OfflciöBlB Kemis^wi. 1910. Woensdag 87 April. N°. 3127. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Aanbesteding. BINNENLAND. BUITENLAND, s Overzicht. na i rdeni l j.l. bracht de heer H. H. D. van op Kui subs subs. 1 d. S. W. N. VAN NOQTEN te Schoonhoven, UIT g e v s. Intereomm. Telefoon-nr. 20. Ooi van oei 3d., slag 1 Gemeente Schoonhoven, te riezing hoofd- le im re. id., perc. perc. F 1,52; voor rogram als j memorie Angers profits 'Onibes zulks Dorp, SCHOMMHHÏ COURAKT. •ming va., older „De Br i geplaatst Wingerden !rt. T. perc. 14e -en. kwam I ..ad, aam mder den hem ’uit haar, de ai len, zoo, vluchtt de onder* ■ring-inaat- W. A. A. Elink van Burg, en dankbaar- weder linklyk Z. K. 'Deze CJburant wordt des Woensdags- en des Zaterdags--, morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven perdtie maanden 0,75. Franco per post door het geheele ryk 0,90. Men kan zich abonneereti bij allé Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. fond van R. K. - Jerland vergadert in het Gebouw voor lappen te Utrecht. o.a. de navolgende had de vrouw van J. de ongeluk, terwijl zy bezig en verrichtte, van de waterstoep in de te vallen. Door haar tegen- geest, wist zy zich weer verken, en toen met behulp >t, die inmiddels het weer op het droge met den schrik en een klinkerbestrating. i verband met dit voorstel was door heer Breebaart verzocht om teruggave door hem voor beharding van dien 'itorte gelden. Over deze zaak waren jeea Jen raad het lang niet eens. Ten slotte werd een voorstel van Dr. F. H. Gi van Iterson, om het geheele gestorte bedrag aan adressant terug te betalen, na aftrek van de som, die in de bouwverordening is vastgelegd voor rioleering en bestrating, zündé f 20 per strekkenjen meter, aan- genon heeft de voorzitter - woorden gewijd aan den heer J. J. Prins leven directeur der “Door *ide‘ Na^mlooze Vennoot- ap Full cream Kaasljond te Amsterdam Bodegraveö wordt thans kafls met het lijks-eontrOlemerk voor volvette kaas ver- De fabriek Dud-Holland degrtaven is de eerste fabriek, welke ider contröle heeft gesteld en genoemde eerste die de gemerkte ‘n a d Eek, 25 April. Voor .ig van onderwijzeres aan de school I alhier hebben zich J aangemeld. thouden verga geheel bes.-- Brand, voorzitti is, en Corn, van C digheid van g- den wal te werken, haar echtgenoot, V«1 had opgeinerkt, ■men, zoodat zy er een nat pak af kwam. •Krimpen de betrekking openbare lagere i vyf sollicitanten In de gehouden vergadering van de Gereformeerde geheelonthouders-vereeni- ging werden tot bestuursleden gekozen de hoeren W. Brand, voorzitter; J. Witte, secretaris, en Corn, van Gomerden, penning meester. ••Langerak, 25 April. Aan de land* weerplichtigen dezer gemeente van de lich ting 1909: T. den Hartog en A. van den Berg, beiden behoorende tot het 30e bataljon landweer-infanterie.is gedurende den tijd dat z-ü voor landweer-oefeningen onder de wapenen zyn geroepen, een vergoeding van respectievelijk f 0,90 en f 0,70 per dag toe gekend. In den loop der vorige week werd in deze Overtreding van provinciale reglementen: H. d. D. te Jaarsveld, f t, shbs. 1 d. H. v. E. te Jaarsveld, f 1, subs. 1 d. I. r. V. te t1. «ah». 1A te Lopik, vrijspraak. Overtreding, van de Drankwet: J. V. tor Krimpen a/d IJsel, f 5 subs. 3 met verbeurdverklaring yan de in besl genomenfjesschen. ScheepvöartoVert redingen W. V. te Rotterdam; f 4, subs. 2 d. J. C. S. te Dordrecht, f 2,. subs. 1 d’. G.,M, te Zwyiidrechj, f subs. 2 d» Leerplichtovertreding: k', A. v. A. te Jaarsveld, f 2, subs. 2 ,d. thai scheiden nog zullt een 1 zich aan de kiezers te ste sident del* Kamer, heeft voor de kiezers dit besli te zeggendit is een pui kiezers niet beslissen kunnei zouden zy, alsof het een aant. juist die afgevaardigden gek, die het laagste traktement t w._. een zou 15.000, de ander 9000, een derde ipisschien 6000 francs vragen. „Wie weet,” zeide Brisson, „of er niet gevonden zouden worden die het voor nipts' wilden doen." Daarom is dit geéR quaestie onrdoor kiezers uitgemaakt te worden. De toehooi ders van Brisson wa'ren met deze beschouwing voldaan. In een verkièirngsvergadering te Ai heeft de candidaat der oppositie Mongt meegedeeld, dat hem onder Minister Cc het Legioen van Eer was aangeboden voor de som van 50.000 francs. Overigens maakt men zich in Frankryk niet druk met verkiezingen. In Parys heeft men veel meer op met het bezoek van Oud- t President Roosevelt. De heer Roosevelt is niet, zooals in het vorig overzicht gemeld werd, eerst naar Denemarken gegaan, doch bevindt zich thans in Parys en komt van daar eerst zyn bezoek aan Nederland brengen. Roosevelt werd in Parys aan het Ooster- station .ontvangen door een vertegenwoor diger van president Faillières, door Minister Pichon, politie-president Lépine en den Amerikaansehen gezant White. Een groote menigte wachtte den groolen reiziger op. De winkels in Parys zyn versierd met de Amerikaansche vlag. Algemeen bewijst men den Oud-President hulde. De Duitaehe bladen schrijven opgetogen over den eersten oefeningstocht der lucht vloot. Deze „vloot", bestaande uit drie sf hepen, heeft een zeer welgeslaagden tocht gemaakt, waarby in 't geheel geen onge lukken zün gebeurd. Z. M. Keizer Wilhelm, de Keizerin en Prinses Victoria Louise waren op het landingsterrein te Hamburg in den Taumes aanwezig. De schepen kwamen van Keulen, vanwaar zy te 11.30 voorm. vertrokken waren en kwamen ,te 3.45 boven het terrein te Ham burg aan, wak1!* een ontzaggelijke menschen- massa by een Was. De bladen noemen dit feit een wereld gebeurtenis. In Berljjn wordt de toestand in het bouw vak steeds beter. Men hoopt algemeen dat de staking niet zal uitbreken en de uitsluiting dus niet worden afgekondigd. Het Pruisische Hoerenhuis heeft de tweede lezing van het kiesrechtontwerp aangenomen. Uit Servië komen thans berichten van erge overstroomingen. Het internationaal verkeer opde lijn Belgrado-Nisj is verstoord. Alle fabrieken staan stil. Telegraaf- en telefoonverkeer is gestoord. De schade is ontzaglyk groot en alleen te Kragoejewatz zyn reeds twaalf menschen verdronken. Ook op vele andere plaatsen in West- Serviö is de schade groot. Er zijn reeds vele huizen ingestort. De overstrooming is veroorzaakt door aanhoudende regens, die tegelyk kwamen met het smelten van de sneeuw in ,dte gebergten. De Britsche gouverneur-generaal van Zuid-Afrika, lord Gladstone is yverig bezig om Hollandsch Ie leeren. Hy wil by officrêele gelegenheden de Boeren in hun eigen taal kunnen toespreken. Zyn vrouw en zyn nicht volgen ook de lessen in de Hollandsche spraakkunst, welke /gegeven worobn volgens de Beriitz-methode. hun meester een blo< tafeltje, terwyl ondf Wyngaardeh, ondei een toepasselijk lied zongen, den meester vlagde „De Tempel' avonds was er by den jubilaris een g lige huiselijke bijeenkomst van de bi Scliellulneu, 25 April. De milli J. Peele is voor de Nationale Mi afgekeurd. Zaterdag j.l. 111 van Slype, burgemeester dezer gemeente, zjjn bijenkorven alhier. Juist ter plaatse aangekomen, schrikte het paard, en gingen zoowel koetsier als paard en wagen te water. Met toegeschoten hulp was spoedig alles aan wal, behalve de bytjes, die men in het water zag dryven, zoodat het een aardig schadepostje is, daar waarschijnlijk de helft der diertjes verdronken is. ♦Vlist, 25 April. De land weer-verlof ganger J. de Jong alhier is voor den dienst ongeschikt bevonden. Mejuffrouw de wed. G. van der Heeden te Polsbroek ontkwam Dinsdag aan een groot ongeluk. Met haar zoon met paard en tilbury van het erf van den veehouder Slingerland alhier komende, schrikte het vosje voor een niet ongemerkt, op den weg naderend rytuig. Het beest sproig ter zyde, maar gelukkig bleef het rijtuig tusschen de aan den kant staande boomen hangen, róders was alles in de diepe Vlist terechtgekomen. Met vereende krachten werd het rytuig weder op den weg gebracht, en kon de onderbroken reis naar Polsbroek door de hevig verschrikten worden voortgezet. Vuren, 25 April. Vrydag-morgen had de zeventienjarige dochter van schipper Van Hoorenbeeck, met zyn schip liggende in de nabijheid van de steenfabriek der firma Heuff, het ongeluk, by het wegwerpen van eenig vuil, te struikelen, waardoor ze over boord viel. Haar broer, die het ongeval zag, begaf zich onmiddellyk te water, doch mocht niet het genoegen smaken, zyn zuster te redden. Nog even kwam de ongelukkige boven water, om daarna in de diepte te verdwynen. Door den vader van het meisje is een premie van f 25 gesteld op het vinden van het lyk. Wanneer het mocht gevonden worden kan aangifte gedaan worden by den commissaris van politie te Gorinchem. •Zevenhuizen, 25 April. Tot kroos heemraad van den Tweemanspolder is benoemd de heer J. van Leeuwen en in de plaats van den heer W. van Dorp, die om gezondheidsredenen bedankt heen. In de Dinsdag alhier gehouden verga dering van de afdeeling „Zegwaard” van het „N. O. G." is tot voorzitter benoemd d« heer J. Terpstra ta v. d. d. v. d. K. te Jaarsveld, art. 431, f 3, auus, z d. F. K. te Jaarsveld; J. K. te Lopik en L. K. te Jaarsveld, art. 424, vrijspraak. A. B. te Krimpen a/d IJsel, art. 401, f 1, subs. 1 d. k W. W. te Rotterdam, art. 453-f 1, subs. 1 d. A. J. te Benschop, art. 453, 1* 1, subs. 1 df. C. v. I. te Benschop, art. 453, f 1, subs. 1 d. J. de B., huisvrouw van C. D. te Krimpen a/d IJaeL art. 424, vrijspraak. F. d. W. te Jaarsveld, art. 461, f 1, subs. 1 d. II. d. G. en D. d. J., beiden te Nieuw- Lekkerland, art. 426, ieder f 3, subs. 2 d. J. D. v. D. te Gouderak, art. 453, f 1, subs. 1 d. J. C. H. te Bergambacht, art. 431, f2, subs. 1 d. G. N. te Bergambacht, art 453, f 1, subs. 1 d. L. L. te Ouderkerk a/d IJsel, art. 453, f 1, subs. 1 d. II. V'. R. en Th. P. M. beiden te IJselstein, art. 461, vrijspraak. H. V. R. te IJselstein, art. 461, vrijspraak. Overtreding van de politieverordening van Vlist: A. S. te Vlist, onderzoek heropend. Overtreding van dê Post wet: J. U. te VIW, s\iBs. 3 d. - D schal en I Rijk^^..--^.. krijg baar gesteld, te Bodegraven is zich önd<ir contWle hf vennootschap is de kaas levert. De algemfene vergadering,van de Nationale Clifisten tGeheel Onthouders Vereeniging zal dit jaar niet, zooals, ge pield werd» °P 7 en 8 September te Almelo, worden gehouden, maat op Woensdag en Donderdag 14 en 15 ‘September. Het hoofdbestuur heeft de jaarvergadering namelyk een week uitgesteld, omdat bleek, dat O]P eerstgenoemde dagen te Almelo' voor het laatst kermté wordt gehouden. Onder de verrfls'singen», Z. K. H. Prins Hendrik ter gelegenheid van zijnen verjaardag bereid, behoort het portret van IL K. H. Prinsps Juliana, op last van H. M. de Koningin naar .het leven geschilderd door mevrouw Thérèse van Duyl Schwartze. De kunstenares, die het stuk, daags te- vorep, ten Paleize opstelde, werd des och tends van den verjaardag door Z. K. H. ontboden, die haar Zyne gropte tevredenheid en dank betuigde. Het bestuur der maatschappij „Caecilia" mocht van H. M. de Koningtn- Moeder, na toëzending van het jaarverslag, een bedrag van f 60 ontvangen, als blijk van H. M. belangstelling in deze Maat schappij. Z. K. H. Prins derlanden heeft'aan de breeht te Leerdam, jaart, f 20 geschonkt AU de taalonderwijzer binnenkomt, zoo beschrijft een blad een der lessen,’ schudt zjj>r jeeri^g^de hand en zégt„'Goeden gêS^JzScïa^tMdat**zij behoorlijk uitge sproken zijn. Daarna wyst de onderwijzer aiieidei voorwerpen aan: „Dit is een wandelstok." „DjUr is het raam.” „Een stqel", enz. eri^. istènrUk. De èxecuteurs-testamentair den onlangs overleden burgemeester van Weenen, Lueger, zijn tot hun,verbazing tot de ontdekking gekomen, dat de groote man zyn Vermogen van circa 120.000 kronen niet belegd had, maar in bundeltjes bankpapier fn zijn kast geborgen/had. Slechts, 12.000 kronen warén in effecten belegd, en daarvan, waren sinds jaren de coupons niet verzilverd. In de vo’rigb week verongelukte een4 Japauscli onderzeesch vaartuig, vlak bij de haven van Kure. Er is thans een schrij ven gevonden van dep commandeerenden luitenant. Hij schreef in het stuk tydens het verongelukken Van het schip, hoe hy zelf en zijn 13 Jotgehooteu pogingen gedhan hebben om het schip weer naar de opper vlakte te krygen. Hy betuigt zyn leedwezen over het verlies van het schip en de menschenievens aan boord en roemt het moedig gedrag der be manning. ■Het slot van het stuk getuigt van held haftige kalpite en gelatenheid in het aan gezicht van den dood.' De schrijver deelt mede, dat alleh nog slechts met -groote moeite ademhalen en hy veyzoekt den Kei zer om hulp ep onderstand voor de gezinnen van^le officieren en de manschappen. De Koning van Engeland Ijjeeft dezer dagen de Edward-medaille 2e kl. toegekend aan de 15-jarige Hannah Hugill, die eerpgen tyd geleden hare moeder heeft verdédigd tegen eert dollen stier. De moeder werd, toen ze een paar koeien in het land bracht, door een stier aangevallen. Zij verdedigde zich met een hooivork, inaar de stier wierp hakr op den grpnd en begon haar met zijn horens te bewerken. Toen kwam Hannah, die' het uit de verte gezien had, aansnellem Zy haalde-de hooi vork ander den stier vandaan, en sloeg en prikte hem ’uit all«: macht. Daardoor ge lukte het haar, de aandacht van het woédend# dier' af te leiden, zoodat haresinoeder ópstaan' en met haar vluchten kon. Kantortgvrecht Schoonhoven. Strafzitting11 vap 22 April 1910. Jacht- en visscheryovertredingen J. N. te Vlist, vryspraaktf J. v. B. te Bergambacht, f 3, sub. 2. d. G. B. te Benschop, f 5, subs. 3 d. A. B. te-Hqenkoop, f 5 en f2, subs.Sen 1 dag hechtenis, met verbeurdverklaring van geweer, patroon en huls. J. v. d. H. te IJselstein, f 10, subs. 5 d., met verbeurdverklaring van het geweer. A. v. d. V. te Polsbroek, f 5, subs. 3 d. J. S. te Schoonhoven, f 3, subs, 3 d. D. v. d. H., onderzoek heropend. P. v. d. H. te Stolwyk, f 2, subs. d. H. v. R., vrysprAak. J. S. te Vianen, voor onbepaalden tyd geschorst. Overtredingen van het Motor- en Ry wiel- regleraent: J. v. Z. te Hoenkoop; A. R. te Benschop; H. B. te LekkerkerkA. K. te Willeskop; F. d. J. te Ouderkerk a/d IJselK. v. V. te Hekendorp; L. A. te Krimpen a/d Lek; P. K. te Berkenwoude; A. V. te Benschop; C. v, I, te Benschop; W. d. J. te Bergam bacht, allen f 1, subs. 1 dag hechtenis. Trekdier onbeheerd laten staan op den openbarenweg. P. B. ,te HaastrechtL. v. V. te Bergam bacht; P. B. te Haastrecht; Vjf. B. te Moordrecht; Th. M. te Haastrecht; A. S. te Waddingsveen; W. te Moordrfecht; J. O. te IJselsteinC. de G. te LekkerkerkG. G. te Lekkerkerk; H. B. te Krimpen a/d Lek, allen f 2, subs. 2 dagen hechtenis. Overtredingen van het Wetboek Strafrecht J. Js. te Lopik, krt. 425 sub. 2, f3, subs. 2 d. G. K. te Jaarsveld, ari. 431, f3, subs. 2 d.^ Th. B. te Ainmerstol, art, 453, f 1, subs. 1 d. A, S. te Polsbroek, art. 455 sub. 2, f 5, subs. 3 d. H. P. te Bergambacht, art. 453, f 5, subs. 3 d. Th. B. te Aminerstol, art. 453, f 1, subs. 1 d. H. S., zonder bekende woonplaats, art, 453, f 1, subs. 1 d. D. A. C. O. te Ammerstol, art. 453, f f, subs. 1 d. E. B. te Ammerstol, art. 453, f 1, subs. 1 d. J. J. v, d. K. te Jaarsveld, art. 426, f 5, subs. 3 J J. J. subs. 2 Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels f0,50. Iedere regel meer fP,10. Groote letters naar plaatsruimte. Jnzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-'maal plaatsing opge- gevejp, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Gouda, 25 April. In de Vrjjdagavond gehouden raadszitting heeft dc voor-141— eenige waardeerenden woorden gewlj» de nagedachtenis van den heer J. J. van Doesburgh, in leven dirt gemeente-gasfabriek. Wederom was een adres ingekomen be treffende den aanvang der wekelyksche kaasmarkt, thans van de afdeeling Gouda en omstreken der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw, die zich ook verklaart tegen een vast beginuur en niet meegaat met het adres van de Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren. Dit adres werd gevoegd bij de tal van andere adressen betreffende deze zaak. Een verzoek tot deelneming aan linge Brand- en In braak verzeker, schappij van den heer W. Schuurman werd in handen Weth. gesteld ter afdoening. o Op voorstel van Burg, en Weth., waarop een adhaesie-adres is ontvangen van de kamer van koophandel en fabrieken, werd aan den heer J. H. MlUler, ingenieur te 's-Gravenhage, behoudens de rechten van derden, tot 31 Jan. 1911 concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van electrische, en wat lyn I: Gouda—Utrecht betreft, motor-tramverbindingen tusschen ■Gouda - Haastrecht - Oudewater - Montfoort - Utrecht en Gouda-Rotterdam, onder ver schillende voorwaarden. Tevens werd in beginsel goedgevonden, dat ten behoeve van deze tramwegondernemingen jaarlyks een subsidie van f 500 uit de gemeente-kas zal worden verleend. Naar aanleiding van een door een 300-tal ingezetenen tot den raad geripht verzoek, om over te gaan tot overbrugging van de Turfsingelgracht, nadat door de heeren N. A. van Ree en R. H. Jongenburger de zaak was verdedigd en op spoed aangedrongen, aan Burg, en Weth. opgedragen, den raad in deze van advies te dienen, niet tegen staande bovengenoemd adres ongezegeld was ingediend. Over den toestand van den weg in het Regentesseplantsoen waren klacjiten inge komen. Burg, en Weth. stelden voor, aldaar een klinkerbestrating aan te leggen; hiertegen verzetten zich eenige leden; het karakter van het plantsoen zou daardoor verloren worden. Nadat enkele op het voorstel van Burg, en Weth. ingediende amendementen waren verworpen, werd besloten tot het aanloggen BURGHMEESTER qn WETHOUDERS van Schoonhoven zullen op Vi*U<lag 6 a.«., des middfgs 12 uhr, irt het GEMEENTE HUIS, in het openbaar aanbestelen: vernieuwea van de Brug ©ver de Singelgracht vódr de Appelatraatin penceel j B. Het van herstellingen en vernieuwingen van jfimmer-, Vèrf- en Eoodgieterswerken enz., aan i^emeentegebonwen «n werkeh, in xes percceleri. Inschryvingsbiljetten op zegel, in te leveren vóór het uur van aanbesteding, fraaco aan bet adres van den Burgemeester. Bestekkeh liggen vanaf heden ter Secretarie Ier ifizage en zyn niet verkrygbaar in drukwerk. Schoonhoven, 21 AjSril 1940.' VAN SLOTEN. 1 Dè Secretaris, A. R. VEENSTRA. "3 Hendrik der Ne- de 86-jarige Betje Lot- die gelijk met Hem ver- ,jan, i iu g«j»cuuu«Cen. H. M. de Koningin-Mo'eder heeft een gift van f 100 geschonken aan de vep- eeqiging Het Observatiehuip, welke inrich ting, aan den Praktizünshoêk, te ’s-Graven hage, ‘dezer dagen door H. M.-met een bezoek werd vereerd. Door den secretaris derS/node is, voor den arbeid der Ned. Herv. Kerk onder de Nederlande.rs in> Duitschland, met hartelyken dank, van Dsj S. van Doorn te Sluipwyk een postwissel van f 2,50 ont vangen, uit zyne catechisatiebus. Ook maakt'de secretaris met heid melding van de' voor, dit doel ontvawgen bydragen van het Konii Huis, namelyk van H. M. de Koningin f360, II. M. de Koningin-Moeder f 190 en Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg f 50. In de Vrydag j.l. gehouden zit ting van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht werden o.a. de volgende vonnis sen uitgesproken: G. H. K. te Gorinchem, twee voortgezette misdryven van ontucht, gepleegd door een beambte in een weeshuis met een daarin op opgenomen persoon, een jaar, zonder aftrek der voorloopige hechtenis. *F. v. d. H. en J. E. huisvrouw van P. de J., beiden te Alblasserdam, overtreding der verordening op het houden van honden, ieder f 6 of één dag. Ds. G. C. C. Gejjskes, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Kats, heeft toezeg ging van beroep ontvangen naar Zoelmond. Bjj de Vrydag22dezert Ouderkerk a/d IJsel gehouden verkiezin van t#ee hopfd-ihgelanden en twee hw.v. ingelanden-plaatSvervangers in bet derde district .van „De Krlmpenérwfiai-d”,_werden uitgebracht 15ÏJ stemmen. Herkozen wérden tot hoofd-ingeland, de lieeren A. J. Boogaefdt en H. de Jong Mz. met respectievelijk 147 on-- 153 stemmen, en tot hoofd-ingeland- plaatsvervangets de heeren M. Hak en C. E. de Jager .met respectievelijk 153 en 148 st. Uitslag van de Donderdag door Dykgraaf en Hoogheemraden van „De Al- blasserwaard met Arkel, béneden de Zouwe" gehouden verkooping en aanbesteding: Verkooping van 14 perceelen Noodmate rialen. Ie perc. F. de Waard Tz., Slie- drecht f 148; 2e perc. id., id. f 136 ;3e perc. cid.» id. f 162; 4e perc. E. Blokland, Har dingsveld f 176; 5e perc. T. de Waard Tz., Sliedrecht f 180; 6e,. perc. id., id. f 178;'7e perc. Chr. de Kooter, Dewerken t 132We perc. id., id. f 136; 9e perC. L. J. W. Struik Daim, Werkendam f 140;, 10e fiere. T. de Waard Tz., Sliedrecht f 184; lie perc. C. Boxman, Hardingsveld f 186; 12e per' m de 'Waard Tz., Sliedrecht f 180; 13e r C. van der Plas, Hardingsveld f 190; perc. E. Blokland, Hardingsveld f 198. Verkooping van stikteen of'lotband. 811 bossen roode stikteen, C. Benders, Har dingsveld' f 81,101006 hossen grauwe stik teen, A., U. van Gent, Arneide f 131,78's. 2 peFceelen schoongemaakt dekriet. Ie perc. 450 bossen, IL Hom mei berg, Beesd f 40; 2e perc. 410 bossen, id. id., f 37. Aanbesteding van het dóen van herstel lingen aan de sluizen, dujkers, brhggen, gebouwen enz., langs de bief- Meer en Zuider-Lingedijken. Ahasueris van Eijl, Ke- dichem f 1823*; M. Schreuders G.Fz., Ke- di'chem f 1824; J. Schreuder^, Arkel f1849; J. Verhagen/ Heukelum f 1853: A. Bikker, Leerdam f 1938; J. Maasland, Goudriaan f 1970; A. S. Maat, Gorinchem f 1980; C. Pellikaan, Gorinchem f 1991; R. Verwey, Asperen f 2025; J. de Swart, Heukelum f 2085. •Gegund. Het maken Van dardewèrk aan den Meer en Diefdyk. Jan Elshont, Andel f 5750* H. Sterk Gz., Hertikelum f 5848; H. C. Taif- nekoek, Asperen f 5863; P. de Jong Jz., Hardingsveld f 6123; J. van ’t Verlimt, Har dingsveld. f 6222; A. Koorevaar,.Dubbeldam f6270; J. Sterk, Arkel f6274; H. Dubbeldam Hz. Gorinchem f 6339; C.-SJagmolen, Dewerken, f 6340; A. van *t Verlaat, Hardingsveld f 6370; G. de Jong, Sleeuwnk f 6444; P. C. Langeveld, Hardingsveld f 6544; C. M. Kam steeg, Giesendam 6680; T. Koorevaar, Har dingsveld f 6680; L. van der Plas, Har dingsveld f 7240; Gysbert de Leeuw, Dalem f 7760; G. Tromp, Heukelum f 7780; H. G. Dubbeldam, Gorinchem f 7900; G. de Leeuw, Dalem f 8791. Gegund. Levering perc. Pietei f2,25; 2e id. f 1,57; p' 7 perceelen grint, (perM3.): 1 :r den Breejen Wz., Giesendai perc. id., id. f R54; 3e pen - 4e perc. id., id. f 1,52; 5e Hendrik Pinpel, Hellouw f 1,88; 6e Pieter den Breejen Wz., Giesendam f 7e perc. id., id. f 1,49. De Algemeene Bi kiesvereenigingen 'in Ned< Maandag 23 Mei, insten en Wetenscht, Aan de orde fopten voorstellen Arnhem. De Algemeene Bond van R. K. kiesvereenigingen in Nederland, overwegende, dat het wenschelyk is, zoo" mogelyk m een program vast te leggen de beginselen, volgens welke de verschillende gemeentelijke belangen in de gemeenteraden dienen te worden behartigd; tevens van oordeel, dat een betere samen werking tusschen R. K. gemeenteraadsleden behoort te worden bevorderd: draagt aan he6 bestuui; op lo.J.e benoemen een commissie, om den Bond te ontwerpen een pro bovenbedoeld, vergezeld van een van toelichting, en 2o. het initiatief te nemen tot het vormen van een Bond van R. K. gemeenteraadsleden. Vraag en wensch van Deventer: Ligt het op den weg van den Bond, het program van Actie voor de katholieke Kamerle^pn te herzien? Zoo ja, dan zag zy’,gaarne een commissie daarvoor benoemd. De vereenigingen, die wuhcl Festival, op Donderdag 5 Mei te Cul<*mb.org te houden, zullen deelnemen, z(jn de vól gende, in volgorde waarin zy zullen op treden No. 1 „Concordia" Culemborg; no. 2 „Wil helmina” Schalkwek; no. 3 „Crescendo”Cu lemborg; no. 4 „Excelsior” Beusichem; no. 5 „Concordia” Beej-d; no. 6 „Prinses Juliana” Eek en Wiel; no. 7 „Kunst na arbeid" Ingen no.. 8 „Crescendo” Lopikerkapelno. 9 „Entre Nous”, Beusichem; no. 10 „Kunst na Arbeid*' Dodewaard; nok 11 „Oefening zy ons Doel” Tricht en no. 12 „Apollo” Rtyswtyk (B.) In Frankrijk heeft de Kamer voor dat het parlement ontbonden werd nog bepaald dat fret traktement der Kamerleden ge bracht zou worden van 9000 op 15.000 francs. Niet weinigen nemen bet de oude Kamer ‘hans zeer kwalyk, dat zy op ’t puqt va,n :heiden nog zulk een besluit nam, zonder m de kiezers te storen. Brisson, de pre- defr Kamer, heeft in een redevoering luit verdedigd door int, waarover de en. Want dai« ibesteding gold, kozen hebben, bedongen. De een derde ,Wie weet,” izers dit van i In den Van door u wég gestorte gel de leden van de een voorst om het geheel it terug ti Je som, die in de itgelegd voor rioleerii ide 'f 20 per strekke Gnomen. Aan Dr. L. A. Kespet, conrector aan het gymnasium, wwerd op zyn verzoek, met ingang van 1 September eervol ontslag verleend. De luitenant-kolonel F. J. A. H. Hen- flriksz, benoemd by het 4e regiment infan terie, wordt belast met het bevel over het 3e batailjon van dat korps te Gouda. Vrijdagmorgen werd ten bureele van de genie pillier .aanbesteed:1 Het onderhoud der Militaire Gebouwen te Gouda.'Raming f 3109. Ingeschreven werd door: J. J. Duim f 3280, J. Smit en Zn. f 3265, Gebr. Dessing f 3250, II. J. Nederherst Jr. f 3240, J. H. de Wilde f 3199, W. Bokhoven f 3144, allen te Gouda, A. Bontenbal te Reeuwijk voor f 2760. •Alblasserdam, 25 April. Woensdag morgen werd in het gemeenelandshuis, van het, waterschap „De Nederwaard", door het bestuur verpacht het grasgewas van de kade langs den Imogen- en lagen Boezem in zes perceelen^ Deze brachten gezamenlyk f326 op, zijnde f 80 meer dan het vorig jaar. Het waterschoonmaken werd in twaalf perceelen voor f 832 aangenomen, zynde f 44 minder dan het vorig jaar. s’ Middags^ werd door het bestuur van genoemd waterschap aan besteed het opruimen van boomen, beschutting en be schoeiing, verder het afgraven, uitdiepen en opruimen van pl. m. 900 M3 grond, gelegen in den Imogen Boezem te Alblasser dam, achter de kantoren van de N. V. „Floor Kloos en Zonen’s werkplaatsen”. z Er waren iifgekomen zes inschrüvings- b'iljelten: C. van der Merwe te Dubbeldam f 798; A. Stierman, Oud-Alblas f 695; J. van Dool, Oud-Alblas f 688; A. Korevaar, Dordrecht f 678; C. Roozendaal, Nieiiw- Lekkerland f. 675; J. in ’t Veld, Dor drecht f 598. De gunning werd aangehouden. •Berkenwoude, 25 April. Z. E. de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft, met ingang van 1 Juni a.s., aan den heer M. Molenaar eervol ontslag verleend als gemeénte-veldwachter alhier, onder toekenning van pensioen ten bedrage van f 300 per jaar. jjBle»kensgraaf, 25 April. Wegens het heerschen der mazelen is de openbare lagere school alhier tydelyk gesloten. •Braudwyk, 25 April. Vrydag was bet 25 jaar geleden, dat J. C. de Ruyter tot water molenaar van den polder Gybeland werd benoemd, hij trad toen in de plaats van zijn overleden vader, die deze betrekking vanaf 1846 had waargenomen, en werd de kostw.n- ner zyner moeder. Door het bestuur is hem voor zyn trouwen dienst op dezen dag een geschenk onder couvert overhandigd. •Cnpelle u/d IJsel, 25 April. Op de scheepswerven in deze en omliggende ge meenten ziet het er, wat de werkzaamheden betreft, niet rooskleurig uit. Op de scheeps werf van de firma A. Vuik alhier zyn heden weder veertien arbeiders ontslagen. SDriebrugge, 25 April. Al. spelende geraakti het vierjarig dochtertje van W. de Hoog in het water. Op het hulpgeroep van haar speelmakkertjes kwam de moeder toe snellen, die ook te water ging en haar kind redde. Groot-Aminern, 25 April. De gehouden collecte voor het leerstoeifonds der Ned.1 Herv. Kerk heeft alhier opgebracht f 17,40. *n de plaats van wylen den heer Matth. Hakkesteegt is tot president-kerk- yoogd der Ned. Herv, Gem. alhier gekozen de heer C. Pierhagen. Hot- en Boelcop, 25 April. Mej. J. van Genderen, onderwnzeres aan de open bare lagere school alhier, heeft, wegens vertrek naar elders, met ingang van 1 Mei a. s., eervol ontslag aangevraagd. Hoornaar, 25 April. De verpachting der wei- en hooilanden van den schout, en van de familie Den Dekker bracht te zamen op f 2124. Woensdag Jong alhier het hedei diepe vaart woordigheid naar van ongeva te kon gemeente aangifte gedaan van de geboorte van een kind. Met deze geboorte was het eerste tiental van geborenen in onze ge meente vol. Dit is natuurlijk heelemaal i b^zoadors, maar wat wjj wel aardig en vermeldefiswaard vladen ia, dat alle tien kinderen jongens zjjn. Als we over 20 jaar nog geen algemeene dienstplicht hebben, belooft 1930 een goed militie-jaar te worden. ••Lekkferkerk, 27 April. Aan het gezin van den landweerplichtige M. Slob alhier is door den minister van Oorlog een vergoeding toegekend van f 0,70 per dag gedurende de dagen dat hij voor herhalings- leningen onder de wapenen is geweest. In de jaarvergadering van de afdeeling „Lekkerkerk” der Hollandsche Maatschappü van Landbouw, gehouden 22 April j. 1., werd door den penningmeester rekening en ver antwoording gedaan van het afgeloonen boek jaar. De ontvangsten bedroegen f390,82Vg, de uitgaven f 390,20>/szoodat een vooraeelig saldo over was van f 94,62. Vervolgens werd de begrooting voor het loopende jaar behandeld en mede goedge keurd tot een bedrag in ontvangsten en uitgaven van f 423,62. Het ledental der afdeeling bedroeg op dit oogenblik juist 100. Lekiunond, 25 April. Uit de gemeente-' rekening over het dienstjaar 1909 blykt, dat de ontvangsten bedroegen f 13837,84, de uitgaven f 12231,22, batig saldo f 1606,62. De ontvangsten van net burgerlijk arm bestuur bedroegen over 1909 f 1406,48Vs, de uitgaven f 1402,22, batig saldo f 4,26'/s. De begrootihg voor den dienst 1911 is vast gesteld in inkomsten en uitgaven tot een bedrag van f 1577,76^. ^Molenaarsgraaf, 25 April. Met in gang van 16 Mei a.s. wordt de postbodeB. Slotboom alhier, als zoodanig verplaatst naar Beesd (Geld.) Molenaarsgraaf, 25 April. De heer G. R. Vonk, woo’nachtig te Peursum, onlangs benoemd tot secretaris der gemeenten Molenaarsgraaf en Brandwijk, slaagde Don derdag j.l. voor het eerste gedeelte van het examen voor gemeente-secretaris. Ouderkerk a/d IJsel, 25 April. Mej. A. A. Nyman alhier is benoemd tot onder wijzeres aan de Rehoboth-school te Rotter dam (hoofd de heer S. Gerber). •Oudewater, 25 April. Bjj de Donder dag j.l. plaats gehad hebbende trommeiver- steking van het speelwerk in den gemeente- toren is ivoor het geheele uur het Oosten- ryksche volkslied en voor het halve uur een volkswyze geplaatst. •BeeuwÜk, 25 April. Op de voordracht Ier benoeming van een penningmeester van den polder „De Broekvelden en Vetten broek” zyn geplaatst de heeren B. de Wit en F. van Wingerden. De heer R. Kooiman, hoofd der open bare lagere school in de afdeeling „De Tempel”, herdacht Donderdag j.l. den dag, waarop hij vóór 40 jaar in dienst trad bjj het onderwys. De schoolkinderen given _.n bloemstuk en een salon- mder leiding van mej, van .óerwyzeres, de kinderen J - Ter eerevan ?1” en des mn gfczel- 'mren. Ijcien lilitie

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1