BLOOMER’S Maw „de Nieuwe W, HAVEN, HOEK VOORHAVEN, SCHOONHOVEN. DAALDERS CACAO Een Schildersknncbl of HALFWAS gevraagd met kost en inwoning, G. G. of P. G.voor geruimen tyd werk. Adres D. CLETON, Alrlasserdam. Erfhuis Melons. een net Dagmeisje, niet beneden de 15 jaar. EnHtaluis-..htak, waarbij KARNHUIS, SCHUUR en OPEN GROND. Op gunstigen stand gelegen. Een Msmid-wintw; Metselaarsknechts bij G. v. ik VOET, Mr. Metselaar te Lekkekkerk. 2 WmMÈ by O. DE BRUIJN te Behkenwoude. CLAUS, Oldenburgsch ra*, ingeschrev» het Nederiandsch Paardenstamboek Nu - Hekgeld f 6,-, Venlengeld f 6, HOOI. KOEIEN, RIJTUIGEN. 1 .EenHEERENHUIS, gemerkt C 150, 151, thans ingericht tot Eerste Blad Dienstbode. H. LAMBERT ZONEN. De Slagen Kade a* Dames- en Hinderhoeden. Opening van het Zomerseizoen. HAARGROEI. Grasverpachting. De Dijken 6 Melkkoeien, en Stoom-Oliefabriek d H LAMBERT Zü is thans ook verkrijgbaar in busjes van een half ons a f 0,10. Bouw- en Melkgereedschap enz. TERSTOND GEVRAAGD. 3 of 3 bekwame „DE NIJVERHEID’, Stolwijkersluis bij Gouda. 18 Rotterdam, Kolkkade Na. 9. i en de Landerijen. cou,.™.».““'‘“nr‘rkcnBoer<-^ wagens op ijzeren assen, by W. VAM MEIJEREN te Stolwijk. ZEUGEN LOPIK. gaat niet door. H. C. KOOI, Notaris, Lopik. Het koopen van losse poeder-chocolade kan nu geheel vervallen, want de beroemde Phonograaf met 50 Rollen te koop. Fr. br.onder lett. L, aan JONGENEEL's Adv.-Bur.Gouda. VERHUISD: Tandarts ERNEST CASSUTO. te S<IIEl’EXI«JEX, “WNSTRAAT 2 Fp®£®Ü!f Hendriklaan 45. AFWEZIG tot 1» APRIL. is te GOUDA te consulteerei: Staat ter dekking Boerendienstbode, De Notaris A. J. REUMER 0.te Gorinchem zal op Woensdag Bouw-, Kaas- en Melkgereedschappen. WASSCHEN. een Meisje, goed kunnende koken. 1 MANIFARGES, TERSTOND TE HUUR: du EEN HUIS BS met Grasland, Bouwland en Vruchtboomen. en de Landerijen, gelegen langs het Waterschap „de Over waard" achter Streefkerk, Brand wijk, Nlenw-Lekkerland en Ond- Alblon. DE LANDERIJEN, gelegen onder Groot-Ammera en PealwUk. DE LANDERIJEN ERFHUIS. LANGERAK, om contant geld, in het open) koopen BOELHUIS. ZEVENDER, 12 gekalfd hebbende KOEIEN, OPLEVING. Kruidenierszaak Openbare Verpachtingen. TUINBOUW. Alblasserdam: Twee Woon-en Winkelhuizen, gemerkt C 145 en 146, met naast-en achter- gelegen GANGEN en TUIN, strekkende van den dyk noord op tot de Wiei.j heiend oost Mej. Boele, west J. Goedhart, samen groot 4 Aren, 6 Centiaren. Openbare Vrijwillige Verkooping. te Deae Courant bestaat alt 3 bla Onze LIJNKOEKEN z|jn steeds gemerkt: J in Blok- Pyl Johz., om Boele De afmetingen neme kpril. ;rge tot den ea UUU 09 j. Es, oud 70 j-, Mejuffr. E. SCHENK te Schoonhoven, het stadhuis, vraagt 1 Mei een nette ische, waarva Leeft en het I [helpt ons heen {moed om nog td te overwil jwjj er ons I akweeken var ren in io. 979. Benschop. ren: OHGEBICHT 1858. Tilbury, 2 Boeren wag'ens, Dogcart, eenig Alles ,’s morgens vóór de verkooping te zien. fl S s 9 F uur. van Ph. A. ibaar ver- Nogmaals, maken van’ genoeg men n« irnen. ~>n, bjj iroenen- TERSTOND GEVRAAGD: bruine Hengst Fabriek: OPOBB1CHT Kantoer: Telefoon Gouda 333. Telefoon 6089. B te onhoven zal op Vrij dag April 1910, des de Bouwu ’'"’rSEï De verkooping van ZEUGEN LOPIK op Vrijdag 8 April a.s. - -j öndef de grond verder vol met »sla om later buiten uit plant men er met succes „..der, waartusschen eveneens gezaaid worden. .a geoogst, evenals de radys, neen en de bloemkool de ruimte is de peen geo» „/w>raf gezaaide komkoi Aan hetzelfde adres een 1-31 Maart. Hendrika, d. van Schep. Geklaagd wordt over een tekort geestkracht en over verflauwend doi tingsvermogen. Tot de ontvankelyi klaring van die klacht durven wij wa niet besluiten; veeleer schynt het oni dat men haar elkander napraat. Voeh dan onszelf zoo slap, zoo traag in h» naarstigen, zoo onwillig in het volger ontbloot van initiatief en ongeneig» krachtige inspanning? Zyn wy, persoo in weinige jaren zoo oud geworden, d. oproep tot vernieuwing en opleving or oogen doet dichtknijpen van slaperig en de ledematen doet uitrekken om z middellijk weer te doen nedervallen me zucht van onmacht? Het is niet aangei dat treurlied van veroudering en ontw ting, van zenuwverslapping en lichaamsz heid, van verflauwend *plichtgevoe verminderend verantwoordelijkheids! aanhoudend te hooren neuriën op dro Vooys, te vervelender, omdat er ma, d. van A. •nelis Leendert, Jong. Joost, B. Kloot. - i C. Bezcmer. f en T. v. d. Rouwe en A. van J' C T.n^.DER GBAGT> TANDARTS, Maandag v.n UUr. Donderdag van 8>/i 13 uur. Korte Tiende weg 15. op de woning van den Heer J. H. VAX DER TOBBEK Ka., in den Zuidplaspoldergemeente Zevenhu I sen, de donker- TE KOOP AANGEBODEN: ±74 8000 halve Kilo’s best gewonnen Koehooi. Te bevragen, onder letter B, HULPKAN TOOR Molenaarsgraaf. Terstond gevraagd een P. G., bjj C A. VERSTOEP Moordrecht. van Dam Vroui eenige Schoonhoven, EXPOSITIE van de MO»ELHOE»EN vanaf Bonderdag, 31 Maart. 13 April 1910, 's morgens 10 fySTlMwa uur, ten huize en ten verzoeke iWtrr van D. VAN DER HAM te Woordeloos, tegen contante be- ‘“""publiek VERKOOPEN: 1 Vos, aflandsch veulendragend PAARD, 19 kalfdragende of gekalfd hebbende 3 KUISPINKEN, Boerenwagen, Startkar, Kaaspers, Wringtobben Pekel bak ken Karn en verdere Voorts: GRINTLATTEN, STAKEN en BRANDHOUT. Te bezichtigen één uur vóór den verkoop. IW VAX T HOF vraagt beleefd NATTE en DROGE WASSCHEN. Havenstraatsche Wal 04. -d: T. Wensveen en A. den Akerboom en K. Koster. en: Een levenloos aangegeven Sekeris en en D. van Klaveren. m. H. Bek, oud 2 m. 82 j-, weduwe van A. Mevr. VAN MAZIJK, Voorhaven No. 2, Schoonhoven, vraagt tegen 1 Mei a. Mevrouw WINKLER PRINS, Annastraat, 2hoek Avenue Concordia, Rotterdam, vraagt met 1 Mei Electrische Hoefdaaiuate, geheel nieuw. Eenigste en afdoende geneeswijze van kaalhoofdigheid, uitvallen der haren (kale plekken) en alle voorkomende haarziekten. Aparte Salon voor onderzoek. Haarkundige Lopikerstraat 21, Schoonhoven. TE KOOP: Adres C. HOFMAN, Karnemelksloot 135, Gouda. Te bevragen b(j J. KOOIMAN, Mr. Bakker te Willige-Laugerak. Steeds in voor raad Utrecht- MChe Wagentjes met en zonder portieren, Tilbury's, Kaasbrikkei N.-Zilver, en i Verlangt daarom dit merk en siet toe gU bekomt, want eerst dau zult gU tevreden z||n. kunnen hebben, 's nachts wordt om de kou te weren met matten, zakken of ietsdergelyks gedekt. Niet alleen voor groenten, ook voor bloemen als asters, violieren, leeuwe- bekken, anjers e.a. zaait men ermetsucced onder, terwyl knolbegonia’s e.a. er geinak- kelijk onder uitspruiten. Pas gezaaid zaad of pas verplante zaailingen bescherme men in den beginne, de laatste zoolang ze nog niet zyn geworteld, voor de zonnestralen, door een paar dennetakjes of een schermmat op ’t raam te leggen. we kunnen liefhebbers het een boven bedoelden bak niet j aanbevelen. laar behoefte. overeind te houden, t 1.40 legt men evei een andere, eveneei gehouden. Deze lai de helft in den legt men van planl welke door bet ingra» schuin komen te lig der zonnestralen regenwater. De helling Zuiden zyn gekeerd. De eii worden door een plank verbond» de ruimte onder de ramen van d lucht is afgesloten. In 't Westland, het groenteland ten W. van Den Haag tot Hoek van Holland, gebruikt men dergelijke primitief in elkaar geslagen bakken, ramen van 1,50 M. by 0,80 M., uit één stuk glas bestaande. Men vindt daar kweekeryen met 8 ii 9000 ramen naast elkaar, wat een mooi gezicht oplevert. Natuurlyk is men aan bovenstaande af metingen niet gebonden. Kan men grootere ramen krijgen, ook goed, 't doel waarvoor ze te gebruiken, kan 't zelfde zyn. De ruimte onder de ramen vult men zoo mo- gelyk met bladgrond tot 20 c.M. van 't glas; men plant hierin op 30 c.M. afstand sla planten, welke overal te koop zyn A 20 ct per 100. Zet men deze planten - J - J- ramen en zaait den grond verder wortels, radys, kropsli te planten e.a. ook pli bloemkool onder, radys kan gezai De sla is wanneer de pee..- noodig hebben; is de peen geoogst, dan plante men vooraf gezaaide komkommers of augurken of meloenen onder de ramen, of wel men zaait er postelein in. 's Winters kunnen de bakken geschikt dienen om violen, vergeet- me-nieten e.a. te overwinteren. Zorge men bij zonneschijn de bakken te luchten door aan den tegenovergestelden kant van waar de wind komt een houtje onder 't raam te steken, te gieten en den grond te wieden, dan zal men veel pleizier van een en ander „Kweeker”. BIJBGEBLIJKE STAND. AlbliiMNerdaiu. Van 15—30 Maart. Geboren: Nicolaas, z. van L. de Vries en C van Dalen. Adriat Zwartbol en A. de Bie. Con. z. van M. Bakker en C. de Jon| z. van W. Vliegenthart en Maartje, d. van A. v. 't Hof en Annigje, d. van J. Sterrenburg Wal. Engeltje, d. van D. de 1 v. d. Haspeï. Getrouwd: G. L. Timmermans, 31 j. en D. W. van Lindonk, oud 34 j. Overleden: W. van echtgenoot van A. Roodnat. C. den Boef, oud 28 j., echtgenoot van G. v. d. Veer. N. van Opynen, oud 85 weduwnaar van E. van Horssen. J. C. van der Kuyl, oud 54 j., echtgenoot van L. Roodnat. Benschop. Van 1—31 Maart. Geboren: Elisabeth, d. van W. A. Kool en G. Oosterom. Dirkje, d. van G. Schinkel en T. Kruiswijk. Getrouwd: D. Brouwer, oud 21 j. en J. Maaijen, oud 19 j. C. Dietz, oud 30 j. en M. Booij, oud 31 j. Overleden: G. Boere, oud 5 w. T. Kruiswijk, oud 34 j., echtgenoote van G. Schinkel. T. H. van Vliet, oud 69 j., Heeren KERKVOOGDEN der Ned. Herv. Gemeente te Nieuwerkerk a d IJsel zyn voornemens te verpachten langs den IJsel, bekend onder den naam van KcrkeilUk-etlingcn, op Woens dag den 13den April 1910, desavonds ten 6'/ï ure, in het Café „De Zwaan” van den Heer G. VAN REEU WIJK, op het Dorp. Op een afstand van mwjjdig aan deze plank >ns met paaltjes rechtop laatste plank wordt voor i grond gegraven, nu .7.3K tot plank ramen, iven van de eene plank, .iggen voor 't opvangen en ’t afloopen van ’t helling moet naar ’t inden der planken den, zoodat de buiten- Voor het BURGERLIJK-ARMBESTUUR van Groot-Ammf.rs: En voor de ALBLASSERWAARD e.a.: Het LAND, genaamd „de Nes",onder Streefkerk. en B. Des nam. 3 aar, bij II. VAN ES te Langerak: van hel Burgerlyk- en Diaconie-Armbe- stuur van langerak eu van den Polder Langerak, alle aldaar gelegen. Alles in zoodanige perceelen en op de zelfde wyze als van ouds. Notaris ANEMA te Streef kerk zal op Donderdag 21 April 1910, des voorm. 10 uur, aan de Bouwinanswoning van J. QUARTEL te 1 VA ARKOE, 3 VAARZEN, ZEUG en 5 BIGGEN, BrugboomenBrugplanken, 22 BoomschennenMelkkist, Bietensnyder, eenig Bouwgereedschap, en wat verder zal worden,aangeboden. ^93*21 De Notaris D. TEIJINCK Schoon h( voormiddag» 10 uur, aan de Bouwinans woning, bewoond door T. M. DRIESEN, op contant geld in het openbaar verkoopen 1 VAREKOE, 4 PINKEN, 5 KUISKALVEREN. nen bezaaid worden snij sla, r“dijs e a- groenten op rijen; i wel wat langer terug in ’t en oogsten der Voorts kan i bandzaaier zaaien, kelijk in de voortjes i over 't heele bed eis in. a. w. overal even bedrevenheid. Nog een voordeel van het op ryen zaaien is, dat men, wanneer de groente de kiem- blaadjes heeft gemaakt, gemakkelijk met duim en vinger wat chilisalpeter tusschen de rijen door kan strooien vooral de eerste voorjaarsgroente houdt veel van een beetje chili. De plantjes krijgen dan direct flink schot en groeien, zelfs by schraal voorjaars weer, goed door. Bü de eerste groente wordt veel gebruik gemaakt van een eenvoudig systeem van bakken, de zoogen. Westlandsche eenruiters. Voor iederen liefhebber, die gaarne zoo voor eigen gebruik wat „tuint" en er eenige kosten voor over heeft, is een dergelyke eenvoudige bak van groot nut en tot een waar genoegen. Men legt een plank op den grond en slaat er paaltjes van 60 c.M. langs, om haar Gevraagd voor vaat werk z(j, die goed op de hoogte zyn van het maken van Zilver-draadwerk, komen ook in aanmerking, daar er gelegenheid bestaat zich voor het Reparaliewerk te bekwaï Zich aan te bieden, liefst in persooi Wed. R. M. VAN DETH, Korte Grot daal 19, Gouda. Het is nu niet de tyd van treun van mokkend nederzitten. De ontw der natuur na een wintersluimering van doodslaap alleen den schijn had, ons op tot nieuwen levenslust, lot gezette krachtmeting. Wy, kinderen den drukken modernen tyd, die aai en voortjaagt, wy hebben niet g onze stappen in dei( tredmolen der lyksche plichten werdén slechts onderbi door de noodigste pauzen tot wede vulling van verloren arbeidsvermoge in dat opzicht brengt de wisseling de zoenen ons weinig vérandering. Mai we zoo eens rondom ons zien, en wy schouwen overal, in honderden vo: de aankondiging van het immer 1 levende en het onvergankelijk schooi als wij op elke schrede van de weid» werkzaamheid de openbaringen opvi in de ziel, ja, dan ^rijgen wfl hetg» alsof er in ons iets uit de diep voorschijn treedt, uit! de donkerheid een weg breekt naar het licht, dat va hemel straalt met steeds liefelijker gla O ja, er is niet weinig doodgegaan, goed dood, in het wiritergetijde dat a ons ligt en in de vele andere, die ons het hoofd zyn gel rokken. De levens wordt niet volbracht zander narigbed' teleurstellingen, en in| den strijd die; te voeren hebben tege^i de onvermyd< beproevingen en de alan eigen of an schuld te w(jten tegenspoeden, brenge bet er niel af zonder verwondinger niet zelden een levenslange verinii beteekenen.- Maar er lis een weerk van taaie vasthoudendheid, die aiel minst stevig zich vertoont in de men lyke natuur: een ontblladerd bestaar men zou meenen voor onherroepelijke zinking te zijn aangewezen, bot opi uit, en ter plaatse waarl de gaping va. door stormwind afgerukten tak zich blijft, dringen de levenssappen nie bloei naar buiten. Dat jeugdige en fri lente ons den indruk doet opleven in de ziel, veel smart, en schenkt misschien wachtend le Niet in dien zin, dat verharden door het aa tegennatuurlijke ongevoeligheid, op de van de jonge Spartanen! in de Oudhêi van de hedendaagsche Wilden ten aai van lichamelijk lyden. Menschen van 1 zedelyke waarde voelen den angel va smart diep in zich doordringen, wan is meer dan de zelf ondergane folt< die hem zoo scherp doet zijn. Maa hoop fleurt weer op ei het vertroi herleeft; er is herstel] voor de mi krankheden en vergoeding voor verliezen; er blijft vari het gedeell verlorene een ander d^el over, wat men zich hecht met versterkte bandei Een optimisme dat eenyoudig dedoi feiten ontkent, de ongunstige verschijn loochent en ’onrustwekkende cyfers var afschuift, zy hst onze niet. Het verdient naam geenszins, verdient ^ifs niet dal zich er ernstig mede bezighoudt. Mer licht, in een bloeiende gaarde wandelen» eenmaal de handen op de oogen leggc bleven teren op de {herinnering het geziene. Maar de werkelijkheid d zich op met haar harde sto»zten, wy niet zullen indommëlen' dóch v zaam blijven en werkzaam, ten einde te kunnen opgaan ter vërovering vai in de verte opdoemende land van geh van welbehagen. Het heengaan van winter is waarljjk geen afscheid ge voor immer, en niet wel bekwame he indien zulks ware, want de wisselin 1 liefelijke en der kwade dagen moe' doen worden wat wy jiehooren te geharde strijders en moedige werkers Ter svername aange- bodeu een goedbeklante met Paard, Wagen en veel Buiten klanten. Fr. hr., lett. J U, SWARTSEN- BURG’S Adv.-Bureau, Gouda. Notaris ANEMA te Streef- i. kerk zal op Zaterdag 9 April 1910, voor het seizoen van dat *n het openbaar verpachten: A. Des morgens 9 uur, by I. DE STIGTER te Groot-Ammers: Voor de Polders: le Gelkenes, Araniers- Graafland, Achterland en Peulwyk; en 2e Streefkerk, Kortenbroek en Lan genbroek in A. adert, z. van Girritje I». van Vogel en L. de Bongen en F. de A. van Bemcekom P. den echtgenoot van A. de Ridder. dieMendam. Van 11—31 Maart. Geboren: Lena Willem.na, d. Van de Ruiter en A. Hartog. Leendert, z. G. den Dnnnen en P. Huisman. - Elizabeth, d. van J. N. v. Gessel en Klei. Geertje, d. van L. V» Vos. Neeltje, d. van T. F Krjjger. Willem, z. van A. van Bennek» en L. den Toom. Adrianus, z. van Dikken en C. Vonk. Overleden: J. B. de Zw^rt, oud 6 j. C. van Heteren, oud 17 m. Goudriaan. Van 1—31 Maart. Geboren: Willempje, d. van J. en L. van Harten. Gerrit, z. v®n A. Hakkesteeg en G. van Middelkoop. Overleden: N. de Vos, oua 2 i. A. Kroon, oud 73 j., weduwe van J. de Vries. Uoeukoop. Van 1—31 Maart. Geboren: Peter, z. van J. Gaighorsl en G. A. Hoger vorst. Nieuwerkerk a/d IJ. 18 Mrt-1 Geboren: Di?k, z. van C. Vuik m M. Burggraaf. Gerard, z. van J. Mare is en E. Grootenboer. Maria, d. van van Vliet en A. I. Pols. Pietje Johanna, d. van A. Both en G. Vogelaar. Gebhard Leendert, z. van H. van Ry en J. Dal. Getrouwd: C. Vos, oud 32 j., weduw naar van J. M. van Ellerwyk (won. te Alphen), en J. Bakker, oud 33 j. P. Potuit, oud 47 j. en M. Jabaay, oud 38 j., weduwe, van A. Uitbeyerse. C. van Leeuwen Az.,| oud 28 j. en M. H. van Rogge, oud 21 j. Overleden: D. Vuik, oud 8 Een levenloos aang»!geven kind Straver en A. M. van Leeuwen. Otteland. Van 1—31 Maart. Geboren: Maria, d. van J. eu A. B. Swynenburg. Getrouwd: W. Vonk en D. de Pater. Ouderkerk a d IJsel. Van 1—31 Mrt. Geboren: Hendrik Jacobus, z. van J. Snoey en N. Spoormaker. Jan, z. van G Marei is en M. Both. Leendert, z. van L. Timmerman en A. Verburg. Jannigje, d. van J. Droog en J. van Herk. Cbiela Martijntje, d. van D. van Ryswijk en M. van Dam. Getrouwd: L. Brussee en F. Kout- staal. G. Mourik en M. Visser. Overleden: R. van Meyeren.oud 14w. C. van W(jk, oud 80 j„ weduwe van W. Kruis. J. Noordegraaf, óud 81 j., weduwe van D. A. Kip. Oud-Alblas. Van t—31 Maart. Overleden: A. van Andel, oud 27 j. (te Gorinchem). L. Jongeneel, oud 11 j. A. Donk, oud 87 j. Polsbroek. Van Geboren: Jannigje H. van Noort en J. H. r Getrouwd: A. Kuyl, oud 25 j. en G. Romjjn, oud 28 j. Overleden: P. Du(jts, oud 31 j. W add in gavee n. Van 15—31 Maart. Geboren: Hubertus Willem, z. van C. T. van Wageningen en W. S. van Leeuwen. Egberdina Gerarda Maria, d. van J. van Eyl en C. Rietveld. Willem, z. van J. D. Spek en C. Groeneveld. Joanna, d. van C. Radder en L. van der Does. Pieter, z. van J. Rupke en J. H. van der Geur. Jannigje Neeltje, d. van H. J. Moerkerken en I. Boender. Thomas Cornells, z. van K. Zwanenburg en S. W. de Bruyn. Marius, z. van M. van Rijs wijk en L. Blyenberg. Leendert, z. vap P. A. Voorkamp en C. J. den Edel. Johanna Helena, d. van C. A. Blonk en H. Rietveld. Evert Jan, z. van E. J. van Beek en R. van de Waerdt. Pieter Gerardus, z. van P. G. de Lange en J. M. de Heer. Getrouwd. Hertog. J. j Overlede" kind vanJ.SeL._ J. Bokhove, oud 6 L. Janmaat, oud - Droog. N. C. E. van van den Berg, oud 11 m. P. Meyderwyk, o id 8 m. Vroege groenten. In den groentetuin zijn we reeds druk in de weer: waar de grond de bewerking toelaat, worden aanstalten gemaakt het eerste zaad aan den bodem toe te vertrouwen. Gronden, welke moeiliik te bewerken zijn vanwege de vochtigheid, zal men niet vroeg bewerken, daarhy dan den ganschen zomer stug blyft, kalk en kalkpuin kan vooral in zulke gevallen goede diensten bewyzen,. 't Allereerst worden bezaaid de gunstigst gelegen plekjes, en dit zyn gemeenlijk die aan de Zuid of Westzijde van een muur of schutting. Gewoonlyk maakt men daar ra- batjes van 1 M. breed, welke al vroeg kun- niet spinazie, raapstelen, 't Liefst zaaie men deze dit houdt by 't uitzaaien op, maar dien tyd vindt men gemakkclyker uitwieden r gezaaide groenten. in dit geval een ongeoefende iaien: 't zaad toch is gemak- uit te strooien zaaien ischt, vooral om egaal, i dik te zaaien, eenige PEN te Alblotwerdam en VHj’d* April 1910 by afslag, SANG altiaar, telkens d< precies, ten verzoeke i wijlen den Heer P. DE J baar te verkoopen: Onder de gemeente 2 Woningen, met SCHUREN, KANTOOR, grooten TUIN en ERF, binnendijks aan den Kinderdijk, naby het Stoom booten veer FOP SMIT Co., strekkende van den dyk n oor den op tot de Wiel, heiend oost den Heer P. A. van Buuren, west het Brandspuiten huis, en eenige perceelen Blikslag daar tegenover buitendijks, een en ander samen groot 13 Aren, 36 Centiaren. In 2 perceelen: 8». Een perceel OPEN GROM) met daarop aanwezige LOODS en achter- gelegen TUIN, binnendijks aan den Kinder dijk strekkende van »ien dyk noorden op tot den Heer J. C. Lepeltak, belend west denzelfde, oost de Heeren P. en C. J. Leis, groot 21 Aren, 90 Centiaren. 4°. TWEE HTIZEN, gemerkt D 195 t/m 199, iiigericht tot meerdere woningen, met ERVEN, binnendijks aan den Kinderdijk en aan de Kikkersteeg, strekkende van den dyk noordoost op tot no. 5belend oost de Kikkersteeg, west L. de Kloe Sr., samen groot ongeveer 3 Aren, 40Centiaren. Een blok van vijf Woningen, gemerkt D 190 t/m 194, met ERVEN en STEEG, aan de Kikkersteeg, strekkende van no. 4 noordoost op tot no. 6 en J. en C. W. Burggraaf, helend oost Wed. M. dê' Kloe, west L. de Kloe Sr., samen groot ongeveer 7 Aren, 36 Centiaren. 6°. Zes Aren, 20 Centiaren TUINLAND, ten zuiden van no. 5, strekkende van daar noordoost op tot J. en C. W. Burggraaf, belend oost no. 5, west L. de Kloe Sr. 7«. Zeven Aren, 03 Centiaren BOUWLAND en WATERING in Blok- veer, strekkende van den Heer A. Pijl Johz., noordoost op tot denzelfde, belend oost den zelfde, west A. Baan Bz. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 28 Mei 1910. Perceel 1 is verhuurd tot 1 Sept. 1910, voor f 535,—, en perc. 7 tot 1 Jan. 1911, voor f 6,50, alles per jaar. Voorts verhuurd of verhuurd geweest: Perc. 2 voor f 7,—, perc. 4 voor f perc. 5 voor f alles per en by de week. Een zoo goed als nieuwe MmiM «i M. 25 Platen en groote notenhouten Kast, ooit zeer geschikt voor Café, speelt ook met het jnwerpen van 2'/s Ct., gekost hebbende 225 gulden, thans voor 125 gulden. Mr. J. P. VAN DEN BRINK, Notaris te Al- blasserdam, is voornemens op Vrijdag 8 April 1910 bij inzet, by J. VAN KRIM- Vijdag 15 by B. A. VOGELE- les avonds te 7 uur van de Erven van JONG, in hetopen- ser» afsli

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 3