N°. 3M7. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1910» Woensdag 6 Juli I I I I BUITENLAND, Oversicht. BINNENLAND. Intercomm. Telefooa-nr. I is rgem advi grot teitsbesluiten als mn i Dat is m I linj te a ii t by een van B u i- in verband i dood ten op ter een Het tweet SCHOONHOVENSCHK COURANT U1TO.T. VA» S. k W. N. VAN NOOTEN TB Schoomhovb». :hte ter- zyn van ging sch beit die icte- 60- feu jrp in K. Doo| en T leggen Ai vai de zou ■ief was de behan- i appèl door drie **I»ekkerkerk, 5 Juli. Duyvendyk Tzn. alhier -<.r. het Marnix-gj alleen i burgen rovii mwe plaatsen het oog op de r in beroep en een bedrag van trent van G. Aalbertsei irg. en Weth. wordt ;ener tijd te behandelei rzoek van de erven heer Van bleet hij de terwijl hö ■wijzen. innen en vrouwt j.v., Anatole France, Jaurès, de abbé Lemire, bv rouw Séverine Dru- Jacques Dhur. 'ygen V$n ïzant t hy teekenis dezer tentoonstelling). om jeering dank te zeggen voor de in- gaan tot de orde van 27 tegen 16 stemmen n Kengei de hu zou spi leelii i geheime de proef- ers juichte uiuanitaire „preker van ling meer heil aan de rekening Jior hun college inden. Overge- rd met de batig saldo i verantwoord. >r, dat bedrag ig verder goed erzoek van W. J. van der Meer om af- •yving hondenbelasting 1910. Wordt het 2e halfjaar verleend ten bedrage voorzitter zegt, dat met ingang 1 Janu ari 1911 de borgtocht van den gemeente ontvanger opnieuw moet worden vastgesteld. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt de zekerheidsstelling bepaald op f 1500 en de instructie artikelsgewyze goedgekeurd. Verder wordt de instructie van den direc teur en die van den boekhouder der gas fabriek herzien. Bij het artikel, waarin de jaarwedde van den directeur wordt ..au, uic eeusieiuiuig m uuu uezwaren Daarom vroeg hij overleg met deze trechters, alvorens deze wet werd inge- dan zouden zyn bezwaren vervallen. Verheyen was bevreesd, dat rechterlijke macht zou worden ont- g™ - aken in Hoven. a met het buitenland gingen intwerpen moesten dus vjor- Niet zonder ironie werd •gevoegd, dat, qjs het waar was, et minder menschen beter recht- imer van vyftig het werk honderd te niet moest mte herdacht i trouwen n der ge vezen; ook de groeve 8, 4 Juli. Naar men heer H. Voorspuy Az. ding vee heeft deel- istelling te Lissabon, de acht pryzen B(j d gevoegd de wijz.igingei de \jsclub „Voorwaarts ging tot stichting en instai scholen mdt den Bijbel te beiden te Bergambacht. De Commissaris der Koningin in Utrecht heeft den burgemeesters verzocht bekend te maken, dat, volgens Kon. besluit van 1896, Staatsblad 164, inenting van var kens tegen vlekziekte alleen geoorloofd is na vergunning van den burgemeester. De districtsveearts voor de provincie Utrecht heeft namelijk den Commissaris der Konin gin medegedeeld het ontstaan van vlekziekte na en blykbaar tengevolge van het doen van voorbehoedende inentingen, welke ver- moedelyk niet met de noodige voorzorgen zijn verricht. De naleving van de voorschrif ten behoort volgens den districtsveearts tegenwoordig tot de hooge uitzonderingen Gedeputeerde Staten vah Zuid- Holland stellen den Provincialen Staten voor, aan den tweejarigen handelscursus te Oude- water, met handhaving van het provinciaal subsidie vqor 1910 ad f 45,40, met ingang van 1911 en tot wederopzegging een provin ciaal subsidie te verleenen van f 43,90 ’s jaars. H. M. de Koningin heeft aan de wed. Haze te Gorinchem f 20 geschonken voor den aankoop van een nieuwe naai machine. lister, kwam voor persoonlyk feit, irdzee-entente. De entente had de weergegeven. 1904 aan de rapport van de conclusie van 1904 geheel overboord, andhaafde zyn verklaring van in haar vollen om vang en de ■sident uit het Kabinet van 1901- Tuyper) had niet de minste be de juistheid van de bedoelde te onderschrijven. Van Heeckeren: B\j Kon. besluit zyn de wetten tot voorziening tegen besmettelijke ziekten en tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, gedurende een jaar in het geheele Rijk van toepassing ver klaard meningitis cerebrospinalis epidemics. Voor de Tweede Kamer zyn in het district Helmond (vacature Mr. E. R. H. Regout) candidaat gesteld de heeren A. Fleskens, burgemeester van Geldrop, en Mr. J. A. Swane advocaat, te 's-Hertogenbosch, over wie op 12 Juli de stemming plaats heeft. Staatscourant no. 153 m in de statuten en de vereeni- iiftihouding van Bergambacht, I gesloten mte voor 1911 nonu Bui van ondt ischrevei posten aan de Burg, vast tf te keuren. Aangenomen. Burg, en Weth. bieden aan de rekening van de gemeentegasfabriek 1909 door hun college nagezien en in orde bevonden. Ont vangsten f 33997,03, uitgaven f 3188B,541/2, kassaldo f2108,68I/2, hiervan wordt f 631,441/2 aan de gemeentekas verantwoord. Goed gekeurd. Burg, en Weth. bieden aan de rekening van het plaatselyk algemeen armbestuur 1909, dóór hun college nagezien en in orde bevonden. Ontvangsten f 517,49, uitgaven f 451,661/2, saldo f 65,82'/8, Op voorstel van Burg, en Weth. vastgesteld. Burg, en Weth. bieden aan de begrooting plaatselijk algemeen armbestuur 1911, in ontvangsten en uitgaven f 390,82Vs. De voorzitter stelt voor, de begrooting onver anderd vast te stellen eh goed te keuren. Aangenomen. In verband daarmee stelt de voorzitter voor, de door genoemd armbestuur gevraag de subsidie van f325 voor 1911 te verleenen. Aangekomen. Hierna gaat de vergadering in zitting over ter bespreking van boring der waterleiding. Na heropening komt aan de orde het voor stel in zake goederenvervoer met de tram, waaromtrent rechtskundig advies is inge wonnen. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten dit punt tot een volgende verga dering aan te houden. Eenige comptabilHeilsbesluiten als ver hooging begrooting 1910 in ontvangsten en uitgaven met f 250 en een post van onvoor ziene uitgaven f 10,10 worden, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, goed gekeurd. Adres van A. Turre om ontheffing van den hoofdelyken omslag van zyn zuster. Burg, en Weth. stellen voor, op het adres afwijzend te beschikken, aangezien zyn zus ter niet is aangeslagen. Aangenomen. Verzoek van W. J. van der Meer schryving hondenbelasting 1910. voor van f De De Franache st raat boef Liabeuf, den man die een Parysthen politieagent doodde en er drie verwondde, was, gelyk men weet, ter dood veroordeeld door de ge zworenen te Par(js. Liabeuf’s geschiedenis is reeds meermalen medegedeeld. Hü achtte zich onrechtvaardig veroordeeld wegens „speciale vagabondage” en wilde zich wreken. Daar hü echter de genten, die tegen hem getuigd hadden, niet kon koos bu pasr ...doren uit. Liabeuf nam daarby de volgende middelen te baat. Hy deed onder zyn jas leeren mouwen aan, bezet met puntige spijkers naar buiten gekeerd. Toen pleegde hy een of ander, waarvoor een agent hem moest arresteeren. De agent bezeerde zich deerlyk aan de spijkers en liet hem terstond los, toen schoot de boef den agent kalm dood en loste nog verschillende “choten op ter hulp snellende agenten, die, -, de ander minder, ernstig len. Sicken ga keurde de regeling af; ook die van de kanton- z. i. niet goed. Hy hoopte dezer ontwerpen, dan kon jonge Minister van Justitie goed was. Van den Biesen keurde in etoog de vermindering van het aadsheeren in de gerechtshoven af, aarmee onze rechterlijke organisatie jrond bedorven werd. inister van Justitie wenscli terpen in het belang onzer rechti lacht te verdedigen, hoewel ze niet afkomstig waren. Werd één der i verworpen, dan stelde hij op de prijs meer. Ze waren voor iplex. Niet minder dan 10 van van het Amsterdamsche Hof achttendeaanneming dezer wetten gewenscht. Nadat spreker nog andere bezwaren be sproken had, werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vrydag 1 Juli beëindigde de Minister zyn rede, waarby hij alle aangevoerde be denkingen de revue deed passeeren. Ten slotte deed hij uitkomen, dat hij niet met nieuwe wetten kon komen. Werden de ont werpen verworpen, dan zou dit zeer ten nadeele onzer rechtspraak zyn. En nu verkreeg de Minister tenlandsche Zaken het woord met de nota-Van Heeckeren. In die nota, zeide de Mink'. een zakelijk feit en een persoonlyk Het eerste was de Noord-. wordings-geschiedenis dezer heer Van Heeckeren onjuist Spreker kende diens nota, in regeering gezonden. Maar een dienzelfden heer van 1905 wierp van de nota van 1904 geheel De Minister handhaafde zyn 10 Februari in haar vollen Minister-pres 1905 (Dr. Ki den king om verklaring I De heer niet waar. De Minister erkende, dat een volks vertegenwoordiger recht tot spreken had. Maar een diplomaat moest kunnen zwi' I waar dit noodig was. De heer I Heeckeren had dingen, die hij als gej I kon weten, geopenbaard, zonder dat 'Ameide, 4 Juli. Het inschryvings- register voor de Nationale Militie dezer gemeente, lichting 1911, is gesloten met zeven ingeschrevenen, waarvan drie vrijstelling hebben wegens broederdienst en twee ver- moedelijk wegens gebreken. Giesendam, 4 Juli. Bij de in deze ge meente gehouden telling van het grondge bruik en den veestapel werden 230 personen, die hiervoor in aanmerking kwamen, be zocht, die in gebruik hadden 814,59 H.A. eigen en 887,26 H.A. gepacht land. Hiervan was van ouders gepacht 308,25 H.A. De veestapel bedroeg 141 paarden boven en 25 paarden beneden de 3 jaar, totaal 166 paarden, 43 springstieren, 1484 melk- of kalfkoeien, 5 mestkalveren, 30 stuks ander inestvee, 401 stuks boven 1 jaar, 491 stuks beneden 1 jaar, totaal 2454 stuks runderen, 7 schapen, 143 lammeren, totaal 150, 113 bokken of geiten, 1571 varkens ouder dan 6 weken, 17 varkens jonger dan 6 weken, totaal 1588 varkens, 507 kuikens en 2833 kippen, totaal 3340 stuks, zoodat de geheele veestapel bestond uit 7811 stuks. Gieseu-Nieiiwkerk4 Juli. 6et fanfarekorps „De Bazuin” alhier besloot Woensdag tot aankoop van nieuwe en hel repareeren van enkele in gebruik zynde instrumenten. Zij is daartoe in staat ge steld door haar beschermheer, den heer J. Kloek Sr. te Peursum. Ook hebben andere belangstellenden op zich genomen het vaandel netjes in orde te brengen. Wel een bewys dat „De Bazuin” vele vrienden heeft. Groot- Aiuniers verneemt, heeft de t alhier, die met een zendip- genomen aan de tentoonslv. niet minder dan zes van behaald. Het vee is te Lissabon verkocht; de resul taten van de zeqding waren vrij gunstig. Haastrecht, 4 Juli. Ds. S. Kamper, predikant bij de Gereformeerde kerk alhier, heeft voor het beroep naar Geldermalsen bedankt. wetten in de rechterlijke organisatie. Pelinek gaf aan, onder welke m hij zyn stem zou geven aan de 7in het aantal raadheeren by ut de regeling der jaarwedden *r wilde spreker niet mede- 65-jarigen weg te jagen, maar evenmin de 65-jarigen, tijd gekomen achten, door hooge tra< ten tot aanblijven prikkelen. Op jarigen leefljjd moesten alle verhooging! ineens ingaan. Het betrekkelijk ontwei moest dus z. i. worden afgestemd, om den aangegeven geest te worden gewyzigd. De heer Van Basten Batenburg had greot bezwaar tegen den omgaauden kantou- nalen rechter en tegen het systeem der tractementsverhooging. De verhooging van f 1500 had ineens moeten verleend worden. Spreker zou voor de ontwerpen stemmen in het vertrouwen, dat de regeering van de haar gegeven bevoegdheid tot inperking der rechterlijke macht met groote onzichtigheid zou gebruik maken. De heer Waterschoot van der Gracht had gaarne gezien, dat de regee ring de Amsterdamsche kantonrechters ge hoord had, die eenstemmig in hun bezw waren. Daarom vroeg hij overleg met kantonrechters, alvorens deze wet werd o voerd, dan zouden zyn bezwaren vervallei De heer onze rt_L‘. wricht. Zyn groot deling van strafzakei raadsheeren in de I. Vergelijkingen niet op. Deze on den afgestemd, daaraan toeg“"z'“ dat men met mini spreekt, deze Kai van de Kamer van doen. De heer Si der jaarwedden gerechten was op afstemming deze bekwame ons geven, wat De heer V een lang bel aantal raad^l omdat daar'" in den gr De Mi deze ontwei lyke mi van hem ontwerpen andere geen hem één oom] de 11 leden vi achttendeaannt. Nadat Gemeenteraad van Oudewater op Dinsdag 28 Juni 1910, •s namiddags drie uur. Voorzitter burgemeester A. L. Wichers. De voorzitter opent de vergadering en leest daarna het gebed en de notuley der vorige vergadering, die worden goedgekeurd. Ingekomen: Een missjvé van Gedeputeerde Staten van 7 en 11 Juni, daarby goedgekeurd terug het raadsbesluit tot afschrijving van f 15. Verzoek van H. Rykelykhuizen om huur van gemeentegrond, het zoogenaamd voor- u-M voor (|ea tyd van 12 of 18 s jaars. De voorzitter zegt 1488 M2. groot is. Burg, en Weth. meenen op het bod niet te mogen ingaan en stellen voor, op het verzoek af- wyzend te beschikken. De heer C. G. van der Lee wil het terrein huren met het oog op de tram. Tevens acht hij de Wil men het verhuren i dat publiek te doen. Het voorstel van Burg, en Weth. wordt aangenomen. In verband daarmee stellen Burg, en Weth. voor, te besluiten hen te machtigen het terrein in perceelen publiek te verhuren. Aangenomen. Verzoek van de wed. J. Rietveld om ont heffing van den hoofdelyken omslag. Burg, en Weth. stellen voor, met het oog op hare omstandigheden haar van den hoofdelyken omslag geheel te royeeren. t Aangenomen. -• Verzoek van C. Reparon om ontheffing van den hoofdelyken omslag, wegens over lijden van zyn vader A. Reparon. Burg, en Weth. stellen voor, adressant voor zes maanden afschrijving te verleenen, ten be drage van f 9,391/2. Aangenomen. Verzoek van Joseph van Bergen om af schrijving van hondenbelasting, daar zyn hond aan hondenziekte is overleden. Burg, en Weth. stellen voor, adressant voor het tweede halfjaar 1910 afschrüving te verlee nen, ten bedrage van f 1. Aangenomen. Verzoek van J. N. Arendse om afschrij ving van hondenbelasting, omdat hij zyn hond kwyt is. Burg, en Weth. stellen voor, adressant voor het tweede halfjaar 1910 afschrijving te verleenen, ten bedrage van f 1. Aangenomen. Verzoek van G. W. de Jongh om afschrij ving van 'den hoofdelyken omslag wegens vertrek. Burg, en Weth. stellen voor, adres sant voor zes maanden afschrijving te ver leenen, ten bedrage van f 1,36. Aangenomen. Reclames tegen den hoofdelyken omslag van K. Doop, J. N. Arendse en H. de Waal. Burg, en Weth. stellen voor, deze ter zyde te leggen oin te gelegener lijd te behan delen. Aangenomen. Adres van de heeren Müller en De Val omtrent de motor-tram. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten dit adres aan te houden om in een volgende vergadering te behandelen. Aangenomen. Bezwaarschrift omtrent den hoofdeljjken omslag van G. Aalbertsen. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt besloten dit te gelegener tijd te behandelen. Verzoek van de erven J. van (Vliet om afschrijving van den hoofdelyken omslag. Burg, en Weth. stellen voor, adressante voor zeven maanden afschrijving te ver leenen tep bedrage van f 26,66Vs. Aange nomen. I Jurg. én Weth. bieden 1 het trambedrijf 1909 dooi lerzocht en in orde bevonden. *n f 691,56V9, verminderd kan nu f 321,82>/s als 1 i gemeentekas worden en'Weth. stellen vooi te stellen en de rekening Aangenomei Weth. biede Aan de nationale tentoonstel- ig voor huisvlijt, welke in den a.s. zomer Scheveningen, uitgaande van den Volks bond tegen Drankmisbruik, zal worden ge houden, wordt een reeks van spreekbeurten verbonden, waarbij o. a. het woord zullen voeren De heer H. de Wilde, de heer Prof, van Veen (25 Juli, over Volksbonden Huisvlijt,) de heer Dr. J. H. Gunning Wzn. te Amster dam (over de ethisch-paedagogische belee- kenis van de Huisvlyt), de heer A. J. Schrö der uit Arnhem (over huisvlyt in het kin derleven), Dr. W. Haverkamp, predikant te Nijmegen (over huisvlijt een zegen voor hart en huis), Ds. A. J. P. Boeke uit Noord- wijkerhout (over huisvlijt als onderdeel van ons huiswerk), de heer Stam (over de ge schiedenis der beweging voor practische bezigheid), de heer Van Waard uit Rotter dam (over huisvlyt en handenarbeid), de heer KI. de Vries uit Amsterdam (over de taak van de handenarbeid-beweging ten aan zien van de huisvlijt), de heer Blees uit Zaandam (over huisvlijt in het Hoogge bergte, Noorsche huisvlijt en wat men van takken maken kan), mevr. Wegeriff (over kantmaken en hatikken), mevr. Van Zuylen— Tromp (over Indische huisvlijt), de heer D. J. Boom, bestuurslid der Arnheinsche Huisvlytschool (over het nut van de orga nisatie van Huisvlijtscholen in ons land) eL de heer H. van der Mandere (over de be- Het Volkssanatorium tot ver pleging van longlyders Herema State te Joure zal geopend worden op 1 September a.s. •Raad van Beroep (Ongevallenver zekering) te Dordrecht. Zitting op Maandag 4 Juli 1910. Heden werden de volgende uitspraken gedaan. G. Siglé te Dordrecht verzocht aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank schade loosstelling als bedoeld in artikel 23 der Ongevallenwet 1901, ter zake van het aan zijn zoon P. Siglé aldaar overkomen ongeval, ingevolge waarvan deze overleed. Het Bankbestuur weigerde de gevraagde schadeloosstelling op grond dat de werk zaamheden waarbij den overledene het on geval overkwam, niet behooren tot het verzekeringsplichtige bedrjjf van den werk gever. Hiertegen kwam klager vorderde toekenning van e f 30 voor begrafeniskosten. De Raad oordeelde dat de overledene in elk geval bezig was met werkzaamheden die in hoofdzaak behoorden tot-of in verband stonden met de uitoefening van het ver- zekeringsplichtig bedrijf en wees dientenge volge met vernietiging der beslissing waarvan beroep, aan klager de gedane vordering toe. Marinus Hendriks te Gouda mist tengevolge van een ongeval het 2de en 3de lid van den linkerwijsvinger waarvoor hem door het Bestuur der Ryksv'erzekeringsbank bij be slissing van 16 Maart 1910 eene rente werd toegekend naar 10 pCt. invaliditeit. De risicodragende maatschappy „Fatum" te 's-Gravenhage achtte zich door deze be slissing bezwaard op grond dat Hendriks reeds van af Mei 1909 hetzelfde loon verdient als voor het ongeval en in werkkracht bij gelijksoortige werklieden niet tenachter staat en vorderde te verstaan dal getroffene geen recht heeft op eenige rente. De raad oordeelde dat, waar getroffene tot geen enkel onderdeel van zyne werkzaam heden onbekwaam is de vordering der kla gende maatschappij moet worden toegewezen. Verstaat dat getroffene na 20 Februari 1910 geene schadeloosstelling meer toekomt. A. den Boer te Ottoland vorderde eene rente naar lOOpCt. invaliditeit terwyl het Bestuur der Rijksverzekeringsbank by be slissing van 8 April 1910 de ongeschiktheid tot werken op 25pCt. stelde. Omdat de linkerhand alleen niet achter waarts kan buigen is de Raad van oordeel dat de invaliditeit van klager terecht niet hooger is geschat dan op 25pCt. en ontzegde mitsdien de vordering. Behandeld werden de volgende üaken. Centrale Werkgevers Risico-Banlr té Am sterdam. Party van rechtswege: JanBer- kouwer te LekkerkerkJan Buyser te Rotterdam en Dirk Muylwyk te Gorinchem. Allen tegen het Bestuur der Ryksverze- keringsbank. In deze zaken zal 18 Juli a.s. Uitspraak worden gedaan. In de Vrydag j.l. gehouden zit ting van de arrondissements-reebtbank te Rotterdam werd o.a. de volgende zaak •behandeld: C. K., 45 jaar, tHnmerman, zonder vaste woonplaats reeijs vroeger meermalen veroordeeld, bekénde op 31 Mei onder de gemeente Zevenhuizen van een hek een broek te hebben weggenomen, omdat d« zijne versleten was. Getüige Struik, de veldwachter, arresteerde hem, terwyl hy achter de struiken bezig was dd broek aan te trekken. Geéischt is zes maanden gevangenisstraf. Aangenomen het beroep naar de Ned. Herv. Gein, te Gorinchem door Ds. Joh. Luuring te Zwartsluis» Ds. J. G. Dekking, prtiSik de Ned. Herv. Gem. te Monster, heeft beroep ontvangen naar Bruchem c. a. Ds. J. L. Lagro Win., predi-' kant bij de Remóhstrantsche<gemeente te Zwammerdam, heeft voor het beroep naar Oude Wetering bedankt. kali sch de een meer, verwond werde... Om deze feiten nu is Liabeuf ter dood veroordeeld. Tegen dit doodvonnis heeft een deel van het Franscfie volk geprotes teerd. De man mocht, volgens hen, niet ter dood gebracht worden omdat hy zjjn misdrijf pleegde n°b®l® aandrift, wraak tegen de onzedeljjke zeden politie men verheerlijkte Liabeuf als een onschuldig slachtoffer voor een goede zaak. Een ver zoekschrift werd ingediend om gratie te vragen aan den President der Republiek, door verscheiden mannen en vrouwen van beteekenis, zooals b.v., Anatole France, Camille Pelletan, - - J uvx - - Steinlen, Rochefort, mevrouw Séverine Dru- mont, Léon Bailby en Jacques Dhur. President Faillères heeft evenwel dit ver zoek om gratie afgewezen. By de terechtstelling van Liabeuf is het tot eenige ongeregeldheden gekomen. Er was heel wat militaire macht qp de been, om de opgewonden menigte in bedwang te houden. De betoogers trachtten door het cordon heen te dringen en moesten met de blanke sabel worden teruggedreven. Uit de menigte werd met allerlei projectielen gegooid, waardoor een inspecteur en ver scheiden gendarmes gewond werden. De politie schoot en maakte een charge. Met groote moeite werd de wagen beschermd, waarin Liabeuf naar de guillotine werd gebracht. Toen hij het schavot beklom, was hij heel bleek; hij keerde zich om en riep: «Ook m,jn terechtstelling bewjjst niet dat ik een souteneur ben.” Daarop werd bfj beetgepakt, neergedrukt: „Help” riep hy, en toen was de terechtstelling volbracht. „Moordenaars, moordenaars!" klonk het uit I het volk. „Wraak voor Liabeuf!” De Fransche anarchisten zullen het zeker niet by deze demonstratie laten. Men vreest verdere ongeregeldheden. Het DuitHChe luchtschip „Deutschland”, dat zoo jammerlik verongelukte, is nu byna geheel onttakeld en naar Friedrichshaven vervoerd. Graaf Zeppelin heeft een uitvoerige ver klaring van het ongeluk gegeven. Hoofdoorzaak noemt hij de onvoldoende ankerplaatsen. De onverschrokken luchtreiziger stelt zich voor reeds in September opnieuw proef tochtjes met de „Deutschland" te kunnen ondernemen. In SpanJe komen den laatsten tyd weer bomaanslagen voor. Er is te Barcelona eeu bom gevonden, die wel zün doel gemist heeft, doch niettemin vreeselyk in uitwerking was. De bom werd bij den ingang van een huis gevonden op een druk punt van de stad, de Rambla, tegenover de artillerie- kkzerne. Ze was 5 kilogram zwaar en werd door twee politieagenten uit vryen wil weg gereden op een niet voor zulk vervoer in- gerichten wagen. By de ontploffing, die een geweldigen knal gaf en groote ontsteltenis wekte, werden de twee agenten een eind ver weggeslingerd: een van hen werd zeer zwaar, de ander minder ernstig gewond. Daarenboven wer den een artillerie-sergeant, alsmede een politieagent en een 27-jarig voorbijganger zwaar gewond. Laatstgenoemde is aan zyn wonden overleden. Van de schuldigen is geen spoor te vinden. De strijd tusschen de Spaansche regeering en het Vaticaan wordt er nog niet beter op. Het is voor den Pauselfjken Nuntius in Spanje op' 't oogenblik een zeer onaange name positie. Een OestenrUksche journalist is te St.-Petersburg gevangen genomen wegens landverraad in vredestijd. Hy is Russisch onderdaan en daarom vormt voor hem spionnage het misdrijf van land verraad. Voor dat misdryf kan hy gestraft worden met acht jaar dwangarbeid in Sibe rië. Men heeft de invrijheidstelling van den ^raaf tegen borgtocht gevraagd, maar deze is geweigerd. De ex-AmerikaanBche president heeft het toch niet langer uit kunnen houden buiten de politiek te blyven. Hij heeft zyn eerste redevoering reeds gehouden over het wetsontwerp voor den staat New-York en daarbij de politiek van den gouverneur Hughes geprezen. Binnenkort heeft de heer Roosevelt een onderhoud met President Taft. Dr. Scimeca, te New-York, wiens vier jarig zoontje een dag of tien geleden werd geroofd door mannen der „Bende van de Zwarte Hand”, heeft nu per telephoon van een ongenoemde bericht ontvangen, dat het kind is gedood, omdat de geöischte losprijs van 8000 dollars niet op tijd is betaald. Ér werd hem tevens medegedeeld, dat, als het geld nu niet werd betaald,'s dokters jongste kind, zeven maanden oud, geroofd zal worden en dat als de nieuwe losprys niet wordt betaald, de dokter zelf zal worden gedood. Dr. Scimeca wordt, naar men gelooft, door de Zwarte Hand vervolgd, omdat hy een vriend was van den politie-ambtenaar Pe- trosino, een ijverig vervolger van die geheime misdadigersbende, die verscheidene maanden geleden in Italië is vermoord. De heer J. van Duyvendyk Tzn. alhier heeft in de vorige week aan het Marnix-gymnasium te Rot terdam met gunstig gevolg hel eind-examen afgelegd. I.«plk, i Juli. Ds. G. van Vellen, die het beroep naar Zuilichem aannam, hoopt Zondag 14 Augustus a.s. afscheid te nemen van de Gereformeerde Kerk alhier en, na voorafgaande bevestiging door Ds. A. Brink, emeritus predikant te Zuilichem, intrede te doen in zyn nieuwe gemeente. Meerkerk, 4 Juli. Dezer dagen ging I de landbouwer T. van D., komende met een. voer hooi uit het land, in de wetering Jjjngs Jaar s den Lakerveldschen straatweg. De oorzaak van het ongeval was de storm, waardoor de wagen van de briig geraakte. ♦♦Nieuwpoort, 4 Juli. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer A. Alewijnse, thans jemeente-veldwachter te yeenendaal, is, met ngang van 16 dezer, aangesteld tot rijks- veldwachter ter standplaats Kwadendamme, gemeente Hoedekenskerke (Zeeland). De kaashandelaar W. Kuyl alhier #as Vrijdagmorgen bezig met hel ryden van kaas, welke voor verder vervoer moest worden ge laden in een in da Buitenhaven liggende schuit van de wed. II. Ouweneel. Bij het afrijden van de hoogte naby het hoofd alhier, waarschijnlijk zyn vaart niet genoeg kun nende inhouden, kwam hy, bij het nemen van een draai, met zulk een vaart in de nabyheid van de schuit, dat de wagen kan telde en Kuijl toet paard, wagen en kaas in de Buitenhaven geraakte. Kuyl zelf was spoedig weer op het droge, doch had zich zqó ernstig aan borst en gelaat bezeerd, dat terstond geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Door spoedig toegesnelde hulp werden ook paard en wagen spoedig aan land gebracht, terwyl na enkele uren vis- schen ook de geheele vracht, uit 110 kazen bestaand», weder boven water kwam. Naar wij tot ons genoegen vernemen, de toestand van Kuyl thans vryjjunstig. Alsgewoonlyk, werd ook een der dagen van de vorige week de (JUde bouwman P. V. alhier, die geducht hardhoorend is, op een zyner wandelingen naar zyn land vergezeld 'door één van zyn kleinzoontjes. Als een hondje sukkelde ook thans het driejarig ventje zyn ouden grootvader achterna, doch geraakte op den Nieuwpoortschen weg spe lenderwijze te water. Schreeuwen hielp met, de doove oude heer wandelde rustig verder. Eindelnk scheen hij toch iets fe missen, en, omziend, ontdekte hij de gevaarlijke positie waarin zyn kleinzoon verkeerde. Nu was hy natuurlijk spoedig te hulp ge sneld en kwam de kleine drenkeling met den schrik en een nat pak vrij. •Woordeloos, 1 Juli. Voorde betrekking van hoofd der openbare lagere school, waar voor de termijn van sollicitatie heden is gesloten^ hebben zich slechts vier sollici tanten aabgemeid. •Ouderkerk a d IJsel, 4 Juli. Ter gelegenheid van het onderzoek der brand spuiten en ter eere van de veertig-jarige dienstvervulling van den brandmeester Chr. Mohr werd een fotografie gemaakt van het aanzicht, dat toen ons dorp opleverde. Zaterdag-morgen werd den heer Mohr in de vergadering van Burg, en Weth. eene ver- grooting in lijst aangeboden, met een toe spraak van den burgemeester, waarin deze zijne verdiensten huldigde en den wensch uitsprak, dat het aandenken hem en de zynen welkom zou zyn. Aangenaam verrast, dankte de heer Mohr voor het herinnerings-geschenk. En waar de verstandhouding uitnemend was en de samenwerking niets te wenschen overliet hoopte hij nog eenigen lijd ten nutte onzer brandweer werkzaam te kunnen zyn. Voor de betrekking van hoofd deropen- bare lagere school I (dorp) alhier hebben zich 13 sollicitanten aangemeld, waaronder 3 hoofden van scholen. Oudewater, 4 Juli. Vrijdag werd het stoffelijk overschot van den heer J. W. de Bruyn, in leven directeur der gemeentelijke gasfabriek, ter laathte rustplaats gevoerd. De Ijjkkist was bedekt met twee kransen, een van het personeel der fabriek en een van de Nederlandsche gas-directeuren, van welke vereeniging eenige afgevaardigden den Ijjkstoet volgden. Ook waren hierby tegenwoordig de leden der gascommissie met den boekhouder en het bestuur der Rederijkerskamer „Borger”, waarvan de heer De Bruyn lid was. De burgemeester dezer gemeei aan de groeve den 26-jarigen dienst door den heer De Bruyn meente in zijne betrekking bewe door Ds. J. Hoek werd aan g gesproken. Nadat een familielid had bedankt voor de laatste eer hier bewezen, verliet men den stillen doodenakker. •Polsbroek, 4 Juli. Toen Zaterdag j.l. een knecht van den veehouder D. J. v. d. G. alhier, met een wagen hooi, door een kuiltje in den weg reed, brak, doordat het voer te veel achterop geladen was, een rong. De geheele vracht kwam in de diepe, Pols- broeksche wetering terecht, voerman en paard bleven gelukkig op 't droge. Schelluinen, 4 Juli. Door het bedanken van den heer A. van der Zouwen als zetter is gekozen de heej.’ C. Kroon. •TleuhQvent 4 Juli. Op hel inschrijvingsregister dezer gemeei da lichting der Nationale Militie van komt slechts één ingeschrevene voor, zonder vrijstelling. Deze gemeente zal voor de loting dus met een andere worden samen gevoegd. •Zevenhuizen, 4 Juli. De visch, alhier gevangen, behoort in de zee thuis en heet zeeprik. In het voorjaar trekt hy de ri vieren op. Hij leeft dan alleen in stroomend water en zuigt zich aan andere visschen vast, van wier bloed hij leeft. Het hoofdbestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij, om inlichtingen ge vraagd, verzocht opzending. Het dier is reeds gestorven. STATEN-GENEBAA1». EERSTE KAMER. In de zitting van Donderdag 30 Juni werd vastgesteld de redactie van het adres van rouwbeklag aan H. M. de Koningin naar aanleiding van de Koninklijke boodschap, meldende het overlijden van de Prinses Van Wied. De voorzitter deelde daarop mede, dat de Minister van Buitenlandache Zaken hem verzocht had in de gelegenheid gesteld te worden eenige opmerkingen te maken over de hem toegezonden nota-Van Heeckeren, hetgeen den volgenden dag zou plaats hebben. Daarna werd aan de orde gesteld het ontwerp tot reclasseering van ontslagen gevangenen. De heer De Jong deed het doel van het ontwerp uitkomende ontslagen gevangenen weder tot bruikbare menschen in de maat schappij l® maken. Spreker vroeg zich af, of dit doel wel op de gewensehte wyze zou worden bereikt. In dit verband gaf hij eenige maatregelen aan, welke in het belang der gevangenen alsnog genomen zouden kunnen worden, De heer Van Weldere het toe, dat de Minister richting wilde inslaan, al 1 de voorwaardelyke veroordi gewacht hebben. Uit het antwoord van den Minister van Justitie bleek, dat deze met de wenschen van beide sprekers rekening zou houden. Hy was een warm voorstander van de voorwaardelyke veroordeeling en zou dit later by de indiening van de wijzi ging van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht toonen. Na dit antwoord werd het ontwerp z. h. s. aangenomen. Aan de orde kwamen nu de verband met De heer voorwaardei vermindering van da Hoven. Wat di betrof, vroegei werken om de hy wil thans hun t”J - inenten daartoe machtiging had ontvangen. Dat was bedenkelyk in ’t algemeen en hier dubbel bedenkeljjk nu het gegevens betroffen in verband met een bevriende mogendheid. De heer Hovy zeide, dat hij en zijn poli tieke vrienden thans geen discussie wensch- ten, doch wilden afwachten tot de woorden des Ministers waren afgedrukt. Aan dien wenk wilde de Heeckeren gevolg geven, al juistheid zjjner nota volhouden, zich bereid vefkiaarde dit te bei De heer Stork vroeg, of nu weer een nota van den beer Van Heeckeren moest worden afgewacbl. Hy hoopte, dat de voorzitter geen nota's meer zou aannemen, waarop de Minister 'daaraan toevoegde, dat de re geering zich niet wilde verbinden de dis cussies over deze zaak later verder te heropenen. In den loop van het debat, dat een in deze Kamer ongewoon scherp karakter aan nam, werden twee voorstellen ingediend, nadat de heer Van Heeckeren herhaald had, dat hy zyn stukken in handen van drie of vier anti-revolutionaire vrienden gesteld had, die zich van de juistheid zyner beweringen hadden overtuigd. Het voorstel-Reekers tot uitstel van het debat werd met 26 tegen 19 stemmen ver worpen. Hel voorstel-Van Welderen Rengers de regeering dank te zeggen voor de lichtingen en over te gaan tot de orde den dag werd met i aangenomen. Tijdens de stemming deed zich nog een incident voor, toen de heer Van Lamsweerde bij het afroepen van zijn naatn weigerde te stemmen, omdat hij zyn rechten verkort achtte. Na de pauze, die nu volgde, werden de drie ontwerpen in verband met de rechter lijke organisatie aangenomen. Het eerste met 34 tegen 10 stemmen, het tweede met 34 tegen 9 en het laatste z. h. s. Nog werden dien dag verschillende kleinere ontwerpen afgedaan, alvorens het ontwerp tot verhooging van Hoofdstuk VII b. der Slaatsbegrooting over 1910 van den 17den predikant der Nederlandsch Hervormde gemeente te Rotterdam aan de orde kwam. De heeren Franssen, Van der Feltz en Van Welderen Rengers verklaarden zich tegen dit ontwerp, terwyl de heer Hovy er vóór zou stemmen. De verdediging in het ontwerp door den Minister bepaalde zich hoofdzakelyk tot de mededeeling, dat hy in het aanvragen van tracteinenten voor nieuwe plaatsen niet gemakkelyk zou zyn met het oog op de ge voerde critiek. aan hy 1< der om i„. opzending. op het verz De heer C. in de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1