necht. 1910. N». 9148. Zaterdag 9 Juli., "7. bode Mn, sM. ars, g persoonlijk :rg. nmeid Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ie. L BINNENLAND. PROVINCIALE STATEN. ZUID-HOLLAND. BUITENLAND. Over«ic,ht. Ö8 GD: Intercomm. Telefoon-nr. 20. Schoonhoven. geh HI vf ■nwoordige zoo aak, oud 80 jn □rig dag» dam irdei vens >rdt v. d. H., te vraaj open No. I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, üitoevejs. 't oogenblik de N< ;rlyk jacht „Hohenz lilitieplicbten nber a. s. een 't H. to Gorinchem, of 2 dagen. —30 Juni. »tveld, oud 70 j., we de lands- zijnhetnu ndwf* H. M. v. M. en rjjwi oud Bot, tredend zyn Fisem van P. Iroodbakker te De hei tot den H. flinke meid- A. P. sodbakker te kdres A. VAN te apclle Alexander). Schoonhoven i flinke de, werkenvoor _jnne was ee: houden landel 'oorthuizep alhier, Dubbeldam. van tcobu GD: b DIENST, en vereischte. ITSENBURG’S raven- Water- büeen Com- n 2 dezer is den polder de imond), Herv. Gei aanvaai c hy naar J ~/d Lek en lij zyn tegenwooi -armen rd voor gewas inlieke •ond 17 Juli a.s. rijn ambtsjubih vr. een v., als loekb. AO. 10 Juni. 1 J. K. Verhey ina, d. van A. 1—30 Juni. a H. van der nis, z. van J. Pieter, z. van ten verschillende onderwerpen ipeciale commission gesteld vergadering tot den volgenden 9 aanbe id langs iu, beneden de heer F. 48,880. I te ’s-G terie van j. hoopt Ds. Dekking leum te herdenken. a, oud 68 j., weduw- - H. de Jong, oud Versluis. 30 Juni. er Heiden, oud 17 j. j. C. Buurman, op) en A. Kapoen, ar, oud 22 j. (won. Herk, oud 25 j. itigter, oud 12 j. weduwe van J. 10 Juni. oud 37 j., weduw- een mededeeling Staten een woning laard, omdat er geen eenige dis- ■lykheid dat i gemeenten waar pn aangesloten: goed- j te wachten tot de met het nemen van 23 j. - oud 20 r, oud 1« 1. Labee, Juni, na, d. van C. de ena Wilhelmina, »an de Werken, uren, oud 57 j. A. Bakker, wen met de Lon- verliezen Art. 459 W. plaats onbekend, jeder f 1 subs Openbare dronkenschap: G. IC. onbekend, f3 suf z' E. M. te Waddinj geweide, ieder f Id. by onbekend, ld. bij Gouda, 3 - n der Wouden, oud 93 j. 10 Juni. Hoog en W. B. - 1 van de Ge- ^Alegraven werd -* de vorige ver- ‘i bestuur was enomen besluiten, en behooren o. a. iris der Koningin eming van de Kokforinu- i Nieuwkoop; Ie en Papekop -«•’«-png van "odeur ig aan- leiders; mecteur van lilde slooten een klacht van 3 over diezelfde coop over het Boskoop en er R. ten Kate, candidaat dienst te Stiedrecht, heeft een beroep ontvangen naar ’s Heerenhoek. Dinsdag 12 Juli a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Ds. J. G. Dekking, predikant by de Ned. Herv. Gein, te Monster, zyn Evangeliebediening aanvaardde te Zyder- veld. In 1888 vertrok hij naar Jaarsveld, in 1898 naar Krimpen a/d Lek en sinds 19 Oct. 1902 dient hij zyn tegenwoordige ge meente. Zondagav» kerkelyk zi Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. 'Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-nmniddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. ioor, oud 24 j. M. de Jong, odd (won. leStreef- oud 20 j. idaal, oud 66 j., A. de Groot, oud Mokland. Van 1—30 Juni. i C. Broere en T. i Marinus, z. van 1. de Leeuw. >ng en G. A. van van 'P. A. Refjn- ,Ter wille van het Kind”. deelde mede dat de burge- ming had verleend om in de vergadering van boven ging te houden. 5 werd bij elkander voldoende om den dag te bezorgen. Juli a.s. inetdekin- gaan maken naar Ny- Bij Kon. besluit var J benoemd tot voorzitter van den poli Eendragt (gemeenten Vianen en Leksi B. Mynlieff,.te Vianen. Het Ministerie van Waterstaat heeft Woensdag te ’s-Gravenhage u~ steed: de verbetering van den IJst Deventer en aan de Voilehand, 1 Deventer. Laagste inschrijver Looyen te Gorinchem voor f 4f~w* Bij de Woensdag hage vanwege het Ministf I Mei—1 Juli. W. Boer en N. i. van W. Deelen Flora, d. van M. Trijntje, d. van rland. - Willem, van Wijnen, leenen, oud 32 j. >n R. Korevaar, Deze Courant wordt des en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agepten en Brievengaarders. en ter n agedach- rillard, op het kerkhof ’ag 14 Juli des twee jaren na de familie SCHOONHOVENSCHE CODRANL het uit- i aan de inter- izerswoude en de interiocale □huizen, had van den staat gehouden aanbesteding voor voeren van onderhoudswerken locale telefoon Rotterdam—Ha: het bijspannen van dradenaan telefoonlijn Rotterdam—Zevenhuizt het laagst ingeschreven de heer P. Berg, Waddingsveen, voor f 2982. Uitslag van de op 4 Juli 1910 door Burg, en Weth. van Gorinchem ge houden aanbesteding van de vernieuwing van leggers en dekken aan de Varkensheul. Ingeschreven is als volgt: P. van Hou- welingen, Noordeloos, f 507; L. Baron, Hoornaar, f 525; P. Pellikaan, Gorinchem, f 536; B. Smits, Gorinchem, f 547; A. S. Maat, Gorinchem, f 550; W. F. Lintjes, Gorinchem. f 586; F. Dankers, Hardingsveld, f 620; A. H. Blokland, Hardingsveld,! 650; K. A. den Breejen, Hardingsveld, f 769; J. Maasland, Goudriaan, f 799. Het werk is gegund aan P. van Houwe- lingen. Het tenis van te Kedichem overtr. mo f 1 of 1 da, S. K. en dronkenscha] D. V. te dagen. W. v. 't H. te Gorinchem, idem, f 2 of 2 dagen. C. J. S. te Gorinchem, dronkenschap, „op posant” bekrachtigen de by verstek gewezen uitspraak vorig vonnis, zynde hechtenisstraf van zeven dagen en opzending naar eene rykswerkinrichting voor den tyd van een jaar. A. V. te Meerkerk, jachtovertr.; vry’ge- sproken. Kautoi Zitli ev(mzoo,*kleei slechts enk leyensbehc- - tijdvak te bemerken. ‘aat Ontario in Canada wordt geteis- ir boschbranden en er schijnt geen te komen. Duizenden kolonisten i vlucht gegaan en dakloos. Hon- ,oeten in de vlammen zijn oinge- Er is al weken lang geen regen 'allen. Naar het schynt zal het geheele lied, over een lengte van 100 mijl langs Amerikaansch-Canadeesche grens, door vuur worden verteerd. Nu reeds wordt schade geraamd op vele millioenen dollars. Mr. Patyn, Van 1—80 Juni, z. van G. van Lyntje Cornelia jeer en A. Tol. en H. Tempelman. Wieg’mann en en M. Eerland. ipera, oud 87 j. van ilazin in Riemsdijk, imers) en M. oud 27 j. (won. te ?n Hartog, oud 23 j. ikker, oud 5 w. -30 Juni. i, d. van D. Riet- Gerrigje Maria, n K. Versluis. i en N. Versluis. J. van den Heuvel geloofsbrieven der heeren G. J. de Jongh zou later uitgebracbt. ter heette de herkozen en welkom en bracht een aan het achttal leden, W. C. van den Berg. Hoboken van Cortgene, louter, C. KolfT A.Qzn., m., J. Visser Jac.zn. en die zich niet herkiesbaar niet w< gesloten met een totaal van vier ingeschre venen, van wie Oén de gevorderde lengte niet bezit. ^Ouderkerk a/d IJhcI, 7 Juli. Voor de betrekking van onderwijzer aan de bij zondere school I hebben zich acht sollici tanten aangemeld. De laatste dagen waren voor enkele gezinnen niet zeer gelukkig. Een jongen van veertien jaar en één van acht jaar reden en braken een been. Een arbeidzame moeder van negen de oudste is 14 jaar,-stierf door r',t laatste geval wekt ling. 6 Juli. Maandag lag op weg in den Zuidplas een Daar kwam een wagen paard schrikte van den en alles geraakte te water Persoonlijke ongelukken lals. De wagen evenwel was voedingsmiddelen. C. v. H., sub. 5 dagen. S.: W. K. te Gouda, f 1,50 I, 0. v. d. B. te IT AND. ai. van G. J. de Jornelis, z. van - Klazina, d. s. Marina, d. Maurik. •ie, oud 20 j., en N. de Wit, oud - W. de B0 j. 15 mnd., oud 2 j. gr afteekc Dr. E. Laurillard, op te Santpoort, zal op Donderdag middags om twee uur, juist t.. den dag der begrafenis, aan plechtig worden overgedragen. Wylen E. van Buuren-Heucke- roth heeft aan de Weesinrichting te Neer- bosch f 2000 gelegateerd. In de vergadering zondheids-commissie te Bode* medegedeeld hetgeen sedert dt gadering door het dagelyksch gedaan ter uitvoering van geu^;. Tot de ingekomen stukkei 1 besluit van den Commissar.- in Zuid-Holland tot herbenoemini leden C. Ph. Moerlands en A. lieren art. 9 Woningwet van schryven van Langeruigeweidt in zake de brochure „de verzorgii o den zuigeling"; vraag van den inspe< van de volksgezondheid om inlichting gaande tydelyke verblyven van arbei. een schryven van den hoofd-ins| de Volksgezondheid over Vervul te Waddingsveen, benevens een inwoner dier gemeente slooteen "fechryven van Boak< spuieu der waterleiding te Hazerswoude. Van de afdeeling Schuttevaer is ingekomen het verzoek om te bevorderen dat de schippers in de sluis te Bodegraven leiding water kunnen krygen. Wordt goedgevonden dit vepzoek te steunen bij de directie van de waterleidingmaatschappij te Bodegraven terwijl aan „Schuttevaer” zal worden ge vraagd den noodigen drang te willen uitoefe nen opdat de schippers c. q. dab ook gebruik maken van een aan te brengen waterkraan. In behandeling komt een klacht over het voorkomen van cycosis (baardzeer); wordt besloten aan het bestuur van den kappers hond exemplaren te vragen van de wenken en voorzorgsmaatregelen voor kappers en deze exemplaren te verspreiden bij de kappers in het ressort. Van de Gezondheids-Commissie te Dokkum is ingekomen een schryven over toezicht op schoolschoonmaakaangezien de Com missie van oordeel is dat zonder medisch schooltoezicht geen voldoende resultaten te bereiken zyn, wordt besloten in dien zin aan Dokkum te antwoorden. ig in zake de brochure den zuigeling" wordt j gemeenten Woerden, Waarder, Rietveld, Bode- ingsveen hebben goedge- -- te doen uitreiken, dat Langeruigeweidc, Papekop en verschillende redenen i dat Oudewater, Reeu- 'coon, Nieuwveen, i Moordrecht geen m. zijn ingekomen; Woerden wordt itgesloten. heeten, die zich het lot der aangetrokken, en zich voor o. veel inoeitë hebben getroost, vooruitzichten op herstel zeker ate belooning. :«o». 7 Juli. Op den 1. Juli 1910 1 yvings-register voor de natio nale militie lichting 1911 voor deze gemeente veertien werden overn vrouw, een kinderen, 2_ - bloedvergiftiging. Dit algemeene deelneming *Zevenkuixcu, den Zuideindschen we- man in hel gi*as. met hooi aan. Het man, sprong op zij i behalve het paard, hadden ’niet plat geheel vernield. Kantongerecht GORINCHEM. Terechtzitting van 4 Juli. 11. M. te Vuren, straatschenderij, bevolen dat beklaagde zonder toepassing van. straf aan zyn vader worde teruggegeven. T. D. te Hardingsveld, overtreding Rivie renwet, vrijgesproken. J.deG. te Vuren, overtreding Algemeene Politieverordening Vuren, f 0,50 of 1 dag. a. J. L. S., b. A. de S., c. J. J. P. te Gorinchem, te Gorinchem te zamen en in vereeniging op den openbaren straatweg met of om geld spelen, ieder f 1 of 1 dag. a. A. A., b. P. v. D., c. J. N. v. d. H. te Gorinchem, burengerucht, ieder f 1 of 1 dag. I. M. V., 2. J. O., 3. T. M., 4. G. H. en C. J. O. te Gorinchem, idem, ieder f 0,50 of 1 d* H. N. te Gorinchem, op den spoorweg loo- pen zonder toestemming van den bestuurder van den dienst, f 1 of 1 dag. G. W., wed. J. M. M. te Vuren, a. stroopery, b. zonder daartoe gerechtigd te zyn haar niet uitvliegend pluimgedierte laten loopen op eenigen grond die bezaaid, bepoot of beplant is, 2 m. f 2,50 of 2 m. 2 dagen. H. J. J. V. te Gorinchem, arbeidswet, f3 of 1 d. a. J. A. T V., b. S. v. T V. te Hardings veld, sub b jachtovertr., f 10 of 4 dagen en sub a vrygesproken. J. II. te Herwynen, overtr. politieverord. Herwynen op het brood, twaalf boeten a f 0,50 of 1 dag voor elke boete. J. H. N. te Gorinchem en T. B. te Har dingsveld, leerplicht, ieder f 2 of 2 dagen. C. W. K. te Gorinchem, idem, f 6 of 3 dagen. B. S. v. W. de J. en W. J. K. wqd. J. v. W. te Gorinchem, op de openbare straat vuilnis werpen, ieder f 1 of 1 dag. A. v. d. P., W. M. te Gorinchem, A. P. v. R. te Oosterwyk (gein. Kedichem), A. G. 4' u em, H. M. v. M. en A. W. te Vuren, lotor- en ry wiel reglement, ieder «*g- i A. J. W. v. ip, ieder f2 __w Hardingsveld, idem, f 5 of 3 In dl bracht, enoemi lissies s toelating de gekozi belGnvai Alleen over de Dr. J. Kraus en rfapport worden I De voorzit nieuwgekozen leden woord van hulde de heeren Mr. L. P. C. Evers, A. van Dr. Th. G. den H< Mr. S. Muller Hzi A. C. Volker Azn., padden gesteld of niet werden herkozen. Voorts werd de verkiezing van drie leden der Eerste Kamer bepaald op 12 Juli. Af- zyn de heeren Jhr. P. M. G. von me (roomsch-kath.), Mr. J. D. C. Baron Heeckeren van Keil (anti-rev.) en Dr. J. F. Vermeulen (roomsch kath.). De verkiezing van vier leden van het college van Gedep. Staten werd bepaald op den volgenden dag. DaarnA werd» in handen van aj en ging de dag uiteen. In een tweede vergadering, dien dag ge-, houden, werden de vier aftredende leden van het college van Gedeputeerde Staten met groote meerderheid van stemmen her kozen, n.l. de heeren A. H. C. M. J. IJzcr- mans, Mr. II. A. van de Velde, Mr. J. Limburg en Jhr. Mr. D. J. de’ Geer, terwyl de heer A. W. Schippers met 49 stemmen werd herbenoemd tot buitengewoon lid van Gedep. Staten, tegen 22 stemmen op den heer Van rerd tot toelating besloten van den 'a Jongh, terwyl door den voor- _.2 medegedeeld dat bn van de heeren Edersheim c. s. éen motie had ont vangen om de vraag te onderzoeken,, of het aanbeveling verdiende aan de leden van Gedep. Staten pensioen te verleenen. ns» ..«Mio van jn een volgende vergadering aan de orde gesteld worden. De zitting werd daarna tot Dinsdag 12 Juli verdaagd. UTRECHT. De zomer/itting der Staten is Dinsdag geopend. De herkozen leden en het nieuw gekozen lid Prof. Jhr. Mr. D. G. Rengers Hora Siccama werden geïnstalleerd. Medegedeeld werd, dat naar aanleiding van een adres der Hollandsche Electrische Maatschappij de termyn, waarby aan voor noemde maatschappij voorschot uit de pro-| vinciale middelen is verstrekt voor den! aanleg van spoorwegen in de Haarleminer- meerpolder en omgeving, door Gedeputeerde Staten met den tyd van twee jaar is verlengd. Goedgekeurd werden de wüzigingen van reglementen voor de waterschappen Groot Mydrecht, Woerden en Oudenryn. Naar de afdeelingen werden verzonden verschillende voorstellen tot het verleenen van subsidie, alsmede de begrooting voor 1911 en de rekening over 1908. Ten slotte interpelleerde de heer Mr. H. J. Doude.van Troostwyk over den toestand in de Vechtstreek. Namens Gedeputeerden deelde de heer T. A. R. A. baron van Itter- sum mede, dat de Minister van waterstaat In hoofdzaak accoord gaat met de plannen daaromtrent van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Deze plannen zyn verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land en daarop is nog geen antwoord ingekomen. Zoodra een instemmend antwoord inge komen mocht zyn, zal met de werkzaam heden worden aangevangen. In de Woensdag gehouden vergadering zyn herkozen tot leden van Gedeputeerde Staten de heeren Jhr. W. E. Bosch van Oud- A’melisweerd, Jhr. Mr. J. E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, Mr. J. B. L. C. C. Baron de Wyckerslooth de Weerdesteyn, Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lyndon van Sandenburg en Mr. M. W. L. S. Bilderdyk, terwyl Prof. Mr. J. de Louter als buitenge woon lid van Gedeputeerden werd her benoemd. Dinsdag 5 Juli kwamen de Staten onder voorzitterschap van missaris der Koningin. Met een warm woqrd van sympathie werd hat overlijden van de Prinses von Wied door den Voorzitter in herinnering ge bracht, waarna de geloofsbrieven der nieuw benoemde leden in handen van drie com missies gesteld werden, welke tot aller concludeerden. Vervolgens legden gekozen leden de vereischte eeden of loften af. Ingevolge een vraaj .de verzorging van medegedeeld dat de Barwoutswaarder, graven en Waddii vonden deze brochure Zwammerdam, Langei Rynzaterwoude dit om niet noodig achten en wyk, Boskoop, Nieuwki Zevenhoven, ter Aar en antwoord hebben gezonde! Verschillende klachten een anonieme klacht uit ter zjjde gelegd; over een klacht van een medeëigenaar van een riool te Bodegraven zal geschreven worden, alsmede over het vervuilen van de speelplaats van school C. door een naastbygelegen mestvaalt van een stalhouderij; een sloot te Boskoop waarop 7 privaten staan en daardoor sterk veront reinigd is, zal by het plaatsonderzoek geïn specteerd worden. Naar aanleiding van dat door Gedeputeerde onbewoonbaar is verkil drinkwater aanwezig is, heeft cussie plaats over de wenschei alle perceelen in die waterleiding is won' gevonden wordt n<, volgende vergadering een besluit. Rapport wordt uitgebracht over het onderzoek van eenige perceelen te Oude water, Woerden, Barwoutswaarder en Rietveld en de conclusion, strekkende tot verbetering van die perceelen worden goedgekeurd. De Commissie voor het woningonderzoek, belast met het nagaan van de door de gemeentebesturen bevelen verbeteringen, brengt rapport uit over Oudewater. De Commissie tot nazien van het archief brengt verslag uit over den toestand. Sedert de vorige vergadering zyn aan gegeven de navolgende gevallen van be- smettelyke ziekten, als: te Boskoop 1 rood vonk en 1 febris typh., te Bodegraven 3 roodvonk, 3 febris typh. en 1 diphteritis, te Nieuwveen 2, te Oudewater 1 «n te Ter Aar 1 febris typh. en te Zwammerdam t roodvonk. Met I October 1910 heeft de heer G. C. van 't Hoog eervol ontslag ge- tagd uit zyne betrekking van hoofd der •nbare school voor gewoon lager onderwijs 91 te Amsterdam. stijging in die tien jaar j 15 procent. Het ergste worden de uwproducten getroffen, met bijna De voedingsmiddelen in het algeiheen 20 pCt. in pr(js: bouwmaterialen lURerecht tv GOUDA, ting van 6 Juli 1910. Jachtwet: L. v. R. te Gouda, 2 m. f5 subs. 2 m. 2 dagen: M. v. R. te Reeuwyk, 2 in. 4 dagen hechtenis met vurbeurdver- klaring der 40 in beslag genomen stekken, met bevel tot vernietiging daarvan; C. S. te Reeuwyk, f 4 subs. 2 d. met verbeurd verklaring der opbrengst van de in beslag genomen visch. Leerplichtwet: D. v. D. te Gouda, f 0,50 subs. 1 d.J. d. R., huisvrouw van J. en T. v. V., beiden te Gouda, ieder f 2 subs. 2 d. Algemeene Keur van Rynland: K. M. B. woonplaats onbekend, C. S. woonplaats on bekend, elk f 2 subs. 2d.: W. v. d. L. te Haastrecht en A. v. d. L. woonplaats onbe kend, ieder f 1 subs. 1 d. Reglement Wegen en Voetpaden: J. S. te Gouderak, 3 m. f 2 subs. 3 m. 1 d. Motor- en Rywielwet: J. H. te Waddings veen, .1. v. d. K. te Waddingsve'ën, P. K. te Nieuwkoop, D. K. te Zevenhuizen, ieder f2 subs. 2 d.D. B. te, Gouda, f 3 subs. 2 d. L. V. te Bodegraven, f 20 subs. 5 d. Algemeen poli tie-verordening Gouda. L. H. f 2 sub. 14 dagen tuchtschool; Th. C. V., bevel teruggavë aan zyn ouders; H. T., fl sub. 2 d.; C. IL, f 0,50 sub. 1 d.: G. B., f0,50 sub. 1 d.; M. IJ., f 0,50 Sub. 1 d.: K. d. J.,‘ f 1 sub. 1 d.F. F. M., huisvrouw van N. 'v. L., f 2 sub. 2 d.; J. G., f 1 sub. 1 d., allen te Gouda. Vervalsching te Gouda, f 20 sub. 5 dagen. Art. 424 W. v. S.: W.K. t:?: subs. 2 weken tuchtschoolG. Gouda, f 1,50 subs. 2 d. Art. 437 W. v. S.: K. V. te Gouda, f20 subs. 5 d. Art. 453 W. vt S.: P. P. B. te Gouda, f3 subs. 2 weken tuchtschool. S.H. B. en J. S„ woon- ibs. 1 d. M.. woonplaats nibs. 2d.; G. M. S. te Gouda, igsveen, A. V. te Langerui- 1 subs. 1 d. 5e herhaling: L. P., woonplaats 5 dagen hechtenis. 6e herhalingF. weken hechtenis. Uiesen-Oudekerk7 Juli. Ds. J. A. van Voorthuizen, predikant bij de Ned. Herv. Gein, alhier, heeft een beroep ontvangen naar ■•Groot Aniniei'*, 7 Juli. Voor de uitoefening van zijn beroep on reis zynde, overkwam den kaaskooper v. u. H. uit onze gemeente het volgende ongeluk. Zooals alle fietsers weten, hebben kippen de nogal domme gewoonte, om dikwyls vlak vóór de wielen den weg over te steken. Dit gebeurde ook Van der II.die, niet tijdig genoeg kunnende stoppen, het dier overreed, doch daarby zoodanig kwam te vallen, dat hy zich ernstig bezeerde. Het mooiste van het geval was nog wel dat de eigenares van de kip, die nog juist bytijds kwam om het beest den laatsten adem te zien uitblazen, schadevergoeding voor het doode dier eisebte. Van der H., die zyn reis per fiets niet verder kon vervolgen, werd per rytnig huis waarts gebracht en moest zich onmiddellyk onder geneeskundige behandeling stellen. Hoornaar. 7 Juli. Zaterdagavond ver gaderde in de openbare lagere^school de vereeniging „Te.,wille De voorzitter meester toestemmin, i openbare school de genoemde vereeniging Een aanzienlyk bedrag gebracht, ruimschoots v kinderen een gezelligen Besloten werd op 27 Ji deren een reisje te rnegen. Ook werd goedgevonden, de kinderen, die 1 Mei j.L de school hadden verlaten eveneens mee te laten reizen en tevens ook de leerlingen beneden de 15 jaar die de herhalingschool verleden winter geregeld hebben bezocht. Aan P. Wilschut alhier is een ver goeding van f 0,70 per dag toegekend, gedurende den tyd dat zjjn zoon onder de wapenen is voor herhalings-oefeningen. ’Meerkerk, 7 Juli. De hoogste prys der kaas in deze week bedroeg weer f 28 voor die van ALg tot 5Vs K.G.; f 29 voor die van 6 tot 8 K.G. en f 33 voor zwaardere soorten. De handel bleef redelyk. De hooizouwen van de Diaconie-i alhier werden verleden jaar verhuun f 76. Ofschoon er thans een flink i op staat, brachten zij gisteravond bij pul verhuring, slechts f 33 op. ••Nieuwpoort, 7 Juli. Naar wy ver- 1 uemen bestaat bij de Directie van de N. V. Stoombootdienst op de Lekgevestigd te Schoonhoven, het voornemen, om, evenals zulke in de gemeente Ameide heeft plaats gehad, alhier een aanlegsteiger te doen bou wen, waardoor hare booten ook in onze ge- nieenle in de gelegenheid worden gesteld lot het laden en lossen van goederen. Gisteren maakte de Naaivereeniging alhier, onder leiding van den predikant der Ned. Herv. Gem., Ds. E. D. G. van der Horst, een uitstapje naar Den Haag en Schevelfingen. Vooral voor de jeugdige deelneemsters was deze reis naar plaatsen, welke de meesten lot nu toe slechts bij naam kenden, en die zij nu onder een uitstekende leiding konden bezoeken, een aangenaam dagje. Jammer, dat T weer niet gunstiger was. Een vroolijk zonnetje zou zeker het aange name van het uitstapje nog hebben verhoogd. Zondagmiddag kwam wederom een af deeling soldaten van het Leger des Heils met enkele hoogere autoriteiten, gedeeltelijk uit Gouda, geueeltelyk uit Schoonhoven, onze gemeente met een bezoek vereeren. Op de wallen sloegen zy in figuurlijken zin hunne tenten op, en met bidden, spre ken en zingen, nu en dan door een flinke regen bui algewisseld, werden enkele Uren door gebracht. Naast het doen doorwerken van hunnt; beginselen ook op kleinere plaatsen, een onder de talryke luisteraars ge en Collectie het hoofddoel van deze ïlijke bijeenkomst. Begaan met het lot van een gezin in deze gemeente, waarvan de vrouw des huizes, hoezeer ook haar hulp noodig was voor haar kinderen en een zieken broeder, wegens zwakte, niet in staat was deze hulp te verleenen, werd door de heeren H. Schols, arts, en Ds. E. D. G. van der Horst, predi kant, beiden alhier per advertentie in de „Schoonhovensche Courant" en het „Nieuws van den Dag" steun van liefdadig»* landge- nooten ingeroepen om voor deze vrouw de zoo hoog noodige verpleging te verkrygen in een inrichting waar, bij algeheele rust, kans op spoedig herstel zou bestaan. De giften vloeiden zóó ruim, dat vrouw V. enkele weken geleden kon worden overge bracht naar de inrichting .Sonnevanck” te Harderwijk; en naar wy reeds thans ver nemen, luiden de berichten zóó gunstig, dat binnen afzienbaren tyd kans op volledig herstel niet is uit Voor de beide vrouw hebben haar verpleging v» zyn deze wel de best Noordeloof is het inschryv gelijk men weel, geen absolute vryheid van godsdienst. Dit wil de Spaansche regeenng (hans invoeren. Niet alleen aan de RoomSch- ILatholieke maar ook aan andere gods diensten zal het, volgens de plannen der regeering, voortaan vergund zyn de em blemen en uiteriyke kenteekenen openlyk te verloonen. Vryheid van eeredienst dus, gelijk die in bfina alle landen bestaat. Onder alle partyen vindt de regeering steun. Wat het Vaticaan betreft, werd in de Kamer de hoop geuit dat de goede verstandhouding bewaard mocht blyven, ook wanneer de regeering er toe overgaat om de congregatiën af te schaffen, gelijk in Frankryl is geschied. De ÉraiiMclie Minister van Arbeid, Viviani, heeft medegedeeld dat de wet op de arbeiders-pensioenen eerst in de tweede helft van het volgende jaar in werking zal kunnen treden, omdat er eerst nog 45 millioen moet komen uit de begrooting van 19tl. Het totale jaarlyksche bedrag, noodig voor deze pensioenen, bedraagt 135 millioen francs. De socialistische leden van den Panjschen gemeenteraad stelden voor om den prefect van politie Lépine te berispen, wegens zijn optreden van 26 Juni j.L Maar hun voorstel werd na een heftig debat met 45 tegen 11 stemmen verworpen. De Engelnche vlootmanoeuvres zyn dit jaar bijzonder indrukwekkend. Dertien admiralen commandeeren, onder leiding van Sir William May, 350 schepen. Deze geduchte vloot strekt haar oefeningen uit van de Engelsche kust tot Gibraltar en de Azoren. De opperbevelhebber bevindt zich aan boord van een dier bekende reuzen schepen de Dreadnoughts, waarvan nu voor T eerst een geheel eskader aan de manoeuvres deel neemt. Op de Londensche beurs zyn den laatsten tyd groote verliezen geleden door speculanten. Vooral DulüM*he financiers waren daar ongelukkig. Een Berljjns»-h bankier moest f 300.000 betalen aan zyn Londenschen makelaar en kon dat niet. Op een wandeling doodde hy daarom eerst zjjn vrouw, met haar goedvinden, en daarna zich zelf. Zoo werden er nog twee zelfmoorden bericht van speculatle-slachtoffers. De Duitsche bladen waarschuw» ernst tegen het speculeeren op densche beurs, waar zoo groote kunnen geleden worden. De Duitsche Ryksregeering en regeering van Elzas-Lotharingen z op alle punteu betreffende grondwet- en kiesreeht-quaesties van de Rykslanden eens geworden. Keizer Wilhelm maakt op zijn jaarlijkschen kruistocht in de Noorsche wateren. Het Keizerlyk jacht „HohenzoBern" is vergezeld van den kruiser „Stettin", het adviesjacht „Sleipner” en drie torpedobooten. Allerlei geruchten van vorsten-ontmoe- tingen op zee doen thans weer de rondte. Zeker is het dat Keizer Wilhelm ren onder houd met Koning Haakon van Noorwegen zal hebben. Of hy den Czaar van Rusland nog spreken zal, staat niet vast. IIumI»ii<I wordt op vele plaatsen ge teisterd door een cholera-epidemie, welke talrjjke slachtoffers maakt. Volgens de jongste opgaven waren er 101 gevallen te Tsaringoff, 109 gevallen en 94 dooden te Alexandrofsk, te Kiëf 153 ge vallen, waarvan 79 dooden; in het district van Kiëf nog 131 gevallen en 28 dooden, te Ekateriodar 175 gevallen en 89 dooden, te Rostof 339 gevallen en 227 dooden. In de overige besmette streken is de sterfte en het aantal gevallen geringer. Noorwegen. Graaf Zeppelin is met zyn expeditie, waaronder ook Prins Heinrich van Pruisen, in Noorwegen aangekomen. Het doel dezer expeditie is, te on<lcrzoeken of men per luchtschip waarnemingen kap doen in het Noordpoolgebied. Blykt het mogeiyk, dan gaat de graaf in 1911 een tocht naar de Noordpoolstreken ondernemen. Koningin Elisabeth van Roemenië, (dé zoo begaafde schrijfster Carmen Sylva), is zeer ernstig ongesteld geweest. Volgens de laatste berichten bestaat er evenwel goede hoop op herstel. OostenrUk. Keizer Frans Jozef heeft aan de Hertogin van Hohenberg, die gemalin is van den Öostenrykschen troonopvolger, maar die nooit Keizerin van Oostenrijk kan worden, omdat zij niet van koninklyktjn bloede is, voor haar en hare kinderen den titel van „Koninklyke Hoogheid" verleend. In de Chineeuche provincie Hoenan z<jn, volgens een telegram uit Sjanghai, dopr een overstroami'ig van de rivier meer dan 1900 menschen verdronken. Een groot déél vu de bevolking ,s l„ld,;n bedelstaf gebraek daar de r|istoogst is mislukt. Hierdoor'is de toestand ui de provincie zeer kritiek. In de Ver. Hiaten is het nog ondrage lijk heet. Dageljiks komen er ongevallen tengevolge der hitte voor. Op de onaf hankelijkheidsdag een van de vijf natio nale feestdagen in Amerika zyn er, dank zy de groote voorzorgsmaatregelen, minder ongelukken gebeurd dan andere jaren. Toch spreken de berichten van 28 dooden en 1758 gewonden op dien éénen feestdag, 4 Juli j.L Er is in Amerika in den laatsten tyd her- haaldelyk gewezen op een onrustbarend fer- schynselhet gel(jdel(jk en sterk verhoogen der pryzen van allerlei levensbehoeften. In de Vereenigde Staten wordt het leven on- dragelyk duur. De gemiddelde is byna landbou» 40 pCt. I stegen Stolk uitgebracht. Voorts wert’ heer G. J. de zitter werd xA.ershc.... «"i de vrat >uus.v..ng verdi '"aten pei Die motie zou ii 2 irde geste De zitting t Juli verdaagd. _jren 12, brandstof 7 pCt. Voor mkele artikelen en dan geen eerste □.loeften was prijsverlaging in dat 1 bei De slaat terd door eind aan I z(jn op de derden moeten komen, gekri gelu a dtj scl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1