1910. Zaterdag 21 Mei. N°. 3134. Nieuws- en 0118818 Kennis£oviB£8D. Eerste Blad. Advertentieblad Voor Zuid-Holland en Utrecht. k. 4 f jöing iei$. Looper (Celdophaler) BUITENLAND. BINNENLAND. £RIJ volkte buurt st ca f 125,-- y-Inventaris begrepen. demeente Schoonhoven.* bytfids (hebben. 'l f pui jis g RDAM. Hendrika, gebi niet id 1 j. - t ff t 1 S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers,. Intercomm. Telefoon-nr. 20. G. de Koek d. van Ai lag 1 heei var de en ,T d 34 j. en ijnenburg, jewc werd i en raat Dose Conrant bentnat wit bladen. il. RQneveld pan E. van wiens jlyken thans voor n heeft «teling haven verbittering die vader óf konden maa soljjke geda< menschen, hadden, de vree- ischien nog wiens proces dezer „„„ienryk) beginnen een boek geschreven te /at men van ons denkt in -erheid is daar nu éérst ir ze van meening ;k licht kan werpen t ze er ter- dd bij den Op de Vries te dam en De het <je heei noemd Wej heden elyke inseli inger B“: loet tweemaal in de week len ^en eiken keer zjjn leer omwikkeld, ten een somberder klank te Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags? Horgau uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden o 75 Franco per poet door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. 11-30 April, ma, d. van Centina, i. Maria, ivelman. t en M. A. M. de Jong iria, d. van Lijntje, d. vendük. S. Kalkman, .ontstaal. Evegroen an Driel. Nadat hui van Woensv namen de en Tjarda ouwer na zitting. Ook in lyden van den van met path. i f 1,—van jram f 3,50. aeliger dus! Apothekers kringen slangen Assur i tde zitting iren goedgekeurd, Hardenbroek enborgh Stach- jlyke eedsaflegging n ‘het Dorp 1 te hoop ras,, richten 'voor in üe paijjlen Co., staand»; in: l«\n, mats en nreede, hardsteeën orsteempan- Onderpuien Je bevragen de bekende nabij de OOSTER- singel W.-Z., van Dam n A. Boer van Chr. ia, d. van - Wouter, jud 30 j. Vry, oud A. Baas, Gouda, 19 Mei. Zondagmorgen te on geveer zeven ;yur ontdekte «nfen brand in een bijgebouw van de pijpen- en pottenfabriek van de firma P. Goedewaagen en Zoon aan de Nieuwe Vaart. Boven den oven, in dat gebouw geplaatst, was door onbekende oorzaak de zolder in brand geraakt, waardoor een gaspijp was gesmolten en welke brand zich ernstig lie,t aan&ien. Twee brandweer- al direct ter odenvoor ;ene nog in •enen, oud A. Stijnen, k, oud 70 j., M. de Jong, stén, de pijn hét piepend e longen en s Voldoende i voor Uwe eiken 'dag. die daaruit Itfap «ji de yorffpruiten, wanneer de doppen, gjj n te houden. ien, die een mesten, zjjn elde kiemen, en de sterf- verschrikke- eds talrjjker. leze kwalen i. Draal niet gebruik <;ie ne merkbare i cfi zult gy rtiooren, die IP te danken KLOOSTER ige genees- demhalings- mdoeningen eenige discussie en besloot m< «.temmen eeji dienen, raciitgre, ontstaan do«r het over- den heer Anth. Befceer, werd de J. A. Begeer als bestuurslid' der algerheefoe vergadering bleef _ur nog bijeen om de funetiën on- te verdeelen/’ en een dageljjksch te verkiezen. Het bonUAbestuur 1 utS definitief als volgt samengesteld Citroen, 'Amsterdam, voorzitter; A. Begeer, Utrecht, vice-voorzitter van Róssutn du Chattel, Leiden, eerste ■etaris; S. van Osenbruggen Azn„ Am- dam, tweede secretaris; P. van Sayten Amsterdam, eerste penningmeester; B. 'troen, Amsterdam, tweede penning- Jac. Vos, Rotterdam; W- H. Drjjf- _isterd<mJ. Allema, Leeuwarden. De voórzittar., tweede secretaris en eerste penningmeester werden als leden van het dagelyksch bestuur gekozen. Maandag is te ^eeuwafden een algemeene vergadering gehouden van den Bond van Brievengaarders inNederland, onder leiding van den heer J. Anema te Berlikum.' Uit het «verslag van den secretaris bleek, diit het ledental 496' bedraagt. De rekenipg over t het afgeloopen jaar sluit met een batig saldo“van ruim f 304. Met algemeene stemmen werd aangenomen een voorstel ,van de $fdeelö*ig Groningen .tot het bekomen van betèrè vergoeding van Tfet abonnement voor onderhoud van het kantoorlokaal, de groote schoonmaakt, meu- brteering enz. Onder applaus werd aangenomen een voorstel van dezelfde afdeeling totf het be komen van een algemeene batere .bezoldi ging van den brievengaarder, langs welken weg dan ook. Naai1 aanleiding van een voorstel der afdeeling Noord-Holland om uitkeering bjj pensioneering en overlyden, werd het be stuur gemachtigd een commissie van on derzoek te benoemen. Aangenomen werd, met algemeene stem men, een voorstel van het hoofdbestuur- tot het bekomen van vrijstelling van dienst om den andergn Zondag van alle brieven gaarders. Het voorstel van het hoofdbestuur, om propaganda te maken voor de zaak van de brievengaardêts bij de leden van de Tweede Kamer, werd eveneens aangenomen. Uitslag van het concours voor Harmonïegezelschappen, gehouden te Vianen op den tweeden Pinksterdag: Afdeeling IV: le prijs, „T.A.V.E.N.U”, Schoonhoven; 2e prijs „Excelsior", IJsel- stein; 3 e prijs „Kunst na Arbeid”, Houten. HarmoQiegèzelschappcn. Afdeeling IV le prijs niet toegekend: 2e prijs „Harmonie” te Nuns.peet;‘3e prijs Stafmuzjek v/h Jongl. Matrozencorps te Rotterdam. Afdeeling III: le prys „Concordia”, Wjjk bij Duurstede; 2e oprijs „Nooit gedacht”, Renkum3e prys Christelyk Muziekgezel schap „Advendo", Nijverdal; 3e prys'Cnris- teljjke Muziek-vereeniging „Wilhelmina”, Apeldoorn. Afdeeling II: le prijs niet .toegekend2e prys „Crescendo”, Utrecht, f Afdeeling I: le prys „Aurora”, Leerdam; 2e,prys „Gorinéhemsche Harmonie”. Afdeeling van uitmuntendheid: le prys „Sempre Crescendo”, Almelo; 2e prys „Cres cendo, Bussum3e prys Excelsior, Enschedé. Eerewedstrijd. le prijs niet toegökend; 2e prys Concordia, Wijk bij Duurstede. Aangenomen de tpezegging van beroep naar Zoeferwoude door den heer J. Hengeveld, candidaat tot-den H. dienst te Woerden. Bepaald werd dat in September a.s. een algemeene vergadering zal gehouden worden. Het punt „publicatie van de organisatie”, voorkomende op de agenda, werd uitgesteld. Voorts had een bespreking plaats over den algemeenen politteken toestand, in het bijzojuier het kiesrechtvraagstuk. Mr. J. J. Tilanu's behandelde de evenredige verte- genwoordiging en Mr. H. Verkouteren het vrouwenkiesrecht. De Bond van' Nederlandsche M fabrikanten van en handelaren in gouden ♦;n zilveren werken heeft Maandag te Am- stepdlnn. vergaderd onder leiding van zjjn voorzitter, den heer Bern. J. Citroen. De voorzitter huldigde het bestuurslid wylen '*dén heer Anth. Begeer. 'De vele aanwezigen verhieven zich van hun zetel uit eerbied voor dc nagedachtenis» van den overledene, terw^l de voorzitter in hem huldigde den kundigen vakman. Hy verzocht den aanwezigen zoon, de oprechte deelneming van den bond wel te willen aanvaarden. In behandeling kwant een ingekomen sidiryven, onderteekend door 15 leden, waarin ze het bestuur verzochten een spoêdeischende vergadering te Willen be leggen, ter bespreking van het bij de Tweede Kamer der Staten-fieneraal ingediende wets voorstel omtrent de visitatie van met ,de post van buitenslands aangekomen brieven. De voorzitter had reèdsf in overleg met eenige bestuursleden de verschillende gron den verzameld, waarom deze wet (zonder voordeel van beteekenis voor het rijk op te leveren) nadfeelig zou perken. De vergade; ring kon zich' na eenige discussie met deze gronden vereenigen en besloot inet groote meerderheid van stemmen eeji adres bij de Tweedé Kamer in, te In de 'vaciitf lijden van den liber Carel J. verkoken. Na afloop het bestuur derling bestuur werd tha» Bern. J. Corel J. W. secreta.. sterdam Jr., Auic Jac. Citi meester; J hout, Ami z. van Floor, ten. (won. te tyding voor s den middpl on «lange- ÈUSIROOP, iB^eft duizen- Asthma •eiï lijdende IDIJSIROOP gefaald bad. dekten ia de meesmiddel. bwhMve», jndrk'ï ziekte Vooraf gingen leger en vloot. Kitchener ond Vervolgens kwt- soldaten en daarop door artilleriepaardi Yeomen of the L achtige dracht uit Elizabeth. Op de affuit rus. bedekt met een kleed van daarop lagen kroon, de scei orde van den 1 De zoon en monarch liepe~ de lykliaar aam rouwdragers. De Koning droeg de admiraalsuniform, zjjn beide zoontjes, die achter hem liepen, de uniform van adelborsten. De Konjng van Denemarken droeg Britsche uniform, die van Noorwegen marine-uniform, de overige vorsten onderscheiden militaire dracht. Een K lange optocht van hofdigni- tarissen en staatslieden volgde te voet en ten slotte negen gesloten rjjtuigen met rouwbespanning. Precies 12 uur kwam de stoet in West minster Hall aan. Daaj- waren een half uur te voren de leden van Hooge^- ep Lagerhuis in optocht aangekomen. AHen plaatsten zich achter.de katafalk, toen onder de tonen eener treurmarsch de stoet binnenkwam. Onder doodsche stilte ving de Ijjkdienst aan. De aartsbisschop van Canterbury sprak het gebed uit, waarna het koor jachtjes inviel met: „O Saviour of the World”. Buiten dreunde de „Big Ben” haar doffe slagen. Voor de eeralte maal werd deze klok bj| een begrafenis gebruikt. De klok is 5f jaar oud, maar bjj Koningin Victofin s begrafenis werd ze niet gebruikt, waarscliynluk omdat men er niet aan gedacht had. De „Big Ben” m< opgewonden worden en daarvoor zes man noodig. De klepel was met 1 einde den slagen ^Merkwaardig is het da,t er slechts één maal iets aan de klok gehaperd heeft en wel op den sterfdag van den Koning. In Londen is de Japansch-Britsche tentoon stelling geopend. Wegens den algemeenen rouw ging aeze opening niet gepaard met de gebruikelijke plechtigheden. Met allen lof wordt er evenwel over deze tentoonstelling geschreven. Alle heerlijkheden van Japan zjjn er te zien. Het dichtmetselen van de myn in White haven heeft by de bevolkirfg nog heel wat verbittering gemaakt. De arme óf zoon óf broeder verloren «aar niet gelaten zyn onder óachte, dat er toch miss ons Hoogérhuis werd het oter- den Engelschen Koning én door voorzj'tter én door den Minister Binnenlandsche Zaken herdacht met eenige gevoelvolle woorden van sym pathie. r Voorts <verd eveneens aan de nagedach tenis van het overleden ll‘d der Eerste Kamer, den heer Van Asbfe Wjjck, door den voorzitter hulde gebracht. De ingekomen nota van hei lid der Kameij Van Heeckeren van Keil werd ter griffie ter inzage van de leden gelegd. Deze nota zal pp voorstel van den voorzitter wordgn gedrukt en rondgedeeld. De openbare zitting werd daarna tot den volgenden dag yerdaagd. By Kon. Beslu'it van 14 dezer ziin, met ingang van 16 dezer, benoemd tot commies der posterijen en telegrafie van de .Vfkrde klasse, de adspirant-commiezen der loterijen en telegrafie J. Andriessen te Gouda mfA. L. Sineenk te Gorinchem. In de Woensdag te Utrecht gehouden vergadering van het 'nationaal comité van de Christeiijk-Historische Unie zijn tot leden van het hoofdbestuur gekozen de heerefi Dr. J. Th. de Visser, Dr. G. H. Wagenaar en Jhr. Mr. D. J. de Geer. Ten aanzien van de aanstaande Statenverkiezin gen werd besloten dé coalitie te handhaven. werden opgebeld en met twee was men den brand spoedig meester, irantie dekt de brand- en waterschade. «Arkel, 19 Mei. Hoewel de handel in aardappelen vrij slap kan genoemd worden, zyn er toch de vorige week nog eenige partijen blauwen geleverd, tegen f 2,a0 per H.L. *GiesendHm, 19 Mei. Van de lichting 1909 zyn Woensdag te Dordrecht ingedeeld C. Timmer by het 6e regiment {infanterie te Breda en K. D. Kamerman bij Jiet 3de regiment infanterie te Bergen op Zoom. Van de lichting 1910: A. Romeyn en J. P. de Kok bjj de Grenadiers en Jagers te 's-Gravenhage; P. Brandwjjk by het 6e regi ment infanterie te Breda en G. Walraven bij het 3e regiment vesting-artillerie 'te Gorinchem. GrootpAiumers19 Mei. Op 18 Mei j. I. zijn vanuit deze gemeente bij de Natio nale Militie ingelyfd do Welingen van de lichting 1909, no. 13, W. Schep en van de lichting 1910, no. 5, P. C. Van der Vlist, die beiden zjjn ingedeeld, bij het regiment Gre nadiers en Jagers in Den Haag. Door den burgemeester dezer gemeente is tot teller,, belast met de telling van het grondgebruik en den veestapel alhier, aan gewezen de gemeente-veldwachter P. Muil wijk, die dezer dagen met de telling zal aanvangen. •ïfekendorp, 19 Mei. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer alhier komen voor1 J. P. van der Pool te Gouda, 2. J. Hogëndoorn te Gouda en 3. A. Creveld te Utrecht. Hillegernberg, 19 Mei. Voor den ge meenteraad zijn candidaat gesteld de heeren A. van den Akker, W. Bikkers, C. G. van Duinkerken en D. Kouwenhoven. **Lai>gerak, 19 Mei. Aan den land- weerplichtige dezer gemeente L. van der Schee, op wiens verzoek om ontheffing van den werkelyken dienst afwijzend werd be schikt, is thans een vergoeding toegekend van f 0,50 voor eïken dag, dien-hy onder de wapenen heeft moeten doorbrengen. De. loteling dez.er gemeente voor de lichting-. 1910 no. 6, D. Vuyk, op 18 dezer bjj de Militie ingelyfd, is ingedeeld bij het 3e regiment infanterie te Bergen op Zoom. Tot teller, belast met de telling van het grondgebruik en den veestapel in deze gemeente, is door den burgemeester aange wezen de geïneente-veldwachterB.Goudriaan, die binnenkort met de telling een begin zal maken. •Meerlxerk, 19 Mei. De prys der kaas is teruggegaan. Men besteedde in deze week voor kaas van 41/» tot 5Us K.G. tot f 29 en voor die van 6 tot 8 K.G. f 30 per 100 halve K.G. De handel was traag. Moordrecht, 19 Mei. De klerk der. posterijen en telegrafie eerste klasse C. W. v<in Bijlevelt o. v. is, met ingang van 1 Moi,« verplaatst van deze gemeente naar Rotterdam (telegraafkantoor) en de klerk der posterjien en telegrafie tweede klasse H. VV. Moolhuyzen van Dordrecht (telegraaf kantoor) jyjar hier. •“Nieuwpoort, 19 Mei. De loteling dezer gemeente van de lichting 1910, no. 3, H. van Vliet, die op den '18en dezer hij de nationale militie is ingelyfd, is ingedeeld by-.pet 6e regiment infanterie te Breda. ~ir Door den Burgemeester is tot teller, belast met de telling van het grondgebruik en'étyn veestapel in deze gemeente, aange wezen de gemeenteveldwachter B. T. Wilstf-a, die daarvoor in de eerstvolgende dagen zal rondgaan. Nwordeloon, 19 Mei. Raadsvergadering van '13 Mei. t Na lezing ën goedkeuring der notulen, wordt behandeld de benoeming van een hoofd der openbare lagere school. j voordracht stonden de heeren K. de i Hilversum, H. Oudekerk te Rotter- M. van Zijl te Droiifcelen. ser K. de Vries verkreeg 5 stemmen, sr H. Oudekerk 1 stem. Alzoo be de heer De. Vries. jgens de vermeerdering der werkzaam- i van de gemeente-administratie, stelt de .voorzitter voor, de secretarie te v/jK grooten, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. Aan den heer A. van Steenis, zoon van het overleden hoofd, wordt f 51) toegekend .als belooning voor gegeven onderwys ge durende de ziekte van zjjn vader. Wordt besloten de raadsvergaderingen voortaan met gebed te openen. Wordt toegekend aan de Afdeeling Noorde- loos van „Het groene Kruis” een subsidie van f 50 over het loopende jaar. Mej. Van Asperen-Stóut wordt met alge meene stemmen benoemd tot schoonmaak ster van de openbare lagftre school en de secretarie, op eene jaarwedde van f 145. **I’«pekop, 19 Mei. Tot hoofd-brand- meester alhier is benoemd de heer A- Hofland, ter vervanging yan den heer J. van Schalk, die, raadslid geworden, ala zoodanig ontslag moest nemen. Papendrecht, 19 Mei. Van de werf van den heer A. >t. van Duyvendijk liep Vrjjdag in,et goed gevolg te water een stalen sleepkaan, lang 50 M., breed 6.60 M., hol 2.30 ,M., groot 550 ton, gebouwd voor den heer Van Duynen te Dordrecht. Daarna wlerd^de kiel '•gelegd voor een schip, type, spits, voor Belgische rekening en een motorschip voor de oestervissahefy. ‘Polsbroek19 Mei. Pinksten-Maandag 's nachts tegen twaalf uur schrikten de ge broeders Snoek alhier wakker, door het ge rinkel .van glas. Op onderzoek uitgaande, vonden zij spoedig, dat er een ruit was ver brijzeld. Door het jjverig onderzoek der politie was de dader spoedig bekend. Uit SCHOONHOVEflSCHK COURABT. r BMip* 'Teneinde onkosten te vermeden en >n staat t^vzjjn de door de gemeente benoodigde gelden bjjtjids te 1 kunnen afdragen, worden helanghebbenlen ,door ondergeteekende beleefd, doch Éend ultgeuoodigd de verschenen termijnen van hunnen aanslag inden Hoof- deltyken Omslag zoo spoedig inogplijk te zjjnen Kantore te Voldoen. De Gemeente-Ontvanger, VAN DUIJL. BURGEMEESTER WETHOUDERS van hSchoonhoven roeji^n op' sollicitanten voor de betrekking van 1 bjj’ de GasfWbrfeM pn Waterleiding, op eene wedde van f 300,-r per, jatfr. De benoeming zal geschieden yooriöopig tot 1 Januari 1911. Nadere inlichtingen verstrekt de Directeur der bedryven. Eigenhandig op-zegel geschreven 10 verzoekschriften moeten zfin ingekomen. vtfor 20 Me,l ÏG S. aan het adres van den t Burgemeester. Burgemeester e'ii Wethouder!) voornoejnd, VAN'‘SLOtpN. - - De Secretaris -AbR. VEENSTRA. Oversictit. Engeland. Koning Edward's lyk is Woensdag j.I. overgebracht van h$t Bucking- I hampaleis naar de Westminster HalL Onder de tonen van de „Big Ben” der grootejdok op Westminster, zette te half twaalf de stoet zich in beweging. - De weg was afge zet door de lyfwachten in hurt scharlaken roode' uniformen, welke scherp afstaken legen de groote massa van de ijn rouw ge waad gekleede menigte. Bij duizenden en duizenden waren de menschen samenge stroomd. In dichte hagen stond' men op eengepakt langs den "weg welke de stoet nemen zou. Eindelyk was dan bet oogen- blik gekomen dat de stoet» passeerde. -r _jgroo(e mannen, van Men zag Lord Robert en ider de veldmaarschalken, r/a'men groote troepen garde- i een affuit, getcokken len, geëscorteerd door Guard”, in |iun schilder den tyd van Koningin rustte de doodkist, een kleed van gele «jjde. en i de Koninklijke standaard, d<e spter en de teykens vate' de Kouseband. de kleinzoons van den dooden spen met gebogen hpofden achter het hoofd der vorstelijke Prijs der Advertentiën: Van d tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot rrvdags-namiddags 4 urm. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. éen levend wezen onder den grond kon zyn toen de niy'n gesloten werd, reeds dertig uren na d« ramp. Alle autoriteiten waren echter zoo beslist mogeïjjk in hun oordeel, dat er geen de minste kan» op redding1 bestond en het gevaar voor grooter onheil moest gekeerd worden. Minister Churëhill beeft nog geaarzeld met zijn toestehimwig te geven, omdat Als er nog eens iemand leefde, men kén toch pooit weten, maar ten Slotte gaf de 'Minister toe. De Pinksterdagen zyn in Engeland, Frankryk en Duitschland even mooi geweest ats in ons la,pd. Evenwel ook afgewisseld met onweder. Woral in EWgeland was het weder gehoon; duizenden en duizenden ont vluchtten Londen. De thermometer wees 69 graden Fahrenheit. Zaterdag j.I. was het in Verona mooi, warm wéér. Opeens veranderde helode temperatuur daalde sterk <6»n men zag aan den horizon kleine wolkjes, l{ri schynt dat de weerkundigen hier niets byzbiiders aan vondeh, maar-'l volk dacht dadeljjk aan, Halley’g komeet; .en meende <lat de wereld verging.. De dtfmme menschen werden half gek van angst. Luitenant Hofriéljter, v dagen te'Weenen (Oonti zal, schynt vroeger ee.. L hebben, getiteld: ,Wi“ den hemel". De overheb aèhter gekomen en daai schijnt te zijn, dat het boel pp des beklaagden karakter, heeft stond een 'exemplaar van bustel uitgever te München. De Dnitaclie bladen wyzen met voldoe ning op het feit dat in de Vud-Ëlzassische stad Straatsburg op 't oogenblik een congres wordt gehoudpn van 7000 Dnitschb onder wijzers. Zjj vatten dit congres op als een stap pp den weg der Germanizee^Ipg van den Élzas. Enkele Fransctyt bladen zyn er evenwel allerminst mede ihgenomen. De „Matin” heeft uitgerekend, uat nu weer, Wi 23 ge meenten van den Elzas het Duitscli alse ambtelyke taal is ingevoerd. toch is dit alleszins verklaarbaar. N«j den oorlog van '70 liet men in een grtiot aantal gemeenten hel Frarisch de ambtelyke taal bljjven, wyl de meeste inwoners Frai» spraken, doch seflert is men hoe lar« zoo meer zich van de Duitsche t^al g_ bedieften en zoodoende is het billyk, dat rêgeering 4han» het Duitsch als wpttelyke taal heeft ingevoerd. President Failliérps heeft met den Koning van Spanje een onderhoud gehad in den trein. Alfonso was op wfeg naar Londen en had het verlangen te kennen gegeven den President te ontmoeten. Uit verschillende windstreken komen bprichtpn over de kometenvrees. De komeet vén Halley is een schrikuanjager geweest voor een menigte lichtgoloovige lieden. ’t-JDterkst was de vreesin Italië, waar menschen gek.wérden van angst. In Rusland op ‘t platteland en onder de negers van Amerika. Even dwaas bijna is de jool, waarineé pieh in de wereldsteden den zoo gevreesden nacht van 18' op 19 Mei heeft doorgebracht. In Keuieft is er een speciaal restaurant voor geopend. „In de Komeet” genaamd en de chef (fier zaak heet .galleyGeestig! - Sultan Abdul Hamid, de gevangene te Saloni'ki,(Tiirk||e)’, deelde ook in den angst. Nu is tde komeet gepasseerd. „Lieb Vaterland darf ruhig sein”. Werkelyk gevaar beleeft men in de sport wereld der Ver. Staten. In een hippodróme in New-York werd een 24-uurs wedstryd van automobielen ge houden. Om twAalf uur’s nachts schoot een auto tegen een palissade op; chauffeur dood. Om één uur gebeurde hetzelfde met een tweeden auto'; de inzittende zwaar gewond. Te twee uur duikeldeër een auto over den kop: chauffeur dóodelyk gewond. Om negen uur 's morgens eindelyk vloog een auto tegen eèn hekï chauffeur en machinist zeer zwaar gewond. Waarlyk, een onschuldige sport! STATEN «ENERAAE. EERSTE KAMER, mn geloofsbrieven in isdag 18 Mei wai eren Van n Starke1 gebruikelyl anco br. aan oidrifl 21 pure baldadigheid heeft een boerenknecht het feit gepleegd. Ridderkerk, 19 Mei. De klerk der posteryen en telegrafie tweede klasse C. N. van Dullink (o. v.) is, met ingang van 1 Mei, yernlaatst van deze, gempente naar Rotter dam (telegraafkantoor) en de klerk der posterijen en telegrafie eerste klasse. G. H. van der Ploeg van Barneveld naar hier. ♦Streefkerk, 19 Mei. De lotelingen dezer gemeente P. Stam en G. Bonter zyn ingelijfd bij het le regiment vesting-artiiierie te Utrecht. ♦Zevenhuizen, 16 Mei. De gemeente raad heeft aan Burg, en Weth. een crediet toegestaan vpn f 500 tot restauratie van het schoolhuis afin do Rotte. De liberale kiesvereenifjing „Burger plicht” verkoos tbt afgevaardigden naar de algemeene vergadering der Liberale Unie op 4 Juni de heeren A. Kuysten en W. van de Weerdt en tot hunne plaatsvervangers de heeren W. van Dorp, N. Romeyn en J. A. Vos. De vergadering vereenigde zich met het hervormingsprogramma der L. U. De rekening van den Tweemanspolder bedroeg in het afgeloopen jaar aan inkomsten f 4550,67, uitgaven f 3585,67, batig slot f965. GEMBNOD NIEUWS. -Gemeenteschulden. Wjj. ver zuimden mede te deelen, dat de lyst van gemeenteschulden in ons blad, overgenomen uit den Provincialen Almanak voor Zuid- Holland van 1910, de schulden volgens de begroetingen voor 1909 als, loopende over het jaar 1908 vermeldde. ^Terwijl Dinsdagmiddag-te twee uur de monteur L. Overweel te Bolnes bezig was aan een machine van een voor de fabriek van de firma Capellen liggend bootje, brak de ketting door de deining, die veroorzaakt werd door een der booten van de Reedery Fop Smit Co. Ongelukkig sloeg de ketting tegen het hoofd van ge noemden werkman, en verwonde hem zoo danig, dat voor zijn leven wordt gevreesd. Het bloed vlo’éide den ongelukkige uit neua, mond en ooren. Te zeven uur was het bewustzijn nog niet teruggekeerd. Zondag-nainidda‘g is in het ziekenhuis te Rotterdam aan zyn kwetsuren overleden de 52-jarige losse werkman T.B., gewoond hebbende aan de Kralingsche Oostkade no. 20 aldaar, die in den avond van den 12den dezer, bij het afloopen van eén schip bij de firma Vuyk te Capelle a/d LJsel, een slag van een slinger tegen den buik had gekregen, waardoor inwendige kneuzingen waren ontstaan. Te Nieuwendyk, by Gorinchem, is het huis van W. Groeneveid door onbe kende oorzaak tot den grond afgebrand. Toen de buren des morgens wakker werden, vonden zy het huis in puin. De eigenaar was Maandag j.I. op reis gegaan; men acht kwaadwilligheid niet uitgesloten. De inboedel was niet verzekerd, het huis laag. Onweder» Te Assen is de bliksem geslagen in de woning van den winkelier Lieuwina. Er werd een groot stuk uit het dak geslagen, zonder dat echter brand werd veroorzaakt. Te Gasselternyveen is de boerdery van den heer Jipping door den bliksem getroffen en geheel afgebrand. Van het vee werden alleen een paard en een veulen gered. Te Arnhem is de bliksem geslagen in den schoorsteen van het Volksbadhuis Aan de West-Peterstraat. De schoorsteen pn een stuk van het dak werden beschadigd. Brand werd niet veroorzaakt. Naby Doetinchem sloeg de bliksem in een huis, zonder brand te veroorzaken; doch de buren moesten de ruiten inslaan, opdat de bewoners niet bedwelmd zouden worden door zwaveldampen. Te Renkum is de bliksem geslagen in een houten schuurberg, staaiide achter, de woning van den heer G. van de B. Twee roeden werden getroffen en vernield. Brand is echter niet ontstaan. Alles was verzekerd. Naby Montfoort is de bliksem geslagen in den schoorsteen van de hofstede van de wed. P. van Dyk in Cattenbroek en baande zicU een uitweg door den muur,1 gelukkig zonder brand te veroorzaken of groote schade aan te richten. Te Blokland sloeg de bliksem in de schuur van den veehouder H. v. B., eveneens zonder brand te veroorzaken. Te Sappemeer (Groningen) is aqn de Boswiikslaan de bliksem geslagen in eene arbeiderswoning. De vrouw geraakte even in brand, dóch gelukkig werd de vlam dadelijk gebiuscht; een paar kinderen werdeji bedwelmd, maar kwamen spoedig weer by. Er ontstond geen brand. In de Neder-Betuwe ging Zondagmiddag het zware onweder gepaard met hevige regen- en hagelbuien. Te IJzendoorn duurde het ‘eert kwartier lang zóó geweldig, dat men dacht aan een waterhoos of wolkreuk. In korten tijd stonden tuinen en akkers blank. De tabakskassen, welke niet spoedig genoeg gedekt' konden worden, werden beschadigd de nieuw gepote tabaksplanten dreven van de wallende boonen spoelden uit de vofren en (oen de bui bedaarde, lag onder de vruchtboomen een laag bloesems. In geen jaren is daar zulk ee'n zware regen gevallen. Bij een hevig onweder, dat Dinsdagmiddag boven de rykswerkinrichtingen Veenhuizen woedde, zyn vier verpleegden, die in den gestichtstum te Ve^nhuizen II werkzaam waren, door den bliksem getroffen. Drie van hen waren terstond dood, tan één konden de levensgeesten nog worden opgewekt. Woensdagmiddag is de bliksem geslagen in het gemeentehuis |^n het dorp De Wyk, bij Meppel. Het gedeelte bewoond door den gemeente veldwachter werd geheel vernield, terwyl de secretarie en raadszaal behouden* bleven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1