urn eiraagd HoogMs IDE. necht, Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ht. Zaterdag 13 Augustus. 1910. .si Bloemen, ziënplanten, en sknecht, I >id, Knecht, Staveren, I Moordrecht eu I fmirage Iwleien. Voor aanbevelend, iVEBEN. oordrecht. BINNENLAND. 1 per- zfn. Ool ►ven, vraagt van van de jam levf o tf: r het en tgebro Idaar. De loii sht Irrüget bestr^ f van hen, raagd een v jrling, TRR, Mr. Bakker diensttyd is aan le eerste ►rt uit- a Jong en gehuwd k, als ijknechl. i *t Bureau van xieli Aan ala echt, goed kunnende die boerenwerk 85, Bureau van aan de oorzien. Adres Groot-Ammers. lAAftD: te Ol'DKRKKRK Dank zy de gelegenheid ral alhier op dergeljk '1 SCHOONHOVENSCHE COURANT. Uitgave van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Intercomin. Telefoon-nr. 90. Ml C. KOENE- sr brancard alwaar hij Adres H. <DE’ lergstoep). beneden 18 j’aar. F, Schoonhoven.' nering blyi ilhier pr|jss schietc -• 's lands wee volgt behaald: 2e pr|js B. Bi J. Zonneveld Pi Genderen met met 23 p.; met 24 p.; met 26 p. inogeliik een P.G., h<J DE jatig o. boden aan de tende met een en uitgaven van van onvoorziene s van de he Courant. elden, oud 57 j., dom. J. Ligt- LVvJA" I Juli. narten, z. een groot Suéces voor de mst, waarop de „Matin" aagd een J1 Juli. Ceuntje, d. Monteban. s en T. Stigter. syman, oud 3 j. ili—5 Aug. van A. van eren. Neeltje, van Veen. tali. fan W. Booi en zoolhi is geoogst'; j-p reebokken en ren end zal z(jn van Zaterdag 10uT, met zonsopgang tot en met November d. a. v. met zonson- zuiver zoo ge- 1. C.”, waaraan Van 1-31 Juli, van G. Via en mina, d. van D. - Antonia Maria H. de Groot rom en E. W. Visser en A. M. van P. Kool en I. van T. J. Blonk a A. Houweling de N. R. C. dat de Amsterdam, Dins- □in. te Stavoren te igs te halfvier Enkhuizen is aewegen v. d. >rkerk) en H. won. te Capelle) De deelnemers alhier oefeningen tot verhooging van kracht hielden heden een )rie prjjzen waren beschikbaar sl.t een portemonnaie en een respectievelijk werdeu be- Bareman, veldwachter, met ..vL 03 euiJ.,A. van Heusden 1010. de Tentoonstel- beleefd aan voor onhoven, vraagt ie flinke )de. r van het dagshlal; f 0,377, post 45 Cts.), i Portretten, leze week foto’s Een zeer mooi ►ederschap van v%n den lord- intern. politie *nhage, van de ah den scheven' W. B.-feesten /ch-Nederl. Ver- congres enz. ’s boeiende ge- hein in bracht stand is erm niet aan d omstander De dader heet Gallagh< aan het sledelijk .dok-dep Hy zegt den moord --jdèt Gaynor hem zyn levens- geroofd heeft, waarschijnlijk len stedelijken dienst ontsfa- drankmisbruik. Gaynor .Je vijanden: hy behoort tot ide Tammany-Hall, die bij de verkiezingen in New-York zulk een lederlaaf'leed. ■“veer 20 kih uur en 10 mi, ►rdt aan het ilometer. De linuten over, t N. v. d. D. eer Meijer verklaarde niet byzonder ►id te zijn. Hy kleedde zich dan ook ^gewekt in het byzijn en onder het ►roep van het van alle kanten toe- ►mende publiek aan. Meyer voelde zich ts wat styf *n de leden. In het geheel zwemmer gedurende 8 uur en 46 in het water geweest. Hy was oud 34 j., echt- rimmerinan, oud 5 j., weduwnaar oud 8 w. paard, ge- Ike ongeveer te Gouda vertrok, - ,,,jer r tseling 1 eniging tot Stichting van Scholen op Gerefor- te Kralingen" heeft van een nieuwe i den Ouden Dijk aan blusschen niet te denken viel. Het geheele gebouwtje is dan ook tot den grond toe in de asch gelegd. GEMENGD MIEITW»! De bootwerker J. Vet, die in de Tweede Carnissestraat no. 16 te Rotterdam woont, had zich in den nacht van Maandag op Dinsdag te ruim drie uren te slapen ge legd in ruim I van het aan boei 7 op stroom aldaar liggende stoomschip Haugastol. In de meening dat zich niemand in dat ruim ophield wierpen twee bootwerkers op een gegeven oogenblik daarin een 180 tot 200 kilogram wegenden balk, die toevallig op dé borst van den slapenden man terecht kwam. Dadelijk naar het ziekenhuis ge bracht, bleek hij bij aankomst aldaar reeds overleden. Woensdagnamiddag omstreeks vyf uur is by het baden in den boezem de Kreek te IJselmonde het achtjarig zoontje van J. de Hek aldaar verdronken. De arbeider.D. V., die Zaterdag le Meteren uit een hooiberg viel, is in het ziekenhuis te Utrecht aan de gevolgen van dien val overleden. Dinsdagochtend is in de fabriek van de firma Hamburger (Nederlandsche Lood- en Zinkpletter|jen) te Utrecht een werkman, H., afkomstig van Rotterdam, die sinds enkele dagen daar in de plaats van stakend personeel werkt, door een drijfriem van een knarstnachine gegrepen en werd eenige malen meegeslingerd. Deerlyk verminkt is de man pei naar de Rijksklinieken vervoerd, inmiddels is overleden. Te Ti el is Dinsdagavond, om streeks zeven uur, de opvarende pleizier- motorboot -Holland", uit Amsterdam, waar mede twee heeren en drie dames op weg waren naar Nijmegen, vóór de stad op een ondergeloopen krib gevaren, doordat de kapitein naar hij mededeelde oneenig- heid met zijn passagiers had gekregen over te spoedig verbruikte benzine, waarvan men te Schoonhoven nog 40 liter had opgedaan. Hy had daardoor de krib niet opgemerkt, hoewel van den wal nog was gewaarschuwd voor het naderend gevaar. De reizigers, waarvan vooral de dames zeer verschrikt waren, werden spoedig met een roeiboot aan den wal gebracht, met de bagage. De juist afkomende sleepboot „Elise”, van Zalt-Bommel, werd te hulp geroepen en bracht do motorboot spoedig vlot, welke blykbaargeenavery had bekomen. De passagiers vervolgden hun reis naar Nymegen per spoor. Men meldt aan heer Eduard Meyer, van 1 dagmorgen te 8 uur 25 min. t water is gegaan’ en ’s iniddaj in den besten welstand te aangekomen. De afstand is ongevi postboot doet er 1 uur Uit Enkhuizen woiu. gemeld: De heei vermoeit, zeer opgewi hoeragei stroom slechte was onze zwemmer gedurende 8 minuten in het water geweest. zes kilogram in gewicht afgenomen. Als een bijzonderheid wordt uit Gouda gemeld, dat de vy!f zoons van den schoenmaker H. Blok, aldaar, allen zyn vrygeloot by de loting voor de nationale militie. De laatste lootte deze week vrij. Vrij loten en pannekoek eten. Te Haarlem hebben uit één gezin drié zoons in drie achtereenvolgende ja ren een vrij nummer getrokken en hun moeder schrijft dit toe aan haar zorg, om haar zoons den avond van te voren panne- koeken te laten eten. Het is geen mop, het is beurd, verzekert de „O. H. wy dit berichtje ontleenen. J*11*^* vori? nommer namen wü een bericht lop, volgens hetwelk de hoofd prijs van de Brusselsche tentoonstelling zou zyn gevallen op het lot van een smid te Henesse, die het nummer met de asch van zyn pyp zou hebben verschroeid. De „Nieuwe Gazet” heeft een andere lezing, en geeft het volgend verhaal: Men vroeg zich na de jongste trekking van den tombola der Brusselsche Tentoon stelling af, wie de gelukkige bezitter van het groot lot wel kon zijn daar hy zich niet bekend maakte. Het schynt nu dat het geheim bekend is; de eigenaar van hel winnend nummer zou zich niet bekend ge in van rente- mankt hebben, om de afdoende reden dat •ydmg van de hy (foO(1 ig. nog benoo- Ziehier hoe de zaak aas het licht werd voor wie dit gebracht. In de maand Juli j.l. werd een werkman, die in de kolenmijnen van Jemeppe werkte, genaamd Edouard Scheerlinck, by een ongeluk gedood. Hij werd met zyn Zondagsche kleeren begraven. Voor eenige dagen, wyi er in de buurt van het huis van Scheerlinck gesproken werd over het groot lot, zei een vrouw dat zij zich herinnerde, het winnend briefje in de handen van Scheerlinck gezien te hebben; zy had het nummer onthouden. De familie Scheerlinck vernam zulks, en vermoedde, dat het brieQe in de Zondags- kleederen van den ongehikkigen bloedver want zat, en dus mee begraven was. Zy vroeg aan den politie-commissaris de toe lating om het lijk te doen opgraven, hetgeen geweigerd werd. Dan hebben de belang hebbenden zich tot den procureur dés konings te Luik gewend. De echtelieden Scheerlinck hebben zes kinderen, vier jongens en twee meisjes. Drie zyn gphuwd. Edouard was 17 jaar oud. Punch heeft van deweekeen prentje, waarop twee slachtpaarden, op bak., punt om naar Rotterdam of Antwerpen verscheept te worden, met elkaar spreken over de laatste voorschriften van de Engel- sche regeering ten bate van hen en hunsge- lyken. Ik had liever, zegt een van de twee stakkers, dat er wat meer voorschriften werden gemaakt voor de jaren vóór wü aan .den uitvoer toe zyn. t De „Vere en Instandhouding meerden Grondslag hesloterprtwt het bouwen school jUlr m. u. 1. o. aan aldaarZjr AlblasHerriam, 11 Aug. De ruim 15- jarige D. Roest, wonende Polderstraat alhier en werkzaam op de scheepswerf „Voorheen J. Smit Cz.”, was mede behulpzaam aan het stellen van een spant of spoor voor een Rynschip. Opeens viel deze spant om, waardoor de jongen zeer ernstig Mn het hoofd getroffen werd, ftawusteloos werd hg opgenomen en, na xporloopig verbonden te zyn, per rade'rbrancara huiswaarts gébracht. Hoewel/ men vreesde voor hersenschudding, is de toestand thans bevredigend. *Alblas*erwaard VUiheereu- landen, 12 Aug. Niettegenstaande groot aanbod en warmer weder hield deze week de prys dhr kaas goed stand; boter met goede vraag oök pryshoudend. Men besteedt Wans in deze streken voor: Kaas f 26,50 f 32, zware partyen tot f 34 per 50 kilo. Goéboter f jl,?!1^, weiboter f 0,65 per */a kilo. ftAmeide, 10 Aug. aan de schietoefeninge 's lands weerkr^„. wedstryd. Drie een rookstel portefeuille, die haald door K. 1 40, Adr. Reth met 38 met 31 punten. •Ameide, II Aug. Op de heden alhier gehouden publieke vevkooping van Boom vruchten werd besteed van r 3 tot 4,50 per hectoliter aj_ui den boom, naar gelang van soort en hoedanigheid der vruchten, die hier en daar, dóór het ongunstiga weder dat we gehad hebben, te wenschen overlaat. De tegelykerQjd tfbrpaehte naweide bracht gemiddeld 25 pCt. minder op dan ’l vorig 'Dalein, 42 Aug. Begunstigd door heerlyk zomerweder maakten de leden van de Zangvereeniging „Excelsior"alhier, samen een ^0-Ul, Woensdag i.t een uitstapje naar Den Haag en Scheveningen,'' alwaar zij met de bezichtiging der vele merkwaardigheden en een beZoefesan het zeestrand een noogst aangqjiamen ‘ep leerryken dag mochten doorerengten. A i- dienend Am, 11 Aug. In de Zaterdag gehouden vergatA-ring Van den Gemeenteraad w-efd de gemeente-rek'ènfng over 1909 vopr- loopig vastgesteld met een batig saldo van f 670,93. Burg, en Weth. boden aan begrooting voor 1911, sluitende met bedrag van fifkomsteft' f 23765,91, uw.f een post uitgaten, groot f 722,71. “Hoenkoop, 12 Aug. Bij Koninkiyk c besluit van 19 Juli 1910, no. 31, is de ver ordening op de heffing van schoolgeld «in deze gemeente goedgekeurd. Het schoolgeld bedraagt voor ieder kind per maand, ge deelten van eerte maand voor geheel gere kend, voor de vakken a- -k van art. 2 der onderwijswet f 1,20 en voor vak 1 f 1,50. De minvermogenden zyn gedeeltelyk vry- gesteld en wel in dier voege dat voor' hen het schoolgeld voor de vakken a k per maan,d óf-j^en gedeelte daarvan bedraagt f, 0,35 cm v*Oor vak 1 f 0,75. Hoorna»r, 11 Aug. Vrydag 5 dezer makktede zangvereeniging „Hoornaar", met haar directeur een uitstapje naar Arnhem en de sehoone omgeving. Wet weer liet zich slecht aanzien. On derweg aldoor regen, doch te Arnhem aan gekomen, klaarde de lucht op en bleef hét verder uitstekend weer. Te kwart voor zes werd de Xerbgreis aanvaard. Vroolyk deed de vereeniging ’e avonds haar intocht in het dorpje. Alle leden waren zetr voldahn, en ef» was slechts één roep wat jiebben we genoten. Dit reisje zal nog lang in aangename herinnering blyven. Zaterdag was het alhier prysschieten door de deelnemers der schietoefeningen tot verhooging van -’s lands weerkracht. De pry*en zyn als volgt behaaldle prys J. Beusekom met 14 p.; 2e prys B. Buizen met 18 p.3e prijs B. J. Zonneveld Piek piet 19 p.; 4<> prys W. van 22 p.; 5e prys G. de Vries 6e p?ijs J. van der Koppel 7e pèys L. Zonneveld Piek t 8e prys VA. van Hoven met 28 p. «KlnderdHk, 10 Aug. Mej. H.<M. de Graaff, alhier woonachtig en onderwyzeres aan eene openbare lagere school te Rotter dam, verwierf Zaterdag j.l. te ’s-Graven- hage de akte voor de Fransche taal lager onuerwys. *Lcksmond, 12 Aug. Met ingang van 16 dezer wordt de postbode H. Horden alhier ontheven van de uitvoering van den bodeloop Leksmond—Vianen v.v. en belast met de bestelling in de buurtschappen Achthoven en Kortenhoeven, waardoor de bestelling van postbode Den Burger belang- ryk wordt verlicht. De bewoners van Achthoven zullen door deze regeling hun correspondentie ongeveer i twee tot drie uur vroeger ontvangen. Op de tydstippen van verzenden en aankomst der correspondentie heeft deze nieuwe rege- I ling geen invloed. Lopikerkapel, 11 Aug. i gunstige beschikking zal ter I van het groot nationaal festivi Donderdag 8 September 1910: i lo. door den tram- en bargedienst inden ochtend speciale aansluiting en 2o. na afloop des avonds eveneens speciale aansluiting Utrecht—Vreeswyk worden gegeven. Ook zullen van Rotterdam en van Culem- borg fen tusschenliggende plaatsen) speciale stoombootdiensten op de Lek varen. Een keur van vereenigingen die aan het festival deelnemen (plm. 750 personen) vinden hier een heerlyk terrein in een mooie omgeving. Het terrein by 't Huis Te Vliet met weiland daaraan gelegen, is uitermate voor dit doel geschikt. Voeg hierbij dat auto en fiets hierheen De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht brengt ter kennis van de belanghebbendenlo. dat de ope ning der jacht op klein wild, vermeld ia de 2de zinsnede van Artikel 17 der voor melde Wet, Ivoor dit jaar in de provincie Utrecht is vEstgesteld op Zater^hg 27 Au gustus a.s. met zonsopgang, met uitzondering van de jacht bp hazen en fazanten, waarvan de opening dp Zaterdag 1 October a.s. is. bepaald met zonsopgang: 2o. dat de Ihnge jacht alleen des Dinsdags en des Vrydigs van elke week zal mogen worden uitgeoefend, en het jagen in ongé- maaid te veld staapd koren, peulvruchten e«i klaverzaad, welke nog in 1910 moeten geoogst worden, verboden is, evenals het jagen in tabakslanden, zoolang het zooge naamd best goed niet is geoogst'; 3o. dat de<jacht op geiten geopei tol»er a. s. n lerdag 26 N dergang. Aan hét ge.hpjiiw van het Pró-^ vinciaal l>estüur van‘Utrecht is Maandag ttanbesteed Het weder 1 hoogte brengen vin drie gedeelten vanl ne djjken van het Merwedy- kanaal in de provincie Utrecht. Raming f 10.000. Ingeschrevehr hadden de heeren: A. Zanen Pz., Ammerstol f(f? 440; W. Konings, Sloterdyk f 11.680; W. BrbnwaSsW, Breukelen-Nyenrode f ll.<99: Ój A. Zwets, Hardingsveld f 10.400, H. 'Dubbeldam, Gorinchem f 10.280. Onder voorbehoud van nadere goedkeuring van den Minister van Waterstaat is deze aanbesteding San den laagstee Jnschryver voorloopig toegewezen. De heer van Schalt h«eft aan de Dordrecld'scUo Courant meegedeeld, dat hy niet heeft^ bedankt als lid der Provinciale Stjaten van,Zuid-Holland. 4— E e n j g e Burgemeesters in de Albl»»serwa»rd én de Vjjfheerenla#den 'hebben' Jfèh gewend tot den Iloofdlmsp/ec- teMr’dgr Volk'sgezondheid in jle. progmeieft Z.uid-Iiollind t. a., met verzoew wel te willen bevojrdereh dat, .indien zich in hunne, ge meenten, allen gelagen aan ,de rjvier de Lqk Qf de Xeblsche vaart, ffey'allen mochten voordoen ^an Aziatiseh© Clèolera by schip pert op die wijatejep ,*Arende, dan voor het besmette gezin gebr«i4k mag worden ge- “itaakl' van! de Wyksziekenbarak, ten behoeve der'.Esiebippert’gestéU'onneerd te Vreeswyk. .Tvln de Dinstfag gehouden Raads vergadering te Montfoort was. aan de orde het pïait tot ^>pirM'h4ing eener gasfabriek. Na breedvotrjge’di^cussie werd ten slotte met «Igemeene wemmen het voorstel'van den heer Helprig Kléin aangenomen, om over le gaan tot oprichting eener stj’enko- le<igasfgbri^|c die geëxploiteerd zal worden bn wuzv v«in pachtcontract. yAaff de Maatschappy tot bouw en exnlo tatié van Gemeentebedryven te UtrecL. werden daarna de bouw en dé exploitatie dej fabriek opgedragen. —"Dezer dagen had te Utrecht een’ vergadering plaats van kaasproduéenten uit- de provincie Utrecht onder Wonrzitterscbap van den voorzitter van het Utfiechtsch Ge nootschap voqr Landbouw en Kruidkunde, den heer Kneppelhout van Sterkenburg. De beer Hylkema, zuivelconsulent, legde den aanwezigen uit wat men doqr kaas- contróle had Ite verstaan en waarom een invoeringdaaévan noodzakelflk moestgeacht worden, waarop na eenige discussie werd besloten een yereeniging op te richten tot bevordering van de kaascontróle in de pro vincie Utrecht. Deze vergadering werd o. a. ook byge- woond door den heer Mr. H. J. Doude van Troostwfik, lid van het bestuur van ge noemd Genootschap. Deze sprak er zfln voldoening over uit, dat men in de thans ingeslagen richting de misstanden in de bereiding en den afzet van kaas wilde trachten te verbeteren. Te meer verheugde hy zich daaróver, omdat door hem reeds in het jaar 1887 in zyn academisch proef schrift die richting voor de bescherming van onze eeriyke hoterproducenten tegen de knoeieryen met margarine als de juiste had aangegeven en aanbevolen. Wij hadden gelegenheid, bedoeld proefschrift, getiteld „De landbouw als tak van staatszorg” in te zien en inderdaad bleek ons, dat reeds voor 23 jaar een jeugdig Mr. in de rechten van meening was, dat de waar door haar eigen vlag meet gedekt worden en dat dan de wet die vlag zoo mogelyk behoort te beschermen. Met de boter zyn wü thans zoover door de invoering vnn het Ryksboternrerk. Mogen onze kaasproducenten ook van hun kaas spoedig hetzejfde kunnen zeggen! De bovenvermelde vereeniging, welke in die richting zal werken, telt thans reeds een zeventigtal leden, allen kaasproducenten. Overslcht. Het la in Spanje rustig gebleven op den gevreesden dag, toen in St.-Sebastiaan een reuzenbetooging zou gehouden worden, welke door de regeering verboden was. De leiders der betooging hebbeu iBgezien, d«t er te veel gevaar aan de demonstratie verbonden wa«,-zoodat Ket op een bloedbad, .lis teen paar jaar geleden, zou uitgeloepen zfn. Ook had de Paus aangeraden de ba- •einde aan ganglajas, de eerste Minister, dat hy zeer verheugd was over de gerust- stelleóde berichten omtrent St.-Sebastiaan, wel een bo>wys duf hoe zeer men onlusten véeesde. Osfcr den strfld zelf tusschen SpaiMe en het Vaticaan valt weinig le melden. Nu de onderhaadeltngen geschorst zijn, zyn de bladen druk met den toestand te bespreken. De Italiaansche bladen houden vol dat in het ultimatum van het Vaticaan nog vol doende ruimte is' gelaten voor de regeering van Spanje tot onderhandelen over ver zoening. - In hel Noorden vai\ Spanje blyft de agitatie nog voortduren. Men is bezig <-omiUta to vormen, die tfVer het geheele land ginn' werken tot verdediging van den godsdienst. -f,, De Kamerleden uit die streken willen de Regering interfrelleeren cWBr de dwaze maatregelen tegen de betooging en «is*hen dat de gevangenen losgelaten wqrllpn. Ge- lyk een Engelsch blad berichtte zyn alle leden van het betoogingscomité te St.- Sebastiaan /gevangen geaonjien, terwyl zij aan «hét beraadslagen waren. Koning Alfonso heeft in Kngeland in groot gevaar verkeerd. Toen de Koning zich op een pleizierjacht bevond brak eens klaps de groote mast van het schip midden door en kwam met groot geraas naar be- hedephet zeil medesleepende. Koning Alfonso blééf uitermate kalm en vertelde dat dit al de vijfde maal was dat by een „^Jak uMewaakte. Er Worton in het Bntsche Rgk middelen beraamd om’ het verdelgen van vogels tegen te gaan. Men wil .het uitvoeren twn 'doode vogel» dit de koloniën verbieden, om zoo doende de dwaze mode, om hoeden daarmee te Versieren, tegen te Zelfs wil meu een rentie tan en in g_. vogels op fn Eng. het scheel In ring ontdi-. Het sch'ynt e“” lang bestond en geheel IndiP had. gevat zyn, zulle» straf wacht hen. De I>wiiaebe~ Kroonprins- is van plan een reis door Engelsuh-Indië te gadn maken. „Daily Te/Jegfaph" begroet dit bezoek met groote vreugd^. Men zal daar met de allergrootéte Hartelijkheid den toekomstigen Dditschen Keizer begroeten, zj^t bef blad, en er steeds aan denken, dat hu de achter- kleihzoon is der „blanke Keizerin’’ (Victoria). Te Potsdapi i? Miaandagnai ht geschoten op een schildwacht, den kanonnier bzelag, die daar by een kruithuis, op post stond. De scliildA'aeht *zag drie inanneu op hem aan- koiu«L die. toen hü hen waarschuwde dat'! hy sctEeKen’ xou, aich op den grond wierpeü en tefeir hh een schfft lost®, terugsöhoteb>. Srtlay maakte alarm ep kreeg nu twee man by zTch, -later Werd. iWg weer geschoten, waardoor Szelag‘aan den arm gewond werd. Van de aahvaH^rs i& hét spoor van voet stappen ontdekt, welke in gips wefden afgedruktc k M Tüdenii het verblyf van de BttanainMae Kaizert|ke familie ophdtrfot Friedberg, dat, geiyk gemeld wend, zoo angstig wordt afge sloten van ille gemeenschap met de böjten- wéreid, zal de C.zAar verscheiden bezoden van vorstelijke personen, o. a. bok va« Keizer Wilhelm, ontvangen. In Rusland heencht d« cholera nog op schrikkelijke w(jze. Ook pest op vele plaatsen. Er zyn dokters tekort. Dte stu denten hebben eê nu hun vacantia aan ge geven om de bezochte streken hulp te bieden en de vreeseiy tóe épidémie te bestrijden. De ondrageiyke hitte, 'wellte th^ns in Rusland heersebt, werkt natuu^fyk (le ziekte zeer in de hand. g j—7 Te Odessa wjjst de thertnometer soms 98.6 gr. T. in de schaduw aan en 187.4 gr. in de zoft84.2 gr. in de schaduw is de laagste temperatuur. De hitte is vooral ondraaglyk, omdat de nacht geen Verkoeling aanbrengt; men heeft dan alleen een vochtiger atmos feer, iets als eeu algemeen dampbad. Onlaags werd uit Turktfe bericht, dat alle honden uit Constantinopel op last van de overheid moesten verwyderd worden. Eerst sloot men de dieren in een groot gebouw op. Daar jnaakten zij echter zulk een vervaarlijk leven, dat de omwonenden het niet konden uithoudea. Doodmaken mag volgens den Mohame- noodzakeïinc^d1'61181 n*et’ uiter8lc' Toen bracht men de honden naar het eiland Oxia, in de zee Marmora. Maar ook op dat dorre eiland, waar geen boom of struik groeit en geen zoet water te vinden is, hadden de honden een jam- inerlyk leven. Het gemeentebestuur van Constantinopel kon echter nog maar niet er toe komen de dieren af te laten maken, wat waarlyk barmhartiger was dan hen langzaam in ellende te laten sterven. Eerst thans, nadat de gevangen honden de stad heel wat geld hebben gekost, heeft men, vooral ingevolge de tusschenkomst van Europeesche vereenigingen voor dieren bescherming, besloten de honden te ver giftigen en hen aldus door een zachten dood uit hun lyden te helpen. Het Fransche blad „le Matin'* had een vliegwedstryd uitgeschreven. Het doel was van Parys naar Troyes te vliegen. Midden in den nacht stonden duizenden te Parys te kyken naar het luchtschouwspel. *s Mor gens om 5 uur vloog de eerste en nahem nog vyf anderen, die allen den tocht vol- een prachtigen weg vinden, dan zal deze dag jaan velen een prettig uitstapje geven met ’kunstgenot, zoowel van Fanfare- en Har- >monie-gezelschappen als van Gemengde Zangvereenigingen en Mannenkoren. •Meerkerk, It Aug. De hoogstekaas- pryzen waren in dpze week: Voor kaas van 4Vz tot 51/a K.G. f 29,50 van 6 tot 8 K.G. f 31 ,en voor zware soort f 34 per 100 h. K.G. De handel was vlug. Moordrecht, 9 Aug. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier door den heer C. J. de Kruyter, candidaat tot den H. Dienst te Middelburg. •Mienw-Lekkerlwnd, 11 Aug. Tot hoofd der eerste openbare lagere school alhier is benoemd de heer A. C. Rodenburg, onder wijzer te Rotterdam, no. 2 der voordracht, met 4 stemmen. Op den heer L. Verjaal uit Gouda, no. 1 der voordracht, waren 3 stemmen uitgebracht. Tot tydelyk directeur van de gymnas tiek vereeniging „Kracht en Vriendschap” alhier is, in de plaats van den heer M. Bonten, die wegens vertrek uit de gemeente ontslag moest nemen, gekozen de heer R. Oskamp. _v onderhandsche aanbesteding is het bouwen van een schuur met veestailing voor rekening van den heer Joh. Verhaar alhier, gegund aan de heeren A. B. Heriaar en J. Stam Wz. N«ordeloos, It Aug. Gevolg gevende aan de uitnoodiging van de feestcommissie te Hoornaar besloot de muziekvereniging in hare vergadering van Maandag j.l. de landbouw- en volksfeesten op 31 Augustus a., s. op te luisteren^ Wegens geéindigden diensttyd den landweersoldaat D. de Jong, d< landweerplichtige alhier, een paspoor gereikt, terwyl de verlofganger J. de b y de landweer zal overgaan. Dinsdag-middag viel de vyf-jarige Tijme de Jong al spelende van de gemeente- stoen in het water de Noordeloos. Gelukkig wera het ongeval opgemerkt door den schoenmaker D. Schouten, die zich onmid- deliyk te i^ter begaf, en het geluk mocht smaken den kleine direct op het droge te brengen. •ReenwUk, 11 Aug. De gemeenta- rekening over het dienstjaar 1909 bedraagt aan-, ontvangsten f 21027,881/2 en aan uit- gaveh 20765,47, al?oo een batig saldo van f 262,41 >/8. Bij de j.l. gehouden-, aanbesteding voor het onderhoud en de vernieuwing van de gemeentewerken werd voor het timmerwerk ingeschreven door: A. Bontenbal voor f 145; J. Kuilenburg i voor f 124 en P. Macdaniel voor f 119. Voor het metselwerk: C. van Wingerden voor f 245 en W. v. d. I.ecq voor f 212,50. Voor het schilderwerk: N. Penning de Vries voor f 283; W. Groeneveld voor f268 F. Groenendyk voor f 267 en D. A. Buitelaar voor f 252,50. Voor het smidswerkJ. Macdaniel voor f 139,49 en G. Vente voor 136. Aan den laugslen inschryver van elk der perceelen is het werk gegund. *-?. Er is een stad in Nederland waar men na aflevering van een geheel nieuw post kantoor vergeten had er een brievenbus aan te brengen. Dat was slim! Maar w-at nog slimmer was, werd in den nacht van Zondag op Maandag vertoond in de buurtschap „De Tempel”. Er was brand uitgebroken in de woning van R. v. d. Wolf aldaar. In aller- haast bukt de brandweer uit. De spuit wordt in elkaar gezet, maar waar zijn de slangen Men kwam tot de minder aangename ont dekking dat deze vergeten waren mede te nemen. Tableau De woning brandde af en ee” geit kwam in de vlammen oiy. De brand is ontstaan door het Omvalle n Ieke?d“d,oJhhJe'Chlfe’ Dö bawoner waa ve**- Weeuw«k,eerioaalUg. Het spannen voor de tram, welke tien uur Zondagavond van C viel door het springen eener bloedadi doodChen G°Uda eD ReeUWtik’ P,ot8e,ir De passagiers (het rijtuig was vol ker misbezoekers) ondervonden door dit ongeval een half uur vertraging. Stolwijk, 10 Aug. Heden hield de muziekvereeniging „Stolwyks Harmonie” alhier baar eerste jaarvergadering. De af tredende bestuursleden, de heeren M. Zy- derlaan, voorzitter, L. Verdoom, secretaris, en D. Stoppelenburg, penningmeester, wer den allen wéder in dezelfde function her kozen. De ontvangsten en uitgaven over het afgeloopen jaar waren in overeenstem ming. Besloten werd, ten einde tot een betere bezetting te komen, pogingen aan te wenden tot het verkrygen van renle- looze voorschotten, ter 1 kosten van aanschaffing digde instrumenten voor bezwaar mocht opleveren. «StolwUk ,12 Aug. Onze vroegere dorps- I genoote, mej. C. F. de Koning, thans onder wyzeres te Amsterdam, heeft Woensdag met gunstig gevolg het examen afgelegd voor de Engelsche taal lager onderwys. Wwarder, 8 Aug. Tot predikant by de Gereformeerde kerk alhier is beroepen Ds. A. Roorda te Oude-Pekela. WaddingHveen, 11 Aug. Dinsdag overleed alhier in den ouderdom van ruim 86 jaar de heer K. van der Torren Kzn., in leven heemraad van den Oostpolder in Schieland. De overledene bekleedde jarenlang de betrekkingen van wethouder dezer ge meente, hoogheemraad van Rynlnnd, hoog heemraad van Schieland en voorzitter van den Voorofschen polder, en stelde niettegen staande zyn hoogen ouderdom nog steeds levendig belang in de gemeentezaken en polderaangelegenhedeti. Met zeer veel op gewektheid woonde hij verleden week nog de feestelijkheden, gegeven ter eere van zyn schoonzoon, den heer G. van Durt Kroon, burgemeester dezer gemeente, by. Woensdag-raorgen, omstreeks half zeven, is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de loods van de firma A. W. van Lange, welke met' brandbare stoffen als oud papier, enz. was gevuld. Het vuur I greep weldra zoo snel om zich heen dat ie, om hoeden meu een internationale eonfe- men roe pen om ook ih de Ver.-Staten geheel Europa het verdelgen van t groote schaal te verbieden. [eland staat weer een staking in >/*pabouwbedryf voor de deur. a*elMh-lBdl« is een sainenswe- .tJekt -tegen het Britsche gezag. een complot te zyn dat al jaren- jd en zijn vertakkingen door Indié had. pe samenzweerders, die '.yn, zullen terechtstaan. Een zware wacht hen. Ilkitache - Krtonprim iis doorvEngelseh-Indië t ily T^egfapt ►te vrougdte. Het is e*”’ vliegkunst, niet weinig trotsch is. V®r. Ntkten. De burgemeester van New-York, de heer Gaynor, stond op het punt naar Engeland te vertrekken. Hy was juist scheep gegaan op de stoomboot „Kaiser Wilhelm der Grosze”, en nam on het bovenste dek van eenige vrienden afscheid, toen een man op hem toetrad', die eenige schoten op hem loste. Een kogel drong hem in het hoofd aan den linkerkant. Men hem terstond van boord. Zijn toe- ».nstig, doch men denkt dat Gaynor “n de wond zal sterven. Enkele Iers werden mede gewond. ider heet Gallaaher en was beambte (parlement. e te hebben willen u - j/eng. jnluk JeI(jk _-é‘t dien plegen, omdat L onderhoud ger omdat hy uit d< gen was wegens had trouwens veh de zoogenaamd jongste verkiej zware ne

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1