f/ Wins. N«. 3155. Woensdag 3 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I „The Crown” ft Alles Kerkboeken I buitenland. Overzicht. I.V. „De Tijdgeest”, 1910. J. DE VEN, tah. I ROTTERDAM. Merkwaardige ontdekkiRg Lijders aan Rheumatiek. BINNENLAND. J. DE ven, ferverzekering gratis. 'j Intercomm. Telefoon-nr. 20. het Bij de telling den oudsten; rorden mderd al ui r i I S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. icn iet ling ;ede .wi ran lerbrand- isistent- 5 heer Nereenittwooul TeetrtASTHZAAWlji Mik-BORST-enrl LOlWWIDOtHIHMM i MMJ* KR riACOH: 11-f».* wif3.lt ze gt Kerk geb„.. onderg"1 het vt orge- sr te »nen note liike den ge- van oef- t en ijks nadering SCHOOlïffOmSCHE COURANT. kwamen in de vlammc verloren 8 menschen hi •rdt uit Morgens "-Hdtel” nog het rentende l'h doer wórdt nnootsehap ir. Bij de benoemd tot i de eeds- ingen van door het i naar alle wel door Verpleglngn- l'erband-aftiK. mMiLwarM. 1 Aug. iravenhaf Mej. G. de Boer ige geslaagd voorde ILPENIIOUDEB met 14 KrU. iiden penenirridium>pant. Wordt kocht met Garantie-certiflcaat. Model VAN”. Prijs slechts f 4,SO. Verkrflg- r b(j Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. VOOR Het is een ieder bekend dut de I Röntgen- of X-stralen ontdekt werden door Professor Röntgenterwjjl hij I bezig was uasporingen te doen op een geheel ander gebied. Zoo toch zijn de "“esle, zoo niet alle belangrijke ont- kkingen (vooral op wetqascbappeljjk jebied) aan het licht gekomen d««r i tweval. >k Dr. ALLAN heeft zjjne merk. ardlge «afdekking te danken I eigenaardige omstandigheid. ie even belangrijke ais toe- Ige vinding, welke als een der kwnardigste «n(dekkingen *n den tegenwoordigen tjjd is te be lhouwen, wordt, in den vorm van illenhet publiek aangeboden tot be- I.W.V „„«-.«.inj van; pijnen, zenuw- rr, idagra, ischias, jicht en spit of lendenpijn. In de meeste gevallen is een dezer pillen voldoende om U vol komen te geiBeien en te verloooen virt de ondrMgitfkNte pijnen. W Dr. ALLAN’* pillen tegen rheunmtiek kosten f 1,50 per does en zijn verkrijgbaar by M.mKWa.mtST- 1 Aug. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur dezer 1909 bedraagt in ontvangst sluit Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdag s-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Weth. stellen voor adressant te lat, wat hij verzoekt, reeds in de -J ‘t benoemen directeur dat overigens d< zich heeft, ig v en 'erkrjjgbaar by de bekende verkoopers de meeste Drogisten en Apothekers. Centraal-Depöt L. 1. AKKER, Rotterdam. meest' dekkii geb;_J een Ooi waardige aan deze elf «X merk’ van schc pillen, het pul sliste herstelliu rheumatische hoofdpijnpoi men is van de la te houden ten- iste electriciteit reeds beschikbare expositie- >dat wat de inzendin- i verzekerd is. 'erlichtings-stands itgebreide hout- jwerking, komt er een merkwaardige in* mding der nieuwste eleetro-medische appa- tot dusver nog niet in ons land DeStet. no. 1 7 6 b e v a t destatuten der naamlooze vennootschap: My. van on roerende Goederen „Nieuwe Aanleg", te IJselinonde. Doelhet aankoopen en ver knopen uit de hand zoowel als in het open baar van huizen en andere onroerende goederen, zoo noodig gelden onder hypo thecair verband daarvan op te nemen, de huizen te bouwen of te verbouwen en te verhuren. Duur: tot utl. Dec. 1940. Ka pitaal: f 10.000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, alle geplaatst, waarop 80 percent gestort. Inbreng ter gedeeltelijke storting op 6 aandeelen een perceel grond, gelegen in de gemeente IJselinonde, aan de Dorp straat, met de opstallen van huis en schuur, voor zoover daarop aanwezig, een en ander kadastraal bekend als gemeente IJselinonde “1, groot 11 aren 20con- onroerend goed inge- m deszeifs waarde i daarop rustende nnn hoofdsom per jaar, welke ”"or hare reke- l bestuur der igen aan een direc- r vennootschap r F. W. See- FraakrUk. Het eenige belangrijke, waarmede de Franschen in ‘t algemeen en de Paryzeftaars lin het bijzonder zich in dit seizoen bezighouden, is de zaak Rochette. Gelijk men weet werd Rochette tot 2 jaar gevangenisstraf en 3000 frs. boete veroor deeld. Over het al of niet uitvaardigen van dit vonnis en vooral over het „laten loopen" van de medeplichtigen van Rochette loopt thans de stryd. Groote staatslieden, waar onder Clémenceau, de bekende oud-Minister- President, hebben in de zaken door Rochette gedreven meer of minder aandeel genomen. Over wat het vonnis van Rochette betreft verklaarde Lépine, de prefect van politie, aan de enquete-commissie ’t volgende: Omstreeks 1906 had hij 't eerst vernomen van Rochette'» handelingen en methode. De laatste bestond hierin, dat een groot aantal maatschappijen werden opgericht; wanneer er een dreigde te bezwyken werd er een nieuwe gevormd door sterk adverteeren, zoo had hij in drie jaren tyds uit zeven maatschappijen, die in dien tyd waren opge richt, 75 millioen francs weten te slaan. mquette-commissie, belast met het oek van de zaak Rochette, heeft tot ter de bekende socialist Jaurès. Deze Lépine op den man af naar de rol Jémenceau. Lepine antwoordde het inde >ui, 1 Aug. aan het static i, is als zoodanig op de Voluwe. ndorp, 1 Aug. Bij de telling het grondgebruik en den vee- volgende uitkomsten ver- tUUertem m h«l Pï.; •van door den Mi- ehe Zaken de toe- hiervoor hulp te geldmiddelen en bijbels W(jd»lraaleOÜD*. op Vrydag j.l. gehouden de arr. rechtbank te Dordrecht zyn o~ a. veroordeeld: M. v. B. te Gorinehem, vernieling anders goed, verstek vonnis bekrachtigd, i w. G. W., wed. J. M. M. te Vuren, vernieling anders goed, f 20 of 20 d. J. v. d. A. te Papendrecht, mishande ling, 4 in. D. S. te Alblasserdam, idem, f 8 of 8 d. D. den B. te Alblasserdam, poging tot zware mishandeling, Ij. In de op Woensdag j.l. gehouden zitting van het kantongerecht te Alfen a/d Ryn zijn o. a. veroordeeld M. R. te Reeuwyk, wegens visschen zonder vergunning tot f 3 boete of 2 dagen hechtenis. L. H. te Gouda, wegens visschen zonder vergunning tot f 5 boete of 2 dagen hechtenis. G. J. B. te Gouda, wegens 2 maal vis schen zonder vergunning tot 2 maal f 10 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. Beroepen by de Ned. Herv. Gem. te Zegveld Ds. L. van Mastrigt te Barneveld. op in veelzj te Dordrecht en te Naar nieuwe October opend. In de zitting van r.aB.V Tetlet-Arttkelea. drongen, tengevolge waarv nister van Binnenlandscht zegging werd gedaan, verleenen, zoodra de zullen toelaten.” *Langeruigewei<lé, 1 Aug. In op Woensdagavond gehouden vergad van den Raad dezer gemeente werd o.a. aangeboden de gemeente-rekening over 1909, bedragende in ontvangst f 5919,70'/a, in uitgaaf f 5347,34, batig saldo f 572,36l/a. De rekening over 1909 van het algemeen burgerlijk armbestuur werd vastgesteld in ontvangst op f 1048,37‘/j, uitgaaf f 85,28, batig saldo f 963,09i/s. ”T-|msdag gehouden verpacn- as uit den boezem van den Ie heeft opgebracht f 323, Kanikkl. Gkedgek. matschappelijk kapitaal f 200.000. iserves ruim - 50.000. B S TIJMEESTIAkT f KlMalkMl f 1,M. IO S TIJDGEESTIzOT f S,-, Klamiikaal f o,«o. •O S TIJDGEE9TLOT f 1,50, KlkMikMl f O3O. TIJDGEESTPOLIS f 11,-. Betaalbaar met f 1,— per maand. De Polissen geven 3 loterijen preciea zelfde kansen als 1/20 Staatslotdoch ztyn el v««rdeeljger. Verkrijgbaar te L---- jofdkantoor Wf* *--- Schoon i Vijst by J. Ouderkerk a/d IJ. bij A. v. WAI Groot-Ammers bij B. BRAND; Moordrecht bjj W. HOOGENDOORN: Bergambacht by M. DEJONG, Bergstoep; Waddingsveen by J. H. v. PINXTEREN; Lekkebkerk by Gebr. DEN OUDSTEN Zevenhuizen bij F. B. OTTERSPEER; Langerak by OOSTERHOUT. i Stolwijk bij A. NATZIJL; Goudriaan bij D. LEEN; i MoLkftAARSGRAAF bn J. W. SLOTBOOM; I Gouda bij SWARTSENBURGs Loten- debiet, Kleiweg 39; i Hoornaar bH F. SLOMP; i Noordeloos by II. v. Mourik; Sigarenfabrikant i Nïeuwpooht by J. BARON Jr., Caféhouder. Toezending naar buiten na ontvangst edrag plus f 0,15 voor porto- en zegelkoaten. Gemeenteraad van Oudewater op Donderdag 28 Juli 1910, 'snam. 3 uur. Voorzitter burgemeester A. L. Wichers. De voorzitter opent de vergadering on leest daarna het gebed en de notulen der vorige vergadering, die worden goedgekeurd. De heer J. L’. Verheul komt onder het dTheer cn<LUGn }?r ve<flderin8- Afwezig In^ekomen Missives van Gedep. Staten, waarbij goed- W be"*”»e v,n Missive van Gedep. Staten goedgekeurd terug zekerheidsstelling van den gemeente ontvanger. Verzoek van G. J. Vlek, om bij de be noeming Van een directeur der gasfabriek te Willen bepalen dat deze geen handel drijft m lampen, enz., en evenmin als het personeel houd™** den aan,‘‘g V“” binnt,nle'«I'ng bezig Burg, en berichten dat, wat hij verzoekt, reeds in de instructie van den te benoemen directeur is opgenomen en dat overigens de gemeente het bedrijf voor zich heeft. Aangenomen. Verzoek van demfdeeling van t Groene Krui» om subsidie. Burg, en Weth. stellen voor de afdeehng f 40 subsidie te verleenen. Aangenomen. Verzoek van mej. de Wed. J. W. de Bruin om ontheffing van den hoofdel. omslag, wegens het overlyden van haar man. Burg, en Weth. stellen voor 6 maanden afschrijving te verleenen ten bedrage van f 16,72*'». Aangenomen./ Verzoek van A. Postumus om afschrijving van den hoofdel. omslag wegens vertrek. Burg, en Weth. stellen voor 6 maanden afschryVing te verleenen ten bedrage van 56 et. Aangenomen. Verzoek van G. Prins om afschrijving van den hoofdel. omslag wegens vertrek. Burg, en Weth. stellen voor 6 maanden afschrijving te verleenen ten bedrage van 91V» ets. Aangenomen. Kennisgeving van M. J. de Lint dat lm zyne benoeming als lid van den Raad aan neemt. Kasopname van den gemeente-ontvanger 2.» Juli 1.1. ontv. f 19524,771/s, uitgaven f 17692,65*/», in kas f 1832,12. g De voorzitter deelt mede dut de prot boring voor de waterleiding is hervat j wel op advies van den ingenieur by 's Rijl proef boringen, den heer Waterschoot van der Gracht. Aan de orde ia: Onderzoek van de geloofsbrieven van den heer M. J. de Lint. Op verzoek van den voorzitter belasten zich hiermede de heeren D. II. Hogervorst en C. G. van der Lee, waarby de voorzitter de vergadering schorst. De geloofsbrieven in orde bevonden, advi seert de voorzitter tot toelating van den heer M. J. de Lint. Goedgekeurd. Op voorstel van den voorzitter worden de volgende oninbare posten onveranderd goedgekeurd Schoolgeld f 32,44; Hoofdel. omslag f 333,441/9 Hoofdel. omslag suppletoir kohier f 2,21'/» Hoofdel. omslag 1908 f 6,54. Burg, en Weth. bieden aan gemeente- rekening 1909. Gewone ontvangsten en uitgaven met nadeelig saldo van f 139,05; buitengewone ontv. en uitg. met batig saldo f 3239,69. Goedgek rd. I Vaststelling kohier schoolgeld 2e kwartaal 1910. De -voorzitter stelt voor dit ten bedrage van f 223,77vast te stellen. Aangenomen. Adres van de h.h. J. H. Muller c. a.: De voorzitter zegt, dat de leden van den Raad, 2,c!.,eder voor zich dit adres <er lezing hebben gehad, hem van de voorlezing van 't geheele stuk zeker wel willen vry stel len. Burg, en Weth. stellen voor het adres voor kennisgeving aan te nemen en zyn genegen de onderhandelingen te heropenen. De heer C. G. van der Lee vraagt op welke «'voorwaarden. De voorzitter zegt dat men zich moet houden aan het besluit van den Raad. De heer C. G. van der Lee denkt aai er een achter de schermen zit en vindt dat men de h.h. Muller en de Val den voet met moet dwars zetten. Het voorstel wordt aangenomen. Wordt overgegaan tot het opmaken van de voordracht van zetters voor de directe belastingen wegens aftreding van de h.h. F. Joseph en M. C. A. Thier. Na stemming worden op de voordracht geplaatst de h.h. F. Joseph, M. C. A. Thier, G. v. d. Poll en H. Dyonisius. Hierna worden de reclames in den hoof del ijken omslag 1910 met gesloten deuren behandeld. Na heropening deelt de voor zitter mede, dat zijn verminderd G. J. Colen- brander, A. v. d. Kuy, R. Doop en N. J. Arends en afwijzend isbeschikt op de adres sen van mej. S. Putman, C. Pieterse, H.de oor zoover daarop aai. kadastraal bekend ais sectie D, nommer 1263, tiaren, wordende dit bracht voor het bedrag vai ad. f 8300, echter met de hypothecaire schuld, groot f 6000, rentende 41/» percent schuld doer de vennootschap vooi ning wórdt genomen. liet b< vennootschap is opgedragen a teur. Bij de oprichting der is benoemd tot directeur de heer boldt, koopman te IJselinonde. De Provinciale Ve r e e n i g i n g van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid-Holland houdt een ledenvergadering op Zaterdag 17 September in het Sociëteits gebouw der Diergaarde te Rotterdam. De beschrijvingsbrief vermeldt behalve huishoudelijke werkzaamheden o. a. ook voordracht van den heer Jac. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a/d IJsel, naar aanleiding der woorden van Thorbecke bij de behandeling van art. 70 der gemeente wet: „De man der gemeente, de hand van het gouvernement." Inleiding van den heer Mr. H. W. Hovy, burgemeester van Loosduinen, over<^„Ge- meentegrens-verhoudingen.” Inleiding van den heer Henri van der Mandere, algemeen secretaris der Nationale Tentoonstelling voor Huisvlyt te Sche- veningen, van „Het belang van ontwikkeling en bevordering der Volkskunst in ons land." Na afloop der vergadering boottocht op de rivier de Maas en bezoek aan eenige havens der gemeente. - Naar wy vernet in September a.s. te Goudt toonstelling van toegepai Ver over de helft der be ruimte ingenomen, zooó gen betreft, het welslagen Behalve interessante vt en klichtinstallaties, w.o. uil bewerking, komt er een zending der nieuwste elet raten, die tot dusv z(jn tentoongesteld. Wij hopen nader gelegenheid te hebben de diverse inzendingen meer in bijzonder heden te bespreken, doch reeds nu hebben wy den indruk gekregen, dat, al is de ten toonstelling op bescheiden voet opgezet, zij niettemin veelzydiger zal zijn dan die l te Nymegen. m fe n verneemt zal de spoorlyn DeventerOmmen met 1 a.s. voor het verkeer worden ge- Waal, G. Aalberse en K. Hufner Gz. Een aandeel in de geldleening 1905 wordt uitgeloot met nummer 29. Burg, en Weth. stellen voor aan het tram- tarief de volgaaf-bepaling te voegen: a. geen vergoeding wordt gegeven voor be schadiging van goederen, dieren enz.b. wel wordt vergoeding gegeven als het bewijs wordt geleverd, dat beschadiging door schuld van 't personeel is ontstaan. Aangenomen. Burg, en Weth. bieden aan concept-ver- hooging 1910 in ontvangst en uitgaaf met f1500. Goedgekeurd, behoudens goedkeuring van Ged. Staten. De voorzitter deelt mede, dat hem van den Commissaris der Koningin een verlof is verleend van 1 tot 22 Aug. en dat Burg, en Weth. hem als secretaris hetzelfde verlof hebben toegestaan. Goedgi Burg. secretaris Burg, h.h. A. *Ameide, Algemeen of gemeente over 1909 bedraagt in f 1708,12*/», in uitgaaf f 1626,74*/», en al zoo met een batig saldo van f 81,38. Tot bestuursleden van het departement „Meerkerk, Ameide c.a.” der Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen” zyn herkozen de heeren H. van Eeten alhier en S. H. Binkes en P. A. de Ruyter te Meerkerk, eerstgemelde tevens tot voorzitter, en tot directeuren der Spaarbank de heeren F. J. van den Berg (tevens voorzitter), H. van Eeten (tevens secret.-penningmeester) en C. Nugteren alhier, zoomede de heeren P. A. de Bugler en M. A. van Beekum te Meerkerk, ‘AniiuerHtal. 1 Aug. Tot opperbrai meester bij de oude spuit is benoemd heer C. Zanen Hz. Jr. en tot assi brandmeester bij den pypleider de Otto Ooms. In het inschrijvingsregister voor de nationale militie dezer gemeente van de lichting 1911 komen 15 ingeschrevenen voor, waarvan er drie wegens broederdienst en één wegens zielsgebreken vermeenen redenen tot vrijstelling te hebben. ’Barwontswaarder, 1 Aug. Donderdag morgen te negen ure brak er brand uit by den landbouwer B. Cromwyk, waardoor een groote, oude schuur in de asch werd ge legd. De brandweer slaagde erin woning en hooiberg te bewaren. De brand is ont staan in den oven, die gestookt werd om brood te bakken. Verzekering dekt de schade. *CHesendnm, 1 Aug. De heer Sleebos, haltechef aan het station Hardingsveld- Giesendam, is als zoodanig overgeplaatst naar *IIeken< betreffende stapel zyn de kregen: Eigen land in gebruik 358.42 H.A., ge pacht land 353.77 H.A., waarvan 38.19 H.A. van ouders gepacht. Aantal paarden boven 3 jaar 41 en daar beneden 2. Springstieren 24, melk- en kalf koeien 848, mestkalveren 3, ander mest vee 1, jongvee boven 1 jaar 163 en daar beneden 341. Schapen boven een jaar 17, lammeren 157, bokken en geiten 44. Varkens boven 6 weken 624 en daar beneden 11)3. Kuikens 355 en oudere kip pen 1161, ‘Kinderdijk, 1 Aug. Woensdag-avond werd op het plein voor de openbare school alhier een concert gegeven door hei fanfare korps „Apollo” uit Nieuw-Lekkerland. Het concert werd begunstigd door heerlijk weder, wat voorzeker in deze regenperiode, wel als een bijzonderheid mag aangemerkt worden. Geen wonder dan ook dat de menschen byua allen uit hun huizen kwamen, om van den schoonen avond en tevens van de muziek te kunnen genieten. Voor dit laatste zorgde „Apollo” op uitstekende wyze, door een aantal fraaie nummers ten beste te geven, waarnaar het talryke publiek met blykbaar veel genoegen luisterde. •Krimpen a/d Lek, 1 Aug. In de jaarvergadering van de gymnastiekvereni ging „Sparta" werden tot bestuursleden ge kozen de heeren: 1'. van Namen voorzitter L. den Ouden secretaris; J. Verhoef Jz. Ie penningmeester; A. v. Vliet, 2e penning- ™e®st®r^“d,ot e0,n,nissarissenA. Boon en Besloten werd aan te sluiten by het N. G. V. I en het bestuur op te dragen te onderzoeken of er mogelijkheid bestaat een damesafdeeling op te richten. Uit de rekening en verant woording van den penningmeester bleek dat er een batig saldo in kas was. ‘‘Langerak, 1 Aug. In de Zaterdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoordig waren, werd na lezing en goedkeuring der notulen, inededeeling gedaan van een procesverbaal van kasopneming. vast6 esMde?terekCning’,d'en91 19°9, WGrd OpS de voJrdraclit tor benoeming van twee leden van het college van zeilers wegens periodieke adreding van de hoeren C. de Haan en C. de Vries werden, behalve de beide aftredenden, geplaatst de heeren A. Rietveld en A. T. Blom. N?»d^..°P een verzoek om ontheffing van hoofdelyken omslag gunstig was beschikt, werd de vergadering gesloten. Zooals bekend is, is reeds sedert peruimen tyd de kwestie hangend, om in deze gemeente een nieuwe Ned. Herv. Kerk te bouwen, of om het be staande gebouw belangrijke herstellingen te doen ondergaan. In het verslag van den toestand der pro vincie Zuid-Holland over 1909 komt onder het hoofdstuk: „Instandhouding van monu menten”, te dezer zake het volgende voor: „In 1^05 werd door de Bgksconimissie voor de beschrijving der monumenten de aandacht gevestigd op de {fed. Hervormde kerk alhier, eene aardige baksteenkerk uil het eind der veertiende en de vijftiende eeuw. Men was voornemens het gebouw af te breken en door een nieuw te vervangen, waarvoor door de synode reeds geldeljjkè steun was toegezegd. Op het belang van het gebouw gewezen, verklaarden kerk voogden zich toen bereid hunne oude kerk te herstellen, terwül de synode de door haar toegezegde bydrtfge ook voor dit doel wilde verleenen. Intusschen zou, zonder geldeljjke hulp van het Ryk, deze herstelling niet tot stand kunnen komen. „De Commissie heeft in dit jaar het gebouw bezocht en geconstateerd dat een spoedige restauratie dringend noodzakelijk is. Het was baar daarom byaonder aangenaam, dat, bij de behandeling van de begrooting van 1910, in de Tweede Kamer op Rükssubsidie voor het herstel van deze kerk is aange- een historisch kasteel uit het begin der 13e eeuw vernield. De eigenaar. Sir Valentine Brake, en zyn vrouw waren afwezig - voor een oog operatie die Sir Valentine moest ondergaan. Maar zyn dochter en een dienstbode kwamen om het leven en een andere dienstbode werd doodelgk gewond. Verschillende Europeesche vorsten, onder wie Keizer Wilhelm en de Keizerin, namen zich voor den Keizer van Oostenrjjk op zyn 80sten verjaardag te gaan feliciteeren. De Berlynsche brievenbesteller Bergmann, die volgens een telegram met een bedrag van 5O.(MM) Mark op den loop ging, had zyn diefstal blykbaar reeds lang voorbereid. Toen hij het geld in het kantoor van het eene lokaal naar het andere moest brengen in twee zakken, is hij eenvoudig door een zydeur naar buiten gegaan. H(j is toen direct naar zyn huis geloopen om zyn uniform tegen een gewoon pak te verwis selen en is toen spoorloos verdwenen. De er onderzot voorziltt vroeg van Clt volgei', „Men heeft wel eens gezegd dat de heer Lépine den Minister aan 't Ijjntje heeft, maar de waarheid is, dat de 13 of 14 Mi nisters, onder wie ik gedjend heb, my aan ’t lijntje hebben. De verhouding tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken en den prefect van politie berust geheel en al op wederzudsch goed vertrouwen, voor het tegenwoordige en voor de Loekotual." In Parys staan reeds zooveel standbeelden dat men met de plaats voor nieuwe beelden verlegen wordt. Op alle punten vindt men ze, nu heeft een gemeenteraadslid voor"“- steld geen verlof tot plaatsing ineei geven, maar ergens in een def plantsoer“" een piek aan te wyzen, waar de groote mannen kunnen prtyken in een lieflijke omgeving en waar.... ze niemand in weg staan. O. a. moet er een plaats zocht worden voor een ruiterstanat/eeld wülen Koning Edward VIL In EngelHRil is juist een werkje ver schenen over den bovengenoemden Vorst. Edward's jeugd wordt daar ook uitvoerig in behandeld. Met het studeeren ging het niet al te best, doch de jonge Prins leerde toch goed door aanschouwing. Wat hy uit de boeken niet haien kon, leerde hem z(jo omgeving, zoodat hij zyn goede eigen schappen als Kroonprins en Vorst voor namelijk te danken had aan de practische wetenschap die hy opdeed door eigen aan schouwen. De wet op de wijzigiging van formule by de kroning der Konii Engeland is in tweede lezing Lagerhuis aangenomen, zoodat nu waarschijnlijkheid het ontwerp er zal gaan. De belangstelling in Engeland en Amerika is steeds stijgende in de „Montrose" de boot, die onderweg is naar Canada en aan boord waarvan de politie hoopt dat de vrouwen-moordenaar Crippen zal worden gevonden. Het geval wordt nog pikanter, omdat de „Laurentic”, waarop een inspecteur van politie uit Londen, met een bevel tot inhechtenisneming in den zak, de „Montrose" moet inhalen en praaien. Men heeft voortdurend getracht „draad loos" verbinding te krygen met het schip, maar in de laatste dagen meestal vergeefs. Maar een Canadeesch blad de „Montreal Star” was gelukkiger. Het kreeg een ant woord van den kapitein met het laconieke antwoord: „Crippen aan boord”. De „Montrose” wordt heden Zaterdagmiddag te Montreal verwacht. De enorme hitte in de Ver. Staten is aan het afnemen. Er waait nu soms een lekkere koelte uit het westen. De hitte heeft zeer vele slachtoffers gemaakt. Dagelijks komen er ook berichten over slachtoffers tengevolge van den beruebten bokswedstrijd te Rens, waar de blanke Jeffries het moest afleggen tegen den zwarten John. Een jonge man te Chicago, die 25.000 dollars had gewed op Jeffries en dus verloor benam zich het leven. Hij is slechts één van de vele! Te New-York is een geregeld gevecht geleverd tusschen 800 werkstakers van een groote suikerrafflnadery te Brooklyn met de politie en degenen die aan het werk waren gebleven. Duizenden kwamen naar dit ge vecht kyken. Er werden ongeveer 100 schoten gelost. Een man werd gedood, drie werden zwaar en een groot aantal licht gewond. De politie krfjgt versterking, want het oproer was ook hierna nog niet be dwongen. Een uitvinder, die zyn uitvinding lang heeft overleefd, de Franschman Jean Thomas, uitvinder van de crinoline, is hoogbejaard te Hoboken, bij New-York, overleden. De crinoline of hoepelrok was 40 50 jaar geleden voor laatst in de mode. Een noodlottige hotelbrand woi Belfast (Engeland) bericht, 's Mor*»* om 6 uur brak daar in het „Kelvin-Hó. een zoo hevige brand uit, dat geen der 1 te bed liggende gasten ongedeerd uit gebouw is gekomen. Enkelen sprongen uit de vensters en werden met schedelbreuk in deerniswaardi- gen toestand opgenomen. Weer anderen -- om. In 't geheel Wraa. Nog een andere noodlottige brand heeft in Ierland Menlough Castle, bij Ballinasloe het gebied van soïiede Jg lijk armbiee igst op f 1 .o saldo f 963, +- De op Wod ting van grasge® polder Ruigewin tegen f 306 in Bij de tening betreffende het grond gebruik en den veestapel zyn de volgende uitkomsten verkregen: Eigen land in ge bruik 44H.76 H.A., gepacht land 505.94 H.A. waarvan* 91.43 H.A. van ouders gepacht. Aantal paarden boven 3 jaar 59 en daar beneden 3, springstieren 25, melk- en kalf- koeieu 1082, mestkalveren 16, jongvee boven 1 jaar 225 en daar beneden 409, schapen boven een jaar 20 en lammeren 294, bokken én geiten 56. Varkens boven 6 weken 1088 en beneden 6 weken 137, kuikens 877 en oudere kippen 1774. Bijge kocht hooigras 4.50 H.A. ‘Lekkerkerk, 1 Aug. Op Vrüdag 22 Juli werd door de leerlingen der hoogste klassen van de eerste en derde O. L. school alhier onder geleide van het personeel, het gewone jaarlijksche uitstapje gemaakt. Eerstgenoemden naar Ooslvoorne, de anderen naar Scheveningen. Daags te voren stund het er met de weersgesteldheid niet te best bij, zoodat men zelfs aan uitstellen dacht, en er oin inlichting voor den volgen den dag gevraagd werd aan het Kon Ned. Meteor. Instituut te De Bilt. Het antwoord was maar langs het kantje af. Des Vrydags- morgens, neen, toen stond het er bepaald treurig bij, toch werd de reis aanvaard en gelukkig. Spoedig klaarde het op en bleef het goed wéér, zoodat men aan het strand en in den speeltuin met recht kon genieten. Nu ja, toen men tot de terugreis in tram en trein had plaats genomen, kwam wel weer de regen, maar wat gaf dat, men zat nu toch beschüt. Van het station naar de Lek boot kon ook niet deren en op de boot daar dacht men heelemaal aan geen slecht weer. Afgehaald door de muziekvereeni- ging Wilhelmina" en door het pers der boot van een beste plaats voorzier wou men nog meer! Dankbaar en opger verheten allen dan ook de boot enke< vroolijk huiswaarts. De droevige m< had een blijden dag gegeven. ‘Leknuiond, 1 Aug. Het gez gedurende eenigen tjjd hier berijd wagenspoor van den Lekdyk tusschen horden verblyf hield (zie ingezonden stuk Schoonh. Courant 27 Juli), is heden/ van hier vertrokken naar Vinnen, waag het v*nden k gelukt V00r hen eene W0^inK te Binnen deze gemeente was er reeds een collecte gehouden teneinde een wdonarkje voor hen aan te koopen. LekHmoud, 1 Aug. Mej. A. de Ruiter te Amsterdam, heeft bedankt voor de benoeming tot onderwijzeres aan de Chr. School te Leksmond, doch een gelijke benoeming aan de Eben-HaSzer-schoo' (hooid de heer H. Hasper) te Amsterdam aan genomen. Meerkerk, 1 Aug. Tot onderwijzeres (volontair) aan de Christelijke School alhier is benoemd mej. J. M. Goedhart alhier die onlangs slaagde voor de akte als onder- wyzeres. he<’r A' Brako1 kt 1 1 ,ex®men> afgenomen vanwege de Nedurlandseha Vereeuiging voor Gemeenle- Belangen de akte van bekwaamheid behaald voor do betrekking van geraeento-seeretaria or ambtenaar ter gemeenle-secrehirie. De rekening dwgmne’ïnt'o "“Uh 'i/don ,net een batlg sa,do van f 877,97 <l^kl?fderdag\mil,dagLgan‘akte het driejarig dochMUe van AJ. achter zyn woning te wa ter, t geen door de moeder werd opgemerkt. Deze aarzelde geen oogenblik om er bü te iTvXg ‘enr^T',',*'elukl‘e"'-'- i’F«.I°en de iS®er E>’ caféhouder van i^rruwam'." verbazing de voordeur openstaan. Na on derzoek bleek dat in den nacht onwelkome gewoon is de lade eiken avond te ledigen, hebben zy niets kunnen vinden. Alleen een flesch fijne cognac werd vermist. Ook waren zy blykbaar nog in een schuur ge weest, maar ook daar werd niets vermist. J3“Pe,tOp' l Aug' De eigende uit- 16, melk- en kalfkoeien 77«lSwfetk^alveren Ljv“mr k“UXen l07- Kuiken’381 on °udere BteeuwUk, alhier is te 's-Gi hoofdakte. een ver o m dat Bu .w^aris hetzelfdi Cjedgekeurd. en Weth. stellen voor tyddyk een is te benoemen. Aangenomen, en Wéth. bevelen daarvoor aan de Koojjinajjts en G. v. d. Poll. Wordt met algemeene stemmen benoemd de heer A. Kooymans, ambtenaar ter secretarie. Op voorstel van den voorzitter wordt de heer A. Kooijmans, in de vergadering aan wezig, onmiddellijk beëedigd. Sluiting. n, lat ?n met

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1