n n_ I Woensdag 22 Juni. N°. 3143. 25. ZJ 33,1 t Officiöele KennisEennofl. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland $n. Utrecht. 1910. eer. rdam, iciet, enz. "’1 1. RS! jht. J lappen. (Hiper, WILLEN. BUITENLAND. Overzicht. BINNENLAND. cbooi trouwen geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. VOO! steil* t e lid- aan ont- lim f 116 el om het B. H. Medici. eetlust. hoest. len. en ziekte. en ren. d Uttel. Drank- Dro- idtng. EL melk n i» een Bttigen man, die s’Jacob” gemeente- den man lat het was Het lijk, I, is alhier id, het eei zal gaai De He ivember en welke derlük ledei roomingen JwitserJanu geleden. Bern Luzern ook Jotthard- sen onbe- fiersteld. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters, naar nlaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdag »-nasniddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- fa dat het nimmer uitgebluschte ideaal van het geen naar hooger reikt dari wat geld byeen te kragen ten einde uit het naargeestig leven althans de ergste akeligheid te ver- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prys: voor Schoonhoven perdrie maanden 0 75 franco per post door het geheele ryk 0,90. Men kan zich abouneereu by alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. n reukloos soorten en S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercom»». Télefoon-nr. 20. handelen op het schild en vertoonen hen aan de menigte. Wat zegt gij van soldaten, die zulke wonden kunnen verduren? vroeg een generaal kort na den veldslag aan een hooggeplaatst bezoeker van een hospitaal, met een gevoel van trots in den klank zjjner stem. Wat zegt gij van mannen, die zulke ontberingen kannen doorstaan en zulke moeieljjkheden overwinnen, vragen wjj met meer gerechtvaardigde bewondering. Dat zijn onze mannen, onze voorgangers, de dragers van onzen naam, de baanbrekers die voor ons uit ioopen! En dan is de meest practische en duur zame wjjze van vereering, ook als zy, te willen. Ieder die helder ziet en eerlyk nadenkt, weet waarheen hij gaan moot, heeft een gevestigde overtuiging over de te volgen richting, weet ook, dat de versterking van zijn willen den omvang van zijn kunnen doet toenemen. Datleeren wij onzen kinderen, dat wordt hun in de school onderwezen, door niet alleen te spre ken van de groote mannen, dife in het ver leden de glorie van Nederland vestigden, maar in de eerste plaats de verdienstelijke tydgenooten hun voor oogen te stellen. Zy moeten geen aanleiding krijgen om te gaan denken, dat het ras der krachtmenschen is uitgestorven, en dat wy niets meer zyn dan de verbasterde en verslapte nakomertjes, die naar hen opzien gelyk een katuil oog- knipt naar de vlucht eens adelaars. le^er doordringe er zich van, elk volgend geslacht zij er dieper van overtuigd, dat wy een naam hebben op te houdenniet alleen door de vereering der historische, zelfs niet door de toejuiching voor de hedendaagsche groo- ten, maar bovenal door zelf groot te willen zyn, ook in het kleine. Goud», de Markt. Gouda. Gemeente Schoonhoven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven brengen ter kennis, dat voor de toelating van Leerlingen tot de School No. 2 (U aangifte moet ƒ15 Juli s. ig van Leerlingen tot de (Hoofd de Heer F. HEMMES) worden gedaan vóór VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. -As zou het i misdaad en een onvoorzichtigheid ■■■ien indien Liabeuf werkelijk onthoofd ,rd, hy is een slachtoffer der zeden-pohtie heeft geen straf verdiend, zeide Jaurès. [n het Wrifsche parlement zal eerlang wetsvoorstel woruen behandeld, waarin de vrouwen in Engeland hetzelfde stem- rordt verleend, als zy reeds bezitten en graafschap.sbestuur. On een groote overwinning voor jrvechlers van hetvroiu- „J. niet de eerste mi j r voorstel in het I ngkomt. De Regeering irstel daf vab een der indeling senige d( op zichzv.» jr de kief—'1 SCHOONHOVBNSCHE COURABT n met irde Telkens als het gebeuren mag, brulde te brengen aan hendie een kloeke daad ver richtten die een stout ondernemen met goed gevolg zagen bekroond, dringt de ge dachte zich bij ons op, dat het toch niet zoo erg zal zyn met de klachten, nu en dan aangeheven over verslapten moed en ver minderende wilskracht. Het is waar, aan het succes van de man nen, die op Nieuw-Guinéa het Sneeuwge bergte bestegen, heeft van de velen, die aan de geestdriflvolle betoogingen van ver welkoming meededen, slechts een klein deel het zyne toegebracht om den tocht voor te bereiden en mogelyk te maken, en diensvolgens heeft niemand het recht, zich iets van den roem toe te eigenen. Toch straalt èr iets van terug op de indirecte helpers, die als het ware niet de helden van den dag één geheel vormenéén groep, in welke een grootsche gedachte is beli chaamd. Niet minder waar is het ookdat niet het ondernemen wordt gehuldigd, maar het wel. slagen. En dit is, om ons niet te bepaien bij het enkele feit, dat ons voor den geest staat, doch den algemeenen regel vast te stellen, gewoonte. Wie by de bestorming der veste wordt teruggeslagen, vóór hij boven is gekomentelt niet medesjechts het planten van de vlag op den top der versterking geeft aanspraak op de toejui ching. Tenzy er op den weg naar het niet bereikte doel eenige onverwachte en bij komstige voordeelen mochten verkregen zyn, neemt de wereld geen of zeer weinig notitie van hen, die met ledige handen thuis, komen. Dat is misschien onbillijk van haar doch zou het wel mogelijk zijn haar een anderen maatstaf op te dringen dan een zichtbaren en tastbaren, dien van het succès> wyl zy voor moroele waardebepaling het orgaan mist? Dit moge zijn zooals het wil, bij de waar- deering van bet grootsche treden onze beste eigenschappen in het licht. Geen jaloersch- heid poogt dan de verdienste te verkleinen, geen naijver een vergelijking uit te lokken met eigen onopgemerkt gebleven verrich tingen men gaat geheel op in het bezielend gevoel der bewondering, en streelt er alleen naar, dit zoo krachtig mogelyk uit te druk ken. En wat dan het meest op den voor grond komtis de gedachte, dat wy te doen hebben met menschen, die getoond hebben te kunnen willen. De jarem liggen nog niet geheel achter ons, waarin zij, die meenen het oor hunner tydgenooten te hebben en naar wier stem inderdaad geluisterd wordtons in zorgvul dig gekozen vormen en met door klank schoonheid uitmuntende geluiden kothen vertellendat de macht van het willen een waanvoorstelling is, een aanmatiging van zelfbedrog, ons in droevige beelden de overweldigende macht van afstamming en omgeving komen afmalenten einde ous te doen gevoelen, dat pogingen om eigen leven te kiezen en een persoonlijk doel te bepalen, niets anders baren dan de smart van een vruchteloos tegenspartelen. En dan zijn er weer anderen, die zich als toeschouwers trachten te plaatsen tegenover de maat schappij, om de uitwerking van de droeve leering gade te slaan; die haar dan de beschuldiging van verslapping toeslin- geren, haar totaliteit zoowel als haar leden afzonderlijk ten laste leggen, dat geestdrift is uitgedoofd, dat een kinderachtig jagen naar stoffelijk voordeel, zonder de toewijding van een krachtig initiatief, de menschelyke kudde voorwaarts dryft en opwaarts trekt naar zy meent, doch in werkelijkheid haar de hellingen doet af glijden, die naar den afgrond des onder- gangs voeren. Toch schijnt het wel, dat de dagen van het nieuwere pessimisme geteld zijn, dat er een opleving is van wilskracht, en imeene ■ten; jaderingen worden te ^r f31 U een einde te komen aan het doel loos peinzen over den aard van ondoor grondelijke dingen, om het reëele, dat houvast aanbiedt en steun verleent, tot onderwerp van behandeling te maken. Er wordt minder gedweept met de jammertonen dergenen, die van de beweerde machteloosheid van hun willen hetzelfde gebruik maken als een luie bedelaar van zyn stroozak; en als zij blijven klagen dat zy niet kunnen, dan wordt hun licht toegevoegdDan moet gij maar leeren! Laten wjj de opmerking maken, dat de macht van het willen zich niet uitsluitend openbaart in de kloekheid van met schit terend gevolg bekroonde daden; door onze toejuichingen huldigen wy wel het succes, maar daarin spreekt ook eerbied voor den geest, die er toe aandreef. En dan valt de weerschijn dier gevoelsuiting op allen, die door denzelfden geest geleid en aangespoord worden, op allen,^Me het goede willen en het met volharding uastreven, op de honderden en duizenden, die in bescheiden kring zich een menschwaardig levensdoel bepaalden, en het, in weerwil van teleur stelling en tegenwerking, toch naderbjj weten te komen. Om iets te doen, waar van de wereld zal gewagen nog weken en maanden lang, geen al te groote tijd ruimte mag aan haar uitingen van be wondering worden toegekend, moet men gelegenheid hebben, en die wordt niet ieder aangeboden. Maar elk menscb vindt een taak te verrichten, waarvan zyn wil iets schoons kan maken, en aan niet weinigen is bovendien de weg geopend om zijn krachten te leenen aan eenig verhef- flngswerk ten bate van de geringen van vermogen en van de zwakken van wil. Er is, en dat moeten wij leeren opmerken opdat het navolging wekke, in de rustige plichtsbetrachting der eenvoudigste mede- menschen een adel van willen gelegen, die nauw verwant is aan de bezieling tot grootsche daden, en al wordt geen lauwerkrans gereikt waar zonder ophef de krachten zjjn ingespannen, al blyft veel eervols ongeëerd, niet roem en eer zijn de drijfveren van het kloeke willen. Wy spraken hierboven van een soort van kentering. Eigenlijk is er weinig ver anderd; alleen begint het gebazel over degeneratie, over slapheid van willen, over afwezigheid van herstellingsvermogen en hetgeen met die verkwikkelijke onderwerpen in verband staat ons hartgrondig te ver velen. Er is een leerstuk van den vrijen wil, aan hetwelk theologen en philosophen van alle tyden zich de hersenen moede hebben gedacht, en wij zullen de laatsten zyn om den ernst en debeteeke- nis dier studiën te betwisten. Maar wjj, gewone menschen, die aan de eischen van het maatschappelijk en stof felijk bestaan hebben te voldoen, die voor ons zelf een weg te banen en voor anderenf minder krachtig dan wy, den weg wat ge- makkelyker te maken hebben, die boven dien doordrongen zyn van de gedachte dat ons iets gemeenschappelijks is opgedragen, de regeneratie van het vervallene en de nieuwbouw voor de toekomst, die „broe deren en zusteren des gemeenen levens", zooals wy ons in navolging eener veertiend* eeuwsche corporatie zouden kunnen noemen, ons licht niet hoog op den kandelaar kunnen plaatsen, maar het doen schijnen op het nederig werk onzer handen, wy behoeven de eindbeslissing over dit vraagstuk, die waarschynlyk nooit gevonden zal worden, niet werkeloos af te wachten. Laten wy beginnen met waar te maken, dat de menschelyke wil, geleid door de voor schriften der zedelijkheid en veradeld door den invloed van den godsdienst, de hoogste wereldwet is. De beschouwing ook, dat zwakheid van wil een ziektè is, kan waarheid bevatten, maar dan moet men niet beweren, dat alle menschen er door zjjn aangetast en even min, dat er geen kruid tegen gewassen is. Het onjuiste van het eerste blykt uit de kloeke voorbeelden van wilsuiting, met volhardingdoorgezet;eneen der voornaamste redenen, waarom deze met zooveel bijval worden begroet, naast de erkenning dat ook stille plichtvervulling in innerlijke waarde bij de schitterende daden niet achter staat, is hierin gelegen, dat zij in zoo dui delijk verstaanbare taal verkondigen, dat de beweerde achteruitgang van het xnenschelyk geslacht een fabel, da* de fantaisie der willoosheid een hersenschim is. Wy heffen de mannen en de vrouwen van het kloeke Gouda, 18 Juni. Het lyk van den van dg stoomboot „Burgemeester overboord is gestagen, is door de g* werklieden opgedregd. Uit op gevonden papieren is gebleken, di een zekere v. B. uit Amsterdam, dat door de familie werd herkend, begraven. Reeuwfjk, 20 Juni. De veenarbeider J. Slappendel werd Vrijdagochtend in zeer deerniswaardigen toestand gevonden in zijn boot. De man, die zoo nu en dan aan toe vallen lijdt, was vooroveYgeyallen op een pot met vuur; die de veenarbeiders meestal medevoeren in hun bootje, maar n^et alleen dat zijn kleeren verbrand waren en zich aan borst en beenen brandwonden vertoonden, ook zijn hoofd was gedeeltelijk in het vuur gedompeld. Op de brandlucht afgaande werd S. door ‘andere arbeiders gevonden. Hij was geheel bewusteloos. Dr. J. M. van Staveren, ontboden, verleende heelkundige hulp. ♦Zevenhuizen, 18 Juni. Vrydag een vreemde visch gevi lichaam, ongeveer */a M. lang gevlekt, is rond en lijkt we slang. De Visch is zöo dik Nog nooit heeft onze vise piaar gezien. Hii heeft hei verkocht, die den naam trachten te weten te kon Een heer zou gif* gaan fietsen. Deze leerlinge dat ze h< kwam voorovi nat en vol kr De paar a/d IJsel rei Alexanderpok op zij en kwr., v. V. en zijn pass te water. Ieder kr Met vereende l op het dro( Alhiei roode oogt voorzeker Alhier is rangen. Het mg en overal rel iets op een als een pols, ischer zoo’n exe aan een schip] laam van het dier _j komen. gisteren met zyn vrouw 3 was evenwel nog een in het vak en toch meende zij, iet alleen al kon. Zij reed, doch ■ver in een sloot terecht. Druip- icroos werd zij gered, nrdenkooper v. V. van Capelle eed Zaterdag door den Prins- ilder. Plotseling sprong zyn hit vajn in een diepe sloot terecht, ijn passagier geraakten beiden ir kroop er «aan een kant uit, krdctiten werden hit en kar )ge gebracht. jr is een wit veulen geboren jen. Een albino onder paai iets zeldzaams. Uit verschillende landen komen nog steeds ernstige berichten van overstroom!ngen van on weder» en wolkbreuken. Zwitserland heeft er geducht onder ge is byim geheel overstroomd, voor tfén belangrijk gedeelte. De G< spoorweg is op verschillende plaatse rijd baar geweest, doch reeds weder 1. Men schat dat in Zwitserland 50 menschen door het water om het leven kwamen. In Beieren en Tyrol is de toestand al even erg geweest. Huizen zyn weggeslagen, wegen vernield, het verkeer op vole plaatsen gestremd. Gelukkig zijn de menschen er hier beter afgekomen. Te Oberammergau zijn de passiespelen eenige dagen uitgesteld geworden. Maar het Ahr-dal vooral is vreeselyk ge teisterd, gelyk reeds in het vorig overzicht werd medegedeeld. Hoe hooger men stroom opwaarts langs de Ahr gaat, hoe treuriger de toestand wordt, groote gaten zyn er in den grond geslagen. Al de weilanden zynondergeloopen. Voor Ahrweiler heeft de vloed groote verwoesting aangericht. De prachtige laan, die toegang geeft tot de stad, is voor de helft vernield. De hooge platanen liggen omver in het water. Daara enter is alle verkeer op, den weg gestremd. Vóór den tunnel van Altenahr is een groot gat ontstaan, en het zal weken duren, vóór daar weder een rijtuig over kan gaan. Militairen uit Koblenz hebben uit allerlei hout voorloopige bruggén gemaakt. In het district Adenau zyn 35 dooden ge vonden. Te Arhweiler zyn 14 en te Schuld 20 slachtoffers der overstrooming begraven. Boven Berlijn heeft een schrikkelijk on- weder gewoed en een wolkbreuk zette tegelykertjjd vele straten en pleinen onder water. De bliksem veroorzaakte veel schade en trof verscheidene menschen. Een tram wagen werd door den bliksem in brand gezet; de passagiers bleven ongedeerd. Het Pruisische Huis van Afgevaardigden nam met algemeene stemmen een voorstel aan tot het verleenen van milden steun aan de slachtoffers der geteisterde streken, bij zonder in het Ahr-dal. De Duitsche bladen zijn nog niet uitge praat over het antwoord van den Paus op het protest der regeering tegen de encycliek. De eene helft der bladen noemen bet ant woord een schitterend succes voor de regee ring, de andere helft daarentegen ia niet voldaan en eischt nadere voldoening, d. w. z. een meer bevredigende verklaring. Intusschen staat het vast, dat door het Vaticaan is gelast aan de bisschoppen om de encycliek nóch van den kansel, nóch in de ambtelyke bladen te verkondigen, wat met intrekken gelijk staat. Keizer Wilhelm heeft nu weer een onge steldheid, welke hem noodzaakt eenigen tyd rust te houden. Bij het paardrijden heeft de Keizer eene bloeduitstorting in de knie schijf gekregen door te groote inspanning, 't Geval is wel niet ernstig, maar toch moet men «r zeer voorzichtig mee zjjn. Een Russisch revolulionnair heeft eenigen tyd geleden in Parijs een aanslag gepleegd op den «hef der geheime Russische politie Kotten. De jury te parys heeft den pleger van den aanslag vrygesproken. Bluk- baar, waren de gezworenen verontwaardigd over de praktijken dier politie, zoodaj zy den moordaanslag op den chef van dienst verschoonbaar achtten. Fransche socialisten hebben een groote protestmeeting gehouden tegen de terdood- veroordeeling van Liabeuf, die den agent Bij Kon. besluit van 16 dezer is, met ingang van 7 Augustus: lo. aan Jhr. P. J. Vegelin van Claer- bergen, op zyn verzoek, eervol ontslag ver leend als directeur van htet Kabinet der Koningin, met dankbetuiging voor de lang durige en gewichtige diensten door hem belezen 2. tot directeur van hel Kabinet der Koningin benoemd, Mr. Dr. J. A. baron de Vos van Steenwyk, thans referendaris bij dat Kabinet. In de Staatscourant zjjn opge nomen de statuten van de vereeniging „Alblasserwaards Belang”, gevestigd te Sliedrecht. De duur der vereeniging is bepaald op 29 jaar en 11 maanden, te rékenen vanaf den dag der oprichting, zynde 8 October 1909. De vereeniging stelt zich ten doel de behartiging van de materieeie belangen van de Alblasserwaard, meer in bel bijzon der verbetering van bestaande efi het aan brengen van nieuwe verkeerswegen middelen. Zy tracht dit doei te bereiken langs wettigen weg en wel door: lo. dié' belangen 'in de algen bestuursvergaderingen te besprek» 2o. zaken welke in die vergt nuttig en noodig geoordeeld w steunen; 3o. zich te wenden tot de betrokken Rijks-, provinciale-, watersehaps-, gemeente en andere besturen, ten einde deze op die belangen te wyzen; 4o. de publieke belangstelling in het streven der vereeniging op te wekken door het houden van lezingen en het plaatsen van artikelen in plaatselyke en andere bladen. voorts door alle wettige middelen, aan het doel der vereeniging bevor- l kunnen zyn. ;r die instemming betuigt met het doel der vereeniging en zich bij een der bestuursleden als lid aanmeldt, wordt als zoodanig aangenomen. Ieder lid betaalt een jaarlyksche contri butie van f 1. Donateur der vereeniging.zyn zy die de vereeniging steunen met een jaarlyksche bydrage van f 5 of met een schenking in eens van minstens f 100. Zij die zich jegens de vereeniging op eenige wyze verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen, op voorstel van het bestuur door de algemeene vergadering tot eereleden worden, benoemd. Het bestuur der vereeniging bestaat uit minstens 7 leden, gekozen door en uit de gewone leden. Telken jare treedt een ge deelte hunner af, voïgens een vooraf door de algemeene vergadering vast te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Een der bestuursleden wordt door de algemeene vergadering aangewezen alsvpor- zitter, terwijl de overige bestinirsf’jMetfts door de bestuursleden onderling worden verdeeld. Minstens eenmaal *s jaarè*, in het eerste kwartaal van het vereenigingsyaar, en verder x zoo dikwijls het bestuur d*t wenschélijk oordeelt, of door minstens J0 ledeyf met opgave van een goed omschreven onderwerp daartoe bij schrijven aan dep secretaris wordt verzocht, wordt eene algemeene ver gadering gehouden. H.M.de Koningin -Moeder schonk f 100 aan de stichting „Beth-Palet” (voor veszorging van jnpge ongehuwde moeders) te Amsterdam. Tot conrectbr aan het gemeen telijk gymnasium te Gorinchem is benoemd Dr. 'C. Dee aldaar. De Commissie van .Toeaich.t op het pluimve&tèeltconsulaatschap is samen gesteld uit de heeren: C. G. j. A. van Gen- deren Slört te ’s-Gravenhagé, voorzitter; Otto Stork te Hengelo (O.) en R. Houwink Hzn. té Meppel". Als redacteur van» het orgaan van de V. P. N. treedt op de heer M. L, Sprujjt, notaris ±e Gorredijk. Ire vereeniging „'Het Boter- r-York. Aan buide kanten contróle-station in Zuid-Holland zal Woens»- sloridfm 25.000 menskien, dag Juli vergaderen, o. a., ter bespreking migingen en v»n republi- vqn* maatregelen rten opzichte van het ie genootschappen. Roose- ipaxinrum-vochtgehalte en van de weiboter- rd voorafgegaan door eeji productie bij gecontröleerden. 8 door de Roosevelt-Rough- De^jaarljjk<sche algemeene ver- loosevelt reden de gooivcr- gat|eriiig der NedéHandsche Centrale Ver killende staten, veteranen eenigintf tot Bestrijding der Tuberculose Op Wóensdag 29 dezer te Utrecht wor den gehouden, z In Vrydag j.l. gehoude zitting van de arrondissements-rechtban te Dordrecht werden o.a. de volgende von*- nissen uitgesproken: M. v. B. te Gorinchem, vernieling anders goed, 1 maand. J. van ,K. Alblasserdam, mishandeling, drie maanden. H. v. d. W. te Gorinchem, idem, 1 week. x «Aterdagiv vergaderde t Dordrecht dé provinciale vereeniging Zuid Holland vdVi hoofden van scholen in Neder land. Een 20-tkl leden waren opgekomen». Volgens het ‘goedgekeurde jaarverslag bedraagt" het aants^leden 200. •De rekening ovefc J909 wyst i vangsten aan een bedrag van ruim f 116 en aan uitgaven een van ruim f84, latende een saldo van ongeveer f 31. De jaarvergadering in 1911 zal te Delft worden gehouden. Na afloop der huishoudelijke vergadering hield Dr. A. van Raai te te Dordrecht een voordracht over de toepassing van den electrischen stroom. Te twee uren werd een gezamenlijke boot tocht ondernomen .naafSlikkerveer met een bezoek aan de eleëtrische installaties aldaar. Ds. P. E. Barbas te Haarlem heeft bij het classicaal bestuur van Haarlem Ier behandeling in de clasaicale vergadering van 29 dezer, een voorstel betreffende het hulppredikerschap in de Ned. Herv. Kerk ingeaiend. Ds. Barbas wenscht, dat de Synode zal besluiten, aan de aanstaande predikanten voor te schryvdn, dat zij een tijd lang als hulpprediker werkzaam zyn, opdat zij zich ervaring verwerven en tevens (in groote gemeenten) hulp verleenen. werkeiyi Duray heeft doodgeschoten. Jaurès een mi"’—’ pn «*n onvoonicl noemen werd, 1 en een aan recht wi voor gemeente- getwyfeld is dit o de hardnekkige voorvechters - wenkiesrecht, al is het' niet de eerste maal, dat een dergelijk voorstel in het Lagerhuis in behandeling komt. De Regeering wil, voor dat het voorstel dat vah een der leden uitgegaan is in behandeling komt, een onderhoud hebben met eenige dey kalmste suffragettes. Dit is op zichzelf al een be langrijk feit, daarover de kiesrechtvrouwen luide hun ingenomenheid verkondigen. De Engelsche regeering heeft Koningin Mary benoemd tot Regentes, indien de minderjarige Kroonprins door den dood des Konings lot het bewind mocht worden ge roepen. De oud-president der Ver. Staten hpeft dezer dagen zijn intocht in New-York gedaan. Een intocht was het gelijk dien van een vorst, die als overwinnaar uil den oorlog terugkeerde. Roosevelt werd ontvangen met welkomstspeeches en daarna mét een optocht door de stad. Hij reed zelf voor 'aan den stoet naast den' Burge meester van New-York. Aan buide kanten van den weg sl leden van vereenigingen en vtn keinsche politieke genootschappen, velt’s rijtuig werd voorafgegi muziekkorps en door de Roos Riders. Achter R< neurs van verschillende uit den Spaüinschen oorlog,, weer muziek korpsen, ejizoovoorts. President Tafi en 'de gouverneurs van den staat New-York waren niet ^anwezig, zjj hadden bezigheden. Op President Taft is een p8ar dagen geleden een aanslag gepjeegd door een krankzinnige, die tot vlak voor de deur van zyn werkkamer wist door te dringen. Ver. Zuld-Afrika. Na Minister Botha’s redevoering in Pretoria, zyn er drie gröote partijen: Het Volk, dfe Orangia Unie en de Bond-groepen tot één partij vereenigd: de Zuid-Afrikaansche Nationale Party. Botha is daarvan de leider en Jiet wordt dus de regeeringsfaarty. De leider der oppositie is Dr. Jartisson en zyn party heet de Unionistische en is samengesteld uit de verschillende progressieve groepen. Officiéél is thans uitgemaakt, dat dé ■Hertog van Connaught, een der Prinsen van Engeland, het eerste parlement van Zuid- Afrika zal gaan opened, in naam des Konings. De Hertog zal in de eerste week van November met dat doel in Kaapstad aankomen. Na de opening van het parlement zal hyr e,en reis maken door de kolonie Zuid-Afrika.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1