Kaas noes TEM. 10; 1910. Woensdag 24 Augustus. N°. 3161. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Officiöelö KennisEBViiiEen. 0RD. >ntie, □LAND. colade valiteit. ets. 1 t- ■torico tabak 18 42’/» 80 L50 110. st f0,65. ndebiet, WATERLEIDING der gemeente Schoonhoven. DAM. HOR”. 'Y’S, RESULTAAT BINNENLAND. BUITENLAND. k<7Pk plaatsen, waar de Russen in bronnen hun linnengoed uitspoelden, is de ziekte uitge- ,s' broken. S. W. N. December 1908 reel lat dl ii4.se he graden innen niet te DEF44M’' s Zuidland. tfieuw ikoor V gq 4 I Ff IVAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. Intercomm. Telefoon-nr. 20. |a. len kott. i versche- geineente JDRIAAN. ORDELOOS. ERKEHK. ESMOND. S'GERAK. ETDE. 12 Mei thans is het c ar der al iten, f 2, subs. 1 d. h. i dronkenschap orde iht. 3 d. met lel en f 25, Ar. Juw-Lekkerland; A. Schakel, Eikelenboom zegels. 8 6 2 geene. tevens lid W. P., Zwijndrecht, idem, 2 in. 1 d. h. 1 niet H»n :rdam. De De 361; bem dan (‘ii V f) Gemeente Schoonhoven. Aan het fes- ber alhier te yf en twintig een voordeelig saldo totaal der ontvangsten het totaal der uit- elk syslMio. re". ille .rlikelai MOMfflffll COURANT. <.ii verst afdeelin) •jjven g( “J en de >pen- her- van omdat de iet geringe dimming dat jge- de coir rekenii hen jemaakt fjaar 1911, uitgaven irgadering 1 worden feveer 4l/g nam de H. Venl te 22 Aug. Septembc volgende vyl lemen ürica”, Austerlitz, Zeist. „Gouda”, igaande dit jt veel animo at, van Doctor» ILEN, al Aan het pas toestand der zijn te Barletta 9 leden. Te Andrea 12 van de 15. Op het by zeer enkele Bond van verwante heeft een patroons waarby, r pryzen vi de zfcvx u zeer lage het vak Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven perdrie maanden f 0,75. Franco per post door het geheele rijk f 0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. lem, f 6, subs. 3 d. h. scheepvaartovertr., ter deelt mede, dat is opgt •loopige begrooting voor het jaa inde aan ontvangsten en ui >n die in de volgende verg? ter behandeling zal Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maaI plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. Het betreft hier water, een ng van Noord >u ongetwyfel.l 1 het al te Merwedekanaal. ernstig onderzoek toestanden aan er. m. f 2, lurg. en Weth. te mach- ek in te stellen naar de hiervan, of zoo dit beter j, bedoelden waterput te doen >or een nortonpyp. 1 te behandelen zijnde, sluit de vergt en L. tspraa >rd. Hij len I ia de pi het BUBIJI?’a 10EIMIDDEL oneerd. itreffend middel n, uitvallen ziekten. Het m het Chemisch >r verschillende en. Verkrijgbaar en halve flacons rikant J. W. H. Den Haag. Te OOI’N, Drogist, toe van 72.5 tot 738. af en bedroeg over 1909 '16. De sterfte et grootst, n.l. 64, ;hen 70 en 75 jaar, als nieuwe met nieuw Zilver, agentjes, éón gcart. ROENEVEND, '•n het Scheikundig en Bacteriologisch onderzoek van het drinkwater, afkomstig van eene nieuwe bron. Scheikundige aamenatelling: Milligrammen per^Liter. 43 0.3 0.2 sporen 0 0 90 8 Naar wy vernemen zullen na de invoering van nieuwe reizigerstarieven op 1 Januari 1911, retowkaarten nog slechts voor het buurtverkeer en voor gezelschappen worden afgegeven. Wordt eenzelfde reis heen en terug op denielfden dag met gewone plaatskaarten afgelegd, dan zal de reiziger het station van vertrek - -van tweeenkelereiskaarten, van welke een met het stempel „terug”, als geldig voor dt* terugreis zal worden gewaarmerkt „N. v. d. D.” pakt, medegenomen. Het gestolene had hy te Rotterdam ver kocht en het geld opgemaakt. Hij werd reeds zesmalen veroordeeld en bracht twee ja ren- in een rykswerkinrichting door. Een spraakgebrek zou oorzaak zyn, dat hy bij het zoeken naar werk niet slaagde. Gerequireerd werd een jaar gevangenisstji Uitspraken 30 dezer. Kantongerecht te Sliedrecht. Uitspraken van 18 Aug. 1910. A. d. B., Giesendam, overtr. leerplichtwet, f 5, subs. 3 d. h. f Subs. 2 d. h. idem, f 3, subs. - O, 3UU8. U. 11. C. K., Papendrecht, idem, f 3, P. v. d. H., Papendrecht, iden 2 d. h. P. d. K., Sliedrecht, idei J. O. H., Rotterdam, Sv f 4, subs. 2 d. h. J. S., Groot-Ammerf, visscheryovertr., f 3, subs. 2 d. h. C. S. en C. immisse tot onderzoek van de gemeente- ling over 1909, waaruit blykt, dat door alles in volkomen orde is bevonden. Volgde derhalve vaststelling van genoemde rekening. De voorzilti de voorloc bedragende f 16469,101/8 ei den raad I aangeboden. De voorzitter zegt, dal ingevolge besluit der vorige vergadering aan de orde is de behandeling van het adres Muller te 's-Gra- venhage inzake te verleenen subsidie voor den aanleg van den tramspoorweg Schoon hovenUtrecht, doch stelt voor deze zaak nog eens aan te houden tot een volgende vergadering. Daartoe wordt besloten. De voorzitter deelt mede, een mondeling verzoek van den heer Franke, om den bij zyne nieuwe woning te maken regenwaterput van drie kubieken Meter inhoud grooter te doen maken. Besloten wordt Bi" tigen een onderzoek meerdere kosten hi< bleek te zijn, kn’ vervangen doe Niets meer te behandeL voorzitter de vergadering. ‘BerkenwoRile, 22 Aug. Als een bewys dat in deze gemeente ook uitstekend vee gefokt wordt, kan worden gemeld dat de heer M. van Dorp, aan den veehandelaar C. Bonter te Lekkerkerk een varekoe heeft verkocht voor de kapitale som van f 300. Gie^eu-Oudckerk, 22 Aug. Donder dag hebben de meestgevorderde leerlingen van de openbare lagere school alhier een schoolreisje gemaakt naar 's-Grayeuhage en Scheveningen. Op de terugreis werd nog een bezoek gebracht aan de diergaarde te Rotterdam. §Kinderdyk, 22 Aug. Op de scheeps werf van de heeren Gebr. Jonker alhier is de kiel gelegd van een Rynschip, groot pl. m. 800 ton. §I<aiigerak, 22 Aug. Als een bijzonder heid kan gemeld worden dat by den land bouwer J. Woudenberg alhier een aantal aardbei-planten opnieuw in bloei staanzelfs werden daarvan reeds rype vruchten geplukt. **Lekkerkcrk, 22 Aug. In de bestuurs vergadering van den polder „Den Hoek en Schuagt", alhier gehouden 3 Aug. j.l., werd de heer J. A. de Vries als heemraad geïn stalleerd. Vervolgens werd, ingevolge de keur op de samenstelling van het Dykleger voor de Krimpeherwaard, de lyst van de te leveren manschappen aangevuld en vast gesteld; werden uitgeloot vier obligation in de geldleening (de nummers zyn in dit blad geplubliceerd) en werd ten slotte nog eenigen tijd van gedachten gewisseld omtrent een plan tot plaatsing van een zuiggasmotor „voor drijfkracht van de bestaande zoo genaamde kleine centrifugaalpomp, of het inrichten van eenzelfde geheel complete installatie, een en ander aan te brengen naast de thans gebruikt wordende stoom? machine in het stoomgemaal. Een nader onderzoek aan; laatste punt werd algemeen met te genie' Ijopikerk; tival, Dor.dv.v 2 d. h. J. d. J. Jz., Sliedrecht, dronkenschap le herh. f 8, subs. 3 -d. h. J. D., Papendrecht, dronkenschap, f 5, subs. 3 d. h. B. K., Sliedrecht, overtr. ijkwet, f2, subs. 1 d. h. W. v. subs. 2 n. C. T., Sliedrecht, overtr. politieverord., f 2, subs, 1 d. h. W. N.,« Sliedrecht, dobbelen, f 2, subs. 1 d. h. II. J. K., Leiden, vent A. B., Giesendam, in verstoren, princ. heel... F. v. N., Zwijndrecht, rywiel zonder licht, f 2, subs. 1 d. h. C. S., Reeuwijk, visscheryovertr., f7, subs. 3 d. h. C. B., Alblasserdam, idem, f 8, subs. 2 d. h. T. v. M., Oud-Alblas, jachtovertr., 2 m. f 6, subs. 2 m. 3 d. h. van iMovui.ulie, een is* le thans machine in het nader punt weia met gezien. terkapel jnderdag 8 houden, zullen de v vereenigingen deelni Fanfare-korps „Er Gemengde zangvereeniging Gouda. Fanfare-korps „Excelsior”, IJselstein. Mannenkoor „Ido’s Mannenkoor”, Hendrik- Ido-Ainbacht. Gemengde zangvereeniging „Excelsior”, Zuidland. Fanfare-korps „Soli Deo Gloria”, Delfts haven, Rotterdam. Mannenkoor Euterpe”, Rotterdam. Gemengde zangvereeniging „Prijst den Heer”, IJselstein. Fanfare-korps „Wilhelmina”, Schalkwyk. Gemengde zangvereeniging „Crescendo”, Langerak—Nieuwpoort. Fanfare-korps „Door Hulp tot stand ge bracht”, Nieuw-Lekkerland. Mannenkoor „Door oefening Kunst”, Gouda. Gemengde zangvereeniging „Excelsior”, Blauwkapel. Fanfare-korps „Nykerks-Fanfare-korps”, Nykerk. Gemengde zangvereeniging „Harmonie”, Capelle a/d IJsel. Fanfare-korps „Kunst na Arbeid”, Houten. Gemengde zangvereeniging „Kunstliefde en Vriendschap”, Ameide, Harmonie-korps „Entre Nous”, Beusichem. Gemengde Zangvereeniging „De Lofstem”, Zeist. Fanfare-korps „Unie", Ameide. Gemengde zangvereeniging „Euterpe”, Vreeswijk. Fanfare-korps „Excelsior”, Leksmond, Gemengde zangvereeniging „Julinnakoor”, Culeinborg. Fanfare-korps „Excelsior”, Vianen. Gemengde zangvereeniging „R. K. Ge mengde zangvereeniging", Utrecht. Moordrecht, 22 Aug. Donderdagmorgen werd een hit, gespannen voor een woon wagen, schichtig bij het zien van een koppel schapen. Het dier sloeg achteruit, waardoor het onderstel van den wagen brak. De wagen kantelde toen, zoodat alles wat er in was door elkander viel. Ook bevonden er zich een paar kinderen, die er echter zonder letsel afkwamen. De man bezeerde zich aanj het. hoofd en het paard moet op raad van den veearts een paar weken op stal staan, daar het inwendige kneuzingen bekomen heeft. Alzoo een leelyk Schade- postje voor het arme gezin. D., Groot-Aminers, idem, ieder f 3, subs. 2 d. h. A. R., Streefkerk, idem, f 6, subs. 2 d. h. C. Z., Streefkerk, idem, f 5, subs. 2 d. h. C. B., Alblasserdam, rijwiel zonder licht, f 3, subs. 2 d. h. R. d. W., Alblasserdam, W. v. W., W. v. W. en J. P., Groot-Ammers, H. D. en H. S., Papendrecht, idem, ieder f 3, suns. 2 d. h. P. d. K., Gz., Papendrecht en H. H. Wz., Giesen-Nieuwkerk, idem, ieder f 2, subs. 1 d. h. z E. P. W., Papendrecht, idem, f 3, subs. Overzicht. De Keizer van Oosteur|jk>lIongHirije vierde in de vorige wqpk z(jn 80sten ver jaardag. In de geheele monarchie werd deze dag met groote plechtigheid en veel geestdrift gevierd. Overal hadden kerk diensten plaats, gevolgd door openbare vermakelijkheden, volksfeesten en revue’s over de troepen. Keizer Frans Jozef zelf vierde zün ge boortefeest in Ischl, de badplaats in Opper- Oostenrijk, die sedert 1856 het geliefkoosde zorflerverbljjf is van de Keizerlijke Familie. Een breede Schaar van leden van het I^eizerlyk-e Huis was daar byeen. Niet minded dan 73 waren er, om in Keizer Frans Jozef het hoofd van hun geslacht te eeren. Onder alle Aartshertogen en Aarts hertoginnen was ook de stokoude Aarts hertog Rainer, die nog drie jaar ouder is dan de Keizer. De Aartshertog, die met zyn langen sneeuwwitten baard een echt patriarchale verschijning is, werd op de trappen van het slot door den Keizer op gewacht en omhelsd, wat het sein werd tot uitbundig gejubel van het volk. Keizer Frans Jozef had den wensch te kennen gegeven geen feestmaaltijd bij te wonen, daar de vermoeienis van den dag toch al groot genoeg voor hem was; in zijn plaats gaf toen de troonopvolger-Aarts- hertog in het hotel „Elisabeth”, speciaal voor dit doel afgehuurd, een souper aan alle vorstelijke gasten. Maar ook buiten den familiekring werd de monarch gehuldigd en nog eens herdacht, wat hij gedurende zyn lange rege"ering heeft tot stand gebracht. Twee jaar geleden, bij zjjn 60-jarig jubileum, is dit reeds uitvoerig gedaan, doch ook thans bracht men hem eerbewijzen en dank voor wat. hij deed voor de monarchie, die, uit zooveel verschillende elementen saain- gesteld, door heqp tot één groot en machtig Ryk is gemaakt. Trots de vele moeilijkheden en rampen, die hem troffen en met mannen moed door hen» gedragen werden, bleef de 80-jarige grijsaard het middelpunt van de nationale eenheid vaff Oostenryk-Hongarye. In Zuid-lULlië is de cholera epidemisch uitgebroken. Reeds zijn tal van lijders aan de ziekte bezweken. De overheid doet al het mogelyke otn het gevaar te bedwingen, door de lijders in strenge afzondering te houden. Vólgens de berichten zijr van de 12 lyders overledei 3 van de 5, te Trani 1 andere plaatsen bleef gevallen. Trani is het brandpunt der besmetting. De bacterioloog GOsio gelooft, dat de ziekte door een Zigeunerbende naar Trani is over gebracht. Volgens de „Secolo" moet de cholera in het land zjjn gebracht door Rus- Spanje. De Pauselyke nuntius in Ma drid heeft te Sint-Sebastiaan een bezoek gébracht aan de Koningin-Moeder. Men zal zich herinneren dat de nuntius eerst den Minister van buitenlandsche zaken gevraagd heeft of daartegen bezwadr bestond, 't geen de Minister ontkennend had beantwoord. Niettemin wordt het bezoek druk bes^rok’en als een gebeurtenis van politiek belang. Moissant, de Amerikaan van Spaansche afkomst, die het kanaal overvloog, is op het laatste gedeelte van zyn vliegtocht naar Londen niet voorspoedig geweesj’ Eerst had hij een klein ongeluk bij Sitting- zich daartoe op taurne, wat drie uren oponthoud gaf. Later kunnen Voorzien i nog een erger ongeluk bij Rainham. Bij het neerdalen brak de motor en kwam hy zelf in een kalkgroeve terecht. Telegrafisah Residu Chloor Organische stoffen Ammoniak Albuminoid ammoniak Salpeterzuur Salpeterigzuur Hardheid in Duit__!._ o IJzeroxyde 0.99 Bacteriologische samenstelling: Aantal per c.M8 na 2 teldagen. Bacteriën Vervloeiend Soorten Ziektekiemen Oordeel; uitstekend. (w. g.) Dr. Van ’t IJOFF en WEEDA. De Directeur van de Waterleiding, MAK. Schoonhoven, 22 Augustus 1910. 22 Aug. Vergadering van ad op Donderdag 18 Au- bestelde hij uit Parys een anderen I motor, maar hy kon toch dien dag het kristallen paleis te Sydenham niet bereiken, wat een groote teleurstelling .was voor de daar wachtende menigte. Moissant vertelde later, dat hy het ver- schrikkelyk koud had. Hij had voor>z(jn Kanaalvlucht onderkleeren van rijstpapier aangetrokken en over zyn gewone kleeren droeg hij een trui. Zyn machinist, die veel dikker is dan hy, had zijn gewone kleeren aan en geen last van de koude. België. Het tentoonstellingsbestuur werkt uit alle macht oin de gevolgen van den vreeselyken brand nog zooveel mogelijk te beperken en van de tentoonstelling te doen slagen wat nog mogelijk is. Een groote meevaller voor de Engelschen, die niet anders dachten dan dat de beschilderde paneelen uit den tijd der Tudors weg waren, is het volgende dat uit Londen bericht wordt: „De inzendingen van het Victoria and Albert Museum, South Kensington, omvatten verscheidene bladzijden van den catalogus, wat zou kunnen doen vermoeden dat deze nationale instelling ook onherstelbare ver liezen geleden heeft. Dit is het geval niet, en ik mag nu wel zeggen, wat vroeger zorgvul dig geheim gehouden werd, namelijk dat al de inzendingen van het Museum eenvoudig duplicatas waren en dat de origineelestukkeft nooit Londen verlaten hebben. Het verlies door het Victoria and Albert Museum is nog wel groot, want deze reproducties hadden veel geld gekost, maar eene ramp kan het niet genoemd worden. Wat het overige betreft heeft Engeland een proces geopend, om vast te stellen langs gerechteljjken weg, hoe de brand ontstaan is en of iemand daaraan schuld heeft. Voorloopig heeft de rechtbank drie des kundigen benoemd. Algemeen is men van oordeel dat het bestuur onverantwoordelijk zorgeloos is geweest. Het Handelsblad van Antwerpen schrijft „Het is onbetwistbaar dat, toen de brand losbarstte, allema’n het hoofd had verloren M. X. weende, M. Z. trok de haren uit den kop, maar dat zyn altemaal liefhebberijen, die men zich kan veroorloven, wanneer men daartoe den tnd heeft. Als er brand ont staat, dan denkt men eerst en vooral aan de middelen om hem uit te dooven. En nu staat het vast, dat twintig minuten na de uitbarsting van den brand, toen reeds de helft der Belgische afdeeling in lichtlaaie vlam stond, men nog altijd wachtte op de 6 7 pompiers uit het paviljoen van Brazilië.” Het „Journal de Bruxelles” bevat twee kolommen klachten om te bewyzen, dat het vuur slechts ernstig kon worden bestreden, een uur nadat de brand was uitgebarsten En eerst nu, vier maanden na de opening der tentoonstelling en nadat er een aanzienlijk deel der hallen is neergebrand, begint men ernstig te denken aan de inrichting van een brandweerdienst I Het Nederlandsch Rundvee- stamboek houdt zijn algenreene vergadering op 21 September te Amsterdam. Het hoofdbestuur der schippers- vereeniging Schuttevaer heeft aan den Minister van Waterstaat een adres gezonden waarin geklaagd wordt over het enorm groote tydverlies, dat de particuliere of niet in vasten dienst varende schipperij onder vindt van de voorschutting, welke volgens artikel 18 van het algemeen reglement aan verschillende vaartuigen bij de Mallegatsluis té Gouda wordt verleend. Het aantal vaar tuigen, dat in de termen dier voorschutting valt, neemt dermate toe, dat door niet voor schuttende schepen dikwerf uren en uren moet worden gewacht, waardoor de schippers dier schepen in niet geringe mate in hun bedryfsvoorwaarden worden bemoeilijkt, tengevolge waarvan de klachten onrustbarend toenemen. De regeling van het recht van voorschutting is thans zoodanig, dat daarvan op niet te motiveeren gronden, alleen uit winstbejag, gebruik wordt gemaakt. Het zou zeer zeker groote aanbeveling verdienen, niet enkel op de bewering, dat een schip in geregelden dienst vaart, voorschutting aan dat schip te verleenen, maar, alvorens voorschutting toe te staan, vooraf een deugdelijk onderzoek in te stellen of inder daad de gronden, waatop voorschutting wordt aangevraagd, werkelijk steekhoudend zyn. De oorzaken van het enorm groote tijdverlies is echter hierin gelegen, dat de afmetingen van de sluis te klein zyn in evenredigheid van het’zich steeds uitbreidend scheepvaartverkeer. Zij kan onder veel voorkomende omstandigheden niet in de behoeften voor dat verkeer voorzien. De aanleg van een grootere sluis te Gouda, ter verbinding van Hollandschen IJsel en Gouwe, is dringend noodig. Het betreft hier een hoofd verkeersweg te water, een sluis in de waterverbinding van Noord naar Zuid. Verbetering zou ongetwyfel.l leiden tot ontlasting van het al te druk bevaren wordende Merwedekanaal. Ver zocht wordt een ernstig onderzoek in te stellen naar do toestanden aan en de capaciteit van de Mallegatsluis. De „Algemeene N ederlandsche. J goud- en zilversmeden en Ban vakken", afdeeling Amsterdam, rondschrijven gericht aan alle 1 in de goud- en zilverindustrie, 1 met het oog op de steeds stygende ran producten en levensbehoeften en zeer uitéenloopende, over het algemeen 1 loonen welke den arbeiders die in nei vaa werkzaam zyn, uitbetaald worden, ook in het belang der industrie wordt aange- drongen op een minimum-loonstandaard. Het bestuur van den Bond stelt voor, aan arbeiders van 23 jaar en ouder een mini- 1 rnum-loon uit te keeren van 25 cent per uur, ingaande, op den 17en October 1910. Naar aanleiding van een aantal gedane vragen is het plan ontslaan lot oprichting van een bond van den Hol- landschen jongen, in den geest van den bond des Scouts in Engeland. De Nederlandsche bond voor Lichamelijke Opvoeding neemt dit werk ter hand. Het plan is, dat jongens zich vereenigen tot clubjes of groepen en dat zij oudere en bevoegde personen tot leiders kiezen. De leiders der groepen zouden dan aan het Bureau van den Nederlundschen bond voor lichamelijke opvoeding moeten opgeven het aantal en de namen der jongens van hun groepen met verklaring tevens dat zij lid van den bond zyn of wenschen le wor den. Van bondswege worden dan den leiders medegedeeld de namen der leiders van de overige groepen in de plaats hunner in woning, terwijl zy dan levens kennis ont vangen van de nummers hunner groepen. De groepen verkrygea het recht de vlag van den bond te voeren, zij moeten echter in het kruispunt den naam of het wapen van de plaats hunner inwoning aanbrengen (zulks instede van den leeuw die op den bondsstandaard is aangebracht). Boven het kruispunt wordt dan het nummer van de groep geplaatst. De Nederlandsche bond voor Lichamelijke Opvoeding neemt nu op zich, inlichtingen te verstrekken, behulpzaam te zijn waar het geldt leiding te geven enz. Tevens wordt ernstig overwogen in hoeverre het mogeljjk is, bij tijdige aanvrage, tegen matige ver goeding, tentinateriaal te verschaffen. Inlichtingen worden verstrekt door den heer W. J. van Hoytema, lid van het hoofd bestuur van den bond voor Lichamelijke Opvoeding, Jacob Gillisslraat 1 te 's-Gra- venhage. Het Homoeopatisch Maandblad meld1, dat, behalve de f 100,00Q die drie vermogende vrienden van de hoinoeopatische geneeswijze aan den raad van beheer voor den bouw van een homoeopatisch ziekenhuis hebben aangeboden, bovendien toezegging is gedaan van f 50.000, zoodat men thans op f 150.000 voor den bouw kan rekenen, wanneer den Istqn Mei 1911 inderdaad de overige f 100,000, die nog noodig geacht worden, byeen zijn. Van verschillende zijden is nog f 8850 toegezegd, zoodat er nu nog voor 1 Mei f 91.150 bijeen moet komen. In de Vrydag j 1. gehouden zitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam werd o. a. de volgende zaak behandeld: In den nacht van 11 op 12 Mei was de 24-jarige timmerman L. N., thans verblijf houdend in de gevangenis te Rot terdam, te Gouda over de schutting geklom men van een in aanbouw zynd pand. Door het raam open te schuiven, was hy in de op het terrein staande keet gekomen, waar hij eerst had liggen slapen. Voordat hjj" heenging, had hij er een ongeveer IOmeter langen waterleidingslang, een passerdoos, 15 sigaren, een duimstok, een paar schoenen, een jacquet-costuum, alles in een zak ge- Goiida, 22 Aug. nen verslag van den is het volgende ontleend: De bevolking, die op 31- 24,384 bedroeg, vermeerderde met 2167 en verminderde met 1964, zoodat ze is toe genomen met 203, en alzoo op 31 December 1909 bedroeg 24,587. geboorten namen sterfte nam in 1908 was dit cyfer 411 leden het jaar was hel i volgt de sterfte tusset™ wel 37. De laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening had e“" Qnidn van f 37,433,47het tot™-o bedroeg f 578,576,80; het totaal der gaven: f 541,143,33. Het totaal bedrag der gemeenteschuld bedroeg op 31 December 1909 f 560,000. In de Dinsdagavond gehouden buiten gewone vergadering van de sociëteit „Ons Genoegen” is in beginsel besloten om het sociëteilslokaal en den tuin te doen aan sluiten aan de Electrische Centrale. Tol dekking der kosten van aanleg, welke naar de plannen van het elect-ro- technisch bureau Ehrenson te Rotterdam ongeveer f 4000 bedragen, zal een geldlee ning worden aangegaan. De afdeeling Gouda en omstreken van den Bond van Nederlandsche onderwyzers, van meening, dat de salarieering der on derwijzers en onderwijzeressen bij het oj baar lager onderwys een zeer noodige ziening behoeft, omdat een minimum f 550 beslist onvoldoende is en I eerste twefe verhoogingen door hi I bedrag geen noemenswaardigo opkL._ zyn, heeft een adres tot den Raéd der 'ineente Gouda géncht, met verzoek, salarisverordening zoodanig te herzien, aan bovengenoemde bezwaren wordt te; moet gekomen. AlblaBserdiim, 22 Aug. Begunstigd door uitstekend weer werd Donderdag j.l. alhier het concours-hippique, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der afdeeling „Alblasserdam, Molenaarsgraaf en om streken" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw gehouden. Tegen tien uur kwamen de deelnemers der eerste afdeeling ringrijden met paren, op het feestterrein, waar zich het bestuur had opgesteld. Te ruim tien uur nam het concours een aanvang. De jury bestond uit de heeren H. Nebbens Sterling te Dordrecht, J. Kloek te Peursum en J. Leeuwenburg te Zwyndrecht, terwijl ook aanwezig was de afgevaardigde van het centraal comité voor concoursen hippique in Nederland, de heer C. Couvé te Breda. De pryzen vielen ten deel als volgt: Eerste afdeeling ringryden met paren, le pr. f 40, KI. van den Adel en A. W. Boon, Papendrecht; 2e pr. f 25, Ar. van Vliet en G. van Vliet, Niet 3e pr. f 15, M. Schakel en Bleskensgraaf4e pr. f 10, J. P. 1 en A. Schakel, Bleskensgraaf. Tweede afdeeling concours eenspannen van paarden, hoofdzakelijk voor landbouwers, le pr. f 60, A. L. Dekker, Barendrecht, levens eereprijs, verguld zilveren medaille; 2e pr. f 40, R. Houwelingen, Oud-Alblas; 3e pr. f 20, P. van Dalen, Berkel4e pr. f 10, N. Zijderlaan, Stolwyk. Derde afdeeling concours hippique een spannen open klasse, le pr. f 100, „Jack”, M. Wassiugton, Scheveningen, tevens eere- prys, waarvan hij afstand deed ten behoeve van den heer Boudet van Dam; 2e pr. f60, W. Boudet van Dam, burgemeester te Oud- Alblas; 3e pr. f 40, A. J. Pluim te Rotter- dain; 4e pr. f 10, A. L. Dekker, Barendrecht. In de tweede afdeeling kregen nog eer volle vermeldingen de heeren R. C. Dam te Barendrecht, T. Zwartbolder te Alblasser dam en de wed. D. van der Laan te Bleskensgraaf. Te ongeveer 4l/g uur was het concours geëindigd en nam de voorzitter der afdeeling, de heer L. H. Venbergen, na van de jury de uitspraak te hebben ontvangen, het woord. Hij bedankte allen die meegewerkt hadden tot het welslagen van dit concours en na de prijzen bekend gemaakt te hebben, stapte het bestuur in een automobiel om naar het Nutsgebouw „Uiile Dulci" te Kin derdijk te worden vervoerd, ten einde zich na een vermoeienden dag te kunnen ver sterken aan een diner. ‘Benschop, 22 den gemeenteraad gustus j.l. Tegenwoordig mei den voorzitter, secretaris, alle leden, behalve het Oskam. Na voorlezing der notulen, welke onver anderd worden goedgekeurd en vastgesteld, brengt de voorzitter ter tafel een brief van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit der vorige vergadering, tot wyziging der begrooting van het jaar 1910. Wordt opgemaakt een voordracht van vier personen ter benoeming van twee zetters. Aftredende leden zijn de heeren G. Zwanenburg en R. Klever Tz, die her kiesbaar zijn. Met algemeene stemmen worden genoemde heeren op de voordracht geplaatst als no. 1 en 2, terwijl als no. 3 en 4 worden gekozen de heeren A. J. Kasteleijn en T. Lekker- kerker Gz. Ingekomen is een schriftelyk rapport van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1910 | | pagina 1