4. van-jóoy, J. W. Meijer, D. Schenk man, C. NieifMiler, J. H. Scheuermans en P. H. bon. -r Op bedoelde confèlftiriie hopen Prof. Dr. P. A. Diepenhorst, hoogfeöftkar te Amsterdam en Dr. J. R. Slotemaker' Bruïne, te Utrecht, verschillende onderween ter be spreking in te leiden. v, De jaarvergadering va.n den bond van krifi-revólutionaire gemeenteraads leden zal Woensdag fT April te Rotterdam worden gehouden. In de Vrjjdag j.l. geboudèn zit ting van de arr. rechtbank te Dordrecht werden o. a. de volgende vonnissen uit gesproken C. K. en A. van A. te Sliedrech^, mishan deling, ieder f 10 of tien dagen. J. v. A. sn C. V. je AjMasserdam, üinomvaart in boezemwateren in 1 J*8 D. 1® ®ifthande,ing eftXAtaW Sr - Vereeniging, ^tot Chm- van reotebeÖdlM van hare t pCt. nnugaun- W'n,^E7-nte Har ^UeWng W°^edf1S^v"°)ilvend; gelden uit Aangenomen werd eene motie, waarin aan het bestuur wordt verzocht als termijn voor afstempeling van obligaties ten bewjize van toetreding tot de ovefeénkomal van 13 Februari 1908 vast t^ stellen: I J^ ""opgemerkt "werd, dat slechts een gering getal obligation nog niet ter afstempeling zyn aangeboden. Deze gonstkn afwikkeling vanxaken heell M kapiUml en richtige rentobetallng gewaarborgd la. Da B, van der Wal, predikanl b(| de Tied. Herv. Gein. te Baeaelt heeft voor kei beroep naar Oud-Beierland bedank!. Aangenomen het beroep naar angenomen ne«. ""11 de Geref. Gem. te Hendrik-Ido-Ambacht door Ds. H. Meulink te Mehskerke. ♦Goudrlaan, 4~Tpril. De geraeente- en poldarbode A. den Haan zal den7.Aunl den dagjfcrdenken waarop hy vó«ir vjjf en twintig jaren als gemeeutebode is aange steld. Van den toenmaligen raad is nog slechts één lid inleven en nog raadslid,n.i. de heer P. Maat Wz. H«t grasgewas der' kaden enz. is publiek verpacht en heeft gezamenlijk op gebracht de som van f 268. •Haastrecht, 4 Apnl. Zaterdag j.l. gaf de tooneelelub „Pbenix" haar aange kondigde uitvoering. Ten tooneele werden SevoerdPapa gaf permissie" en „Een blaat er Eubiotiek". Beide stukken waren met zorg ingestu deerd en werdon vlot afgespeeld. De toehoorder» hebben een genoeglyken avond doorgebracht. Er is luid en harteljjk gelachen. Be veretmiging heeft door deze opvoering bet bewy» gegeven, dat zy reden van bestaan heeft, en den steun verdient yaö) hul belangstel le#d puhljgk re Eenz*»r gea«i*ft$r41M tVi4 na middernaohto f •Krimpen a/4 Eek, 4 Apnl. Van de N. V. J. K. Smits scheepswerven alhier ia vertrokken de goederenboot „Elisa", gebouwd voor rekening van de bank- en handelsvereeniging, voorheen P. J. Berger te Venlo. Deae boot, welke een laadver mogen heeft van 182 ton, «n naar de laatste eischen is ingericht, zal een «eregelden ■houden ti eischen is ingericht, zal een geregeld, dienst onderhouden tusschen Rotterdam- Roermond—Venlo voor passagiers, goederen en vee. Het geheel ziet er keunt netjes uit, en, getuigt van het uitnemende werk, dat op bovengenoemde scheepswerven wordt VATvnnpilifnl vevyaai-digd. ««Ouderkerk a/d Meel, 5 Apnl. VrSdag 1 April j.l. hield de achietvereem- ging „Joubert", tot besluit barer winteroefe- ningen, eene huishoudeljjken wedstrijd. De heeren C. Opschoor, C. Spek, H. Visser Jr. en A. v. Vliet, behaalden hierby respectie- veJjjk dsn eersten, tweeden, derden en vierden prjjs. Op Zaterdag 9 April hoopt de vereeniging hare schietoefeningen weer aan te vangen op de liaan van den heer A. Hoogendjjk te Nieuwerkerk. •Oudewater, 5 April. In den vreegen morgen van Maandag j.L overleed hel achtjarig zoontje van tton metselaar J. V., nadat by 's avonds bnl gebrelikt én over hoofdpyn had geklaagd. Vermoedeiyk heeft het jongetje zich te veel ingespannen by het „bokje-over-spel", dat hy den vorigen dag met zyn nikkertjes had gespeeld. Polubroek, 4 April. Ds. H. Snel alhier heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Urk aangenomen. •Ntreefherk, 5 April. In deze gemeente doet zich een geval van besmetteiyke ziekte „roodvonk" voor by de wed. KI. van der Wal. Heden behaagde het den Heage van leven en dood, na een langdurig doch geduldig lyden, van onze zyden weg te nemen onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw JANNA BB©ERE, Wed. van den Heer" D. C. KeouevAA», in den oudd-Sopi ruim 61 jartb. I M. DEN DEKEN- Tnnrnveld KOOREVAAH. Jaarsveld, M. VERHOEF- Langerak b/z KooREVAAn. de Lék, H VERHOEF. 1). KOOREVAAR. t E. C. KOOREVAAR- rWillige- J van Elk. Langprak, j D K0OREVAAR. B. KOOREVAAR. Willige-Langerak, 3 April 1910. Hiermede betuigen wy onzen hartelfiken dank voor de veieWyken van belangstelling, ondervonden by onze 25-jarige Echtver- eeniging' ADRb. hak. T. HAK Molenaar. Krimpen a/d Lek, 6 April 1910. Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden bü het overlyden van onze barteiyk geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder CATHARINA ELIZABETH VAN WIJK, Wed. W. Kruis, betuigen wy onzen harteiyken dank. M VAANVANMD\M- 'üudt'rkerk A. yAN DAM- j a;d ,jMl A. KRUIS, Dordrecht. Ouderkerk a/d IJsel, 6 April 1910. De ondergeteekende betuigt by deze zynen harteljjken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling, ondervonden op 1 Auril j.l. by de herdenking zyner 25-jarige ambts vervulling als Nachtwaker dezer gemeente. In het bijzonder brengt hjj zynen dank aau de Heeren H. G. 0F.ELHOED, Oud-Ge meente-Secretaris, na J. A. WEMPE, Brigade-Commandant der Ryks-Veldwacht voor de hartelijke woorden hem toege sproken, alsook voor de stoffelijke blijken van vriendschap, welks hy van deze Heeren, alsook van de overige beambten der Rijks- en Geraeente-Politie alhier, benevens van eenige geachte ingezetenen mocht ontvangen. M. STR A VERS, Nachtwaker en Onbezoldigd Rj/ks-VeldwaobTer. "Scfcoobhovèn, B A^jril'HM0. o— De afdeeling „SCHOONHOVEN" der 8o«'. Bern. Arb.-l'nrtiJ houdt heden Woensdag 6 April's avonds 81/2 uur, in het NUTSGEBOUW een ter verdediging van bovengenoemde can didatuur. Entrée ÏO Ct. Arbeiders 5 Ct. VlancherU-Berkchten. •Tienhoven, 4 April. Van gisteren avond tot heden-middag is op de zalmze- genvisscherjj alhier gevischt doch niets ge- vangen. Marktberi chten. Bodegraven, 5 April. Kaas. Aangevoerd 107 wagens, te zamen 4644 stuks, wegende pl.tn. 27862 kilole soort Goudsche f 28,— a f80,—, zwaardere f 82,—, 2e soort f25,— a f 26,50. Edammer f Handel matig. Oorincheni, 4 April. Aangevoerd 556 runderen, 6 nuchtere kalveren, 18 vetle J varkens en 743 biggen en 0 schapen en 0 lammeren. Prijzen zware kalfkoeien f 240 a f 270, kalfvaarzen f 140 a f 200, melkkoeien f 180 a f 240, 1'A-jarige ossen f af—, .guisto vaqrzen f 90 af 130, pinken f 60 a f 1Ö0, graskalveren f a f nuchtere kalveren f 6 a f 14. Béttenioiti, 4 April. Binnenlandse}*? granen. I'rys: Tarwe per 100 K. G. f 8,50 tot f 10. Rogge per 100 K.G. f tot f i. Haver per 100 K. G. van f 6,50 tot f 7,25. Botterdam, 4 April. Aangevoerd 505 vette runderen, magere dito, 2»4 vette en graskalveren, 0 nuchterq kalveren,)288 schapen of lammeren, 66j Varkens. Runderen 31 tot 86 cl.; vette kalveren45 tot 67>fs ct: schapen 22 tot 30 ct; lammeren tot ct; Yarkejis 26— tot 28A ct. en lichte varkens voor export 24 h 26— ét per 1/2 kilo. BIIKGEUliIJKE STAND. Schoonhoven. Van 1—5 April- Ondertrouwd: W. Gaillard en J, de Vries. Op den 9en April a.s. hopen C. VRIJLANDT H, HAU4NG, te Bodegraven hunne te herdenken De Familie HALLING. Eenige en algemeene kennisgeving van de d et HollandHëhe ItfaatschappU van Landbouw op VrUdag den 15en April a.s., des avonds ten 7 nre, in het Café „L* Empé» rance" van den Heer L. ERBER VELD aan 's-Gravenweg. Spreker; Ryks-Veearts te Rotterdam, ö^rer: De Tnberculoge onder het Rund vee en haar beatrijdlng. UMF* Deze vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden. onder-afdeeling der Afdeeling „Schoonhoven" van de Vereeniging „Volksweerbaarheid" op Vrjfdng 8 April 10(0, des avonds 8 uur, in.'t NUTSGEBOUW alhier. Ter afwisseling zal het Hollandsclie Karakter-komieken, eenige nummers ten beste geven. Donateurs hebben toegang met twee Dames, alsmede vr.y plaatsbespreken. Entrée voor niet-leden f 0,50. Plaatsbespreken voor Donateurs op Don derdag 7 April van 12—1 uur; voor niet-leden op Vrydag 8 April van 12—1 unr, k f 0,10. HET BESTUUR. dlc op Adieivt WM'.I- willen herdenken den eersten rerjwardnï ran worden ter vergadering opgeroepen op D1NSDACI W APBlti a.8., de» Avonds ten «Va «We 1 l«>totfléeten«Lft(em.enl. te geven door de muziekvkreeniging 77 Directeur J. A. I ROMMÊLT, met medewerking van den populairen Humorist op Donderdag 14 April 1910, in de NUTSZAAL te Aanvang 8 uur precies. Donateurs en Kunstlievende Leden vrjjen toegang met recht tot plaatsbespreken op Woensdag 13 April, 1-2 n.m. Entrée f 0,50, Heer en Dame f 0,75. Plaatsbespreken 1,0 Cedt extra op Donder dag 14 April, t— 2 JELUI. Programma, tevbils bewjjs van toegang, verkrygbaar bjj n®t--Bestuur en 's avonds aan de Zaal. HET BESTUUR. Op de algemeene vergaderinggehouden den 25. Maart 1910, werd balans- en winst en verlies-rekening goedgekeurd. Het dividend is bepaald op 5%, betaalbaar nd I Hel a. s. tegen inwisse- lingbewjjs no. 4, ten kantore van de Water leiding of by de Heeren JOH. SMIT, Oud-Bei)erlHud, en MART. VISSER, Papendrecht. HET BESTUUR. Spoorboekjes en Belsgldsen verkrygbaar in den Boekhandel van S. Sc W. N. VAN NOOTENSchoonhoven. en een vergevorderd ÏjEEBLIN© ge vraagd, tegen 15 Cent per uur, bij A. KOENEKOOP te Nieuwebbrug a/d Run. Terstond of. anders zoo spoedig mogelyk gevraagd een by de Wed. L. VAN REEU WIJK te Nieuwer kerk a/d IJsei.. Zich te vervoegen by P. VAN REEUWIJK, Nieuwerkerk a/d IJsel (Dprp)^ TERSTOND GEVRAAGD: Adres D. BEZEM ERSchoonhoven. Tegen Mei gevraagd een R. K. die goed kan melken en het huishouden waarnemen (klein gezin), by W. ERBER- VELD, Willens, Gouda. Mevrouw de Wed. T. VON SANTEN Boogaerdt, Krimpen a/d Lek, vraagt tegen 1 Juni een nette niet beneden de 20 jaar. Kunnende koken en zelfstandig" werken. Uil luiniuuuig nciwo". Gevraagd met 1 Mei, wegens huweljjk van myn dochter, op de hoogte met Boter- en Kaasmakery, bij een Vader en Zoon, P. G.v. g. g. v. z. Zich in persoon le vervoègen by C. BOON, Alblassehdam, Kerkstraat. Vanaf beden is «1® pr||» le kwaliteit Roomboter met 5 Cts. pér touunt afgeHlagcii «m bedraagt thans AanbevelendD. DE PATER, Koestraat, hoek Kerkstraat, SCHOONHOVEN. leveren uitsluitend eerste kwaliteit Keven Gouden en tien Kilveren Medailles zyn toegekend In den ZntvelwedstrU* Aug^Sept. '09 te GOUDA aan partUen Kaas en Boter, gemaakt met dit Stremsel eft Kleursel. Om béste AAS en BOTER te maken moet men dus beginnen te stremmen en kleuren met nB* OVERAL VERKRIJGBAAR.^ aan U bü het begin van het seizoen. Is U met Uwe banden tevreden? Hadden Uwe banden onder vroegtijdige slijtage of defect worden te lyden? Een werkeljjk goede band ontheft U van ergernis en dure reparatiekosten, evenals een wérkelijk goed horloge. Waarom verlangt U niet het beste wat de bandantechniek vermag te produceeren? U kunt het tegen matigen prns by iederen rijwiel handelaar bekomen. Onthouat slechts de woorden op 6 April 1910 te bi) Mej. Wed. J. DE VRIES "n morgen» negen nur. te IJsselstola. op Donderdag 28 April 1910, by veiling, en Don derdag 12 Mei 1910, bjj afslag, beide dagen des voor middag» ten 11 ure, in het Hótel „DEZALM", aan de Markt te Ganda, ten overstaan van den resideerende te Gouda, van: De kapitale zoowel als op alle Binnen- en Bnttenlandsche MODEBLADEN, worden aangenomen ln den Boekhandel der Firma Hoofd-Agentschap„Nieuws van den Dag", SCHOONHOVEN. „hlUUUIIUUllD bestaande uit eene Bouwinanswoning voorzien van Waterleiding, met Koestal, Karnmolen, Zomerhuis, Hooischuur, Wagen huis en afzonderlyk verhuurd wordend Woonhuis vóór aan den djjk (bevattende dit laatste: vier Kamers, Mangelkamer, Keuken en Kelder) met ERF, WERF, MOESTUIN, BOOMGAARD en diverse per- ceelen uitmuntend alles aan één blok gelegen aan den IJseldfik, in de nabijheid van Gouda, in den polder Veerstalblokonder de gemeente ter gezamenlijke grootte van in diverse perceeleu, combinatiën en in massa. Grondbelasting; f 113,69. Djjkgeld ,/d Krimpenerwaard f 74,29l/2. De Bouwmanswoning met Landerjjen zjjn verhuurd, resp. tot Mei 1913 en December 1912, aan den Heer G. Baars, voor f 1900 per jaar; voornoemd Woonhuis aan den djjk is vry van huur. Aanvaarding_ t}Ö de betaling der Isoop- pemiingön op aeii 30. Jittri 1910. Te bezichtigen aftë wèrkdagÖAV m»t8 den pachter gelegen komende. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd, Nieuwsteeg 18, alwaar de veilconditiënkadastrale^ kaart, extracten, huurcontract, enz. tydig ter inzage zullen liggen, en notitiën met vol ledige perceelsbeschry v ing verkrygbaar zullen zijn en alwaar tusschen veiling en afslag bodsverhoogiugen worden aangenomen tegen genot eener premie van 10% der ver- b oogsom. voor alle doeleinden geschikt, in een wel varend dorp aan de rivier. Brieven franco, onder no. 4, aan het Bureau van dit iBlad, TE HUUR Mei te aanvaarden. Te bevragen by J. BOL te Meerkerk. Een byzonder gelegen, beschoeid, opgehoogd geschikt voor BOUWTERREIN, OPSLAG PLAATS of alle andere doeleinden, gelegen aan het vaarwater op den Noord te Krim pen a/d Eek. Te bevragen by de Wed. H. A. DE JONG te Krimpen a/d Eek. Te keop aangeboden 0OOO halve Kilo's best KOEMOOE Te bevragen by A. DEN OUDSTEN éc Zonen, Eekkerkerk. met voorglas en zyportieren, bn de Wed. J. BARON, Nieuwpoort. VOOR DE DROGIST, GOUDA. ENZ. ENZ. verkrygbaar by S. Sc W. N. VA» NOOTEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 2