1910. Zaterdag 30 April N°. 3128. Eerste Blad. I Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. w PRINSESJESDAG. Si m uur te voren, stoor Van om niet 1 der c ook iester- werk- ‘sterde BINNENLAND. Leve Prins» Juliana! BUITENLAND. Deze C«ur»nt bestaat alt 9 bladen. Dein voorzitter dier commissie, C. voor kennis* ng over den bedi Harm< nine alve te als ■vulde j vele •an- mé- d. ïin, mI- ik over ovei dent* Belgi jen, igen kan bestuur V" zjjne vergt rekeni vangst batig Maandag vieren wjj Prinsesjesdag. In dat tydperk van L. grillige Aprilmaand de ezen. niettemin bij hunne «...ringen volharden, weshalve tot bekrachtiging van het vonnis ouderdom iravenhage Mr. oud-Minister van Giesi ’djjk, igend i isserdam, W. ’t II ag de in den jaads- Zwijn- Jhr. S. lening te vragen by ladsbesluit van Ter ..aarverklaring van loogeerw. redenaar ochianen ieder voor «J hun over- i in het zyn trouwen reven, dat l voor de ■aardebestelling ?r P. van den Berg, Roorasch-Katholieket uiden, meldt „De Maas- door den parocl H. llam- Ie Weleerw. Haan te Kotter eer P. J. Nieu- nchie, als cere- ,en groot aantal de lijkbaar en hoeken gt- H. van en II. Dn van de irdam onovereeniging -irecteur de heer aationalen zang- igde- en mannenkoren 5 Juni, in het 'Paleis van 65 jaar R. Mei vil baron Buitenland- SCHOOIfHOVENSCHE GOM. UiTOAVg va« S. 4 W. N. VAN NOOTEN Tl Scmoo«hovb>. Intercom». TeMom-nr. «0. Bij Kon. besluit van 25 dezer is met ingang van 18 Mei, benoemd tot burgemeester der gemeente Capelle a/d IJsel, D. Bakker, secretaris dier gemeente. uteerde Staten van ■i bepaald, dat voor de aan- stem- Vrijdag noodig het jaar, waarin de „r-B Plaala ru*H‘l aan haar beter’befaamde, nochtans niet minder in luimen zich vermeiende opvolgster, in de dagen, die ons evengoed door een ware uitbarsting van heerlijkheid in ver rukking kunnen brengen als ons kunnen striemen met opgezweepte regenvlagen, die alle gedachte aan feestviering in de open lucht verbannen, in het seizoen niettemin van de schoonste zomerverwachtingen, valt het geboortefeest van het kind, thans ook de hoop van bljj Nederland. Het is een zeer gelukkig denkbeeld, den eersten verjaardag van Prinses Juliana te vieren met vreugdebetoon. Zoo’n eerste jaar, niet waar, moeders? is er altjjd een van bezorgdheid, ’t Is een soort van geruststelling, als ’t achter den rug is. En wjj mogen ons nu er in ver heugen, dat Ons Kind het zoo bijzonder goed ten einde heeft gebracht. Wy brengen onze eerbiedige gelukwenschen aan de Koninklijke Moeder en Haar geCerbiedigden Echtgenoot, met de verzekering dat heel de Nederlandsche natie de oudervreugd mede gevoelt, aan de geliefde Groot moeder, die zeker weer een dag van groote vreugde doorleeft, Haar gewis van ganscher harte gegund. En dan, als wij zoo ieder op zyn manier aan ’t feestvieren zyn, dan rjjzen ons, als nog versche herinneringen, de laatste April dagen van het vorige jaar voor den geest, de gespannen verwachting, waarin wy verkeerden bjj het tegemoetzien van de heugelijke gebeurtenis, de jubel, die los brak over het geheele land, de nooifc aldus aanschouwde geestdrift, overal op de meest treffende wijze zich openbarende, in stad en dorp, zoowel in de centra van het. nationaal leven als op de afgelegenste plekjes van den vaderlandschen bodem, een geest drift die oplaaide in feilen gloed, die den deftigsten hun statigheid en den minst gegoeden hun krmoede voor een oogenblik deed vergeten, die landgenooten van éllen rang en leeftyd, zonder eenig onderscheid van welken aard ook, deed te zamen komen in één blydschapsgeschal Vreemden hebben het gehoord en gezien, en zy hebben haast niet geweten, hoe zjj *t hadden, toen zjj er getuigen van waren hoe die „koele Hollanders”, met hun fleg matieke manieren, uit den band konden springen; zy begrepen, dat zy hun opvatting van ons volkskarakter aan een herziening te onderwerpen hadden. En ook begrepen zij, en zy zullen bet onthouden hebben ook, dat zij zich bevonden te midden van een gelukkig volk. Zoo is het. Een volk, dat een hoogere éénheid kent en waardeert, dan de gewone kibbelpartytjes, waardoor degenen, die alleen daarnaar hun oordeel richten, op een dwaal spoor worden geleid, zouden bestaanbaar doen schijnen. Dat eenparig opgaan in den geest naar het Koninklyk Paleis, waar het wichtje in 't leven was getreden dat een belofte met zich bracht van het voortbestaan der Orapje-dynastie, het was een- der tref fendste momenten .onzer hedendaagsche historie, en niet verwonderlijk raag het heeten, dat wy er prijs op stellen raet ver nieuwd feestbetoon het grootsche oogenblik wederom in helder licht te plaatsen. En mocht een schaduwwolk even voorbjj de zonneschijf onzer feestvreugde trekken by het herdenken van een poging, om aan te zetten tot uitschakeling van de aankwee- king van dit nationaal gevoel hjj het jong geslacht, er is van alle kanten zoo krachtig op gereageerd, dat de aanval dienst heeft gedaan als proef voor het defensief vermogen. De veste onzer gehechtheid aan het Oraiyehuis is onneembaar gebleken. Bijna zouden wy den aanvaller dankbaar kunnen zyn, dat hij er het zjjne toe gedaan heeft om dat te constateeren, om allen twij fel dienaangaande voor langen tijd te doen verdwijnen. Geen scheiding is te maken in een zoo volkomen vereeniging; de abstractie van een Nederlandsche natie zonder Oranje is, om het zoo eenvoudig mogeljjk te zeggen, een ongerijmdheid. En nu, staande nabjj den ingang van het eerste Juliana-feest, dat door onze stadge- nooten zal gevierd worden, in aansluiting bjj hetgeen in andere gemeenten van ons land geschiedt, wenschen wy hun een bljj- den dag. Wij brengen hulde aan allen, die hun krachten hebben ingespannen en hun bijdragen hebben beschikbaar gesteld om dat alles voor te bereidenmet hen en fhet al de kleinen en grooten, in wier hart de liefde voor het Vorstenhuis haar koeste rende warmte spreidt, heffen wij den vreugdekreet van dezen dag aan: van v.uuOUt, 1913. In bedanken C. Nanta, van de rekening en verantwoording penningmeester der Polsbroeker- daiusche flsclub, heden in een vergadering gedaan, bleek, dat de ontvangsten zyn f 179,62, uitgaven f 22,15, batig slot f 157,47. Dat men ook als bestuurder eener hon denkar op zyn hoede moet wezen, onder vond Zaterdag j.l. de dertienjarige zoon van A. v. S. alhier. Met een kameraad gezellig op de kar zittende te praten, scho ten de honden eensklaps een half open slaande draaibrug op en ging alles hals over kop de diepe Polsbroeksche .Wetering in, wuurbjj de bestuurder onder de kar geraakte. Gelukkig kwam spoedig hulp opdagen en mocht het gelukken na veel moeite en inspanning alles op het droge te brengen. Om den voerman te redden, moest men zich te water begeven. Boven verwachting der toeschouwers en redders liep dit ongeval goed af. Slikkerveer, 26 jApril. Tot onder wijzer aan de bjjzondere school alhier is benoemd de heer J. IJselstein te Rysoord. 'Waardor, 27 April. In de Zaterdag j.l. gehouden raadsvergadering is met meer derheid van stemmen tot gemeente-ontvan- ger benoemd de heer E. van Loo, rustend noofdouderwjjzer. Op den heer G. Wester- huis waren 2 stemmen uitgebracht. GEMENGD NIEUWS. Dinsdag j.l. is op het h>oo aan gevoerd een tweede Shetlandsche pony voor het Prinsesje. Het diertje is opvallend klein en zwart. Dat de rywieldieven tegen- -’ig heel wal aandurven, kan onder ook blyken uit bet feit, dat Woens- jnamiddag een iiets werd gestolen uit rek in de vestibule van het paleis van Korte Voorhout in Den wachtkamer der rjjks- heeft en waarin het een Gouda, 28 April. De kerkeraad der Ned. Herv. Gein, alhier heeft afwijzend be schikt op een verzoek van een 200-tal lid maten dier gemeente om bij de vervulling der vacature, ontstaan door het emeritaat van Ds. A. Wartena, rekening te willen houden met de wenschen en behoeften der vrijzinnige Ned. Hervormden door het be roepen van een vrijzinnig predikant. Bfi de Rjjks-normaailessen alhier zijn Woensdag bevorderd: Van de le naar de 2e kl. de vrouwelyke leerlingen: C. .1. Bokhoven, A. B. Borrie, A. J. de Bruin, F. de Bruin, J. C. Edauw, Ch. M. Flux, J. Gestel, J. J. E. Kabel, A.J. van der Pauuw, VV. J. Raastrop, P. van Toggerloo, A. Triezenberg, M. van Waas, H. C. J, Zand voort en de inanl.: C. VV. Boer, T. Dykxhoorn en F. K. J. de Jong. Niet bevorderd werden 2 vr. en 1 in. leerling. Van de 2e naar de 3e klasse alle lefer- leerlingen, en wel de vr.: A. P. C, van Ejjk, T. J. M. Kropman, C. C. C. Odufré, VV. C. Oosterling, J. M. C. Kramer, P. C. van Balen, en de manl.: II. M. Bonman, F. T. Kool, C. P. van Leeuwen, J. H. de Ruyter, J. A. v. d. Weyden. Van de 3e naar de 4e gingen ook allen over, pn wel de vr.: L< Begeer, D. Brons Middel, F. C. Brons Middel, E. E. Duyin, T. de Jong, D. J. Kt'amer, en de manl.: C. W. Harajjzer, A. Kool, A. 11. B. Lapoulre en M. Merkus. Auie29 April. Aan de huisvrouwen van M. J. de Vrooine en R. Barten, beiden landweerplichtigen, is een rjiksvergoeding toegekenu respectievelijk f 0,70 en f 0,90 per dag, gedurende hun opkomst onder de wapenen voor herhalingsoefeningen. Inschrjjvi B. Muis, f f 897; 1 Voor de Kolt van der Gies Het werk gegund. ^Jaarsveld, 30 April. Door het bestuur der waterschappen Batuwe cjl” onder deze gemeente is het besluit genomen om by de maebinist-woningen der Watergemalen van Vogelzang en Wiel en van Batuwe een nortonpomp te doen slaan, opdat de bewoners in het bezit zyn van zujver drinkwater. ^Krimpen a/d IJsel, 28 April. Heden is raet goed gevolg van de werf „De Hoop” der firma C. van der Qiessen en Zonen te water gelaten een stalen Rynschip „Math. Stinnes, no. 4”, groot 1100 ton. Dit is het grootste schip dat tot heden gebouwd werd. 'Meerkerk, 27 April. De timmerman C. v. d. V. zou dezer dagen den schoorsteen, aan den eindgevel van zijn huis, vegen. Hij viel daarby boven van net huis, kwam op het dak eener schuur terecht, verbrijzelde daarvan eenige dakpannen en tuimelde toen op de kap van een kookhuis en daarna op den grond. Uit een onmiddellyk genees kundig onderzoek bleek, dat hy er als een wonder, zonder ernstig letsel was afgekomen. Ware zyn val niet tweemaal gebroken, dan had men het ergste kunnen vreezen. Men besteedt in deze week voor kaas van 2 iut ~t>V2 h«o. tot-r t»o,w» en voor me van 6 tol 10 K.G. tot f 31 per 100 h.K.G. De handel is vlug. 'MoleuHarngraaf, 27 April. Zaterdag morgen geraakte het dochtertje van den heer II. Boll alhier, op weg naar de school, in den Graafstroom. Door toegesnelde behulp zame personen werd het kind, dat reeds zinkende was, van een wissen dood gered en by de ontstelde ouders thuisgebracht. 'Nieuwerbrug, 27 April. In het huis gezin van J. v. V. is de besmettelyke ziekte roodvonk uitgebroken. Aanvankelijk zyn twee kinderen daardoor'aangetast. 'Polsbroek, 28 April. Ds. H. Snel, beroepen predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Urk, nam Zondagmiddag j.l. met een boeiende predikatie, naar aanleiding van 1 Petrus 1 25, afscheid van zjjn gemeente alhier. - Uit van den damsche gedaan, f 179,62, woordif meer c dagi het rek in de vesu Justitie, aan het Haag, waarop de veldwacht uitzicht voortdurend koruen en gaan is. By het afscheuren van oud be- hangsclpapier is by den logementhouder den heer J. de Snayer te Brielle een fraai tegel tableau gevonden, voorstellende Prins Wil lem V in borstbeeld, waaronder zich zijn wapen bevindt. Het geheel is gedekt door een kroon en omgeven door ranken en bla deren met oran^e-appels en met de zin spreuk Honi soit qui mal y pense. Onder- de voortlelt eu daarby 4 October 1767. Het bovenbedoelde is geheel ongeschon den, het benedengedeelte heeft geleden, doordat men er hier en daar een spijker •doorheen geslagen had. Vermoedelük heeft men deze afbeelding van den Prins in den Franschen tyd achter behangsel verbonren, en wist daar later niemand meer Tan,* De juffrduw,',vffn de telefoon waarschuwde politie. En inderdaad troffen 2 iiïspec- mrs, die terstond naar het hötel gingen, m heer aan met een taéth oud papier by zich. iale geval zal de juffrouw zeker worden voor het afluisteren ■sprek. ansche Ministerie heeft bij de rerkiezingen vry zeker een goedé J behaald. Wel moeten er nog tal ümingen plaats hebben, doch het -ast dat er geen vrees voor de ostaat. Nu neemt men in Frankrijk byna geen notitie van de stemininge- daarentegen is er voor de herstemming wel eens meer belangstelling. Dus men k niet weten. Er gaat een gerucht, dat na de verkie zingen president Fallières om gezondheids redenen zal aftreden. Als zyn opvolger noemt men Brisson. Roosevelt heeft als ga Pnrijs aan een feestmaal, speechen van Briand en I Parijs in alle eeuwei geweest is. Parys, z werk- en van vermaken. De industrie nauwelyks haar oefenaars der wetens WOIlGoi i kunstwi heel c' zaï Overzicht. van de drie Dultuchi welke den tocht van Homburg maakten, is op de I merlyk verongelukt. Het prachtigste, gros ïte 1 lichtschip van 1 veel moeite worstelde sterken wind op, doch nabn Limburg, du. lein defect aan de i Spoedig verscheen itaire macht om bat Precii de portefeuille van4 Buitenlansche Zaken aanvaard. Omtrent de teri van den Zeereerw. heei in leven pastoor by de I parochie te Schipluide" bode” liet volgende: Nadat in den vroegen morgen van heden (Dinsdag 26 dezer) zeer vele parochianen tot de H. tafel waren genaderd tot intentie van hun hooggeachten herder, vingen ten tien ure de Lauden aan. Als agens fungeerde de Zeereerw. pater H. A. van Kessel, pastoor van St. Jozef te Delft, geassisteerd «Is diaken door den Weleerw. heer Bern, van Baaren, kapelaan le Wassenaar, en als sub-diaken, door den Weleerw. heer A. J. Boks, zoon der parochie, cantores waren de Zeereerw. heer A. mer, pastoor van Maasland, en d< heer G. A. van Baaren, kapela... dam, terwyl de Weleerw. hee- wenhuis, deservilor der parocl. moniemeesler fungeerde. Een Eerwaarde heeren omgaven de kerk was lot in de uiterste -o_ vuld metgeloovigen en ook vele andersden kenden werden opgemerkt. De plechtige Requiemmis werd opgedragen door den Hoogeerw. heer J. J. de Graaf, deken van Delft, met assistentie van dezelfde heeren als genoemd bij de Lauden. Na de H. Mis trad deken De Graaf voor de lykbaar, tot hel uitspreken der lykrede. Gelyk een dief in den nacht, zoo ving de Hoogeerw. spreker aan, is de dood hier in deze parochie gekomen, om plotse ling en onverwacht uw pastoor uit het leven weg le rukken. Treffend verhaalde hjj vervolgens de schiedenis van de laatste uren van priesterleven, hoe nog geen t voordat de beroerte hem trof, past den Berg nog te Delft was geweest den deken te spreken over zaken parochie, hieruit aantoonende, gelyk uit geheel het lang en moeizaam prie leven van den overledene, de groote i zaamheid en ijverige zorg die hij koesterde voqr de aan hem toeverlrouwde kudde. Die waakzaamheid en zorg voor het heil der zielen stelde de He"""0-"’ -"J als voorbeeld voor de parochianen zich, hen vervolgens vermanend leden pastoor ook niet te vergeten gebed, opdat God spoedig aan zjj" 1 ^dienaar het eeuwig loon moge g< hij door zyn moeizwmen arbeid zielen heeft verdiend. Vervolgens werd de absolutie verricht bij het Ijjk door den Hoogeerw. pater Th. Oir |irn viiwiaaJ«lar Mi.asu>nariaaAu van het II. Hart te Tilburg, waarna het overschai naar het kerkhof werd gedragen en met al de treffend-schoone ceremoniën en gezangen der H. Kerk werd bijgezet in het priestergraf. De heer F. Kalsbeek, hoofd der Christeljjke school te Woerden, hoopt Woensdag 15 Juni a. s. zijn zilveren jubileum te vieren. Deze gelegenheid zal niet onop gemerkt voorbijgaan. Niet alleen was zijn werk tot rjjken zegen voor de jeugd le Woerden, maar ook voor die in den omtrek. Nog niet zoo lang geleden telde de Chris telijke school te Woerden ook vele leerlingen uit Barwoutswaarder, Hannelen, Kamerik, Linscholen, Montfoorl, Rietveld en Zegveld. De meesten dezer gemeenten hebben thans een eigen Christelijke schools.. En het is bekend, dat om de degelijkheid van onderwijs Man de Christelijke school-te Woerden zelfs veft! ouders, die principieel geen voor standers van Christelijk onderwijs zijn, hun kinderen naar genoemde school zenden. Als christen geöerd, als onderwijzer gezocht en bemind, als strijder voor onze christeljjke beginselen op staatkundig terrein erkend, zal den a. s. jubilaris stellig geen belang stelling ontbreken. „De Rotterdammer”. Te Hengelo (O ver'jjsel) heeft een aantal leden der Ned. Herv. Gem den predikant G. Salomons ter gelegenheid van z(jn zilveren ambtsjubileum een fraai orgel aangeboden en aan zjjne echtgenoote wjjl de 25-jarige ambtsvervulling samenviel met zjjn zilveren huweljjksfeest een keurige boulloir met theestel. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben afgevaardigd naar de Synode van de Christeljjk Gereformeerde Kerk in Amerika, die 15 Juni te Mushegon gehouden wordt, Prof. Dr. H. Bouman van Kampen. gast van de stad al, in antwoord op Pichon gezegd, dat in alle eeuwen een bron van licht zei hjj, is meer een i wetenschapsstad dan een plaats laken. Luouia van Parjjs vindt elders weerga, de Parjjsche be- maars der wetenschap wekken de be- idering van de wereld en de Parjjsche ^twereld is als een betooverd woud, waar 1 de wereld komt luisteren naar het ge- ing der Muzen. Rusland. Door een twist tusschen de leden van een complot is in Moskou een samenzwering ontdekt, naar aanleiding waarvan 27 personen hebbel) terechtgestaan. Onder hen is ook een Eugelsche jongen van 17 jaar en 3 meisjes. Door pjjniging van twee der belhamels isde justitie achter de namen van al de samenzweerders gekomen. Opnieuw is in Moskou een groote kerk diefstal ontdekt. Daar worden de kostbaarste kerkeljjke schatten van het Grieksch-Katholieke Oosten bewaard, welke kostbaarheden ook als kunst voorwerpen en historische merkwaardig heden van onschatbare waarde zijn. Toen nu dezer dagen van wege hel kerkbestuur deskundigen de waarde der edelgesteenten zouden schatten, kwam het uit, dat de edel gesteenten’ voor het grootste gedeelte gesto len waren en door stukken gewoon glas ver vangen zjjn. Over het vergiftigingsproces in Oom- tenr(jk wordt gemeld, dat luitenant Hof- richter nog steeds niet bekend heeft. Ook is nog niet bekend waar hjj het vergif, dat zijn mede-officieren ontvingen, vandaan had. Half Mei 'komt de zaak in behandeling eft zal de uitspraak gedaan worden. Eerst wordt nog een onderzoek naar Hofrichter's geestestoestand ingesteld. ■In Duitsch Oost-Afrik» is in het noordwesten, het sultanaat Roeanda, eep katholieke zendeling vermoord. De pater was zich bjj een stamhoofd gaan beklagen ?r roof van vee en werd toen plotseling srvallen en met speren gedood. De ipoor- laars vluchtten op hel gebied van den Igischen Kongo. ingang jmeester der ikker, secret G e d e p u Utrecht hebben bepaald, dat voor de slaande periodieke Statenverkiezing de ming zoo noodig zal plaats vinden 17 Juni en de herstemming zoo Dinsdag 28 Juni a.s. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft bjj beschikking van 27 dezer ingesteld een commissie van advies voor den phytopathologischen dienst voor Boskoop en omstreken, wier werkkring zich uitstrekt over de gemeenten Alphen (Z.-H.), Boskoop, Hazerswoude, Reeuw ijk, Waddingsveen en Zwaramerdam en zjjn benoemd: tot lid en H. Claassen; tot leden: J. C. de Bruyn. D. M. van Gel- deren, J. van Gelderen R.Hzn., Adr. van Gameren. E. Guldemond, W. Heitkamp, C. Pannebakker, J. W. de Ruyter, H. Slootjes, R. Stutvoet, D. Turkenburg, J. J. de Vink en K. de Vink, en tot lid en secretaris: C. Ph. Moerlands; allen te Boskoop. Tot leden en plaatsvervan gende leden der schattingscommissie in het fcesde Tienddistrict, standplaats Rotterdam, zyn benoemd de heeren B. de Jong, Giesendam, als lid en voor zitter, P. Rjjsdjjk, Sliedrecht, als lid en plaatsvervangend voorzitter, H. van Wal beek, Alblasserdam, als lid en II. Drapers, Sliedrecht, W. ’t Hoen, Alblasserdam en O. Hello, Papendrecht, als plaatsvervan gende leden. H. M. de Koningin-Moeder, schonk aan den arbeider G. van Hees, die 40 ja^en in dienst is geweest op het Ko ninklijk domein Soestdjjk, een zilveren tabaksdoos met inscriptie. De centrale r o o m s c h-katho lieke kiesvereeniging in het district IJselstein ontving van de centrale anti revolutionaire kiesvereeniging een schrjjven, waarin bericht wordt, dat deze de drie aftredende roomsch katholieke leden van de Provinciale Staten zal .steunen, indien eerstgenoemde het aftredend antirevolutio naire lid steunt, naar aanleiding waarvan de centrale roomsch-katholieke kiesver eeniging de plaatseljjke afdeelingen dringend aanbevolen heeft alle vier aftredende leden als candidaten te proclameeren. Te Rotterdam isWocnsda eerste Jaarvergadering gehouden var. bond van antirevolutionaire gemeenten) leden, welke vergadeiyng gepresideerd dbor den heer H. van Namen van drecht, die er aan herinnerde, dat van Citters was benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, zo'odat thans een nieuwe voorzitter moet worden benoemd. Volgens het jaarverslag telde de t bond tot ultimo December 1999 262 gemeente raadsleden, terwjjl 35 burgemeesters, 12 secretarissen en - noemd als buiten In de vacature-J. F. Heemskerk, aftredend 1911, werd gekozen de heer A, Zjjlstra, vj Groningen. Herkozen werd Mr. l'ernhoi van Gorinchem, aftredend in de vacature, ontstaan d»or het van Jhr. S. van Citters en werden gekocc. Sneek en Mr. S. de Vries, Eindelijk werd met alge tot voorzitter gekozen M.. Het programma vo negenden twedstrjjd van den bond monie- en fanfarevereenigingen Holland, welke op Hemelvaartsd?" Hardingsveld gehouden wordt, volgt: Iweede afdeeling Fanfare, verplicht stuk „La première palme”, fantaisie van H. Bor rel„De kleine trompetter”, Zevenhuizen; „Concordia:’, Krimpen a/d IJsel; „Postfan- fare” ’s-Gravenhage en „De Bazuin”, Gie- sen-Nieuwkerk, resfiectievelijk met de eigen keusnummers: Grande inarche de concert van Couleuvrièr, Fantaisie sur l’opéra Lucrezih Borgia van Donnizetti, Marie Henriette, Ouverture van Montagne, en Aubade Champétre, Fantaisie van Mullot. Derde afdeeling Harmonie, verplicht stuk „Myrtha”, Fantaisie van Morgue. „Kunst naar Gaven”, Leiden; „Volhar ding”, Goudswaard; „Crescendo”, Delft, en „Kunstzin", ’s-Grav enzande, met de eigen nummers: „La Reconnaissance” van Be- noodt; „Cléraence Isaure" van Blégi Marche Russe" van Ganne, en Marie lit riette" van Montagne. Derde afdeeling Fanfare, verplicht stuk: „’1 Élégante” van Hunnerlé. „Crescendo”, Hardingsveld: „Excelsior-, Alblasserdam en „Concordia”, Waddings-, veen, met de stukken naaA eigen keuze: „La Tonelie Fleurie" van Millot; „La Fee Carabossa” van Andrieu en „Bella Rosa’ van Kessels. Tweede afdeeling Harmonie, verplicht stuk: „Glorieuse Epopée” van Boyer. „Crescendo”, Personeel der H. T. M ’s-Gravenhage; „HollanJia", Vlaardmgen; „Harmonie Giesendam, met de eigen stuk ken: „Potpourri sur l’opéra Le Trouvère” van Verdi; „Une soiree d’ autom/ne aux Ardennes" van Govaert, en „Mignonnelte" van Bouman. Eerste afdeeling Fanfare verplicht stuk: Marche Nuptiale", van Canivez. Streefkerk; .I.A.V.E.N.U. Loo-eluinen, en .Enphonia". Meerkerk, met .rEiif van Maraal: .Svm- phoma' van Furgent en .Lu Veillée en Artois", als stukken naar keuze. Eere-afdeeling Harmonie, verplicht stuk: „Paix el Fraternité" van Coquelet „Harmoniekapel", Hof van Delft, en „Con cordia”, Vlaardmgen, met de eigen stukken „Fantaisie sur Mireille” van Gounod en „Fantaisie Taunhaflser” van Wagner. Aan den marschwedstrjjd nemen daarna deel: derde afdeeling „Kunstmin”, 's-Gra- 'Benachop, 28 April. De door het van het waterschap „Benschop” in rgadering van 26 dezer opgemaakte ling over het jaar 1909 bedraagt aan ont- iten f 19002,58, uitgaven f 17809,61», saldo f 1192,96». Bolnes, 26 April. Zaterdag j.l. liep van de werf „Piet Hein” van den heer W. Schram met goed gevolg te water een staaljjzeren hopperbarge, groot 600 ton, gebouwd onder eerste klasse „bureau Veritas", voor rekening van de firma Joseph Constant te Londen. Onmiddelljjk daarna werd de kiel ge legd voor een Rynschip voor Hollandsche rekening. Oiegendam27 April. Aan de Ko ningin Wilhelmina-School alhier (hoofd de heer G. de Zeeuw Mz.) is benoemd tot tjj- deljjk onderw jjzer de beer P. de Zeeuw J.Gzn. van Rysoord, opgeleid aan de Christeljjke Normaallessen ,te Ridderkerk, die deze be noeming heeft aangenomen. - Zaterdag werd door het bestuur van de Wilhelminaschool aanbesteed, het bjj- bouwi n van een lokaal aan genoemde school. Inscbrjjvers waren voor metselwerk: is, f 928; M. van Dük, f904; M.Stout, H. Bakker, f 896; P. van Dam, f813. r timmerwerk: P. Kroon, f 1055; P. >k, f 1020; Gebrs. de Geus, f 934; C. issen, f 830. c is aan de laagste inscfirjjvers venzande; „Crescendo”, Boven-Hardings, veld; „Kunst naar Gaven", Leiden en „Har" monie", Giesendam. Tweede afdeeling „Crescendo”, „Crescendo”, Krimpen a/d IJsel. Eerste afdeeling „Excelsior", Alblasser- dain. Eere-afdeeling „Postfanfare", Den Haag; „Harmoniekapel”, Hof van D dft en „Con cordia", Vlaardingun. De m a n n e n z a n g vi „Euterpe” te Amsterdam, dii Isr. J. Olnaan, houdt een ni wadstrjjd van gemenj opi'28 Mei, 3, 4 en i voor Volksvijjt. '—Vergadering vandeGezond- heids-commissie te Bodegraven. Mededeeling wordt gedaan van hetgeen door het digelijks:h bestuur is verricht tot uitvoering van in de vorige vergadering genomen besluiten. Tot de ingekoinen stukken behooren o.a. het verslag betref fende de volkshuisvesting over 1998; een staal van personen aan wie serum roor verdelging van ratten en niuizen is ver strekt; formulieren art. 9 woningwet van Nieuwkoop; een verordening op het keuren van levensmiddelen enz. te Woerden; een politieverordening van Waaider, Barwouts waarder en Rietveld; een gewijzigde bouw verordening van Reeuwjjkbesluit van Woerden tot verbetering van perceel nr. 34 aan den Utrechtschen straatweg; besluit van Rjjnzaterwoude lot onbewoonbaarverklaring van perceel nr. 125; besluit van Rietveld tot verbetering van perceelen. AI deze stukken worden geving aangenomen. "Wordt besloten voorzienir* Ged. Staten van het raad Aar tot niet-onbewoonbai perceel nr. 64 aldaar. Verslag wordt uitgebracht over het be handelde op de vergadering van voorzitters van de Gezondheids-commissiCn in Zuid- Hdland met den hoofdinspecteur. Naar aanleiding van een klacht over onaange- namen reuk van het leidingwater te Boskoop, tengevolge van het niet of nietvoldoeude spuien te Hazerswoude, wordt besloten aan de Gezondheids-comiuissie te Alfen a/d Ryn te vragen een onderzoek in dezen te willen instellen. De rekening over 1999 wordt vastgesteld de ontvangsten bedroegen f 2133,56'a, de uitgaven f 2943,85'/a, aldus is er een batig saldo ad f 89,71. De sub-commissiön worden wederom vast- gosteld als ten vorigen jare. Wordt besloten aan de gemeentebesturen te vragen te wille» overgaan tot hot nnn schaffen van een voldoend aantal exemplaren van ae Dföéhrtre: do verzorging van den zuigeling en de uitreiking daarvan door den ambtenaar van den burgeljjken stand bij eventueele geboorteaangiflen. Sedert de vorige vergadering zjjn aange geven de navolgende gevallen van besmet telijke ziekte: te Boskoop 1 febris typh. en 2 diphteritis, te Bodegraven 1 febris typh. en 1 roodvonk, te Nieiiflfveen en Zevenhoven ieder I febris typl|« en te Papekop 1 diphteritis. Daarna wordt de jfergadering gesloten. In de Dinsdag j.l. gehouden zit ting van de arroBifissemenls-rechtbank te Rotterdam werd o.a. do volgende zaak be handeld: L. A. van R., 35 jaar, paardenhan- delaarsknecht te Slompwjjk, is in verzet gekomen legen een vonnis dier rechtbank d.d. 8 Maart, waarbjj hij ter zake van be dreiging met eenig misdrijf legen het leven gericht, bij verstek tot een maand gevan genisstraf veroordeeld was. Hjj zou namé- lyk in den nacht van 3 op 4 Juli Th. v. C Vlist te Lopik, hebben opgeklopt en hen toen deze buiten kwam, hebben aangeva len, onder den uitroep: „je geld, of L schiet je hardstikke dood". V. d. Vlist had daarop verschrikt de vlucht genomen, tot hy de getuige Osk£m tegenkwam. Met zijn drieën ontmoetten ze evBu daarna den beklaagde, die toen beweerde in v. d. Vlist den verkeerde te hebben voor gehad. Be klaagde ontkende de bewuste bedreiging te hebben géuit. Hj^had met v. d. Vlist niets le maken, maar moest een ander in Lopik hebben; ze hadden hem echter een ver keerde woning aangewezen. De getuigen bleven vroegere verklaring de officier tot bet requireerde. Uitspraak 3 Mei a.s. De rechtbank te Utrecht ver- oordeelde Maandag W. v. 't V., 32 jaar, te Oqdewater, wegens diefstal van een kat, toebehoorende aan J. C. v. d. IJ. aldaar tol twee dagen gevangenisstraf. I. C. K., 53 jaar, werkman te Oudewater, wégens overtreding der hondenbelasting aldaar, tot f 5 boete subsidiair één dag hechtenis. In den overleed te ’s-Gr van Lynden, oi sehe Zaken. De overledene heeft te Utrecht gestudeerd, promoveerde daar in 1868, waar hij aan vankelijk zich vestigde als advocaat, om in 1877 benoemd te worden tot rechter in de yrrondissements-rechthank aldaar. Gedurende een Ijjdperk van drie-en-twintig jaren bekleedde hjj dat ambt. In Utrecht voornameljjk heeft wjjlen baron van Lynden gewerkt en zjjn geheJe loopbaan daar af gelegd tot zijn benoeming als secretaris van het Hof van Arbitrage hem dwong zich in de residentie le vestigen. Behalve zjjn ambt van rechter ven de overledene te Utrecht gedurende jaren de function van gemeenteraadslid en lid van de Gedeputeerde Staten zjjner provincie. 1 Het jaar 1887 riep hem naar de Eerste Kamer, waarvan^ hjj tot zjjn benoeming als seeretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage lid bleef (1999). Ter nauwernood waren enkele maanden voorbij sedert dat Hof geopend was ver klaard, toen do- verkiezingen plaats hadden, waarvan het optreden van hel door Dr. A. Kuyper geformeerde kabinet bet gevolg was. Hierin werd donr wjjlen baron van Lynden Een pen, Hombi „11. I ;he luchtsehe- i Keulen naar terugreis jam- is de Zeppelin II, het prachtigste, grootste en meest vol maakte lichtschip van het Duitsche eskader. Met veel moeite worstelde het schip tegen den sterken wind op, doch moest onderweg landen nabn Limburg, daar er bovendien een klein defect aan de machine was ge komen. Spoedig verscheen er brandweer en militaire macht om hot schip vast te leggen. Precies volgens de voorschriften geschiedde dit, maar een hevige windstoot spotte met alle voorschriften, brak de anker touwen en zweepte het geheele gevaarte de lucht in. In 10 minuten tjjds vloog het een afstand van :M) KM., tot het bjj Weiburg verbrjjzeld werd tegen een rots. Het schip brak middendoor, het omhulsel scheurde in de lengte vaneen. Men is reeds een paar dagen bezig de overblijfselen van het schip op te bergen. De schroef, motoren, stuur vlakken en de punt zjjn er het best af gekomen. Majoor Von Parseval heeft in een gesprek met een medewerker van het „Berliner Tageblatt” gezegd, dat hel ongeluk geweten moet worden aan de ontzagljjke grootte van de rjjks-luchtkruisers"; de rukwinden hebben daarop veel meer vat dan op kleinere lucht schepen en zoo kan het niet anders of het moet bij onstuimig weer nu en dan tot zulk een ongeluk komen. Op denzelfden dag is in Engeland het nieuwe pas voltooide militaire luchtschip te Aidershot verongelukt. Men wilde dat luchtschip in den storm naar een andere bergplaats overbrengen, maar het werd door een windvlaag aan de macht der manschappen, die de touwen vasthielden, ontrukt en met zooveel kracht tegen den grond gesmakt, dat het binnen eenige minuten vernield was. Het Britsche Lagerhuis heeft de begrooting van 1909 voor de tweede maal aangenomen. Men weet dat deze begrooting door het Huis der Lords werd verworpen. Thans gaat opnieuw het Hoogerhuis over de be grooting beraadslagen en zou het niet on- mogeljjk zjjn, dat zjj voor de tweede maal verworpen wej-d, doch dan is de teerling geworpen en gaat de Premier onverwijld naar den Koning om diens tusschenkoinst in te roepen. Met spanning wordt de dis cussie der Lords tegemoet gezien. Eene telefoniste in Londen heeft dezer dagen een belangrijke diefstal verjjdeld. Zij twji- felde of de Ijjn wel in orde was en luisterao zoodoende een gesprek uf van twoo peroonon, die een plan beraamden om in een hotel eene dame te bestelen. Een van de twee zou raet een reistasch vol oud papier naar het hötel gaan en deze ruilen voor een tasch met kostbaarheden, aan de dame’toe- behoorend, D- de teui een heer aan mi In dit specia niet gestraft van een ges| Het Frai gehouden ve. meerderheid van herstemmi staat reed» vai regeering besta bjjna geen ^«arentegen “•i 20 anderen als bovenge- tengewone leden toetraden. ire-J. F. H zen "kozen aftredend tstaan door van Citters fekozen de heeren G. Blok van Amsterdam, ilgemeene stemmen Hr. 8. de Vries. or den van har- in Zuid- tsdag luidt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1