Zaterdag 2 Juli. 1910. N°. 3146. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. z IW. r i BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven VRIENDEN. 1 Dese C*«rant beataat ait 3 bladen. tot g€ ben letz in 2 di bs. Wil 's-Graven- I aan 't Bureau weeker”. V* van NOOTEN. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Iniercotnm. Telefoon-nr. 20. .'4< SCHOONHOVKMB COURANT. I, oud 24 j. en m der Linden, /d IJsel) en J. a. Spjjksnijder, ebt) en W. B. en Heuvel )nden dat 'ing bjj te igehouden kwamen in: laatsen te Kin- iek Delfshaven, scheepswerf ■zaaide asters i.M. onderlinge joed verpoten, Deze planten 1 geen kluit, iten zaailingen bezetten vak jeteur der gemeen* zal by den bouw gemeente IJsel- len verga- Gorinchem- ippjj heeft het p 5 pCt. (v. j. is werd f1200 ;rd ter uit- op vernieuwing te mogen hopen. Dan komt er in de vriendschapsbetrekking een na zomer, die andere bloemen tot ontwikke ling doet komen dan de lente eenmaal voortbracht, minder overvloedig wellicht, maar toch ook schoon. Menschen, die geen vrienden hebben, zjjn te beklagen. Zij missen iets onontbeerlijks, en dikwijls is dat hun eigenschuld. Vrien den te bezitten is vóeléén vriend te heb ben is ineen Dat laatste, het voorrecht bjj uitnemendheid, is niet ieder gegeven; het hangt vaak af van omstandigheden waaraan wjj niet veranderen kunnen. De doorgaande, prettige omgang, die er niet, zooals beweert wordt, het surrogaat van is, doch er wel degelijk de voorbereiding van kan zjjn, en die er zooveel toe kan bjjbrengen om ons leed dragelijk en ons lief overvloediger te maken, om dien te verwerven kunnen wjj wél iets doen. Maar dan hebben we in de eerste plaats te zorgen, de eigenschappen machtig te worden, waarvan het bezit voor onze om geving een wezenlijke attractie is. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. 4 dagen I van de iding besëhikt, link nat: men 5, ook 't gras vooral als het id. s hun bloem- inoeten netjes ^gebonden de hting zooveel m worden met vestigd, e exemplaren oende het zaad vele nieuwe bs. 2 dagen hechtenis. Lekkerkerk, f 3, subs. t nijpt men de landikken van e weken zaait te planten als i langsten dag id, welke later ippelland kan i we ook druk ide tulpen en ten en in de af te sterven, ne droge huid naam zooveel te worden tot een van de tar. Niet wat akele groenten liet alleen dat idund worden, leider jj moeten tand, de eerste i 2 op 30 c.M. leekselderjj is einig bekende in vooraf ge- lanten in Sep- reikt, schoffelt at de stengels komen. Deze cjes gesneden, n weinig saus jjke, gezonde van het makei jjzeren sl met bijk< De dri F. Kloos derdijk, f 14,100, Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prtfs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rjjk 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Kantongerecht Schoonhoven. Zitting van 24 Juni 1910. Overtreding van de Alg. Politieverorde ning te Ouderkerk a/d IJsel J. de B. te Ouderkerk a/d IJsel, f 0,50, subs. 1 dag hechtenis. Dronkenschap L. v. d. H. te Amersfoort, f 1, subs. 1 dag hechtenis. M. H. de L. te Bergambacht, f 1, subs. 2 dagen hcchUuis P. G. te IJselsteii J. S. te Montfoor’ P. de K. te subs. 2 en 2 dagei Oudei al Crampel en dennegroen sur heel mooi neme men een iraniums. Dit /'aar men meer leme men bjjv. jeafrikaantjes, teeds een aar- abuien te baat Deze in een Ie wortels door i koemest, een triool verdient e is voor de lar men veel n de wortels net een weinig iet insect, dat zoontjes. Uit arve; dewelke der f irbeurdver iling ad f H. N. te 2 en 1 dag hechtei van het w subs. 1 dag A. sTi hechtenis. hechten^aarsve^’ subs. 2 dagen Leerpl ich to vertredingen J. d. G. te Schoonhoven, f 0,50, subs. 1 dag hechtenis. G. J. te Jaarsveld, f 0,50, subs. 1 dag hechtenis. Overtreding van het Bdggerreglement W. V. te Lekkerkerk, f 5, subs. 4 dagen hechtenis. Straatschenderij W. L. te Haastr'echt, f 6, subs. 2 dagen hechtenis. T. K. te Haastrecht, f 4, subs. 2 dagen hjwhtenis. /Overtreding van het Provinciaal Regle- HofiandP Wegen en voetPaJlen in Zuid- J. v. L. te OuderkerM/d IJsel' f 1, subs. 1 dag hechtenis. A- P- B. D. en W. v. Z., beiden te Schoon hoven, ieder f 1, subs. 1 dag hechtenis. Het laten staan van een trekdier op den opehharen weg zonder voorzorgsmaatregelen J. .P. te Schoonhoven, f 10, subs. 4 dagen hechtenis. Overtredingen van bet Motor- en Rjjwtel- reglement: J. A„ A. en J. d. H. beiden te Lopik; J. A. te Stolwijk, D. J. te Willige-Langerak, gllen f 1-, subs. 2 dagen hechtenis. H. S. te Lopik, f 2, subs. 1 dag hechtenis. G. A. v. d. B. te Bergambacht, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. 1 G. ,B. te Goudprak, f 1, subs. 2 d. hechtenis. H. v. Da te Krimpen a^d IJsel, f 1, subs. 2' dagen hechtenis. G. K; te Polsbroek, f 1 subs. 2 dagen hechtenis. v H. v. 4. 8. te Willige-Langerak en„A. A. te Stolwjjjc, beiden f 1, subs 2 dagen hechtenis. Overtreding van de verordening op/het rjjden van hondenwagens in tJtrecht: J. M. te Lopik, f 1, subs. 2 dagen hechtenis. Overtreding van het ReglèmenUop het rijden met hondenwagens in de provincie Utrecht: J., M. te Lopik, f 2. subsj.,1 dag hechtenis' Overtreding van de wapenwet: S. d. O. te Jaarsveld, f 25, subs. 15 dagen hechtenis. i Overtreding van artikel 461 Wetboek vin Strafrecht; H. v. E. te- Jaarsveld, f 1, subs. 1 dig hechtenis. v' Overtreding vaö de Arbeidswet: A. O. te Ammerstol, 6 m. f 1, subs 6 m 1 dag hechtenis. TAND. 22 Juni. H. J. Herwig z. van A. J. Jan, z. van J. eter, z. van J. fzanna, d. van in. Adriana, eer. oud 27 j. en P. Busé, oud oud 9 ui. Vink, oud 13 j. an 10—24 Juni, m A. Blom en n G. Snoei en J. Niessen en uuvii uci geueeiie irpeil komt, is voor injj Misschien kan de wet- l gewenschte één en ander l agen zjjn, wor- ct, terwjjl men ranken houdt, plantjes mag ugustus mooie en; ’t volgend tboomen legge voor kan men welke zoo om dat bet naar rel onder kan an boven dicht Hier verpopt aar (October) mderen dicht- leerd om het an den winter set wordt dan leggen, waar- g in ’t volgend i’s op moeten I gemest met reiyk met wat iet water vast uit. Waar t onia’s een vak, aduw ligt; de *'i9 zeker een it; meermalen jjs, zoodat we is aan te bevelen op den tocht niet eenzaam te gaan, ook al om voor elkander de bezwaren wat uit den weg te ruimen. Dat is een zaak van égoïsme, of, zooals de letterlijke vertaling van daf woord luidt, van ikheid; toegegeven, er is ook niets en niemand die het ons als een verwjjt zon toerekenen dat wjj op gepaste wjjze trachten van het eigen leven zooveel goeds te maken als wjj kunnen. Isolement, afzondering, kan zjjn een beginsel van kracht, maar is zulks niet in die een voudige bestaans-verhoudingen, waarin wjj geen op zichzelf staande reuzen behoeven te zjjn om ofts plaatsje op de wereld toch eerljjk te verdienen. Alzoo, aan velen de hand gereikt. Niet, opdat die hand zich vuile met hetgeen het hunne is. Parasie'tische neigingen, och, zjj komen voor, en niet altjjd kunnen wjj offs tegen haar uitingen in staat van verdediging brengen; mochten wjj er iets van bjj ons zelf ontwaren, laten wjj dan al onze zede- Ijjke krachten aan het werk zetten om ze met geweld te onderdrukken. Als het ons alleen te doen is om het samengaan, niet om voordeel of gewin, en dan, als het zoo te pas komt, niet angstvallig toezien dat van de kosten van het gezamenljjk gelag op de pleisterplaatsen soms iets meer dan de helft voor onze rekening komt: als we bovendien het feit in aanmerking nemen dat de mabnen, die met ons meeloopen, niet bepaald behoeven te behooren tot de engelen, iom ‘onzer waardig te zjjn, dan krjjgen wjj licht kameraden, die tot vrienden zich kunnen ontpoppen. Maar op één ding in de eerste plaats hebben wjj acht te geven. Wjj moeten achting inboezemen en achting kunnen schenken. Wie met ons verkeert moet tvet^n, wat hjj aan ons heeft, maar ons ook openbaren, in alle oprechtheid, wat van hem is te wachten. Dit geldt in mindere mate de opvattingen en overtuigingen, dan wej het karakter; als in het laatste opzicht bedenkeljjke leemten bestaan, dan kan de ver- eeniging dier twee tekorten van noodlottige uitwerking wordén. Is het fe verwonderen, dat de schynbaar hechtste vriendschapsbanden gelegd, de naar men -denkén zou innigste vriendschaps betrekkingen aaogeknoopt wordén in de jeugdjaren? Het zieleleven is dan nog in zjjn ontwikkelingstijdperk, de ranken worden naar alle kanten gespreid, de' voelhorens in onderscheiden ribhting uitgestokenals men het gezochte te pakken krjjgt, wordt het stevig vastgehouden. En is de vondst gedaan, dan beziet men haar niet met critisch, met wantrouwend oogde ervarin gen des levens hebben nog geen waarschuwin gen tot omzichtigheid uitgesproken.. Vaak gebeurt het, dat de verbinding bljjvend is, en dan schenkt zjj eèn levensgenot, dat niet te hoog kan worden aangeslagen. Vooral wanneer de Ijjrten de’r wederzjjdsche geschiedenis wat evenwjjdig komen te loopen en geen scheiding van langen duur oorzaak kail worden van verflauwing. ft Dat het afscheid nemen voor geruimen tijd of voor immer in onze dagen zibh meer voordoet dan voorheen, is het direct gevolg van de meerdere bewegeljjkheid van het maatschappelijk bestaanvergeleken bjj vroeger. Want het woord: „Uit het oog, uit het hart” is meer dan een opwelling uit pessimistisch gestemd" gem,oed. Misschien is heli u gebeurd daf gjj eens, na eeb afwezigheid van vele jaten, eek> vriend uit den langvervlogen tjjd mocht ontvangen; bjj had er u op voorbereid, de vreugde van het aanstaand wederziengaf aan zijn schrjjven een gloed, die u weldadig aandeed, er was groote vreugde in hei vooruitzicht. Welnu, op zeker oogenblik stond hij voor u; uw hand drukte1 de zjjhe, zjjn oog ontmoette het uwe en....ja, wat is dat? Waar bljjft dat heerljjk gevoel van terugkeier in de oüde gemeenschap, waar door hpt zjjn zou als werd een pas voor een. korte wjjle afgebroken gesprek weer voort gezet? Krjjgt gjj niet iets van een onaan genaam gevoel, dat gjj daar tegenover elk ander staat als menschen die elkander wel- eens ergens hebben ontmoet, zonder meer? Die indruk verflauwt wee^ en het oude vuurtje flikkert weeï wat o)>, als gjj over die eerste verrassing heen zjjt. Of de warmtegraad der voor altjjd heengegane dagen za4 bereikt worden, of de gloed der jeugd weer stralefl zal en vlammen, het is te betwjjfelen. Want gjj en hjj zjjt anders geworden. Beider ervaringen verschillen, bouwstoffen van geheel onderscheiden aard hebben de afsljjtende gedeelten van het levensgebouw vervangen. Er zjjn geen twee geschiedenissen die óp elkander geljjken met genoegzame volkomenheid, om ze zoo uit te beelden, dat zjj wederzjjds met de^ zelfde ingenomenheid herdacht worden. Toch is er van het oude genoeg overge bleven om, als beide kernen gezond zjjn, PROVINCIALE STATEN. UITSLAG DER HERSTEMMINGEN. op Dinsdag 28 Juni 1910. U trech t. AMERONGEN. Aantal kiezers 6840. Uit gebrachte geldige stemmen 5106. Hiervan verkregen: C. J. Kneppelhout van Sterken burg (I.) 2524, Jhr. Mr. D. G. Rengers Hora Siccama (a. r.) 2582 stemmen. Zoodat ver kozen is Jhr. Mr. D. G. Rengers Hora Siccama (a. r.). UTRECHT II. Aantal kiezers 6771. Uit gebracht 4483 stemmen. Hiervan bekwamen Mr. M. W. L. S. Bilderdjjk (a. r., aftr.) 2252, J. Grjjns (a. r., aftr.) 223t, H. F. Kol van Ouwerkerk (I., aftr.) 1437, Mr. E. Fokker (v.d.) 1278, Mr. Dr. W. A. van Zijst (1.) 1238 en O. de Weerd (s. d. a. p.) 1058 stemmen, zoodat gekozen zjjn Mr. M. W. L. S. Bilderdjjk (a. r., aftr.), J, Grjjns (a. r., aftr.) en H. F. Kol van Ouwerkerk (1., aftr.). Bjj de Tweede Kamer js thans ingediend door de leden Mr. G. A. van Hamel en Mr. J. Limburg het reeds bij de behandeling der ontwerpen-administratieve rechtspraak (klein) door den eerstgenoemde aangekondigd voorstel van wet tot gedeelte lijke afschaffing van het hooger beroep van het openbaar ministerie bij de rechtbanken. De officier van justitie zal, volgens dit voor stel, geen hooger beroep kunnen instellen tegen vonnissen, waarbn de beklaagde is vrjigesproken op grond dat zjjn schuld niet is bewezen; tegen vonnissen, waarbij de be klaagde van alle rechtsvervolging wordt ontslagen; en' tegen vonnissen, waarbjj de beklaagde is schuldig verklaard. Te IJselstein heeft de gemeente raad met algemeene stemmen besloten tot oprichting van eene gasfabriek en eene drinkwaterleiding en tot in eigen beheer nemen van deze bedrnven. De heer Stichting, direct te-gasfriek te Hilversum, z optreden als adviseur der stein. In de vergadering van den raad van commissarissen van de Neder- landsche Heide-Maatschappjj is besloten met 1 Juli a. s. zich aan te sluiten bjj de Centrale Landbouw Onderlinge. Het verzëkerde jaarloon bedraagt f 460,000. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben Dinsdag aanbesteed ‘:en, leveren en stellen van een paar sluisdeuren voor de Ruigeplaatsluis tomende werken. rie volgende biljetten en Zonen's werkpk f 11,427machinefabrk- f 14,100, en machinefabriek en P. Smit Jr., aldaar f 21,900. Het bestuur van het calami- teuze waterschap Scherpenisse heeft Woens dag aanbesteed het maken van zinkwerk en het doen van steenbestorting aan dat water schap. Minste inschrijver de heer M. K. Hartog, Sliedrecht, voor 1124.698. De te Gorcumgdliouden v dering van aandeelhouders der sche Brandwaarborgmaatschap dividend over 1909 bepaald op 41/2 pCt.). Aan het reservefonds toegevoegd, f 300 werd gereserveei keering van verzekerden. Het openbaar Ministerie bij de arrondissements-rechtbank te 'e hage heeR tegen Jhr. G. van S. te ’s-Gra- venhage, die op den 16. April mevr. W. te Rjjswjjk doodschoot, zeven jaar gevange nisstraf geéischt. op Maandag 27 Juni 1910, aes namiddags twee uur. (Spoedeischend.) Tegenwoordig de leden: H. Ppltenburg, P. van Sonsbeek, P. Greup, G. J. Niekerk, M. E. Schenk, C. L. van Willenswaard, A. Kujjlenburg, H. M. den Uijl en II. A. Schreuder. Afwezig, met kennisgeving, de leden: A. van den Heuvel en J. Kortland. Voorzitter de heer P. K. P. J. yaip Sloten, burgemeester; secretaris de heer\ A. R. Veenstra. Na opening der vergadering zegt de voorzitter: De heeren Van den en Kortland hebben bericht gezon^ zjj verhinderd zjjn deze vergaderir wonen. De notulen worden aang_ tot een volgende vergadering. Ingekomen is een adres van J. Lijklema. „Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, Jacobus Ljjklema, adviseur voor de schatting der huurwaarde van de lokali teiten tot verkoop van sterken drank in ’t klein, dat verleden jaar 'bjj het opmaken der begrooting door uw college het hono rarium (dat volgens zjjn aanstelling bjj zjjn benoeming was vastgesteld op vjjf en twintig gulden) is teruggebracht op vjjftien gulden. Dat van dit besluit aan mjj nimmer kennis is gegeven en ik dus niet in de gelegen heid ben gesteld om hiertegen bezwaar in te brengen. Verzoekt beleefd aan uw college op dit besluit, te willen terugkomen en hetzelve weer te brengen op de som zooals in zjjn aanstelling is vermeld”. De voorzitter: Wordt gesteld in handen van Burg, en Weth. om advies. Aan de orde is het voorstel tot uitbreiding van de waterleiding met één bron, dat ter visie gelegen heeft. De kwestie is dat de bron Ijjdende, al sedert jaren ziek of slaperig is, zoo men dat noemt. De heer P. Greup: Ze is lui. De voorzitterDe bron minder water te geven, dus eenigszins op bedacht zjjn datweve, water bljjven houden voor de afnem< drie bronnen, welke in 1900 zjjn in het ongereede geraakt, opmeting van Zaterdag heeft kubieken meter minder opg< ien tjjd op 29 April. de zaak dub me'. stukken ter visie gelegd; we vergadering belegd omdat de dien aard is dat gehandeld m hechtenis. in, f 1, subs. 1 dag hechtenis, ort, f 1, subs. 1 dag hechtenis. Schoonhoven, f 2 en f 2, --"en hechtenis. E. K. te Ouderkerk a/d IJsel, 6 dagen hechtenis. Dierenmishandeling A. v. K. te Rotterdam, f 6, subs. 3 dagen h echtenis. Jachtovertredingen M. B. te Amsterdam, f 2, subs. 1 dag hechtenis. K. S. te Gouda, f3, subs. 2 di C. v. d. G. te Lekfccrkc 3 dagen hechtenis. W. O., zonder bekende woon- of verbljjf- plaats, f 3, subs. 3 dagen hechtenis. A. v. A. .te Willeskop, f 3, subs. 3 dagen hechtenis. K. P. B. te Ondewater, f 2, subs. 2 dagen hechtenis. P. T. en C. v. d. P., beiden te Stolwjjk, ieder f 6, subs. 4 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de opbrengst der paling ad f 0J30. Lekkerkerk, f4 en f 2, subs, .ehtanis, met verbeurdverklaring werpnet of betaling van f 1,50, hechtenis. te Polsbroek, f 8, sübs.- 2 dagen denzelfdi *”J mogen de zat en hebben de hebben deze toestand van moet worden. De heer P. van Sonsbeek: Mjjnheer de voorzitter! Het komt ran, evenals Burg, en Weth. voor, dat het noodig is een reserve, tweede bron te nemen. Ook is het mjj bjj deze gelegenheid gebleken, dat de directeur zijn klacht over weinig watervoorraad in hoofdzaak op Zaterdagen opgenomen meldt. Dat is wel eigenaardig en toch niet vreemd, want wat is het gaval? Het politie-regle ment of de verórdening werd indertjjd gewijzigd of gemaakt om waterverspilling/ te voorkomen en als men nu op Zaterdag een wandeling maakt door de gemeente en men de kranen maar ziet openstaan, waar door veel water noodeloos vervloeit, weet men direct wat de Zaterdagen aan water eischen. Daarom had ik liever een opname 'van watervoorraad op een anderen dag gewenscht. Dan wilde' ik nog iets vragen, mjjnheer de voorzitter! Ik heb gelezen Van een-nieuw soort eikenhouten omhulsel van de bron. Zoover dit eikenhouten omhulsel beneden het waterpdil komt, is het ver zekerd tegen vertering' doch het gedeelte dat boven het water,>'v:l -- eeii dubieus punt. Misschien kan de wet houder Schreuder mjj wel de gewenschte inlichtingen geven. Ik heb nu één en ander gevraagd en, zal ’t hier voorloopig bjj laten. T)e heer C. L. van Willenswaard: Mjjn heer de voorzitter! Ik ben overtuigd dat er een nieuwe bron bjj moet komen. De vorige, geslagen^door de firma Hoogendoorn te .Gi^sendam, kostt* ik heb ai die pa perassen nog in mjjn bezit f 791,10. Nu heeft de heer Schreuder mjj nader toege licht dat dit bedrag is f 850, wat dan wel juist zal zjjn. Ik wilbjj het maken van een tweedy bron wel irt overweging geven en de directie van de waterleiding er wel attent op maken dat er nog zjjn drie bronnen waarvan één nog nooit gebruikt is, en aan deze laatste is bevestigd een koperen filter, die ons indertjjd pl.m. f 200 gekost heeft en nog fonkelnieuw is. Wan^ neer nu die filtfer ujt; den grond wordï gehaald, konden Éurg.' en Weth. eens zien of hjj ook vodf de* nieuwe bron bruikbaar kon zjj'n. Die filter heeft plan, f200 gekost wanneer nu volgens de firma» lïoogéndoorn een nieuwe bron f 791 kost, of laat ik zeggen: f 800, dan zóu daar af kunnen gaaiï f 200, zoodat de bron ons f 600 zou kosten. Ik wil gaarfie hooren of dit juist is. Ik heb den heer S'chrejïder er persoonljjk reeds' over 'gesproken,doch jpeu had hjj nog geen gegevens om mjj de inlichtingen te verschaffen; misschien kan hjj dat in' deze,, vergadering wél doen. - De heer H. M. den UjjlMjjnheer de voorzittei-! Ik kan den heer Van Willens- waard verzekeren dat die buizen te nauw zyn voor de buizen van v,d/! nieuwe bron, die van veel vlugger capaciteit is. en; in Be heer C. L. van WiHenswaardDie melk-, Aller is^acht meter lang met eeif dia'- metêr van 100 millimeter, hjj is deStjjds door mij genieten vóór hjj in den grond ging. Het is een gteheel „nieuwe kpppren filter in een van die dFj’e buitenbronnen, welke nooit gebruikt is. Burg, en Weth. zouden hem toch eens uit den grond kjinnen 1 halen en dad zien of fe hem niet kondgn geteuiken. Welnu, die fitter is nooit' ge- i bruikt, wat ik als lid van de toenmalige ■art, oud 4 m. t—27 Juni, in M. de Heer van J. A ker na, d. van D. Teuntje, d. en Heuvel. H. Broere. 1 Schouten. !jjden en A. C. z. van Chr. F. er.—Maarten, Ier Heiden. van der Voort d. van J. de ngegeven kind e. B. Kervér, f amel. J. H. x.b >t, oud 2m. - GieHen-Oudekerk, 30 Juni. Onze dorpsgenoot J. T. van Sljjpe, Iperling van de school voor hoefbeslag te Tiel, heeft, na afgelegd examen, het 'diploma voor Hoefsmid verkregen. Zondagavond omstreeks halfelf renden een tweetal paarden onbeheerd langs den weg. Zjj behoorden aan den koopman T. T. en waren uit d,e weide».ontsnapt.». Eerst d«n volgenden morgen/,il^d de eigenaar zjjn rossen grazende bjj iW'land bouwer D. van den H. i ’’Groot-AunnerH, 30 Juni. Door Burg, én Weth. dealer gemeente is, onder goed keuring van den Minister van Waterstaat, mej ingang van 1 Juli, benoemd tot telefo niste mej. S. MoyHk en tot plaatsvervan gend telefoniste mej. A. H. Mourik, geb. Noorland, beiden in deze gemeente woon- achtig. Hét aantal ingeschrevenen in het op heden gesloten insclarjjvingsregister der nationale militie deze? gemeente voor de lichting 1911 bedraagt 22, watfrvan er drie wegens broederdienst, 'en twee jegens eigen dienst, vermeeh-en reden tot vrjjs|,elli.pg te hebben. Uit het verslag der voor deze gemeente gehouden telling betreffende het grondge bruik on den veestapel bfjjkt, dat bjj de 157 persofi«n, welke dit verslag bevat, in gebruik was 1175. H.A. land. Hiervan was in eigen gebruik 508 H.A. en ge'pacht 067 H.A. van welke laatste hoeveelheid^ 285 H.A. was gejuicht van ouders. Door' diverse ?perfioned waf, behalve Bovenstaand, 'hog bjjgepacht 7 H.A. hooigras. Omtrent den veestapel vermelden we, dat Jalnwezig zijnpaardenboven 3 jaar 84, beneden 3.jaar 13, totaal 97: rundei. totaal. 1758j pis: 22 springstieren, 980 en Ijialfk/oeien, 16 ^mestkalveren, 159 stuks ahder mestvée217 stuks jongvée boven-en 364 id. beneden 1 jaar. Schapen 11, lammeren 93,. totaal 104. Bokken en geifen: 76. Vafkens 905, biggen 137, totaal 1042< Kippq/i 1895, kuikens 330, totaal 2225. Een woord van ruim gebruik. De Fransche fabeldichter schreef niet ten onrechte: „Niets is algemeener dan de naam, niets zeldzamer dan de zaak." Laten wjj ons er niet al te zeer over verwonderen, dat de diepe beteekenis, door klassieke voorbeelden aan de vriendschap gehecht* niet of zeer zeldzaam meer is te ontdekken. De meer eenvoudige levens vormen, het beperkte van gezichtskring of persoonljjke belangensfeer, maakte het minder ongewoon, dat bjj twee menschen zooveel overeenstemming werd gevonden, dat zjj zich vast aaneensloten, als het ware geheel in elkander opgingen. Maat schappelijke ongeljjkheden veroorzaakten wellicht minder afscheiding, en de strjjd om het bestaan dreef te zamen opgegroeide menschen niet zoo spoedig naar verschil lende kanten heen. Vergeten moet ook niet worden, dat de his torisch beroemde voorbeelden Van door niets te schokken, onverBreekbare vriendschap juist door hun zeldzaamheid zoo goe4 in het geheugen zjjn gebleven; dat doet weï iets te kort aan het recht om op minder innige verhoudingen, met denzelfden naam aangeduid, geljjken maatstaf toe te passen. Ook is in rekening te brengen het alge meen verschjjnsel dat veelvuldig gebezigde woofden dezelfde eigenaardigheid vertoonen 'als vaak gedragen kleerenzjj-worden r.uimer, verliezen aan strakheid van beljjning. Wjj vatten het in den regel zóó op, dat het geen volstrekte noodzakelijkheid is, ieder uur van den dag en van den nacht bereid te zjjn van aHes afstand te doen als de yriend daarmeé uit den nood kan worden gered, om op het recht van 'dien naam aanspraak te houden. Onze vriendschap, is niet, wat zekere ideale, met de werkelijk heid weinig overeenstemming makende voorstelling er van gemaakt heeft, die teugellooze, onbegrensde zelfopoffering, die niets kan of wil weigeren en eigen wenschen niet medetelt. Wjj hebben er voor een kalme, boven het peil d.er alledaagsche welwillendheid een weinig (Uitstekende toegenegenheid, die het aan gename van den omgang verhoogt en aan 1 dè vertrouwelijkheid een min of meer ruime plaats toekent. Ondanks haar overeenstemming met de eischen van het prwetische leven, bevredigt die beschouwing óns toch'niet. Zjj Ijjktons wel wat nuchter, en zonder precies te kunnen zeggen wat wjj dan wél zouden ver langen, voelen wjj, dat er iets aan ontbreekt. Er is een behoefte aan geestesgemeenschap, waaraan zelfs door de heerlijkheden van het huwelijksleven niet altjjd en, niet geheel wordt voldaanzelfs heel zelfstandige men schen verlangen wjjd geopend te zien de gelegenheid om van gedachten te wisselen, om raad te vragen soms, om inzichten te vergelijken, en, als ,er noodzakelijkheid voor is, hulp te veHeenen en hulp te ontvangen met iemand, die niet voortdurend aanwezig is, misschien zich in geheel andere levens kringen beweegt. Dat lagtste is vooral niet zonder waarde. Er zjjn maatschappelijke groepen, bij welke een soort van eenvormigheid in manieren, in houding', in taal, in wjj<ze van redeneering terstond in het oog valt; wie daartoe be hooren, en zich er niet van weten los te maken, ontkomen niet aan den druk der eenzijdigheid. Het is zeer gewenscht dat wjj omgang zoeken met personen buiten het kader van onze vakgenooten, om ook andere belangen te bezien en te behartigen, dan die samenhangen met de vervulling van onze levenstaak. Waar ligt nu het punt, dat berejkt moet zjjn om te kumten zOggefl, dat aangename 'omgang, van yreerszjjden gewaardeerd, vriendschap is geworden? Dat is werkeljjk niet gemakkeljjk te zeggen. Het hangt af van de eischen, die taen we- derzjjds stelt, van de gevoelens, die zjjn opgewekt en aangekweekt^ Een enkel woord, op btet juiste oogenblik gesproken, kan de vonk zjjn, die een vlam ontsteekt; en het is gebeurd, dat een handdruk, in een zwaar levensmoment gegeven, terwjjl de deernis niet -bjj machte was een troost woord te vinden, plotseling deed ontdekken, dat het gemoed van een als koel beschouwd man een warmte koesterde, die het laatste ijsblokje van onverschilligheid smelten deed. Het gezellig, veel en goede bekenden te hebben. Het leven is zoo kort, wjj aRen zjjn het einde zoo dicht nabjj, dat het zeer begint steeds moeten we er roldoende lers. De zjjn geplaatst, t. Volgens de _7t de bron 29 gebracht dan op Burg, en Weth. met langer uitstellen ring belegd ird is dat

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1